Ungdomsbostadsbrist?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsbostadsbrist?"

Transkript

1 Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < >, grupp 8 Jimmy Olofsson < >, grupp 8 Rennia Sliwa < >, grupp 8 Jacob Österlund < >, grupp 8

2 Sammanfattning Ämnet för denna uppsats är bostadsbristen för studenter vid Linköpings Universitet. Vi har ämnat att försöka ge en onyanserad bild av hur bostadsläget ser ut för universitets elever och hur de som arbetar med det ser på saken. Det vi anser är det viktigaste resultatet av vårt grupparbete är att det egentligen inte varit någon definitiv bostadsbrist, endast temporär. Att studenter står utan lägenhet beror på flertalet omständigheter som är väldigt svåra att påverka och dessa så kallade problem genom att bygga nya bostäder så kommer det leda till att studentbostäder kommer att gå med förlust. Det skulle dock medföra att flera studenter skulle få lägenhet vid höstterminsstarten. 2

3 Innehåll Ungdomsbostadsbrist?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. Introduktion... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat. Syfte... Fel! Bokmärket är inte definierat. Frågeställningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. Metod... Fel! Bokmärket är inte definierat. Källkritik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Resultat... Fel! Bokmärket är inte definierat. Finns det för få bostäder tillgängliga för studenter i Linköping, finns det anledningar till detta som är värda att belysa?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits och vilka konkreta åtgärder vidtas?.. Fel! Bokmärket är inte definierat. Som Kårserviceanställde, Annika Samuelsson, berättar för oss så gör kommunen mycket för att underlätta boendet för ungdomarna, men det tar tid. Detta leder till frågan: varför tar det sådan tid, hur ser upplägget ut; från förslag till beslut?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var ligger ansvaret för att studenter har tillgång till boende när de börjar plugga på Linköpings universitet?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Finns det någon intressekonflikt, skiljer sig de olika aktörernas bild av problemet åt?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Underlag för ovanstående svar [Intervju]:... Fel! Bokmärket är inte definierat. Stefan Erikson (intervju 1)... Fel! Bokmärket är inte definierat. Simon Helmér (intervju 2)... Fel! Bokmärket är inte definierat. Annika Samuelsson (intervju 3)... Fel! Bokmärket är inte definierat. Slutsats... Fel! Bokmärket är inte definierat. Diskussion... Fel! Bokmärket är inte definierat. Källor... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skriftliga källor... Fel! Bokmärket är inte definierat. Elektroniska källor... Fel! Bokmärket är inte definierat. Intervjuobjekt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3

4 Introduktion Bostadssituationen i studentstäder beskrivs ofta av media som problematisk, även i Linköping rapporterar medierna om att studenter har svårt att få boende, särskilt vid terminsstarten på hösten och vi är många som har egna erfarenheter av bekanta som inte hittar boende. Enligt Kårservices boendeansvarige är situationen i år värre än någonsin. Vi vill ta reda på vad som har gjorts, vad mer kommunen kan göra eftersom problemet fortfarande finns och hur det kunnat bli värre. Bakgrund Medierna har under flera år rapporterat om att många studenter står utan boende vid terminsstart, och programmens faddrar erbjuder på de flesta program sovplats hemma hos dem. Stämmer den här bilden? Är en viss andel av studenterna lite för slöa eller finns det helt enkelt färre bostäder än studenter? 2008 Studentbostäder har vuxit i takt med Linköpings universitet och hade år 2008 cirka 4000 studentbostäder varav hälften är korridorrum och hälften lägenheter. Omkring 25 procent av de heltidsstuderande bor hos studentbostäder, resten av de studerande bor i lägenheter som inte ses som studentbostäder. Efterfrågan ökade kontinuerligt från 2003 och fram till Under slutet av 2007 och början av 2008 planade ökningen ut men under hösten hade bolaget upplevt en starkare efterfrågan. Samtidigt som andra aktörer hade färdigställt ungefär 100 nya studentbostäder i Linköping så ökande efterfrågan hos studentbostäder Även detta år såg man en tydlig ökning på efterfrågan, orsakerna kunde vara kombinationen mellan den rådande konjunkturen, som medförde hög arbetslöshet och stora barnkullar som just gått ut gymnasieskolan. Studentbostäder hade vid det här laget ökat antalet studentbostäder med 100 stycken. Ett hus med 104 lägenheter hade tagits över från Stångåstaden AB till studentbostäder. Bolaget kunde även erbjuda flexibla lösningar så att alla som hade sökt bostad inom en viss tid, tillslut fick ett boende. Ett sätt att lösa efterfrågan var tillgången till Stångåstadens vanliga lägenhetsutbud som ett alternativ till studentboenden. Man började även samarbeta med olika studentorganisationer för att finna fler lösningar Återigen ökade efterfrågan på studentbostäder. En orsak var att avgifter för utomeuropeiska studenter skulle införas 2011 vilket innebar att fler sökte sig hit innan förändringarna skulle 1 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/arsredovisning2008.pdf 2 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/%c3%85r_2009.pdf 4

5 träda i kraft. Omkring 4200 studentbostäder ägdes nu av bolaget, vilket var en ökning av ungefär 100 nya bostäder från föregående år. Nu hade man även en samverkan med Kårservice som är studenternas hyresgästförening och driver en egen bostadsförmedling vid terminsstarten Man såg en väldig ökning på studenter som sökte boende. Tidigare år såg man det största trycket vid terminstaterna, främst på höstterminen men detta år var efterfrågan jämt fördelat över hela året. Fortfarande var orsakerna de stora barnkullarna i åldrarna år men även att arbetslösheten fortfarande var relativt hög. Avgifterna för utomeuropeiska studenter hade införts nu och detta hade förutspått att efterfrågan skulle svalna. Men så blev det inte eftersom studenter från Europa vägde upp bortfallet som avgifterna medfört. Antalet studenter förväntas att fortsätta stiga dem närmaste åren. 4 Syfte Vi vill undersöka bostadssituationen för studenter i Linköping, hur proportionerna i tillgång och efterfrågan ser ut, vad kommunen gör åt eventuella problem samt vad som redan har åtgärdats. De aktörer vi anser vara viktiga och vill undersöka är Linköpings kommun, Studentbostäder AB och Kår service. Frågeställningar Finns det för få bostäder tillgängliga för studenter i Linköping, finns det anledningar till detta som är värda att belysa? Vilka konkreta åtgärder vidtas och har vidtagits? Finns det någon intressekonflikt, skiljer sig de olika aktörernas bild av problemet åt? Hur ser upplägget ut, från förslag till beslut? Var ligger ansvaret för att studenter har tillgång till boende när de börjar plugga på Linköpings universitet? I vilken utsträckning är Studentbostäder AB intresserade av att gå med vinst, och får det här följder för studenternas hyror och i förlängningen bostadssituationen? Hur ser regleringen av kommuner och kommunala bolag ut? I så fall, återinvesterar Studentbostäder hela vinsten så det blir ett nollresultat? 3 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/%c3%85r% pdf 4 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/%c3%85rsredovisning% pdf 5

6 6

7 Metod Vi började med att diskutera fram en frågeställning, vi ansåg att undersökning av studenternas bostadssituation var en passlig uppgift, sedan avgränsade vi den till de fyra frågor som vi ansåg att var bra. För att sedan kunna ta reda på vad vi behövde veta för att kunna besvara våra frågeställningar kom vi fram till att intervjuer av olika parter som har att göra med dessa frågor skulle vara det bästa sättet att ta reda på hur det verkligen ligger till. Sedan skapade vi en intervjuguide med frågor som vi frågade parterna. När vi sedan intervjuat våra källor började vi sammanställa materialet och besvara våra frågeställningar med svaren de givit. Källkritik Ett mål vi hade i detta arbete var att använda så oberoende samt otendentiösa källor som möjligt för att undvika sakfel och dylikt. Något vi anser att vi har lyckats bra med. Vi har använt oss av såväl elektroniska och skriftliga källor såsom personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Vi har bland annat använt oss av kommunens hemsida, en hemsida som vi anser vara en tillförlitlig källa, även om man skulle kunna se det som att det i någon mån är ena sidan av parterna hyresvärd/hyresgäst i och med ägandet av Studentbostäder i Linköping AB. Men vi anser ändå att risken för att sidan skulle vara tendentiös är otillräcklig för att vara obrukbar, dessutom användes sidan mest i informativt syfte, information som vi fann rimlig och även verifierade på Stockholms stads hemsida. Vi intervjuade ordförande i Bygg- och miljönämnden, Stefan Erikson, per telefon, och givetvis skulle det kunna ha varit någon annan person än Erikson som vi talade med, men förutom att hans kunskaper var legitima, så skulle intervjumaterialet från denna intervju framförallt användas som en eventuell motpart till Kårservices åsikter. Man skulle dock kunna ifrågasätta hans tendens i och med att han borde ha ett implicerat intresse i att få kommunen att se bra ut, precis som hemsidan. I en intervju vi gjorde med Studentbostäder i Linköping AB:s VD, Simon Helmér, kan äktheten också ifrågasättas eftersom att den också gjordes per telefon, men precis som med Erikson så anser vi detta otroligt. Även om Studentbostäder är ett företag, som självklart vill få sig själva att framstå som bra och fungerande så är det kommunalägt, och detta är den huvudsakliga anledningen som får oss att lita på både vad deras VD säger i intervjun, deras årsredovisningar samt dem informationsbroschyrer som vi använt oss av i detta arbete. Utöver detta så överensstämmer Simon Helmérs/Studentbostäders bild med Kårservices, vilket inte alltid är fallet i relationen hyresvärd och hyresgästförening. 7

8 Kårservices bostadsansvarige, Annika Samuelsson, anser vi också vara en tillförlitlig källa. Det man skulle kunna ifrågasätta här är att Kårservice och Studentbostäder verkar vara väldigt överens. Ytterligare undersökning av källorna anser vi dock ligga utanför den här uppsatsens avgränsningar. Resultat Finns det för få bostäder tillgängliga för studenter i Linköping, finns det anledningar till detta som är värda att belysa? En mycket viktig del av frågeställningen var om det finns för lite bostäder för studenter i Linköping. I kommunfullmäktiges Riktlinjer för bostadsförsörjning framgår att det är brist på bostäder i Linköping. Av detta drar vi slutsatsen att bristen av bostäder drabbar studenterna ännu hårdare än den genomsnittlige Linköpingsbon. De flesta studenter har mindre ekonomiska medel att röra sig med och därför får de svårt att kunna motsvara en arbetares ekonomiska situation och på så sätt får svårare att kunna konkurrera om bostäder som är tillgängliga för allmänheten. Vi ville även ta reda på vad anledningen till en eventuell bostadsbrist var. Vi har nu konstaterat att det verkligen finns för få bostäder, och går nu vidare till varför bostadsbristen finns. En viktig anledning, enligt Kårservice, är skillnaden mellan antalet intagna på våren och hösten eftersom de flesta program startar på hösten genererar det att flera studenter behöver bostad på hösten än på våren. Dessutom kommer de flesta utbytesstudenter till Linköpings universitet på hösten det leder till att antalet bostäder på hösten är alldeles för lite medan det på våren motsvarar efterfrågan. Detta kombinerat med att studentbostäder inte vill bygga lägenheter om de står tomma en viss tid, är naturligtvis mycket problematiskt Att kullarna är olika stora måste självklart också nämnas, det är helt avgörande för problemet. År 2006 hävdar Linköpings kommun att studentboendet börjar uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan, eftersom årskullarna födda på 80-talet, som är relativt små, är i studentålder. Hösten 2005 var tillgången på studentbostäder vid terminsstart tillräcklig. Att alltid bygga ut när det behövs skulle således leda till att det efter en tid finns för många bostäder. Detta blir naturligtvis väldigt dyrt, och man riskerar att gå med förlust. 5 Vilka konkreta åtgärder har vidtagits och vilka konkreta åtgärder vidtas? Det har ungefär byggts 100 nya studentbostäder per år dem senaste åren, men just nu bygger 5 fosorjning antagna.pdf 8

9 man 22 stycken nya bostäder i irrblosset som ska vara inflyttningsklara till 2013 och det planeras 150 till 200 nya bostäder med byggstart Anledningen till att studentbostäder inte bygger fler bostäder beror, som Kårservice har konstaterat, på att efterfrågan på bostäder är högre på hösten än på våren. Om man skulle bygga fler bostäder skulle det göra att Studentbostäder blir tvungna att ta ut högre hyror, eftersom man skulle göra en förlust på våren. 7 Linköpings kommun säger sig vidta åtgärder mot bristen på bostäder, men om man ser till problemets struktur är dessa åtgärder långt från optimala när det gäller att göra det lättare för studenter att få en bostad. Lägenheterna som byggs i Linköping idag är till största delen bostadsrätter som har attraktiva lägen till höga insatser. Man kan dock ändå se byggandet som en lösning på problemet indirekt, eftersom det frigörs bostäder när människor flyttar dit, och det generar vad kommunen kallar flyttkedjor. Som Kårserviceanställde, Annika Samuelsson, berättar för oss så gör kommunen mycket för att underlätta boendet för ungdomarna, men det tar tid. Detta leder till frågan: varför tar det sådan tid, hur ser upplägget ut; från förslag till beslut? Ett förslag, samma riktlinjer gäller förslag från både medborgare och politiker, lämnas in till kommunen. Kommunen registrerar förslaget och redovisar det sedan för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger då förslaget till kommunstyrelsen som utreder förslaget. Utredningens huvudsakliga uppgift är att finna den nämnd som är mest affekterad av förslaget, och utefter detta så hänvisas förslaget till denna nämnd. Någon arbetande på nämnden får arbetsuppgiften att utreda förslaget, d.v.s. ta de kontakter som krävs för att belysa förslaget från alla håll. Dessa kontakters åsikter om tycke, ogillande, förändringar eller förbättringar angående förslaget noteras för att samtliga sedan gå vidare via kommundirektören, om det är skilda åsikter i frågan så bestämmer direktören utfallet, för att senare sändas tillbaka till kommunstyrelsen. Om det reviderade förslaget som godkänts av nämnden och kommundirektören också beviljas av kommunstyrelsen så skickas det tillbaka till kommunfullmäktige som tar det beslut om förslaget erkänns, avslås eller återremitteras. Och, givetvis, om förslaget erkänns så skall det verkställas. 8 6 https://www.studentbostader.se/sv/sokande/documents/irrblosset.pdf 7 Intervju 3 8 Från förslag till beslut, Linköpings kommun: Från förslag till beslut, Stockholms stad: Kommunstyrelsen/Sa-arbetar-kommunfullmaktige-/ 9

10 Var ligger ansvaret för att studenter har tillgång till boende när de börjar plugga på Linköpings universitet? Enligt bygg- och miljönämndens ordförande Stefan Erikson har Linköpings kommun har tagit på sig det ansvaret. Kommunen har dock överlåtit uppgiften till AB Stångåstaden. Stångåstaden är ett helägt kommunalt företag som i sin tur har ett dotterbolag, Studentbostäder i Linköping AB, som har hand om dem bostäder som endast studenter har rätt till Vi frågade Elin Wihlborg (lektor och docent på Linköpings universitet) om det är kommunens uppgift att tillhandahålla bostäder/ bygga bostäder åt kommunens invånare och enligt henne finns det ingen lag som kräver att kommuner tillhandahåller bostäder. Det kommunen ska göra är att planera för möjligheterna till bostäder, vilket dock inte behöver betyda att kommunen eller kommunala bolag bygger bostäderna. I socialtjänstlagen står att kommunen har ansvar för att främja tillgången till bostäder och där framgår även att socialbidrag ska kunna täcka hyreskostnaden. På så sätt är kommunen indirekt skyldig att betala för medborgarnas bostad om dem själva inte kan göra det. Alla kommuner kan välja att ha ett kommunalt bostadsbolag, men dem måste inte förse bostäder till alla. Ett kommunalt bolag lyder under aktiebolagen och kan inte åläggas att exempelvis ge bostad åt de som missköter sig osv. 9 Finns det någon intressekonflikt, skiljer sig de olika aktörernas bild av problemet åt? Hos de tre olika aktörer som vi har intervjuat så har vi inte funnit något avvikande mer än ett fåtal sakfel. De tre aktörernas åsikter är nästintill symmetriska och det är tydligt hur de alla litar på varandra. Det är märkbart att Stefan Erikson, som är ordförande i Bygg- och miljönämnden här i Linköpings kommun, är insatt i situationen ungdomsbostadsbristen i kommunen men också att han litar på Studentbostäders VD, Simon Helmér, i sitt arbete och samma sak går för Kårserviceanställda, Annika Samuelsson. Samuelsson som skall representera studenterna och studenternas vilja i sammanhanget förklarar tydligt scenariot för oss, hon precis som Erikson, visar både tålamod och förståelse för Studentbostäders agerande och icke-ageranden i ungdomsbostadsbristen. Underlag för ovanstående svar [Intervju]: Stefan Erikson (intervju 1) 9 - Elin Wihlborgs, svar på mailfråga angående om det är kommunens ansvar att bygga bostäder eller inte. 10

11 Vi började med att intervjua Stefan Erikson (politiska uppdrag: ordförande i Bygg- och miljönämnden, ordförande i Ekonomiutskottet, ledamot i det Geografiska utskottet 2, Väst, ledamot i Kommunfullmäktige, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, suppleant i Valnämnden, samtliga uppdrag inom Linköpings kommun) som bygg- och miljönämndens ordförande. - Att bygga bostäder är för kommuner frivilligt, är detta något som Linköpings kommun har tagit på sig ansvaret för? Det stämmer att det är frivilligt men det stämmer också att Linköpings kommun har tagit på sig det ansvaret. Kommunen har dock överlåtit uppgiften till AB Stångåstaden. Stångåstaden är ett helägt kommunalt företag som i sin tur har ett dotterbolag, Studentbostäder i Linköping AB, som har hand om dem bostäder som endast studenter har rätt till. - Vad gör ni just nu för att minska bostadsbristen samt vad har ni för framtida planer? Huvudansvaret ligger hos Studentbostäder, hur de försöker lösa problemet vet jag inte, men som jag har förstått det så är det inget stående problem utan bara ett problem under terminsstarterna. Också värt att påpeka är ju att endast 35 % av Linköping studenter faktiskt bor i Studentbostäders lägenheter, resterande studenter har hittat andra boendeformer, t.ex. andra hand eller andra hyresvärdar. Simon Helmér (intervju 2) Vi tog sedan kontakt med studentbostäder och blev hänvisade till Simon Helmér (VD Studentbostäder i Linköping) för att se vad han hade för svar på våra frågor. - Vår generella uppfattning är att det finns för lite bostäder för studenter i Linköping, håller du med? Historiskt sett så var oktober 2011 den första gången bostadsbrist för studenter uppstod här i Linköping, vilket i jämförelse med många andra större studieorter måste anses som ett mycket bra resultat. Men eftersom att detta har stämt vid höstens terminsstart de senaste två åren så skulle man väl generellt kunna säga att detta stämmer, ja. - Vad gör ni just nu för att minska bostadsbristen samt vad har ni för framtida planer? Tyvärr så kan vi inte bygga fler bostäder förrän vi vet att samma höga efterfråga fortsätter att 11

12 existera. Vi håller dock just nu på med ombyggnationer av lokaler i området Irrblosset som kommer ge nya bostäder för studenter, visserligen är det bara 22 stycken men vi har också flera nya projekt i tankarna. Det är dock oklart när vi kan se resultat av detta eller till och med om det kommer att hända. - Enligt vad vi har förstått så finns det också perioder, under vårterminen, då ni har en motsatt effekt än den ni har under terminsstarten på hösten då ni har för många bostäder, stämmer detta? I det stora hela så har perioden mars-maj varit en period då flera av våra bostäder stått tomma, men på senare tiden har detta inte varit något problem. Viktigt att veta är dock att endast cirka 35 % av alla Linköpings studenter bor i våra bostäder, resterande bor i andra hand eller hos ett annat företag. Studentboende finns även i området Colonia, detta område styrs dock av en annan aktör. Annika Samuelsson (intervju 3) För att ta få en tredje synvinkel men också för att kunna svara på frågan om det fanns några intressekonflikter, i frågan ungdomsbostadsbrist i Linköping, så tog vi kontakt med Annika Samuelsson som är Boendeombud på Kårservice vid Linköpings universitet. - Tycker du att Linköpings kommun gör det de ska gällande studentboende? Jag tycker att kommunen gör väldigt mycket i denna fråga men att det tar tid. Vägen från förslag till byggande är lång och kostsam och därför behöver man vara tålmodig. Sen tycker jag också att det är fullt förståeligt att det tar den tid det tar. Bostadsproblemet för studenter här i Linköping är ett väldigt färskt problem som kvickt eskalerat från obefintligt till väldigt existerande och inte något som ständigt funnits. - Under en intervju med Studentbostäders VD, Simon Helmér, så berättade han att det är omöjligt för dem att bygga mer bostäder innan de vet att en konstant efterfrågan finns, vad tycker du om detta? Jag tycker att det är förnimbart. Det är viktigt att veta att, endast ungefär 25 % av alla skolans heltidsstuderande bor hos Studentbostäder och att behovet inte är större. Studenter väljer att använda sig av andra företag. Så för att svara på frågan så tycker jag att det är bra och helt ok att Linköpings kommun bygger fler bostäder, men att Studentbostäder ska bygga nytt och mer finner jag inte lika självklart. 12

13 - Driver ni någon slags lobbyverksamhet för att få som ni vill, som studenterna vill? Ja, det gör vi väl. Först och främst så försöker vi upprätthålla ett bra samarbete med Studentbostäder, något som vi alltid har haft. Vi sitter regelbundet med på möten hos företaget där vi har representanter som talar för våra, alltså studenternas, vägnar. I huvudsak så har vi ett annat perspektiv, studentens perspektiv, än företaget och att vi får sitta med på mötena är positivt för både oss, Studentbostäder och er studenter. Vi har absolut ett inflytande och vår röst hörs av företaget. - Slutligen, anser ni att det finns för lite bostäder för studenter i Linköpings tätort? Just nu så finns det en brist på bostäder här i Linköping men det problemet att studenter nu inte finner platser att bo på är inte direkt något Studentbostäder kan åtgärda. Detta eftersom att de istället för att ha en för stor efterfrågan nu under höstterminens start har tomma lägenheter under våren, alltså skulle det inte vara lönsamt för dem att bygga fler fastigheter. I vilken utsträckning är Studentbostäder AB intresserade av att gå med vinst, och får det här följder för studenternas hyror och i förlängningen bostadssituationen? Hur ser regleringen av kommuner och kommunala bolag ut? Studentbostäder AB är ett dotterbolag till det kommunalt ägda Stångåstaden AB. Kommuner får enligt kommunallagen driva företag, men sådan verksamhet får inte ha till syfte att generera vinst. Dessutom måste de tillhandahållna tjänsterna vara till fördel för kommuninvånarna. Ytterligare en princip, kallad självkostnadsprincipen, innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka drifts- och kapitalkostnader. Detta är nödvändigt eftersom kommunen har en monopolställning, och den fria bostadsmarknaden annars skulle kunna missgynnas. 10 Slutsats Efterforskningarna vi har gjort för att kunna besvara våra frågeställningar har gjort att vi har fått mycket större förståelse och klarhet i frågorna. Till att börja med kan vi konstatera att det finns ett samförstånd mellan aktörerna; Studentbostäder, Kårservice och Linköpings kommun. Ingen part anser att den andre inte fullgör sina uppgifter utan tycker att allting fungerar bra, 10 Ylva Norén Bretzer, Sveriges politiska system, upplaga 1 - utgiven 2010, kapitel 7 sida

14 trots problemen som finns. Att detta är förklarligt ska vi beskriva i vår slutsats här nedan. Variationerna i antalet studenter som söker till och kommer in på Linköpings universitet gör att man inte kan justera utbudet efter efterfrågan. Vissa år söker fler studenter men senare kan det självklart hända att antalet studenter sjunker. På samma sätt som man till en viss grad accepterar svängningar/nedgångar i den ekonomiska konjunkturen, börjar man inte projektera nya studentbostäder varje gång efterfrågan ökar. Enligt både Studentbostäder och Kårservice (Kårservice företräder studenterna och kan i viss mån anses utgöra en motpart i förhandlingen gentemot Studentbostäder AB) vore det inte en bra idé att Studentbostäder nu skulle börja planera byggandet av nya bostäder, trots bostadsbrist de senaste åren. Detta skulle nämligen leda till att utbudet överstiger efterfrågan, dels till viss del på vårarna som tidigare har beskrivits, men framförallt skulle det få konsekvenser när efterfrågan går ner igen någon gång framöver. Detta skulle enligt Kårservice leda till att Studentbostäder blir tvungna att höja hyrorna vilket skulle drabba studenterna. Frågan här är ju alltså snarare hur avvägningen bör vara. Vid vilken nivå bör nya bostäder byggas, och kommer åsikterna gå isär t ex mellan Kårservice och Studentbostäder om situationen förvärras. Angående vidtagna åtgärder kan alltså konstateras att de är marginella och detta motiveras av Studentbostäder med ovanstående resonemang. Efter att ha frågat bygg- och miljönämndens ordförande Stefan Erikson och Elin Wihlborg på Linköpings universitet har vi fått den bilden att ansvaret egentligen inte ligger på kommunen men att dem själva tagit på sig ansvaret. Kommunen har sedan lagt ansvaret på det kommunalägda Stångåstaden AB som i sin tur har lagt ansvaret på sitt dotterbolag studentbostäder AB. Det finns ingen lag som säger att kommuner ska tillhandahålla bostäder åt sina invånare men att dem ska planera för möjligheterna för nya bostäder, det betyder dock inte att dem måste bygga bostäderna. Kommunen har ansvaret att främja tillgången till bostäder och att socialbidragen ska täcka hyreskostnaden enligt socialtjänstlagen (2001:453). På så sätt är kommunen indirekt skyldig att betala för den medborgares bostad som själv inte kan göra det. Även om kommunerna själva väljer att ha ett kommunalt bostadsbolag så ligger inte ansvaret på dem att förse invånarna med bostäder. Diskussion Under arbetets gång har vi självklart kommit med egna konstruktiva lösningar på det som vi anser är ett problem. En lösning skulle kunna vara om Studentbostäder hade möjlighet att hyra ut sina bostäder till sådana som inte studerar då de har bostäder som står tomma under långa perioder, för att sedan vid terminsstart kunna ha dem lediga igen för studenter. Då skulle studentbostäder ha möjlighet att bygga flera studentbostäder och vara säkra på att det finns ett underlag att ha dem uthyrda. Men detta skulle inte fungera i verkligheten då man inte vet hur länge man kan hyra ut bostaden till en icke student. En annan ide som vi har funderat över är 14

15 baracker. Studentbostäder skulle kunna hyra in baracker under de första månaderna för att ha möjligheten att erbjuda alla studenter någonstans att bo, i väntan på ett stabilare och mer långsiktigt boende. Vi vet ej om detta är lagligt men det skulle åtminstone lösa bostadsbristen tillfälligt vid terminsstarten på hösten. Källor Skriftliga källor - Elin Wihlborgs, svar på mailfråga angående om det är kommunens ansvar att bygga bostäder eller inte. - Ylva Norén Bretzer, Sveriges politiska system, upplaga 1 - utgiven 2010, kapitel 7 sida Elektroniska källor - Årsredovisning, Studentbostäder AB: https://www.studentbostader.se/sv/studentbostader/pages/arsredovisning.aspx - Informationsbroschyr om projektet (pdf-fil), Studentbostäder AB : https://www.studentbostader.se/sv/sokande/pages/nyproduktion.aspx - Från förslag till beslut, Linköpings kommun: - Från förslag till beslut, Stockholms stad: Kommunstyrelsen/Sa-arbetar-kommunfullmaktige-/ Intervjuobjekt Stefan Erikson, ordförande Bygg- och miljönämnden, per telefon 8 oktober 2012, Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping AB, per telefon 8 oktober 2012, Annika Samuelsson, boendeombud Kårservice vid Linköpings universitet, öga mot öga 9 oktober 2012,

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 6 VARFÖR BOSTADSPLANERA?...

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning Sammanfattning Är det mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad? Vi har jämfört två europeiska storstadsmetropoler, Stockholm och Paris. Frågan är vilka aspekter som spelar in vid val av boendeform?

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget rapport 2014:28 REGERINGSUPPDRAG Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer