Ungdomsbostadsbrist?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsbostadsbrist?"

Transkript

1 Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < >, grupp 8 Jimmy Olofsson < >, grupp 8 Rennia Sliwa < >, grupp 8 Jacob Österlund < >, grupp 8

2 Sammanfattning Ämnet för denna uppsats är bostadsbristen för studenter vid Linköpings Universitet. Vi har ämnat att försöka ge en onyanserad bild av hur bostadsläget ser ut för universitets elever och hur de som arbetar med det ser på saken. Det vi anser är det viktigaste resultatet av vårt grupparbete är att det egentligen inte varit någon definitiv bostadsbrist, endast temporär. Att studenter står utan lägenhet beror på flertalet omständigheter som är väldigt svåra att påverka och dessa så kallade problem genom att bygga nya bostäder så kommer det leda till att studentbostäder kommer att gå med förlust. Det skulle dock medföra att flera studenter skulle få lägenhet vid höstterminsstarten. 2

3 Innehåll Ungdomsbostadsbrist?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. Introduktion... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat Fel! Bokmärket är inte definierat. Syfte... Fel! Bokmärket är inte definierat. Frågeställningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. Metod... Fel! Bokmärket är inte definierat. Källkritik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Resultat... Fel! Bokmärket är inte definierat. Finns det för få bostäder tillgängliga för studenter i Linköping, finns det anledningar till detta som är värda att belysa?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits och vilka konkreta åtgärder vidtas?.. Fel! Bokmärket är inte definierat. Som Kårserviceanställde, Annika Samuelsson, berättar för oss så gör kommunen mycket för att underlätta boendet för ungdomarna, men det tar tid. Detta leder till frågan: varför tar det sådan tid, hur ser upplägget ut; från förslag till beslut?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var ligger ansvaret för att studenter har tillgång till boende när de börjar plugga på Linköpings universitet?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Finns det någon intressekonflikt, skiljer sig de olika aktörernas bild av problemet åt?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Underlag för ovanstående svar [Intervju]:... Fel! Bokmärket är inte definierat. Stefan Erikson (intervju 1)... Fel! Bokmärket är inte definierat. Simon Helmér (intervju 2)... Fel! Bokmärket är inte definierat. Annika Samuelsson (intervju 3)... Fel! Bokmärket är inte definierat. Slutsats... Fel! Bokmärket är inte definierat. Diskussion... Fel! Bokmärket är inte definierat. Källor... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skriftliga källor... Fel! Bokmärket är inte definierat. Elektroniska källor... Fel! Bokmärket är inte definierat. Intervjuobjekt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3

4 Introduktion Bostadssituationen i studentstäder beskrivs ofta av media som problematisk, även i Linköping rapporterar medierna om att studenter har svårt att få boende, särskilt vid terminsstarten på hösten och vi är många som har egna erfarenheter av bekanta som inte hittar boende. Enligt Kårservices boendeansvarige är situationen i år värre än någonsin. Vi vill ta reda på vad som har gjorts, vad mer kommunen kan göra eftersom problemet fortfarande finns och hur det kunnat bli värre. Bakgrund Medierna har under flera år rapporterat om att många studenter står utan boende vid terminsstart, och programmens faddrar erbjuder på de flesta program sovplats hemma hos dem. Stämmer den här bilden? Är en viss andel av studenterna lite för slöa eller finns det helt enkelt färre bostäder än studenter? 2008 Studentbostäder har vuxit i takt med Linköpings universitet och hade år 2008 cirka 4000 studentbostäder varav hälften är korridorrum och hälften lägenheter. Omkring 25 procent av de heltidsstuderande bor hos studentbostäder, resten av de studerande bor i lägenheter som inte ses som studentbostäder. Efterfrågan ökade kontinuerligt från 2003 och fram till Under slutet av 2007 och början av 2008 planade ökningen ut men under hösten hade bolaget upplevt en starkare efterfrågan. Samtidigt som andra aktörer hade färdigställt ungefär 100 nya studentbostäder i Linköping så ökande efterfrågan hos studentbostäder Även detta år såg man en tydlig ökning på efterfrågan, orsakerna kunde vara kombinationen mellan den rådande konjunkturen, som medförde hög arbetslöshet och stora barnkullar som just gått ut gymnasieskolan. Studentbostäder hade vid det här laget ökat antalet studentbostäder med 100 stycken. Ett hus med 104 lägenheter hade tagits över från Stångåstaden AB till studentbostäder. Bolaget kunde även erbjuda flexibla lösningar så att alla som hade sökt bostad inom en viss tid, tillslut fick ett boende. Ett sätt att lösa efterfrågan var tillgången till Stångåstadens vanliga lägenhetsutbud som ett alternativ till studentboenden. Man började även samarbeta med olika studentorganisationer för att finna fler lösningar Återigen ökade efterfrågan på studentbostäder. En orsak var att avgifter för utomeuropeiska studenter skulle införas 2011 vilket innebar att fler sökte sig hit innan förändringarna skulle 1 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/arsredovisning2008.pdf 2 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/%c3%85r_2009.pdf 4

5 träda i kraft. Omkring 4200 studentbostäder ägdes nu av bolaget, vilket var en ökning av ungefär 100 nya bostäder från föregående år. Nu hade man även en samverkan med Kårservice som är studenternas hyresgästförening och driver en egen bostadsförmedling vid terminsstarten Man såg en väldig ökning på studenter som sökte boende. Tidigare år såg man det största trycket vid terminstaterna, främst på höstterminen men detta år var efterfrågan jämt fördelat över hela året. Fortfarande var orsakerna de stora barnkullarna i åldrarna år men även att arbetslösheten fortfarande var relativt hög. Avgifterna för utomeuropeiska studenter hade införts nu och detta hade förutspått att efterfrågan skulle svalna. Men så blev det inte eftersom studenter från Europa vägde upp bortfallet som avgifterna medfört. Antalet studenter förväntas att fortsätta stiga dem närmaste åren. 4 Syfte Vi vill undersöka bostadssituationen för studenter i Linköping, hur proportionerna i tillgång och efterfrågan ser ut, vad kommunen gör åt eventuella problem samt vad som redan har åtgärdats. De aktörer vi anser vara viktiga och vill undersöka är Linköpings kommun, Studentbostäder AB och Kår service. Frågeställningar Finns det för få bostäder tillgängliga för studenter i Linköping, finns det anledningar till detta som är värda att belysa? Vilka konkreta åtgärder vidtas och har vidtagits? Finns det någon intressekonflikt, skiljer sig de olika aktörernas bild av problemet åt? Hur ser upplägget ut, från förslag till beslut? Var ligger ansvaret för att studenter har tillgång till boende när de börjar plugga på Linköpings universitet? I vilken utsträckning är Studentbostäder AB intresserade av att gå med vinst, och får det här följder för studenternas hyror och i förlängningen bostadssituationen? Hur ser regleringen av kommuner och kommunala bolag ut? I så fall, återinvesterar Studentbostäder hela vinsten så det blir ett nollresultat? 3 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/%c3%85r% pdf 4 https://www.studentbostader.se/sv/hyresgast/documents/%c3%85rsredovisning% pdf 5

6 6

7 Metod Vi började med att diskutera fram en frågeställning, vi ansåg att undersökning av studenternas bostadssituation var en passlig uppgift, sedan avgränsade vi den till de fyra frågor som vi ansåg att var bra. För att sedan kunna ta reda på vad vi behövde veta för att kunna besvara våra frågeställningar kom vi fram till att intervjuer av olika parter som har att göra med dessa frågor skulle vara det bästa sättet att ta reda på hur det verkligen ligger till. Sedan skapade vi en intervjuguide med frågor som vi frågade parterna. När vi sedan intervjuat våra källor började vi sammanställa materialet och besvara våra frågeställningar med svaren de givit. Källkritik Ett mål vi hade i detta arbete var att använda så oberoende samt otendentiösa källor som möjligt för att undvika sakfel och dylikt. Något vi anser att vi har lyckats bra med. Vi har använt oss av såväl elektroniska och skriftliga källor såsom personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Vi har bland annat använt oss av kommunens hemsida, en hemsida som vi anser vara en tillförlitlig källa, även om man skulle kunna se det som att det i någon mån är ena sidan av parterna hyresvärd/hyresgäst i och med ägandet av Studentbostäder i Linköping AB. Men vi anser ändå att risken för att sidan skulle vara tendentiös är otillräcklig för att vara obrukbar, dessutom användes sidan mest i informativt syfte, information som vi fann rimlig och även verifierade på Stockholms stads hemsida. Vi intervjuade ordförande i Bygg- och miljönämnden, Stefan Erikson, per telefon, och givetvis skulle det kunna ha varit någon annan person än Erikson som vi talade med, men förutom att hans kunskaper var legitima, så skulle intervjumaterialet från denna intervju framförallt användas som en eventuell motpart till Kårservices åsikter. Man skulle dock kunna ifrågasätta hans tendens i och med att han borde ha ett implicerat intresse i att få kommunen att se bra ut, precis som hemsidan. I en intervju vi gjorde med Studentbostäder i Linköping AB:s VD, Simon Helmér, kan äktheten också ifrågasättas eftersom att den också gjordes per telefon, men precis som med Erikson så anser vi detta otroligt. Även om Studentbostäder är ett företag, som självklart vill få sig själva att framstå som bra och fungerande så är det kommunalägt, och detta är den huvudsakliga anledningen som får oss att lita på både vad deras VD säger i intervjun, deras årsredovisningar samt dem informationsbroschyrer som vi använt oss av i detta arbete. Utöver detta så överensstämmer Simon Helmérs/Studentbostäders bild med Kårservices, vilket inte alltid är fallet i relationen hyresvärd och hyresgästförening. 7

8 Kårservices bostadsansvarige, Annika Samuelsson, anser vi också vara en tillförlitlig källa. Det man skulle kunna ifrågasätta här är att Kårservice och Studentbostäder verkar vara väldigt överens. Ytterligare undersökning av källorna anser vi dock ligga utanför den här uppsatsens avgränsningar. Resultat Finns det för få bostäder tillgängliga för studenter i Linköping, finns det anledningar till detta som är värda att belysa? En mycket viktig del av frågeställningen var om det finns för lite bostäder för studenter i Linköping. I kommunfullmäktiges Riktlinjer för bostadsförsörjning framgår att det är brist på bostäder i Linköping. Av detta drar vi slutsatsen att bristen av bostäder drabbar studenterna ännu hårdare än den genomsnittlige Linköpingsbon. De flesta studenter har mindre ekonomiska medel att röra sig med och därför får de svårt att kunna motsvara en arbetares ekonomiska situation och på så sätt får svårare att kunna konkurrera om bostäder som är tillgängliga för allmänheten. Vi ville även ta reda på vad anledningen till en eventuell bostadsbrist var. Vi har nu konstaterat att det verkligen finns för få bostäder, och går nu vidare till varför bostadsbristen finns. En viktig anledning, enligt Kårservice, är skillnaden mellan antalet intagna på våren och hösten eftersom de flesta program startar på hösten genererar det att flera studenter behöver bostad på hösten än på våren. Dessutom kommer de flesta utbytesstudenter till Linköpings universitet på hösten det leder till att antalet bostäder på hösten är alldeles för lite medan det på våren motsvarar efterfrågan. Detta kombinerat med att studentbostäder inte vill bygga lägenheter om de står tomma en viss tid, är naturligtvis mycket problematiskt Att kullarna är olika stora måste självklart också nämnas, det är helt avgörande för problemet. År 2006 hävdar Linköpings kommun att studentboendet börjar uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan, eftersom årskullarna födda på 80-talet, som är relativt små, är i studentålder. Hösten 2005 var tillgången på studentbostäder vid terminsstart tillräcklig. Att alltid bygga ut när det behövs skulle således leda till att det efter en tid finns för många bostäder. Detta blir naturligtvis väldigt dyrt, och man riskerar att gå med förlust. 5 Vilka konkreta åtgärder har vidtagits och vilka konkreta åtgärder vidtas? Det har ungefär byggts 100 nya studentbostäder per år dem senaste åren, men just nu bygger 5 fosorjning antagna.pdf 8

9 man 22 stycken nya bostäder i irrblosset som ska vara inflyttningsklara till 2013 och det planeras 150 till 200 nya bostäder med byggstart Anledningen till att studentbostäder inte bygger fler bostäder beror, som Kårservice har konstaterat, på att efterfrågan på bostäder är högre på hösten än på våren. Om man skulle bygga fler bostäder skulle det göra att Studentbostäder blir tvungna att ta ut högre hyror, eftersom man skulle göra en förlust på våren. 7 Linköpings kommun säger sig vidta åtgärder mot bristen på bostäder, men om man ser till problemets struktur är dessa åtgärder långt från optimala när det gäller att göra det lättare för studenter att få en bostad. Lägenheterna som byggs i Linköping idag är till största delen bostadsrätter som har attraktiva lägen till höga insatser. Man kan dock ändå se byggandet som en lösning på problemet indirekt, eftersom det frigörs bostäder när människor flyttar dit, och det generar vad kommunen kallar flyttkedjor. Som Kårserviceanställde, Annika Samuelsson, berättar för oss så gör kommunen mycket för att underlätta boendet för ungdomarna, men det tar tid. Detta leder till frågan: varför tar det sådan tid, hur ser upplägget ut; från förslag till beslut? Ett förslag, samma riktlinjer gäller förslag från både medborgare och politiker, lämnas in till kommunen. Kommunen registrerar förslaget och redovisar det sedan för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger då förslaget till kommunstyrelsen som utreder förslaget. Utredningens huvudsakliga uppgift är att finna den nämnd som är mest affekterad av förslaget, och utefter detta så hänvisas förslaget till denna nämnd. Någon arbetande på nämnden får arbetsuppgiften att utreda förslaget, d.v.s. ta de kontakter som krävs för att belysa förslaget från alla håll. Dessa kontakters åsikter om tycke, ogillande, förändringar eller förbättringar angående förslaget noteras för att samtliga sedan gå vidare via kommundirektören, om det är skilda åsikter i frågan så bestämmer direktören utfallet, för att senare sändas tillbaka till kommunstyrelsen. Om det reviderade förslaget som godkänts av nämnden och kommundirektören också beviljas av kommunstyrelsen så skickas det tillbaka till kommunfullmäktige som tar det beslut om förslaget erkänns, avslås eller återremitteras. Och, givetvis, om förslaget erkänns så skall det verkställas. 8 6 https://www.studentbostader.se/sv/sokande/documents/irrblosset.pdf 7 Intervju 3 8 Från förslag till beslut, Linköpings kommun: Från förslag till beslut, Stockholms stad: Kommunstyrelsen/Sa-arbetar-kommunfullmaktige-/ 9

10 Var ligger ansvaret för att studenter har tillgång till boende när de börjar plugga på Linköpings universitet? Enligt bygg- och miljönämndens ordförande Stefan Erikson har Linköpings kommun har tagit på sig det ansvaret. Kommunen har dock överlåtit uppgiften till AB Stångåstaden. Stångåstaden är ett helägt kommunalt företag som i sin tur har ett dotterbolag, Studentbostäder i Linköping AB, som har hand om dem bostäder som endast studenter har rätt till Vi frågade Elin Wihlborg (lektor och docent på Linköpings universitet) om det är kommunens uppgift att tillhandahålla bostäder/ bygga bostäder åt kommunens invånare och enligt henne finns det ingen lag som kräver att kommuner tillhandahåller bostäder. Det kommunen ska göra är att planera för möjligheterna till bostäder, vilket dock inte behöver betyda att kommunen eller kommunala bolag bygger bostäderna. I socialtjänstlagen står att kommunen har ansvar för att främja tillgången till bostäder och där framgår även att socialbidrag ska kunna täcka hyreskostnaden. På så sätt är kommunen indirekt skyldig att betala för medborgarnas bostad om dem själva inte kan göra det. Alla kommuner kan välja att ha ett kommunalt bostadsbolag, men dem måste inte förse bostäder till alla. Ett kommunalt bolag lyder under aktiebolagen och kan inte åläggas att exempelvis ge bostad åt de som missköter sig osv. 9 Finns det någon intressekonflikt, skiljer sig de olika aktörernas bild av problemet åt? Hos de tre olika aktörer som vi har intervjuat så har vi inte funnit något avvikande mer än ett fåtal sakfel. De tre aktörernas åsikter är nästintill symmetriska och det är tydligt hur de alla litar på varandra. Det är märkbart att Stefan Erikson, som är ordförande i Bygg- och miljönämnden här i Linköpings kommun, är insatt i situationen ungdomsbostadsbristen i kommunen men också att han litar på Studentbostäders VD, Simon Helmér, i sitt arbete och samma sak går för Kårserviceanställda, Annika Samuelsson. Samuelsson som skall representera studenterna och studenternas vilja i sammanhanget förklarar tydligt scenariot för oss, hon precis som Erikson, visar både tålamod och förståelse för Studentbostäders agerande och icke-ageranden i ungdomsbostadsbristen. Underlag för ovanstående svar [Intervju]: Stefan Erikson (intervju 1) 9 - Elin Wihlborgs, svar på mailfråga angående om det är kommunens ansvar att bygga bostäder eller inte. 10

11 Vi började med att intervjua Stefan Erikson (politiska uppdrag: ordförande i Bygg- och miljönämnden, ordförande i Ekonomiutskottet, ledamot i det Geografiska utskottet 2, Väst, ledamot i Kommunfullmäktige, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, suppleant i Valnämnden, samtliga uppdrag inom Linköpings kommun) som bygg- och miljönämndens ordförande. - Att bygga bostäder är för kommuner frivilligt, är detta något som Linköpings kommun har tagit på sig ansvaret för? Det stämmer att det är frivilligt men det stämmer också att Linköpings kommun har tagit på sig det ansvaret. Kommunen har dock överlåtit uppgiften till AB Stångåstaden. Stångåstaden är ett helägt kommunalt företag som i sin tur har ett dotterbolag, Studentbostäder i Linköping AB, som har hand om dem bostäder som endast studenter har rätt till. - Vad gör ni just nu för att minska bostadsbristen samt vad har ni för framtida planer? Huvudansvaret ligger hos Studentbostäder, hur de försöker lösa problemet vet jag inte, men som jag har förstått det så är det inget stående problem utan bara ett problem under terminsstarterna. Också värt att påpeka är ju att endast 35 % av Linköping studenter faktiskt bor i Studentbostäders lägenheter, resterande studenter har hittat andra boendeformer, t.ex. andra hand eller andra hyresvärdar. Simon Helmér (intervju 2) Vi tog sedan kontakt med studentbostäder och blev hänvisade till Simon Helmér (VD Studentbostäder i Linköping) för att se vad han hade för svar på våra frågor. - Vår generella uppfattning är att det finns för lite bostäder för studenter i Linköping, håller du med? Historiskt sett så var oktober 2011 den första gången bostadsbrist för studenter uppstod här i Linköping, vilket i jämförelse med många andra större studieorter måste anses som ett mycket bra resultat. Men eftersom att detta har stämt vid höstens terminsstart de senaste två åren så skulle man väl generellt kunna säga att detta stämmer, ja. - Vad gör ni just nu för att minska bostadsbristen samt vad har ni för framtida planer? Tyvärr så kan vi inte bygga fler bostäder förrän vi vet att samma höga efterfråga fortsätter att 11

12 existera. Vi håller dock just nu på med ombyggnationer av lokaler i området Irrblosset som kommer ge nya bostäder för studenter, visserligen är det bara 22 stycken men vi har också flera nya projekt i tankarna. Det är dock oklart när vi kan se resultat av detta eller till och med om det kommer att hända. - Enligt vad vi har förstått så finns det också perioder, under vårterminen, då ni har en motsatt effekt än den ni har under terminsstarten på hösten då ni har för många bostäder, stämmer detta? I det stora hela så har perioden mars-maj varit en period då flera av våra bostäder stått tomma, men på senare tiden har detta inte varit något problem. Viktigt att veta är dock att endast cirka 35 % av alla Linköpings studenter bor i våra bostäder, resterande bor i andra hand eller hos ett annat företag. Studentboende finns även i området Colonia, detta område styrs dock av en annan aktör. Annika Samuelsson (intervju 3) För att ta få en tredje synvinkel men också för att kunna svara på frågan om det fanns några intressekonflikter, i frågan ungdomsbostadsbrist i Linköping, så tog vi kontakt med Annika Samuelsson som är Boendeombud på Kårservice vid Linköpings universitet. - Tycker du att Linköpings kommun gör det de ska gällande studentboende? Jag tycker att kommunen gör väldigt mycket i denna fråga men att det tar tid. Vägen från förslag till byggande är lång och kostsam och därför behöver man vara tålmodig. Sen tycker jag också att det är fullt förståeligt att det tar den tid det tar. Bostadsproblemet för studenter här i Linköping är ett väldigt färskt problem som kvickt eskalerat från obefintligt till väldigt existerande och inte något som ständigt funnits. - Under en intervju med Studentbostäders VD, Simon Helmér, så berättade han att det är omöjligt för dem att bygga mer bostäder innan de vet att en konstant efterfrågan finns, vad tycker du om detta? Jag tycker att det är förnimbart. Det är viktigt att veta att, endast ungefär 25 % av alla skolans heltidsstuderande bor hos Studentbostäder och att behovet inte är större. Studenter väljer att använda sig av andra företag. Så för att svara på frågan så tycker jag att det är bra och helt ok att Linköpings kommun bygger fler bostäder, men att Studentbostäder ska bygga nytt och mer finner jag inte lika självklart. 12

13 - Driver ni någon slags lobbyverksamhet för att få som ni vill, som studenterna vill? Ja, det gör vi väl. Först och främst så försöker vi upprätthålla ett bra samarbete med Studentbostäder, något som vi alltid har haft. Vi sitter regelbundet med på möten hos företaget där vi har representanter som talar för våra, alltså studenternas, vägnar. I huvudsak så har vi ett annat perspektiv, studentens perspektiv, än företaget och att vi får sitta med på mötena är positivt för både oss, Studentbostäder och er studenter. Vi har absolut ett inflytande och vår röst hörs av företaget. - Slutligen, anser ni att det finns för lite bostäder för studenter i Linköpings tätort? Just nu så finns det en brist på bostäder här i Linköping men det problemet att studenter nu inte finner platser att bo på är inte direkt något Studentbostäder kan åtgärda. Detta eftersom att de istället för att ha en för stor efterfrågan nu under höstterminens start har tomma lägenheter under våren, alltså skulle det inte vara lönsamt för dem att bygga fler fastigheter. I vilken utsträckning är Studentbostäder AB intresserade av att gå med vinst, och får det här följder för studenternas hyror och i förlängningen bostadssituationen? Hur ser regleringen av kommuner och kommunala bolag ut? Studentbostäder AB är ett dotterbolag till det kommunalt ägda Stångåstaden AB. Kommuner får enligt kommunallagen driva företag, men sådan verksamhet får inte ha till syfte att generera vinst. Dessutom måste de tillhandahållna tjänsterna vara till fördel för kommuninvånarna. Ytterligare en princip, kallad självkostnadsprincipen, innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka drifts- och kapitalkostnader. Detta är nödvändigt eftersom kommunen har en monopolställning, och den fria bostadsmarknaden annars skulle kunna missgynnas. 10 Slutsats Efterforskningarna vi har gjort för att kunna besvara våra frågeställningar har gjort att vi har fått mycket större förståelse och klarhet i frågorna. Till att börja med kan vi konstatera att det finns ett samförstånd mellan aktörerna; Studentbostäder, Kårservice och Linköpings kommun. Ingen part anser att den andre inte fullgör sina uppgifter utan tycker att allting fungerar bra, 10 Ylva Norén Bretzer, Sveriges politiska system, upplaga 1 - utgiven 2010, kapitel 7 sida

14 trots problemen som finns. Att detta är förklarligt ska vi beskriva i vår slutsats här nedan. Variationerna i antalet studenter som söker till och kommer in på Linköpings universitet gör att man inte kan justera utbudet efter efterfrågan. Vissa år söker fler studenter men senare kan det självklart hända att antalet studenter sjunker. På samma sätt som man till en viss grad accepterar svängningar/nedgångar i den ekonomiska konjunkturen, börjar man inte projektera nya studentbostäder varje gång efterfrågan ökar. Enligt både Studentbostäder och Kårservice (Kårservice företräder studenterna och kan i viss mån anses utgöra en motpart i förhandlingen gentemot Studentbostäder AB) vore det inte en bra idé att Studentbostäder nu skulle börja planera byggandet av nya bostäder, trots bostadsbrist de senaste åren. Detta skulle nämligen leda till att utbudet överstiger efterfrågan, dels till viss del på vårarna som tidigare har beskrivits, men framförallt skulle det få konsekvenser när efterfrågan går ner igen någon gång framöver. Detta skulle enligt Kårservice leda till att Studentbostäder blir tvungna att höja hyrorna vilket skulle drabba studenterna. Frågan här är ju alltså snarare hur avvägningen bör vara. Vid vilken nivå bör nya bostäder byggas, och kommer åsikterna gå isär t ex mellan Kårservice och Studentbostäder om situationen förvärras. Angående vidtagna åtgärder kan alltså konstateras att de är marginella och detta motiveras av Studentbostäder med ovanstående resonemang. Efter att ha frågat bygg- och miljönämndens ordförande Stefan Erikson och Elin Wihlborg på Linköpings universitet har vi fått den bilden att ansvaret egentligen inte ligger på kommunen men att dem själva tagit på sig ansvaret. Kommunen har sedan lagt ansvaret på det kommunalägda Stångåstaden AB som i sin tur har lagt ansvaret på sitt dotterbolag studentbostäder AB. Det finns ingen lag som säger att kommuner ska tillhandahålla bostäder åt sina invånare men att dem ska planera för möjligheterna för nya bostäder, det betyder dock inte att dem måste bygga bostäderna. Kommunen har ansvaret att främja tillgången till bostäder och att socialbidragen ska täcka hyreskostnaden enligt socialtjänstlagen (2001:453). På så sätt är kommunen indirekt skyldig att betala för den medborgares bostad som själv inte kan göra det. Även om kommunerna själva väljer att ha ett kommunalt bostadsbolag så ligger inte ansvaret på dem att förse invånarna med bostäder. Diskussion Under arbetets gång har vi självklart kommit med egna konstruktiva lösningar på det som vi anser är ett problem. En lösning skulle kunna vara om Studentbostäder hade möjlighet att hyra ut sina bostäder till sådana som inte studerar då de har bostäder som står tomma under långa perioder, för att sedan vid terminsstart kunna ha dem lediga igen för studenter. Då skulle studentbostäder ha möjlighet att bygga flera studentbostäder och vara säkra på att det finns ett underlag att ha dem uthyrda. Men detta skulle inte fungera i verkligheten då man inte vet hur länge man kan hyra ut bostaden till en icke student. En annan ide som vi har funderat över är 14

15 baracker. Studentbostäder skulle kunna hyra in baracker under de första månaderna för att ha möjligheten att erbjuda alla studenter någonstans att bo, i väntan på ett stabilare och mer långsiktigt boende. Vi vet ej om detta är lagligt men det skulle åtminstone lösa bostadsbristen tillfälligt vid terminsstarten på hösten. Källor Skriftliga källor - Elin Wihlborgs, svar på mailfråga angående om det är kommunens ansvar att bygga bostäder eller inte. - Ylva Norén Bretzer, Sveriges politiska system, upplaga 1 - utgiven 2010, kapitel 7 sida Elektroniska källor - Årsredovisning, Studentbostäder AB: https://www.studentbostader.se/sv/studentbostader/pages/arsredovisning.aspx - Informationsbroschyr om projektet (pdf-fil), Studentbostäder AB : https://www.studentbostader.se/sv/sokande/pages/nyproduktion.aspx - Från förslag till beslut, Linköpings kommun: - Från förslag till beslut, Stockholms stad: Kommunstyrelsen/Sa-arbetar-kommunfullmaktige-/ Intervjuobjekt Stefan Erikson, ordförande Bygg- och miljönämnden, per telefon 8 oktober 2012, Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping AB, per telefon 8 oktober 2012, Annika Samuelsson, boendeombud Kårservice vid Linköpings universitet, öga mot öga 9 oktober 2012,

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer