PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset kl13 :15-17:30. Ajournering kl 15:00-15:15. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x x Ledamöter LeifHåkaosson, ordföraode (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Atmaoder (MP) Stig Johaosson (S Stig Nygren (M) Ersättare Jan-Erik Abrahamsson (8) xx Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders Börjelid (FP) x Sten Hedlund (MP) x Roy Johaosson Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Patrik Hellsberg, VA-chef 1-15 x Per Ingströmer, trafikingenjör, x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-9 x Gunilla Laoe, kostekonom, 16 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 1-6 x Ulf Ohlsson, fastighetschef 3 och 17 x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef 1-9 x Gertrud Persson, sekreterare, 1-28 Tid för justering: och

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(35) Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1-28 I O Ändring i foredragningslistan N y attestordning Nybyggnad av Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan) projekt 1153 Fastställa bokslut 2011 Organisation av och plan for intern kontroll inom TN:s ansvarsonuåde 2012 Ny delegationsordning för tekniska nämnden Indragning av kommunalt vägunderhåll till fastigheten Halahult l :25 Begäran om att Gubbhagsvägen ska ingå i totalt vägunderhåll for Köpegårda Utbyte av Ålaoksbron Uppdatering av adressregister, nominering av ledamöter samt fullmakt att rösta vid Svenskt Vattens foreningsstämma i Stoclcholm Komlmmalt VA-system, vatten och spill vatten till Långasjönäs camping 12 Kommunalt VA, spillvatten till Gustavstorp Galleryda 13 Möjlighet for forebyggande VA-arbeten i samband med ny sträckning på väg E22 mellan Stensnäs och Sölve 14 Rapport REVAQ-certifiering av avloppsslam vid Sternö avloppsreningsverk 15 Information om genomforda anmälningar andra halvåret Sänkning av portionspriser, kostenheten Om- och tillbyggnad av Väggabadet, inf Trafikplan för Karlshamns kommun Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen Förslag till Karlshamns kommun - Ta bort parkeringsforbudet på Sternövägen mellan Snedgatan och Norra Fogdelyckagatan i sydlig riktning Trafikreglering motorfordonstrafik forbjuden på Rådhusgatan mellan Regeringsgatan och Kungsgatan i västlig riktning Motorfordonstrafik förbjuden på Sternövägen gäller genomfart Förslag till detaljplan för fastigheten Uppsala ,3 och 12, Karlshamns kommtm, Blekinge län Förslag till KarIShameiS komm.ft - öppna vägen forbi lokstall a för gomfartstrafik Presidiet inform r > ~/~

3 KARLSHAMNS KOMMUN Telmiska nämnden PROTOKOLL 3(35) Forts Skrivelser Delegationer Beslutsuppföljning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(35) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa f6redragningslistan. Sammanfattning l Å~dcl-FÖN.1ni"g"cl"f:; r"=~ bort..l- e/2., {7 (csl V

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 40 Tekniska nämnden TN Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att attestordning upprättad upphör att gälla att tekniska nämnden antar ny attestordning som ska gälla från och med att paragrafen forklaras omedelbart justerad Sammanfattning Attestordning for tekniska nämnden antogs Med anledning av personalforändringar presenteras en ny attestordning. Beslutsunderlag Attestordning Protokollet ska sidekas till Envar attestant Ekonomikontoret Ekonom eaisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson /'

6 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M A ;;. " (JI) DRIFTBUDGET f (J, «) Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6 Förvaltnin>Jsattest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Nämnd övrigt Teknisk nämnd GP CHSN Förtr, valda Teknisk nämnd LH MO Trafik PEIN PEP E /246 Parkerin>Jsövervaknin>J PEIN PEPE Trafiksäkerhet PEIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-vägar MAWI THLI, STPE Huvud>Jator MAWI THLI, STPE Lokalgator MAWI THLI, STPE Enskilda vä>jar MAWI THLI, STPE Offentliq belysninq MAWI THLI, STPE Järnvägsspår MAWI THLI, STPE Gatuavdelning GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LlMO, PEHAM Avloppshantering qemens PAHELL LlMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LlMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LlMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal JOPAU LlMO, PEHAM Distribution av vatten JOPAU LlMO, PEHAM Avledninq av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM Avledning av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM VA mätare JOPAU LlMO, PEHAM VA distribution, gemensamt JOPAU LlMO, PEHAM ~ M4- Produktion av vallen ~ LlMO, PEH/\M Produktion av vatten STLE LlMO, PEHAM ~ ~.n ~ LlMO, PEH/\M Vattentorn o tryckstegrst STLE LlMO, PEHAM ~ S&W.,,<>±±.on ~ LlMO, PEH/\M Rening av spillvatten STLE LlMO, PEHAM ~ ~ /\vlopps~iooef ~ LlMO, PEHAM Avloppspumpstationer STLE LlMO, PEHAM ~ &e-1- 'Ilefl S+be LlMO, PEH/\M Rening av dagvatten STLE LlMO, PEHAM Sternölaboratoriet PEPE Förv. ek OOW 8+4 Rosursleam PEH/\M bimo, PAHEbb Resursteam PAHELL LlMO, PEHAM VA-Balanskonton ULHL AMM Televäxel EIBE ASBA Datakontor EIBE ASBA Kostadministration GULA EHR Förskolor EHR GULA Skolmåltider EHR GULA Kost omsorg EHR GULA l' J 4Q4eA TN attestförtec: Z

7 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare Förskolor SIEK GULA Skolmåltider SIEK GULA Kost omsorq SIEK GULA Förskolor OISJ GULA Skolmåltider OISJ GULA Kost omsorq OISJ GULA Postvaktmästeri TOM THNI KopierinQ/LaQer TOM THNI Medborqarkontorets leasinqbilar TOM THNI Oriftservice TOM THNI ArbetsmarknadSQrupp TOM THNI VaklmästarQrupp 2 TOM THNI Vaktmästarmupp 1 TOM THNI Entreprenadgruppen TOM THNI OriftsQrupp TOM THNI Tomtskötsel TOM THNI VaktmästarQrupp 2 PETR TOM, THNI Vaktmästargrupp 1 FRWI TOM, THNI EntreprenadQruppen GOSO TOM, THNI Oriftsorupp TH TOM, THNI Tomtskötsel THNI TOM FasliQhetsadministration UO Förv. ek ,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn UO Förv. ek ~ Skollokalor, drift ~ AN~JHO Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Skollokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP , ~ /\NNHO BarnomsorQslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO Q., ;fi ANNHO W Barnomsorgslokaler, teknisk service/underh ANNHO LP ~ Q, 'V~\,.4,,m ANNHO ANNHO Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP kaler, drift ANNHO W Socialomsorgslokaler, teknisk service/unde ANNHO LP ,;nn,, ~ ANNHO Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltninoslokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Fritidsloi<aler, drift ~ ANNHO Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidsloi<aler, dfift ANNHO W Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANNHO LP Kulturlokaler, drift ~ A~JNHO Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, drift AN-Nl=IG W Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANNHO LP Turismloi<aler, drift ~ ANNHO Turismiokaier, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlol~aler, drift ANNHO W Turismiokaier, teknisk service/underhåll ANNHO LP.. :f , ~ ANNMG VäQQaskolan, drift/teknisk service PEKR ANN HO, LP :<+, AN-Nl=IG W

8 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare Väggaskolan, teknisk service ANNHO LP ~ Blandade lokaler, drift ~ /\NNHO Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underh ANNHO LP Kontors o affärslokaler, drift ~ ANNHO Kontors-o affärslokaler, drift/tekniskservice PEKR ANN HO, LP Övriga lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP &:I-1-W Q"d~~,,;rlfl ~ ANNHO Övriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP, o:' ri,'," In ~ ANNHO Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANNHO LP , ~ ANNHO Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANNHO LP ~ nff"n ' a toaletter, drift ~ ANNHO Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP ~ "n';,,.1 ~II, GFIGb ANNHO Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP, ~,&11 GFIGb ANNHO Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANN HO, LP j;'rit'.dslokal,er, underhåll GFIGb /\~INHO Fritidslokaler, underhåll CHOL ANN HO, LP Kulturlokaler, underhåll GFIGb ANNHO Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP ~QJ Turismlol<aler, underhåll GFIGb ANNHO Turismiokaier, underhåll CHOL ANNHO, LP _" o ''", GFIGb ANNHO Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth, lokaler, förs, hvror LP UO Allmän markreserv JOBR UO Våtmark Arvd JOBR UO Tätortsnära områden JOBR UO Torgplatser JOBR UO Koloniträdgårdar JOBR UO Kalkning JOBR UO Hamnverksam het JOBR UO SkoQar MAWI LN Städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP Städservice, grupp 4 PKN EVAP Städservice, Qrupp 5 PKN EVAP Sotningstjänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig

9 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL eam -7W d~qq d299 VA erreler *b bimq, I=lAFlebb VA-enheten STLE LlMO, PAHELL VA-enheten STLE LlMO, PAHELL VA-enheten STLE LlMO, PAHELL VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Ansvar Slag Text attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Avräkning KEAB Förv.ekonom CAKA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur ag gefia QlsseR gqqf'j 6 Sofia Olsson SOON ag GaFiRa KaFlsseR GAKA 6 Carina Karlsson CAKA ag KeFsliR GllslavsseR KGN 6 Kerstin Gustavsson KGN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsat!estant inom Tekniska nämndens ansvarsområde TN <W, ~";"g! ""''''

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 60 Tekniska nämnden TN Nybyggnad Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan) projekt 1153 Tekniska nämndens beslut att foreslå kommunstyrelsen besluta att ge fastighetsenheten i uppdrag att teckna avtal med entreprenör nummer tre att godkänna projektredovisningen att paragrafen fårklaras omedelbart justerad att återrapportering sker Sammanfattning Projektet har pågått under flera års tid. White arkitekter fick i uppdrag av utbildningsforvaltningen att genomfåra en lokalutredning i Asarum. Flera olika alternativa lösningar har utretts, bland annat har orn- och tillbyggnadsfårslag av befintlig skola studerats, även ett ombyggnadsforslag av arkitekt Lena Dranger har studerats och bearbetats. Efter ett antal utredningar och fårslag beslutade BUS-nämnden att man skulle gå vidare med fårslaget att befintlig skola skulle rivas och ersättas med en ny. Befintliga byggnader är uppforda mellan åren Nuvarande skolbyggnad byggdes till med expedition Köket byggdes ut Byggnaderna anslöts till fjän-värme under Invändigt ändrades skolbyggnaden 1999 avseende elevkapprum och cafe. En ny skola skall byggas vilken kallas får AsarulTIS bildningscenter, bildningscentret kommer att innehålla klassrum for skolverksamhet, NO-salar, slöjdsalar, hemkunskapsalar, bildsalar, musiksalar, cafe, fritids, bibliotek, resursavdelning, tillagningskök med tillhörande matsal, skoladministration samt övriga personal- och teknikutrymmen. Till bildningscentret hör även gymnastikbyggnaden, denna byggnad skall ändras och byggas till. Gymnastikbyggnaden skall tillgänglighetsanpassas där det bland annat ingår att installera hiss och anpassa toaletter m m. Projektet avser även rivning av befintlig skolbyggnad, matsal och aula samt teknikbyggnad i anslutning till gymnastikbyggnad. Utemiljön i området skall anpassas till det nya bildningscentret. Anläggningarna konuner att anslutas till fj ärrvärmenätet. Entreprenadupphandling beräknas vara klar under mars Byggnationen kommer att delas upp i två huvuddelar där nya skolbyggnaden är huvuddel 1. Denna beräknas vara klar under juni 2014 får att kunna vara i drift till skolstart hösttenninen Huvuddel 2 avser gymnasiktbyggnaden och denna är planerad att genomfåras mellan juni 2014 och januari / / L/ C/"1 ;st

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 70 Tekniska nämnden Forts Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 (budget 2011) att den maximala investeringsutgiften for Asarums bildningscenter skulle begränsas till 190,2 mnkr får byggnationen. Kommunstyrelsen beslutade (KS 224) att fåra över den del av 2011 års budgetanisag, d v s tkr som avser projektering får nybyggnation av Asarums bildningscenter till tekniska nämnden. Vid anbudstidens utgång har det inkommit tre anbud. Samtliga var kvalificerade får vidare utvärdering. Anbud nr 3 anses var det vinnande anbudet och anbudssumman gör att proj ektet håller sig inom kommunfullmäktiges beslutade budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ordfårande Leif Håkansson och fastighetschef Ulf Ohlsson daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef Peter Persson FastighetschefUlf Ohlsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(35) Te1miska nämnden TN Fastställa bokslut 2011 Tekniska nämndens beslut att godkänna bokslut får år 2011 att godkänna uppfåljning av nämndens mål får år 2011 Sammanfattning Tekniska nämnden redovisar får samtliga verksamheter exklusiveva ett underskott om -I 278 tkr jämfårt med budget. Verksamheternas intäkter har varit högre än budgeterat, så också dess kostnader. Den främsta anledningen till underkottet är att det akuta fastighetsunderhållet har kostat 3,4 mnkr jämfårt med budgeterade 1,111U1kr. Dock har årets andra milda vintersäsong gjort att fastighetsverksamhetens elkostnader blivit lägre än berälmat. Arets tilläggsanslag tillsammans med den andra milda vintersäsongen har också gjort att gatuenheten har hållit budgeten får snö- och halkbekämpning. Beslutsunderlag Bokslut 2011 Sammanställning tekniska nämndens mål 2011 Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström VA-chefPatrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom Tf datachef Einar Berntsson Städchef Pelle Karlsson Kostekonom Gtmilla Lane Enhetschef Diana Sjöström Enhetschef Elisabeth Henningor Enhetschef Siri Ekberg Skorstensfejannästare Lars Strandberg Ä

13 BILAGA Tekniska nämnden Ordförande: Leif Håkansson Förvaltningschef: VIf Ohlsson/Peter Persson 2011 Nettokostnad (mnkr) -57,9 Nettoinvesteringar (mnkr) -94,2 Ekonomiskt utfall, tkr Driftredovisning Bokslut 2011 Budget Budget avvikelse Summa intåliter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Summa nettokostnader l Verksamhets redovisning, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget F örvaltningsledning och kansli Teknisk nänmd O Trafik och proj ektering Fön-åd Tubbaryd Gata Dataservice l Kostservice Driftservice Fastighetsservice Städservice Sotning O O Summa Avvikelse O 1278 Årets verksamhet Tekniska nämnd Tillhandahåller tjänster inom verksamheterna gata, data, kost, drift, städ, fastighet samt sotning. Flertalet av tjänsterna genomfiäörs på UdPPdra g a~ annan nämnd eller förvaltning..! a,, ljig

14 Gatuenheten Gatuenheten har hand om drift och skötsel av kommunens gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar. Verksamheten utför snö och halkbekämpning, renhållning av gator och vägar slaghackning och trafikskyltar. Man utför beläggningar, har hand om driften av belysningspunkter och industrispår. Gatuenheten sköter även dagvattenbrunnar och skötsel och drift av broar och tunnlar. Ärets första säsong av snö och halkbekämpning blev kostsam och verksamheten beviljades 2,8 mnkr i tilläggsbudgeten för att klara de ökade kostnaderna. De många skyfallen under året har påverkat vägunderhållet, så även nedblåsta träd i samband med stormar. För att klara av att hantera nederbörden vid skyfall har frekvensen när det gäller tömningen av dagvattenbrunnar intensifierats. Under året har beläggningsarbete skett på bland annat Storgatan i Asarum, Offerkällevägen, StrömmarondelIen, Passvägen i Mörrum och Skyttevägen i Karlshamn. På de enskilda vägarna har beläggning utförts på bland annat Långasjönäsvägen vid Södra Hokagården, Tockarpsvägen, Pölsekruvägen och Äkeholms stationsväg. Även Ge-väg Kolleviksvägen och Skyttevägen i Karlshamn har fått ny beläggning. De så kallade potthålslagningar har ökat under året beroende på äldre beläggning på vägarna, vilket även gäller de enskilda vägarna. Slaghackning och slyrensning har utförts längs med de enskilda vägarna. Masshanteringen på Sternöring har avslutats under Dataservice Dataservice ansvarar för drift och underhåll av datorer, servrar, skrivare, nätverk, transmissionsutrustning och övrig teknisk utrustning som ingår i datasystemen. Det finns idag ca datorer med kringutrustning. Det är beredskap dygnet nmt för att säkerhetsställa drift för viktiga verksamhetssystem. Dataservice avgör i samråd med förvaltningarna, vilka datorer, skrivare och övrig utrustning som får anslutas till nätverket. Dock är det driftsäkerheten i nätverket som alltid kommer i första hand. Data- och teleservice äger all teleutrustning och ansvarar för drift och underhåll av utrustning. Det finns idag ca telefoner. Data- och teleservice ansvarar även för abonnentregister, 550 mobilabolmemang, inköp av mobiler och teledebiteringssystem. Under året har ett antal äldre servrar har ersatts av drift- och åldersskäl. Äldre nätverksswitchar i huvudnod på Väggaskolan har ersatts med ny, dessutom har näten kompletterats med ett antal nya switchar, mycket beroende på skolans satsning på "en till en pe". Fler övervakningsbara accesspunkter har installerats på Väggaskolan i samband med skolans satsning på "en till en pe". Denna flerdubbling av internetklienter har varit, och är en utmaning. Tid har också lagts på att designa om vmt nätverk, då antalet nya apparater (ex. telefoner & läsplattor) som verksamheterna kräver skall ha en fungerande trådlös Internetanslutning ökar. Vi utökar tenninalserverdrift oc viritualisering av servrar, vilket mi"lm"ocrgik"l"d=. to, k7 -e _, 4 ~ 2

15 Under 2011 har verksamheten haft en tillforordnad chef som rekryterats från verksamheten vilket har lett till att verksamheten varit underbemmmad under året. Kostservice Kostservice har ansvarat för mat i och till forskolor, skolor, fritidshem och särskilda boenden. Efter biståndsbedömning tillagar verksajllheten mat till pensionärer i eget boende. I anslutning till tillagningsköken finns matsalar som är öppna för pensionärer och kommunalt anställd personal. Kostservice ansvarar for 26 kök varav 9 är tillagningskök for skola och omsorg (3 kök lagar både skolmat och mat till äldre) och 5 är mottagningskök for skolor. Det fim1s 12 tillagningskök for forskolor. Driftservice Driftservice utför byggnationer, fastighetsskötsel, teknisk service, trädgårdsskötsel, idrottsplatsskötsel, verksamhetsvaktmästeri, transporter, fordonspool, tryckeri, flyttningar och posthantering till samtliga kommunala forvaltningar. Verksamheten är indelad i 5 olika grupper och varje grupp har en arbetsledare. I april månad övergick arbetsmarknads gruppen till utbildningsförvaltningen och med detta gick också ansvaret för utform1de av pensionärsservice över till Arbetsmarknadsenheten. Driftservice har haft flera utmaningar under året. Bland annat har man driftsatt nyrenoverade Väggabadet med helt ny teknik både vad gäller vattenrening och övrig fastighetsteknik. För att säkerställa driften under badets alla öppettider har schemalagd personal utbildats i drifttekniken. En överenskommelse om drift av Karlshamns Konstgräsarenor Ekonomisk Förenings båda konstgräsplaner, i Svängsta och Asarum, har gjorts och maskiner och utbildning till personalen har inforskaffats. För att ytterligare säkra kommunens drift och kompetens har en elektriker med starkströmsbehörighet anställts. För att bereda lediga kontorsutrymmen i Rådhuset har Driftsgruppen tillsammans med arbetsledaren flyttat till förhyrda lokaler hos Kabo. Detta har bidragit till kontorsplatser for både stadsbyggnadskontoret och Städservice. Fastighetsservice Fastighetsservice har aj1svar for förvaltning av kommunens fastigheter såväl byggnader som mark och produktions skog. Förutom fastighetsförvaltning tillhandahålls tjänster som byggoch projektplanering. Enheten har ett delat uppdrag där huvuddelen av verksamheten hänfor sig till tekniska nänmdens ansvar, medan en del frågor rörande ägaj1de och exploatering sker på kommunstyrelsens uppdrag. Under året har det helt eller delvis genomförts ett anta investeringsprojekt. Det gäller fårdigde av ny forskola i Prästslätten, nya 3

16 myndighets- och lagkrav, miljöhus, arbetsmiljöåtgärder ventilation, status på Väggabadets utomhusbassäng samt miljöåtgärder. Projektet myndighets- och lagkrav har använts for att utfåra PCB-sanering enligt plan får verksamhetens fastigheter. Arbetet med att åtgärda byggnader som saknar brandlarm har fortsatt under året. Nya miljöhus har byggts på Mörrums skola, Bellevue fårskola och Sternöskolan. Ventilationen har byggts om på Mörrums skola. S törre akuta arbetena som utfårts under 2011 är tak och fasadskador på Pilen och Hällarydskola. På Pilen byttes del av yttertak och på Hällarydskola byttes fasaden på fyra klassnlln. Vinterskador har åtgärdats på Kyrkskolan och Rådhuset. Tuvans fårskola och fårskolan i Åryd har drabbats av vattenskador. Vid Prästslättskolan och Klockan kiosk har det varit trasiga avlopp i marken. Den utvändiga bassängen på Väggabadet har klinkeriagats och hissen på Väggaskolan har renoverats. Skog Skogsbmksplanen for har ej kunnat presenteras då kommunfullmäktige ännu inte godkänt fårslaget tiii skogsbmksplan och därmed har någon ny skogs entreprenör inte kunnat upphandlas. Det gamla fårvaltningsavtalet med Södra Skogsägarna ek. får. och Karlshamns kommun har fårlängts till Inom produktionsskogen har fåryngringsavverkning skett i stonnskadade och luckiga grandominerade bestånd inom Långasjönäs naturreservat. Gallring har utfårts i skogsområdet öster Moränvägen i Svängsta samt inom flera bestånd i Långasjönäs naturreservat. De tänkta lövskogsfåryngringarna väster om Karlshamn har inte utfårts då väderleken var alltfår blöt och dänned skulle mycket körskador uppstå. Vid Lilla Kroksjön har en naturvårdshuggning får att återskapa gammal kulturbetesmark utfåiis. Röjning av ungsko gsbestånd har utfårts på ett flertal ställe inom hela Karlshamns kommuns skogsinnehav. Städservice Städservice utfår städning efter uppdragsgivarens önskemål i fårvaltningslokaler, idrottsanläggningar, bibliotek, skolor, fårskolor etc. Enhetens Servicegrupp utfår även andra tjänster, såsom lägenhetsstädning, storstädning och byggstädning. Verksamheten präglas av flexibilitet och hög servicenivå samt vilja till goda relationer med uppdragsgivaren. Uppdraget genomfårs med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Det affärsmässiga fårhållningssättet är tydligt. För Städservice har även 2011 varit ett mycket bra år. Verksamheten tilldelades under början av året utmärkelsen Årets arbetsplats Under året har arbetet med AHA enkäten fortsatt. Tillsammans med Alviva har man tagit fram en utbildning som innefattar bland annat stresshantering, hälsa, relationer och kommunikation, ergonomi samt att må bra i kroppen. Kompetensen bland medarbetarena har ""Z"'ct= höjts genom att 90,% av verksamhetens personal är utbildade enligt SRY yrkesbevis. Arbetsmiljön får gmppledarna "OOd/:;;" har fårbättrats genom att de ffitt tillgimg till "Y" k""t"~lobtcr s "hcl~k~. ;ID (l,/ 4

17 Effektivare planering har gjort att verksamheten klarar att täcka vikariebehov med hjälp av den egna personalpoolen istället får timvikarier. En rad nya objekt har tillkommit under året, där Väggabadet är det största. Sotningsenhet Lagstadgade brandskyddskontroller har inte kunnat utfåras i tillräcklig omfattning på grund av att verksamheten saknar medarbetare med kompetens. I övrigt har verksamheten utfårts i enlighet med fastställda mål och gällande lagstiftning. Arbetsstyrkan består aven skorstensfejannästare, 4,25 heltidstjänster skorstensfejare och en assistent på halvtid. Under året har en person arbetar 50 % på en visstidsanställning. Ekonomiskt utfall Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett underskott jämfårt med budget. Anledningen är att ersättningen får utebliven arbetsfårtjänst överskridit budget med 55 %. Gatuenheten Gatuenheten redovisar ett utfall enligt budget. Kostnaderna får vinterväghållning har varit lägre än budgeterat med hänsyn taget får tillkommande medel i kompletteringsbudgeten. Arbetskraftskostnaderna, el- och belysningskostnaderna och kostnader får underhåll av enskilda vägar har varit högre än budgeterat under året. Så också kostnader får dagvattenhantering och reparationer av fordon. Dataservice Dataservice redovisar ett positivt utfall jämfåti med budget. Personalkostnaderna har varit lägre än beräknat på gnmd av sjukskrivning och partiell ledighet. Kostnaderna har varit högre än beräknat när det gäller inköp av konsulttjänster och program. Kostservice Kostservice redovisar ett resultat enligt budget. Livsmedelkostnaderna är högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre vilket gör att budgeten hålls. Antalet serverade portioner är något fårre än budgeterat. Driftservice Driftservice redovisar ett resultat enligt budget. Portokostnaderna har under året ökat med 300 tkr. Larmkostnaderna har ökat under året 250 tkr vilket inte har belastat användarna. Då arbetsmarknadsenheten flyttades över till annan nämn flyttades 9/12 av årsbudgeten med, vilket resulterar i att driftverksamhetens resultat belastas ry,ed arbetsmarknaden underskott om 175<h md"",", forn" m'",dcr. L d ~! V 5

18 Fastighetsservice Fastighetsservice redovisar ett negativt resultat främst beroende på att det akuta underhållet kostat verksamheten 3,4 mnla jämfört med budgeterat 1,1 mnla. Den tekniska servicen har kostat 500 tkr mer än budgeterat och skador har kostat 600 tkr mer än budgeterat. Till följd av att årets andra vintersäsong varit riktigt mild har elkostnader blivit lmnkr lägre än budgeterat och värmekostnaderna 400 tia lägre än budgeterat. Dock har Väggabadet och Prästslätten varit stängt större delen av året vilket bidragit till de minskade kostnaderna. Då tjänsten som fastighetschef varit vakant halva året redovisar verksamheten positivt resultat gällande personalkostnader. Verksamheten allmän platsmark har köpt tjänster i större utsträckning än budgeterat. Våtmark Aryd har kostat verksamheten 136 tkr jämfört med 80 tkr som tillförts verksamheten från KS. Verksamhet hamnområde har 254 tkr i skuld från 2010 och denna har betalats av under året. Intäkter har räknats ner med 350 tia för att minska årets skuld till Schweden Splitt då brytningen inte längre utförs i sanuna omfattning. Trots justeringarna redovisar verksamheten ett negativt resultat om 195 tia. Skogsverksamheten redovisar resultat enligt budget. Städ service Städservice har plus på personalkostnader som beror på fålte timvikarier, då den fasta personalpoolen täcker upp det mesta vikariebehovet. Två anställda har finansierats via integreringsprojekt. Beställningsverksamheten är fortsatt stabil. Sotningsenhct Sotningsenheten redovisar ett positivt resultat om 299 tia. Då sotningsenheten är avgiftsfinansierad ska verksamheten uppvisa ett resultat som är självfinansiering. Detta innebär att årets resultat bokats om till ett eget balanskonto som fond för sotningsenheten. Fonden ska ses som en skuld till verksamhetens kunder. Framtiden - forväntad utveckling Tekniska nämnden Nänmden ska tillhandahålla ekonomiskt hållbara tjänster till beställarnämnder. Gatuenheten Flera av kommunens broar måste renoveras med start under Den påbörjade inventeringen av broar måste fullföljas. Utbyte av belysningsstolpar och annalurer måste påbörjas. Cirka 900 belysningspunkter med kvicksilverarmatur kvarstår att byta ut. En belysningsstrategi ska tas fram. Beläggningar på enskilda vägar är i mycket stort behov av ny beläggning for att inte beläggningen ska förstöras. Många förfrågningar kommer in om utökad belysning dels på landsbygd dels på GC-vägar. I samband med exploatelingar, när nya gator, vägar, GC-vägar och belysning tillkommer, behövs ek nomisk kompensation i driftbudgeten. 6

19 Dataservice Rekrytering pågår av ny IT -chef. Verksamheten kommer att medverka då nytt ärende- och dokumenthanteringssystem samt e-post system ska installeras. Kostservice Kostenheten öppnar upp köket på Rosendals forskola under januari 2012 for att avlasta Östralycke. Framöver kommer dock hela Rosendal att avvecklas. När Prästslätten öppnar kommer personalen på Regnbågen att flytta tillbaka till Prästslättens kök. Vad som händer med Regnbågens kök är idag oklart. Stenbacka skolans kök kommer att flytta till nya lokaler i samband med höstterminens start då skolmatsalen byggs om. Nyöppning sker Alla medarbetare kommer att kompentensutvecklas genom ett övergripande EU-projekt. Under våren kommer kostenheten att genomfora ett projekt inom matdistributionen då de hemmaboende får möjlighet att välja en altemativ lunchrätt. Projektet ska utvärderas i september. Inköp av ny utrustning kommer att folja utrustningsplanen for att forbättra arbetsmiljön i köken samt minska energi - och vattenforbrukningen. Driftservice Utvecklingen inom larm, bevakning och tekniska installationer (datakanoner, ljud) ökar tydligt for varje år och Driftservice arbetar for att möta de intema kundemas behov. Arbetet med en it-baserad lösning for hantering av trygghetslarm, fordon och skaderapportering kommer att fortsätta. En fortsatt satsning på säkerhet inom brand, lann och el kommer att ske då elektriker med behörighet for starkström har anställts Fastighetsservice Det saknas fortfarande en långsiktig lokalstrategi for kommunens byggnader. Statistik inom el och fjärrvärme har sammanställts for att dateras upp årligen. Ett antal investeringsprojekt ska planeras bli genomforda under de närmaste åren. Det gäller nybyggnation av forskolor i Mörrum, Svängsta, Hällaryd och nybyggnation av AsarulTIS bildningscenter. Fastighetschefstjänsten är tillsatt under 2011, dock behöver en bygg- och projektledare anställas. Elprisema infor 2013 är i nuläget inte klara. Bedömningen är att prisema kommer att öka betydligt mer än den normala inflationsjusteringen. Strategi for att möta dessa ökade kostnader måste hanteras på något sätt, tidigare år är det underhållsbudgeten som har fått minskats. Under 2012 minskade underhållsbudgeten med 1,6 miljoner kr på grund av högre elhandelspriser. Flera fastigheter är äldre och i behov av renovering. Som exempel kan nämnas Väggahallen, Bellevueparken, Svängstabadet, Tubbarydsanläggningen, Väggaskolans A-hus, Stadsteatems matsal, Stenbackaskolan, Långasjönäs turistanläggning, randstationen och Väggabadets utomhusanläggning. 7

20 Underhållsbudgeten bör ligga på cirka 15 miljoner kronor årligen. Städ service Städservice har fortfarande en stabil organisation som motsvarar det behov Karlshamns kommun har när det gäller städinsatser blir ett spännande år där verksamheten har en medarbetare som tävlar i "Årets städare". Under året kommer ytterligare utbildningar att genomfåras. Sotningsenhet ''''t Verksamheten behöver stärkas med en brandskyddskontrollant. En medarbetare kommer under 2012 alt genomgå utbildning som beräknas vara slutfård under sommaren. V crb=het'm [o,jm"l'"'" h'hö'2 ;;;{.~ ;i'",p'ktcr 8

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F='-7=,.u,d~lad!.>ec.:;ä,..r,en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden 2012-01-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden 2015-01-28 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande

Läs mer

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j  54_7~4~~tZ.L j/j KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden 2012-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Kommunfullmäktige 2012-02-06 Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009 Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Dagordning/övriga ärenden/justering 2. Information

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun Årsredovisning 2012Ragunda kommun Innehållsförteckning 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 25 28 29 33 36 43 44 46 49 52 54 56 58 61 Kommunalrådet har ordet Ragunda kommun en annorlunda del av Jämtland Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2011-07-31

Delårsrapport 2011-07-31 SALA Bilaga KS 1011/163/1 SALA KoivluN Kammlinsivrels8ns förvaltning KOMMUN Ink 20H -08-3 I Akt~ilaga Delårsrapport 2011-07-31 3 (82) Delårsrapport 2011-07-31 INNEHÅLL INLEDNING "'''''.'''."., Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos 2012-08-15 Delårsbokslut 2012 Januari-juni med helårsprognos Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 2 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 3 Måluppfyllelse för strategikartan sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (75) Delårsbokslut 2014-08-31 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (75) s verksamhetsområde som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Arsredovisning 2014. Bergslagens kommunalteknik

Arsredovisning 2014. Bergslagens kommunalteknik BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNK o Arsredovisning 2014 Bergslagens kommunalteknik Direktionen för Bergslagens kommunalteknik får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Antagen av

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer