PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset kl13 :15-17:30. Ajournering kl 15:00-15:15. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x x Ledamöter LeifHåkaosson, ordföraode (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Atmaoder (MP) Stig Johaosson (S Stig Nygren (M) Ersättare Jan-Erik Abrahamsson (8) xx Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders Börjelid (FP) x Sten Hedlund (MP) x Roy Johaosson Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Patrik Hellsberg, VA-chef 1-15 x Per Ingströmer, trafikingenjör, x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-9 x Gunilla Laoe, kostekonom, 16 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 1-6 x Ulf Ohlsson, fastighetschef 3 och 17 x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef 1-9 x Gertrud Persson, sekreterare, 1-28 Tid för justering: och

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(35) Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1-28 I O Ändring i foredragningslistan N y attestordning Nybyggnad av Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan) projekt 1153 Fastställa bokslut 2011 Organisation av och plan for intern kontroll inom TN:s ansvarsonuåde 2012 Ny delegationsordning för tekniska nämnden Indragning av kommunalt vägunderhåll till fastigheten Halahult l :25 Begäran om att Gubbhagsvägen ska ingå i totalt vägunderhåll for Köpegårda Utbyte av Ålaoksbron Uppdatering av adressregister, nominering av ledamöter samt fullmakt att rösta vid Svenskt Vattens foreningsstämma i Stoclcholm Komlmmalt VA-system, vatten och spill vatten till Långasjönäs camping 12 Kommunalt VA, spillvatten till Gustavstorp Galleryda 13 Möjlighet for forebyggande VA-arbeten i samband med ny sträckning på väg E22 mellan Stensnäs och Sölve 14 Rapport REVAQ-certifiering av avloppsslam vid Sternö avloppsreningsverk 15 Information om genomforda anmälningar andra halvåret Sänkning av portionspriser, kostenheten Om- och tillbyggnad av Väggabadet, inf Trafikplan för Karlshamns kommun Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen Förslag till Karlshamns kommun - Ta bort parkeringsforbudet på Sternövägen mellan Snedgatan och Norra Fogdelyckagatan i sydlig riktning Trafikreglering motorfordonstrafik forbjuden på Rådhusgatan mellan Regeringsgatan och Kungsgatan i västlig riktning Motorfordonstrafik förbjuden på Sternövägen gäller genomfart Förslag till detaljplan för fastigheten Uppsala ,3 och 12, Karlshamns kommtm, Blekinge län Förslag till KarIShameiS komm.ft - öppna vägen forbi lokstall a för gomfartstrafik Presidiet inform r > ~/~

3 KARLSHAMNS KOMMUN Telmiska nämnden PROTOKOLL 3(35) Forts Skrivelser Delegationer Beslutsuppföljning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(35) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa f6redragningslistan. Sammanfattning l Å~dcl-FÖN.1ni"g"cl"f:; r"=~ bort..l- e/2., {7 (csl V

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 40 Tekniska nämnden TN Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att attestordning upprättad upphör att gälla att tekniska nämnden antar ny attestordning som ska gälla från och med att paragrafen forklaras omedelbart justerad Sammanfattning Attestordning for tekniska nämnden antogs Med anledning av personalforändringar presenteras en ny attestordning. Beslutsunderlag Attestordning Protokollet ska sidekas till Envar attestant Ekonomikontoret Ekonom eaisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson /'

6 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M A ;;. " (JI) DRIFTBUDGET f (J, «) Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6 Förvaltnin>Jsattest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Nämnd övrigt Teknisk nämnd GP CHSN Förtr, valda Teknisk nämnd LH MO Trafik PEIN PEP E /246 Parkerin>Jsövervaknin>J PEIN PEPE Trafiksäkerhet PEIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-vägar MAWI THLI, STPE Huvud>Jator MAWI THLI, STPE Lokalgator MAWI THLI, STPE Enskilda vä>jar MAWI THLI, STPE Offentliq belysninq MAWI THLI, STPE Järnvägsspår MAWI THLI, STPE Gatuavdelning GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LlMO, PEHAM Avloppshantering qemens PAHELL LlMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LlMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LlMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal JOPAU LlMO, PEHAM Distribution av vatten JOPAU LlMO, PEHAM Avledninq av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM Avledning av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM VA mätare JOPAU LlMO, PEHAM VA distribution, gemensamt JOPAU LlMO, PEHAM ~ M4- Produktion av vallen ~ LlMO, PEH/\M Produktion av vatten STLE LlMO, PEHAM ~ ~.n ~ LlMO, PEH/\M Vattentorn o tryckstegrst STLE LlMO, PEHAM ~ S&W.,,<>±±.on ~ LlMO, PEH/\M Rening av spillvatten STLE LlMO, PEHAM ~ ~ /\vlopps~iooef ~ LlMO, PEHAM Avloppspumpstationer STLE LlMO, PEHAM ~ &e-1- 'Ilefl S+be LlMO, PEH/\M Rening av dagvatten STLE LlMO, PEHAM Sternölaboratoriet PEPE Förv. ek OOW 8+4 Rosursleam PEH/\M bimo, PAHEbb Resursteam PAHELL LlMO, PEHAM VA-Balanskonton ULHL AMM Televäxel EIBE ASBA Datakontor EIBE ASBA Kostadministration GULA EHR Förskolor EHR GULA Skolmåltider EHR GULA Kost omsorg EHR GULA l' J 4Q4eA TN attestförtec: Z

7 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare Förskolor SIEK GULA Skolmåltider SIEK GULA Kost omsorq SIEK GULA Förskolor OISJ GULA Skolmåltider OISJ GULA Kost omsorq OISJ GULA Postvaktmästeri TOM THNI KopierinQ/LaQer TOM THNI Medborqarkontorets leasinqbilar TOM THNI Oriftservice TOM THNI ArbetsmarknadSQrupp TOM THNI VaklmästarQrupp 2 TOM THNI Vaktmästarmupp 1 TOM THNI Entreprenadgruppen TOM THNI OriftsQrupp TOM THNI Tomtskötsel TOM THNI VaktmästarQrupp 2 PETR TOM, THNI Vaktmästargrupp 1 FRWI TOM, THNI EntreprenadQruppen GOSO TOM, THNI Oriftsorupp TH TOM, THNI Tomtskötsel THNI TOM FasliQhetsadministration UO Förv. ek ,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn UO Förv. ek ~ Skollokalor, drift ~ AN~JHO Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Skollokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP , ~ /\NNHO BarnomsorQslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO Q., ;fi ANNHO W Barnomsorgslokaler, teknisk service/underh ANNHO LP ~ Q, 'V~\,.4,,m ANNHO ANNHO Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP kaler, drift ANNHO W Socialomsorgslokaler, teknisk service/unde ANNHO LP ,;nn,, ~ ANNHO Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltninoslokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Fritidsloi<aler, drift ~ ANNHO Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidsloi<aler, dfift ANNHO W Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANNHO LP Kulturlokaler, drift ~ A~JNHO Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, drift AN-Nl=IG W Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANNHO LP Turismloi<aler, drift ~ ANNHO Turismiokaier, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlol~aler, drift ANNHO W Turismiokaier, teknisk service/underhåll ANNHO LP.. :f , ~ ANNMG VäQQaskolan, drift/teknisk service PEKR ANN HO, LP :<+, AN-Nl=IG W

8 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare Väggaskolan, teknisk service ANNHO LP ~ Blandade lokaler, drift ~ /\NNHO Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underh ANNHO LP Kontors o affärslokaler, drift ~ ANNHO Kontors-o affärslokaler, drift/tekniskservice PEKR ANN HO, LP Övriga lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP &:I-1-W Q"d~~,,;rlfl ~ ANNHO Övriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP, o:' ri,'," In ~ ANNHO Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANNHO LP , ~ ANNHO Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANNHO LP ~ nff"n ' a toaletter, drift ~ ANNHO Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP ~ "n';,,.1 ~II, GFIGb ANNHO Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP, ~,&11 GFIGb ANNHO Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANN HO, LP j;'rit'.dslokal,er, underhåll GFIGb /\~INHO Fritidslokaler, underhåll CHOL ANN HO, LP Kulturlokaler, underhåll GFIGb ANNHO Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP ~QJ Turismlol<aler, underhåll GFIGb ANNHO Turismiokaier, underhåll CHOL ANNHO, LP _" o ''", GFIGb ANNHO Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth, lokaler, förs, hvror LP UO Allmän markreserv JOBR UO Våtmark Arvd JOBR UO Tätortsnära områden JOBR UO Torgplatser JOBR UO Koloniträdgårdar JOBR UO Kalkning JOBR UO Hamnverksam het JOBR UO SkoQar MAWI LN Städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP Städservice, grupp 4 PKN EVAP Städservice, Qrupp 5 PKN EVAP Sotningstjänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig

9 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL eam -7W d~qq d299 VA erreler *b bimq, I=lAFlebb VA-enheten STLE LlMO, PAHELL VA-enheten STLE LlMO, PAHELL VA-enheten STLE LlMO, PAHELL VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Ansvar Slag Text attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Avräkning KEAB Förv.ekonom CAKA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur ag gefia QlsseR gqqf'j 6 Sofia Olsson SOON ag GaFiRa KaFlsseR GAKA 6 Carina Karlsson CAKA ag KeFsliR GllslavsseR KGN 6 Kerstin Gustavsson KGN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsat!estant inom Tekniska nämndens ansvarsområde TN <W, ~";"g! ""''''

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 60 Tekniska nämnden TN Nybyggnad Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan) projekt 1153 Tekniska nämndens beslut att foreslå kommunstyrelsen besluta att ge fastighetsenheten i uppdrag att teckna avtal med entreprenör nummer tre att godkänna projektredovisningen att paragrafen fårklaras omedelbart justerad att återrapportering sker Sammanfattning Projektet har pågått under flera års tid. White arkitekter fick i uppdrag av utbildningsforvaltningen att genomfåra en lokalutredning i Asarum. Flera olika alternativa lösningar har utretts, bland annat har orn- och tillbyggnadsfårslag av befintlig skola studerats, även ett ombyggnadsforslag av arkitekt Lena Dranger har studerats och bearbetats. Efter ett antal utredningar och fårslag beslutade BUS-nämnden att man skulle gå vidare med fårslaget att befintlig skola skulle rivas och ersättas med en ny. Befintliga byggnader är uppforda mellan åren Nuvarande skolbyggnad byggdes till med expedition Köket byggdes ut Byggnaderna anslöts till fjän-värme under Invändigt ändrades skolbyggnaden 1999 avseende elevkapprum och cafe. En ny skola skall byggas vilken kallas får AsarulTIS bildningscenter, bildningscentret kommer att innehålla klassrum for skolverksamhet, NO-salar, slöjdsalar, hemkunskapsalar, bildsalar, musiksalar, cafe, fritids, bibliotek, resursavdelning, tillagningskök med tillhörande matsal, skoladministration samt övriga personal- och teknikutrymmen. Till bildningscentret hör även gymnastikbyggnaden, denna byggnad skall ändras och byggas till. Gymnastikbyggnaden skall tillgänglighetsanpassas där det bland annat ingår att installera hiss och anpassa toaletter m m. Projektet avser även rivning av befintlig skolbyggnad, matsal och aula samt teknikbyggnad i anslutning till gymnastikbyggnad. Utemiljön i området skall anpassas till det nya bildningscentret. Anläggningarna konuner att anslutas till fj ärrvärmenätet. Entreprenadupphandling beräknas vara klar under mars Byggnationen kommer att delas upp i två huvuddelar där nya skolbyggnaden är huvuddel 1. Denna beräknas vara klar under juni 2014 får att kunna vara i drift till skolstart hösttenninen Huvuddel 2 avser gymnasiktbyggnaden och denna är planerad att genomfåras mellan juni 2014 och januari / / L/ C/"1 ;st

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 70 Tekniska nämnden Forts Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 (budget 2011) att den maximala investeringsutgiften for Asarums bildningscenter skulle begränsas till 190,2 mnkr får byggnationen. Kommunstyrelsen beslutade (KS 224) att fåra över den del av 2011 års budgetanisag, d v s tkr som avser projektering får nybyggnation av Asarums bildningscenter till tekniska nämnden. Vid anbudstidens utgång har det inkommit tre anbud. Samtliga var kvalificerade får vidare utvärdering. Anbud nr 3 anses var det vinnande anbudet och anbudssumman gör att proj ektet håller sig inom kommunfullmäktiges beslutade budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ordfårande Leif Håkansson och fastighetschef Ulf Ohlsson daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef Peter Persson FastighetschefUlf Ohlsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(35) Te1miska nämnden TN Fastställa bokslut 2011 Tekniska nämndens beslut att godkänna bokslut får år 2011 att godkänna uppfåljning av nämndens mål får år 2011 Sammanfattning Tekniska nämnden redovisar får samtliga verksamheter exklusiveva ett underskott om -I 278 tkr jämfårt med budget. Verksamheternas intäkter har varit högre än budgeterat, så också dess kostnader. Den främsta anledningen till underkottet är att det akuta fastighetsunderhållet har kostat 3,4 mnkr jämfårt med budgeterade 1,111U1kr. Dock har årets andra milda vintersäsong gjort att fastighetsverksamhetens elkostnader blivit lägre än berälmat. Arets tilläggsanslag tillsammans med den andra milda vintersäsongen har också gjort att gatuenheten har hållit budgeten får snö- och halkbekämpning. Beslutsunderlag Bokslut 2011 Sammanställning tekniska nämndens mål 2011 Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström VA-chefPatrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom Tf datachef Einar Berntsson Städchef Pelle Karlsson Kostekonom Gtmilla Lane Enhetschef Diana Sjöström Enhetschef Elisabeth Henningor Enhetschef Siri Ekberg Skorstensfejannästare Lars Strandberg Ä

13 BILAGA Tekniska nämnden Ordförande: Leif Håkansson Förvaltningschef: VIf Ohlsson/Peter Persson 2011 Nettokostnad (mnkr) -57,9 Nettoinvesteringar (mnkr) -94,2 Ekonomiskt utfall, tkr Driftredovisning Bokslut 2011 Budget Budget avvikelse Summa intåliter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Summa nettokostnader l Verksamhets redovisning, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget F örvaltningsledning och kansli Teknisk nänmd O Trafik och proj ektering Fön-åd Tubbaryd Gata Dataservice l Kostservice Driftservice Fastighetsservice Städservice Sotning O O Summa Avvikelse O 1278 Årets verksamhet Tekniska nämnd Tillhandahåller tjänster inom verksamheterna gata, data, kost, drift, städ, fastighet samt sotning. Flertalet av tjänsterna genomfiäörs på UdPPdra g a~ annan nämnd eller förvaltning..! a,, ljig

14 Gatuenheten Gatuenheten har hand om drift och skötsel av kommunens gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar. Verksamheten utför snö och halkbekämpning, renhållning av gator och vägar slaghackning och trafikskyltar. Man utför beläggningar, har hand om driften av belysningspunkter och industrispår. Gatuenheten sköter även dagvattenbrunnar och skötsel och drift av broar och tunnlar. Ärets första säsong av snö och halkbekämpning blev kostsam och verksamheten beviljades 2,8 mnkr i tilläggsbudgeten för att klara de ökade kostnaderna. De många skyfallen under året har påverkat vägunderhållet, så även nedblåsta träd i samband med stormar. För att klara av att hantera nederbörden vid skyfall har frekvensen när det gäller tömningen av dagvattenbrunnar intensifierats. Under året har beläggningsarbete skett på bland annat Storgatan i Asarum, Offerkällevägen, StrömmarondelIen, Passvägen i Mörrum och Skyttevägen i Karlshamn. På de enskilda vägarna har beläggning utförts på bland annat Långasjönäsvägen vid Södra Hokagården, Tockarpsvägen, Pölsekruvägen och Äkeholms stationsväg. Även Ge-väg Kolleviksvägen och Skyttevägen i Karlshamn har fått ny beläggning. De så kallade potthålslagningar har ökat under året beroende på äldre beläggning på vägarna, vilket även gäller de enskilda vägarna. Slaghackning och slyrensning har utförts längs med de enskilda vägarna. Masshanteringen på Sternöring har avslutats under Dataservice Dataservice ansvarar för drift och underhåll av datorer, servrar, skrivare, nätverk, transmissionsutrustning och övrig teknisk utrustning som ingår i datasystemen. Det finns idag ca datorer med kringutrustning. Det är beredskap dygnet nmt för att säkerhetsställa drift för viktiga verksamhetssystem. Dataservice avgör i samråd med förvaltningarna, vilka datorer, skrivare och övrig utrustning som får anslutas till nätverket. Dock är det driftsäkerheten i nätverket som alltid kommer i första hand. Data- och teleservice äger all teleutrustning och ansvarar för drift och underhåll av utrustning. Det finns idag ca telefoner. Data- och teleservice ansvarar även för abonnentregister, 550 mobilabolmemang, inköp av mobiler och teledebiteringssystem. Under året har ett antal äldre servrar har ersatts av drift- och åldersskäl. Äldre nätverksswitchar i huvudnod på Väggaskolan har ersatts med ny, dessutom har näten kompletterats med ett antal nya switchar, mycket beroende på skolans satsning på "en till en pe". Fler övervakningsbara accesspunkter har installerats på Väggaskolan i samband med skolans satsning på "en till en pe". Denna flerdubbling av internetklienter har varit, och är en utmaning. Tid har också lagts på att designa om vmt nätverk, då antalet nya apparater (ex. telefoner & läsplattor) som verksamheterna kräver skall ha en fungerande trådlös Internetanslutning ökar. Vi utökar tenninalserverdrift oc viritualisering av servrar, vilket mi"lm"ocrgik"l"d=. to, k7 -e _, 4 ~ 2

15 Under 2011 har verksamheten haft en tillforordnad chef som rekryterats från verksamheten vilket har lett till att verksamheten varit underbemmmad under året. Kostservice Kostservice har ansvarat för mat i och till forskolor, skolor, fritidshem och särskilda boenden. Efter biståndsbedömning tillagar verksajllheten mat till pensionärer i eget boende. I anslutning till tillagningsköken finns matsalar som är öppna för pensionärer och kommunalt anställd personal. Kostservice ansvarar for 26 kök varav 9 är tillagningskök for skola och omsorg (3 kök lagar både skolmat och mat till äldre) och 5 är mottagningskök for skolor. Det fim1s 12 tillagningskök for forskolor. Driftservice Driftservice utför byggnationer, fastighetsskötsel, teknisk service, trädgårdsskötsel, idrottsplatsskötsel, verksamhetsvaktmästeri, transporter, fordonspool, tryckeri, flyttningar och posthantering till samtliga kommunala forvaltningar. Verksamheten är indelad i 5 olika grupper och varje grupp har en arbetsledare. I april månad övergick arbetsmarknads gruppen till utbildningsförvaltningen och med detta gick också ansvaret för utform1de av pensionärsservice över till Arbetsmarknadsenheten. Driftservice har haft flera utmaningar under året. Bland annat har man driftsatt nyrenoverade Väggabadet med helt ny teknik både vad gäller vattenrening och övrig fastighetsteknik. För att säkerställa driften under badets alla öppettider har schemalagd personal utbildats i drifttekniken. En överenskommelse om drift av Karlshamns Konstgräsarenor Ekonomisk Förenings båda konstgräsplaner, i Svängsta och Asarum, har gjorts och maskiner och utbildning till personalen har inforskaffats. För att ytterligare säkra kommunens drift och kompetens har en elektriker med starkströmsbehörighet anställts. För att bereda lediga kontorsutrymmen i Rådhuset har Driftsgruppen tillsammans med arbetsledaren flyttat till förhyrda lokaler hos Kabo. Detta har bidragit till kontorsplatser for både stadsbyggnadskontoret och Städservice. Fastighetsservice Fastighetsservice har aj1svar for förvaltning av kommunens fastigheter såväl byggnader som mark och produktions skog. Förutom fastighetsförvaltning tillhandahålls tjänster som byggoch projektplanering. Enheten har ett delat uppdrag där huvuddelen av verksamheten hänfor sig till tekniska nänmdens ansvar, medan en del frågor rörande ägaj1de och exploatering sker på kommunstyrelsens uppdrag. Under året har det helt eller delvis genomförts ett anta investeringsprojekt. Det gäller fårdigde av ny forskola i Prästslätten, nya 3

16 myndighets- och lagkrav, miljöhus, arbetsmiljöåtgärder ventilation, status på Väggabadets utomhusbassäng samt miljöåtgärder. Projektet myndighets- och lagkrav har använts for att utfåra PCB-sanering enligt plan får verksamhetens fastigheter. Arbetet med att åtgärda byggnader som saknar brandlarm har fortsatt under året. Nya miljöhus har byggts på Mörrums skola, Bellevue fårskola och Sternöskolan. Ventilationen har byggts om på Mörrums skola. S törre akuta arbetena som utfårts under 2011 är tak och fasadskador på Pilen och Hällarydskola. På Pilen byttes del av yttertak och på Hällarydskola byttes fasaden på fyra klassnlln. Vinterskador har åtgärdats på Kyrkskolan och Rådhuset. Tuvans fårskola och fårskolan i Åryd har drabbats av vattenskador. Vid Prästslättskolan och Klockan kiosk har det varit trasiga avlopp i marken. Den utvändiga bassängen på Väggabadet har klinkeriagats och hissen på Väggaskolan har renoverats. Skog Skogsbmksplanen for har ej kunnat presenteras då kommunfullmäktige ännu inte godkänt fårslaget tiii skogsbmksplan och därmed har någon ny skogs entreprenör inte kunnat upphandlas. Det gamla fårvaltningsavtalet med Södra Skogsägarna ek. får. och Karlshamns kommun har fårlängts till Inom produktionsskogen har fåryngringsavverkning skett i stonnskadade och luckiga grandominerade bestånd inom Långasjönäs naturreservat. Gallring har utfårts i skogsområdet öster Moränvägen i Svängsta samt inom flera bestånd i Långasjönäs naturreservat. De tänkta lövskogsfåryngringarna väster om Karlshamn har inte utfårts då väderleken var alltfår blöt och dänned skulle mycket körskador uppstå. Vid Lilla Kroksjön har en naturvårdshuggning får att återskapa gammal kulturbetesmark utfåiis. Röjning av ungsko gsbestånd har utfårts på ett flertal ställe inom hela Karlshamns kommuns skogsinnehav. Städservice Städservice utfår städning efter uppdragsgivarens önskemål i fårvaltningslokaler, idrottsanläggningar, bibliotek, skolor, fårskolor etc. Enhetens Servicegrupp utfår även andra tjänster, såsom lägenhetsstädning, storstädning och byggstädning. Verksamheten präglas av flexibilitet och hög servicenivå samt vilja till goda relationer med uppdragsgivaren. Uppdraget genomfårs med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Det affärsmässiga fårhållningssättet är tydligt. För Städservice har även 2011 varit ett mycket bra år. Verksamheten tilldelades under början av året utmärkelsen Årets arbetsplats Under året har arbetet med AHA enkäten fortsatt. Tillsammans med Alviva har man tagit fram en utbildning som innefattar bland annat stresshantering, hälsa, relationer och kommunikation, ergonomi samt att må bra i kroppen. Kompetensen bland medarbetarena har ""Z"'ct= höjts genom att 90,% av verksamhetens personal är utbildade enligt SRY yrkesbevis. Arbetsmiljön får gmppledarna "OOd/:;;" har fårbättrats genom att de ffitt tillgimg till "Y" k""t"~lobtcr s "hcl~k~. ;ID (l,/ 4

17 Effektivare planering har gjort att verksamheten klarar att täcka vikariebehov med hjälp av den egna personalpoolen istället får timvikarier. En rad nya objekt har tillkommit under året, där Väggabadet är det största. Sotningsenhet Lagstadgade brandskyddskontroller har inte kunnat utfåras i tillräcklig omfattning på grund av att verksamheten saknar medarbetare med kompetens. I övrigt har verksamheten utfårts i enlighet med fastställda mål och gällande lagstiftning. Arbetsstyrkan består aven skorstensfejannästare, 4,25 heltidstjänster skorstensfejare och en assistent på halvtid. Under året har en person arbetar 50 % på en visstidsanställning. Ekonomiskt utfall Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett underskott jämfårt med budget. Anledningen är att ersättningen får utebliven arbetsfårtjänst överskridit budget med 55 %. Gatuenheten Gatuenheten redovisar ett utfall enligt budget. Kostnaderna får vinterväghållning har varit lägre än budgeterat med hänsyn taget får tillkommande medel i kompletteringsbudgeten. Arbetskraftskostnaderna, el- och belysningskostnaderna och kostnader får underhåll av enskilda vägar har varit högre än budgeterat under året. Så också kostnader får dagvattenhantering och reparationer av fordon. Dataservice Dataservice redovisar ett positivt utfall jämfåti med budget. Personalkostnaderna har varit lägre än beräknat på gnmd av sjukskrivning och partiell ledighet. Kostnaderna har varit högre än beräknat när det gäller inköp av konsulttjänster och program. Kostservice Kostservice redovisar ett resultat enligt budget. Livsmedelkostnaderna är högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre vilket gör att budgeten hålls. Antalet serverade portioner är något fårre än budgeterat. Driftservice Driftservice redovisar ett resultat enligt budget. Portokostnaderna har under året ökat med 300 tkr. Larmkostnaderna har ökat under året 250 tkr vilket inte har belastat användarna. Då arbetsmarknadsenheten flyttades över till annan nämn flyttades 9/12 av årsbudgeten med, vilket resulterar i att driftverksamhetens resultat belastas ry,ed arbetsmarknaden underskott om 175<h md"",", forn" m'",dcr. L d ~! V 5

18 Fastighetsservice Fastighetsservice redovisar ett negativt resultat främst beroende på att det akuta underhållet kostat verksamheten 3,4 mnla jämfört med budgeterat 1,1 mnla. Den tekniska servicen har kostat 500 tkr mer än budgeterat och skador har kostat 600 tkr mer än budgeterat. Till följd av att årets andra vintersäsong varit riktigt mild har elkostnader blivit lmnkr lägre än budgeterat och värmekostnaderna 400 tia lägre än budgeterat. Dock har Väggabadet och Prästslätten varit stängt större delen av året vilket bidragit till de minskade kostnaderna. Då tjänsten som fastighetschef varit vakant halva året redovisar verksamheten positivt resultat gällande personalkostnader. Verksamheten allmän platsmark har köpt tjänster i större utsträckning än budgeterat. Våtmark Aryd har kostat verksamheten 136 tkr jämfört med 80 tkr som tillförts verksamheten från KS. Verksamhet hamnområde har 254 tkr i skuld från 2010 och denna har betalats av under året. Intäkter har räknats ner med 350 tia för att minska årets skuld till Schweden Splitt då brytningen inte längre utförs i sanuna omfattning. Trots justeringarna redovisar verksamheten ett negativt resultat om 195 tia. Skogsverksamheten redovisar resultat enligt budget. Städ service Städservice har plus på personalkostnader som beror på fålte timvikarier, då den fasta personalpoolen täcker upp det mesta vikariebehovet. Två anställda har finansierats via integreringsprojekt. Beställningsverksamheten är fortsatt stabil. Sotningsenhct Sotningsenheten redovisar ett positivt resultat om 299 tia. Då sotningsenheten är avgiftsfinansierad ska verksamheten uppvisa ett resultat som är självfinansiering. Detta innebär att årets resultat bokats om till ett eget balanskonto som fond för sotningsenheten. Fonden ska ses som en skuld till verksamhetens kunder. Framtiden - forväntad utveckling Tekniska nämnden Nänmden ska tillhandahålla ekonomiskt hållbara tjänster till beställarnämnder. Gatuenheten Flera av kommunens broar måste renoveras med start under Den påbörjade inventeringen av broar måste fullföljas. Utbyte av belysningsstolpar och annalurer måste påbörjas. Cirka 900 belysningspunkter med kvicksilverarmatur kvarstår att byta ut. En belysningsstrategi ska tas fram. Beläggningar på enskilda vägar är i mycket stort behov av ny beläggning for att inte beläggningen ska förstöras. Många förfrågningar kommer in om utökad belysning dels på landsbygd dels på GC-vägar. I samband med exploatelingar, när nya gator, vägar, GC-vägar och belysning tillkommer, behövs ek nomisk kompensation i driftbudgeten. 6

19 Dataservice Rekrytering pågår av ny IT -chef. Verksamheten kommer att medverka då nytt ärende- och dokumenthanteringssystem samt e-post system ska installeras. Kostservice Kostenheten öppnar upp köket på Rosendals forskola under januari 2012 for att avlasta Östralycke. Framöver kommer dock hela Rosendal att avvecklas. När Prästslätten öppnar kommer personalen på Regnbågen att flytta tillbaka till Prästslättens kök. Vad som händer med Regnbågens kök är idag oklart. Stenbacka skolans kök kommer att flytta till nya lokaler i samband med höstterminens start då skolmatsalen byggs om. Nyöppning sker Alla medarbetare kommer att kompentensutvecklas genom ett övergripande EU-projekt. Under våren kommer kostenheten att genomfora ett projekt inom matdistributionen då de hemmaboende får möjlighet att välja en altemativ lunchrätt. Projektet ska utvärderas i september. Inköp av ny utrustning kommer att folja utrustningsplanen for att forbättra arbetsmiljön i köken samt minska energi - och vattenforbrukningen. Driftservice Utvecklingen inom larm, bevakning och tekniska installationer (datakanoner, ljud) ökar tydligt for varje år och Driftservice arbetar for att möta de intema kundemas behov. Arbetet med en it-baserad lösning for hantering av trygghetslarm, fordon och skaderapportering kommer att fortsätta. En fortsatt satsning på säkerhet inom brand, lann och el kommer att ske då elektriker med behörighet for starkström har anställts Fastighetsservice Det saknas fortfarande en långsiktig lokalstrategi for kommunens byggnader. Statistik inom el och fjärrvärme har sammanställts for att dateras upp årligen. Ett antal investeringsprojekt ska planeras bli genomforda under de närmaste åren. Det gäller nybyggnation av forskolor i Mörrum, Svängsta, Hällaryd och nybyggnation av AsarulTIS bildningscenter. Fastighetschefstjänsten är tillsatt under 2011, dock behöver en bygg- och projektledare anställas. Elprisema infor 2013 är i nuläget inte klara. Bedömningen är att prisema kommer att öka betydligt mer än den normala inflationsjusteringen. Strategi for att möta dessa ökade kostnader måste hanteras på något sätt, tidigare år är det underhållsbudgeten som har fått minskats. Under 2012 minskade underhållsbudgeten med 1,6 miljoner kr på grund av högre elhandelspriser. Flera fastigheter är äldre och i behov av renovering. Som exempel kan nämnas Väggahallen, Bellevueparken, Svängstabadet, Tubbarydsanläggningen, Väggaskolans A-hus, Stadsteatems matsal, Stenbackaskolan, Långasjönäs turistanläggning, randstationen och Väggabadets utomhusanläggning. 7

20 Underhållsbudgeten bör ligga på cirka 15 miljoner kronor årligen. Städ service Städservice har fortfarande en stabil organisation som motsvarar det behov Karlshamns kommun har när det gäller städinsatser blir ett spännande år där verksamheten har en medarbetare som tävlar i "Årets städare". Under året kommer ytterligare utbildningar att genomfåras. Sotningsenhet ''''t Verksamheten behöver stärkas med en brandskyddskontrollant. En medarbetare kommer under 2012 alt genomgå utbildning som beräknas vara slutfård under sommaren. V crb=het'm [o,jm"l'"'" h'hö'2 ;;;{.~ ;i'",p'ktcr 8

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. /tf >\, ~(j bj '}-- elf - akanss n StlgNygren./ eissoy----

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. /tf >\, ~(j bj '}-- elf - akanss n StlgNygren./ eissoy---- KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Tekniska nämnden 2013-02-27 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssa1en, Rådhuset Id 13:15-17:40. Ajournering kl 14:40-15:00. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKlJISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (35) Tekniska nämnden 2013-12-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-18:00. Ajournering kl. 15:00-1 5:15. Deltagande: Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l(l9) Tekniska nämnden 2014-04-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Tubbarydsanläggningen kl 13:15-17:15. A journering kl. 14:45-15:00. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F='-7=,.u,d~lad!.>ec.:;ä,..r,en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden 2012-01-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande:

Läs mer

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden 2014-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21 sid 1 av 27 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:40 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl. 14.00-16.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning 2 mars 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl. 13.30 Ärenden 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll

Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2016-01-14 KENNETH HOLM SID 1/4 VÄGINGENJÖR KENNETH.HOLM@VALLENTUNA.SE TEKNIK OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-09-13 1 Beslutande organ Plats och tid Fastighetskontoret, Förrådsgatan 8, Mariestad, kl. 14.00-17.10 Beslutande Staffan Starringer (s) ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice ordförande Sune B Jansson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Tekniska nämnden 2012-09-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Vattenverket Långasjön kl 13:30-17:00. Ajournering kl 14:40-15:00 Deltagande:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:20. Á journering kl 14:45-15:05. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4. Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, klockan 8.00-8.45 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-30 Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande Agne Sahlin (S) Marina Josefsson (S) Marcus

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-06-24 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 80-94 Torleif Johansson (S)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Magnus Dimberg. Sekreterare... Paragrafer 69-80 Ingalill Lindblad. Ordförande...

Tekniska nämndens arbetsutskott. Magnus Dimberg. Sekreterare... Paragrafer 69-80 Ingalill Lindblad. Ordförande... Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00-16.40 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Sune

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) Tekniska nämnden 2011-11-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) Tekniska nämnden 2011-11-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-18:00. Á journering kl 15:00-15:35. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55.

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 56(81) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer