ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l">

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l"
ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare t j änstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, 1 v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) 1-8, 18 Ersättare xx Jan-Erik Abrabamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) 8-17, Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson xx Jimmie Andersson (M)ord 9-17, Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef, 1-25 x UlfBermnark, VA-ingenjör, 1-5, 18 x Siri Ekberg, enhetschef, 7 x Patrik Hellsberg, VA-chef, 1-5, 18 x Elisabeth Henningor, enhetschef, 7 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 9-17 x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-6 x Anna-Karin Landgren, upphandlare, 7 x Gunilla Lane, kostekonom, 7 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 1-4,7,18 x UlfTM Olsson, lokalsamordnare-projektledare, 8 x Gertrud Persson, sekreterare, 1-25 Tid för justering: och 'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l 'e'. eda ljte~ ii./ Xl ~. irare /I ~'.., (C1 r /l'ltjpty?c.t: I; (!I «J(!/C- LeIf Håkansson Sti / Nygren Mats Dahlbom/ ~ ruuclpe/ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens an;lagstavla i Rådhuset och /" //J "le.lf."'~ f"~~~~'

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i foredragningslistan Ny attestordning Ekonomisk rapport, information om ändrad restaurangmoms, Väggabadet och VA-plan Bokslut 2011, information Begäran att kommunen tar över underhåll och snöröjning på enskild väg till Bengtsboda 1 :38 Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård Upphandling av livsmedel (kolonial, djupfryst och mejeriprodukter) Nybyggnad av Prästslättens forskola, inf Förslag till Karlshamns kommun - Hastighetssänkning till 30 Icm/h Notavallaomr, Asarum Förslag till Karlshamns kommun - fårbättring av trafiksituationen i korsningen Erik Dahlbergsvägen-Långakärrvägen F örslag till Karlshamns kommun - öppna vägen fårbi lokstallarna for genomfartstrafik Kungörelse om samråd - detaljplan får fastigheten Gullvivan 11, Karlshamn, Karlshamns kommun Kungörelse om samråd - Förslag till detaljplan for del av fastigheten Bokö 2: 1 Kungörelse om samråd - fårslag till program for Väggaområdet, Karlshamn, Karlshamns kommun Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen Nyemöllevägen SMS park - Parkering via SMS AKT A i Blekinge - trafiksäkerhetsprojekt Kommtmalt VA till Tämö i Hällaryds skärgård Ändringsförslag - N ya sammanträdesdagar Förvaltningschefen infom1erar Presidiet informerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppfåljning Informationsmaterial

3 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Tekniska nämnden TN l Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa föredragningslistan. Sammanfattning Föredragningslistan ändras på följande sätt: Begäran om anslutning till kommunala vattenledningsnätet, Granefors tas bort. Bokslut 2011, information, läggs till.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden TN Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att attestordning upprättad upphör att gälla att tekniska nämnden antar ny attestordning som ska gälla från och med att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Attestordning för tekniska nämnden antogs Med anledning av personalförändringar presenteras en ny attestordning. Beslutsunderlag Attestordning Protokollet ska skickas till Envar attestant Ekonomikontoret Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson '\\) StigN gren ~

5 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M DRIFTBUDGET Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6 Förvaltninqsatlest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Nämnd övriat Teknisk nämnd GP CHSN Förtr. valda Teknisk nämnd LH MO Trafik PEIN PEPE /246 Parkerinqsövervakninq PEIN PEPE Trafiksäkerhet PEIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-väaar MAWI THLI, STPE Huvudqator MAWI THLI, STPE Lokalaator MAWI THLI, STPE Enskilda väqar MAWI THLI, STPE Offentliq belvsnina MAWI THLI, STPE JärnväassDår MAWI THLI, STPE Gatuavdelninq GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE..... egag MG J2E.P.E LlMO, PEHAM Vatlenförsörininq qemens PAHELL LlMO, PEHAM egag 8W J2E.P.E LlMO, PEHAM AvloDDshanterina aemens PAHELL LlMO, PEHAM egag goo J2E.P.E LlMO, PEHAM Daavatlenhanterina aemensam PAHELL LlMO, PEHAM egag 8+Q V/\ Gemensamt J2E.P.E LlMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LlMO, PEHAM --r;c; GM ~, dopau LlMO, PEH/\M VA-avdelninq, GS- personal JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ QistFi8IJtien av vatten dopau bimo, PEH/\M Distribution av vallen JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ I A"I~"'~'~_,,_~. dopau LlMO, PEHAM Avledninq av spillvallen JOPAU LlMO, PEHAM GM W2 dopau LlMO, PEH/\M Avlednina av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ V/\ mätare dop/\u LlMO, PEHAM VA mätare JOPAU LlMO, PEHAM GM &n4, dopau LlMO, PEHAM VA distribution, aemensamt JOPAU LlMO, PEHAM ~ S44 ProdlJktien av valten &+b LlMO, PEHAM Produktion av vallen STLE LlMO, PEHAM ~ ~ &+b LlMO, PEHAM Vatlentorn o trvckstearst STLE LlMO, PEHAM ~ 8&'1-G In :iii ~ &+b LlMO, PEHAM Renina av spilivatlen STLE LlMO, PEHAM ~ ~ &+b LlMO, PEH/\M Avlbppspumpstationer STLE LlMO, PEHAM ~ W4 &+b LlMO, PEHAM Reninq av daqvatlen / STLE LlMO, PEHAM TNattest~,

6 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare ~ &hj Sterntilasoratoriet å+he LlMO, PEHAM Sternölaboratoriet PEPE Förv. ek ~ &74 ReslJrstearn PEHAM himo Resursteam PEHAM L1MO, PAHELL OOW g VA BalaAsl~oAtoA ~ AMM VA-Balanskonton ULHL AMM s<l100 ~ TeleväJwl J.BJ;; MAV'lA Toloväxel EIBE ASBA s<l gatakortof J.BJ;; MAWA Datakontor EIBE ASBA s<l I", _I,.. J.BJ;; MAl/JlA Kostadministration GULA EHR Förskolor EHR GULA Skolmåltider EHR GULA Kost omsorg EHR GULA Förskolor SIEK GULA Skolmåltidor SIEK GULA Kost omsorq SIEK GULA Förskolor DISJ GULA Skolmåltider DISJ GULA Kost omsorg DISJ GULA Postvaktmästeri TOM THNI Kopioring/Lagor TOM THNI ModborQarkontorots leasinqbilar TOM THNI Driftservice TOM THNI Arbetsmarknadsgrupp TOM THNI VaktmästarQrupp 2 TOM THNI Vaktmästargrupp 1 TOM THNI Entreprenadgruppen TOM THNI D riftsq ru p p TOM THNI Tomtskötsel TOM THNI VaktmästarQrupp 2 PETR TOM, THNI Vaktmästargrupp 1 FRWI TOM, THNI EntreprenadQruppon GOBO TOM, THNI s<l5s0 ~ +l=i TgM, TN DriftsQrupp TH TDM, THNI Tomtskötsel THNI TOM Fastighetsadministration UO Förv. ek ,81 Externt/internt uth. lokalor, kapko UO Förv. ok s<ls05 7s210 Skollokalor, drift fl.e.kr SMN Skollokaler, drift PEKR ANNHO Skollokalor, toka s<ls01 +å24g serviee,lijrdoraåll SMN hi2 Skollokaler, lekn service/underhåll ANNHO LP s<ls05 7s220 le., ri, ;ff fl.e.kr SMN Barnomsorgslokaler, drift PEKR ANNHO s<ls01 7s220 le., ri. ;ff SMN hi Barnomsorgslokaler, drift ANNHO LP s<ls05 7s2<l0 ",,In", ri, A~INHO SMN Socialomsorgslokaler, drift ANNHO ANNHO s<ls01 7s2<l0 ",,~~n " rlr;ff., " SMN hi2 L~ TN al estfört6i:i1nfr 2012

7 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhets text Beslutsattest Ersättare Socialomsoraslokaler, drift ANNHO LP ~, PE-KR SMN Förvaltninaslokaler, drift PEKR ANNHO Förvallnin slol(aler, tekn servise,lllnaerråll SMN hp Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Friliaslokaler, drift PE-KR SMN Fritidslokaler, drift PEKR ANNHO Friliaslekaler, arift SMN hp Fritidslokaler, drift ANNHO LP Kullurlokaler, drift PE-KR SMN Kulturlokaler, drift PEKR ANNHO &i Kllllllrlol(aler, arift SMN hp Kulturlokaler, drift ANNHO LP Turismiokaier, drift PE-KR SMN Turismiokaier, drift PEKR ANNHO Tllrismlol(aler, arift SMN hp Turismiokaier, drift ANNHO LP ~., ~'" PE-KR SMN Väaaaskolan, drift PEKR ANNHO , ;,;", SMN hp Väaaaskolan, drift ANNHO LP Blanaade lokaler, drift PE-KR SMN Blandade lokaler, drift PEKR ANNHO Blanaaae lokaler, lekn servise,lunderråll SMN hp Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Konlors o affärslol(aler, lel(n ser, SMN hp Kontors-o affärslokaler, tekn sel" ANNHO LP Kontors o affärslokaler, arift PE-KR SMN Kontors-o affärslokaler, drift PEKR ANNHO If,~. '~I,-, SMN hp Övriaa lokaler, tekn service/unde ANNHO LP , PE-KR SMN Övriaa lokaler, drift PEKR ANNHO , SMN hp Räddninasti lokaler, tekn service ANNHO LP , PE-KR SMN Räddninasti lokaler, drift PEKR ANNHO Bosladsfas, SMN hp Bostadsfastiaheter, tekn service/ ANNHO LP PE-KR SMN Bostadsfastiaheter, drift PEKR ANNHO , SMN hp Offentliaa toaletter, tekn service/ ANNHO LP , "" PE-KR SMN Offentliaa toaletter, drift PEKR ANNHO ID "" ~I, GI=IGb SMN Barnomsoraslokaler, underhåll CHOL ANNHO o., ;i.> GI=IGb SMN Socialomsoraslok?ler, urwferhåll CHOL ANNHO T~~012 vy,

8 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6J60J +e2w Frilidsl(Jl~aler, underhåll GFIGb SMN Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO 6J60J Kullurl(Jl~aler, underhåll GFIGb SMN Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO 6J Turismlel<aler, underhåll CHOL SMN Turismiokaier, underhåll CHOL ANNHO.. 6J60J 76260, GFIGb SMN VäQQaskolan, underhåll CHOL ANNHO , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, LP UO Allmän markreserv JOBR UO Våtmark Aryd JOBR UO Tätortsnära områden JOBR UO TorQPlatser JOBR UO Koloniträdgårdar JOBR UO KalkninQ JOBR UO Hamnverksamhet JOBR UO SkoQar MAWI LN Städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP Städservice, grupp 4 PKN EVAP Städservice, grupp 5 PKN EVAP SotninQstiänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig.

9 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI, STPE Gatuenheten MLSW THLI, STPE we4- -7W ~~ GG ~299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL we4- -7W 4WQ 4299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL we4- -7W 6~ GQ 6299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL eg~ -7W ~GG ~299 W\ eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W 4~GG 4299 VA eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W 6~ QQ 6299 VA eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W ~~GG ~299 VA eat:letea Pel=lAM bimg VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL ~ -7W 6~ GG 6299 VA eat:letea Pel=lAM bimg VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Ansvar Slag Text attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE AvräkninQ KEAB Förv.ekonom CAKA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur 60 Sofia Olsson <'.hr ( I.L l SOON 60 Carina Karlsson ~~\J~~ CAKA 60 Kerstin Gustavsson ~ 1.. '~~.~. A.c:c~.t;.'7 ~ 'Cl.1f1'1,tY1 KGN f / RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsattestant inom Tekniska nämndens ansvarsområde

10 ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Namn GP CHSN LH MO Gertrud Persson Christina Svensson Leif Håkansson Mats Oahlbom LlJN PEIN LN Lisa Jönsson Per I~~"""mer Lennart Ni MAWI PAHELL PEHAM LlMO Patrik Hell Peter Hammarström Lotta Mosca STLE ULHL El BE n Lennartsson Ulrika u,,~'" II Lu Einar Berntsson

11 DISJ Diana Sjöström I~()LV-- ~~, TOM Thomas Dahlbom A IL' A ~-e,1 ~ (~J!A-~ THNI Thomas Nilsson I z "'r~ f/j 10J'{ ~' / PETR Per Truedsson 7-;/' Jti:Z J 1./ ' FRWI Fredrik Widerberq hy G080 Göran Börjesson ~~ ~-fl~!/;f V l' ~~ (/dff: UO Ulf Ohlsson,;~ /, ::q3/ PEKR Peter Kristiansson.~- b'fv'-'~ 'Pfc ANNHO Anna Holmberq t~~-1 A---&(- LP Lars Persson ~ ) L.f::> CHOL Christel Olsson ftujid- () eo LEOL Leif Olsson (Z~~ ~ "'-' - ~ 1 T UFO Ulf Olsson L~,~-QQ)y\~ Li-~ JOBR Johanna Brodd ~~ T 1-~1k--- Jj5 :> PKN Per-Erik Karlsson \JtJJ EVAP Eva Persson.- f~lm;m. cg LS Lars Strandberg ~t&-/ "'-4~ ~?~...::,.P' ~- XJ CAKA Carina Karlsson ~~~ ~~ SOON Sofia Olsson J:~h0 I-~ KGN Kerstin Gustavsson v4c~~~ / /

12 ATTESTANTER o I::I--ERSÄTTARE TH Thomas Holmström TN atlestförteckning 2012

13 /~ " a L-6 ' KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Tekniska nämnden TN Ekonomisk rapport, information om ändrad restaurangmoms, Väggabadet och V A plan Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Ekonom Caisa Leo-Malmberg meddelar att arbetet med 2011 års bokslut pågår godkände riksdagen forslaget om sänkt moms på restaurang- och cateringtj änster. Förslaget innebär att momsen sänks från dagens 25 % till 12 % från den 1 januari För kostenheten innebär det att momsen på externa portioner inom kommunens restaurangverksamhet sänks till 12 %. Momssänkningen berör inte brukare på kommunens äldreboende. I skrivelse daterad infonnerar ekonom Caisa Leo-Malmberg om ökade driftkostnader for Väggabadet. Kostnaderna for el och fj ärrvärme beräknas öka med cirka 1 mnkr. Ä ven kostnader for VA-avgifter kommer att öka men i dagsläget går dessa inte att uppskatta. Kostnadsökningen innebär att fastighetsenheten kommer att debitera ut de ökade driftskostnaderna för år 2012 till fritidsverksamheten då dessa inte finns medräknade i årets internhyra. Fritidsnämnden bör därfor begära kostnadsökningen i kompletteringsbudgeten. Tekniska nämnden beslutade att ge VA-enheten i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en V A-plan. Arbetet ska genomforas i en forvaltningsövergripande arbetsgrupp med V A-chefen som sammankallande. Representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovenheten, Miljöforbundet Blekinge Väst och V A-enheten ska ingå i gruppen. Vidare hemställde nänmden att kommunstyrelsen ska var medfinansiär vid framtagning av VA-planen beslutade kommunstyrelsen att framtagande av VA-plan ska finansieras inom tekniska nämndens driftsbudget. En VA-plan är inte en plan for den allmänna VAanläggningen utan en heltäckande långsiktig kommunal planering for V A-frågor, både inom och utanfor nuvarande VA-verksamhetsområde. Enligt praxis bör kostnaden for en VA-plan belasta VA-kollektivet med 1/3 och skattekollektivet med 2/3. Kostnadsfordelningen baseras på hur planen är uppbyggd samt arbetas fram. Processen kan liknas med framtagande aven översiktplan. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster utgår V A-avgift for fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde och får inte överskrida det som behövs for att täcka de kostnader som är nödvändiga for att ordna och driva VA-anläggningen.

14 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Tekniska nämnden Forts 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Caisa Leo-Malmberg daterad Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson VA-chefPatrik Hellsberg Kostekonom Gunilla Lane Fastighetsingenjör Lars Persson Ekonomikontoret

15 Till Tekniska nämnden och Fritids nämnden Ökade driftskostnader för el och fjärrvärme vid Väggabadet I samband med ombyggnaden av Väggabadet aviserades att el, fjärrvärme samt VAavgifter skulle öka till följd av att utbudet ändrades samt att antalet besökare på badet ökade. Då investeringskalkylen gjordes fanns ingen beräkning att få gällande de ökade driftskostnaderna och därför kunde inget äskande för ökade mediakostnader göras för badet inför budget år Fastighetsavdelningen har med hjälp av den debitering som inkommit, då badet nu är i fullt bruk, gjort en uppskattning av hur stor driftkostnadsökningen beräknas bli för e1- och fjärrvärmekostnaderna år Elkostnaderna beräknas öka med 50 % vilket genererar en driftkostnads ökning om cirka 300 tkr. Fjärrvärmekostnaderna beräknas öka med 90 % vilket genererar en driftkostnadsökning om cirka 700 tkr. Kostnadsökningen innebär att fastighetsverksamheten kolmner att debitera ut de ökade driftskostnaderna för år 2012 till fritidsverksamheten då dessa inte films medräknade i årets internhyra. Fritidsnämnden bör därför äska kostnadsökningen i kompletteringsbudgeten. Ingen uppskattning har kunnat göras när det gäller ökade kostnader för VA-avgifter. I tjänsten Karlshamns Kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax karlshamn.se

16 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL ~~~=~ke'.{)m1t~.1 n~lu:n~22(233) RIl.!\sH , Tekniska ulimudens beslut au VA -enheten får i nppdrag att snarast påbötja arbetet med att tacfram en VA -plan au arbetet ska genomrotas i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovenheten, Miljöforbnndet Blekinge Väst och VA-enheten att hemställa att kommunstyrelsen ska vara med och finausiera framtagning av VA-plan för Karlshamns kommun att VA-cllefen skall samordna arbetet o.chyli!ra sanmv.mkallande Larbetsgruppen Återrapportering sker Samma.ufattning Begreppet kommunal VA-plan har använts sedan lång tid tillbaka men har under senare tid kommit att bli alltmer aktuell. Det är viktigt alt kommunen har en heltäckande kommunal planering för V A -frågorna så alt rätt prioriteringar kan göras. Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltacksndc långsiktig planering for hela kommunen både inomoch utanför nuvarande V A-verksamhetsområde. Den skall täcka både vatten- och avloppsforsörjning och inom tätortema aven hantering av dag- och dräneringsvatten. VA-planeringen blir ett verktyg for att lyfta fram problem och utmaningar, for budgetarbete och for att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Arbetet med att ta fram en VA-plan bör utfaras aven forvaltnlngsövergripande arbetsgrupp. Länsstyrelsen i Stockholms län har i rapport (2009:07) tagit fram en manual med räd och checklistor som visar hur en kommnn kan strukturera sin VA-planering. I rappolten stär att kostnaden for att ta fram en VA-plan bör delas mellan VA-kollektivet och kommunstyrelsen eftersom en VA-plan också är en kommunövergripande angelägenhet. Kostnaden bör fordelas med 113 på VA-kollektivet och 2/3 på kommuustyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöingenjör Göran Edvinsson daterad Länsstyrelsen i Stnckholms län rapport (2009:07) Protokollet ska skickas till

17 1 (2) Dnr: 2011/ I<,A~SHAMNS KOMMUN Ttl1hor tekniska nämndens Till BesIUt ~::~:~~~::un Va-plan för Karlshamns kommun Bakgrund Begreppet kommunal Va-plan har använts sedan lång tid tillbaka men har under senare tid kommit att bli alltmer aktuellt. Det är viktigt att kommunen har en heltäckande kommunal planering ror Va-frågorna så att rätt prioriteringar kan göras. Tyvärr så glömmer man i många kommuner bort att kommunen är skyldig att se till attva:torsöijmllg guns 9m det är motiverat Lett störresarmnanhang. Detta gör att man saknar framforhällning och heredskap for forändringar i de behov och den bebyggelse som finns utanfor verksamhetsområdet. Ansvaret ror Va-forsörjningen ligger ytterst på.kommunfullmiiktige och blir därför en viktig fråga for kommunstyrelsen. Det är emellertid sällan man lyfter Va-frågorna till denna nivå armat än när man möter verkliga problem i det löpande arbetet eller står lufor omfattande investenngsbeslut. Syftet med atl upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen både inom och utanror nuvarande Vaverksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsforsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och drän.eringsvatten. Vaplaneringen blir ett verktyg for att lyfta fram problem och utmaningar, for budgetarbete och ror att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Arbetet med framtagande av Va-plan bör utforas aven forvaltningsövergripande arbetsgrupp. Genom att upprätta en Va-plan forankras Va-frågorna och behoven bmc politiskt och bland ~änstemän. Fastighetsägare och andra aktörer i kommunen får tydligare information, genom att Va-planen beskriver vilka områden som ska anslutas till den allmälma anläggningen, vad som gäller fram till dess och vad som krävs av fastighetsägare inom omrmen som inte kommer att anslutas. Länsstyrelsen i Stockholms län bar i rapport (2009:07) tagit fram en manual med råd och checklistor som visar hur en kommun kan strukturera sin Vaplanering. En kommunal Va-plan bör utformas stegvis och i rätt ordolag for att ge ett så effektivt välunderhyggt resultat som möjligt. Det är viktigt att det Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsfllrvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn s E-post: Hemsida: htlp:llwww.karlshamn.se

18 skapas en fcirvaltningsövergripande arbetsgrupp med mandat att driva processen framåt. Den kommunala Va-planeringen skall omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanfcir verksamhetsområdet. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vatten- och avloppsforsörjning ihelakomtnuneli;mänuälenrekömmentlerarfllljandearbetsordmng; Det steget är att utarbeta en Va (jversikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. Va-översikten ingär lämpligen som ett underlag i Översiktsplanen.. Steg :2 Va-policy I det andra steget fastsälis strategiska vägval, riktlinjer for hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en Va-policy som antas av komtnunfullmäktige. Va-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med Va-planen och med Översiktsplanen som helhet. Steg 3 - Va-plan [det tredjestegettas denkomrnunala Va planen:fram utifrån Va-översikten och Va-policyn. Den innehåller de fyra delplaner (l. planering för nuvarande verksamhetsområde, 2. planering för utvidgning av verksamhetsområdet, 3. planering i väntan på Va-utbyggnad, samt 4. planering fdr övriga områden) med en direkt geografisk koppling. Va-planen antas av kommunfullmäktige. En samtnanfattning av Va-planen ska finnas med som en del i Översiktsplanen. Steg 4 - Implementering och uppfölinm.g Det fjärde steget innebär implementering av Va-planen genom att de enskilda åtgärderna inforlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser avsätta för de åtgärder och den myndigbetsutövmng som är en förutsättning för genomrorande!. Dessutom görs en uppföljning av Va-planen under vaije mandatperiod. Tek.niska nlimnden f1ireslås besluta Va-enheten ges i uppdrag att snarast påbölja arbetet med framtagande av Vaplan. Arbetet skall genomföras i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovsenheten, MiljöforbundetBlekinge Väst och Va-enheten. Va-chefen skall samordna arbetet och vara sammankallande i arbetsgruppen. I tjänsten Göran Edvinsson Miljöingenjör

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /574 VA-plan för Karlshamns kommun Kommunstyrelsens beslut att framtagande av VA-plan ~ka finansieras inom tekniska nämndens driftbudget. Sammanfattning Tekniska nämnden har beslutat att VA-enheten snarast ska påbörja arbetet med att ta fram en V A -plan och att arbeten ska genomforas i en forvaltningsövergripande arbetsgrupp där VA-chefen ska samordna arbetet och vara sammankallande. Syftet med en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen både inom och utom nuvarande VA-verksamhetsområde. Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen ska vara med och finansiera framtagning av VA-planen. Ekonomichefens bedömning är att framtagande av V A-plan är en del av den ordinarie verksamheten. Finansiering ska därfor ske inom tekniska nämndens driftbudget. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 155 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 218. Protokollet ska skickas till Tekniska nämnden

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Tekniska nämnden TN Bokslut 2011, information Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Arbetet med bokslutet för 2011 pågår och ekonom Caisa Leo-Malmberg lämnar en preliminär rapport. På nämndens sammanträde i februari kommer bokslutet att redovisas. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Tekniska nämnden TN Begäran att kommunen övertar underhåll och snöröjning på enskild väg till Bengtsboda 1:38 Tekniska nämndens beslut att bevilja kommunalt vägunderhåll till fastigheten Bengtsboda 1 :38 Sammanfattning Hans Evert Henuingsson och Anu-Margret Henningsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta ansöker i skrivelse, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltning , att kommunen tar över tmderhåll och snöröjning på enskild väg till deras fastighet Bengtsboda 1 :38. Vägen uppfyller kraven enligt bestämmelser för kommunalt vägunderhåll KF Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredare Bengt Söderström Skrivelse från Hans Evert och Ann-Margret Henuingsson Protokollet ska skickas till Hans Evert Henningsson och Anu-Margret Henuingsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Ekonom Lisa Jönsson

22 Karlshamn Tekniska nämnden Ang vägunderhåll Bengtsboda 1:38. Väglängd SlOm. Vägen uppfyller laaven enligt bestämmelser får kommunalt vägunderhåll. Sökanden har idag kommunalt vägbidrag med 1750 la/år. Bengt Söderström

23 \ \ \ \ \ \ 1:40 1:28 '\ \ \ I I I 1:2 1:23 --\ \, \, \ \ \ 1:16 \ 1:32 1"1;'" \? /' BENGTSBODA " 'L \ \\ 'L 1'1R, \ ',~, -\\, [." "!'22' ~ /'\\ \ 1:15 \ 1:23'1,,,1 \ ~, I, "n. ~...;;::d..,h 1:2 2 1:31, /,,'[ O I ~-'J /~ '! 1'.",-..."..-" vi ',I :1. ///,f" ~"'-.:, ' _~. ~' 1:39./ / / {, / / "- 'L~'7 ',---./ O 150

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Tekniska nämnden TN Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård Tekniska nämndens beslut att inte anlägga hundrastgårdar på olika platser i kommunens centrala delar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att nämnden anser att det inte det är nödvändigt att anlägga hundrastgårdar i en kolnmun av Karlshamns storlek med närhet till naturen Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade samt att föreslå byggnadsnämnden att i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöka om det finns områden där det är lämpligt att anlägga hundrastgårdar. Stadsmiljöavdelningen gör bedömningen att frågan kan behandlas genom en särskild sakutredning skild från arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Byggnadsnämnden beslutade att återlämna ärendet till tekniska nämnden. Sakutredning gjordes för de centrala delarna av Karlshamns tätort i samband med beslut fattat av fullmäktige I beslutet fastställdes att de centrala delarna av Karlshamn City omfattar ett område räknat från Solgårda (Källvägen) till Sternöplanen. Vid det tillfallet beslutade kommunfullmäktige att avslå motionens första alt-sats "att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens centrala delar". Yrkande Ordförande Leif Håkansson, S, 2:e vice ordförande Britt Kilsäter, M, Stig Nygren, M, och Stig Johansson, S, yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Protokollet ska skickas till Anita Karlsson, Erik Dahlbergsvägen 61 A, Karlshamn Gisela Svensson, Myntvägen IS A, Karlshamn Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson

25 l (1) Dur: Till Tekniska nämnden Planering för anläggande av hundrastgårdar i nya översiktsplanen Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade nnder 093 samt under 063 att foreslå byggnadsnämnden att i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöka om det finns områden där det är lämpligt at! anlägga hundrastgårdar. Stadsmiljöavdelningen gör bedönmingen att frågan bör kunna behandlas genom en särskild Sakutredning skild från arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Byggnadsnänmden beslutar att återlämna ärendet till tekniska nämnden med handläggare Mikael Bäckmans skrivelse som sin egen. Sakutredning gjordes for de centrala delarna av Karlshamns tätort i samband med beslut fattat av fullmäktige I beslutet fastställdes att de centrala delarna av Karlshamn City utgjordes av området räknat från Solgårda (Källvägen) till SternöpIan. Vid det tilifållet beslutade kommunfullmäktige att avslå motionens forsta alt-sats" att hundrastgårdar infors på olika platser i kommunens centrala delar. I tjänsten J onas Johansson Gatningenjör Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuenheten Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen' '37481 Karlshamn' 'Tm (vx)' 'Fax E-post: 'Hemslda:

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Tekniska nämnden 2012-02-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset kl13 :15-17:30. Ajournering kl 15:00-15:15. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden 2014-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) Tekniska nämnden 2011-11-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) Tekniska nämnden 2011-11-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-18:00. Á journering kl 15:00-15:35. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer