ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l">

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l"
ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare t j änstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, 1 v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) 1-8, 18 Ersättare xx Jan-Erik Abrabamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) 8-17, Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson xx Jimmie Andersson (M)ord 9-17, Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef, 1-25 x UlfBermnark, VA-ingenjör, 1-5, 18 x Siri Ekberg, enhetschef, 7 x Patrik Hellsberg, VA-chef, 1-5, 18 x Elisabeth Henningor, enhetschef, 7 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 9-17 x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-6 x Anna-Karin Landgren, upphandlare, 7 x Gunilla Lane, kostekonom, 7 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 1-4,7,18 x UlfTM Olsson, lokalsamordnare-projektledare, 8 x Gertrud Persson, sekreterare, 1-25 Tid för justering: och 'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l 'e'. eda ljte~ ii./ Xl ~. irare /I ~'.., (C1 r /l'ltjpty?c.t: I; (!I «J(!/C- LeIf Håkansson Sti / Nygren Mats Dahlbom/ ~ ruuclpe/ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens an;lagstavla i Rådhuset och /" //J "le.lf."'~ f"~~~~'

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i foredragningslistan Ny attestordning Ekonomisk rapport, information om ändrad restaurangmoms, Väggabadet och VA-plan Bokslut 2011, information Begäran att kommunen tar över underhåll och snöröjning på enskild väg till Bengtsboda 1 :38 Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård Upphandling av livsmedel (kolonial, djupfryst och mejeriprodukter) Nybyggnad av Prästslättens forskola, inf Förslag till Karlshamns kommun - Hastighetssänkning till 30 Icm/h Notavallaomr, Asarum Förslag till Karlshamns kommun - fårbättring av trafiksituationen i korsningen Erik Dahlbergsvägen-Långakärrvägen F örslag till Karlshamns kommun - öppna vägen fårbi lokstallarna for genomfartstrafik Kungörelse om samråd - detaljplan får fastigheten Gullvivan 11, Karlshamn, Karlshamns kommun Kungörelse om samråd - Förslag till detaljplan for del av fastigheten Bokö 2: 1 Kungörelse om samråd - fårslag till program for Väggaområdet, Karlshamn, Karlshamns kommun Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen Nyemöllevägen SMS park - Parkering via SMS AKT A i Blekinge - trafiksäkerhetsprojekt Kommtmalt VA till Tämö i Hällaryds skärgård Ändringsförslag - N ya sammanträdesdagar Förvaltningschefen infom1erar Presidiet informerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppfåljning Informationsmaterial

3 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Tekniska nämnden TN l Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa föredragningslistan. Sammanfattning Föredragningslistan ändras på följande sätt: Begäran om anslutning till kommunala vattenledningsnätet, Granefors tas bort. Bokslut 2011, information, läggs till.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden TN Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att attestordning upprättad upphör att gälla att tekniska nämnden antar ny attestordning som ska gälla från och med att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Attestordning för tekniska nämnden antogs Med anledning av personalförändringar presenteras en ny attestordning. Beslutsunderlag Attestordning Protokollet ska skickas till Envar attestant Ekonomikontoret Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson '\\) StigN gren ~

5 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M DRIFTBUDGET Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6 Förvaltninqsatlest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Nämnd övriat Teknisk nämnd GP CHSN Förtr. valda Teknisk nämnd LH MO Trafik PEIN PEPE /246 Parkerinqsövervakninq PEIN PEPE Trafiksäkerhet PEIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-väaar MAWI THLI, STPE Huvudqator MAWI THLI, STPE Lokalaator MAWI THLI, STPE Enskilda väqar MAWI THLI, STPE Offentliq belvsnina MAWI THLI, STPE JärnväassDår MAWI THLI, STPE Gatuavdelninq GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE..... egag MG J2E.P.E LlMO, PEHAM Vatlenförsörininq qemens PAHELL LlMO, PEHAM egag 8W J2E.P.E LlMO, PEHAM AvloDDshanterina aemens PAHELL LlMO, PEHAM egag goo J2E.P.E LlMO, PEHAM Daavatlenhanterina aemensam PAHELL LlMO, PEHAM egag 8+Q V/\ Gemensamt J2E.P.E LlMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LlMO, PEHAM --r;c; GM ~, dopau LlMO, PEH/\M VA-avdelninq, GS- personal JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ QistFi8IJtien av vatten dopau bimo, PEH/\M Distribution av vallen JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ I A"I~"'~'~_,,_~. dopau LlMO, PEHAM Avledninq av spillvallen JOPAU LlMO, PEHAM GM W2 dopau LlMO, PEH/\M Avlednina av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ V/\ mätare dop/\u LlMO, PEHAM VA mätare JOPAU LlMO, PEHAM GM &n4, dopau LlMO, PEHAM VA distribution, aemensamt JOPAU LlMO, PEHAM ~ S44 ProdlJktien av valten &+b LlMO, PEHAM Produktion av vallen STLE LlMO, PEHAM ~ ~ &+b LlMO, PEHAM Vatlentorn o trvckstearst STLE LlMO, PEHAM ~ 8&'1-G In :iii ~ &+b LlMO, PEHAM Renina av spilivatlen STLE LlMO, PEHAM ~ ~ &+b LlMO, PEH/\M Avlbppspumpstationer STLE LlMO, PEHAM ~ W4 &+b LlMO, PEHAM Reninq av daqvatlen / STLE LlMO, PEHAM TNattest~,

6 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare ~ &hj Sterntilasoratoriet å+he LlMO, PEHAM Sternölaboratoriet PEPE Förv. ek ~ &74 ReslJrstearn PEHAM himo Resursteam PEHAM L1MO, PAHELL OOW g VA BalaAsl~oAtoA ~ AMM VA-Balanskonton ULHL AMM s<l100 ~ TeleväJwl J.BJ;; MAV'lA Toloväxel EIBE ASBA s<l gatakortof J.BJ;; MAWA Datakontor EIBE ASBA s<l I", _I,.. J.BJ;; MAl/JlA Kostadministration GULA EHR Förskolor EHR GULA Skolmåltider EHR GULA Kost omsorg EHR GULA Förskolor SIEK GULA Skolmåltidor SIEK GULA Kost omsorq SIEK GULA Förskolor DISJ GULA Skolmåltider DISJ GULA Kost omsorg DISJ GULA Postvaktmästeri TOM THNI Kopioring/Lagor TOM THNI ModborQarkontorots leasinqbilar TOM THNI Driftservice TOM THNI Arbetsmarknadsgrupp TOM THNI VaktmästarQrupp 2 TOM THNI Vaktmästargrupp 1 TOM THNI Entreprenadgruppen TOM THNI D riftsq ru p p TOM THNI Tomtskötsel TOM THNI VaktmästarQrupp 2 PETR TOM, THNI Vaktmästargrupp 1 FRWI TOM, THNI EntreprenadQruppon GOBO TOM, THNI s<l5s0 ~ +l=i TgM, TN DriftsQrupp TH TDM, THNI Tomtskötsel THNI TOM Fastighetsadministration UO Förv. ek ,81 Externt/internt uth. lokalor, kapko UO Förv. ok s<ls05 7s210 Skollokalor, drift fl.e.kr SMN Skollokaler, drift PEKR ANNHO Skollokalor, toka s<ls01 +å24g serviee,lijrdoraåll SMN hi2 Skollokaler, lekn service/underhåll ANNHO LP s<ls05 7s220 le., ri, ;ff fl.e.kr SMN Barnomsorgslokaler, drift PEKR ANNHO s<ls01 7s220 le., ri. ;ff SMN hi Barnomsorgslokaler, drift ANNHO LP s<ls05 7s2<l0 ",,In", ri, A~INHO SMN Socialomsorgslokaler, drift ANNHO ANNHO s<ls01 7s2<l0 ",,~~n " rlr;ff., " SMN hi2 L~ TN al estfört6i:i1nfr 2012

7 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhets text Beslutsattest Ersättare Socialomsoraslokaler, drift ANNHO LP ~, PE-KR SMN Förvaltninaslokaler, drift PEKR ANNHO Förvallnin slol(aler, tekn servise,lllnaerråll SMN hp Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Friliaslokaler, drift PE-KR SMN Fritidslokaler, drift PEKR ANNHO Friliaslekaler, arift SMN hp Fritidslokaler, drift ANNHO LP Kullurlokaler, drift PE-KR SMN Kulturlokaler, drift PEKR ANNHO &i Kllllllrlol(aler, arift SMN hp Kulturlokaler, drift ANNHO LP Turismiokaier, drift PE-KR SMN Turismiokaier, drift PEKR ANNHO Tllrismlol(aler, arift SMN hp Turismiokaier, drift ANNHO LP ~., ~'" PE-KR SMN Väaaaskolan, drift PEKR ANNHO , ;,;", SMN hp Väaaaskolan, drift ANNHO LP Blanaade lokaler, drift PE-KR SMN Blandade lokaler, drift PEKR ANNHO Blanaaae lokaler, lekn servise,lunderråll SMN hp Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Konlors o affärslol(aler, lel(n ser, SMN hp Kontors-o affärslokaler, tekn sel" ANNHO LP Kontors o affärslokaler, arift PE-KR SMN Kontors-o affärslokaler, drift PEKR ANNHO If,~. '~I,-, SMN hp Övriaa lokaler, tekn service/unde ANNHO LP , PE-KR SMN Övriaa lokaler, drift PEKR ANNHO , SMN hp Räddninasti lokaler, tekn service ANNHO LP , PE-KR SMN Räddninasti lokaler, drift PEKR ANNHO Bosladsfas, SMN hp Bostadsfastiaheter, tekn service/ ANNHO LP PE-KR SMN Bostadsfastiaheter, drift PEKR ANNHO , SMN hp Offentliaa toaletter, tekn service/ ANNHO LP , "" PE-KR SMN Offentliaa toaletter, drift PEKR ANNHO ID "" ~I, GI=IGb SMN Barnomsoraslokaler, underhåll CHOL ANNHO o., ;i.> GI=IGb SMN Socialomsoraslok?ler, urwferhåll CHOL ANNHO T~~012 vy,

8 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6J60J +e2w Frilidsl(Jl~aler, underhåll GFIGb SMN Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO 6J60J Kullurl(Jl~aler, underhåll GFIGb SMN Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO 6J Turismlel<aler, underhåll CHOL SMN Turismiokaier, underhåll CHOL ANNHO.. 6J60J 76260, GFIGb SMN VäQQaskolan, underhåll CHOL ANNHO , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, LP UO Allmän markreserv JOBR UO Våtmark Aryd JOBR UO Tätortsnära områden JOBR UO TorQPlatser JOBR UO Koloniträdgårdar JOBR UO KalkninQ JOBR UO Hamnverksamhet JOBR UO SkoQar MAWI LN Städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP Städservice, grupp 4 PKN EVAP Städservice, grupp 5 PKN EVAP SotninQstiänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig.

9 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI, STPE Gatuenheten MLSW THLI, STPE we4- -7W ~~ GG ~299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL we4- -7W 4WQ 4299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL we4- -7W 6~ GQ 6299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL eg~ -7W ~GG ~299 W\ eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W 4~GG 4299 VA eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W 6~ QQ 6299 VA eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W ~~GG ~299 VA eat:letea Pel=lAM bimg VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL ~ -7W 6~ GG 6299 VA eat:letea Pel=lAM bimg VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Ansvar Slag Text attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE AvräkninQ KEAB Förv.ekonom CAKA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur 60 Sofia Olsson <'.hr ( I.L l SOON 60 Carina Karlsson ~~\J~~ CAKA 60 Kerstin Gustavsson ~ 1.. '~~.~. A.c:c~.t;.'7 ~ 'Cl.1f1'1,tY1 KGN f / RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsattestant inom Tekniska nämndens ansvarsområde

10 ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Namn GP CHSN LH MO Gertrud Persson Christina Svensson Leif Håkansson Mats Oahlbom LlJN PEIN LN Lisa Jönsson Per I~~"""mer Lennart Ni MAWI PAHELL PEHAM LlMO Patrik Hell Peter Hammarström Lotta Mosca STLE ULHL El BE n Lennartsson Ulrika u,,~'" II Lu Einar Berntsson

11 DISJ Diana Sjöström I~()LV-- ~~, TOM Thomas Dahlbom A IL' A ~-e,1 ~ (~J!A-~ THNI Thomas Nilsson I z "'r~ f/j 10J'{ ~' / PETR Per Truedsson 7-;/' Jti:Z J 1./ ' FRWI Fredrik Widerberq hy G080 Göran Börjesson ~~ ~-fl~!/;f V l' ~~ (/dff: UO Ulf Ohlsson,;~ /, ::q3/ PEKR Peter Kristiansson.~- b'fv'-'~ 'Pfc ANNHO Anna Holmberq t~~-1 A---&(- LP Lars Persson ~ ) L.f::> CHOL Christel Olsson ftujid- () eo LEOL Leif Olsson (Z~~ ~ "'-' - ~ 1 T UFO Ulf Olsson L~,~-QQ)y\~ Li-~ JOBR Johanna Brodd ~~ T 1-~1k--- Jj5 :> PKN Per-Erik Karlsson \JtJJ EVAP Eva Persson.- f~lm;m. cg LS Lars Strandberg ~t&-/ "'-4~ ~?~...::,.P' ~- XJ CAKA Carina Karlsson ~~~ ~~ SOON Sofia Olsson J:~h0 I-~ KGN Kerstin Gustavsson v4c~~~ / /

12 ATTESTANTER o I::I--ERSÄTTARE TH Thomas Holmström TN atlestförteckning 2012

13 /~ " a L-6 ' KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Tekniska nämnden TN Ekonomisk rapport, information om ändrad restaurangmoms, Väggabadet och V A plan Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Ekonom Caisa Leo-Malmberg meddelar att arbetet med 2011 års bokslut pågår godkände riksdagen forslaget om sänkt moms på restaurang- och cateringtj änster. Förslaget innebär att momsen sänks från dagens 25 % till 12 % från den 1 januari För kostenheten innebär det att momsen på externa portioner inom kommunens restaurangverksamhet sänks till 12 %. Momssänkningen berör inte brukare på kommunens äldreboende. I skrivelse daterad infonnerar ekonom Caisa Leo-Malmberg om ökade driftkostnader for Väggabadet. Kostnaderna for el och fj ärrvärme beräknas öka med cirka 1 mnkr. Ä ven kostnader for VA-avgifter kommer att öka men i dagsläget går dessa inte att uppskatta. Kostnadsökningen innebär att fastighetsenheten kommer att debitera ut de ökade driftskostnaderna för år 2012 till fritidsverksamheten då dessa inte finns medräknade i årets internhyra. Fritidsnämnden bör därfor begära kostnadsökningen i kompletteringsbudgeten. Tekniska nämnden beslutade att ge VA-enheten i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en V A-plan. Arbetet ska genomforas i en forvaltningsövergripande arbetsgrupp med V A-chefen som sammankallande. Representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovenheten, Miljöforbundet Blekinge Väst och V A-enheten ska ingå i gruppen. Vidare hemställde nänmden att kommunstyrelsen ska var medfinansiär vid framtagning av VA-planen beslutade kommunstyrelsen att framtagande av VA-plan ska finansieras inom tekniska nämndens driftsbudget. En VA-plan är inte en plan for den allmänna VAanläggningen utan en heltäckande långsiktig kommunal planering for V A-frågor, både inom och utanfor nuvarande VA-verksamhetsområde. Enligt praxis bör kostnaden for en VA-plan belasta VA-kollektivet med 1/3 och skattekollektivet med 2/3. Kostnadsfordelningen baseras på hur planen är uppbyggd samt arbetas fram. Processen kan liknas med framtagande aven översiktplan. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster utgår V A-avgift for fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde och får inte överskrida det som behövs for att täcka de kostnader som är nödvändiga for att ordna och driva VA-anläggningen.

14 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Tekniska nämnden Forts 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Caisa Leo-Malmberg daterad Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson VA-chefPatrik Hellsberg Kostekonom Gunilla Lane Fastighetsingenjör Lars Persson Ekonomikontoret

15 Till Tekniska nämnden och Fritids nämnden Ökade driftskostnader för el och fjärrvärme vid Väggabadet I samband med ombyggnaden av Väggabadet aviserades att el, fjärrvärme samt VAavgifter skulle öka till följd av att utbudet ändrades samt att antalet besökare på badet ökade. Då investeringskalkylen gjordes fanns ingen beräkning att få gällande de ökade driftskostnaderna och därför kunde inget äskande för ökade mediakostnader göras för badet inför budget år Fastighetsavdelningen har med hjälp av den debitering som inkommit, då badet nu är i fullt bruk, gjort en uppskattning av hur stor driftkostnadsökningen beräknas bli för e1- och fjärrvärmekostnaderna år Elkostnaderna beräknas öka med 50 % vilket genererar en driftkostnads ökning om cirka 300 tkr. Fjärrvärmekostnaderna beräknas öka med 90 % vilket genererar en driftkostnadsökning om cirka 700 tkr. Kostnadsökningen innebär att fastighetsverksamheten kolmner att debitera ut de ökade driftskostnaderna för år 2012 till fritidsverksamheten då dessa inte films medräknade i årets internhyra. Fritidsnämnden bör därför äska kostnadsökningen i kompletteringsbudgeten. Ingen uppskattning har kunnat göras när det gäller ökade kostnader för VA-avgifter. I tjänsten Karlshamns Kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax karlshamn.se

16 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL ~~~=~ke'.{)m1t~.1 n~lu:n~22(233) RIl.!\sH , Tekniska ulimudens beslut au VA -enheten får i nppdrag att snarast påbötja arbetet med att tacfram en VA -plan au arbetet ska genomrotas i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovenheten, Miljöforbnndet Blekinge Väst och VA-enheten att hemställa att kommunstyrelsen ska vara med och finausiera framtagning av VA-plan för Karlshamns kommun att VA-cllefen skall samordna arbetet o.chyli!ra sanmv.mkallande Larbetsgruppen Återrapportering sker Samma.ufattning Begreppet kommunal VA-plan har använts sedan lång tid tillbaka men har under senare tid kommit att bli alltmer aktuell. Det är viktigt alt kommunen har en heltäckande kommunal planering för V A -frågorna så alt rätt prioriteringar kan göras. Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltacksndc långsiktig planering for hela kommunen både inomoch utanför nuvarande V A-verksamhetsområde. Den skall täcka både vatten- och avloppsforsörjning och inom tätortema aven hantering av dag- och dräneringsvatten. VA-planeringen blir ett verktyg for att lyfta fram problem och utmaningar, for budgetarbete och for att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Arbetet med att ta fram en VA-plan bör utfaras aven forvaltnlngsövergripande arbetsgrupp. Länsstyrelsen i Stockholms län har i rapport (2009:07) tagit fram en manual med räd och checklistor som visar hur en kommnn kan strukturera sin VA-planering. I rappolten stär att kostnaden for att ta fram en VA-plan bör delas mellan VA-kollektivet och kommunstyrelsen eftersom en VA-plan också är en kommunövergripande angelägenhet. Kostnaden bör fordelas med 113 på VA-kollektivet och 2/3 på kommuustyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöingenjör Göran Edvinsson daterad Länsstyrelsen i Stnckholms län rapport (2009:07) Protokollet ska skickas till

17 1 (2) Dnr: 2011/ I<,A~SHAMNS KOMMUN Ttl1hor tekniska nämndens Till BesIUt ~::~:~~~::un Va-plan för Karlshamns kommun Bakgrund Begreppet kommunal Va-plan har använts sedan lång tid tillbaka men har under senare tid kommit att bli alltmer aktuellt. Det är viktigt att kommunen har en heltäckande kommunal planering ror Va-frågorna så att rätt prioriteringar kan göras. Tyvärr så glömmer man i många kommuner bort att kommunen är skyldig att se till attva:torsöijmllg guns 9m det är motiverat Lett störresarmnanhang. Detta gör att man saknar framforhällning och heredskap for forändringar i de behov och den bebyggelse som finns utanfor verksamhetsområdet. Ansvaret ror Va-forsörjningen ligger ytterst på.kommunfullmiiktige och blir därför en viktig fråga for kommunstyrelsen. Det är emellertid sällan man lyfter Va-frågorna till denna nivå armat än när man möter verkliga problem i det löpande arbetet eller står lufor omfattande investenngsbeslut. Syftet med atl upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen både inom och utanror nuvarande Vaverksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsforsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och drän.eringsvatten. Vaplaneringen blir ett verktyg for att lyfta fram problem och utmaningar, for budgetarbete och ror att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Arbetet med framtagande av Va-plan bör utforas aven forvaltningsövergripande arbetsgrupp. Genom att upprätta en Va-plan forankras Va-frågorna och behoven bmc politiskt och bland ~änstemän. Fastighetsägare och andra aktörer i kommunen får tydligare information, genom att Va-planen beskriver vilka områden som ska anslutas till den allmälma anläggningen, vad som gäller fram till dess och vad som krävs av fastighetsägare inom omrmen som inte kommer att anslutas. Länsstyrelsen i Stockholms län bar i rapport (2009:07) tagit fram en manual med råd och checklistor som visar hur en kommun kan strukturera sin Vaplanering. En kommunal Va-plan bör utformas stegvis och i rätt ordolag for att ge ett så effektivt välunderhyggt resultat som möjligt. Det är viktigt att det Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsfllrvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn s E-post: Hemsida: htlp:llwww.karlshamn.se

18 skapas en fcirvaltningsövergripande arbetsgrupp med mandat att driva processen framåt. Den kommunala Va-planeringen skall omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanfcir verksamhetsområdet. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vatten- och avloppsforsörjning ihelakomtnuneli;mänuälenrekömmentlerarfllljandearbetsordmng; Det steget är att utarbeta en Va (jversikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. Va-översikten ingär lämpligen som ett underlag i Översiktsplanen.. Steg :2 Va-policy I det andra steget fastsälis strategiska vägval, riktlinjer for hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en Va-policy som antas av komtnunfullmäktige. Va-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med Va-planen och med Översiktsplanen som helhet. Steg 3 - Va-plan [det tredjestegettas denkomrnunala Va planen:fram utifrån Va-översikten och Va-policyn. Den innehåller de fyra delplaner (l. planering för nuvarande verksamhetsområde, 2. planering för utvidgning av verksamhetsområdet, 3. planering i väntan på Va-utbyggnad, samt 4. planering fdr övriga områden) med en direkt geografisk koppling. Va-planen antas av kommunfullmäktige. En samtnanfattning av Va-planen ska finnas med som en del i Översiktsplanen. Steg 4 - Implementering och uppfölinm.g Det fjärde steget innebär implementering av Va-planen genom att de enskilda åtgärderna inforlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser avsätta för de åtgärder och den myndigbetsutövmng som är en förutsättning för genomrorande!. Dessutom görs en uppföljning av Va-planen under vaije mandatperiod. Tek.niska nlimnden f1ireslås besluta Va-enheten ges i uppdrag att snarast påbölja arbetet med framtagande av Vaplan. Arbetet skall genomföras i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovsenheten, MiljöforbundetBlekinge Väst och Va-enheten. Va-chefen skall samordna arbetet och vara sammankallande i arbetsgruppen. I tjänsten Göran Edvinsson Miljöingenjör

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /574 VA-plan för Karlshamns kommun Kommunstyrelsens beslut att framtagande av VA-plan ~ka finansieras inom tekniska nämndens driftbudget. Sammanfattning Tekniska nämnden har beslutat att VA-enheten snarast ska påbörja arbetet med att ta fram en V A -plan och att arbeten ska genomforas i en forvaltningsövergripande arbetsgrupp där VA-chefen ska samordna arbetet och vara sammankallande. Syftet med en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen både inom och utom nuvarande VA-verksamhetsområde. Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen ska vara med och finansiera framtagning av VA-planen. Ekonomichefens bedömning är att framtagande av V A-plan är en del av den ordinarie verksamheten. Finansiering ska därfor ske inom tekniska nämndens driftbudget. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 155 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 218. Protokollet ska skickas till Tekniska nämnden

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Tekniska nämnden TN Bokslut 2011, information Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Arbetet med bokslutet för 2011 pågår och ekonom Caisa Leo-Malmberg lämnar en preliminär rapport. På nämndens sammanträde i februari kommer bokslutet att redovisas. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Tekniska nämnden TN Begäran att kommunen övertar underhåll och snöröjning på enskild väg till Bengtsboda 1:38 Tekniska nämndens beslut att bevilja kommunalt vägunderhåll till fastigheten Bengtsboda 1 :38 Sammanfattning Hans Evert Henuingsson och Anu-Margret Henningsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta ansöker i skrivelse, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltning , att kommunen tar över tmderhåll och snöröjning på enskild väg till deras fastighet Bengtsboda 1 :38. Vägen uppfyller kraven enligt bestämmelser för kommunalt vägunderhåll KF Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredare Bengt Söderström Skrivelse från Hans Evert och Ann-Margret Henuingsson Protokollet ska skickas till Hans Evert Henningsson och Anu-Margret Henuingsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Ekonom Lisa Jönsson

22 Karlshamn Tekniska nämnden Ang vägunderhåll Bengtsboda 1:38. Väglängd SlOm. Vägen uppfyller laaven enligt bestämmelser får kommunalt vägunderhåll. Sökanden har idag kommunalt vägbidrag med 1750 la/år. Bengt Söderström

23 \ \ \ \ \ \ 1:40 1:28 '\ \ \ I I I 1:2 1:23 --\ \, \, \ \ \ 1:16 \ 1:32 1"1;'" \? /' BENGTSBODA " 'L \ \\ 'L 1'1R, \ ',~, -\\, [." "!'22' ~ /'\\ \ 1:15 \ 1:23'1,,,1 \ ~, I, "n. ~...;;::d..,h 1:2 2 1:31, /,,'[ O I ~-'J /~ '! 1'.",-..."..-" vi ',I :1. ///,f" ~"'-.:, ' _~. ~' 1:39./ / / {, / / "- 'L~'7 ',---./ O 150

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Tekniska nämnden TN Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård Tekniska nämndens beslut att inte anlägga hundrastgårdar på olika platser i kommunens centrala delar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att nämnden anser att det inte det är nödvändigt att anlägga hundrastgårdar i en kolnmun av Karlshamns storlek med närhet till naturen Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade samt att föreslå byggnadsnämnden att i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöka om det finns områden där det är lämpligt att anlägga hundrastgårdar. Stadsmiljöavdelningen gör bedömningen att frågan kan behandlas genom en särskild sakutredning skild från arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Byggnadsnämnden beslutade att återlämna ärendet till tekniska nämnden. Sakutredning gjordes för de centrala delarna av Karlshamns tätort i samband med beslut fattat av fullmäktige I beslutet fastställdes att de centrala delarna av Karlshamn City omfattar ett område räknat från Solgårda (Källvägen) till Sternöplanen. Vid det tillfallet beslutade kommunfullmäktige att avslå motionens första alt-sats "att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens centrala delar". Yrkande Ordförande Leif Håkansson, S, 2:e vice ordförande Britt Kilsäter, M, Stig Nygren, M, och Stig Johansson, S, yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Protokollet ska skickas till Anita Karlsson, Erik Dahlbergsvägen 61 A, Karlshamn Gisela Svensson, Myntvägen IS A, Karlshamn Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson

25 l (1) Dur: Till Tekniska nämnden Planering för anläggande av hundrastgårdar i nya översiktsplanen Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade nnder 093 samt under 063 att foreslå byggnadsnämnden att i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöka om det finns områden där det är lämpligt at! anlägga hundrastgårdar. Stadsmiljöavdelningen gör bedönmingen att frågan bör kunna behandlas genom en särskild Sakutredning skild från arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Byggnadsnänmden beslutar att återlämna ärendet till tekniska nämnden med handläggare Mikael Bäckmans skrivelse som sin egen. Sakutredning gjordes for de centrala delarna av Karlshamns tätort i samband med beslut fattat av fullmäktige I beslutet fastställdes att de centrala delarna av Karlshamn City utgjordes av området räknat från Solgårda (Källvägen) till SternöpIan. Vid det tilifållet beslutade kommunfullmäktige att avslå motionens forsta alt-sats" att hundrastgårdar infors på olika platser i kommunens centrala delar. I tjänsten J onas Johansson Gatningenjör Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuenheten Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen' '37481 Karlshamn' 'Tm (vx)' 'Fax E-post: 'Hemslda:

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden 2015-01-28 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande

Läs mer

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j  54_7~4~~tZ.L j/j KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden 2012-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande:

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 129 (162) Kommunstyrelsen 2013-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-19.45 Närvarande: (markerade med, tjänstgörande

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden 2012-06-08 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 Deltagande: Närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer