PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare t j änstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, 1 v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) 1-8, 18 Ersättare xx Jan-Erik Abrabamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) 8-17, Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson xx Jimmie Andersson (M)ord 9-17, Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef, 1-25 x UlfBermnark, VA-ingenjör, 1-5, 18 x Siri Ekberg, enhetschef, 7 x Patrik Hellsberg, VA-chef, 1-5, 18 x Elisabeth Henningor, enhetschef, 7 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 9-17 x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-6 x Anna-Karin Landgren, upphandlare, 7 x Gunilla Lane, kostekonom, 7 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 1-4,7,18 x UlfTM Olsson, lokalsamordnare-projektledare, 8 x Gertrud Persson, sekreterare, 1-25 Tid för justering: och 'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l 'e'. eda ljte~ ii./ Xl ~. irare /I ~'.., (C1 r /l'ltjpty?c.t: I; (!I «J(!/C- LeIf Håkansson Sti / Nygren Mats Dahlbom/ ~ ruuclpe/ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens an;lagstavla i Rådhuset och /" //J "le.lf."'~ f"~~~~'

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i foredragningslistan Ny attestordning Ekonomisk rapport, information om ändrad restaurangmoms, Väggabadet och VA-plan Bokslut 2011, information Begäran att kommunen tar över underhåll och snöröjning på enskild väg till Bengtsboda 1 :38 Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård Upphandling av livsmedel (kolonial, djupfryst och mejeriprodukter) Nybyggnad av Prästslättens forskola, inf Förslag till Karlshamns kommun - Hastighetssänkning till 30 Icm/h Notavallaomr, Asarum Förslag till Karlshamns kommun - fårbättring av trafiksituationen i korsningen Erik Dahlbergsvägen-Långakärrvägen F örslag till Karlshamns kommun - öppna vägen fårbi lokstallarna for genomfartstrafik Kungörelse om samråd - detaljplan får fastigheten Gullvivan 11, Karlshamn, Karlshamns kommun Kungörelse om samråd - Förslag till detaljplan for del av fastigheten Bokö 2: 1 Kungörelse om samråd - fårslag till program for Väggaområdet, Karlshamn, Karlshamns kommun Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen Nyemöllevägen SMS park - Parkering via SMS AKT A i Blekinge - trafiksäkerhetsprojekt Kommtmalt VA till Tämö i Hällaryds skärgård Ändringsförslag - N ya sammanträdesdagar Förvaltningschefen infom1erar Presidiet informerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppfåljning Informationsmaterial

3 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Tekniska nämnden TN l Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa föredragningslistan. Sammanfattning Föredragningslistan ändras på följande sätt: Begäran om anslutning till kommunala vattenledningsnätet, Granefors tas bort. Bokslut 2011, information, läggs till.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden TN Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att attestordning upprättad upphör att gälla att tekniska nämnden antar ny attestordning som ska gälla från och med att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Attestordning för tekniska nämnden antogs Med anledning av personalförändringar presenteras en ny attestordning. Beslutsunderlag Attestordning Protokollet ska skickas till Envar attestant Ekonomikontoret Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson '\\) StigN gren ~

5 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M DRIFTBUDGET Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6 Förvaltninqsatlest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Nämnd övriat Teknisk nämnd GP CHSN Förtr. valda Teknisk nämnd LH MO Trafik PEIN PEPE /246 Parkerinqsövervakninq PEIN PEPE Trafiksäkerhet PEIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-väaar MAWI THLI, STPE Huvudqator MAWI THLI, STPE Lokalaator MAWI THLI, STPE Enskilda väqar MAWI THLI, STPE Offentliq belvsnina MAWI THLI, STPE JärnväassDår MAWI THLI, STPE Gatuavdelninq GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE..... egag MG J2E.P.E LlMO, PEHAM Vatlenförsörininq qemens PAHELL LlMO, PEHAM egag 8W J2E.P.E LlMO, PEHAM AvloDDshanterina aemens PAHELL LlMO, PEHAM egag goo J2E.P.E LlMO, PEHAM Daavatlenhanterina aemensam PAHELL LlMO, PEHAM egag 8+Q V/\ Gemensamt J2E.P.E LlMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LlMO, PEHAM --r;c; GM ~, dopau LlMO, PEH/\M VA-avdelninq, GS- personal JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ QistFi8IJtien av vatten dopau bimo, PEH/\M Distribution av vallen JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ I A"I~"'~'~_,,_~. dopau LlMO, PEHAM Avledninq av spillvallen JOPAU LlMO, PEHAM GM W2 dopau LlMO, PEH/\M Avlednina av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM GM ~ V/\ mätare dop/\u LlMO, PEHAM VA mätare JOPAU LlMO, PEHAM GM &n4, dopau LlMO, PEHAM VA distribution, aemensamt JOPAU LlMO, PEHAM ~ S44 ProdlJktien av valten &+b LlMO, PEHAM Produktion av vallen STLE LlMO, PEHAM ~ ~ &+b LlMO, PEHAM Vatlentorn o trvckstearst STLE LlMO, PEHAM ~ 8&'1-G In :iii ~ &+b LlMO, PEHAM Renina av spilivatlen STLE LlMO, PEHAM ~ ~ &+b LlMO, PEH/\M Avlbppspumpstationer STLE LlMO, PEHAM ~ W4 &+b LlMO, PEHAM Reninq av daqvatlen / STLE LlMO, PEHAM TNattest~,

6 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare ~ &hj Sterntilasoratoriet å+he LlMO, PEHAM Sternölaboratoriet PEPE Förv. ek ~ &74 ReslJrstearn PEHAM himo Resursteam PEHAM L1MO, PAHELL OOW g VA BalaAsl~oAtoA ~ AMM VA-Balanskonton ULHL AMM s<l100 ~ TeleväJwl J.BJ;; MAV'lA Toloväxel EIBE ASBA s<l gatakortof J.BJ;; MAWA Datakontor EIBE ASBA s<l I", _I,.. J.BJ;; MAl/JlA Kostadministration GULA EHR Förskolor EHR GULA Skolmåltider EHR GULA Kost omsorg EHR GULA Förskolor SIEK GULA Skolmåltidor SIEK GULA Kost omsorq SIEK GULA Förskolor DISJ GULA Skolmåltider DISJ GULA Kost omsorg DISJ GULA Postvaktmästeri TOM THNI Kopioring/Lagor TOM THNI ModborQarkontorots leasinqbilar TOM THNI Driftservice TOM THNI Arbetsmarknadsgrupp TOM THNI VaktmästarQrupp 2 TOM THNI Vaktmästargrupp 1 TOM THNI Entreprenadgruppen TOM THNI D riftsq ru p p TOM THNI Tomtskötsel TOM THNI VaktmästarQrupp 2 PETR TOM, THNI Vaktmästargrupp 1 FRWI TOM, THNI EntreprenadQruppon GOBO TOM, THNI s<l5s0 ~ +l=i TgM, TN DriftsQrupp TH TDM, THNI Tomtskötsel THNI TOM Fastighetsadministration UO Förv. ek ,81 Externt/internt uth. lokalor, kapko UO Förv. ok s<ls05 7s210 Skollokalor, drift fl.e.kr SMN Skollokaler, drift PEKR ANNHO Skollokalor, toka s<ls01 +å24g serviee,lijrdoraåll SMN hi2 Skollokaler, lekn service/underhåll ANNHO LP s<ls05 7s220 le., ri, ;ff fl.e.kr SMN Barnomsorgslokaler, drift PEKR ANNHO s<ls01 7s220 le., ri. ;ff SMN hi Barnomsorgslokaler, drift ANNHO LP s<ls05 7s2<l0 ",,In", ri, A~INHO SMN Socialomsorgslokaler, drift ANNHO ANNHO s<ls01 7s2<l0 ",,~~n " rlr;ff., " SMN hi2 L~ TN al estfört6i:i1nfr 2012

7 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhets text Beslutsattest Ersättare Socialomsoraslokaler, drift ANNHO LP ~, PE-KR SMN Förvaltninaslokaler, drift PEKR ANNHO Förvallnin slol(aler, tekn servise,lllnaerråll SMN hp Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Friliaslokaler, drift PE-KR SMN Fritidslokaler, drift PEKR ANNHO Friliaslekaler, arift SMN hp Fritidslokaler, drift ANNHO LP Kullurlokaler, drift PE-KR SMN Kulturlokaler, drift PEKR ANNHO &i Kllllllrlol(aler, arift SMN hp Kulturlokaler, drift ANNHO LP Turismiokaier, drift PE-KR SMN Turismiokaier, drift PEKR ANNHO Tllrismlol(aler, arift SMN hp Turismiokaier, drift ANNHO LP ~., ~'" PE-KR SMN Väaaaskolan, drift PEKR ANNHO , ;,;", SMN hp Väaaaskolan, drift ANNHO LP Blanaade lokaler, drift PE-KR SMN Blandade lokaler, drift PEKR ANNHO Blanaaae lokaler, lekn servise,lunderråll SMN hp Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP Konlors o affärslol(aler, lel(n ser, SMN hp Kontors-o affärslokaler, tekn sel" ANNHO LP Kontors o affärslokaler, arift PE-KR SMN Kontors-o affärslokaler, drift PEKR ANNHO If,~. '~I,-, SMN hp Övriaa lokaler, tekn service/unde ANNHO LP , PE-KR SMN Övriaa lokaler, drift PEKR ANNHO , SMN hp Räddninasti lokaler, tekn service ANNHO LP , PE-KR SMN Räddninasti lokaler, drift PEKR ANNHO Bosladsfas, SMN hp Bostadsfastiaheter, tekn service/ ANNHO LP PE-KR SMN Bostadsfastiaheter, drift PEKR ANNHO , SMN hp Offentliaa toaletter, tekn service/ ANNHO LP , "" PE-KR SMN Offentliaa toaletter, drift PEKR ANNHO ID "" ~I, GI=IGb SMN Barnomsoraslokaler, underhåll CHOL ANNHO o., ;i.> GI=IGb SMN Socialomsoraslok?ler, urwferhåll CHOL ANNHO T~~012 vy,

8 Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6J60J +e2w Frilidsl(Jl~aler, underhåll GFIGb SMN Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO 6J60J Kullurl(Jl~aler, underhåll GFIGb SMN Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO 6J Turismlel<aler, underhåll CHOL SMN Turismiokaier, underhåll CHOL ANNHO.. 6J60J 76260, GFIGb SMN VäQQaskolan, underhåll CHOL ANNHO , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, LP UO Allmän markreserv JOBR UO Våtmark Aryd JOBR UO Tätortsnära områden JOBR UO TorQPlatser JOBR UO Koloniträdgårdar JOBR UO KalkninQ JOBR UO Hamnverksamhet JOBR UO SkoQar MAWI LN Städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP Städservice, grupp 4 PKN EVAP Städservice, grupp 5 PKN EVAP SotninQstiänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig.

9 ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE Gatuenheten MLSW THLI,STPE Gatuenheten MLSW THLI, STPE Gatuenheten MLSW THLI, STPE we4- -7W ~~ GG ~299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL we4- -7W 4WQ 4299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL we4- -7W 6~ GQ 6299 VA eat:leten dgpa6j bimg VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL eg~ -7W ~GG ~299 W\ eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W 4~GG 4299 VA eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W 6~ QQ 6299 VA eat:letea S+b bimg VA-enheten STLE LlMO, PAHELL ~ -7W ~~GG ~299 VA eat:letea Pel=lAM bimg VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL ~ -7W 6~ GG 6299 VA eat:letea Pel=lAM bimg VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Ansvar Slag Text attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE AvräkninQ KEAB Förv.ekonom CAKA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur 60 Sofia Olsson <'.hr ( I.L l SOON 60 Carina Karlsson ~~\J~~ CAKA 60 Kerstin Gustavsson ~ 1.. '~~.~. A.c:c~.t;.'7 ~ 'Cl.1f1'1,tY1 KGN f / RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsattestant inom Tekniska nämndens ansvarsområde

10 ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Namn GP CHSN LH MO Gertrud Persson Christina Svensson Leif Håkansson Mats Oahlbom LlJN PEIN LN Lisa Jönsson Per I~~"""mer Lennart Ni MAWI PAHELL PEHAM LlMO Patrik Hell Peter Hammarström Lotta Mosca STLE ULHL El BE n Lennartsson Ulrika u,,~'" II Lu Einar Berntsson

11 DISJ Diana Sjöström I~()LV-- ~~, TOM Thomas Dahlbom A IL' A ~-e,1 ~ (~J!A-~ THNI Thomas Nilsson I z "'r~ f/j 10J'{ ~' / PETR Per Truedsson 7-;/' Jti:Z J 1./ ' FRWI Fredrik Widerberq hy G080 Göran Börjesson ~~ ~-fl~!/;f V l' ~~ (/dff: UO Ulf Ohlsson,;~ /, ::q3/ PEKR Peter Kristiansson.~- b'fv'-'~ 'Pfc ANNHO Anna Holmberq t~~-1 A---&(- LP Lars Persson ~ ) L.f::> CHOL Christel Olsson ftujid- () eo LEOL Leif Olsson (Z~~ ~ "'-' - ~ 1 T UFO Ulf Olsson L~,~-QQ)y\~ Li-~ JOBR Johanna Brodd ~~ T 1-~1k--- Jj5 :> PKN Per-Erik Karlsson \JtJJ EVAP Eva Persson.- f~lm;m. cg LS Lars Strandberg ~t&-/ "'-4~ ~?~...::,.P' ~- XJ CAKA Carina Karlsson ~~~ ~~ SOON Sofia Olsson J:~h0 I-~ KGN Kerstin Gustavsson v4c~~~ / /

12 ATTESTANTER o I::I--ERSÄTTARE TH Thomas Holmström TN atlestförteckning 2012

13 /~ " a L-6 ' KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Tekniska nämnden TN Ekonomisk rapport, information om ändrad restaurangmoms, Väggabadet och V A plan Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Ekonom Caisa Leo-Malmberg meddelar att arbetet med 2011 års bokslut pågår godkände riksdagen forslaget om sänkt moms på restaurang- och cateringtj änster. Förslaget innebär att momsen sänks från dagens 25 % till 12 % från den 1 januari För kostenheten innebär det att momsen på externa portioner inom kommunens restaurangverksamhet sänks till 12 %. Momssänkningen berör inte brukare på kommunens äldreboende. I skrivelse daterad infonnerar ekonom Caisa Leo-Malmberg om ökade driftkostnader for Väggabadet. Kostnaderna for el och fj ärrvärme beräknas öka med cirka 1 mnkr. Ä ven kostnader for VA-avgifter kommer att öka men i dagsläget går dessa inte att uppskatta. Kostnadsökningen innebär att fastighetsenheten kommer att debitera ut de ökade driftskostnaderna för år 2012 till fritidsverksamheten då dessa inte finns medräknade i årets internhyra. Fritidsnämnden bör därfor begära kostnadsökningen i kompletteringsbudgeten. Tekniska nämnden beslutade att ge VA-enheten i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en V A-plan. Arbetet ska genomforas i en forvaltningsövergripande arbetsgrupp med V A-chefen som sammankallande. Representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovenheten, Miljöforbundet Blekinge Väst och V A-enheten ska ingå i gruppen. Vidare hemställde nänmden att kommunstyrelsen ska var medfinansiär vid framtagning av VA-planen beslutade kommunstyrelsen att framtagande av VA-plan ska finansieras inom tekniska nämndens driftsbudget. En VA-plan är inte en plan for den allmänna VAanläggningen utan en heltäckande långsiktig kommunal planering for V A-frågor, både inom och utanfor nuvarande VA-verksamhetsområde. Enligt praxis bör kostnaden for en VA-plan belasta VA-kollektivet med 1/3 och skattekollektivet med 2/3. Kostnadsfordelningen baseras på hur planen är uppbyggd samt arbetas fram. Processen kan liknas med framtagande aven översiktplan. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster utgår V A-avgift for fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde och får inte överskrida det som behövs for att täcka de kostnader som är nödvändiga for att ordna och driva VA-anläggningen.

14 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Tekniska nämnden Forts 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Caisa Leo-Malmberg daterad Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson VA-chefPatrik Hellsberg Kostekonom Gunilla Lane Fastighetsingenjör Lars Persson Ekonomikontoret

15 Till Tekniska nämnden och Fritids nämnden Ökade driftskostnader för el och fjärrvärme vid Väggabadet I samband med ombyggnaden av Väggabadet aviserades att el, fjärrvärme samt VAavgifter skulle öka till följd av att utbudet ändrades samt att antalet besökare på badet ökade. Då investeringskalkylen gjordes fanns ingen beräkning att få gällande de ökade driftskostnaderna och därför kunde inget äskande för ökade mediakostnader göras för badet inför budget år Fastighetsavdelningen har med hjälp av den debitering som inkommit, då badet nu är i fullt bruk, gjort en uppskattning av hur stor driftkostnadsökningen beräknas bli för e1- och fjärrvärmekostnaderna år Elkostnaderna beräknas öka med 50 % vilket genererar en driftkostnads ökning om cirka 300 tkr. Fjärrvärmekostnaderna beräknas öka med 90 % vilket genererar en driftkostnadsökning om cirka 700 tkr. Kostnadsökningen innebär att fastighetsverksamheten kolmner att debitera ut de ökade driftskostnaderna för år 2012 till fritidsverksamheten då dessa inte films medräknade i årets internhyra. Fritidsnämnden bör därför äska kostnadsökningen i kompletteringsbudgeten. Ingen uppskattning har kunnat göras när det gäller ökade kostnader för VA-avgifter. I tjänsten Karlshamns Kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax karlshamn.se

16 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL ~~~=~ke'.{)m1t~.1 n~lu:n~22(233) RIl.!\sH , Tekniska ulimudens beslut au VA -enheten får i nppdrag att snarast påbötja arbetet med att tacfram en VA -plan au arbetet ska genomrotas i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovenheten, Miljöforbnndet Blekinge Väst och VA-enheten att hemställa att kommunstyrelsen ska vara med och finausiera framtagning av VA-plan för Karlshamns kommun att VA-cllefen skall samordna arbetet o.chyli!ra sanmv.mkallande Larbetsgruppen Återrapportering sker Samma.ufattning Begreppet kommunal VA-plan har använts sedan lång tid tillbaka men har under senare tid kommit att bli alltmer aktuell. Det är viktigt alt kommunen har en heltäckande kommunal planering för V A -frågorna så alt rätt prioriteringar kan göras. Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltacksndc långsiktig planering for hela kommunen både inomoch utanför nuvarande V A-verksamhetsområde. Den skall täcka både vatten- och avloppsforsörjning och inom tätortema aven hantering av dag- och dräneringsvatten. VA-planeringen blir ett verktyg for att lyfta fram problem och utmaningar, for budgetarbete och for att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Arbetet med att ta fram en VA-plan bör utfaras aven forvaltnlngsövergripande arbetsgrupp. Länsstyrelsen i Stockholms län har i rapport (2009:07) tagit fram en manual med räd och checklistor som visar hur en kommnn kan strukturera sin VA-planering. I rappolten stär att kostnaden for att ta fram en VA-plan bör delas mellan VA-kollektivet och kommunstyrelsen eftersom en VA-plan också är en kommunövergripande angelägenhet. Kostnaden bör fordelas med 113 på VA-kollektivet och 2/3 på kommuustyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöingenjör Göran Edvinsson daterad Länsstyrelsen i Stnckholms län rapport (2009:07) Protokollet ska skickas till

17 1 (2) Dnr: 2011/ I<,A~SHAMNS KOMMUN Ttl1hor tekniska nämndens Till BesIUt ~::~:~~~::un Va-plan för Karlshamns kommun Bakgrund Begreppet kommunal Va-plan har använts sedan lång tid tillbaka men har under senare tid kommit att bli alltmer aktuellt. Det är viktigt att kommunen har en heltäckande kommunal planering ror Va-frågorna så att rätt prioriteringar kan göras. Tyvärr så glömmer man i många kommuner bort att kommunen är skyldig att se till attva:torsöijmllg guns 9m det är motiverat Lett störresarmnanhang. Detta gör att man saknar framforhällning och heredskap for forändringar i de behov och den bebyggelse som finns utanfor verksamhetsområdet. Ansvaret ror Va-forsörjningen ligger ytterst på.kommunfullmiiktige och blir därför en viktig fråga for kommunstyrelsen. Det är emellertid sällan man lyfter Va-frågorna till denna nivå armat än när man möter verkliga problem i det löpande arbetet eller står lufor omfattande investenngsbeslut. Syftet med atl upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen både inom och utanror nuvarande Vaverksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsforsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och drän.eringsvatten. Vaplaneringen blir ett verktyg for att lyfta fram problem och utmaningar, for budgetarbete och ror att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Arbetet med framtagande av Va-plan bör utforas aven forvaltningsövergripande arbetsgrupp. Genom att upprätta en Va-plan forankras Va-frågorna och behoven bmc politiskt och bland ~änstemän. Fastighetsägare och andra aktörer i kommunen får tydligare information, genom att Va-planen beskriver vilka områden som ska anslutas till den allmälma anläggningen, vad som gäller fram till dess och vad som krävs av fastighetsägare inom omrmen som inte kommer att anslutas. Länsstyrelsen i Stockholms län bar i rapport (2009:07) tagit fram en manual med råd och checklistor som visar hur en kommun kan strukturera sin Vaplanering. En kommunal Va-plan bör utformas stegvis och i rätt ordolag for att ge ett så effektivt välunderhyggt resultat som möjligt. Det är viktigt att det Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsfllrvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn s E-post: Hemsida: htlp:llwww.karlshamn.se

18 skapas en fcirvaltningsövergripande arbetsgrupp med mandat att driva processen framåt. Den kommunala Va-planeringen skall omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanfcir verksamhetsområdet. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vatten- och avloppsforsörjning ihelakomtnuneli;mänuälenrekömmentlerarfllljandearbetsordmng; Det steget är att utarbeta en Va (jversikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. Va-översikten ingär lämpligen som ett underlag i Översiktsplanen.. Steg :2 Va-policy I det andra steget fastsälis strategiska vägval, riktlinjer for hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en Va-policy som antas av komtnunfullmäktige. Va-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med Va-planen och med Översiktsplanen som helhet. Steg 3 - Va-plan [det tredjestegettas denkomrnunala Va planen:fram utifrån Va-översikten och Va-policyn. Den innehåller de fyra delplaner (l. planering för nuvarande verksamhetsområde, 2. planering för utvidgning av verksamhetsområdet, 3. planering i väntan på Va-utbyggnad, samt 4. planering fdr övriga områden) med en direkt geografisk koppling. Va-planen antas av kommunfullmäktige. En samtnanfattning av Va-planen ska finnas med som en del i Översiktsplanen. Steg 4 - Implementering och uppfölinm.g Det fjärde steget innebär implementering av Va-planen genom att de enskilda åtgärderna inforlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser avsätta för de åtgärder och den myndigbetsutövmng som är en förutsättning för genomrorande!. Dessutom görs en uppföljning av Va-planen under vaije mandatperiod. Tek.niska nlimnden f1ireslås besluta Va-enheten ges i uppdrag att snarast påbölja arbetet med framtagande av Vaplan. Arbetet skall genomföras i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, planenheten, bygglovsenheten, MiljöforbundetBlekinge Väst och Va-enheten. Va-chefen skall samordna arbetet och vara sammankallande i arbetsgruppen. I tjänsten Göran Edvinsson Miljöingenjör

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /574 VA-plan för Karlshamns kommun Kommunstyrelsens beslut att framtagande av VA-plan ~ka finansieras inom tekniska nämndens driftbudget. Sammanfattning Tekniska nämnden har beslutat att VA-enheten snarast ska påbörja arbetet med att ta fram en V A -plan och att arbeten ska genomforas i en forvaltningsövergripande arbetsgrupp där VA-chefen ska samordna arbetet och vara sammankallande. Syftet med en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen både inom och utom nuvarande VA-verksamhetsområde. Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen ska vara med och finansiera framtagning av VA-planen. Ekonomichefens bedömning är att framtagande av V A-plan är en del av den ordinarie verksamheten. Finansiering ska därfor ske inom tekniska nämndens driftbudget. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 155 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 218. Protokollet ska skickas till Tekniska nämnden

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Tekniska nämnden TN Bokslut 2011, information Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Arbetet med bokslutet för 2011 pågår och ekonom Caisa Leo-Malmberg lämnar en preliminär rapport. På nämndens sammanträde i februari kommer bokslutet att redovisas. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Tekniska nämnden TN Begäran att kommunen övertar underhåll och snöröjning på enskild väg till Bengtsboda 1:38 Tekniska nämndens beslut att bevilja kommunalt vägunderhåll till fastigheten Bengtsboda 1 :38 Sammanfattning Hans Evert Henuingsson och Anu-Margret Henningsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta ansöker i skrivelse, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltning , att kommunen tar över tmderhåll och snöröjning på enskild väg till deras fastighet Bengtsboda 1 :38. Vägen uppfyller kraven enligt bestämmelser för kommunalt vägunderhåll KF Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredare Bengt Söderström Skrivelse från Hans Evert och Ann-Margret Henuingsson Protokollet ska skickas till Hans Evert Henningsson och Anu-Margret Henuingsson, Norra Bengtsbodavägen 92-50, Svängsta Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Ekonom Lisa Jönsson

22 Karlshamn Tekniska nämnden Ang vägunderhåll Bengtsboda 1:38. Väglängd SlOm. Vägen uppfyller laaven enligt bestämmelser får kommunalt vägunderhåll. Sökanden har idag kommunalt vägbidrag med 1750 la/år. Bengt Söderström

23 \ \ \ \ \ \ 1:40 1:28 '\ \ \ I I I 1:2 1:23 --\ \, \, \ \ \ 1:16 \ 1:32 1"1;'" \? /' BENGTSBODA " 'L \ \\ 'L 1'1R, \ ',~, -\\, [." "!'22' ~ /'\\ \ 1:15 \ 1:23'1,,,1 \ ~, I, "n. ~...;;::d..,h 1:2 2 1:31, /,,'[ O I ~-'J /~ '! 1'.",-..."..-" vi ',I :1. ///,f" ~"'-.:, ' _~. ~' 1:39./ / / {, / / "- 'L~'7 ',---./ O 150

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Tekniska nämnden TN Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård Tekniska nämndens beslut att inte anlägga hundrastgårdar på olika platser i kommunens centrala delar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att nämnden anser att det inte det är nödvändigt att anlägga hundrastgårdar i en kolnmun av Karlshamns storlek med närhet till naturen Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade samt att föreslå byggnadsnämnden att i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöka om det finns områden där det är lämpligt att anlägga hundrastgårdar. Stadsmiljöavdelningen gör bedömningen att frågan kan behandlas genom en särskild sakutredning skild från arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Byggnadsnämnden beslutade att återlämna ärendet till tekniska nämnden. Sakutredning gjordes för de centrala delarna av Karlshamns tätort i samband med beslut fattat av fullmäktige I beslutet fastställdes att de centrala delarna av Karlshamn City omfattar ett område räknat från Solgårda (Källvägen) till Sternöplanen. Vid det tillfallet beslutade kommunfullmäktige att avslå motionens första alt-sats "att hundrastgårdar införs på olika platser i kommunens centrala delar". Yrkande Ordförande Leif Håkansson, S, 2:e vice ordförande Britt Kilsäter, M, Stig Nygren, M, och Stig Johansson, S, yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Protokollet ska skickas till Anita Karlsson, Erik Dahlbergsvägen 61 A, Karlshamn Gisela Svensson, Myntvägen IS A, Karlshamn Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson

25 l (1) Dur: Till Tekniska nämnden Planering för anläggande av hundrastgårdar i nya översiktsplanen Sammanfattning Tekniska nämnden beslutade nnder 093 samt under 063 att foreslå byggnadsnämnden att i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöka om det finns områden där det är lämpligt at! anlägga hundrastgårdar. Stadsmiljöavdelningen gör bedönmingen att frågan bör kunna behandlas genom en särskild Sakutredning skild från arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Byggnadsnänmden beslutar att återlämna ärendet till tekniska nämnden med handläggare Mikael Bäckmans skrivelse som sin egen. Sakutredning gjordes for de centrala delarna av Karlshamns tätort i samband med beslut fattat av fullmäktige I beslutet fastställdes att de centrala delarna av Karlshamn City utgjordes av området räknat från Solgårda (Källvägen) till SternöpIan. Vid det tilifållet beslutade kommunfullmäktige att avslå motionens forsta alt-sats" att hundrastgårdar infors på olika platser i kommunens centrala delar. I tjänsten J onas Johansson Gatningenjör Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuenheten Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen' '37481 Karlshamn' 'Tm (vx)' 'Fax E-post: 'Hemslda:

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l(l9) Tekniska nämnden 2014-04-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Tubbarydsanläggningen kl 13:15-17:15. A journering kl. 14:45-15:00. Deltagande:

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 Plats och tid Sammanträdesrum Norrtull, kl 14.00-15.40 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand (c) Ulla-Britt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP).

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP). PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2016-05-25 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2016/252 71 Fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Innehållsförteckning: Miljöpris 2012... 3 Styrgrupp finskt förvaltningsområde... 4 VA-plan för Skövde kommun... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKlJISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (35) Tekniska nämnden 2013-12-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-18:00. Ajournering kl. 15:00-1 5:15. Deltagande: Närvarande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Tekniska nämnden 2012-02-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset kl13 :15-17:30. Ajournering kl 15:00-15:15. Deltagande:

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21 sid 1 av 27 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:40 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden 2014-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot

Magnus Dimberg (M) Ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00 17.20 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Tore Johansson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer