l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05."

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordfårande (S) Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) Britt K.ilsäter, 2 v ordf (M) Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S) S tig N y gren (M) Ersättare xx Jan-Erik Abrahamsson (S) ord Katrin Johansson (S) x Patrik Lundberg (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x Peter Persson, fårvaltningschef, x Susanne Andersen, ekonom, x Per lngströmer, trafikingenjör, x Lisa Jönsson, ekonom x Ulf Ohlsson, fastighetschef, 90 x Gertrud Persson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: 82-96

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(18) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i föredragningslistan N y attestordning Ekonomisk rapport jan-april Upphandling skogsförvaltning Förslag till detaljplan för fastigheten Leoparden 2, Karlshamns kommun, Blekinge län Kungörelse om samråd, förslag till detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 m fl (Kungsparken) Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Kungörelse granskning av detaljplan Borås 12, Karlshamns kommun Prioriteringslista gång- och cykelvägar Förslag till Karlshamns kommun - att Vita skolan i Asarum blir ett Föreningens Hus Presidiet informerar Förvaltningschefen informerar skrivelser Delegationer Ej återuppsatta skyltar i anslutning till Beijerrondellen Beslutsuppföljning

3 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL (18) TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att godkänna föredragningslistan

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4() Tekniska nämnden TN Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning att gälla fr o m att attestordning upprättad upphör att gälla att paragrafen fårklaras omedelbart justerad Sammanfattning Ny attestordning krävs på grund av fårändringar inom driftenheten. Entreprenadgruppen ska flyttas från driftenheten till fastighetsenheten. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa J önsson Ekonom Camilla Bengtsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret Britt Kilsäter, M 2:e vice ordfårande

5 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsattest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Teknisk nämnd övr GP CHSN Teknisk nämnd förtr.valda LH MO Trafik P EIN PEPE /246 Parkeringsövervakning P EIN PEPE Trafiksäkerhet P EIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-väQar MAWI THLI, STPE HuvudQator MAWI THLI, STPE Lokalgator MAWI THLI, STPE Enskilda vägar JOJO H MAWI, STPE Offentlig belysning JOJO H MAWI, STPE JärnväQsspår JOJO H MAWI, STPE Gatuavdelning GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM DaQvattenhanterinQ Qemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal LIM O JOPAU,PEHAM Distribution av vatten LIM O JOPAU, PEHAM AvledninQ av spillvatten LIM O JOPAU, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O JOPAU,PEHAM VA mätare LIM O JOPAU,PEHAM VA distribution, gemensamt LIM O JOPAU,PEHAM Rening av spillvatten STLE LIMO, PERAN Avloppspumpstationer STLE LIMO, PERAN Rening av daqvatten STLE LIMO, PERAN Produktion av vatten P ERAN STLE, LIMO Vattentorn och tryckstegring P ERAN STLE, LIMO Sternölaboratoriet PEPE Förv. ekonom Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM V A-Balanskonton Förv. ekonom ULHL Televäxel JECL EIBE, MAWA Datakontor JECL EIBE, MAWA Kostadministration SIEK DISJ Förskolor SIEK DISJ Skolmåltider SIEK DISJ Pooltjänster kostservice SIEK DISJ Kost omsorg SIEK DISJ Förskolor l SIEK DISJ / ~ -- /,J; ~

6 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare skolmåltider SIEK DISJ Kost omsorg SIEK DISJ Förskolor DISJ SIEK skolmåltider DISJ SIEK Kost omsorg DISJ SIEK e~agg 7~aGG PestvaktrnästeFi P-KN ~ Postvaktmästeri PKN FRWI e~agg 7~7QQ l L( r- ',,.;...,,.../1 "'rtar P-KN ~ Kopiering/Lager PKN FR W l e~agg 7~~~Q II\Anrlhnrn,..,rL nn.,...,.,...,... lr.,.,,...;..,,..höl,.,. P-KN ~ MedborQarkontorets leasingbilar PKN FR W l e~agg 7~QQQ QFiftservise P-KN ~ Driftservice PKN FRWI A.. h,.,...,,... l,... ~,.....,,...,..., e~agg 7~~QQ P-KN ~ \/,.,t,...,;.;,...,.,.,,.,,...,..., e~agg 7~~QQ Q,.,ll,.,,,.,,.,...,,.,.L,.,..., P-KN ~ Vaktmästargrupp Bellevueparken PKN FR W l e~agg 7~~QQ '\/...,Ldrn::ic-f'>rnro onn ') P-KN ~ Vaktmästargrupp 2 PKN PETR e~agg 7~4QQ l\,,.~.,... ;..;...,... "' P-KN ~ Vaktmästargrupp 1 PKN FRWI ~ntranran..,rfnroonnan e~agg +~agg P-KN ~ e~agg +36 n..;n,..,...,... P-KN ~ Driftsgrupp PKN TH edagg 7d7GG +emtsketsel P-KN ~ T amtskötsel PKN FR W l e~a~g 7~~GG \f..::.lrtrn::ic-f'>rnro onn ') P-e+R PKN, +I=INI Vaktmästargrupp 2 PETR PKN, FRWI e~a4g 7d4GG l\/_,t,...;.;.,...,......,... "'... ~ ~~ ~ PKN, +I=INI VaktmästarQrupp 1 FRWI PKN, PETR e~aag 7~aGG l C...,.,...,.,...,rfrtrttnnan WR PK~J. +l=l~ji Entreprenadgruppen LAIR u o e~aeg +36 rlrif+c-r.ro onn +M PKN, +I=INI Driftsgrupp TH PKN Fastighetsadministration u o Förv. ekonom ,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Förv. ekonom skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO Socialomsorgslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Turismlokaler, drift/teknisk servicj/ PEKR ANNHO, LP Väggaskolan, teknisk s~ ce ~ ANN HO LP /---ey'

7 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Väggaskolan, drifuteknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lokaler, drifuteknisk service PEKR ANNHO, LP Tomställda lokaler ANN HO LP Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Ovriga lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lokaler, drifuteknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningslj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga toaletter, drifuteknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 ExternUinternt uth. lokaler, förs, hyror LP Allmän markreserv LISK Våtmark Åryd LISK u o Tätortsnära områden LISK Torgplatser LISK Koloniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksamhet LISK u o Skogar MAWI LN städservice PKN EVAP Städservice, grupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP sotningstjänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(18) Tekniska nämnden TN Ekonomisk rapport januari-april T ekniska nämndens beslut att godkänna ekonomisk rapport får periodenjanuari-april2014 Sammanfattning VA-enheten V A-enhetens periodavvikelse för januari-april 2014 är+ 181 tkr och helårsavvikelsen prognostiseras till O. Personalkostnadsavvikelsen får VA-enheten är tkr för perioden januari- april Helårsavvikelsen prognostiseras till +600 tkr. VA-enhetens finansiering har en positiv avvikelse på +247 tkr som beror på att kapitalkostnaderna har blivit lägre Detta kommer attjusteras och helårsprognosen beräknas bli O. Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakanta tjänster, vilka delvis kommer besättas under året. V A-enhetens inkomster är under perioden januari-april l, l mnkr av budgeterade 13 mnkr. Detta är anläggningsavgifter får nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Då -1,4 mnkr av investeringsutgifterna på 44,5 mnkr har förbrukats, ger detta en nettoinvestering på 0,4 mnkr. Den största delen av förbrukningen avser pågående projekt. Tekniska nämnden exkl VA-enheten Tekniska nämnden exkl VA har en periodavvikelse får januari-april på tkr. Tekniska nämnden exkl VA har en prognostiserad helårsavvikelse på O tkr. Kansliets budget är underfinansierad med -300 tkr. Tubbarydsanläggningen prognostiserar ett underskott på -150 tkr på grund av akut underhåll. Dataenheten har en prognostiserad helårsavvikelse på -700 tkr. Antalet fiberanslutningar i kommunen har ökat, intäkterna från KEAB för backup har minskat och fårra året utökades verksamheten med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. Kostenheten har plus på livsmedelskostnader, Driftenheten har plus på vakant enhetschef och städenheten har plus på personalkostnader samt fårsäljning av verksamhet.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(18) Tekniska nämnden Forts 84 Fastighetsenhetens prognostiserade helårsavvikelse på O tkr består av höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. sotningstjänsten har höga intäkter för perioden på brandskyddskontroller. Tekniska nämnden exkl V A har under j anuari-april förbrukat 11,5 mnkr av årets investeringsbudget på 81,7 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,3 mnkr och avser ökade utgifter för gestaltningen av stortorget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonom Camilla Bengtsson daterad Tjänsteskrivelse från ekonomerna Susanne Andersen och Lisa Jönsson daterad Personalkostnadsuppfoljningjanuari-april för VA-enheten Driftredovisningjanuari-april för VA-enheten Investeringsredovisning januari-april för V A-enheten Personalkostnadsuppföljningjanuari-april för tekniska nämnden exkl Va-enheten Driftredovisningjanuari-april för tekniska nämnden exkl VA-enheten Investeringsredovisningjanuari-april tekniska nämnden exkl VA-enheten Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa J önsson Ekonom Camilla Bengtsson

10 KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslut!i.:.0f.--:.a./..... f..lf.... Till Tekniska Nämnden Ekonomisk rapport januari- april2014 Driftbudget Sammanfattande kommentarer VA:s periodavvikelse för januari-april 2014 är +181 tkr och helårsavvikelsen prognostiseras till O. Personalkostnadsavvikelsen är tkr för perioden januari- april Helårsavvikelsen prognostiseras till +600 tkr. Kommentarer till periodavvikelser VA-finansiering har en positiv avvikelse på +247 tkr som beror på att kapitalkostnaderna har blivit lägre Detta kommer att justeras och helårsprognosen beräknas bli O. Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakanta tjänster, vilka delvis kommer besättas under året. Investeringsredovisning VA:s inkomster är under perioden januari-april 1,1 mnkr av budgeterade 13 mnkr. Detta är anläggni ngsavgifter för nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Då -1,4 mnkr av investeringsutgifterna på 44,5 mnkr har förbrukats, ger detta en nettoinvestering på 0,4 mnkr. Den största delen av förbrukningen avser pågående projekt. Camilla Bengtsson Ka rlsha mns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledn ing kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

11 KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslut./.i.-:(!.f.cJ:/ f:~.... Till Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden exkl VA jan- a pr 2014 Driftbudget Sammanfattande kommentarer TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-april på tkr. TN exkl V A har en prognostiserad helårsavvikelse på O tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets budget är underfinansierad med -300 tkr. Tubbarydsanläggningen prognostiserar ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. Dataservice har en prognostiserad helårsavvikelse på -700 tkr. Antalet fiberanslutningar i kommunen har ökat, intäkterna frå n KEAB för backup ha r minskat och förra året utökades verksamheten med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. Kostservice har plus på livsmedelskostnader, Driftservice har plus på vakant enhetschef och städservice har plus på personalkostnader samt försäljning av verksamhet. Fastighetsförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse på O tkr bestå r av höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. sotningstjänsten har höga intäkter för perioden på brandskyddskontroller. Investeringsbudget TN exkl VA har under januari-april förbrukat 11,5 mnkr av årets investeringsbudget på 81,7 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,3 mnkr och avser ökade utgifter för gestaltningen av stortorget. Susanne Andersen Lisa Jönsson Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

12 VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- april 2014 Prognos Periodens Period i- Justerat Periodens 3 pos ansvar Arsbudget Utfall helårsbudget sering utfall avvikelse avvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölat Summa Kommentarer till avvikelser 1. Positiv avvikelse pga 3 vakanta tjänster..., 600 i

13 Ekonomisk rapport januari- april 2014 Driftredovisning VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos 3-4 pos ansvar Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens helårsbudget intäkter avvikelse avvikelse budget kostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab o o -66 o 6559 VA-finansiering o o 247 o 1 Summa o o 181 o - Kommentarer till avvikelser 1. VA-finansiering har en positiv avvikelse pga lägre kapitalkostnader. Kommer att justeras.

14 Ekonomisk rapport för perioden januari -april 2014 Investeringsredovisning VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr Penodens Prognos Ars- Helårs- Ars- Helårs- netto- helårs- Projekt budget Bokfört prognos budget Bokfört prognos investering avvikelse Not Sternölaboratoriet inventarier o o o -100 o -100 o o 1005 VA-verk servicefordon o o o o 1006 VA-verk maskiner o o o -100 o -100 o o 1008 VA inventarier o o o -30 o -30 o o 1501 Nyanl. Vattenledningar o o 1504 Nyanl. Avloppsledn. & dagvatten o o 1520 Åtgärder dricksvatten o o o o o o 1530 Åtgärder avlopp o o o o o o 1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd o o o o Mörrum & Sternö ARV, L-sjön V'v o o o o 1543 VA-Tärnö o o o o -104 o -104 o Tryckstegring o o o o o o 1552 Atg. Ringamåla W o o o o o o 1560 Pumpstationer o o o -628 o -628 o o o Pågående AO VA o o o o o o Summa o Kommentarer till avvikelser 1. 9,5 mnkr kommer att förbrukas under 2015 och finns med i Budget 2015, både som inkomst och utgift. 2. Utgifter avser slutbesiktning av VA Tärnö

15 TN exkl VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari -april 2014 Periodens Period i- Justerat Periodens 3-4 pos ansvar Arsbudget Utfall budget sering utfall avvikelse l l Prognos helårsavvikelse Not 6000 Förv.ledning, kansli Teknisk nämnd o l l 6003 Trafik l" o 'l' l l 601 Tubbaryd förråd o l 602 Gator, vägar, parkering o 631 Dataservice Kostservice o 635 Driftservice Fastighetsförvaltning Produktionsskog o o 637 städservice sotningstjänst ,. : Summa Kommentarer till avvikelser 1. Kansliets plus beror på sjukskrivningar. 2. Dataservice har partiella ledigheter. i 3. Driftservice har plus på vakant enhetschef. l 4. Fastighetsförvaltningen har vakant projektledare på halvtid och partiella ledigheter. 5. städservice har en vakant tjänst. 6. sotningstjänsten har plus på kostnader för övertid. " l L..

16 Ekonomisk rapport januari - april 2014 Driftredovisning TN exkl VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 3-4 pos ansvar Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikelse Prognos Prognos Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens helårsbudget kostnader avvikelse avvikelse helårs- helårs- Not avvikelse avvikelse avvikelse 6000 Förv.ledning, kansli o Teknisk nämnd o o o o o 12 o 6003 Trafik o o 40 o 601 Tubbaryd förråd o Gator, vägar, parkering o o o 631 Dataservice Kostservice o Driftservice o Fastighetsförvaltning o o 283 o Markförvaltning o o -22 o 6362 Produktionsskog o o o 15 o 637 städservice sotningstjänst o o 306 Summa Kommentarer till avvikelser 1. Kansliets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanläggningen prognostiserarett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. 3. Dataservice prognostiserar ett underskott på -700 tkr. Antalet fiberanslutningartill olika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personalstyrkan med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. 4. Kostservice har plus på livsmedelskostnader. 5. Driftservice har plus på vakant enhetschef. 6. Fastighetsförvaltningen har höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. 7. städservice har plus på personalkostnader och försäljning av verksamhet. o o 71

17 Ekonomisk rapport januari - april 2014 Investeringsredovisning TN exkl VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr Periodens Prognos Helårs- Helårs- Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs - Not prognos prognos investering avvikelse 1001 Gatuavdelning maskiner/fordon o o o o 1003 städmaskiner o o o o 1007 Inventarier ad m SHBF o o o o 1009 Fordon sotningstjänsten o o o -482 o -482 o o Busshållplatser 448 o o -856 o o 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd o o o o Tubbaryd, säkerhetsstaket o o o -200 o -200 o o Asarums Bildningscenter o o o o 1174 Vårdprogram Väggaskolan A o o o -550 o -550 o o 1179 Trädgård sföränringar o o o -500 o -500 o o Tärnö byggnader o o o o o o Miljöåtgärder o o o o 1198 Kallbadhus VA-ledning, fastighet o o o o 1301 Kallbadhus väg, gata o o o -200 o o o 1302 Akroksbron, gata o o o -31 o -31 o o 1303 Utbyggnad och förbättring vägnätet o o o -500 o -500 o o 1306 Ombyggnad övergångsställe o o o -205 o -205 o o 1307 Tillgänglighetsanpassning o o o -410 o -410 o o 1308 GCM-vägnät, utbyggnad o o o o o o 131 O Trafikmiljö Asarum o o o -300 o -300 o o 1311 Gatu- och vägbelysning, ombyggnad o o o o o o 1316 Belysning gata o o o -550 o -550 o o 1318 Boktryckaregatan o o o -572 o -572 o o 1320 Torget ombyggnad o o o o Norra infarten cirkulation o o o o 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder o o o o 1326 Enskilda vägar, förstärkning o o o -500 o -500 o o 1342 Agatan, staketbyte o o o o -100 o o 1345 Hälsans stig o o o -40 o -40 o o 2103 Carport, fackverk, Vägga o o o -544 o -544 o o 2104 Transportfordon, släpvagn o o o o

18 2106 Passagesystem anläggningar o o o -200 o -200 o o 2107 Portalen, systembyggnad SBA o o o o 2109 Datautrustning datakontor o o o o 2110 Enhetlig!T-plattform o o o o 2115 Rådhusets sammanträdesrum o o o o 2118 Vägga lp, garage o o o -700 o -700 o o 2402 Utrustning kostverksamhet o o o o 2603 Labsalar Väggaskolan o o o o Pågående AO Gata/trafik o 127 o o -326 o -199 o Pågående AO Tubbaryd förråd o o o o -77 o -77 o Summa Kommentarer till avvikelser Gestaltningen av stortorget har en prognostiserad helårsavvikelse på -300 tkr. Samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts för att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt. L

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(18) Tekniska nämnden TN Upphandling av skogsförvaltning Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Tekniska nämnden godkände forfrågningsunderlag får upphandling av skogsforvaltning Utredningsingenjör Lennart Nilsson meddelar att upphandlingen är avslutad. Det kom in fyra stycken anbud. Södra skogsägarna lämnade det mest fårdelaktiga anbudet och avtal kommer att tecknas med foretaget. Protokollet ska skickas till Utredningsingenjör Lennart Nilsson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Förvaltningschef Peter Persson Fastighetschef Ulf Ohlsson Ekonom Susanne Andersson

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(1 8) Tekniska nämnden TN Förslag till detaljplan för fastigheten Leoparden 2, Karlshamns kommun, Blekinge län Tekniska nämndens beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Sammanfattning Planen möjliggör skoländamål och därmed en utveckling av befintlig Waldorfskola som ligger i omedelbar anslutning till planområdet Planen avser också befåsta bostadsändamål Planområdet på 650m2 ligger i Högadal nordväst om korsningen mellan Elvsbergsvägen och Logatan. Inkomna synpunkter från de tekniska enheterna: V A-enheten, fastighetsenheten, trafikenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att ennra. Beslutsunderlag Tj änsteskrivelse från trafikingenjör Per logströmer daterad Protokollet ska skickas till Byggnadsnämnden Trafikingenj ör Per logströmer

21 111 KARLSHAMN Karlshamns kommun Nämnd Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Dnr: 2014/01626 Datum Nr 2014/01626 Yttrande till stadsmiljöavdelningen över samrådshandling för detaljplan Leoparden 2 Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att stödja de tekniska enheternas yttranden. Sammanfattning Planen möjliggör skoländamål och befäster bostadsändamål Bakgrund och överväganden Planen möjliggör skoländamål och därmed en utveckling befintlig Waldorfskola som ligger i omedelbar anslutning till planområdet Planen avser också befästa bostadsändamål Planområdet på 650m2 ligger i Högadal nordväst om korsningen mellan Elvsbergsvägen och Logatan. Inkomna synpunkter från de tekniska enheterna: VA-enheten, fastighetsenheten, trafikenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att erinra. Per Ingströmer Trafikingenjör I<ARLSHAMNS I<OMMUN Tillhör tekniska nämndens B~slut icf::.4..f.-::~l..... ~....

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(18) Tekniska nämnden TN Kungörelse om samråd, förslag till detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 m fl (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Tekniska nämndens beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Sammanfattning Planområdet på 8000 m2 är beläget i centrala Mörrum norr om Sölvesborgsvägen och öster om Kungsvägen. Detaljplanen möjliggör byggnader med ändamål bostäder, handel och kontor. Inkomna synpunkter från de tekniska enheterna: Fastighetsenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att erinra. Trafikenheten: Trafikenheten har inte kunnat hitta en lämplig alternativ placering för busshållplatsen som därmed bör ligga kvar på befintlig plats omedelbart söder om planområdet VA-enheten: Plankarta I den östra delen av parkornrådet saknas u-område för befintlig vattenledning samt befintlig dagvattenledning i planområdets södra gräns. U-område ska upprättas på samma sätt som de befintliga va-ledningarna i västra delen av detaljplanen. Gränsen för u-området ska vara minst 2 meter varj e sida av va-ledningen. Föreslagen förändring och konsekvenser: De befintliga vattenledningarna samt dag/drärrledningar av serviskaraktär ska ersättas vid exploatering och ansökan ska lämnas avseende nya servisanslutningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad Protokollet ska skickas till Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per Ingströmer

23 ~ KARLSHAMN Karlshamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Dnr: 2014/01527 Nämnd Tekniska nämnden Datum Nr 2014/01527 Yttrande till stadsmiljöavdelningen över samrådshandling detaljplan Kungsparken, Mörrum Förslag till beslut Tekniska nämnden föresläs besluta att stödja de tekniska enheternas yttranden. Sammanfattning Kungsparken planläggs för bostäder, handel och kontor. Bakgrund och överväganden Planområdet på 8000 m2 är beläget i centrala Mörrum norr om Sölvesborgsvägen och öster om Kungsvägen. Detaljplanen möjliggör byggnader med ändamål bostäder, handel och kontor. Inkomna synpunkter från de tekniska enheterna: Fastighetsenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att erinra. Trafikenheten: Trafikenheten har inte kunnat hitta en lämplig alternativ placering för busshållplatsen som därmed bör ligga kvar på befintlig plats omedelbart söder om planområdet VA-enheten: Plankarta I den östra delen av parkområdet saknas u-område för befintlig vattenledning samt befintlig dagvattenledning i planområdets södra gräns. U-område ska upprättas på samma sätt som de befintliga va-ledningarna i västra delen av detaljplanen. Gränsen för u-området ska vara minst 2 meter varje sida av va-ledningen. Föreslagen förändring och konsekvenser De befintliga vattenledningarna samt dagjdränledningar av serviskaraktär ska ersättas vid exploatering och ansökan ska lämnas avseende nya servisanslutningar. KARLSHAMNS KfJMMUN Tillhör tekniska närnndens Bes l ut.!.r-::~f:.f-: fl...

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(18) Tekniska nämnden TN Kungörelse granskning av detaljplan Borås 12, Karlshamns kommun Tekniska nämndens beslut att stödja de tekniska enheternas yttranden Sammanfattning Fastigheten Borås 12 är belägen i Karlshamns innerstad, öster om Kungsgatan mellan Södra- och Norra Fogdelyckegatan. Detaljplanen befäster befintlig markanvändning och möjliggör flera våningsplan och användning handel/kontor. Inkomna synpunkter från de tekniska enheterna: VA-enheten, fastighetsenheten, trafikenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att ennra. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per logströmer daterad Protokollet ska skickas till Byggnadsnämnden Trafikingenjör Per logströmer

25 ftl KARLSHAMN Karlshamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Dnr: 2013/01640 Nämnd Tekniska nämnden Datum Nr 2013/01640 Yttrande till stadsmiljöavdelningen över granskningshandling detaljplan Borås 12 Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att stödja de tekniska enheternas yttranden. Sammanfattning Detaljplanen möjliggör fler våningsplan och affärsverksamhet inom fastigheten Borås 12. Bakgrund och överväganden Fastigheten Borås 12 är belägen i Karlshamns innerstad, öster om Kungsgatan mellan Södra- och Norra Fogdelyckegatan. Detaljplanen befäster befintlig markanvändning och möjliggör flera våningsplan och användning handel/kontor. Inkomna synpunkter frän de tekniska enheterna: VA-enheten, fastighetsenheten, trafikenheten, driftenheten och gatuenheten har inget att erinra. P r Ingströmer Trafikingenjör KARLSHAMNS K0.l'v1MUN Tillhör tekniska nämndens Beslut /.1::/l.f.-:J / r?f....

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 11 ( 18) Tekniska nämnden TN Prioriteringslista gång- och cykelvägar Tekniska nämndens beslut att trafikingenjör Per lngströmer får i uppdrag att ta fram en reviderad prioriteringslista for gång- och cykelvägar då det blir problem att hålla budget for 2014 att återrapportering sker Sammanfattning I år kommer gång- och cykelbana att byggas utmed Horsarydsvägen, Prästslättsvägen och Korpadalsvägen och Kungsgatan byggas om till gångfartsområde mellan Ronnebygatan och Rådhusgatan. Horsarydsvägens gång- och cykelbana är nästan färdigställd. Prästslättsvägens gång- och cykelbana mellan Markastuvägen och Musseronvägen har precis påbörjats. För Kungsgatans gångfartsområde håller vi på att ta fram ett ritningsfårslag. Byggnation kommer att ske i höst under september och oktober månad. Vi avvaktar meu att ta fram förfrågningsunderlag får Korpadalsvägens gång- och cykelbana. En trafiksäker plats får att lämna och hämta skolbarn anläggs i anslutning till Klockebacksskolan. Projektet kommer att bli dyrare än beräknat på grund av stora höjdskillnader som kräver stora sprängningsarbeten och L-stöd. Pengar tas från projekt 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder. För att klara budgeten får 2014 kommer överflyttning av pengar från projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad, att begäras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per lngströmer daterad Protokollsan teckning 2:e vice ordfårande Britt Kilsäter, M, vill att projekt GC-väg utmed Korpadalsvägens södra sida från Tegelbruksvägen till busshållplatsen ska rymmas inom reviderad prioriteringslista. Protokollet ska skickas till Trafikingenjör Per Ingströmer Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Ekonom Lisa J önsson Gatuingenjör Jonas Johansson L d 1

27 ~ KARLSHAMN Karlshamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Dnr: 2014/01718 Nämnd Tekniska nämnden Datum Nr 2014/ Yttrande angående gång- och cykelvägsprioriteringslistan Förslag till beslut Tekniska nämnden fareslås besluta att bygga ut gång- och cykelvägnätet enligt bifogad gångoch cykelvägsprioriteringslista. Sammanfattning I år kommer gång- och cykelbana att byggas utmed Horsarydsvägen, Präststlättsvägen och Korpadalsvägen och Kungsgatan byggas om till gångfartsområde mellan Ronnebygatan och Rådhus gatan. Bakgrund och överväganden Horsarydsvägens gång- och cykelbana är nästan färdigställd. Prästslättsvägens gång- och cykelbana mellan Markastuvägen och Musseronvägen har precis påbörjats. För Kungsgatans gångfartsområde håller vi på att ta fram ett ritningsforslag. Byggnation kommer att ske i höst under september och oktober månad. Vi avvaktar med att ta fram FFU för Korpadalsvägens gång- och cykelbana. Per lngströmer Trafikingenjör KARLSHAMNS I<OMMUN TilJ;1c.. :~1 i sk~1nämndens Beslut./Lf.--:.«~~/.... f:j.....

28 Beviljat Åtgärd Totalkostnad kkr Bidrag GC-väg längs Hunnemaravägen mellan Vägga lp och Rosenvägen GC-väg längs Rosenvägen mellan Väggavägen och Hunnemaravägen GC-väg längs Horsarydsvägen mellan Vekerumsvägen och cykelbro över Rv GC-väg längs Väggavägen och Idrottsvägen mellan saltsjöbadsvägen och Rosenkällevägen GC-väg längs Prästslättsvägen mellan Markastuvägen och Mosseronvägen GC-väg längs mellan Massvägen och Jössa Ishall i Mörrum GC-väg längs saltsjöbadsvägen mellan Idrottsvägen och Rökeriet, 250 m GC-väg längs Stora vägen i Svängsta, 500 m Kungsgatan, upphöjning körbana Ronnebygatan till Rådhusgatan Ronnebygatan, upphöjning körbana 4 kvarter Belysning av Vislandabanan inom Svängsta tätort Belysning av och förbättring av befintliga GC-vägar GC-väg utmed Korpadalsvägens södra sida från Tegelbruksvägen till busshållplatsen Summa Budget

29 KARLSHAMNS KOMM UN PROTOKOLL 12(1 8) Tekniska nämnden TN Förslag till Karlshamns kommun - att Vita skolan i Asarum blir ett Föreningens H us Tekn iska nämndens beslut att ställa sig bakom fastighetschef Ulf Ohlssons yttrande Sammanfattning Kommunkansliet har till Lokalförsörjningsgruppen översänt ett fårslag till Karlshamns kommun som rör Vita skolan i Asarum. Lokalförsörjningsgruppen ska yttra sig i ärendet och därefter kommer kommunstyrelsen att ta beslut i frågan. Asarums hembygdsfårening föreslår genom sin ordfårand~att Karlshamns kommun upplåter Vita skolan i Asarum till fåreningslivet Man påpekar att skolan har ett stort historiskt värde för Asarums centrum samtidigt som det är en lokal som passar utmärkt till hembygdsfåreningens verksamhet. l samband med att stenbackanavet tas i bruk vid skolstart augusti 2014 kommer samtliga kommunala verksamheter att lämna Vita skolan. Kvar blir då nuvarande hyresgäster som är Asarums hembygdsförening, PRO och Karlshamns krigshistoriska förening. Dessa föreningar disponerar bottenvåningen. Huset som byggdes renoverades senast 1959 har ett stort behov av upprustning som i delar är att jämställa med nybyggnation får att uppfylla dagens krav. Exempel på sådana åtgärder är tillgänglighet och brandsäkerhet och övriga krav i BBR. I nuläget har Vita skolan gemensam försörjning av värme, vatten, avlopp och el med Kyrkskolan. Dessa kostnader uppskattas till cirka 70 tkr/år. Kopplat till fastigheten finns även IT -utntstning som bör utredas. Parkeringsbehovet bör utredas eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat. Då tekniska nämnden endast är ägarrepresentant bör behovet av fåreningslokaler i fastigheten besvaras av de nämnder som bedriver fåreningsverksarnhet innan vidare utredningar genomfors. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från UlfOhlsson daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef Peter Persson

30 Karlshamn den 12 maj 2014 ~RLSHAMNS KOMMUN Ttllhör teluriska nämndens Beslut /.Y::.0.::.4/ Tekniska nämnden Förslag till Karlshamns kommun - att Vita skolan i Asarum blir ett föreningens hus. Asarums hembygdsfårening föreslår genom sin ordfårande Bo Lundberg att Karlshamns kommun upplåter Vita skolan i Asarum till fåreningslivet Man påpekar att skolan har ett stort historiskt värde för Asarums centrum samtidigt som det är en lokal som passar utmärkt till hembygdsfåreningens verksamhet. I samband med att stenbackanavet tas i bruk vid skolstart augusti 2014 kommer samtliga kommunala verksamheter att lämna Vita skolan. Kvar blir då nuvarande hyresgäster som är Asarums hembygdsförening, PRO och Karlshamns krigshistoriska förening. Dessa föreningar disponerar bottenvåningen. Huset som byggdes 1847 renoverades senast 1959 har ett stort behov av upprustning som i delar är alt jämställa med nybyggnation får att uppfylla dagens krav. Parkeringsbehovet bör utredas eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat. Exempel på sådana åtgärder är tillgänglighet och brandsäkerhet och övriga krav ibbr. I nuläget har Vita skolan gemensam försörjning av värme, vatten avlopp och el med Kyrkskolan men kostnaden får detta uppskattas till ca. 70 tkr. l år. Kopplat till fastigheten finns även IT -utrustning som bör utredas. Då Tekniska nämnden endast är ägarrepresentant bör behovet av fåreningslokaler i fastigheten besvaras av de nämnder som bedriver föreningsverksamhet innan vidare utredningar genomförs. UlfOhlsson Fastighetschef

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 13(1 8) Tekniska nämnden TN Presidiet informerar Tekniska nämndens beslut att minnesanteckningar från redovisade möten läggs till handlingarna Sammanfattning Ordförande Leif Håkansson informerar från möten med AKTA-gruppen , möte med LRF och informationsmöte med Telia Sonera Beslutsunderlag Minnesanteckningar AKT A Minnesanteckningar LRF Minnesanteckningar informationsmöte Telia Sonera l-23 Protokollet ska skickas till Presidiet

32 AKTA KARLSHAMNS K.G~IY l\aun Tillhör t~ lmiska nämndens Beslut. (fj:..(~i.-/ !..... al~ ta i BLEKINGE kl Vettekullarummet Närvarande: Leif Håkansson, ordfårande i tekniska nämnden Per Ingströmer, trafikingenjör Lennart Johansson, skolsamordnare Tobias Folkesson, ordfårande i BUS-nämnden Frånvarande: Anna-Karin Landgren, upphandlare Kikki Dyrvold, polis MÖTESPROTOKOLL l. Mötets öppnande Leif Håkansson öppnade mötet 2. Föregående mötesprotokoll I en interpellation från Marco Paulsson från 13 oktober 2013 föreslås alko-lås införas i samtliga registrerade kommunala fordon. Leif ska kolla beslutet. Läggs till handlingen 3. AKTA-dokumentet Tjänstemännens dagliga arbete beaktar AKTA-dokumentets riktlinjer. 4. Rex Salonger Efter att det nya stängslet satts upp utanfår Rex Salonger bedömer ägaren att det inte behövs något motorfordonstrafikförbud under de kvällar nattklubben har öppet. Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjören Rådhuset Karlshamn Tel Il, Il Fax E-post: Hemsida:

33 KARLSHAMNS K '-1\.!fM Utsänd enligt T'llh..... U"' - UN'Adresser LRF/LUKA fr.o.m " l or tekniska natnndens Via e-post där sådan adress finns Beslut./.f.f.f.:l./ !..... l. TN s ordförande hälsade alla välkomna 2. Föregående anteckningar gicks igenom Möte med LRF Byanät. En diskussion fördes om vikten av att Byanäten följer de anvisningar de får från kommunen, för att man i framtiden ska kunna ha ett bra vägunderhåll. Föreningarna måste vara medveten om att kommunen inte är ägare av vägen utan att föreningen skriver avtal med markägarna. Gatuenheten ska kontakt länsstyrelsen för att se om det finns någon info som man kan skicka med till byanäten var man ska tänka på vid bredbandsinvestering. 4. Möte med större skogsentreprenörer. Ett givande möte där gamenheten informerade om uppdraget som gatuenheten har på det enskilda vägnätet. Vidare diskuterades fastighetsägaren/entreprenörens ansvar vid eventuella skador på det enskilda vägnätet. Samt att vid större avverkningar en tidig kontakt tas med gamenheten för att underlätta allas arbete. 5. Kommande arbeten. Planeringen är full gång för att utföra enklare beläggningar under maj-juni. Arbete pågår med att ta fram handlingsprogram skötsel och underhåll av grusvägarna och att på börja detta arbete praktiskt. 6. Vägarnas skick. Trafikverket har varit ute och gjort omskattning av ett antal vägar samt besiktat ett antal förstärkningsåtgärder. Trafikverkets bedömning är att det till största delen var bra, men att det behövs göras vissa åtgärder så som dikesskärning och grusning. 7. Övriga frågor. Gamenheten informerade om att det kommer att ske forändringar gällande statsbidragen på de enskilda vägarna. Vilka forändringar det blir har inte Trafikverket kunnat säga. 8. Nytt möte , lokal meddelas senare. 9. TN s ordförande LeifHåkansson tackade deltagama och avslutade mötet. J onas J o hans son Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och Parkenheten Rådhuset Karlshamn Tel O 00 Fax E-post: karlshamn.se Hemsida.

34 KARLSHAMNS KGMMUN Tillhör tekni s!~j nämndens Beslut l'i.-:. f,f :. P:/... 9.!... Anteckningar förda vid informationsmöte med Telia Sonera om teknikskifte i telefoni den 23 januari 2014 i Karlshamns Rådhus under rubriken Prata Telefoni med Telia Informationsmötet arrangerades av Länsbygderådet i Blekinge, Karlshamns kommun, Hela Sverige Ska Leva och Telia Sonera. Ordföranden i Länsbygderådet Bengt Grönblad hälsade de ca 60 närvarande välkomna och vände sig särskilt till Ulrik Strömberg från HSSL och Peter Enekel i egenskap av moderator under frågestunden. Björn Berg, informationschef på Telia Sonera (TS) inledde föredragningen med att plocka ut tre speciella områden han tänker beröra, Teknik i framkant, Kommunikation och Långsiktiga frågor. Telia Sonera ersätter de äldsta delarna, en del så gamla som 80 år i sitt fasta nät. Man övergår från fast telefoni med koppartrådar till mobila stationer för fast telefoni. De stationer som har ADSL-utbyggnad berörs inte i dagsläget. Använder andra operatörer stationer kommer TS inte att lägga ner dessa under 2014 men fortsatt utredning om framtiden görs under året. Arbetet med teknikväxling, som berör co hushåll, påbörjades 2009 och ska vara avslutat år Berg beskriver den nya tekniken som ersätter koppartråden. En adapter/router, som fångar upp signaler från mobilnätet, placeras inne i bostaden. Det gamla nätet kopplas ur men abonnenten behåller sitt gamla telefonnummer. Kunden väljer själv om man vill ha denna lösning eller om man vill avstå helt för att bara använda mobiltelefoni istället. Andra operatörer som har köpt in sig på TS fasta nät får information sju månader innan man kopplar ur deras abonnenter och dessa operatörer har ett ansvar för att informera de enskilda hushållen. För att inte den enskilde inte ska hamna i kläm skickar TS ut ett neutralt informationsbrev efter ca två månader och påpekar att abonnenten nu borde ha fått kontakt med sin operatör ang den kommande telefonförändringen. TS kan inte gå ut direkt till abonnenten för att meddela vad som är på gång då man inte får jaga andra operatörers kunder även om de använder TS nät. Trygghetslarmen som är kopplade till TS nät är ett till l 00 % kommunalt ansvar. TS levererar en telefonaccess och inte larmet eller dess inkoppling och funktionskontroll Larmet fungerar båda via fast och mobilt nät men kräver ny teknik hos vårdtagaren. Ny teknik krävs även vid

35 Trygghetslarm Frågan om trygghet och säkerhet lyftes av flera deltagare. TS påtalar igen att det är kommunernas fulla ansvar att se till att vårdtagaren har en trygghet som inte är falsk. Det saknas samordning i kommunerna mellan den som beslutar om larm, den som kopplar in det och de som får larmanropen och de som kontrollerar om larmen fungerar. Det finns mycket att göra på detta område och SKL bör ta ett stort samordningsansvar i frågan. Om inte så bör frågan lyftas till äldreminister Maria Larssons bord. Kontroll av om trygghetslarmen är i funktion kan med uppkoppling mot ADSL mätas nästa med sekundintervall er. Enligt TV -programmet redovisade kommuner att de kollade larmen en gång i månaden och någon tom bara var tredje månad. Detta är inte den trygghet som ett larm ska innebära. Går ett träd över ledningen fungerar inte larmet. TS levererar bara en access till den fasta telefonen, vilket innebär felsökning inom tre-fem dagar. Frågan om elöverkänslighet väcks och farhågor för dem som måste leva i vita fläckar. Berg svarar att TS har ett vetenskapligt råd som följer forskning inom olika områden. Idag är elöverkänslighet inte vetenskapligt bevisat och sjukdomssymptomen inte är erkända av socialstyrelsen kan man bara följa frågan. Det kommer att finnas vita fläckar kvar. Det måste finnas en lönsamhet för att bygga ut näten och det finns det inte överallt i Sverige. Hastighet Mbit TS kan inte garantera en viss hastighet. Abonnenten tecknar ett avtal inom ett visst spann av Mbit. Konsumentverket säger att operatörerna varaktigt ska försöka nå det högre spannet men det händer inget om man inte uppnår detta. Regeringen har en målsättning att alla ska ha l 00 Mbit år 2020 men lagstadgat idag är att man ska ha tillgång till 1 Mbit. Det kommer fortfarande att bero på antalet användare ute på nätet hur mycket man får ut inom spannet. Det finns retreater att köpa i handeln för att öka mottagningsförmågan till sig själv. Berg avråder på det bestämdaste. Eftersom det är radiosändare är de tillståndspliktiga och denna typ av sändare får inga tillstånd. Dessutom förstörs mottagningen för abonnenter runt omkring. Det är en alltför komplicerad process för att man ska bygga in den här möjligheten i masterna. Hittar TS en retreater vid besök så polisanmäls det med böter som följd. Videlavbrott har TS reservkraft för 3,5-4 timmars drift. Därefter måste det till reservkraft från dieselaggregat eller liknande. Peter Enekel avslutar frågestunden och tackade informationschef Björn Berg för en informativ kväll och deltagarna för givande diskussioner. Marianne Westerberg från Karlshamns kommun tackade Björn Berg bl a med en bok om Blekinge. Vid pennan

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14( 18) Tekniska nämnden TN Förvaltningschefen informerar Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen Sammanfattning Karlshamns Stortorg, tidplan enligt fåljande: År l Projektering och upphandling År 2 Rivning av befintlig anläggning mitt på torget, befintlig torghandel flyttas. Festplats och parkering byggs. År 3 Rivning av paviljong. Bygga Mattan, paviljong samt markarbeten. År 4 Anlägga Lunden Total kostnad beräknas till 58, l mnkr och fårdelas enligt fåljande: År l 2,7 mnkr År 2 15,1 mnkr År 3 36,7 mnkr År4 3,6 mnkr Svenskt Vatten presenterar en ny studie som visar att samhällsnyttan av vattnet i sjön Mälaren uppgår till cirka 127 miljarder kronor årligen. En motsvarande beräkning har gjorts får vår huvudvattentäkt som visar att samhällsnyttan uppgår till l,27 miljarder kronor. Processen med att omfårhandla V A-avtal har startat med AAK och Karlshamns Kraft AB. Diskussioner fårs med två fastighetsägare på Tämö angående gamla VA-avtal. Organisationsfårändring inom driftenheten har genomfårts. Entreprenadgruppen som arbetar med målnings-, snickeri- och elarbeten har flyttats över till fastighetsenheten.

37 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 15(18) Tekniska nämnden TN 93 Skrivelser Tekniska nämndens beslut att skrivelserna läggs till handlingama Sammanfattning Följande skrivelser finns får kännedom: Yttrande från V A-chef Patrik Helisberg till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen mål M56-14 angående överklagande av länsstyrelsens beslut om klagomål P3 2 Ingärdahäj KF Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden och ersättare i tekniska nämnden- Carl-Magnus Kälvestam (M) KS Förslag till beslut om skötselplan får naturreservatet Stämö-Boön Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet och sammanträdesarvodet l

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16( 18) Tekniska nämnden TN 94 Delegationer Tekniska nämndens beslut att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingama Sammanfattning Med hänvisning till tekniska nämndens beslut angående delegation anmäls delegationsbeslut fattade under perioden Beslutsunderlag Sammanställning över delegationsbeslut

39 KARLSHAMNS KOMMlJl'T Delegerade beslut Till l~ :~~ t:ekniska nämndens Urval: Rapport genererad: Nämndärendetyp: DT- Delegationsbeslut tekniska nämnden, Registreringsdatum: , Status: R,F,E,J,A Nämnd löp nr Ärendenr Typ Datum Ärende Status Handläggare DTF 7854/ /14 DT Delegationsbeslut - L TF stannaförbud på Nygårdsvägen J Per lngströmer DTF 7935/ /14 DT Delegationsbeslut - avslag PR-kort för rörelsehindrad J Gertrud Persson DTG 7873/2014 2/14 DT Delegationsbeslut - avvisa begärt skadeståndsanspråk J Marie Louise Svensson Wickström DTG 7919/ /14 DT Delegationsbeslut betala ut begärd ersättning J Marie Louise Svensson Wickström DTG 7915/ /14 DT Delegationsbeslut - betala ut ersättning för skada på bil J Marie Louise Svensson Wickström DTG 7907/2014 3/14 DT Delegationsbeslut -avvisa begärt skadeståndsanspråk J Marie Louise Svensson Wickström DTG 7900/2014 4/14 DT Delegationsbeslut - avvisa begärt skadeståndsanspråk J Marie Louise Svensson Wickström DTH 7831 /2014 3/14 DT Delegationsbeslut- Två fastigheter har fått vattenlleverans bortkopplad J Patrik Helisberg DT F 8188/ /14 DT Delegationsbeslut-PR-kort för bilförare giltigt t o m J Gertrud Persson DT F 8220/ /14 DT Delegationsbeslut- nyttoparkeringstillstånd reg nr MSB187 giltigt t o m J Gertrud Persson DTF 8354/ /14 DT Delegationsbeslut-PR-kort för bilförare giltigt t o m J Gertrud Persson DTF 8360/ /14 DT Delegationsbeslut-PR-kort för passagerare giltigt t o m J Gertrud Persson DTF 8476/ /14 DT Delegationsbeslut- LTF nr stannaförbud på Holländareplan J Per lngströmer DT F 8484/ /14 DT Delegationsbeslut-avslag J Gertrud Persson DT F 8571 / /14 DT Yttrande om bred transport till Hinseleden Kran & Transport i Blekinge AB J Per lngströmer DTF 9096/ /14 DT Delegationsbeslut- PR-kort för passagerare giltigt t o m J Gertrud Persson DTM 9245/2014 1/14 DT Delegationsbeslut- att bevilja vägbidrag för 200 meter enskild väg avseende fastighet Siggarp 1:24 J Marie Louise Svensson Wickström DTM 9253/2014 2/14 DT Delegationsbeslut-att bevilja vägbidrag för 350 meter enskild väg avseende Ryedal 1:1 O, Ryedal J Marie Louise Svensson 1:11 samt Gungvala 18:9 Wickström DTM 9254/2014 3/14 DT Delegationsbeslut - att bevilja vägbidrag för 41 O meter enskild väg avseende Hakavägen J Marie Louise Svensson Wickström DTM 9255/2014 4/14 DT Delegationsbeslut-att bevilja vägbidrag för190meter enskild väg avseende Torarp 5:11 J Marie Louise Svensson Wickström DTF 9070/ /14 DT Delegationsbeslut- LTF nr s tannaförbud på del av Lotsgatan J Per lngströmer Sida: 1 av 2 ephorte

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l(l9) Tekniska nämnden 2014-04-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Tubbarydsanläggningen kl 13:15-17:15. A journering kl. 14:45-15:00. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21 sid 1 av 27 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:40 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKlJISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (35) Tekniska nämnden 2013-12-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-18:00. Ajournering kl. 15:00-1 5:15. Deltagande: Närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden 2015-01-28 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55.

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 56(81) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN 56 (076) FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:35, ajournering 08:50-09:15 (p.g.a. brandlarm), ajournering 09:55-10:15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4. Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Tekniska nämnden 2012-02-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset kl13 :15-17:30. Ajournering kl 15:00-15:15. Deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F='-7=,.u,d~lad!.>ec.:;ä,..r,en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden 2012-01-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande:

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 2 Diarienummer: MBN 2014/

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 2 Diarienummer: MBN 2014/ Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 Antagen av KF 2015-06-15 69 Laga kraft 2015-07-14 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 2 Diarienummer: MBN

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:20. Á journering kl 14:45-15:05. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 14.00 15.05 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Ulf Nordlinder (S) ersätter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Tekniska nämnden 2013-10-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Stemö avloppsreningsverk kl13: 15-17:15 A jonruering kl. 15:00-15:15 Deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer