PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Johan Lindstén, ordförande (S) x Christer Martinsson (S) x Anki Hansson, 1 v ordförande (S) x Mikael Erdtman (S) Anders Svensson, 2 v ordförande (M) xx Ellinor Gärdebring (M) x Lennart Ung (KD) x Kjell Duvskog (S) Göthe Andersson (V) xx Helen Hallberg (V) x Marie Brodén (FP) Mats Martinsson (C) x Nils Odenberger (M) x Nils Bjersten (M) Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef x Lisa Jönsson, ekonom x Personalutvecklare Berith Håkansson x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef x Thomas Dahlbom, drift- och fritidschef x Johan Abrahamson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justerare Sekreterare Johan Lindstén Nils Odenberger Johan Abrahamson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Johan Abrahamson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 166 (181) Innehållsförteckning FN 062 Ändring i föredragningslistan 2011/ FN 063 Redovisning av arbetsmiljö 2011/ FN 064 Ekonomisk rapport och delårsbokslut 2010/ FN 065 Redovisning av naturmarksområd väster om Bryggeritomten 2008/ FN 066 Södertälje 15, förbättring av markområde mot Rådhusgatan 2009/ FN 067 Avrapportering omdisponering av investeringsmedel projekt 1421 motionsslingor 2011/ FN 068 Redovisning av konstgräsplan på Asarums idrottsplats 2010/ FN 069 Redovisning spontanidrottsplats, skateplaza Österslättskola 2009/ FN 070 Önskemål från Hällaryds IF om förtur till AAK-hallen i Strömma 2011/ FN 071 Information från presidiet 2011/ FN 072 Skrivelser för kännedom FN 073 Beslutsuppföljning 2011/ FN 074 Delegationsbeslut 2011/ FN 075 Presentation av förvaltningschef Peter Persson 2011/33.800

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 167 (181) FN 062 Ändring i föredragningslistan att godkänna föredragningslistan. Föredragningslistan ändras på följande sätt: Ärende nr 12 flyttas upp som ärende nr 3 Ärende nr 3 flyttas ner som ärende nr 17

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 168 (181) FN / Redovisning av arbetsmiljö att godkänna informationen. Personalutvecklare Berith Håkansson lämnar en redovisning vid sammanträdet varvid hon redovisar att korttidsfrånvaron, dvs. dag 1-14 för fritidsnämndens verksamhet för perioden januari-juni 2011 totalt uppgick till 37 personer och antalet sjukdagar var 72 och antalet sjuktillfällen var 109 och att det idag inte finns någon som är långtidssjukskriven inom Fritidsnämndens verksamheter. Under år 2011 har två arbetsskador i form av sår- och klämskada anmälts och att tillbud behandlas ute på arbetsplatsernas APT. Bullernivåerna på de olika arbetsplatserna varierar och av 16 genomförda hörselkontroller visar att 6 anställda har normal hörsel, övriga har olika grader av hörselnedsättning. Bullermätningar på arbetsplatser och i maskiner är inplanerade tillsammans med Alviva. Frågan om Hot- och Våld i arbetet kommer att behandlas på ett APT den 27 september, med medverkan från Alviva. Skyddsronder har genomförts vid anläggningen i Tubbaryd och Froarp De flesta mindre allvarliga behoven är åtgärdade och resterande behov hänförs till planerad ombyggnad år Beslutsunderlag Rapport om Sjukfrånvaro Sammanställning Förvaltningschef Peter Persson Personalutvecklare Berith Håkansson Gatu- och parkchef MarieLouise Svensson Wickström Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 169 (181) FN / Ekonomisk rapport och delårsbokslut att godkänna informationen. Ekonom Lisa Jönsson lämnar en redovisning vid sammanträdet och av den ekonomiska rapporten för perioden januari augusti 2011 framgår att den politiska verksamheten lämnar ett tkr, parkverksamheten ett tkr, allmän fritidsverksamhet ett tkr, idrotts och fritidsanläggningar ett tkr och service verksamhet park ett tkr. Nettokostnaden lämnar för perioden ett positiv avvikelse på 307 tkr. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport, Delårsbokslut Augusti 2011, Fritidsnämnden, se bilaga 064/2011. Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Gatu- och parkchef MarieLouise Svensson Wickström Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 170 (181) FN / Naturmarksområde väster om Bryggeritomten att godkänna informationen. Arbetet med att anlägga ett nytt naturmarksområde väster om Bryggeritomten påbörjades v Under hösten 2010 färdigställdes ytan närmast husen till en gräsyta, och en gångväg grundlades. Förberedelser för att anlägga en brygga längs Mieån gjordes. På grund av vintern så kunde naturmarksområdet ej färdigställas minskades vassruggens utbredning i ån. Resterande arbete återupptogs Bryggan monterades i sektioner, och tillfartsvägar till den färdigställdes. Gångytorna i området fick ett slitlager av stenmjöl och en tillgänglighetsanpassad marklutning. Gräs- och ängsytor gjordes i ordning. Ett buskage längs Mieån revs och ersattes med gräs. Buskträd, buskar och strandvegetation planterades. Markarbetena färdigställdes Betongfundamenten över ån används för en spillvattenledning. I de budgeterade 800 tkr finns också utrymme för markutrustning, samt att skapa en trevlig entré till naturmarksområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Sara-Marie Rännbäck parkingenjör Protokoll TFN 195/2010 Gatu- och parkchef MarieLouise Svensson Wickström Ekonom Lisa Jönsson

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 171 (181) FN / Södertälje 15, markområde mot Rådhusgatan att godkänna tidplanen och belysningsförslaget av markområdet i kvarteret Södertälje att hos kommunstyrelsen begära kr till ombyggnad samt redovisa detta för kommunstyrelsen att föreslå att Karlshamnsbostäder står för tillsynen av belysningen Angående information om kostnad och äskande för förbättring av markområdet hänvisas till nämndsmötet Parkenheten ombad Karlshamnsbostäder att inkomma med en tidplan för upprustning fastigheten Södertälje 15. Enligt en preliminär tidplan beräknas fasadrenoveringen vara klar i början av nästa år. Provbelysning föreslås därför ske under våren Tidigast i april 2012 kan parkenheten påbörja ombyggnaden av planteringsytan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Sara-Marie Rännbäck parkingenjör Protokoll FN 053/2011 Belysningsprinciper från Ljusarkitektur Protokoll KS AU 181/2010 Kommunstyrelsen Gatu- och parkchef MarieLouise Svensson Wickström Förvaltningschef Peter Persson Karlshamnsbostäder Ekonom Lisa Jönsson

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 172 (181) FN / Avrapportering omdisponering av investeringsmedel projekt 1421 motionsslingor att godkänna informationen. Gatu- och parkchef MarieLouise Svensson Wickström rapporterade att kommunstyrelsen ställt sig positiv till fritidsnämndens förslag att tidigarelägga byte av belysningsarmaturerna på motionsslingan runt lingonbacken och motionsslingan i Åryd till en sammanlagd investeringsutgift på 400 tkr. Beslutet innebär också att den planerade nya motionsslingan i Stenbackaområdet, som är budgetera till 2500 tkr, senareläggs till 2013 Beslutsunderlag KS Gatu- och parkchef MarieLouise Svensson Wickström Ekonom Lisa Jönsson

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 173 (181) FN / Redovisning av konstgräsplan på Asarums Idrottsplats att godkänna informationen. Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom rapporterade att den första träningsmatchen nu har spelats på konstgräsplanen, och att planen är i drift. Det har dock uppstått lite problem med vattenavrinningen från planen men förvaltningen kommer att följa upp frågan. Invigningen av planen är planerad till oktober månad. Beslutsunderlag FN 042/ Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom Ekonom Lisa Jönsson

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 174 (181) FN / Redovisning av spontanidrottsplats Skateplaza Österslättskolan att godkänna informationen. Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom rapporterade att skatebanan har blivit mycket lyckad, och är väl frekventerad. Att banan har blivit så lyckad beror till viss dela av, att den som utformat banan själv är skateboardutövare. Det har uppstått lite problem med att stenkanten runt banan spruckit på vissa platser och byte har gjorts, samt att kanten har stabiliserats upp med järn. Viss mindre sprickbildning har också uppstått i ytan av skatebanan. Det råder fortfarande garantitid på det utförda arbetet. Nya projekt i anslutning till skatebanan är anläggandet av ett utegym och en boulbana, samt att under 2012 påbörjas utbyggnaden av gymnastiksalen vilket också kommer att innebära att det kommer att finnas tillgång till en offentlig toalett inom området. Beslutsunderlag TFN 214/ Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom Ekonom Lisa Jönsson

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 175 (181) FN / Önskemål från Hällaryds IF om förtur till AAK-hallen i Strömma att avslå Hällaryds IF:s begäran om företräde till AAK-hallen och reducerad hyra. Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom har i tjänsteskrivelse bl.a. anfört att Hällaryds IF har i en skrivelse begärt att få företräde och reducerad hyra av Strömmahallen. Som skäl anger de att de saknar idrottshall i Hällaryd. Att förändra fördelningsprinciperna på det sätt som Hällaryds IF begär skulle skapa stora problem för de traditionella inomhusidrotterna som redan idag anser sig ha större behov än vad som kan tillgodoses. Det finns också fler föreningar som skulle kunna anse sig ha samma behov som Hällaryds IF som normalt sett inte bedriver verksamhet i idrottshallar och gymnastiksalar. Beslutsunderlag Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom tjänsteskrivelse KF Taxor och avgifter för lokaler TFN 68, 2010/ Principer vid fördelning av träningstider kommunala idrottshallar och gymnastiksalar Hällaryds IF, Johan Sandberg, Prosten Kochs väg 21, Trensum Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 176 (181) FN / Information från presidiet att godkänna informationen. Ordförande informerade om att han den 31 augusti deltog i den kick-off avseende arbetet med den nya översiktsplanen. Vidare informerade han om att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 5 september beslutade att godkänna vänortsavtal mellan Karlshamns kommun och Svetly kommun, Kalingrad Oblast, ryska Federationen och det är avsikten att Karlshamns badmintonklubb och Mörrums badmintonklubb skall besöka idrottsskolan i Svetly under v. 44.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 177 (181) FN 072 Skrivelser för kännedom att godkänna redovisningen. Följande skrivelser redovisas: 1. Dnr 2011/ Protokoll kommunstyrelsen KS 153 beslut att tillskjuta kr för utförande av asfalterad yta för allaktivietsplan för spontanidrott i Åkeholm. Skötsel- och ansvarsfrågan utreds av fritisnämnden före utbetalning av bidraget. 2. Dnr 2011/ Protokoll kommunstyrelsen KS 172 tillstyrkan till omdisponeringar av budgeterade investeringsmedel avseende projekt 1421 motionsslingor. 3. Dnr 2011/ Protokoll kommunstyrelsen KS 164 angående köp av militärförråd i Svarte Mosse. 4. Dnr 2010/ Protokoll kommunstyrelsens PoU PoU 111 personalkostnadsrapport januari april Dnr 2011/ Protokoll kommunfullmäktige KF 87 kommunens budget för år 2012 och flerårsplan åren med vision för 2017 samt fastställande av skattesats för år Dnr 2010/ Protokoll kommunstyrelsens PoU PoU 127 personalkostnadsuppföljning januari maj Dnr 2011/ Beslutsprotokoll inköp av redskapsbärare HBA Maskiner. 8. Dnr 2011/ Länsstyrelsens beslut Regionala miljömål för Blekinge. 9. Dnr 2011/ Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 138 godkännande av vänortsavtal samt avtal om idrotts- och kulturutbyte mellan Karlshamns kommun och Svetly kommun, Kaliningrad Oblast, Ryska federationen.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 178 (181) Forts. FN Dnr 2008/ Protokoll KS 226 att föra över kr till fritidsnämnden för genomförande av åtgärder inom Sternö naturområde.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 179 (181) FN / Beslutsuppföljning att godkänna redovisningen. Redovisning gällande beslutsuppföljning för fritidsnämnden till och med september 2011, se bilaga 073/2011. Förvaltningschef Peter Persson Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Personalutvecklare Berith Håkansson Sekreterare Christina Svensson

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 180 (181) FN / Redovisning av delegationsbeslut att godkänna redovisningen. Redovisning gällande delegationsbeslut se bilaga 074/2011 Förvaltningschef Peter Persson Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Personalutvecklare Berith Håkansson Sekreterare Christina Svensson

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 181 (181) FN / Presentation av förvaltningschef att godkänna redovisningen. Samhällsbyggnadschef Peter Persson presenterar sig.

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden 2012-06-08 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 Deltagande: Närvarande

Läs mer

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j  54_7~4~~tZ.L j/j KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden 2012-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F='-7=,.u,d~lad!.>ec.:;ä,..r,en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden 2012-01-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande:

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 129 (162) Kommunstyrelsen 2013-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-19.45 Närvarande: (markerade med, tjänstgörande

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer