ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Bank"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Bank

2 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DET FINANSIELLA ÅRET 2014 Affärsvolym och räntenetto mdr 400 Mkr Kunder och marknadsandelar Kunder, tusental % Fond Inlåning Bostadsutlåning Lantbruksutlåning Övrig utlåning Räntenetto, Mkr Källa: Länsförsäkringar och SCB Kunder, tusental Marknadsandel, inlåning privatmarknad Marknadsandel, hushållsutlåning privatmarknad Den totala affärsvolymen har i genomsnitt ökat med 17 procent de senaste fem åren. Räntenettot har i genomsnitt ökat med 18 procent. Antalet kunder har vuxit med 6 procent i genomsnitt de senaste fem åren. Marknadspositionen stärks kontinuerligt. Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital, % 8,3 6,7 6,3 4,8 5,0 Avkastning på totalt kapital, % 0,42 0,31 0,30 0,24 0,24 Placeringsmarginal, % 1,15 1,06 1,11 1,07 0,93 K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,63 0,66 0,71 0,72 K/I-tal efter kreditförluster 0,62 0,69 0,70 0,75 0,75 Kärnprimärkapitalrelation, % 16,2 14,4¹ ) 13,12 ) 11,52 ) 11,12 ) Primärkapitalrelation, % 16,2 14,4¹ ) 13,72 ) 12,12 ) 11,82 ) Kapitaltäckningsgrad, % 20,6 19,1¹ ) 15,62 ) 14,02 ) 13,52 ) Andel osäkra fordringar, % 0,17 0,23 0,19 0,17 0,17 Reserver i förhållande till utlåning, % 0,19 0,25 0,21 0,21 0,24 Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, % 0,00 0,08 0,06 0,04 0,03 1) Enligt Länsförsäkringar Banks dåvarande tolkning av regelverket. 2) Enligt Basel II. Året i korthet Rörelseresultatet ökade 45 procent till 935 (647) miljoner kronor och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (6,7) procent. Räntenettot ökade 16 procent till (2 230) miljoner kronor. Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till 7 (126) miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,08) procent. Affärsvolymerna ökade 13 procent till 354 (314) miljarder kronor. Inlåningen ökade 11 procent till 77 (69) miljarder kronor. Utlåningen ökade 11 procent till 179 (162) miljarder kronor. Bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation uppgick till 16,2 procent den 31 december Antalet kunder ökade med 5 procent till , antalet bankkort ökade 10 procent till och antalet inlåningskonton ökade 8 procent.

3 AFFÄRSVOLYM 354mdr 927 ANTAL KUNDER 000 INNEHÅLL Årets bank med Sveriges mest nöjda privatkunder Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank med en affärsvolym på 354 miljarder kronor och kunder. Strategin är att erbjuda Länsförsäkringsgruppens kunder attraktiva banktjänster. Närhet till kunden skapas genom personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att ha de mest nöjda kunderna, att med låg risk ha en fortsatt god tillväxt i volymer och lönsamhet och ha en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex och blev för tredje gången utsedda till Årets Bank 2014 av tidningen Privata Affärer. INLEDNING 1 Året i korthet 2 VD har ordet VERKSAMHETEN 4 Strategi och position 5 Omvärld och marknad 7 Erbjudande 9 Utlåning och kreditkvalitet 11 Upplåning och likviditet 13 Medarbetare 14 Miljöarbete och hållbarhet 16 Förvaltningsberättelse 23 Femårsöversikt 24 Bolagsstyrningsrapport FINANSIELLA RAPPORTER Koncernen 31 Resultaträkning 31 Rapport över totalresultat 31 Balansräkning 32 Kassaflödesanalys 33 Förändringar i eget kapital 34 Noter till de finansiella rapporterna KORT OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR Lokala bolag med kunderna som ägare och enda uppdragsgivare Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkringskunderna; det 3,5 miljoner kunder 23 lokala länsförsäkringsbolag Länsförsäkringar AB finns inga externa aktieägare och kundernas behov och krav är alltid det primära uppdraget. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar och trygghet. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans drygt 3,5 miljoner kunder och cirka medarbetare. FINANSIELLA RAPPORTER Moderbolaget 68 Femårsöversikt 70 Resultaträkning 70 Rapport över totalresultat 70 Balansräkning 71 Kassaflödesanalys 72 Förändringar i eget kapital 73 Noter till de finansiella rapporterna 88 Revisionsberättelse ÖVRIG INFORMATION 89 Styrelse och revisor 90 Ledning 91 Definitioner 91 Rapportdagar 92 Adresser Länsförsäkringar Bank AB Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB* Wasa Kredit AB Länsförsäkringar Hypotek AB * Bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Året i korthet 1

4 Årets Bank är lokal och digital Vd har ordet. Den lokala förankringen och det attraktiva erbjudandet är grunden för våra framgångar vi är den kundägda banken med Sveriges mest nöjda privatkunder. Det är med glädje och stolthet som vi mottar utmärkelsen som Årets Bank 2014 av tidningen Privata Affärer. Juryn, som består av ekonomijournalister och branschfolk, har synat och analyserat bankerna och även bankkunderna har gett sina synpunkter. Juryns motivering lyder Den minsta storbanken växer utan växtvärk och låter vinsten gå tillbaka till nöjda kunder. Det är bekräftelse på att vår strategi baserad på kundägande och lokal närhet fungerar väl. Detta utgör också grunden för vår framgångsrika tillväxt. Vi är den bank som växer mest och vi lyckas vara en konkurrenskraftig fullsortimentsbank inom retail-segmentet utan att tappa den lilla aktörens fördelar. Under hösten 2014 visade även den årliga undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Vi har under lång tid byggt en unik plattform med ett starkt lokalt helhetserbjudande som går ut på att göra bankaffären så enkel, snabb och personlig för kunderna som möjligt, något som skapar trygghet och tydlighet. SKI undersökningen visar att dagens bankkunder har mycket höga krav på service, banktjänster, och att bankpersonalens möte med kunden är central och upplevs som positivt. Fortsatt bra utveckling under 2014 Vi har ett starkt rörelseresultat och räntenetto och under året växte volymerna både inom utlåning och inlåning. Fondvolymen uppgick vid årets slut till 100 miljarder kronor tack vare en positiv marknadstillväxt och ett positivt inflöde. Under det senaste året har kunderna i allt större utsträckning valt att spara i indexfonder. För att kunna erbjuda våra kunder ett av marknadens bästa fonderbjudande har vi därför sedan årsskiftet sänkt våra avgifter med femtio procent på indexfonderna. Vi har god tillväxt i utlåningen samtidigt som vi behåller vår höga kreditkvalitet. Vi har en konservativ och konsekvent kreditgivning som gett oss en låneportfölj med hög kvalitet. Alla lån finns i Sverige och är i svenska kronor. Merparten av låntagarna är hushåll som lånat till sitt boende i villa eller bostadsrätt runt om i Sverige. Vi fortsätter att ha en god utveckling inom lantbruk där vi framförallt har mindre familjeägda lantbruk med låg risk i låneportföljen. Banken har högt kreditbetyg tack vare en god kapitalisering, hög kreditkvalitet och en stabil likviditetssituation som tillsammans med tillväxten och den förbättrade lönsamheten ger uthållighet och låg risk. Historisk låg räntenivå Den svenska ekonomin fortsätter att utveckla sig starkare än större delen av övriga Europa, men samtidigt är inflationen och inflationsförväntningarna på låga nivåer. De fallande inflationsförväntningar fick Riksbanken att i början av 2015 sänka reporäntan till negativ vilket även påverkade övriga marknadsräntor. Det mesta tyder på att det historiskt låga ränteläget kommer att fortsätta under en längre tid. Det låga ränteläget sätter ytterligare fokus på utvecklingen av bostadsmarknaden som under året fortsatt att präglas av stigande priser. Bostadsprisutvecklingen och hushållens skuldsättning är av stor betydelse inte bara för hushållens privatekonomi utan även för den totala samhällsekonomin. Utvecklingen ställer nya krav både på kunderna och på oss som bank. Vår verksamhet utgår från kundnyttan och vi vill bidra till att våra kunder har en trygg privatekonomi. Ansvarsfull bolånerådgivning Under 2014 var vi på Länsförsäkringar först på den svenska marknaden att certifiera samtliga våra bolånerådgivare. Räntan på bostadslån utgör för många hushåll den största utgiften, vilket gör att bostadslånet har stor påverkan på kundernas ekonomiska trygghet. Genom certifieringen av våra bolånerådgivare säkerställer vi en hög kvalitet i rådgivningen och stärker konsumentskyddet. En god rådgivning lägger grunden för att våra kunder ska kunna fatta beslut som leder till en trygg och stabil privatekonomi, vilket i förlängningen leder till nöjda kunder. Vi är övertygade om att det som är långsiktigt bra för kunderna, även är bra för oss som bank. På sikt handlar det om förtroendet för bankerna. Regelverksutveckling Den omfattande regelverksutvecklingen som sker på marknaden syftar till att skapa stabilitet och transparens. Under året infördes Basel III, något som vi lagt betydande kraft på att implementera i vår verksamhet. Den här typen av regelverksutveckling är en kontinuerlig process, och med den framgångsrika implementeringen av Basel III står vi väl rustade inför den kommande utvecklingen. 2 Vd har ordet

5 Under året har utlåningsvolymerna till hushållen ökat samtidigt som prisutvecklingen på bostäder i Sverige, speciellt i storstadsområdena, ökat kraftigt. I dagsläget fungerar inte bostadsmarknaden optimalt då det finns ett lågt utbud av bostäder och en stor efterfrågan. På sikt kräver detta åtgärder, inte minst att det byggs fler hyresbostäder. Tyvärr ser vi i dagsläget inte några sådana åtgärder vilket bidrar till att situationen kommer att kvarstå, om inte politiskt beslut tas för att förändra situationen. Inom Länsförsäkringar anser vi att amortering är positivt och vi välkomnar ett regelverk som är logiskt för kunderna och som ger önskad effekt, nämligen att skapa en förbättrad amorteringskultur i Sverige. Men det är också av yttersta vikt att beakta de enskilda kundernas ekonomiska situation vi måste tänka oss för om samma amorteringskrav ska ställas på samtliga kunder. Många gånger är det nyfikenheten via den digitala kanalen som driver och leder fram till det fysiska mötet på bankkontoret. Vi är övertygade om att det personliga kundmötet och den lokala närheten tillsammans med de digitala kanalerna är nyckeln till en fortsatt hög kundnöjdhet och god tillväxt i bankaffären. Fortsatt tillväxt De omdömen och utmärkelser som vi fått under året visar att de prioriteringar som vi gör, utifrån kundernas behov, är lyckade. Våra kunder uppskattar oss för vår service och vi ska fortsätta att med en låg risk ha en god tillväxt i volymer och lönsamhet och utveckla det vi tror på att vara nära våra kunder, både i det personliga mötet och i våra digitala tjänster. På det sättet ska vi göra vårt yttersta för att även i framtiden vara den kundägda banken med Sveriges mest nöjda privatkunder. Stockholm i februari 2015 RIKARD JOSEFSON Vd Länsförsäkringar Bank Lokalt och digitalt i symbios Genom de 23 kundägda länsförsäkringsbolagen är vi lokalt närvarande runt om i hela landet. Vi får därför möjlighet att lära känna våra kunder och våra kunder lär känna oss. Banken finns för kunden, inte tvärtom. I takt med den tekniska utvecklingen förändras kundernas beteende snabbt. Det är därför av stor vikt att även kunna möta kunderna i digitala kanaler och vår målsättning är att vara den ledande aktören inom detta område. I januari 2015 fick vi pris för bästa inloggande möte av Web Service Award och idag sker de flesta av våra kundmöten digitalt. En genomsnittlig kund loggar idag in 33 gånger i månaden och 45 procent av alla våra kunders fondaffärer sker via mobilen. Även om vi möter våra kunder digitalt så ersätter det inte det fysiska mötet. Vd har ordet 3

6 Stärkt position på marknaden Strategi och position. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och tillväxten fortsätter att vara god. Framgången bygger på trygghet och närhet till kunden Länsförsäkringar är en kundägd bank med lokal förankring via de 23 länsförsäkringsbolagen. Svenskt Kvalitetsindex Privata Affärer utsåg Länsförsäkringar Bank till Årets Bank Med ett heltäckande bankoch försäkringserbjudande hos Länsförsäkringar får kunderna en trygg, privatekonomiskt helhetslösning. Strategi och mål Länsförsäkringar Bank grundades 1996 och är Sveriges femte största retailbank med en affärsvolym på 354 miljarder kronor. Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige och affärsvolymen har vuxit inom alla områden. Strategin är att erbjuda banktjänster till länsförsäkringsgruppens kunder och utgår KORTA FAKTA Affärsvolym 354 miljarder kronor 13% TILLVÄXT Antal kunder % TILLVÄXT Huvudbankskunder som även är försäkringskunder 93% ANDEL Kontor som erbjuder banktjänster 128 ANTAL från Länsförsäkringars starka varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Med de 3,5 miljoner kunder som finns i länsförsäkringsgruppen har bankverksamheten en stor potentiell kundbas. Huvudmålgrupper är 2,9 miljoner privatkunder, varav 1,8 miljoner är boendeförsäkringskunder. Övriga målgrupper är lantbruks- och småföretagskunder. Målet är att med en låg risk ha en fortsatt god tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar Bank har under åtta av de senaste tio åren haft Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden, enligt Affärsvolym och avkastning på eget kapital mdr % Fond Inlåning Bostadsutlåning Lantbruksutlåning Övrig utlåning Räntabilitet på eget kapital, % Banken har en god tillväxt i volymer och lönsamhet Kundägande Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokalt kundägda länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB som är bankens moderbolag. Försäkringskunderna äger länsförsäkringsbolagen, vilket gör att kundägandets principer även utmärker bankverksamheten. En långsiktig omsorg om kundernas trygghet är grundläggande för Länsförsäkringar, eftersom kunderna också är uppdragsgivare och ägare. Banken har en låg risktolerans, vilket ger en stabil utveckling över tid. Utlåningen präglas av låga risker och den djupa, lokala kund- och marknadskännedomen hos länsförsäkringsbolagen ger tillsammans med den konservativa synen på risk en tillväxt med hög kreditkvalitet. Kundnöjdhet bank privatmarknad Index Länsförsäkringar Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Källa: Svenskt Kvalitetsindex Länsförsäkringar har mycket nöjda bankkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. 4 Strategi och position

7 Sverige stabilt i en osäker omvärld Kundmöten och lokal marknadskännedom Länsförsäkringsbolagen ansvarar för den lokala affären och kundrelationerna. Affärsbesluten fattas lokalt och länsförsäkringsbolagens engagemang och nätverk ger en bred och djup kund- och marknadskännedom. Bankverksamhetens kontorsnät finns på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor, belägna runt om i Sverige. Genom personliga kundmöten skapas förtroende, trygghet och långvariga relationer något som är högt prioriterat inom Länsförsäkringar. Mobilappen och internetbanken förenklar De digitala tjänsterna gör det smidigt och enkelt för kunderna att utföra sina bankärenden. Länsförsäkringars prisbelönta mobilapp har numera fler inloggningar än internetbanken och antalet genomförda affärstransaktioner i dessa båda kanaler ökar. Banken har som mål att vara den ledande aktören inom digitala tjänster. Omvärld och marknad. Efter en inledning av året där amerikansk tillväxt dämpades av en kall vinter har utvecklingen i USA överraskat positivt och mer än väl kompenserat för den dystra starten. Under hösten försvagades dock tongångarna från Europa. Globalt präglades 2014 av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern och Ukraina, höjda tonlägen mot Ryssland, konkursförhandlingar med Argentina och fallande råvarupriser med oljepriset i särskilt fokus. Den globala tillväxten drevs under 2014 främst av den positiva utvecklingen av den amerikanska ekonomin. Den amerikanska arbetsmarknaden förbättrades i god takt, vilket innebar att den amerikanska centralbanken Federal Reserve som planerat kunde avsluta sina obligationsköp i oktober. Euro zonen fortsätter att lida i sviterna av finanskrisen. En svag efterfrågan driven av åtstramande finanspolitik och skuldavveckling innebar att både tillväxt och inflation utvecklades mycket svagt. ECB sänkte därför under året styrräntan ner till 0,05 procent och införde negativ ränta på depositfaciliten samt inledde en kraftig expansion av balansräkningen genom riktad utlåning till banker och tillgångsköp i form av bland annat covered bonds. ECB har därutöver kommunicerat att de står redo Kunddriven och effektiv affärsmodell Länsförsäkringar Bank stödjer länsförsäkringsbolagen i deras rådgivning och försäljning. Produktutveckling sker i ett nära samarbete mellan länsförsäkrings bolagen och Länsförsäkringar Bank. I samarbetet sker ett kontinuerligt effektiviseringsarbete för att genomföra förbättringsåtgärder som leder till bättre rådgivning till kunderna, effektiva processer samt lägre kostnader. Ett starkt varumärke Bankens framgångsrika tillväxt och position på marknaden bygger på Länsförsäkringars starka varumärke, den lokala förankringen och kundägandet. Omvärld och marknad 5

8 att genomföra ytterligare så kallade kvantitativa lättnader. I Kina bestod grundproblemet för den kinesiska ekonomin; övergången mellan exportberoende till inhemskt driven efterfrågan och avsevärda ekonomiska obalanser. Riskerna relaterade till dåliga lån inom Kinas aggregerade kreditstock visade sig vara hanterbara under Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt i relation till eurozonen. Tillväxt och sysselsättning har utvecklats förhållandevis väl. Liksom förra året beror den fortsatt relativt höga arbetslösheten i stor utsträckning på att arbetskraften ökat starkt. Inflationen har åter igen fortsatt överraska negativt och slutade på minus för helåret Riksbanken har därför återigen tvingats agera och sänkt styrräntan till noll samt meddelat att de förväntar sig nollränta fram till Under året steg världens börser med ledning av USA. Svenska börsen gick starkt, medan tillväxtmarknaderna hade en mer blandad utveckling med Indien i topp och Brasilien i botten. Skillnaden mellan stadsobligationsräntor och räntor på säkerställda obligationer, men även andra kreditobligationer, fortsatte att minska i såväl Sverige som Europa. I USA har den kraftiga nedgången i oljepriset däremot inneburit stigande ränteskillnader på grund av stigande kreditrisk i energisektorn. På kreditmarknaden fortsatte spreadarna för såväl svenska säkerställda obligationer som icke säkerställd bankupplåning att minska. Villa- och bostadsrättspriserna steg med 15 procent för helåret 2014, enligt Valueguards HOX Index, vilket till största del förklaras av stor efterfrågan i kombination med ett litet utbud på bostäder samt låga räntor. Marknadsfakta BNP-tillväxt Inflation Arbetslöshet % % % Sverige Tyskland USA USA Eurozonen Eurozonen Sverige USA Eurozonen Sverige Norge Norge Tyskland USA USA Källa: Macrobond Källa: Macrobond Källa: Macrobond Den svenska ekonomin visade en svagt positiv utveckling under året. Inflationen i Sverige är fortsatt låg och ligger långt under Riksbankens mål på två procent. Arbetskraftsutbudet i Sverige fortsatt att öka under året, vilket bidrog till en oförändrad hög nivå på arbetslösheten. Bostadsbyggande Statsobligationsräntor (5-åriga) Husprisutveckling % av BNP % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1995= , Sverige Danmark Finland Norge Tyskland USA Källa: Macrobond Sverige Danmark Finland Norge Tyskland USA Källa: Macrobond Sverige Danmark Finland Norge Tyskland USA Källa: Macrobond Sverige har ett stort underskott på bostäder som kommer att ta många år att överbrygga, till följd av lågt bostadsbyggande under närmare 20 år. Finansmarknaden ser positivt på Sverige vilket i kombination med den låga inflationen bidragit till fallande svenska statsobligationsräntor. De svenska huspriserna fortsatt att stiga under 2014, vilket förklaras av stor efterfråga i kombination med ett litet utbud på bostäder samt låga räntor. 6 Omvärld och marknad

9 Skapa trygghet för kunden Erbjudande. Verksamheten utgår från kundens behov och det pågår ett ständigt arbete med att bredda och anpassa erbjudanden för att skapa ekonomisk trygghet åt kunderna. Sparande och amortering är viktiga delar för att kunderna ska få balans i sin privatekonomi. KORTA FAKTA Inlåning från allmänheten 77 miljarder kronor 11% TILLVÄXT Utlåning till allmänheten 179 miljarder kronor 11% TILLVÄXT Bostadsutlåning i koncernen 126 miljarder kronor 12% TILLVÄXT Lantbruksutlåning 22 miljarder kronor 5% TILLVÄXT Fondvolym 100 miljarder kronor 20% TILLVÄXT Antal bankkort TILLVÄXT 10% Sparande Länsförsäkringar fokuserar på att ge kunderna möjlighet till ett tryggt sparande. Till exempel erbjuds kunderna sparande i form av fastränte- och sparkonto men även genom bland annat fondsparande, investeringssparkonto (ISK) och aktiesparande. I rådgivningen eftersträvas att kunderna ska uppnå en balans i privatekonomin där sparande och amorteringar är viktiga delar. Genom amortering får kunderna en tryggare privatekonomisk situation. Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade med 11 procent och har under de senaste åren ökat stabilt. Marknadsandelen uppgår till 4,7 procent och antalet inlåningskonton ökade med 8 procent. Investeringssparkontot (ISK) hade en god tillväxt under året. Fond- och värdepapper Fondmarknaden i Sverige växte kraftigt under Totalt under året nettosparades 153 miljarder kronor i fonder. Länsförsäkringar Fondförvaltning har en marknadsandel på 3,8 procent och fonderbjudandet inkluderar ett 80-tal fonder varav drygt 30 är under Länsförsäkringars eget varumärke. Under året startades två nya fonder, två förvaltarbyten skedde samt två fonder lades ned. Genomsnittlig avkastning i fonderna var 18 procent under året. Den förvaltade fondvolymen ökade med 20 procent till 100 miljarder kronor under året. Ett antal nya tjänster lanserades i mobilappen, bland annat var banken först på marknaden med att erbjuda kunderna möjligheten att hantera fondsparande, byta, köpa och sälja fonder och aktier, vilket befäster den starka positionen inom digitala tjänster. Handeln med aktier och övriga värdepapper är stadigt växande bland kunderna och antalet depåer ökade under året. Även strukturerade produkter erbjuds som exempelvis aktieindexobligationer. Utlåning Länsförsäkringar var den första svenska banken som 2014 licensierade samtliga bolånerådgivare. Genom licensieringstestet, som baseras på kunskapskraven i bolånedirektivet, stärks konsumentskyddet och det innebär en större trygghet för kunderna. Bankens utlåning fortsätter att växa stabilt och enligt plan. Utlåningen sker med låg risk. Marknadsandelen inom hushållsutlåning uppgår till 5,2 procent. Andelen bankkunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar var 93 procent vid årets slut. Den största produkten är bostadsutlåning, vilken utgör 71 procent av utlåningsportföljen. Bostadsutlåningen sker till största del i Länsförsäkringar Hypotek, som erbjuder bolån upp till 75 procent av marknadsvärdet vid lånetillfället och eventuell överstigande bolånedel erbjuds av Länsförsäkringar Bank. Den maximala belåningsgraden är 85 procent av marknadsvärdet. Banken erbjuder också utlåning till bostadsrättsföreningar och till flerbostadshus. Länsförsäkringar är den fjärde största aktören inom lantbruksutlåning i Sverige. Bankens lantbruksutlåning riktar sig primärt till familjeägda lantbruk som är försäkringskunder hos Länsförsäkringar. Andelen lantbrukskunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar var 95 procent vid årets slut. Lantbruksutlåningen består genomsnittligt av små engagemang och andelen bottenlån uppgår till 90 procent. Under året har lantbruksutlåningen fortsatt växa i lägre takt än övrig utlåning. Wasa Kredit erbjuder leasing, avbetalning och blancolån och hade under året en god utveckling i utlåningstillväxten på en starkt konkurrensutsatt marknad. Erbjudande 7

10 Betalningar och bankkort Bankkorten utvecklas kontinuerligt för att kunderna ska få trygghet och god service i sina betaltjänster. Under året ökade antal bankkort med 10 procent till och antalet kortbetalningstransaktioner ökade med 15 procent till 103 miljoner. Antalet butikstransaktioner med bankkort ökade med 16 procent till 97 miljoner. Tjänsten Swish, som innebär att privatpersoners betalningar kan skickas direkt till mottagarens kontonummer via mobilnummer, hade en god utveckling under året. Länsförsäkringar Bank, som är en av de drivande parterna i swishsamarbetet, äger 10 procent av bolaget som förvaltar och utvecklar tjänsten. placeringskonto, vilka uppvisade en stark tillväxt på 25 procent under året. Inlåningen från småföretag ökade med 10 procent till 9,5 miljarder kronor under året och småföretagsutlåningen uppgick till 1,5 miljarder kronor. Ungdomserbjudande Bankens ungdomserbjudande som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 17 år är ett av marknadens bästa. Med ungdomskortet förenklas vardagen och inköp och kontantuttag dras direkt från ungdomskontot. För ungdomar från 16 år erbjuds en kort- och betalningstjänst, ungdomskonto med bankkort, internet- och telefonbank samt digitala tjänster. Även anslutning till Swish ingår, vilket gör det möjligt att ta emot och skicka pengar via mobilen. Under året har ungdomserbjudande haft en god utveckling. Företagssegmentet Inom företagssegmentet fortsätter inlåningen att växa. Den största ökningen har varit inom inlåning på rörelse- och Kortbetalnings transaktioner Inloggningar mobilapp per månad Fondsparande och strukturerade produkter Kort, tusental 500 Transaktioner, miljoner 125 Miljoner 6 Antal, tusental Kort, tusental Betalningstransaktioner Antalet bankkort och antalet kortbetalningstransaktioner ökar stadigt. Marknadsandelar Inlåning, privatmarknad Källa: SCB Användningen av bankens mobilapp har en kraftig utveckling och många kunder utför numera merparten av sina bankärenden via mobilappen. Fondvolym Källa: Moneymate Antal månadssparare, fond Antal IPS-konton Antal investeringssparkonton (ISK) Antal depåer Spara-produkter som investeringssparkonto (ISK), individuellt pensionssparande (IPS) och månadssparande fond har en god utveckling. Hushålls- och bostadsutlåning Källa: SCB Länsförsäkringar 4,7% Swedbank 20,6% Handelsbanken 17,6% Nordea 15,0% SEB 11,9% Danske Bank 2,2% Skandiabanken 2,3% Övriga 26,0% Länsförsäkringar 3,8% Robur 26,1% SEB 14,0% Nordea 13,1% Handelsbanken 11,7% SPP Fonder 4,2% AMF Fonder 3,9% Övriga 23,0% Länsförsäkringar 5,2% Swedbank 24,3% Handelsbanken 21,9% SEB 14,6% Nordea 14,0% SBAB 6,2% Övriga 13,8% Marknadspositionen inom inlåning från hushåll stärktes under året från 4,5 till 4,7 procent. Länsförsäkringar har 3,8 procents marknadsandel av den svenska fondvolymen. Marknadspositionen inom hushålls- och bostadsutlåning till hushåll stärktes under året från 5,0 till 5,2 procent. 8 Erbjudande

11 Utlåningsportfölj med hög kreditkvalitet Utlåning och kreditkvalitet. All utlåning sker i Sverige, i svenska kronor och har en god geografisk fördelning i landet. Utlåningen är främst inriktad på privatpersoners bolån. Kreditprocessen All utlåning sker i Sverige, i svenska kronor och med en god geografisk fördelning i landet. Kreditgivningen är främst inriktad på privatpersoners bolån och små familjeägda lantbruk med låg risk. Utlåningen sker utifrån ett enhetligt och stringent kreditregelverk. Kreditberedningsprocessen hanteras i ett integrerat systemstöd. I affärsmodellen mellan Länsförsäkringar Bank och länsförsäkringsbolagen finns starka incitament för att upprätthålla en mycket god kreditkvalitet. Kreditregelverket som baseras på en konservativ riskaptit skapar tillsammans med kreditberedningsprocessen och rådgivarnas lokala kund- och marknadskännedom en utlåningsportfölj med en hög kreditkvalitet. Kreditregelverket ställer höga krav på kundernas återbetalningsförmåga samt säkerheternas kvalitet. I samband med kreditprövningen prövas låntagarnas återbetalningsförmåga genom så kallade kvar att leva på -kalkyler. I kalkylerna används en betydligt högre ränta än den faktiska räntan. Särskild vikt läggs vid amortering där banken har särskilda krav vad gäller amortering av topplån och råder kunderna även till amortering av bottenlån. Löpande görs uppföljning och kvalitetsgranskning av utlåningsportföljen och säkerheternas värde. Bolån till privatpersoner Utlåning till allmänheten uppgår till 179 miljarder kronor. Bostadsutlåning för privatpersoners egna boende utgör 71 procent av utlåningsportföljen. Bottenlån, det vill säga lån upp till 75 procent av marknadsvärdet, utgör 93 procent av bolånen. Den maximala belåningsgraden är 85 procent av värdet. Bostadsutlåningens säkerheter består till 79 procent av villor och till 21 procent av bostadsrätter. Det genomsnittliga kreditengagemanget är lågt och uppgår till 1 miljon kronor per låntagare. 70 procent av låntagarna har ett kreditengagemang som understiger 2 miljoner kronor. Viktad genomsnittlig belåningsgrad, LTV, uppgår till 66 procent. Marknadsvärdeanalyser utförs löpande av bostadsutlåningens säkerheter och en uppdatering av värden genomförs minst en gång varje år för villor och bostadsrätter. Bottenlån för flerbostadsfastigheter, främst till bostadsrättsföreningar, uppgår till knappt 3,9 procent av utlåningsportföljen. Bottenlån till lantbruk Lantbruksutlåningen, som uppgår till 12,5 procent av utlåningsportföljen, består till 90 procent av bottenlån. Resterande lantbruksutlåning omfattar topplån och rörelsekrediter. Familjeägda lantbruk står för 95 procent av lantbruksutlåningen. Det genomsnittliga engagemanget är lågt och uppgår till 1,9 miljoner kronor per låntagare. Under året har lantbruktsutlåningen fortsatt växa i lägre takt än överig utlåning. Leasing, avbetalning och blancolån Produkterna leasing, avbetalning och blancolån utgör 10,8 procent av koncernens utlåningsportfölj. Leasing och av betalning erbjuds av Wasa Kredit och blancolån erbjuds av både Wasa Kredit och banken. Småföretagsutlåning Småföretagsutlåningen uppgick totalt till 1,5 miljarder kronor vid årets slut varav 0,8 miljarder kronor utgörs av bottenlån i industri- och kontorsfastigheter och 0,7 miljarder kronor utgör rörelsekrediter till småföretag. Affären är under fortsatt utveckling med bibehållen låg risk. Utlåning, produktfördelad Bostadsutlåning 71% Lantbruksutlåning 12,5% Blancolån 4% Leasing 3,5% Avbetalning 3% Låneportföljen består främst av bostads- och lantbruksutlåning. Flerbostadsfastigheter 4% Industri- och kontorsfastigheter 0,5% Övrigt 1,5% Bolån, engagemangsfördelade <0,5 Mkr 9% 0,5 1 Mkr 20% 1 2 Mkr 41% 2 3 Mkr 20% >3 Mkr 10% Det genomsnittliga bolåneengagemanget uppgår till 1,0 miljoner kronor och 72 procent av bo lånen har ett engagemang upp till 2 miljoner kronor. utlåning och kreditkvalitet 9

12 Nedskrivningar och osäkra fordringar Den höga kreditkvaliteten i utlåningsportföljen är en konsekvens av att kreditgivningen sker utifrån en låg risktolerans. Länsförsäkringar har en konservativ modell för nedskrivningar och nedskrivningarna är på en fortsatt låg nivå. En ny avräkningsmodell infördes 1 januari 2014 avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär. Modellen innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot en buffert av upparbetad förmedlingsersättning. Övergången till den nya avräkningsmodellen innebär att bankkoncernens kreditreserver hänförliga till länsförsäkringsbolagsaffären vid tidpunkten för införandet, successivt under två år kommer att åter föras med 158 miljoner kronor. Under året återfördes 67 miljoner kronor. Kreditförlusterna uppgick netto till 7 (126) miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,08) procent. Kreditförlusterna före återföring är fortsatt låga och uppgick netto till 60 (126) miljoner kronor. Reserverna uppgick till 344 (422) miljoner kronor, vilket motsvarar reserver i förhållande till utlåning om 0,19 (0,25) procent. Därutöver innehålls 80 miljoner kronor av länsbolagsersättningarna i enlighet med ovan beskrivna avräkningsmodell. För mer information om kreditrisker och kreditkvalitet, se not 3 Risker och kapitaltäckning på sidan För mer information om utlåning, osäkra lånefordringar och nedskrivning av lånefordran, se not 2 Redovisningsprinciper på sidan Lantbruksutlåning, engagemangsfördelad 1 Mkr 58% 1,0 3,0 Mkr 27% 3,0 8,0 Mkr 11% 8,0 15,0 Mkr 3% 15,0 30,0 Mkr 1% Det genomsnittliga lantbruksengagemanget är 1,9 miljoner kronor per motpart och 85 procent av lantbruksutlåningen har ett engagemang per motpart upp till 3 miljoner kronor. Lantbruksutlåning, produktfördelad Bottenlån 90% Topplån 7% Rörelsekrediter 3% Lantbruksutlåningen består till 90 procent av bottenlån och andelen bottenlån har stadigt ökat sedan Utlåning, osäkra lånefordringar och kreditförluster mdr 200 % 1, , ,50 Utlåning, produktfördelad 50 0,25 Bottenlån, bolån, privat Bottenlån lantbruk Övrig privatutlåning bank (bolån) Privatutlåning blanco Leasing Bottenlån flerbostadsfastigheter Avbetalning Övrig lantbruksutlåning Industri- och kontorsfastigheter Övrig bankutlåning mdr Utlåning, mdr Andel osäkra fordringar, % Kreditförlustnivå, % Banken har en hög kreditkvalitet i låneportföljen. Osäkra lånefordringar och kreditförluster är fortsatt låga. 0,00 Låneportföljen består till nästan 81 procent av bottenlån i bostäder, lantbruk, flerbostads fastigheter och industrioch kontorsfastigheter. 10 utlåning och kreditkvalitet

13 Stark likviditet Upplåning och likviditet. Koncernens huvudsakliga finansieringskällor utgörs av inlåning och upplåning genom Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer, som har högsta kreditvärderingsbetyg, Aaa från Moody s och AAA/Stable från Standard & Poor s. Mål Upplåningsverksamhetens mål är att säkerställa att koncernen har en tillräckligt stark likviditetsreserv för att klara perioder med oro på kapitalmarknaderna då möjligheten till upplåning är begränsad eller till och med omöjlig. Koncernens likviditetsrisk styrs och limiteras utifrån en överlevnadshorisont, det vill säga hur länge alla kända kassautflöden kan mötas utan tillgång till kapitalmarknadsfinansiering. Finansieringskällor Finansieringssammansättningen är en följd av att banken är en retailbank med en stor bolåneverksamhet. De huvudsakliga finansieringskällorna är därmed inlåning i Länsförsäkringar Bank och upplåning genom Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer. De säkerställda obligationerna har högsta kreditvärderingsbetyg Aaa från Moody s och AAA/Stable från Standard & Poor s. Långfristig icke säkerställd upplåning och kortfristig certifikatsupplåning sker i Länsförsäkringar Bank. Koncernen strävar efter att upprätthålla en sund balans av säkerställd och icke säkerställd upplåning och kapitalmarknadsupplåningen sker under ett antal olika upplåningsprogram. Den enskilt viktigaste finansieringskällan är den svenska marknaden för säkerställda obligationer där Länsförsäkringar Hypotek har ett antal likvida benchmark-obligationer utestående. Vid årets slut hade Länsförsäkringar Hypotek sex benchmarklån med löptider upp till 2020 utestående. Den svenska marknaden för säkerställda obligationer är en av Europas största och mest likvida, vilket över tiden säkerställer god tillgång till långfristig finansiering. Diversifiering Koncernen har inget strukturellt behov av finansiering i utländsk valuta då all utlåning är i svenska kronor. Banken har emellertid valt att göra en viss del av den kapitalmarknadsrelaterade upplåningen på de internationella marknaderna för att diversifiera och bredda investerarbasen. Under de senaste åren har upplåning skett genom utgivning av Euro Benchmark Covered Bonds, vilket har ökat diversifieringen i upplåningen och stärkt varumärket både på den svenska och europeiska kapitalmarknaden. Därutöver sker diversifiering genom emissioner av obligationer primärt i valutorna NOK och CHF. De internationella marknaderna har primärt använts för långa löptider. Hantering av refinansierings- och likviditetsrisker Koncernen arbetar aktivt med sin utestående skuld genom att återköpa obligationer med kortare återstående löptid mot utgivande av längre skuld för att hantera och minimera likviditets- och refinansieringsrisken. De marknadsrisker som uppstår i utlånings- respektive upplåningsverksamheten hanteras genom derivatinstrument. Finansieringskällor Säkerställda obligationer 45% Inlåning 35% Icke säkerställda obligationer 11% Eget kapital 4% Den största finansieringskällan i koncernen är säkerställda obligationer som uppgår till 45 procent. Valutafördelad upplåning SEK 77,0% EUR 16,6% Certifikat 2% Skulder till kreditinstitut 2% Förlagslån 1% CHF 3,6% NOK 2,7% Programupplåning sker främst på den svenska marknaden och i svenska kronor. upplåning och likviditet 11

14 Förfallostruktur mdr Säkerställd upplåning Icke säkerställd upplåning Certifikat Likviditetsreserv Svenska säkerställda obligationer AAA/Aaa 72% Svenska statsobligationer 11% Andra svenska obligationer AAA/Aaa 6% Placering hos Riksgälden 4% AAA/Aaa-ratade obligationer emitterade eller garanterade av europeiska stater och multinationella utvecklingsbanker 4% Nordiska AAA/Aaa-ratade cover bonds 3% Likviditetsreserven är placerad i värdepapper med hög kreditkvalitet. Inlåning Inlåningens andel av koncernens totala finansiering fortsatte under året att öka till 35 procent den 31 december Positionen på inlåningsmarknaden stärktes till följd av den goda volym- och kundtillväxten i banken. Trenden visar att inlåningen ökade procentuellt mer än utlåningen under året. Upplåningsverksamheten Koncernen hade under året en mycket god tillgång till upplåning i såväl den svenska som i de internationella marknaderna. Den skuld som förfallit under året har ersatts med ny skuld till lägre upplåningskostnad än tidigare. Under året har banken ökat andelen icke säkerställd upplåning samtidigt som andelen säkerställd upplåning minskat. Vidare fortsätter de obligationer som emitterats av banken under 2014 att ha en längre genomsnittlig löptid än vad som varit fallet under de senaste åren. Säkerställda obligationer emitterades med en volym motsvarande nominellt 23,9 miljarder kronor och emissioner skedde även i EUR, CHF och i NOK. Länsförsäkringar Bank emitterade under året icke säkerställda obligationer uppgående till nominellt 8,7 miljarder kronor i valutorna SEK, EUR och NOK. Länsförsäkringar Hypotek gav under året ut ett nytt säkerställt domestik benchmarklån. Den utestående volymen på certifikatprogrammen var stabil och i slutet av året uppgick den utestående volymen på det svenska certifikatprogrammet till UPPLÅNINGSPROGRAM LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANKKONCERNEN Program SEK mdr, Nominellt Ram, Nominellt Emitterat 2014 Emitterat 2013 Utestående, Utestående, Återstående genomsnittlig löptid, , År Benchmark (Hypotek) Obegränsad 16,6 17,0 67,8 64,2 3,0 MTCN (Hypotek) SEK 30 mdr 1,1 4,9 4,9 2,8 EMTCN (Hypotek) EUR 5 mdr 6,2 6,5 26,0 30,1 3,8 Totalt säkerställda obligationer 23,9 23,5 98,7 99,2 3,2 MTN (Bank) SEK 30 mdr 8,5 8,1 20,5 19,8 1,5 EMTN (Bank) EUR 2 mdr 0,2 2,7 2,9 2,7 2,3 Totalt icke säkerställda obligationer 8,7 10,8 23,4 22,5 1,6 DCP (Bank) SEK 15 mdr 4,0 1,8 0,3 ECP (Bank) EUR 1,5 mdr 0,1 0,2 0,3 Totalt certifikat 4,1 2,0 0,3 Totalt koncernen 42,2 44,3 126,1 123,7 2,8 12 upplåning och likviditet

15 nominellt 4,0 miljarder kronor och till motsvarande nominellt 0,1 miljarder kronor i det internationella certifikatprogrammet (ECP). Likviditet Framförhållning och god kontroll kännetecknar bankens hantering av likviditet och finansiering. En betryggande likviditetsreserv finns för att säkerställa att tillräcklig likviditet alltid finns tillgänglig. Förvaltning och placering av likviditetsreserven är konservativ och sker inom de limiter som styrelsen fastställt i finanspolicyn. Enligt Bankföreningens definition uppgick likviditetsreserven den 31 december 2014 till 45 miljarder kronor. Likviditetsreserven är placerad i värdepapper med mycket hög kreditkvalitet och som är belåningsbara hos Riksbanken och i förekommande fall i ECB. Likviditetsreserven består till 72 procent av svenska säkerställda obligationer, till 6 procent av andra svenska obligationer med kreditbetyg AAA/Aaa, till 11 procent av svenska statsobligationer, till 4 procent av AAA/Aaaratade obligationer emitterade eller garanterade av europeiska stater och multinationella utvecklingsbanker, till 3 procent av nordiska AAA/Aaa ratade cover bonds och till 4 procent av placeringar hos Riksgälden. Genom att utnyttja likviditetsreserven kan kontrakterade åtaganden i knappt 1,5 år mötas utan ny upplåning på kapitalmarknaden. Koncernens likviditetstäckningsgrad (LCR) enligt Finansinspektionens definition uppgick till 192 (230) procent den 31 december LCR i euro uppgick till (1 847) procent den 31 december Rating Länsförsäkringar Bank har långfristiga kreditbetyg A/Stable från Standard & Poor s och A3/Stable från Moody s. De kortfristiga kreditbetygen är A 1 från Standard & Poor s och P 2 från Moody s. Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer har oförändrade högsta kreditbetyg, Aaa från Moody s och AAA/Stable från Standard & Poor s. Länsförsäkringar Hypotek är därmed en av tre aktörer på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med högsta betyg från både Standard & Poor s och Moody s. Starkt engagemang Medarbetare. Arbetet med att skapa en effektiv, affärsdriven och värderingsstyrd verksamhet ger resultat idag har Länsförsäkringar Bank ett starkare engagemang och nöjdare medarbetare och chefer än de flesta företag på marknaden. Medarbetarna under året Under 2014 hade bankkoncernen i medelantal 380 medarbetare varav 174 kvinnor och 206 män. Medelåldern för både män och kvinnor var 43 år. I banken fanns 61 medarbetare i chefsposition. Utöver de anställda i koncernen fanns 792 bankrådgivare och medarbetare i de 23 länsförsäkringsbolagen. Engagerade medarbetare Bra ledarskap, aktivt förändringsarbete, gott arbetsklimat och engagerade medarbetare är viktiga förutsättningar och fokusområden. Årets medarbetarundersökning visade att medarbetarna anser att bolaget i hög grad lyckas leva upp till dessa ambitioner. Medarbetarskap Inom Länsförsäkringar innebär medarbetarskap att ta ansvar för sin egen prestation, kompetens och hälsa, vilket återfinns i personalpolicyn och i företagets arbetsmodell för prestationsstyrning. Utgångspunkten för alla medarbetares prestation och utveckling, både på kort och lång sikt, är affärsplanen och värderingarna. I medarbetarskapet ingår också att aktivt driva verksamhetsförbättringar, vilket bland annat sker genom det Leanarbete som införts i hela organisationen. Införandet av Lean syftar till att utveckla företagets övergripande arbete med ständiga förbättringar, som ska leda till fler nöjda kunder, ökad effektivitet och lönsamhet. Ledarskap En tydligt definierad ledarprofil är en vägledning för ledare inom företaget. Ledarprofilen, som arbetades fram under 2013, har under året vidareutvecklats och införts i verksamheten. En medarbetarprofil med utgångspunkt från värderingarna har arbetats fram under 2014 med deltagande från både medarbetare och chefer. Syftet med medarbetarprofilen är att den ska bidra till att tydliggöra medarbetaransvaret när det gäller prestation, kompetens och hälsa. Medarbetarprofilen införs i verksamheten under Medarbetare 13

16 Miljöarbete och ansvarsfulla investeringar Jämställdhet Att Länsförsäkringar ska uppfattas som en jämställd arbetsplats av både kvinnor och män är en fortsatt viktig fråga som följs upp i medarbetarundersökningen. Miljöarbete och hållbarhet. Länsförsäkringar ABkoncernen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att vara en proaktiv och framsynt aktör inom bank, pension och försäkring. Insatserna ska bidra till ett ökat värde för kunderna. Hälsa och arbetsmiljö Att bibehålla en god hälsa och ha en bra arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för medarbetarens prestation och följs kontinuerligt upp i samtalen mellan chef och medarbetare samt i den årliga medarbetarundersökningen. Grundsynen är att motion på jobbet ökar effektiviteten, minskar sjukfrånvaron, förbättrar sammanhållningen och satsningen på hälsa är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett förmånligt friskvårdserbjudande finns och möjlighet ges till att träna en timme i veckan på arbetstid. Alla anställda har en sjukvårdsförsäkring, som ger snabb möjlighet till privat vård. Via försäkringen får de anställda sjukvårdsrådgivning, personligt samtalsstöd samt förebyggande hälsotjänster. Cheferna har ett rehabiliteringsansvar för sina medarbetare och i samarbete med företagshälsovården tas handlingsplaner fram för att medarbetare ska få en så snabb återgång till arbetet som möjligt. Gemensam miljöpolicy Länsförsäkringar AB-koncernen arbetar med miljöhänsyn i hela verksamheten genom att minska miljöpåverkan och miljöanpassa det operativa arbetet. Ända sedan 2004 har Länsförsäkringar ABkoncernens miljöledningssystem varit certifierat enligt ISO Samtliga länsförsäkringsbolag är också certifierade enligt ISO Certifieringen innebär bland annat att bolaget har etablerat ett strukturerat och uthålligt sätt att arbeta med miljöfrågorna, integrerat i den löpande verksamheten. Bankens miljöarbete Bankverksamhetens miljöarbete är direkt kopplat till den gemensamma miljöpolicyn. Målet med miljöarbetet är minskade kostnader, bättre kundservice och tydliga miljövinster som bidrar till en hållbar utveckling för kunderna och samhället. Banken kan främst påverka miljön vid kreditgivningen, i fondbolagets placeringsprodukter, i pappersutskick, i kommunikationen och produkthanteringen med kunderna, genom styrning till digitala tjänster samt vid återvinning av till exempel säkerhetsdosor och bankkort. Ansvarsfull kreditgivning Bland bankens kredittagare finns miljöoch samhällsrelaterade risker främst hos lantbruk och småföretag. I all kreditberedning sker en riskhantering gentemot dessa målgrupper. Miljörisker kan påverka både återbetalningsförmågan hos kredittagaren som värdet av eventuella säkerheter, och om miljörisken är för stor avslås kreditansökan. Om det i kredittagarens verksamhet föreligger risker avseende mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga risker, korruption eller annan kriminell verksamhet görs en bedömning av hur stor den ekonomiska risken är och om den risken ska medföra avslag i kreditansökan. Ansvarsfulla investeringar i fondutbudet Länsförsäkringar Fondförvaltning investerar genom sina fonder i ett stort antal bolag över hela världen. För att vara långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga ska bolagen, som investeringar finns i, hantera risker och möjligheter kring affärsetik, miljö och sociala frågor på ett ansvarsfullt sätt. I arbetet med ansvarsfulla investeringar samarbetar Länsförsäkringar Fondförvaltning med extern expertis inom området. Med hjälp av en analysprocess identifieras bolag som i sin verksamhet bryter mot internationella konventioner och normer. Målsättningen med arbetet är att genom dialog påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer, 14 miljöarbete och hållbarhet

17 att upphöra med kränkningen samt vidta förebyggande åtgärder. Om dialogen inte når resultat kan Länsförsäkringar Fondförvaltning, som en sista utväg, välja att avyttra sitt innehav i bolaget. Digitalisering En stor del av kundinformationen som traditionellt skett via pappersutskick har under de senaste åren styrts om till digitala tjänster, exempelvis ansökningshandlingar för flera av bankens produkter. Årsbeskedet till kunderna har blivit en internettjänst och antalet tryckta årsredovisningar minskar varje år. Det fleråriga målet är att öka andelen digitalt distribuerade kundhandlingar med 50 procent. årligen vid en extern miljörevision för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Samarbete med ECPAT Länsförsäkringar Bank samarbetar med ECPAT i Sverige (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes), som ingår i det internationella nätverket ECPAT International. De arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel det vill säga barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Målet med samarbetet, som är inom ramen för svenska finanskoalitionen mot barnsexhandel, är att förhindra kommersiell exploatering av barn genom att försvåra och förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp och försäljning av barnpornografi. För mer information om hållbarhet och miljöarbete, se även Länsförsäkringar ABs årsredovisning som innehåller en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative). Miljöcertifierade leverantörer Banken säkerställer att alla leverantörer av produkter till banken är miljöcertifierade. Löpande genomförs ett arbete för att öka återvinningen av säkerhetsdosor samt öka antalet internet- och mobilappsbetalningar. Miljövänligt resande och effektiva möten Tjänsteresor styrs till tåg istället för flyg i så stor utsträckning som möjligt. Medarbetarna erbjuds också cyklar och kollektivtrafikkort för tjänsteresor i närområdet. Investeringar har skett i teknisk utrustning, som möjliggör möten via telefon, video och webb, för att minska tjänsteresandet. Lägre energiförbrukning Länsförsäkringar använder Naturskyddsföreningens miljömärkta el Bra Miljöval El. Löpande sker en översyn och effektivisering av el, värme- och kylsystemen som bidrar till att minska den direkta miljöpåverkan som utsläpp av koldioxid och andra ämnen. Miljöarbetet på hemsidan och miljöutbildning Såväl Länsförsäkringars intranät som hemsida ger information om miljöarbetet. Samtliga nyanställda genomgår en obligatorisk miljöutbildning. I miljöhandboken finns ett antal parametrar som ses över miljöarbete och hållbarhet 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Bank AB (publ), får härmed avlämna årsredovisning för KONCERNEN Ägarförhållande och koncernens struktur Länsförsäkringar Bank AB (publ) ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen med Länsförsäkringar AB (publ) som moderbolag, vilket ägs av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag samt 16 socken- och häradsbolag. Länsförsäkringsbolagen ansvarar för kundkontakterna. Länsförsäkringar AB (publ) ansvarar för gemensam affärsverksamhet, bedriver strategiskt utvecklingsarbete och sköter service. Syftet är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att fortsätta växa och vara framgångsrika på sina marknader. Länsförsäkringar Bank AB (publ) (org nr ) ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB (publ) (org nr ). Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) (org nr ), Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) (org nr ) och Wasa Kredit AB (org nr ). Samtliga bolag har sitt säte i Stockholm och samtliga bolags firma benämns i förkortad form i resterande förvaltningsberättelse. Försäljning, rådgivning och service sker på 128 av de 23 länsförsäkringsbolagens kontor samt via digitala tjänster och telefon. Länsförsäkringsbolagen ersätts för försäljning, administration och service genom ett volymbaserat ersättningssystem. Ytterligare en del av helhetserbjudandet är Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 154 bobutiker runt om i landet. Marknadskommentar Den globala tillväxten drevs under 2014 främst av den positiva utvecklingen av den amerikanska ekonomin. Den amerikanska arbetsmarknaden förbättrades i god takt, vilket innebar att den amerikanska centralbanken Federal Reserve som planerat kunde avsluta sina obligationsköp i oktober. Eurozonen fortsatte att lida i sviterna av finanskrisen. En svag efterfrågan driven av åtstramande finanspolitik och skuldavveckling innebar att både tillväxt och inflation utvecklades mycket svagt. ECB sänkte därför under året styrräntan ner till 0,05 procent och införde negativ ränta på depositfaciliten samt inledde en kraftig Länsförsäkringar Bank en del av länsförsäkringsgruppen 3,5 miljoner kunder 23 lokala länsförsäkringsbolag expansion av balansräkningen genom riktad utlåning till banker och tillgångsköp i form av bland annat covered bonds. ECB kommunicerade därutöver att de står redo att genomföra ytterligare så kallade kvantitativa lättnader. I Kina bestod grundproblemet för den kinesiska ekonomin; övergången mellan exportberoende till inhemskt driven efterfrågan och avsevärda ekonomiska obalanser. Riskerna relaterade till dåliga lån inom Kinas aggregerade kreditstock visade sig vara hanterbara under Den svenska ekonomin fortsatte att utvecklas starkt i relation till eurozonen. Tillväxt och sysselsättning utvecklades förhållandevis väl. Liksom förra året berodde den fortsatt relativt höga arbetslösheten i stor utsträckning på att arbetskraften ökade starkt. Inflationen fortsatte återigen att överraska negativt och slutade på minus för helåret Riksbanken tvingades därför återigen att agera och sänkte styrräntan till noll samt meddelade att de förväntar sig nollränta fram till Under året steg världens börser med ledning av USA. Svenska börsen gick Verksamhetsinriktning Verksamheten erbjuder banktjänster till privatpersoner, lantbrukare och småföretagare. Genom det helägda dotterbolaget Wasa Kredit AB erbjuds privatpersoner och företag utlåningsprodukterna leasing, avbetalning och blancolån. Länsförsäkringar Hypotek Bolån Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Fondförvaltning Fonder Wasa Kredit Leasing, avbetalning och blancolån 16 förvaltningsberättelse

19 starkt, medan tillväxtmarknaderna hade en mer blandad utveckling med Indien i topp och Brasilien i botten. Skillnaden mellan stadsobligationsräntor och räntor på säkerställda obligationer, men även andra kreditobligationer, fortsatte att minska i såväl Sverige som Europa. I USA har den kraftiga nedgången i oljepriset däremot inneburit stigande ränteskillnader på grund av stigande kreditrisk i energisektorn. På kreditmarknaden fortsatte spreadarna för såväl svenska säkerställda obligationer som icke säkerställd bankupplåning att minska. Villa- och bostadsrättspriserna steg med 15 procent för helåret 2014, enligt Valueguards HOX Index, vilket till största del förklaras av stor efterfrågan i kombination med ett litet utbud på bostäder samt låga räntor. Ökade affärsvolymer Affärsvolymerna ökade med 13 procent eller 40 mdr till 354 (314) mdr. Utlåningen ökade med 11 procent eller 17 mdr till 179 (162) mdr med fortsatt hög kreditkvalitet. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 12 procent eller 14 mdr till 126 (112) mdr. Inlåningen ökade med 11 procent eller 8 mdr till 77 (69) mdr. Den förvaltade fondvolymen ökade med 20 procent eller 17 mdr till 100 (83) mdr. Ökningen förklaras av en positiv marknadsvärdetillväxt och ett positivt inflöde. God kundutveckling och digitala kanalen växer Antalet kunder ökade med 5 procent till ( ). Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 10 procent till ( ) och antalet produkter per kund uppgick till 5 (4,9). Bland de kunder som har banken som huvudbank är 93 procent sedan tidigare försäkringskunder i Länsförsäkringar. Antalet bankkort ökade med 10 procent till ( ). Länsförsäkringar hade 6 miljoner inloggningar i mobilappen under december 2014, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med december Ett stort utbud av tjänster för bland annat sparande finns i mobilappen och fondhandeln i mobilappen utgör en betydande andel av den totala fondhandeln. Resultat och lönsamhet Resultatet före kreditförluster ökade med 20 procent till 927 (773) Mkr och rörelseresultatet ökade med 45 procent till 935 (647) Mkr, vilket förklaras av ett ökat räntenetto, ökade provisionsintäkter, ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster och lägre kreditförluster. Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,3 (6,7) procent. Räntenetto Mkr Intäkter Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till (2 104) Mkr och förklaras av ett ökat räntenetto, ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster och ökade provisionsintäkter. Räntenettot ökade med 16 procent till (2 230) Mkr främst till följd av ökade volymer och förbättrade marginaler. Placeringsmarginalen stärktes till 1,15 (1,06) procent. Nettoresultat av finansiella poster förbättrades till 98 ( 86) Mkr och förklaras främst av att föregående år förelåg negativa effekter i förändringar av verkligt värde i kombination med återköp av egna obligationer. Provisionsintäkterna ökade med 15 procent till (1 140) Mkr till följd av ökade intäkter i kort- och fondaffären. Provisionsnettot uppgick till 424 ( 253) Mkr, vilket förklaras av ökad ersättning till länsförsäkringsbolagen relaterat till högre affärsvolymer och ökad lönsamhet, samt ökade förvaltningskostnader i värdepappersaffären. Rörelseresultat och räntabilitet på eget kapital Mkr Rörelseresultat Räntabilitet på eget kapital, % % 10 Kostnader Rörelsekostnaderna exklusive nedskrivning ökade med 6 procent till (1 319) Mkr. Rörelsekostnaderna inklusive nedskrivning ökade med 15 procent till (1 331) Mkr, vilket främst förklaras av en nedskrivning om 123 Mkr till följd av förändrade kalkylförutsättningar i vissa immateriella tillgångar. Ökningen avser även till viss del fondbolagets ökade förvaltningskostnader, relaterade till ökade volymer. K/I-talet före kreditförluster exklusive nedskrivning uppgick till 0,57 (0,63) och K/I-talet efter kreditförluster exklusive nedskrivning uppgick till 0,57 (0,69). K/Italet före kreditförluster uppgick till 0, förvaltningsberättelse 17

20 (0,63) och K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 0,62 (0,69). K/I-tal före kreditförluster 0,9 0,8 0,7 0,6 0, Kreditförluster Avräkningsmodellen, som infördes 1 januari 2014 avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär, har inneburit att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot en buffert av upparbetad förmedlingsersättning. Övergången till avräkningsmodellen innebär att bankkoncernens kreditreserver hänförliga till länsförsäkringsbolagsaffären vid tidpunkten för införandet, successivt under två år kommer att åter föras med 158 Mkr. Under året återfördes 67 Mkr. Kreditförlusterna uppgick netto till 7 (126) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,08) procent. Kreditförlusterna före återföring är fortsatt låga och uppgick netto till 60 (126) Mkr. Reserverna uppgick till 344 (422) Mkr, vilket motsvarar reserver i förhållande till utlåning om 0,19 (0,25) procent. Därutöver innehålls 80 Mkr av länsbolagsersättningarna i enlighet med ovan beskrivna avräkningsmodell. Osäkra lånefordringar brutto uppgick till 316 (393) Mkr, vilket motsvarar en andel osäkra lånefordringar brutto om 0,17 (0,23) procent. För mer information om kreditförluster, reserver och osäkra fordringar, se noterna 17. Inlåning och sparande Inlåningen från allmänheten ökade under året med 11 procent till 77 (69) mdr och antal inlåningskonton ökade med 8 procent. Småföretagsinlåningen uppgick till 9,5 (8,6) mdr. Marknadsandelen stärktes till 4,7 (4,5) procent den 31 december 2014 enligt SCBs statistik. Fondvolymen ökade med 20 procent till 100 (83) mdr. Månadssparande i fond hade en god utveckling liksom fondflytt, individuellt pensionssparande (IPS) och antalet värdepappersdepåer. Utlåning All utlåning sker i Sverige och i svenska kronor samt har en väl geografiskt fördelad spridning. Utlåningen till allmänheten ökade med 11 procent till 179 (162) mdr. Marknadsandelen av hushållsutlåning uppgick till 5,2 (5,0) procent den 31 december 2014 enligt SCBs statistik. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 12 procent till 126 (112) mdr. Bostadsutlåningens andel av den totala utlåningsportföljen uppgick till 71 procent. Marknadsandelen av bostadsutlåning var 5,1 (4,9) procent den 31 december 2014 enligt SCBs statistik. Lantbruksutlåningen ökade med 5 procent till 22 (21) mdr. Bottenlån för lantbruksfastigheter som står för hela ökningen i lantbruksutlåning ökade till 20 (18) mdr, motsvarande 90 (89) procent. Lantbruksutlåningen består främst av bottenlån till familjeägda lantbruk och det genomsnittliga engagemanget är lågt och uppgick till 1,9 Mkr den 31 december Lantbruksutlåningen fortsätter växa i lägre takt än övrig utlåning. Småföretagsutlåningen uppgick till oförändrat till 1,5 (1,7) mdr den 31 december LÅNEPORTFÖLJ Produktfördelning, % Bolån 71% 71% Lantbruk 12,5% 13% Flerbostadsfastigheter 4% 3,5% Industri- och kontorsfastigheter 0,5% 0,5% Summa 88% 88% Leasing 3,5% 4% Avbetalning 3% 3% Summa 94,5% 95% Blancolån 4% 4% Övrigt 1,5% 1% Totalt 100% 100% Upplåning Koncernen har en låg refinansieringsrisk och en välfördelad förfallostruktur. Emitterade värdepapper ökade med 4 procent till 129 (124) mdr, varav säkerställda obligationer uppgick till 101 (99) mdr, icke säkerställd långfristig upplåning till nominellt till 23 (22) mdr och kortfristig upplåning till 4 (2) mdr. Genomsnittlig återstående löptid för den långfristiga upplåningen var 2,8 (2,6) år den 31 december Under året emitterades säkerställda obligationer med en volym motsvarande nominellt 24 (23,5) mdr, återköpta säkerställda obligationer uppgick till nominellt 8 (7) mdr och förfall av säkerställda obligationer uppgick till nominellt 17 (8) mdr under året. Länsförsäkringar Bank emitterade under året icke säkerställda obligationer om nominellt 9 (11) mdr. Likviditet Den 31 december 2014 uppgick likviditetsreserven till 45 (46) mdr enligt Bankföreningens definition. Likviditetsreserven är placerad i värdepapper med mycket hög kreditkvalitet och som är belåningsbara hos Riksbanken och i förekommande fall i ECB. Likviditetsreserven består till 72 procent av svenska säkerställda obligationer, till 6 procent av andra svenska obligationer med kreditbetyg AAA/Aaa, till 18 förvaltningsberättelse

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Hypotek

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Hypotek ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Hypotek LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK DET FINANSIELLA ÅRET 2014 Kundutveckling Tusental 225 % 100 Utlåning och marknadsandelar mdr % 150 6 180 90 135 80 100 5 90 70 50 4 45 60

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Länsförsäkringar Bank. Årsredovisning

Länsförsäkringar Bank. Årsredovisning Länsförsäkringar Bank Årsredovisning Det finansiella året 2016 Viktiga händelser Rörelseresultatet ökade 25 procent till 1 467 (1 175) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,1 (8,9) procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 09-05 Dnr 12-9348 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2013. Pelare III

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2013. Pelare III Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2013 Pelare III Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsinriktning...4 Risker och riskhantering...5 Kapitalbas och kapitalkrav... 6 Kreditrisker...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Skandiabanken Investerarpresentation 2016-05-03

Skandiabanken Investerarpresentation 2016-05-03 Skandiabanken Investerarpresentation 216-5-3 Dagens presentation Huvudbudskap första kvartalet 216 och helår 215 Finansiell utveckling helår 215 Skandiabankens bolån och program för säkerställda obligationer

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer