AFFÄRSUTVECKLING KUMLA. Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden. Box Kumla Besök: Köpmangatan 28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSUTVECKLING KUMLA. Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden. Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28"

Transkript

1 AFFÄRSUTVECKLING KUMLA Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden Kumla Promotion Anneli Nilsson Box Kumla Besök: Köpmangatan 28 Projektledare

2 Två intensiva och utvecklande år i Kumla projektet Affärsutveckling ESF Kumla är nu avslutat efter 2 års arbete. Det har varit en intensiv tid för alla som deltagit i de olika kurserna som anordnats. I vår ansökan till ESF skrev vi att projektet är synnerligen viktigt för att stärka och utveckla butiker och serviceföretag i centrala Kumla. Ambitionen är att företagen ska öka kvalitén i sitt arbete och öka försäljningen, detta för att företagen i sig ska få en långsiktig överlevnadsförmåga. Det ska också säkra och utveckla sysselsättningen för anställda i dessa företag. I det utvecklande arbetet ingår att skapa en säker, trygg och stimulerande arbetsplats för de anställda, samt öka dialog och medarbetaransvar. Projektet kommer att stimulera företagen till ökad tillgänglighet för funktionshindrade att arbeta och även kunna nyttja affärsutbudet som konsumenter. Dessa ovan beskrivna effekter är långsiktiga och kommer att ge bestående avtryck. Projektet har också sett att arbetsmetodiken att erbjuda centrumföretag att ingå i projektet stärker gruppens vikänsla och bidrar till långsiktiga positiva effekter för framtida samarbete. Totalt har 148 personer tillsammans deltagit i mer än timmars undervisning som vi arrangerat. Dessutom har många gått i branschspecifika utbildningar Projektledningen och Kumla Promotions styrelse hoppas att de som deltagit i kurserna kan känna igen sig i ovanstående och att ni haft glädje av den tid ni deltagit i projektet. En fortsättning som kommit ur projektet är den Handelsgrupp som bildats. Den skall ta vid och driva frågor som rör olika frågor inom Kumla. På följande sidor finns den rapport som företaget AGASPO AB gjort om vårt projekt. De har följt verksamheten under drygt ett år, tagit del av våra rapporter till ESF och även kontaktat deltagare, företag och utbildningsföretagen. Kumla Kumla Promotion

3 Utvärderingsrapport augusti 2013 Lärande utvärdering av Affärsutveckling Kumla Hussein Sabri AGASPO AB

4 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Processutvärdering/lärande utvärdering... 3 Underlag till utvärderingen... 3 Bakgrundsbeskrivning... 3 Vad är ett projekt... 4 Målgruppen för projektet... 5 Syftet och mål med projektet... 5 Projektorganisation... 6 GENOMFÖRANDET... 6 Anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade utbildningar... 7 Har projektet uppnått sina syften och mål?... 8 Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet... 9 Samverkan... 9 Mervärde SAMMANFATTNING...10 AGASPO AB 2

5 INLEDNING Föreliggande rapport är en utvärdering av kompetensutvecklingsprojektet Affärsutveckling Kumla. Projektet har pågått sedan augusti Det har genomförts för ca 150 anställda och ägare på 43 företag i Kumla. Projektet vilar på en kompetensanalys som genomfördes under hösten Genom att höja kompetensen hos personalen i Kumla Centrums företag syftar projektet till att göra dessa mer attraktiva för framförallt kundgruppen i Kumla. Rapporten inleds med en kort bakgrund om processutvärderingar, syftet med dem och det material rapporten vilar på. Därefter ger vi en bakgrundsbeskrivning till projektet för att sedan gå in på sådant som är av central vikt i utvärderingen. Vi avslutar rapporten med en sammanfattning som även rymmer vår helhetsbedömning av projektet. Processutvärdering/lärande utvärdering Processutvärderingar handlar ofta om att samla in material från olika aktörer och deltagare, sammanställa deras bilder av projektet och dra slutsatser som löpande eller vid behov kan bidra till en utveckling eller omstyrning av projektet. Processutvärderaren har projektmålen i fokus samtidigt som projektets väg till målen är viktig att följa för utvärderaren. ESF-rådets tanke med processutvärderingar eller lärande utvärderingar är att utvärderingarna ska bidra till strategisk påverkan. Det har bäring på lärandet i de organisationer som är direkt berörda av ett projekt och spridning av nya kunskaper och insikter till andra organisationer. Det finns en långsiktighet i detta tänkande, vilket innebär att ett projekt inte endast förväntas utföra något som sedan avslutas utan att lämna avtryck i verksamheten. Snarare förväntas projekt som får medel från ESF-rådet att bidra till bestående förändringar och utveckling av individer, organisationer och/eller verksamheter. Underlag till utvärderingen Underlaget till denna rapport utgörs av ett 20-tal intervjuer med ägare/medarbetare som har genomförts i samband med företagsbesök. Intervjuerna har rört frågor om varför de har valt att delta i projektet, hur kompetensutvecklingsinsatserna har uppfattats av de intervjuade samt hur de har upplevt att insatserna har tillvaratagits i den egna organisationen. Vi har också samlat in ett underlag genom ett utvärderings- och lärseminarium som vi genomförde med tre grupper. Seminariets fokus var på betydelsen av de nya kunskaperna och erfarenheterna för såväl individerna som företagen, samt huruvida kontakterna/erfarenhetsutbytet med andra företag hade bidragit till en ökad samverkan. Dessutom diskuterades hur kompetensutvecklingsinsatserna tillvaratas av medverkande organisationer. Dessa underlag har kompletterats med enkäter till projektledningen, styrgruppen, deltagare och utbildningsanordnare och minnesanteckningar från återkopplingsmöten. Vi har även besökt projektet vid fem tillfällen och tagit del av projektets egen dokumentation i form av lägesrapporter till ESF-rådet. Bakgrundsbeskrivning Kumla Centrum har under de senaste åren upplevt ett problem med vikande siffror i handelsstatistiken och ökande konkurrens från bl.a. Mariebergs köpcentrum. Detta har lett till nedläggning av verksamheter, ökad arbetslöshet och allmän oro hos näringsidkare för en negativ nedåtgående utveckling (Problembilden). För att stävja den negativa utvecklingen och bidra till en positiv utveckling beslöt Kumla Promotion att satsa på kompetensutveckling för handelsföretagen i centrala Kumla (Idén). Det genomfördes en förstudie som uppdagade en del brister hos centrumföretagen, bl.a. att den formella utbildningsnivån hos flertalet företag var låg, det rådde ojämställdhet i näringen (70-80% är kvinnor), flertalet företag arbetar AGASPO AB 3

6 traditionellt i den meningen att ny teknik används i låg utsträckning, många av företagen bedriver solitär verksamhet och sist men inte minst att det saknades ett gemensamt varumärke och handelsvision i Kumla. Med resultatet från förstudien skapade Kumla Promotion ett centrumutvecklingsprojekt och sökte och beviljades medel hos ESF-rådet för att finansiera det. Kumla Promotion och företagen kom överens om att utvecklingsarbetet skulle fokusera på kompetensutveckling, affärsutveckling, samverkan, ökad tillgänglighet och ny teknik. Ett antal kurser upphandlades och genomfördes (Aktiviteter). Projektet startades augusti 2011 med en mobiliseringsfas och fortsatte sedan med genomförande och avslutas i augusti Frågan är om vilka resultat projektet har nått och vilka effekter dessa resultat har lett till eller kan väntas leda till. Det återkommer vi till i vår analys, under rubriken Genomförande. Analysen har fokus på aktiviteter, resultat och effekter i relation till projektets syfte och mål. Nedan illustreras ovansagda som en s.k. projektkarta. Projektkarta Aktiviteter Resultat Idé Problem Effekt Figuren visar ett projekts normala process, dvs ett konstaterat problem väcker en idé som genom ett antal aktiviteter är tänkt att leda till ett resultat som i sin tur ger effekt på föremålet för projektet. Det kan i sammanhanget kanske vara på sin plats att beskriva huvudbegreppet i rapporten, nämligen projekt. Vad är ett projekt? Det finns många definitioner på projekt och det kan vara svårt att hitta en kortfattad och entydig definition som är giltig för alla typer av projekt. I de flesta sammanhang kan dock konstateras att ett projekt är avgränsat i tiden, har ett bestämt mål och är unikt, vanligen AGASPO AB 4

7 engagerar flera människor med olika arbetsuppgifter och ansvar, kräver en projektorganisation som står vid sidan av den ordinarie organisationen. Ett projekt syftar i regel till förändringar. Om vi stannar upp och funderar över situationen för detta projekt kan vi konstatera att det berör tre aktörer; Projektet, Kumla Promotion och medverkande företag, alla med sina egna organisationer. Utmaningen för projektet är i detta sammanhang att få aktiviteter, resultat och effekter att fortleva utan projektets organisation. Förutsättningar och utgångspunkter för projekt Följande förutsättningar som är klara vid inledningsskedet underlättar hela projektprocessen. klart definierat mål målgrupp och övriga intressenter definierade preciserade villkor, krav, förväntningar, direktiv förväntat resultat och kvalitet förstudie eller marknadsundersökning alternativt intressent- och konkurrentanalys tidplan ekonomiska utgångspunkter och budget projektorganisation; styrgrupp och projektgrupp samt projektledare projektplan praktiska frågor, t.ex. lokaler uppföljning/utvärdering Redan här kan vi konstatera att projektet Affärsutveckling Kumla uppfyllde merparten av nämnda förutsättningar. Målgruppen för projektet Målgruppen för projektet har bestått av ca 150 anställda och ägare i 43 företag, verksamma inom handel och service i centrala Kumla. 143 personer har deltagit i projektets kurser. Somliga har deltagit i flera kurser. Totalt har dessa personer varit på utbildningar ca 1000 gånger sedan januari Syfte och mål med projektet Det övergripande syftet med projektet är beskrivet ur två perspektiv. I projektansökan anges syftet enligt följande: att bidra till Kumla Centrumhandels kompetensutveckling genom att underlätta för anställda kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav samt skapa förutsättningar till ökad anställningsbarhet och rörlighet. Vi tolkar syftet som en kompetensutvecklingsinsats riktad mot huvudsakligen de anställda hos deltagande företag. I avstämningsrapporten efter genomförd mobiliseringsfas anges projektets övergripande mål / syfte: att vända de negativa handelssiffrorna som visats de senaste åren, m.a.o. en utveckling av företagens verksamheter i termer av ökad lönsamhet, tillväxt och höjd servicemedvetenhet. Att höja kompetensen hos anställda och företagare ökar i regel förutsättningarna för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen. Projektets huvudfokus är dock på den första beskrivningen av syftet, dvs kompetensutveckling av anställda. 1 Uppgifterna är hämtade från projektets ESF-rapporter. AGASPO AB 5

8 Projektets mål, enligt projektansökan, är - att implementera en hållbar modell för strategisk kompetensutveckling som stärker och utvecklar Kumlas centrumhandel idag och för framtiden. - förstärkning av de redan sysselsattas anställningar, - kunna nå så många som möjligt, - skapa ökade möjligheter till personalsamverkan mellan butiker vad gäller att koordinera bemanning vid olika efterfrågebelastningar, - bidra till tryggare anställningar och omställningsmöjligheter. Målen är inte närmare preciserade. Någon uttalad modell för strategisk kompetensutveckling har inte funnits för att tillämpas. Den metod som projektledningen i praktiken tillämpat kan dock betraktas som en modell för strategisk kompetensutveckling fastän den inte är beskriven i ord. Utöver nämnda mål har projektet åtagit sig att arbeta med samverkan, jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Projektorganisation Huvudman och projektägare var Kumla Promotion som är en ekonomisk förening och arbetar för att stärka kommunens handel och företagsamhet samt för att öka sammanhållningen mellan företag och invånare. Kumla Promotions goda kännedom om centrumföretagen, dess erfarenhet som samordnare av olika aktiviteter och dess väl utvecklade nätverk i lokalsamhället har bidragit till att de har kunnat ta sitt projektägaransvar på ett bra sätt. Projektledningen bestod av två personer som organiserade och drev projektet med stort engagemang. En styrgrupp tillika referensgrupp bestående av företrädare för Kumla Promotion, några från de deltagande företagen och kommunen har fungerat som stöd och delvis som bollplank åt projektledningen. Projektet har också haft en mängd samverkanspartners. Dessa är Kumla kommun, Svensk handel, Handelsanställdas förbund, Arbetsförmedlingen i Kumla, Nyföretagarcentrum i Sydnärke, Företagarna, Örebro universitet och John Norlander gymnasiet. Sammantaget är vårt intryck att organisationerna har noterat de behov projektet har haft. Alla involverade tycks vara nöjda även om några som är självkritiska och hade önskat mer tid för ett större engagemang. GENOMFÖRANDET Projektet inledde sin genomförandefas januari/februari 2012 med planering och anordning av ett antal kurser. Det är företagen själva som har önskat kurserna. Både den enskildes behov av utbildning och företagets behov av kompetensutveckling har legat till grund för valet av kurs och deltagare. Följande kurser har genomförts: Engelska IT (IT från grunden, IT Steg 1 och IT Sociala medier) Kumlas Gemenskap Sälj Skyltning / butikskommunikation Bokföring / redovisning Samverkansgruppen Ledarskap / retorik Marknadsföring AGASPO AB 6

9 En del kurser var uppdelade i olika nivåer för att bäst kunna motsvara kursdeltagarnas förutsättningar och förkunskaper. Några av kurserna har haft praktiska inslag i form av omskyltning och anpassning av butiker. Kurserna har hållits i projektets egna centralt belägna lokaler vilket har underlättat för såväl deltagare som utbildningsanordnare. Kurserna har hållits i olika pass; förmiddag, eftermiddags- och kvällspass i syfte att möjliggöra deltagarnas närvaro. Flexibiliteten vid kurstillfällena har uppskattas av deltagare, då de har kunnat välja tider som passat deras arbetssituation bäst. Förutom en utbildare, som flertalet av deltagare var missnöjda med och som under projekttiden byttes ut, har kursdeltagarna i stora drag varit nöjda med de övriga utbildarna. Från projektledningens sida har man haft tillägnandet av kunskaperna i fokus, dvs de har strävat efter att deltagarna kunnat ta till sig kursinnehållet. Det har de bl.a. gjort genom att anpassa kurstakten till deltagarna och ibland genom att förlänga en aktuell kurs som konsekvens. Sammantaget kan vi konstatera att kurserna har varit väl organiserade och anpassade till målgruppens behov både vad gäller innehåll och praktiska arrangemang kring kurserna. Anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade utbildningar Som tidigare nämndes erbjöds 11 kurser inom ramen för projektet. Vi har ovan indelat kurserna efter ämnesområden. Ett annat sätt att skilja utbildningarna åt är att kategorisera dem utifrån anpassningsinriktade eller utvecklingsinriktade. Med anpassningsinriktade avses utbildningar som syftar till att exempelvis lära sig att köra en viss maskin eller exponera varor efter ett visst mönster, med andra ord kunskaper som krävs för att kunna hantera något. Branschspecifika utbildningar, t.ex. frisörsutbildningar, tillhör ofta denna kategori. Det är i regel lätt att följa upp och mäta effekten av en sådan kompetensinsats, helt enkelt därför att det är konkret och mätbart här och nu. Utvecklingsinriktade utbildningar är istället sådana som syftar till förändring av olika slag. Den här typen av utbildningar fordrar ofta reflektion över verksamhetens nuläge och utrymme för förändring och utveckling för att kunna ge långsiktiga effekter. Ledarskapsutbildningar ingår i denna kategori. Kompetensinsatser av detta slag ger i regel effekt efter en lång tid och förutsätter ofta omorganisationer. Enkätsvaren från deltagare bekräftar beskrivningen ovan. Deltagarna anger att de i stort sett redan efter vissa kurstillfällen började implementera kunskaperna; t.ex. butikskommunikation, data eller facebooksmarknadsföring. Däremot råder det en viss oklarhet över hur satsningarna har påverkat deras syn på framtiden och deras företagande. Lärande Ett syfte med kompetenshöjande insatser är att höja kompetensnivån hos den enskilde medarbetaren, vilket möjliggör ett lärande som kan gynna såväl individen som företaget. Frågan är hur en enskild person inom ramen för ett sammanhang, t.ex. på sin arbetsplats, bäst kan höja sin kompetens och tillgodogöra sig ett lärande. Räcker det att medarbetaren genomgår en utbildning för att kompetensen per automatik ska höjas? Eller behövs det andra faktorer som skapar förutsättningar för att ny och ofta teoretisk kunskap omvandlas till färdigheter och tillämpbara kunskaper hos individen? Forskning och praktisk erfarenhet visar att det behövs en lärande miljö där den nyförvärvade kunskapen omsätts i organisationens AGASPO AB 7

10 produktionsprocess. Nedan följer en schematisk illustration av en lärprocess där de invanda arbetsmetoderna med jämna mellanrum utmanas i syfte att utveckla och förbättra processen 6- Reflektera över hur det har gått. 2- Varför arbetar vi som vi gör? 4- Förslag till nytt arbetssätt. Utveckla den nya lösningen. Illustrationen är gjord av Ellström (2010). En central fråga i projektet som rör insatsernas långsiktiga effekter är hur företagen tillvaratar den nyförvärvade kompetensen inom verksamheten. Tillvägagångssättet varierar mellan företagen; medan en del företag saknar en struktur för återkoppling och tillvaratagande av den nya kunskapen har andra företag en naturlig återkoppling och spridning av den nya kunskapen. Vårt intryck är att flertalet företag i projektet tillhör den förstnämnda kategorin. Det finns dock några företag som efter vissa kurser har tillämpat tankegången som illustreras i lärandecirkeln. Som exempel har vissa butiker efter skyltningskursen oftare omprövat sina idéer och omskyltat i butiken. Det innebär troligen att dessa har ett fördjupat lärande då de på ett naturligt intuitivt sätt tillämpar tankegångarna i modellen. Det kan i sin tur antas leda till att de nya kunskaperna integreras i verksamheten och blir en del av dess utveckling. Det förefaller dock som om flertalet företag har något att ytterligare lära i detta avseende. Som vi ser är detta en aspekt som med fördel kan betonas och beaktas i framtida projekt i syfte att förstärka de långsiktiga effekterna. Har projektet uppnått sina syften och mål? De övergripande syftena och målen i projektet är ganska svepande och saknar konkretisering. De är därmed inte direkt mätbara, delvis därför att det är svårt att peka på vilka faktorer som bidrar till vad. Insatserna från projektet utgör bara en del av företagens aktiviteter och de går i regel inte att skilja från övrigt. Kompetensutvecklingen är visserligen en viktig variabel i AGASPO AB 8

11 förstärkningen av företagens konkurrenskraft, men det behövs andra inslag för att ett företag på ett varaktigt sätt ska kunna stärka sin konkurrenskraft, öka sin lönsamhet och tillväxt. Ett gott ledarskap i termer av förmåga att motivera medarbetare och göra dem delaktiga i verksamheten, en ekonomisk medvetenhet som genomsyrar hela verksamheten och effektiva arbetsprocesser är några exempel på vad som ofta är nödvändigt för att ett företag ska kunna utmärka sig från sina konkurrenter. Mot den bakgrunden är det troligen att förvänta sig för mycket att företagen inom ramen för projektet ska ha uppnått en mätbar förstärkning av sin konkurrenskraft. I dagsläget saknas konkreta uppgifter som påvisar en ekonomisk positiv effekt av insatserna i termer av t.ex. ökad omsättning eller tillväxt. Däremot har projektet, som tidigare nämnts, uppnått målet att bidra till en kompetensutveckling hos de anställda och ägare. Det har skett på, enligt många deltagare, mycket nöjaktigt sätt. Denna måluppfyllelse ligger väl i linje med projektets huvudsyfte, nämligen kompetensutveckling av de anställda vid centrumföretagen. Beträffande ett annat mål som framförs i ansökan, nämligen en förstärkning av redan sysselsattas anställningar och en ökad anställningsbarhet till följd av kvalificerade vidareutbildningar, är det svårt att mäta. Vi kan anta att kompetensutveckling bidrar till förstärkning av redan sysselsattas anställningar. De övriga målen beskrivs nedan under sina respektive rubriker. Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet Jämställdhetsintegrering är en strategi som den svenska regeringen och EU använder för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Europarådet definierar jämställdhetsintegrering som så: Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattande. Målgruppen för projektet utgör en ojämställd grupp i den meningen att majoriteten av ägare och medarbetare på dessa företag är kvinnor. Projektet hade, liksom alla andra projekt som finansieras av ESF-rådet, att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap om jämställdhetsfrågan bland deltagare och övriga intressenter. Projektledningens upprepade försök att inbjuda en konsult inom jämställdhet (ESF Jämt och senare Länsstyrelsen i Örebro) till ett seminarium eller workshop misslyckades, i stort sett p.g.a. avbokningar från konsulten. Istället deltog en av projektledarna i seminarier arrangerade av ESF Jämt och Länsstyrelsen i Örebro. Det bör noteras att det har saknats konkreta och mätbara mål för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Trots det har projektet uppnått steg 1 i ett jämställdhetsarbete tack vare den kunskapsinhämtning som ägde rum i projektet. Kunskapsinhämtning är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. Beträffande tillgänglighet har projektet vid olika tillfällen använt sig av Handisams informationsmaterial. Dessutom har tillgänglighet ingått i vissa kurser. Sammantaget har projektet vidtagit de åtgärder som kan anses vara proportionella inom ramen för ett sådant projekt. Samverkan I projektansökan framhävs vikten av samverkan mellan företagen för att öka möjligheten till personalsamverkan mellan butiker vad gäller att koordinera bemanningen vid olika AGASPO AB 9

12 efterfrågebelastningar. Det framförs en viljeyttring om att deltagare och projekt redan före projektstart skulle samverka för att kunna välja rätt kursutbud. En annan kategori aktörer som ansökan berör är samverkanspartners (se projektorganisation). Syftet med att ha samverkanspartners var att ta del av deras kompetens och skapa ett långsiktigt intresse och fokus på kompetensutveckling och vidareutbildning. Vad gäller målet att genom samverkan koordinera bemanningen är det okänt för oss om så sker. Under den inledande fasen fick blivande deltagare komma till tals och välja inriktningen på kursutbudet. Ur det perspektivet är den delen av samverkansmålet uppnådd. Samverkan med samverkanspartners har dock haft ett tunnare innehåll, då de enligt enkätsvaren inte kunnat engagera sig i den mån de egentligen önskat. Den största behållningen i samverkanssammanhanget är dock den gemensamma andan företagen och personalen emellan Kumlaandan som har uppstått genom projektet. Kurstillfällena har skapat en plattform för möten mellan kursdeltagare. Före projektet förekom sällan någon samverkan mellan centrumföretagen. Projektet har bidragit till att deltagarna mötts och lärt känna varandra. En av kurserna, Kumlas Gemenskap, var i sin helhet ämnad åt samverkan mellan de olika företagen. Många av våra intervjupersoner anger att de uppskattar den öppna stämningen som uppkommit tack vare projektet. Konkret har företagen genomfört ett antal aktiviteter, som t.ex. ljusafton, julskyltning eller Adventsaktiviteter. Man har även kommit överens om gemensamma öppettider som tidigare var föremål för oenighet. Detta tycks bädda för framtida djupare samverkan företagen emellan. Mervärde Projektet har bidragit till att skapa ett mervärde utöver genomförda aktiviteter. Centrumhandelns bekymmersamma situation beror, som tidigare nämnts, dels på den externa och tuffa konkurrensen från Marieberg, dels bristande kunskaper i företagande och nytänkande bland vissa företag. Problemet kan också bero på inbyggda och infrastrukturell felplanering från t.ex. kommunens eller andra myndigheters sida. Exempel på den här typen av brister som har en negativ effekt på näringslivet kan vara felaktig trafikplanering, felaktiga resursallokeringar, avsaknad av samordning mellan olika samhällsaktörer eller politiska meningsskiljaktigheter. Projektet har kartlagt dessa problem och försökt hantera dem. Projektledningen har träffat tjänstemän och politiker i kommunen och framfört önskemål om och förslag på vissa åtgärder, vilket har mottagits väl. Som exempel på förslag var att förbättra tillsynen över torghandeln och att se över trafiken i stadskärnan. Syftet med sistnämnda var att underlätta för bilister att ta sig till centrumet. Kommunledningen har redan genomfört ett par av förslagen och lovat att i möjligaste mån arbeta sig igenom förslagslistan. Projektet har lyckats samla ihop enskilda näringsidkares synpunkter och framföra dem gemensamt. Detta skapar större kraft än om en enskild ensamt framför sin egen synpunkt. Framförda förslag har redan lett till några förändringar och kan leda till ytterligare åtgärder som i synnerhet gynnar projektdeltagarna och centrumhandeln. Detta är i så fall ett mervärde som projektet har skapat. SAMMANFATTNING Kompetensutvecklingsprojektet Affärsutveckling Kumla har pågått sedan augusti Under 2012 och våren 2013 har 11 kurser erbjudits deltagande företags anställda. Kurserna har för det mesta haft praktisk inriktning och varit anpassade till deltagarnas förutsättningar och företagens behov. Flertalet av deltagarna är nöjda med upplägget, innehållet och framförallt flexibiliteten vad gäller kurstiderna. Projektledningen har enligt vår bedömning drivit projektet på ett föredömligt sätt. Gemenskapen mellan deltagande företag har förstärkts. AGASPO AB 10

13 Flertalet företag tillämpar de kunskaper de skaffat sig under projektettiden. Det har redan bildats en Handelsgrupp som kommer att ta vid när projektet slutar. Det innebär att de har lyckats överbrygga projektet till något som fortlever efter dess avslut. Tanken är att ta tillvara resultaten från projektet och fortsätta med aktiviteter som gynnar företagen. Sammantaget är vår bedömning att projektet har förstärkt de anställdas och företagens kompetens samt att projektets aktiviteter bidragit till att stärka centrumföretagen i deras arbete att motverka den negativa trenden som uppstått bl.a. genom det hårda konkurrenstrycket från Marieberg. Töcksfors, augusti 2013 Hussein Sabri AGASPO AGASPO AB 11

14

15

16 Kumla Promotion Box 1112, Kumla Kumla Promotion Anneli Nilsson Box 1112 Projektledare Kumla Besök: Köpmangatan

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem medarbetare på Backer

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Bulten

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer