Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(15)

2 Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett radhusområde i Viby, Sollentuna. Det är nära till skog, ängar, vatten och stall. Förskolans gård har gungor, rutschkana, sandlådor samt stora lekytor med gräs och grus. Lantgårdens verksamhet är uppdelad på Upptäckare (1-3 år), Utforskare/Äventyrare (3-6 år) där Utforskare och Äventyrare är tillsammans i en hemvist. I byggnaden finns matsal och två gemensamma lokaler som är väl tilltagna för lek och övrig pedagogisk verksamhet. Ett vindskydd där Upptäckarna sover finns beläget på gården och ett tält där Utforskare och Äventyrare vilar när vädret tillåter. Maten levereras från förskolan Silverskogen där den tillagas från grunden enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. En ekologisk dag i veckan. Personalgruppen/ pedagoger Upptäckare Margaretha Allysdotter, förskollärare, 40 timmar Marika Eriksson, barnskötare, 30 timmar Utforskare/Äventyrare Ann Stranger Olsson, förskollärare och förskolechef 40 timmar. Arbetar med Äventyrarna. Sanna Johansson, 40 timmar, barnskötare. Arbetar med Utforskarna. Selver Uludag, 35 timmar, barnskötare och resurs. Arbetar med Utforskarna Alexandra Florbrant, 30 timmar, resurs. Arbetar med Utforskarna Barngruppen Under terminen har vi haft 31 barn på Lantgården. Upptäckare 10 barn Utforskare 15 barn och Äventyrare 6 barn Förskolan har haft ett antal föräldraaktiva inskolningar under terminen vilka har fungerat utmärkt. För de nya barnen har pedagogerna ett inskolningssamtal för att samla och ge information innan inskolningen och ett uppföljningssamtal efter inskolningen. Pedagogerna har ansvarsbarn vilket innebär att ansvarspedagogen dokumenterar i barnens Min bok och ansvarar för utvecklingssamtalet. Alla barn har en individuell utvecklingsplan som har utarbetats i samråd med respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk dokumentation (barnens läroprocesser) i barnens Min bok. Under 2(15)

3 våren har alla pedagoger haft ett samtal för återkoppling av utvecklingssamtalet, utvecklingssamtal, utskolningssamtal samt avslutningssamtal. Planering, reflektion, utveckling, dokumentation Vi har under vårterminen haft reflektionstid och pedagogmöten där pedagogerna har diskuterat och utvecklat arbetet med likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation och Grön Flagg samt planerat det kontinuerliga arbetet i verksamheten. Under en planeringsdag i januari utvecklade vi arbetet med Lantgårdens likabehandlingsplan, där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga. Alla pedagoger har gått Frilufts Förskolors kurser kontinuerligt och uppdaterat HLR (hjärt och lungräddning), brandutbildnig och Hitta Vilse. En resurs har fått kontinuerlig utbildning och handledning från autismcenter. Personalen har haft 1 timme enskild reflektionstid varje vecka och 1 timme reflektionstid för gruppen varannan vecka. Som ett led i vårt arbete med att utveckla vår pedagogiska dokumentation har vi arbetat med barnens läroprocesser (uppföljning, utvärdering och utveckling). Vi har fått handledning av Frilufts Förskolors pedagogiska handledare och inspirationspedagog. Det har även arbetats fram ett dokument som ska underlätta och stödja pedagogerna i arbetet med pedagogisk dokumentation. Alla barn har sin egen pärm Min bok där vi samlar barnens läroprocesser. En sammanfattning av de olika gruppernas verksamhet sätts vid terminens slut in i barnens pärmar. Vi har ett utskolningssamtal med våra Äventyrare. Föräldrasamverkan Alla föräldrar får varje vecka ett veckobrev där vi berättar om barnens lärande under veckan och information om kommande vecka. På whiteboarden vid entrén sätts information upp. Alla gruppers pedagogiska dokumentation finns uppsatta på respektive hemvist ute och inne. Varje månad kommer även information till föräldrarna från förskolechefen. Vi har haft ett samverkansmöte. De centralt styrda dokumenten som Lpfö98:10 (läroplanen) och den kommunala planen samt förskolans egen verksamhetsplan finns i en pärm för föräldrainformation ute. Alla barn har en individuell utvecklingsplan som har utarbetats i samråd med respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk dokumentation i barnens Min bok. Vi har under terminen haft ett drop in där vi visade vårt arbete med kroppen och rörelse. Barn och föräldrar fick delta i en aktivitetsbana och pedagoger fanns tillgängliga för att förklara syftet. Samtidigt visade vi hur viktigt det är 3(15)

4 vad barnen äter på förskolan. Vi bjöd på middag där Åsa lagat mat både för öga och smak. Vi avslutade terminen/läsåret med en picknick tillsammans där barnen hälsade sommaren med sång. Det här är en tradition som skapats på Lantgården. Alla föräldrar har svarat på Sollentuna kommuns kundundersökning som kom ut i februari. En återkoppling/åtgärdsplan har gjorts av pedagogerna som samverkansföräldrar och alla föräldrar tagit del av. Under hösten kommer vi att förankra och diskutera det fortsatta arbetet med de prioriterade områdena i kundundersökningen på samverkansmöte och föräldramöte. Verksamheten och styrdokument Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö 98/10) med stöd av Öva, -pröva, -och läraplanen, Grön Tråd, Våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg. Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Gemensamma teman på hela förskolan har varit språk/kommunikation, barns rättigheter (lika/olika) för Lantgården och Grön Flagg (livsstil/hälsa) människokroppen. Vi har dokumenterat barnens läroprocesser som sedan satts upp på fönster och dokumentationsvägg. Den pedagogiska dokumentationen har sedan samlats i barnens Min bok. Med hjälp av intervjuer, samtal och diskussioner mellan pedagoger, barn och föräldrar har vi arbetet med Lantgårdens likabehandlingsplan. Vi har utvärderat och utvecklat miljön på förskolan och barnen har varit med och utvecklat de olika stationerna på gården. Tillsammans med barn och pedagoger har vi arbetat med barns rättigheter, lika/olika och människokroppen. Lantgården har flera traditioner som vi har genomfört under terminen. Julgransplundring, Veda & Barke loppet på skidor, påsk lunch, picknick och midsommarfirande. I vår har även Veda & Barke springlopp blivit en tradition. Frilufts Förskolor har också samlat in skor och lakan till projektet Vaggan i Litauen. Vi tar emot barnen ute varje dag. När alla barn kommit har vi samling/fruktstund på förskolan eller i skogen och därefter sker olika aktiviteter i de olika skogsgrupperna. På gården har vi stationer med olika aktiviteter där barnens inflytande, skapande, fantasi och lekkompetens får möjlighet att utvecklas. Våra måltider äter vi ute större delen av året så länge vädret tillåter. Upptäckarna vilar ute i vindskyddet. Utforskare och Äventyrare har sin vila ute i tältet eller under tak så länge vädret tillåter. På eftermiddagarna erbjuds olika typer av aktiviteter på de olika stationerna. 4(15)

5 Alla grupper har gått till skogen tillsammans med Veda & Barke varje tisdag, onsdag och torsdag. Skogen är våra uterum. När vi klättrar på stenar, hoppar jämfota, leker tittut, rullar, ålar och klättrar tränar vi grovmotorik. Inne, och även ute vid borden, har vi tränat finmotoriken då vi ritar, målar, trär pärlor, lägger pussel och klär på/av kläderna. Måndagar är vi på förskolan och det är veckans miljödag då vi sköter om gården, källsorterar våra sopor och sköter om komposten. I Grön flagg arbetet under våren har vi fokuserat på livsstil/hälsa där vi plockat fram kamratskap/människokroppen/rörelse. Vi utvecklar ständigt vår utomhuspedagogiska verksamhet och till hjälp har vi Grön Tråd och Öva-, pröva- och läraplan som har utarbetats gemensamt för Frilufts Förskolor. En miniminivå vad verksamheten ska omfatta. Den fungerar även som ett planeringsunderlag och en kvalitetssäkring för vår verksamhet. Veda & Barke är dockor som symboliserar två barn som gör precis som barnen och är med oss i den dagliga verksamheten. Veda & Barke är en länk mellan barn och pedagog i olika situationer. Under våren har vi fortsatt att utveckla våra stationer på gården och vi har stöttat barnen i deras utmaningar och nya konstellationer. Grön flagg, barns rättigheter och Lantgårdens likabehandlingsplan är ett arbete på lång sikt. Utvecklingsområden inför hösten 2014 # Vi ska fortsätta att utveckla arbetet med barns rätt, lika/olika och vår likabehandlingsplan. Målet är att vår gemensamma värdegrund ska vara tydlig och förankrad i hela arbetslaget. # Vi ska fortsätta utveckla vår pedagogiska dokumentation ännu mer och synliggöra processen för barn och föräldrar på väggar ute/inne och i barnens Min bok. # Vi ska ha metoddiskussioner om förhållningssätt, barnsyn, värdegrund och uppföljning av kundundersökningen som ett återkommande inslag på gruppmöten, pedagogmöten, planeringsdagar, utvecklingsdagar och i utvecklingssamtal. # Vi ska utveckla vårt arbete med läroprocesser genom att bland annat använda I-pad tillsammans med barnen i verksamheten. Målet är att barnen ska bli mer delaktiga i planering och utförande. # Vi ska hitta mötesplatser i meningsfulla sammanhang där barnen demokratiskt kan utveckla sina läroprocesser. 5(15)

6 # Vi ska tillsammans med barnens inflytande fortsätta att utveckla vår pedagogiska miljö tillsammans inne och ute. Målet är att vår miljö skall vara pedagogiskt utformad och lätt att förstå och nå för barnen. Miljön skall locka till lärande, utveckling och lek. Verksamheten utgår från att barn är kompetenta. # Vi ska fortsätta att diskutera och utveckla vårt tänk runt pojkar/flickor (genus). # Vi ska fortsätta arbeta med barns inflytande genom dialog i verksamheten, ständiga diskussioner i pedagoggruppen, på gruppmöten och pedagogmöten. # Vi ska arbeta aktivt med Grön Flagg tema Livsstil och hälsa # Vi ska ständigt utveckla den gemensamma reflektionstiden ännu mer för enskilda pedagoger och arbetslag. # Vi ska tydliggöra vårt pedagogiska arbete ännu mer för föräldrar och fortsätta utveckla arbetet med Veda & Barke. Nu önskar jag alla en riktigt skön sommar! Ann Stranger-Olsson förskolechef Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Grethas och Marikas Upptäckare Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98) med stöd av våra styrdokument: Öva,- pröva,- och läraplanen. Gröna tråden, våra mål i verksamheten och Grön flagg (Livsstil och hälsa). Barns rättigheter/lika och olika. Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Jagutveckling: På samlingarna sitter vi alla tillsammans i en cirkel med Veda och Barke. Alla upptäckare är nu trygga med att veta var sin bestämda sittplats är. Barnen är väldigt uppmärksamma på vilka kompisar som är här och vilka som är borta. Barnen blir sedda och känner sig trygga i gruppen och har nu lärt sig att det är okej att säga nej och visa stopp. Veda & Barke och djuren har visat på (i samlingen) hur en bra kompis kan vara. inte slå stopp krama. Man kan vara glad, arg och ledsen som ekorren blev när han gjorde illa svansen, då fick han plåster, en spruta och en kram så att han blev glad igen.(likabehandling, lika och olika). Vi har uppmuntrat varandra att vänta på sin tur, lyssna på sina kompisar, visa hänsyn och hjälpa varandra. Vi har fortsatt med att barnen får turas om att dela 6(15)

7 ut frukt till sina kompisar. Många har lärt sig att säga varsågod och tack och har med glädje gått in för sitt uppdrag. Vi har haft Livsstil och hälsa med inriktning på människokroppen som vårat Gröna flagg tema den här terminen. Vi har sjungit, dansat och tränat vår kroppsuppfattning genom att benämna våra kroppsdelar. Händerna på huvudet klappe, klappe, klapp. Veda och Barke har hjälpt till att rita av våra kroppar, händer och fötter. Att göra handavtryck med färg var roligast tyckte många upptäckare, då kunde man kladda och även smaka på färgen. Vi tränar på- och avklädning och flera upptäckare kan nu klä på sig och vet vilken kroppsdel kläderna ska sitta på. Socialkompetens-EQ Innan vi går till skogen, hjälps vi åt att sätta på oss våra ryggsäckar. Vid grinden samlas vi och tar vår gåkompis i handen och sjunger Veda & Barke sången. Vi har lärt oss många olika begrepp. En del barn går framför, mellan och bakom varandra. Att vara en bra kompis eller nu var du inte en bra kompis har många upptäckare lärt sig att säga nu. I leken bearbetar barnen sina erfarenheter och lär sig nya färdigheter. Nu bjuder barnen in varandra mer till lek och kan leka längre stunder i samma lek. De har lekt (mamma, pappa, barn), (hund), (köra bil), (köra båt), (lekt sjukhus), (lekt affär). I vår sand och vattenlek har vi gjort nya upptäckter: vad som flyter på vatten och vad som sjunker i vattnet. Ibland kändes sanden varm eller kall. Det har varit många kompisar som samlats vid vattenpölarna och öst i och ur vatten i hinkarna. En del har valt att leka med lego, i båten eller med bilarna (barns inflytande). Språk och kommunikation Vi pratar och sätter ord på saker och ting i vardagen och uppmuntrar barnen att ta kontakt med varandra. (dialog) Vi har sjungit många sånger och har haft dans och rörelselekar, rim och ramsor. Under samlingsstunderna har barnen visat på stort intresse o koncentration när vi har illustrerat olika sagor. De har lärt sig många nya ord i till exempel: sagan om den lilla gumman, där vi har lärt oss, stol, bord, pall och det roligaste ordet har varit stäva. De säger de om igen, stäva, stäva, stäva. När vi har klätt på oss benämner vi namnen på kläderna och barnen har sagt efter oss och har nu lärt sig namnen på kläderna. Vi har haft bilder på olika kläder, som barnen har tittat och lärt sig av tillsammans med Veda & Barke. I våra sång och rörelselekar har vi skrattat och haft roligt tillsammans. Alla är glada och med i leken och många kan ta en instruktion. 7(15)

8 Vi har läst och tittat i många böcker och lärt oss många nya ord. Att lära sig nya sånger har varit jätteroligt: ( en sol och en båt och en åtta, en bil och en hink och en råtta. ). Matematik Vi har letat och hittat former i naturen och sorterat naturens material (stora pinnar, små pinnar) (stora kottar, små kottar). Jämfört tunga och lätta saker i naturen. Upptäckarna har tyckt att det var roligt att räkna: vi räknar barnen som är här idag, hur många stora pinnar det finns, hur många dagar en vecka har. ( sju dagar har veckan- sången ) Grov- och finmotorik Skogen är vår bästa lekplats. Vi har tagit oss upp för vår jättestora backe på väg till skogen. Vi har hoppat jämfota över stockar och stenar, klättrat och lekt tittut bakom träden. I skogen och på gården har vi haft hinderbanor och tränat på att balansera, hoppa, krypa med mera. Vi har tränat klara, färdiga, gå inför vårt springlopp med Veda & Barke. Och barnen leker det fortfarande varje dag på gården. I vintras hade vi Veda & Barke loppet på skidor, där åkte några upptäckare skidor medan vi andra sprang. I vår sång och danslek har vi haft roligt och rört hela vår kropp. Vår finmotorik har vi tränat genom att klä på och av oss, ritat och målat. Vi har målat tillsammans inne vid bordet, använt träden som staffli och staketet. Att hantera sin ryggsäck är fortfarande lite svårt, men vi hjälper varandra. Vid maten har vi uppmuntrat barnen att försöka använda bestick. Naturvetenskap och teknik Varje dag har vi skrapat tallriken i komposthinken och gått med den till vår varmkompost. Det har varit spännande att följa arbetet som sker där och alla har haft ett stort intresse. På vår miljödag på måndagarna har vi också sopsorterat och gått till soprummet, sopat, krattat, sorterat trasiga leksaker och tagit hand om vår gård. På vår skräpplockarvecka plockade vi massor av skräp som vi sen sorterade och vi har fortsatt att alltid plocka ett skräp om dagen I skogen har vi gjort många roliga upptäckter! Med alla våra sinnen har vi upptäckt våren och vi har hittat maskrosor som man kan blåsa på och se alla frön flyga iväg, slånbärsbuskar som har pyttesmå blommor som luktar starkt och grenar som sticks. Med våra toalettrullekikare har vi sett både hackspett, bofink, svartvit flugsnappare, nötskrika och att skatan har byggt bo. 8(15)

9 Den här terminen har vi hälsat på myrorna varje vecka och i vintras ville de inte alls komma fram och inte heller när det har regnat men när solen och värmen kom då kryllade det av Jonte Myror! Vi har lyft på stockar och stenar och hittat gråsuggor, tusenfotingar och hoppstjärtar som kunde hoppa! Som vi kan! Hopp hopp hopp! Och en dag såg vi en växt som krullat ihop sig (träjon) som vi stod länge och funderade över. Många snäckor och sniglar har vi också hittat. Och tänk att snäckan kunde hålla sig kvar, upp och ner när han hamnade på ett papper. Några gånger har vi eldat och myst framför elden och smakat pinnbröd. Det var gott! Med smör på! På våffeldagen gräddade vi våfflor över den öppna elden. När vi har gått hemåt avslutar vi alltid med nu är det slut för idag, tack och adjö för idag. Det var mycket vi gjort och dagen gick fort, men nu är det slut för idag! Och nu säjer vi tack och adjö för denna termin och ser fram emot att få fortsätta stimulera och utveckla barnen inom alla dessa områden på ett lustfyllt, roligt och lärande sätt! Gretha och Marika Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Utforskare Vi har arbetet enligt läroplanen (Lpfö-98/10) med stöd av våra styrdokument: Öva-pröva-läraplanen, Gröna tråden, våra mål i verksamheten och Grön flagg (Livsstil och hälsa). Barns rättigheter/lika och olika. Med Veda och Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Jagutveckling: Morgonen startar genom att vi berättar hur dagen skall se ut, vilka kompisar som är borta, vem av oss pedagoger som öppnar/stänger. Detta gör vi dagligen för att barnen skall få en uppfattning om hur deras dag kommer att se ut, samt att de skall känna trygghet i att veta vad som kommer att ske under dagens gång. Ett stort projekt som hela förskolan har varit med att dra igång har varit vårt Grön Flagg tema (Livsstil och hälsa) med inriktning på människokroppen. Veda och Barke var med och visade hur vi skulle starta projektet. Veda och Barke fick lägga sig på ett papper, med hjälp av en penna ritade vi av deras kroppar, många tankar och idèer kom från barnen när kropparna var klara Oj titta pappa Hennes hand är mindre än hennes andra hand, Veda har fyra bokstäver i sitt namn, och Barke har fem. 9(15)

10 Sen var det barnens tur, spännande att få lägga sig på ett papper, helt stilla skulle man ligga när pennan gick längs kroppen, Oj de kittlas, vi pratade om vad vi egentligen har på våra kroppar, Jag har 5 fingrar på en hand, titta!. Vi kom fram till att vi är ganska lika, fast vi är ändå olika. Barnen fick klura på vad som skiljer en pojke och flicka ifrån varandra pojkar kan inte ha långt hår Jo men jag vet en som har långt hår och han är pojke. Socialkompetens: Vi arbetar kontinuerligt med hur man är en bra kompis, om vi ramlar så finns vi där för att hjälpa varandra upp, är ryggsäcken svår att öppna så kan en kompis hjälpa till. Vi arbetar mycket kring att Utforskarna skall hjälpa varandra när de är svårt, vi samtalar med vår gåkompis på väg till skogen och upptäcker saker tillsammans. Vi har läst sagor som Grodan och främlingen hur känns de egentligen att komma ny till en grupp? Dom var inte så snälla mot Råttan, de vet ju inte vem han är, så varför säger de att han inte är snäll då?! Igelkotten klarar sig själv om hur igelkotten ska klara sig själv i naturen, men tänk om man hittar kompisar på vägen och då klarar man sig bättre med hjälp av andra. Det är som med min ryggsäck, en kompis kan hjälpa mig om jag inte kan Vi har också läst boken Lika som bär där vi ställde oss frågan, hur skulle de vara om alla hade likadan näsa, samma ögonfärg och samma hårfärg, vad tror ni händer då?! Men då skulle ju alla se lika ut, de går ju inte. Språk och Kommunikation: Stor fokus har vi lagt kring att diskutera och samtala med varandra, det är viktigt att lyssna på sin kompis när kompisen pratar och att man då är tyst och lyssnar. Ganska svårt har de varit i början att vänta på sin tur, med hjälp av vår lyssnarpinne har vi påmint varandra om att när man har pinnen har man också ordet. Vi har samtalat kring hur vi ser ut, hur jag bor, hur ser min familj ut?! Vi har också diskuterat kring drömmar, vad händer egentligen när man sover?! Man blundar och vilar Men vad händer med hjärnan när vi sover? Tillsammans har vi sökt information på förskolans ipad och kommit in på drömmar. På natten drömmer man saker, ibland läskiga och ibland inte. Läskiga drömmar var de som barnen visade störst intresse för, så vi startade ett sidoprojekt ur människokroppen där vi la fokus på hjärnan och drömmar (barns inflytande). Vi har också använt oss av Gerd Strandbergs kort i naturen, där barnen har fått i uppdrag att hämta saker i naturen Hämta något långt har det varit svårt att hitta så har vi hjälpt varandra, vad finns egentligen i naturen som kan vara långt? jag vet, det är enkelt, en pinne. 10(15)

11 Matematik: Tillsammans har vi letat efter matematiska symboler i naturen, runt trädet när vi kommer in till skogen bildar vi alltid en cirkel. När vi senare delar upp oss i våra skogsgrupper bildar vi en orm, titta vad lång ormen blev när vi går alla tillsammans kottarna som vi har hittat har både varit små/stora (storlek), men också runda och avlånga. Vi har tillsammans letat kottar som vi senare har räknat, hur många kottar hittade vi totalt tillsammans? (antal) Hur många kottar blir det kvar om vi har 4 och tar bort 2 kottar vänta jag vet, enkelt de är 2 kvar. Grov- och finmotorik: Under vintertid har vi använt oss av vår grovmotorik i skidskolan, vi har varit köttbullar/spagetti svängt som flygplan i backen, böjt på knäna för att köra igenom portar. Tillsammans på förskolan har vi haft Veda & Barke skidlopp och springlopp. I skogen har vi lyft långa pinnar för att fortsätta bygga på vår koja, vi har lekt snoken som ålat sig genom kompisarnas ben, sjungit sånger som Händerna på huvudet Huvud, axlar, knä och tå Fem små fingrar har jag Vi har använt vår finmotorik i den dagliga leken med duplo, noppor, dockor, pärlor, färgpennor, målat vid staffli samt vid plantering i vårt trädgårdsland. Dagligen tränas både grov- och finmotoriken vid av-påklädning, hantering av sin ryggsäck när vi går till och från skogen men också vid matsituationer där vi stödjer barnen till att prova att dela sin mat själv samt att bre sin smörgås. Naturvetenskap och teknik: Under våren har vi tillsammans planterat squash, paprika och smörgåskrasse inomhus, varför planterar vi inomhus?! De är bara för att de är för kallt ute Men vad behöver egentligen en växt för att kunna växa den behöver vatten, sol och jord. Vad hände egentligen med smörgåskrassen som vi planterade?! Den började mögla, vi tar reda på varför den möglar. Senare under våren har vi under vår miljödag först rensat i vårt trädgårdsland för att ta bort allt ogräs, och sedan gallrat ner grönsakerna vi planterat i landet, nu måste vi ta hand om växterna genom att vattna för att sedan skörd till vår skördefest. nu måste vi vattna, annars kan inte squashen växa ju Runt påsk fick alla Utforskare ett uppdrag; att samla ris i skogen som vi senare tillverkade en cirkel av, i cirkeln hängde vi fjädrar så de blev påskfint på förskolan, barnen fick hitta varsin pinne som vi senare tillsammans med riset tillverkade kvastar av Nu flyger jag till blåkulla, kom igen. Ett annat projekt vi startat är att använda oss av lera, efter att vi tagit reda på hur stor vår egen hjärna är, skall vi prova att tillverka hjärnor, hur stor är min hjärna, hur ser den ut, ser kompisens hjärna likadan ut?! 11(15)

12 Vi ser fram emot att få fortsätta att stimuleras och utvecklas i alla dessa områden under höstterminen, men att fortsätta att fördjupa oss i Människokroppen, Socialkompetens (kamratskap) och Matematik. Glad Sommar önskar Sanna, Selver och Alexandra. Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Äventyrare Jag har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98/10) med stöd av våra styrdokument: Öva,-pröva,- och läraplanen, Gröna tråden, våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg (Livsstil/hälsa). Barns rättigheter (lika/olika). Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. På Lantgården har vi sex äventyrare, två flickor och fyra pojkar. Jagutveckling: Veckan börjar med att vi har miljödag tillsammans på förskolan. Vi sorterar sopor, sköter om gården, rensar förråd och tar hand om komposten. När Äventyrarna går till skogen så tar alla sin ryggsäck och sin gåkompis i handen och går till grinden. Där berättar vi kort hur dagen ser ut tillsammans med Utforskarna och Veda & Barke. Äventyrarna går sedan tillsammans till sin skogsplats. På vägen stannar vi och tittar vad som hänt i naturen och barnen diskuterar och reflekterar med varandra. Lyssnarpinnen som togs fram under hösten har varit med oss varje dag i skogen. Ibland går det bra utan och ibland har barnen själva påmint varandra och sagt att: nu måste vi ta fram lyssnarpinnen! Jag har gett barnen tid att lösa problem tillsammans. Vi har arbetat med Människokroppen och det har varit reflektioner runt lika/olika: Mitt skinn har en annan färg! Jag kan tre språk! Vad händer i kroppen när man blir kär? Pojkar och flickor ser inte likadana ut! Flickor har långt hår!? Kan inte pojkar ha långt hår!? Veda & Barke har varit med i diskussioner och implementerat olika frågor. I arbetet med barns inflytande har barnen bestämt vad vi ska arbeta med just nu och jag har tagit tillvara barnens diskussioner och vi har bland annat fortsatt vårt arbete med vulkaner från hösten. Socialkompetens- EQ: Att var en bra kompis har varit ett stort arbete tillsammans och Veda & Barke och jag har förberett barnen för övergången till skolan. I leken har barnen tillsammans kommit överens och det har varit viktigt att ingen känner sig 12(15)

13 utanför: Titta du kan också bo i kojan! eller vi kan bo grannar! Att komma överens om vilka som ska gå först till skogen idag kan ta lång tid. Till slut kom barnen fram till ett system som alla var nöjda med och följde varje dag. Detta är ett system som barnen även kom på att de kunde använda vid flera tillfällen som till exempel vid gemensamma lekar: Sista paret ut och Alla ekorrar byter träd. Tillsammans har vi besökt skolan där barnen har varit med på skolgården och lekt med andra barn de känner och skapat nya kontakter. Vi har också hälsat på pedagogerna som arbetar i skolan. Hitta Vilse kursen har lärt oss hur man håller sig varm, bygger en koja, stannar där man är, kramar ett träd och gör tecken i skogen. Språk-och kommunikation: Under våren har det varit många intressanta diskussioner runt bland annat människokroppen och även djurkroppen. Ser djuren likadana ut inuti som människor? Vi hittade en död näbbmus innanför dörren till äventyrsplatsen och vi undrade vad som hade hänt med musen. Reflektion: Den kanske var sjuk! Jag tror den spelar död! Vi har sedan läst böcker om både människokroppen och djurkroppen. Barnen har också reflekterat runt olika länder och språk. Vi har lekt med ord Reflektion: Vad är farin? Vad betyder hälla upp degen utan söl? Och vad heter det på engelska eller arabiska. Vi vårt arbete med barnkonventionen lika/olika har vi läst och tittat i boken Lika som bär där barnen diskuterat och reflekterat över olika språk, utseende, hudfärg, räddsla, och empati. Hur känns det att vara kär!? Reflektion: man blir pirrig i magen! Det är bara flickor som blir pirriga! När vi äter matsäcken i skogen börjar vi med en ramsa: Jag vill ha mat sa tummetott.. (med höger hand) Jag vill ha mat sa tummen. (med vänster hand). Vi avslutar med tummetott, slickepott, långeman, gullebrand och lilla vicke speleman. Ramsor som varit viktiga varje tisdag. Melodier, sagor och sånger har varit roligt och i sagan om Klas Klättermus har vi sjungit och analyserat texter med konstiga ord. Vi avslutade våren med att sjunga sångerna med rekvisita för alla föräldrar på picknicken. Kunskapsutveckling i matematik: Vid utvecklingssamtalen och i verksamheten upptäckte jag att alla Äventyrare var intresserade av att räkna med siffror och vi plockade in både plus och minus vid samlingar och i leken. Reflektion: jag har fem fingrar på en hand och fem fingrar på andra handen! Hur många fingrar blir det? Nu undrar Veda om hon kan låna fem fingrar av dig! Hur många blir det då? Vi har också byggt mönster av materialet vi har i skogen. Barke började med ett mönster och barnen fick 13(15)

14 fortsätta att fylla på och även komma på nya mönster. Exempel: kotte, pinne, barr, kotte,pinne,barr. och barnens egna mönster kotte, pinne, barr, löv. Under dagens rutiner har jag implementerat matematiken tillsammans med barnen i olika situationer. Exempel: när vi står vid grinden och alla tagit sin gåkompis i handen och barnen själva har kommit överens om i vilken ordning de ska gå för att det ska bli rättvist. Barnens reflektioner: när vi har går först till skogen byter vi och går sist tillbaka till förskolan. Då går ni går i mitten! Barnen har också fått uppdragskort där de bland annat fått i uppdrag att hämta något lätt, hämta något långt, gör ett mönster av naturens material och hämta något tungt. På den vita duken i skogen har jag lagt ut siffror som barnen lekt med räknat både plus och minus. De sista veckorna och dagarna tillsammans på förskolan har vi använt ett måttband och klippt av en bit varje dag för att se hur många dagar vi har kvar tillsammans. Sedan har också varje barn ritat sitt självporträtt och sedan gjort cirklar med ett kryss för varje dag ända fram till sommarlovet. Grov- och finmotorik: I början av terminen hade vi skidskola. Tillsammans med Utforskarna har vi använt hela kroppen när vi trampat solstrålar, krupit ihop som köttbullar, sträckt på oss som spaghetti och åkt i portar i snön. Vi har även haft Veda & Barke skidlopp och springlopp alla tillsammans på förskolan. Vårt tema människokroppen har utvecklat många frågor och vi har utmanat kroppen. Reflektioner: vad händer om vi inte har något skelett? Då ramlar vi ihop så här! Det finns en luftstrupe och en matstrupe i halsen! Hur gör man under vattnet? då kan man inte andas. Vi har fortsatt vårt arbete med vulkaner och tillsammans har vi gjort en vulkan i lera där fingrarna har gjort hål i leran för gångar till lavan som rinner ut. I min ryggsäck finns det alltid pennor och papper och det har blivit många självporträtt och vulkaner. Alla Äventyrare har lekt tillsammans i skogen och byggt koja eller hus på skogsplatsen och leken har fortsatt när vi kommit tillbaka nästa dag. Vi har satt upp rep och klättrat uppför stenar och backar. Veda visade alla barn hur man gör när man täljer: man sitter mot ett träd och särar på benen och håller kniven i stadigt grepp och täljer pinnen ifrån sig. Tillsammans har vi lekt lekar som alla ekorrar byter träd, sista paret ut och snoken. Naturvetenskap och teknik: När snön kom byggde vi snökojor och samlade vatten och la i olika saker (tyngd/kraft) och ställde ut i kylan och observerade varje dag vad som hänt. Till slut blev det fina isskulpturer! 14(15)

15 Det har varit ett fortsatt spännande arbete med vulkaner och vi har tagit reda på mer fakta och provat att skapa en vulkan av lera tillsammans. Var kommer lavan ifrån? Vad händer vid ett vulkanutbrott? Det finns gångar i vulkanen där lavan rinner ut och vi har kvar att prova att göra ett vulkanutbrott. I arbetet med människokroppen blev det många funderingar: Vad händer med kroppen när det är kallt? Barnens reflektioner: man blir röd och skakar. Hur ser djurens kropp ut inuti!? Det startade med att vi hittade en liten näbbmus innanför dörren till skogsplatsen. Hur ser näbbmusen ut inuti kroppen!? Hasse som blev näbbmusens namn la vi under skräpbrädan. Vi har sedan tittat på Hasse med jämna mellanrum och nu har han bara pälsen kvar. Hasse fick även en kompis under brädan när vi hittade en näbbmus till! Tillsammans med Utforskarna blev det en hitta näbbmusen-vecka. Under våren har vi planterat inne, både squash, paprika och smörgåskrasse. Vad behövs för att det ska växa? Jord, vatten och sol! När vi planterade smörgåskrasse hände det något konstigt, det blev mögel istället för krasse. Vad gjorde vi för fel!? För mycket vatten? För lite vatten? Vi har varit vid vattnet och håvat! Där hittade vi många småkryp som mygglarv och sötvattengråsugga. Vi har ätit lunch och eldat tillsammans med utforskarna i skogen. Vilat på äventyrarnas egen plats i skogen. Varje dag har vi låst upp dörren till skogen och låst när vi gått tillbaka med ett blippkort. Innanför dörren i skogen har vi satt oss och öppnat alla sinnen en stund innan vi gått vidare till samlingsplatsen. Vi avslutar dagen med sång: Nu är det slut för idag. Veda & Barke har läst sin Midsommarsaga som är en hemlis som bara Äventyrarna får höra. Nu är det dags att lämna förskolan för nya äventyr och utmaningar. Jag lämnar med varm hand över till skolan och önskar alla Lycka till! Jag önskar alla ett riktigt skönt sommarlov! Ann 15(15)

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Riddersborgs Förskola Frilufts Förskolor Riddersborg ligger i Hässelby Villastad, nära skola, buss kommunikationer, affärer och naturen. Vår förskola har 23 barn

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Vårterterminen 2014. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Vårterterminen 2014. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Vårterterminen 2014 Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Riddersborg vt 2014 Riddersborg är en liten förskola med 22 barn och 5 pedagoger. Förskolan ligger på bottenvåningen

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 26 barn inskrivna.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola I natursköna Skarpäng ligger Frilufts Förskolor Stormyren. Skogen är vår närmsta granne och vi har tillgång till skogar, gläntor, dungar, ängar,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap Handledning och frågeställningar efter att läst boken, Lille Lustig och skogens vänner Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap 1. Instruktion från pedagog till barn: Titta

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Tranan Övergripande På Sångsvanens förskola avdelning Tranan arbetar 2 förskollärare, 100

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 2015-09-01 1 (12) Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Elisabet Wahlström Björknäs förskolor är en enhet inom Välfärd Skola och består av tre förskolor, Björknäs

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

VECKA 12 GALAXEN, STOCKHOLM. Ateljén

VECKA 12 GALAXEN, STOCKHOLM. Ateljén GALAXEN, STOCKHOLM VECKA 12 Ateljén De äldre barnen har den här veckan förstorat upp olika föremål på väggen med hjälp av OH- apparaten och sedan tecknat av konturerna och färglagt bilderna. Nästa vecka

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola 0(8) Verksamhetsberättelse våren 2013 Frilufts Förskolor Stormyren Skarpäng, Täby Stormyren ligger naturskönt med skogen som närmsta granne till förskolan.

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Information från förskolan Båten Oktober 2014

Information från förskolan Båten Oktober 2014 Information från förskolan Båten Oktober 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Projekt: NO med inriktning på experiment och kroppen. Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Varför: Vi valde att även denna hösttermin arbeta med NO och olika experiment med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer