Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(15)

2 Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett radhusområde i Viby, Sollentuna. Det är nära till skog, ängar, vatten och stall. Förskolans gård har gungor, rutschkana, sandlådor samt stora lekytor med gräs och grus. Lantgårdens verksamhet är uppdelad på Upptäckare (1-3 år), Utforskare/Äventyrare (3-6 år) där Utforskare och Äventyrare är tillsammans i en hemvist. I byggnaden finns matsal och två gemensamma lokaler som är väl tilltagna för lek och övrig pedagogisk verksamhet. Ett vindskydd där Upptäckarna sover finns beläget på gården och ett tält där Utforskare och Äventyrare vilar när vädret tillåter. Maten levereras från förskolan Silverskogen där den tillagas från grunden enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. En ekologisk dag i veckan. Personalgruppen/ pedagoger Upptäckare Margaretha Allysdotter, förskollärare, 40 timmar Marika Eriksson, barnskötare, 30 timmar Utforskare/Äventyrare Ann Stranger Olsson, förskollärare och förskolechef 40 timmar. Arbetar med Äventyrarna. Sanna Johansson, 40 timmar, barnskötare. Arbetar med Utforskarna. Selver Uludag, 35 timmar, barnskötare och resurs. Arbetar med Utforskarna Alexandra Florbrant, 30 timmar, resurs. Arbetar med Utforskarna Barngruppen Under terminen har vi haft 31 barn på Lantgården. Upptäckare 10 barn Utforskare 15 barn och Äventyrare 6 barn Förskolan har haft ett antal föräldraaktiva inskolningar under terminen vilka har fungerat utmärkt. För de nya barnen har pedagogerna ett inskolningssamtal för att samla och ge information innan inskolningen och ett uppföljningssamtal efter inskolningen. Pedagogerna har ansvarsbarn vilket innebär att ansvarspedagogen dokumenterar i barnens Min bok och ansvarar för utvecklingssamtalet. Alla barn har en individuell utvecklingsplan som har utarbetats i samråd med respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk dokumentation (barnens läroprocesser) i barnens Min bok. Under 2(15)

3 våren har alla pedagoger haft ett samtal för återkoppling av utvecklingssamtalet, utvecklingssamtal, utskolningssamtal samt avslutningssamtal. Planering, reflektion, utveckling, dokumentation Vi har under vårterminen haft reflektionstid och pedagogmöten där pedagogerna har diskuterat och utvecklat arbetet med likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation och Grön Flagg samt planerat det kontinuerliga arbetet i verksamheten. Under en planeringsdag i januari utvecklade vi arbetet med Lantgårdens likabehandlingsplan, där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga. Alla pedagoger har gått Frilufts Förskolors kurser kontinuerligt och uppdaterat HLR (hjärt och lungräddning), brandutbildnig och Hitta Vilse. En resurs har fått kontinuerlig utbildning och handledning från autismcenter. Personalen har haft 1 timme enskild reflektionstid varje vecka och 1 timme reflektionstid för gruppen varannan vecka. Som ett led i vårt arbete med att utveckla vår pedagogiska dokumentation har vi arbetat med barnens läroprocesser (uppföljning, utvärdering och utveckling). Vi har fått handledning av Frilufts Förskolors pedagogiska handledare och inspirationspedagog. Det har även arbetats fram ett dokument som ska underlätta och stödja pedagogerna i arbetet med pedagogisk dokumentation. Alla barn har sin egen pärm Min bok där vi samlar barnens läroprocesser. En sammanfattning av de olika gruppernas verksamhet sätts vid terminens slut in i barnens pärmar. Vi har ett utskolningssamtal med våra Äventyrare. Föräldrasamverkan Alla föräldrar får varje vecka ett veckobrev där vi berättar om barnens lärande under veckan och information om kommande vecka. På whiteboarden vid entrén sätts information upp. Alla gruppers pedagogiska dokumentation finns uppsatta på respektive hemvist ute och inne. Varje månad kommer även information till föräldrarna från förskolechefen. Vi har haft ett samverkansmöte. De centralt styrda dokumenten som Lpfö98:10 (läroplanen) och den kommunala planen samt förskolans egen verksamhetsplan finns i en pärm för föräldrainformation ute. Alla barn har en individuell utvecklingsplan som har utarbetats i samråd med respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk dokumentation i barnens Min bok. Vi har under terminen haft ett drop in där vi visade vårt arbete med kroppen och rörelse. Barn och föräldrar fick delta i en aktivitetsbana och pedagoger fanns tillgängliga för att förklara syftet. Samtidigt visade vi hur viktigt det är 3(15)

4 vad barnen äter på förskolan. Vi bjöd på middag där Åsa lagat mat både för öga och smak. Vi avslutade terminen/läsåret med en picknick tillsammans där barnen hälsade sommaren med sång. Det här är en tradition som skapats på Lantgården. Alla föräldrar har svarat på Sollentuna kommuns kundundersökning som kom ut i februari. En återkoppling/åtgärdsplan har gjorts av pedagogerna som samverkansföräldrar och alla föräldrar tagit del av. Under hösten kommer vi att förankra och diskutera det fortsatta arbetet med de prioriterade områdena i kundundersökningen på samverkansmöte och föräldramöte. Verksamheten och styrdokument Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö 98/10) med stöd av Öva, -pröva, -och läraplanen, Grön Tråd, Våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg. Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Gemensamma teman på hela förskolan har varit språk/kommunikation, barns rättigheter (lika/olika) för Lantgården och Grön Flagg (livsstil/hälsa) människokroppen. Vi har dokumenterat barnens läroprocesser som sedan satts upp på fönster och dokumentationsvägg. Den pedagogiska dokumentationen har sedan samlats i barnens Min bok. Med hjälp av intervjuer, samtal och diskussioner mellan pedagoger, barn och föräldrar har vi arbetet med Lantgårdens likabehandlingsplan. Vi har utvärderat och utvecklat miljön på förskolan och barnen har varit med och utvecklat de olika stationerna på gården. Tillsammans med barn och pedagoger har vi arbetat med barns rättigheter, lika/olika och människokroppen. Lantgården har flera traditioner som vi har genomfört under terminen. Julgransplundring, Veda & Barke loppet på skidor, påsk lunch, picknick och midsommarfirande. I vår har även Veda & Barke springlopp blivit en tradition. Frilufts Förskolor har också samlat in skor och lakan till projektet Vaggan i Litauen. Vi tar emot barnen ute varje dag. När alla barn kommit har vi samling/fruktstund på förskolan eller i skogen och därefter sker olika aktiviteter i de olika skogsgrupperna. På gården har vi stationer med olika aktiviteter där barnens inflytande, skapande, fantasi och lekkompetens får möjlighet att utvecklas. Våra måltider äter vi ute större delen av året så länge vädret tillåter. Upptäckarna vilar ute i vindskyddet. Utforskare och Äventyrare har sin vila ute i tältet eller under tak så länge vädret tillåter. På eftermiddagarna erbjuds olika typer av aktiviteter på de olika stationerna. 4(15)

5 Alla grupper har gått till skogen tillsammans med Veda & Barke varje tisdag, onsdag och torsdag. Skogen är våra uterum. När vi klättrar på stenar, hoppar jämfota, leker tittut, rullar, ålar och klättrar tränar vi grovmotorik. Inne, och även ute vid borden, har vi tränat finmotoriken då vi ritar, målar, trär pärlor, lägger pussel och klär på/av kläderna. Måndagar är vi på förskolan och det är veckans miljödag då vi sköter om gården, källsorterar våra sopor och sköter om komposten. I Grön flagg arbetet under våren har vi fokuserat på livsstil/hälsa där vi plockat fram kamratskap/människokroppen/rörelse. Vi utvecklar ständigt vår utomhuspedagogiska verksamhet och till hjälp har vi Grön Tråd och Öva-, pröva- och läraplan som har utarbetats gemensamt för Frilufts Förskolor. En miniminivå vad verksamheten ska omfatta. Den fungerar även som ett planeringsunderlag och en kvalitetssäkring för vår verksamhet. Veda & Barke är dockor som symboliserar två barn som gör precis som barnen och är med oss i den dagliga verksamheten. Veda & Barke är en länk mellan barn och pedagog i olika situationer. Under våren har vi fortsatt att utveckla våra stationer på gården och vi har stöttat barnen i deras utmaningar och nya konstellationer. Grön flagg, barns rättigheter och Lantgårdens likabehandlingsplan är ett arbete på lång sikt. Utvecklingsområden inför hösten 2014 # Vi ska fortsätta att utveckla arbetet med barns rätt, lika/olika och vår likabehandlingsplan. Målet är att vår gemensamma värdegrund ska vara tydlig och förankrad i hela arbetslaget. # Vi ska fortsätta utveckla vår pedagogiska dokumentation ännu mer och synliggöra processen för barn och föräldrar på väggar ute/inne och i barnens Min bok. # Vi ska ha metoddiskussioner om förhållningssätt, barnsyn, värdegrund och uppföljning av kundundersökningen som ett återkommande inslag på gruppmöten, pedagogmöten, planeringsdagar, utvecklingsdagar och i utvecklingssamtal. # Vi ska utveckla vårt arbete med läroprocesser genom att bland annat använda I-pad tillsammans med barnen i verksamheten. Målet är att barnen ska bli mer delaktiga i planering och utförande. # Vi ska hitta mötesplatser i meningsfulla sammanhang där barnen demokratiskt kan utveckla sina läroprocesser. 5(15)

6 # Vi ska tillsammans med barnens inflytande fortsätta att utveckla vår pedagogiska miljö tillsammans inne och ute. Målet är att vår miljö skall vara pedagogiskt utformad och lätt att förstå och nå för barnen. Miljön skall locka till lärande, utveckling och lek. Verksamheten utgår från att barn är kompetenta. # Vi ska fortsätta att diskutera och utveckla vårt tänk runt pojkar/flickor (genus). # Vi ska fortsätta arbeta med barns inflytande genom dialog i verksamheten, ständiga diskussioner i pedagoggruppen, på gruppmöten och pedagogmöten. # Vi ska arbeta aktivt med Grön Flagg tema Livsstil och hälsa # Vi ska ständigt utveckla den gemensamma reflektionstiden ännu mer för enskilda pedagoger och arbetslag. # Vi ska tydliggöra vårt pedagogiska arbete ännu mer för föräldrar och fortsätta utveckla arbetet med Veda & Barke. Nu önskar jag alla en riktigt skön sommar! Ann Stranger-Olsson förskolechef Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Grethas och Marikas Upptäckare Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98) med stöd av våra styrdokument: Öva,- pröva,- och läraplanen. Gröna tråden, våra mål i verksamheten och Grön flagg (Livsstil och hälsa). Barns rättigheter/lika och olika. Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Jagutveckling: På samlingarna sitter vi alla tillsammans i en cirkel med Veda och Barke. Alla upptäckare är nu trygga med att veta var sin bestämda sittplats är. Barnen är väldigt uppmärksamma på vilka kompisar som är här och vilka som är borta. Barnen blir sedda och känner sig trygga i gruppen och har nu lärt sig att det är okej att säga nej och visa stopp. Veda & Barke och djuren har visat på (i samlingen) hur en bra kompis kan vara. inte slå stopp krama. Man kan vara glad, arg och ledsen som ekorren blev när han gjorde illa svansen, då fick han plåster, en spruta och en kram så att han blev glad igen.(likabehandling, lika och olika). Vi har uppmuntrat varandra att vänta på sin tur, lyssna på sina kompisar, visa hänsyn och hjälpa varandra. Vi har fortsatt med att barnen får turas om att dela 6(15)

7 ut frukt till sina kompisar. Många har lärt sig att säga varsågod och tack och har med glädje gått in för sitt uppdrag. Vi har haft Livsstil och hälsa med inriktning på människokroppen som vårat Gröna flagg tema den här terminen. Vi har sjungit, dansat och tränat vår kroppsuppfattning genom att benämna våra kroppsdelar. Händerna på huvudet klappe, klappe, klapp. Veda och Barke har hjälpt till att rita av våra kroppar, händer och fötter. Att göra handavtryck med färg var roligast tyckte många upptäckare, då kunde man kladda och även smaka på färgen. Vi tränar på- och avklädning och flera upptäckare kan nu klä på sig och vet vilken kroppsdel kläderna ska sitta på. Socialkompetens-EQ Innan vi går till skogen, hjälps vi åt att sätta på oss våra ryggsäckar. Vid grinden samlas vi och tar vår gåkompis i handen och sjunger Veda & Barke sången. Vi har lärt oss många olika begrepp. En del barn går framför, mellan och bakom varandra. Att vara en bra kompis eller nu var du inte en bra kompis har många upptäckare lärt sig att säga nu. I leken bearbetar barnen sina erfarenheter och lär sig nya färdigheter. Nu bjuder barnen in varandra mer till lek och kan leka längre stunder i samma lek. De har lekt (mamma, pappa, barn), (hund), (köra bil), (köra båt), (lekt sjukhus), (lekt affär). I vår sand och vattenlek har vi gjort nya upptäckter: vad som flyter på vatten och vad som sjunker i vattnet. Ibland kändes sanden varm eller kall. Det har varit många kompisar som samlats vid vattenpölarna och öst i och ur vatten i hinkarna. En del har valt att leka med lego, i båten eller med bilarna (barns inflytande). Språk och kommunikation Vi pratar och sätter ord på saker och ting i vardagen och uppmuntrar barnen att ta kontakt med varandra. (dialog) Vi har sjungit många sånger och har haft dans och rörelselekar, rim och ramsor. Under samlingsstunderna har barnen visat på stort intresse o koncentration när vi har illustrerat olika sagor. De har lärt sig många nya ord i till exempel: sagan om den lilla gumman, där vi har lärt oss, stol, bord, pall och det roligaste ordet har varit stäva. De säger de om igen, stäva, stäva, stäva. När vi har klätt på oss benämner vi namnen på kläderna och barnen har sagt efter oss och har nu lärt sig namnen på kläderna. Vi har haft bilder på olika kläder, som barnen har tittat och lärt sig av tillsammans med Veda & Barke. I våra sång och rörelselekar har vi skrattat och haft roligt tillsammans. Alla är glada och med i leken och många kan ta en instruktion. 7(15)

8 Vi har läst och tittat i många böcker och lärt oss många nya ord. Att lära sig nya sånger har varit jätteroligt: ( en sol och en båt och en åtta, en bil och en hink och en råtta. ). Matematik Vi har letat och hittat former i naturen och sorterat naturens material (stora pinnar, små pinnar) (stora kottar, små kottar). Jämfört tunga och lätta saker i naturen. Upptäckarna har tyckt att det var roligt att räkna: vi räknar barnen som är här idag, hur många stora pinnar det finns, hur många dagar en vecka har. ( sju dagar har veckan- sången ) Grov- och finmotorik Skogen är vår bästa lekplats. Vi har tagit oss upp för vår jättestora backe på väg till skogen. Vi har hoppat jämfota över stockar och stenar, klättrat och lekt tittut bakom träden. I skogen och på gården har vi haft hinderbanor och tränat på att balansera, hoppa, krypa med mera. Vi har tränat klara, färdiga, gå inför vårt springlopp med Veda & Barke. Och barnen leker det fortfarande varje dag på gården. I vintras hade vi Veda & Barke loppet på skidor, där åkte några upptäckare skidor medan vi andra sprang. I vår sång och danslek har vi haft roligt och rört hela vår kropp. Vår finmotorik har vi tränat genom att klä på och av oss, ritat och målat. Vi har målat tillsammans inne vid bordet, använt träden som staffli och staketet. Att hantera sin ryggsäck är fortfarande lite svårt, men vi hjälper varandra. Vid maten har vi uppmuntrat barnen att försöka använda bestick. Naturvetenskap och teknik Varje dag har vi skrapat tallriken i komposthinken och gått med den till vår varmkompost. Det har varit spännande att följa arbetet som sker där och alla har haft ett stort intresse. På vår miljödag på måndagarna har vi också sopsorterat och gått till soprummet, sopat, krattat, sorterat trasiga leksaker och tagit hand om vår gård. På vår skräpplockarvecka plockade vi massor av skräp som vi sen sorterade och vi har fortsatt att alltid plocka ett skräp om dagen I skogen har vi gjort många roliga upptäckter! Med alla våra sinnen har vi upptäckt våren och vi har hittat maskrosor som man kan blåsa på och se alla frön flyga iväg, slånbärsbuskar som har pyttesmå blommor som luktar starkt och grenar som sticks. Med våra toalettrullekikare har vi sett både hackspett, bofink, svartvit flugsnappare, nötskrika och att skatan har byggt bo. 8(15)

9 Den här terminen har vi hälsat på myrorna varje vecka och i vintras ville de inte alls komma fram och inte heller när det har regnat men när solen och värmen kom då kryllade det av Jonte Myror! Vi har lyft på stockar och stenar och hittat gråsuggor, tusenfotingar och hoppstjärtar som kunde hoppa! Som vi kan! Hopp hopp hopp! Och en dag såg vi en växt som krullat ihop sig (träjon) som vi stod länge och funderade över. Många snäckor och sniglar har vi också hittat. Och tänk att snäckan kunde hålla sig kvar, upp och ner när han hamnade på ett papper. Några gånger har vi eldat och myst framför elden och smakat pinnbröd. Det var gott! Med smör på! På våffeldagen gräddade vi våfflor över den öppna elden. När vi har gått hemåt avslutar vi alltid med nu är det slut för idag, tack och adjö för idag. Det var mycket vi gjort och dagen gick fort, men nu är det slut för idag! Och nu säjer vi tack och adjö för denna termin och ser fram emot att få fortsätta stimulera och utveckla barnen inom alla dessa områden på ett lustfyllt, roligt och lärande sätt! Gretha och Marika Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Utforskare Vi har arbetet enligt läroplanen (Lpfö-98/10) med stöd av våra styrdokument: Öva-pröva-läraplanen, Gröna tråden, våra mål i verksamheten och Grön flagg (Livsstil och hälsa). Barns rättigheter/lika och olika. Med Veda och Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Jagutveckling: Morgonen startar genom att vi berättar hur dagen skall se ut, vilka kompisar som är borta, vem av oss pedagoger som öppnar/stänger. Detta gör vi dagligen för att barnen skall få en uppfattning om hur deras dag kommer att se ut, samt att de skall känna trygghet i att veta vad som kommer att ske under dagens gång. Ett stort projekt som hela förskolan har varit med att dra igång har varit vårt Grön Flagg tema (Livsstil och hälsa) med inriktning på människokroppen. Veda och Barke var med och visade hur vi skulle starta projektet. Veda och Barke fick lägga sig på ett papper, med hjälp av en penna ritade vi av deras kroppar, många tankar och idèer kom från barnen när kropparna var klara Oj titta pappa Hennes hand är mindre än hennes andra hand, Veda har fyra bokstäver i sitt namn, och Barke har fem. 9(15)

10 Sen var det barnens tur, spännande att få lägga sig på ett papper, helt stilla skulle man ligga när pennan gick längs kroppen, Oj de kittlas, vi pratade om vad vi egentligen har på våra kroppar, Jag har 5 fingrar på en hand, titta!. Vi kom fram till att vi är ganska lika, fast vi är ändå olika. Barnen fick klura på vad som skiljer en pojke och flicka ifrån varandra pojkar kan inte ha långt hår Jo men jag vet en som har långt hår och han är pojke. Socialkompetens: Vi arbetar kontinuerligt med hur man är en bra kompis, om vi ramlar så finns vi där för att hjälpa varandra upp, är ryggsäcken svår att öppna så kan en kompis hjälpa till. Vi arbetar mycket kring att Utforskarna skall hjälpa varandra när de är svårt, vi samtalar med vår gåkompis på väg till skogen och upptäcker saker tillsammans. Vi har läst sagor som Grodan och främlingen hur känns de egentligen att komma ny till en grupp? Dom var inte så snälla mot Råttan, de vet ju inte vem han är, så varför säger de att han inte är snäll då?! Igelkotten klarar sig själv om hur igelkotten ska klara sig själv i naturen, men tänk om man hittar kompisar på vägen och då klarar man sig bättre med hjälp av andra. Det är som med min ryggsäck, en kompis kan hjälpa mig om jag inte kan Vi har också läst boken Lika som bär där vi ställde oss frågan, hur skulle de vara om alla hade likadan näsa, samma ögonfärg och samma hårfärg, vad tror ni händer då?! Men då skulle ju alla se lika ut, de går ju inte. Språk och Kommunikation: Stor fokus har vi lagt kring att diskutera och samtala med varandra, det är viktigt att lyssna på sin kompis när kompisen pratar och att man då är tyst och lyssnar. Ganska svårt har de varit i början att vänta på sin tur, med hjälp av vår lyssnarpinne har vi påmint varandra om att när man har pinnen har man också ordet. Vi har samtalat kring hur vi ser ut, hur jag bor, hur ser min familj ut?! Vi har också diskuterat kring drömmar, vad händer egentligen när man sover?! Man blundar och vilar Men vad händer med hjärnan när vi sover? Tillsammans har vi sökt information på förskolans ipad och kommit in på drömmar. På natten drömmer man saker, ibland läskiga och ibland inte. Läskiga drömmar var de som barnen visade störst intresse för, så vi startade ett sidoprojekt ur människokroppen där vi la fokus på hjärnan och drömmar (barns inflytande). Vi har också använt oss av Gerd Strandbergs kort i naturen, där barnen har fått i uppdrag att hämta saker i naturen Hämta något långt har det varit svårt att hitta så har vi hjälpt varandra, vad finns egentligen i naturen som kan vara långt? jag vet, det är enkelt, en pinne. 10(15)

11 Matematik: Tillsammans har vi letat efter matematiska symboler i naturen, runt trädet när vi kommer in till skogen bildar vi alltid en cirkel. När vi senare delar upp oss i våra skogsgrupper bildar vi en orm, titta vad lång ormen blev när vi går alla tillsammans kottarna som vi har hittat har både varit små/stora (storlek), men också runda och avlånga. Vi har tillsammans letat kottar som vi senare har räknat, hur många kottar hittade vi totalt tillsammans? (antal) Hur många kottar blir det kvar om vi har 4 och tar bort 2 kottar vänta jag vet, enkelt de är 2 kvar. Grov- och finmotorik: Under vintertid har vi använt oss av vår grovmotorik i skidskolan, vi har varit köttbullar/spagetti svängt som flygplan i backen, böjt på knäna för att köra igenom portar. Tillsammans på förskolan har vi haft Veda & Barke skidlopp och springlopp. I skogen har vi lyft långa pinnar för att fortsätta bygga på vår koja, vi har lekt snoken som ålat sig genom kompisarnas ben, sjungit sånger som Händerna på huvudet Huvud, axlar, knä och tå Fem små fingrar har jag Vi har använt vår finmotorik i den dagliga leken med duplo, noppor, dockor, pärlor, färgpennor, målat vid staffli samt vid plantering i vårt trädgårdsland. Dagligen tränas både grov- och finmotoriken vid av-påklädning, hantering av sin ryggsäck när vi går till och från skogen men också vid matsituationer där vi stödjer barnen till att prova att dela sin mat själv samt att bre sin smörgås. Naturvetenskap och teknik: Under våren har vi tillsammans planterat squash, paprika och smörgåskrasse inomhus, varför planterar vi inomhus?! De är bara för att de är för kallt ute Men vad behöver egentligen en växt för att kunna växa den behöver vatten, sol och jord. Vad hände egentligen med smörgåskrassen som vi planterade?! Den började mögla, vi tar reda på varför den möglar. Senare under våren har vi under vår miljödag först rensat i vårt trädgårdsland för att ta bort allt ogräs, och sedan gallrat ner grönsakerna vi planterat i landet, nu måste vi ta hand om växterna genom att vattna för att sedan skörd till vår skördefest. nu måste vi vattna, annars kan inte squashen växa ju Runt påsk fick alla Utforskare ett uppdrag; att samla ris i skogen som vi senare tillverkade en cirkel av, i cirkeln hängde vi fjädrar så de blev påskfint på förskolan, barnen fick hitta varsin pinne som vi senare tillsammans med riset tillverkade kvastar av Nu flyger jag till blåkulla, kom igen. Ett annat projekt vi startat är att använda oss av lera, efter att vi tagit reda på hur stor vår egen hjärna är, skall vi prova att tillverka hjärnor, hur stor är min hjärna, hur ser den ut, ser kompisens hjärna likadan ut?! 11(15)

12 Vi ser fram emot att få fortsätta att stimuleras och utvecklas i alla dessa områden under höstterminen, men att fortsätta att fördjupa oss i Människokroppen, Socialkompetens (kamratskap) och Matematik. Glad Sommar önskar Sanna, Selver och Alexandra. Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Äventyrare Jag har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98/10) med stöd av våra styrdokument: Öva,-pröva,- och läraplanen, Gröna tråden, våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg (Livsstil/hälsa). Barns rättigheter (lika/olika). Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. På Lantgården har vi sex äventyrare, två flickor och fyra pojkar. Jagutveckling: Veckan börjar med att vi har miljödag tillsammans på förskolan. Vi sorterar sopor, sköter om gården, rensar förråd och tar hand om komposten. När Äventyrarna går till skogen så tar alla sin ryggsäck och sin gåkompis i handen och går till grinden. Där berättar vi kort hur dagen ser ut tillsammans med Utforskarna och Veda & Barke. Äventyrarna går sedan tillsammans till sin skogsplats. På vägen stannar vi och tittar vad som hänt i naturen och barnen diskuterar och reflekterar med varandra. Lyssnarpinnen som togs fram under hösten har varit med oss varje dag i skogen. Ibland går det bra utan och ibland har barnen själva påmint varandra och sagt att: nu måste vi ta fram lyssnarpinnen! Jag har gett barnen tid att lösa problem tillsammans. Vi har arbetat med Människokroppen och det har varit reflektioner runt lika/olika: Mitt skinn har en annan färg! Jag kan tre språk! Vad händer i kroppen när man blir kär? Pojkar och flickor ser inte likadana ut! Flickor har långt hår!? Kan inte pojkar ha långt hår!? Veda & Barke har varit med i diskussioner och implementerat olika frågor. I arbetet med barns inflytande har barnen bestämt vad vi ska arbeta med just nu och jag har tagit tillvara barnens diskussioner och vi har bland annat fortsatt vårt arbete med vulkaner från hösten. Socialkompetens- EQ: Att var en bra kompis har varit ett stort arbete tillsammans och Veda & Barke och jag har förberett barnen för övergången till skolan. I leken har barnen tillsammans kommit överens och det har varit viktigt att ingen känner sig 12(15)

13 utanför: Titta du kan också bo i kojan! eller vi kan bo grannar! Att komma överens om vilka som ska gå först till skogen idag kan ta lång tid. Till slut kom barnen fram till ett system som alla var nöjda med och följde varje dag. Detta är ett system som barnen även kom på att de kunde använda vid flera tillfällen som till exempel vid gemensamma lekar: Sista paret ut och Alla ekorrar byter träd. Tillsammans har vi besökt skolan där barnen har varit med på skolgården och lekt med andra barn de känner och skapat nya kontakter. Vi har också hälsat på pedagogerna som arbetar i skolan. Hitta Vilse kursen har lärt oss hur man håller sig varm, bygger en koja, stannar där man är, kramar ett träd och gör tecken i skogen. Språk-och kommunikation: Under våren har det varit många intressanta diskussioner runt bland annat människokroppen och även djurkroppen. Ser djuren likadana ut inuti som människor? Vi hittade en död näbbmus innanför dörren till äventyrsplatsen och vi undrade vad som hade hänt med musen. Reflektion: Den kanske var sjuk! Jag tror den spelar död! Vi har sedan läst böcker om både människokroppen och djurkroppen. Barnen har också reflekterat runt olika länder och språk. Vi har lekt med ord Reflektion: Vad är farin? Vad betyder hälla upp degen utan söl? Och vad heter det på engelska eller arabiska. Vi vårt arbete med barnkonventionen lika/olika har vi läst och tittat i boken Lika som bär där barnen diskuterat och reflekterat över olika språk, utseende, hudfärg, räddsla, och empati. Hur känns det att vara kär!? Reflektion: man blir pirrig i magen! Det är bara flickor som blir pirriga! När vi äter matsäcken i skogen börjar vi med en ramsa: Jag vill ha mat sa tummetott.. (med höger hand) Jag vill ha mat sa tummen. (med vänster hand). Vi avslutar med tummetott, slickepott, långeman, gullebrand och lilla vicke speleman. Ramsor som varit viktiga varje tisdag. Melodier, sagor och sånger har varit roligt och i sagan om Klas Klättermus har vi sjungit och analyserat texter med konstiga ord. Vi avslutade våren med att sjunga sångerna med rekvisita för alla föräldrar på picknicken. Kunskapsutveckling i matematik: Vid utvecklingssamtalen och i verksamheten upptäckte jag att alla Äventyrare var intresserade av att räkna med siffror och vi plockade in både plus och minus vid samlingar och i leken. Reflektion: jag har fem fingrar på en hand och fem fingrar på andra handen! Hur många fingrar blir det? Nu undrar Veda om hon kan låna fem fingrar av dig! Hur många blir det då? Vi har också byggt mönster av materialet vi har i skogen. Barke började med ett mönster och barnen fick 13(15)

14 fortsätta att fylla på och även komma på nya mönster. Exempel: kotte, pinne, barr, kotte,pinne,barr. och barnens egna mönster kotte, pinne, barr, löv. Under dagens rutiner har jag implementerat matematiken tillsammans med barnen i olika situationer. Exempel: när vi står vid grinden och alla tagit sin gåkompis i handen och barnen själva har kommit överens om i vilken ordning de ska gå för att det ska bli rättvist. Barnens reflektioner: när vi har går först till skogen byter vi och går sist tillbaka till förskolan. Då går ni går i mitten! Barnen har också fått uppdragskort där de bland annat fått i uppdrag att hämta något lätt, hämta något långt, gör ett mönster av naturens material och hämta något tungt. På den vita duken i skogen har jag lagt ut siffror som barnen lekt med räknat både plus och minus. De sista veckorna och dagarna tillsammans på förskolan har vi använt ett måttband och klippt av en bit varje dag för att se hur många dagar vi har kvar tillsammans. Sedan har också varje barn ritat sitt självporträtt och sedan gjort cirklar med ett kryss för varje dag ända fram till sommarlovet. Grov- och finmotorik: I början av terminen hade vi skidskola. Tillsammans med Utforskarna har vi använt hela kroppen när vi trampat solstrålar, krupit ihop som köttbullar, sträckt på oss som spaghetti och åkt i portar i snön. Vi har även haft Veda & Barke skidlopp och springlopp alla tillsammans på förskolan. Vårt tema människokroppen har utvecklat många frågor och vi har utmanat kroppen. Reflektioner: vad händer om vi inte har något skelett? Då ramlar vi ihop så här! Det finns en luftstrupe och en matstrupe i halsen! Hur gör man under vattnet? då kan man inte andas. Vi har fortsatt vårt arbete med vulkaner och tillsammans har vi gjort en vulkan i lera där fingrarna har gjort hål i leran för gångar till lavan som rinner ut. I min ryggsäck finns det alltid pennor och papper och det har blivit många självporträtt och vulkaner. Alla Äventyrare har lekt tillsammans i skogen och byggt koja eller hus på skogsplatsen och leken har fortsatt när vi kommit tillbaka nästa dag. Vi har satt upp rep och klättrat uppför stenar och backar. Veda visade alla barn hur man gör när man täljer: man sitter mot ett träd och särar på benen och håller kniven i stadigt grepp och täljer pinnen ifrån sig. Tillsammans har vi lekt lekar som alla ekorrar byter träd, sista paret ut och snoken. Naturvetenskap och teknik: När snön kom byggde vi snökojor och samlade vatten och la i olika saker (tyngd/kraft) och ställde ut i kylan och observerade varje dag vad som hänt. Till slut blev det fina isskulpturer! 14(15)

15 Det har varit ett fortsatt spännande arbete med vulkaner och vi har tagit reda på mer fakta och provat att skapa en vulkan av lera tillsammans. Var kommer lavan ifrån? Vad händer vid ett vulkanutbrott? Det finns gångar i vulkanen där lavan rinner ut och vi har kvar att prova att göra ett vulkanutbrott. I arbetet med människokroppen blev det många funderingar: Vad händer med kroppen när det är kallt? Barnens reflektioner: man blir röd och skakar. Hur ser djurens kropp ut inuti!? Det startade med att vi hittade en liten näbbmus innanför dörren till skogsplatsen. Hur ser näbbmusen ut inuti kroppen!? Hasse som blev näbbmusens namn la vi under skräpbrädan. Vi har sedan tittat på Hasse med jämna mellanrum och nu har han bara pälsen kvar. Hasse fick även en kompis under brädan när vi hittade en näbbmus till! Tillsammans med Utforskarna blev det en hitta näbbmusen-vecka. Under våren har vi planterat inne, både squash, paprika och smörgåskrasse. Vad behövs för att det ska växa? Jord, vatten och sol! När vi planterade smörgåskrasse hände det något konstigt, det blev mögel istället för krasse. Vad gjorde vi för fel!? För mycket vatten? För lite vatten? Vi har varit vid vattnet och håvat! Där hittade vi många småkryp som mygglarv och sötvattengråsugga. Vi har ätit lunch och eldat tillsammans med utforskarna i skogen. Vilat på äventyrarnas egen plats i skogen. Varje dag har vi låst upp dörren till skogen och låst när vi gått tillbaka med ett blippkort. Innanför dörren i skogen har vi satt oss och öppnat alla sinnen en stund innan vi gått vidare till samlingsplatsen. Vi avslutar dagen med sång: Nu är det slut för idag. Veda & Barke har läst sin Midsommarsaga som är en hemlis som bara Äventyrarna får höra. Nu är det dags att lämna förskolan för nya äventyr och utmaningar. Jag lämnar med varm hand över till skolan och önskar alla Lycka till! Jag önskar alla ett riktigt skönt sommarlov! Ann 15(15)

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus Kvalitetsredovisning Steninge förskolor 2005 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor; Orion,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset.

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset. Storkprojektet Under årets Falsterbo Birdshow fick vi på Snusmumriken kontakt med Emma Ådahl från Naturskyddsföreningen i Skåne, som är projektledare för storkprojektet. Emma introducerade oss i storkprojektets

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer