ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

2 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss, Finn Lauritzen, Johan Tiedemann, Anette Vedel Carlsen, Patrik Widerberg Foto: Sofie Birkum Jensen (s 13, 16), Steen Brogaard (s 2), Johan Bävman (s 8), Karl-Oskar Danielsson (s 17), Marianne Ekdahl (s 19, 20), Lovisa Fredén (s 1, 13, 17, 18-19), Timo Julku (s 9), Annika Persson (s. 1, 5, 6, 14, 20, 22), Mikael Risedal/LU (s 7), Karolina Rosenqvist (s 11,12) 4 VAD ÄR ÖRESUNDS- KOMITEEN? 7 8 KUNSKAP OCH INNOVATION MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNINGSSAMARBETE BENCHMARK: UNIVERSITETENS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER AVGIFTER FÖR ENSTAKA KURSER MILJØ KLIMAVENLIG TRANSPORT INNOVATIVE UDBUD OG TEST AF CLEANTECH UNGE KLIMAAMBASSA- DØRER I SAMARBEJDE OM FREMTIDENS BÆREDYG- TIGE ØRESUNDSREGION DEN FØRSTE GRÆNSEREGIONALE KLIMASTATISTIK SMART CITY OG BÆREDYG- TIG BYPLANLÆGNING Grafisk design: Maria Isabel Grafisk Design Tryck: Cool Gray 11 KULTUR KULTURKONFERENCE MED FOKUS PÅ PRIORITERINGER KULTURMANIFEST SOM EN RAMME FOR SAMARBEJDET NYE SAMARBEJDER INDENFOR MUSIK OG FILM LIGE ADGANG TIL NABOLANDS-TV BØRN OG UNGES SPROG SÆRLIGE GRENSEHINDER FOR KULTURARBEJDERE EVENTSAMARBETEN RUNT ÖRESUND THE BLUE: HAMN, VATTEN OCH KUST EUROVISION SCHOOL CONTEST ÖRESUNDSSAMTAL OM 3,8 MILJONER MÖJLIGHETER HÅLLBART MODE I ÖRESUNDSREGIONEN ARBETSMARKNAD INFRA- STRUKTUR KARTLÄGGNING AV NYA GRÄNSHINDER BÄTTRE INFORMATION OM PENSIONSVILLKOR FYRA GRÄNSHINDER LÖSTA UNDER 2014 GRÄNSHINDER KNUTNA TILL ESS A-KASSEPROBLEMATIKEN DANSK SKOLA, SVENSK PRAKTIK DEN FÖRSTA ÖRESUNDS- REGIONALA JOBBMÄSSAN SAMARBETE MED ANDRA GRÄNSREGIONER BENCHMARK AV GRÄNSREGIONER NYE FASTE ØRESUNDS- FORBINDELSER FREMTIDENS HURTIGTOG TIL ØRESUND DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION PÅVERKAN OCH INTRESSEBEVAKNING DIGITAL OCH TRYCKT KOMMUNIKATION RAPPORTER OCH ANALYSER ÖRESUNDSKOMITEENS FÖRTROENDEVALDA ÖRESUNDSHUSEN I ALMEDALEN OCH PÅ FOLKEMÖDET 2 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 3

3 VAD ÄR ÖRESUNDSKOMITEEN? TVÅ LÄNDER, MEN EN REGION Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska regioner. Den är också en av de mest integrerade gränsregionerna i Europa. Men i takt med den ökande internationella konkurrensen är det nödvändigt att samarbeta mer för att skapa ökad tillväxt och dynamik. Endast genom samarbete har Öresundsregionen tillräcklig kritisk massa för att kunna konkurrera internationellt. Vi är en storstadsregion med totalt 3,8 miljoner invånare. När Öresundsbron invigdes år 2000 upphörde vattnet att vara en barriär mellan Skåne och Själland, och blev istället något som knöt samman. Tillsammans har vi det som behövs för att konkurrera med andra storstadsregioner i världen. Sedan 1993 har ledande politiker från Själland och Skåne arbetat för att ta bort gränshinder och för att driva utvecklingen framåt i regionen. Öresundskomiteen är en tvärpolitisk plattform: världens främsta formaliserade politiska gränsregionsorgan, och ett föredöme för andra gränsregioner. Komiteen arbetar med utvecklingen inom gemensamma Öresundsregionala frågor som kunskap och innovation, miljø, kultur, arbetsmarknad och infrastruktur. EN REGION, MEN TVÅ LÄNDER Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska gränsregioner. Vi har alla möjligheter att bygga en riktigt stark region, men det faktum att vi är två länder gör att det krävs nytänkande i vårt samarbete. Vi har två språk. Två administrativa system. Två rättssystem. Landsgränsen mitt i regionen innebär att det krävs vilja, kreativitet och samarbete för att gemensamt bygga en stark region. Men det skapar också en extra dynamik. Det krävs nytänkande om vi ska bygga gränsöverskridande politiska samarbeten. Det krävs kreativitet om vi ska ge vår region kraft att utveckla sina styrkepositioner över gränserna. Det behövs vilja och goda argument om vi ska kunna riva ner gränshindren, men bygga upp gränsmöjligheterna. Öresundskomiteen bidrar med nytänkande, vilja och samarbete för att bygga broar över Öresund. Öresundskomiteen är ett kitt som binder Själland och Skåne starkare tillsammans. PLATTFORM Öresundskomiteen är en politisk plattform för kommunerna och regionerna i Öresundsregionen. Komiteen verkar för att stärka regionen, och för att regionen ska integreras. EN GEMENSAM RÖST Vi arbetar för en gemensam Öresundsregional röst i Danmarks och Sveriges nationella samhällsdebatt. SAMARBETE ÖK är det politiska samarbetet i Öresundsregionen. I Öresundskomiteen driver regionens ledande politiker frågor av gemensamt intresse. MOTOR ÖK är en motor för Öresundsintegrationen. Vi analyserar och mäter hur integrationen utvecklas, och tar initiativ till hur den kan främjas. MÖTESPLATS Komiteen är en mötesplats för gränsöverskridande samtal. Vi tar initiativ till forum och möten för dialog, samtal och utveckling. INTRESSE- ORGANISATION Öresundskomiteen arbetar för att ta tillvara Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna, riksdagen, folketinget och EU. I Öresundsregionen finns oändliga möjligheter gränsmöjligheter! Öresundskomiteen arbetar för att förverkliga dem. Vi vill att människor och företag ska ha samma möjligheter, som om vi vore ett land. Öresundskomiteen skall arbeta för att tillvarata gemensamma gränsregionala intressen i förhållande till statliga och internationella myndigheter. ÖK:s stadgar, 2 Öresundskomiteen skall arbeta för en utveckling av hela Öresundsregionen till en funktionellt integrerad region. ÖK:s stadgar, 2 4 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 5

4 VAD ÄR ÖRESUNDSKOMITEEN? KUNSKAP OCH INNOVATION En outnyttjad utbildningspotential HUR DET BÖRJADE Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling? Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni Öresundskomiteens uppdrag är att verka för en starkare integration mellan Själland och Skåne inom områdena Kunskap & Innovation, Miljö och Klimat, Kultur, Arbetsmarknad & Gränshinder samt Infrastruktur. TOLV MEDLEMSORGANISATIONER Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Beslut fattas oftast med konsensus. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag knutet till antalet invånare hos respektive medlem. DE DANSKA MEDLEMMARNA ÄR: Region Hovedstaden Region Sjælland Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Bornholms Regionskommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland DE SVENSKA MEDLEMMARNA ÄR: Region Skåne Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona stad ORDFÖRANDESKAPET Region Skåne och Region Hovedstaden turas om att utse ordförande respektive vice ordförande för både komiteen och det verkställande utskottet. FORRETNINGSUDVALGET/VERKSTÄL- LANDE UTSKOTTET Det verkställande utskottet fungerar som Öresundskomiteens styrelse och träffas minst fyra gånger per år. Utskottet består av 12 ledamöter, 6 svenska och 6 danska. ÖRESUNDSKOMITEEN Öresundskomiteen träffas minst två gånger per år och består av 36 folkvalda ledamöter; 18 från Själland och 18 från Skåne. UTSKOTTEN Med utgångspunkt i den Öresundsregionala Utvecklingsstrategin (ÖRUS) verkar Kulturutskottet för att utveckla samarbeten och mobilisera resurser som kan styrka kultur- och upplevelsesektorn på båda sidor av Öresund. Utskottet för miljö och grön tillväxt arbetar, också med ÖRUS som utgångspunkt, inom miljö och klimat, för. att främja samarbeten och erfarenhetsutbyten på tvärs av Öresund. Båda utskotten består av minst 12 politiska representanter. SEKRETARIATET Sekretariatet ligger i Köpenhamn och består av tjänstemän som ansvarar för att genomföra de politiska beslut som fattas i Öresundskomiteen. Öresundskomiteens sekretariat är dessutom värdorganisation för Interreg-sekretariatet för Interreg V Öresund och den danska delen av ÖresundDirekt. Med 14 universitet, forskare och studenter är Öresundsregionen en stark kunskapsregion. Om vi samarbetar, kan vi bli ännu starkare! Därför verkar Öresundskomiteen för mer utbildningssamarbete över Öresund och för ökad studentmobilitet. Unga människor är lättrörliga, och de är också Öresundsregionens framtid. Vi vill fördubbla antalet studerande som korsar Sundet, inte minst från den danska sidan. I årets Kulturundersökning om Öresundsborgarnas attityder har vi kartlagt hur många som studerar på andra sidan sundet, och attityderna till detta. MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNINGSSAMARBETE Öresundskomiteen har i samråd med arbetsgruppen för universitetssamarbete tagit fram två analyser. Den första analysen ser på möjligheter och barriärer för mer sundsövergripande samarbete inom utbildningssektorn. Några av slutsatserna är att det finns en outnyttjad samarbetspotential i att erbjuda Öresundsövergripande Det finns en outnyttjad samarbetspotential i att erbjuda Öresundsövergripande utbildningar. På bilden Lunds universitet. utbildningar, till exempel mastersprogram med joint-, eller double-degrees, gemensamma summer school-kurser eller gemensamma PhD-program. Några av barriärerna är Danmarks krav på mobilitetsbalans, de danska terminsavgifterna för enstaka kurser och de höga transportkostnaderna över Öresund. BENCHMARK: UNIVERSITETENS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER Den andra rapporten fokuserar på innovationsområdet, där den jämför Öresundsregionen med OberRhein- och MaasRheinregionerna. Utgångspunkten är universitetens roll som växtmotorer i dessa tre europeiska gränsregioner. Alla tre regioner klarar sig generellt sett bra i den europeiska konkurrensen. Öresundsregionen klarar sig till exempel bra vad gäller andelen forskning som finansieras av näringslivet, men sämre vad gäller till exempel spin-outs, dvs. nya verksamheter som etablerats utifrån nya forskningsrön. Den aspekt där Öresundsregionen ligger betydligt sämre till, är samarbete över gränserna, framför allt bristen på gränsregionala strategier för steget från innovation till företagande. Det är i synnerhet för få danska företag som samarbetar med svenska universitet, och för få svenska företag som samarbetar med danska universitet. Benchmarkanalysen rekommenderar bland annat att stärka samarbetet mellan innovationsaktörerna i regionen. Ett konkret förslag är att etablera en konferens eller annan mötesform mellan Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och de tre växtfororna Hovedstaden, Själland och Bornholm. Ett annat förslag är att stärka samarbetet mellan inkubatorsmiljöerna i Öresund. AVGIFTER FÖR ENSTAKA KURSER ÖK har under året haft en dialog med det danska utbildningsministeriet gällande de avgifter som svenska studenter behöver betala för enstaka kurser vid danska universitet. Ministeriet har lovat att titta närmare på problematiken och undersöka möjligheten till en lösning. 6 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 7

5 MILJØ UNGE KLIMAAMBASSADØRER PÅ TVÆRS OVER ØRESUND Børn og unge er nøglen til en bæredygtig samfundsudvikling i fremtiden. I regi af Udvalget for Miljø og Grøn vækst har vi samarbejdet med klimaambassadørerne om visioner for fremtidens miljø. Øresundsklassrummets Klimaambassadører præsenterede forslag for et bedre miljø for Udvalget for Miljø og Grøn Vækst. Isabella Joines og Hazna Adil Ali, Kirsebergsskolan, Malmö, Finn Lauritzen, direktør for Öresundskomiteen, og Katarina Erlingsson, formand for Udvalget og regionråd, Region Skåne. Klimaambassadørerne er en del af projektet Öresundsklassrummet. Det er et samarbejde mellem Malmö stad, Københavns Kommune og Malmö Högskola om at skabe bedre rammer for uddannelse inden for bæredygtig udvikling på tværs af Sundet. Eleverne har været på feltture i Danmark og Sverige og arbejdet med fremtidens bæredygtige Øresundsregion. Emnerne har været Den kulturelle røde tråd, fritid, skolemad og en bæredygtig skole. Resultaterne blev præsenteret for politikerne på Københavns Naturskole i maj. 1) Med fremtidens klima i fokus Øresundsregionen er en av verldens mest miljøbevidste regioner, og langt i fremkant. Øresundskomiteen har sat målet at regionen år 2020 skal være Europas mest klimasmarte region, gennem lave koldioxudutslip, stor export av cleantech, og høj etablering av cleantech-virksomheder. Vores miljösamarbejde handler om at skabe en bedre fremtid i regionen, men også om at blive et forbillede for andre rundt om i verden. I 2014 har Öresundskomiteen især haft fokus på klimavenlig transport, smart city og bæredygtig byplanlægning, cleantech, unge klimaambassadører og øresundsregional klimastatistik. KLIMAVENLIGE TRANSPORTER Transporter udgør en stor del af menneskers kuldioxidudslip, og derfor arbejder komiteen med bæredygtig transport. En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer er en vigtig nøgle til at transportsektoren kan bidrage til målene om mindre CO2-udledning og bedre bymiljøer i hele Øresundsregionen. I december 2013 blev der underskrevet en hensigtserklæring om at udbrede elbiler i Öresundsregionen. I 2014 er bestræbelserne på at udbrede elbiler fortsat. Som led heri var vi hovedarrangør af Oresund Electric Car Rally (OECR). Rallyet er en manifestation for elbiler og samler politiske beslutningstagere, erhvervsliv og private elbilenthusiaster i et rally rundt om Øresund. Rallyet var i år fuldt besat med 65 elbiler. 19 private og offentlige parter skabte aktiviteter med fokus på eldreven transport i byerne langs ruten. Öresundskomiteen fortsætter som hovedarrangør af OECR i Udvalget for Miljø og Grøn vækst blev sidst på året enige om en række fælles politiske mål for udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur i Øresundsregionen. Målsætningerne fokuserer på let transport (det vil sige biler under 3500 kg) og støttes af en række virkemidler, som kommuner og regioner kan bruge for at styrke elbilernes position. Sammen med Forum for Bæredygtige Indkøb og SKI blev der sat fokus på, hvordan kommuner og regioner bedst kan købe bæredygtigt ind på transportområdet, især vedr. tunge transportmidler. INNOVATIVE UDBUD OG TEST AF CLEANTECH Cleantech er et af regionens styrkeområder. Smart cleantech er en nödvendighed fordi vi skal kunne leve mere holdbart, men nye innovative løsninger har ofte lang vej til markedet. Her kan der offentlige går før gennem at koble innovative offentlige indkøb til de offentlige klima- og miljømålsætninger og fremadrettede investeringer i cleantech. Her findes en meget stor potentiale for at indkøb og tests af cleantech kan blive en nøgle til strategisk udvikling af den enkelte kommune og region og af hele Øresundsregionen. Øresundsregionen har et stort potentiale for at styrke sin position som platform for test og demonstration. Vi skal bygge et tæt samarbejde, hvor kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder skaber fremtidens løsninger for grøn omstilling. Udvalget for Miljø og Grøn vækst har derfor sat spørgsmålet om, hvordan kommunerne bliver bedre til at købe nye, innovative, state-of-the-art løsninger, på dagsordenen. Målet er, at Øresund bliver internationalt kendt som et godt sted, et testbed, at afprøve nye produkter og løsninger. DEN FØRSTE GRÆNSEREGIONALE KLI- MASTATISTIK Flere kommuner og regioner laver deres eget klimaregnskab med opgørelser over CO2-udslip og energiforbrug. Regnskaberne bruges til at sætte fokus på organisationernes styrker og svagheder og danner baggrund for initiativer på klimaområdet. Der findes imidlertid ingen fælles klimastatistik for Danmark og Sverige, eller statistik som sammenligner byers og regioners resultater. Det vil vi gerne ändre, idet et fälles klimaregnskab vil väre et godt grundlag for de fremtidige initiativer på området. I samarbejde med projektet Örestat er vi derfor gået i gang med et udarbejde et klimaregnskab for Øresundsregionen. Dette arbejde fortsætter og forventes først afsluttet i løbet af ) Under 2014 har ÖK startet op et samarbejde med kommunerne om innovative udbudsprocesser, for at fremme bæredygtige tunge transporter. Billedet er fra Frederiksberg kommune. 2) Øresundshuset på Folkemødet: Det grønne bryllup : Kommuner og erhvervsliv i samarbejde for grøn vækst. 3) Oeresund Electric Car Rally hölls i september. Øresundskomiteen har sat op politiske mål för elbiler og ladeinfrastruktur i regionen. 2) 3) 8 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 9

6 MILJØ KULTUR En pakke af initiativer på kulturområdet SMART CITY OG BÆREDYGTIG BYPLANLÆGNING Byplanlægning foregår ikke længere blot på arkitekternes tegnebræt. Byernes servicefunktioner bliver stadig mere koblede til informationsteknologier og åben håndtering af data. Samtidigt skal byplanlæggerne tage nye metoder i brug for at skabe den bæredygtige by, der lever op til mål om et lavt forbrug af energi, klimatilpasning, vedvarende energiforsyning og liveability. Begrebet Smart City ses som næste revolution inden for byudvikling, og omfatter mange spørgsmål som integrerer den grønne by med smarte IT-løsninger Öresundskomiteen har i de sidste tre år været projektleder på projektet Öresund Smart City Hub, der sluttede ved udgangen af Projektet har haft fokus på at integrere smarte it-løsninger i byplanlægningen, der kan give meningsfuld information til borgere og beslutningstagere. Projektet har skabt samarbejde mellem universiteter, private entreprenører og byplanlæggere. Det har sat fokus på behovet for smarte løsninger inden for belysning, cyklisme og vandsektoren. Der er endvidere, i tråd med målene for projektet, skabt en række netværk mellem kommuner, brancheorganisationer, forskere og virksomheder over Sundet. Kultur sammenknytter mennesker og er et vigtigt element i kreativ väkst. Öresundskomiteen arbejder for, at Øresundsregionen bliver en region med et mangfoldigt og rigt kulturliv. Derfor har vi på kulturområdet arbejdet aktivt med en pakke af initiativer for at styrke kultursamarbejdet omkring Øresund. KULTURKONFERENCE MED FOKUS PÅ PRIORITERINGER I samarbejde med Region Skåne og Region Hovedstaden holdt vi den 22. april 2014 en kulturkonference på færgen mellem Helsingborg og Helsingør. 100 politikere og kulturfolk deltog og diskuterede kulturpolitiske emner. En liste over prioriterede emner er udarbejdet som resultat af samtalerne. Blandt andet tanken om et kulturmanifest blev født på konferencen. KULTURMANIFEST SOM EN RAMME FOR SAMARBEJDET For at realisere målsætningen om at skabe en rig kulturregion med et mangfoldigt udbud og en stærk kultursektor har Kulturudvalget besluttet at formulere et kulturmanifest og en avsigtsforklaring som en ramme for samarbejdet mellem skånske og sjællandske kommuner og regioner også de, som ikke er medlemmer i Öresundskomiteen. Avsiktsförklaringen skal styrke kultursamarbejdet og koblingerne mellem de lokale, regionale og Øresundsregionale strategier. NYE SAMARBEJDER INDENFOR MUSIK OG FILM Öresundskomiteen har for at støtte udviklingen mod en stærk innovativ kultursektor i Øresundsregionen igangsat et stort EU-projekt Musikalsk Oplevelsesdesign - med fokus på den klassiske musik. Projektet sluttede ved udgangen af Det Kongelige Teater, Malmö Symfoniorkester og Copenhagen Phill har i tre år sammen skabt en lang række nye publikumsoplevelser. Det er lykkedes at trække et helt nyt publikum ind, som ellers ikke tidligere har sat sine ben i en klassisk koncertsal. Institutionerne har sammen med Danmarks Designskole (KADK) og Malmö Högskola skabt oplevelser, som får publikum til at se og lytte til klassisk musik på helt nye måder både i og uden for koncertsalene, herunder på nettet. Ingredienser i forløbet har været tværfaglige samarbejder mellem forskere, kulturinstitutioner og kreative aktører samt afprøvning af nye oplevelseskoncepter. Öresundskomiteens Kulturudvalg har afholdt to møder med repræsentanter fra filmbranchen, herunder fagforeninger og erhvervsorganisationer. Formålet har været at få et klarere billede af potentialet i film og vurdere rammerne for filmarbejde i Øresundsregionen. Baggrunden er, at Øresundsregionen nu har to filmfonde: Copenhagen Filmfund og Skåne filmfond. Der er klare synergimuligheder ved, at de to filmfonde og andre aktører indenfor filmområdet arbejder tæt sammen på tværs af Øresund. LIGE ADGANG TIL NABOLANDS-TV Vi arbejder med nabolands-tv som et centralt middel til forståelse af sprog og kultur over Sundet. På den baggrund har Öresundskomiteen lavet en analyse af adgangen til nabolands-tv i Øresundsregionen. Vurderingen er, at adgangen bør forbedres, især gennem bedre adgang til live-sendinger på nettet af nabolandets public service-programmer. Vi har holdt en række møder med repræsentanter fra DR og rettighedsforvaltere. Endvidere har komiteen skrevet et brev til den svenske kulturminister samt DR s og SVT s ledelser med forslag om forbedringer. Komiteen har fået meget opmærksomhed i dansk og svensk presse om emnet. BØRN OG UNGES SPROG Flersproglige og flerkulturelle kompetencer er et stærkt redskab til at indgå i en større Øresundsregional sammenhæng. Erfaringer viser, at møder eller oplevelser med kultur, sprog og læringsforløb, der inddrager dansk/svensk allerede i de mindre klasser i skolen, giver fortrolighed og en åbenhed over for andre sprog og kulturer. På den baggrund udskrev Öresundskomiten en konkurrence om modelprojekter for læringsforløb på tværs af Øresund. Tre projekter blev udvalgt til at dele bevillingen på dkk. Projekterne har involveret over 300 elever og lærere fra Øresundsregionen. SÆRLIGE GRENSEHINDER FOR KULTURARBEJDERE Öresundskomiteen har også i 2014 arbejdet med at løse grænsehindringer, som især rammer kulturarbejdere. Kulturarbejdere er oftere end andre ramt af det problem, at når man på samme tid har en dansk og en svensk arbejdsgiver, så kan både skatteforholdene og spørgsmålet om social sikring være meget komplicerede. Interaktiv kultur er mere end computerspil! Her findes et stort potentiale for at styrke regionens konkurrencekraft! Pixel art med post-its i Malmö koncerthus ved MSO:s computerspilskoncert Joystick - en del af projektet Musikalsk Oplevesedesign. 10 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 11

7 KULTUR ÖRESUNDSSAMTAL OM 3,8 MILJONER MÖJLIGHETER I samband med invigningen av Öresundsfestivalen i maj 2014, på Moriskan i Malmö, arrangerade Öresundskomiteen, Öresundsfestival och VIBES, ett evenemang med rubriken Öresund 3,8 miljoner möjligheter. Eftermiddagen bjöd på mingel och ett spännande Öresundssamtal utifrån frågeställningen Hur använder vi bäst närheten i Öresundsregionen och kvaliteten i kultur- och eventutbudet för att skapa succéer, tillväxt och integration? I samtalet, som leddes av TV-profilen Per Sinding Larsen, deltog Öresundsregionala politiker, kulturarrangörer och journalister. HÅLLBART MODE I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundskomiteen har stöttat och medarrangerat två seminarer om hållbart mode under Copenhagen Fashion Week våren 2014, och under Almedalsveckan. Under Copenhagen Fashion Week arrangerade Öresundskomiteen i samarbete med Unfairfashion, Malmö Stad och Region Skåne ett samtal om hållbart mode under titeln Sustainable Fashion Talk: What are the needs and challenges of the newly established designers, to enable them to produce more sustainable fashion? 10 unga svenska och danska designers och en norsk designer deltog. Utgångspunkten för satsningen i Almedalen var visionen: Öresundsregionen ska vara en internationell mönsterregion för hållbart mode som visar att det går att kombinera hållbarhet, tillväxt och företagsamhet. Utifrån detta genomfördes ett event i Öresundshuset med rubriken: Hållbart mode, en tillväxttrend? Politiker, forskare och branschexperter deltog. Bakom eventet stod Öresundskomiteen, Region Skåne, Malmö stad och Malmö högskola. Med projektet Musikalsk Oplevelsesdesign det lykkeds at trække et helt nyt publikum ind med klassisk musik i kombination med oplevelsesdesign. På billeden Copenhagen Phil, som spiller en fortolkning af Öresundstingsdeltagernes oplevelse af konferencen. Eventsamarbeten runt Öresund Under året har Öresundskomiteen samarbetat med Öresund Event Center och våra medlemmars eventorganisationer med syfte att stärka Öresundsregionala samarbeten och nätverk inom event och kreativa näringar. THE BLUE: HAMN, VATTEN OCH KUST Öresundskomiteen, Öresund Event Center och kommunerna Köpenhamn, Malmö, Helsingör, Helsingborg och Köge, har utvecklat konceptet The Blue. The Blue är ett ramverk, ett paraply för olika kulturevent med koppling till hamn, vatten och kust. Under augusti genomfördes ett antal event i kommunerna, t.ex. Kulturhavn och Malmöfestivalen. Dessa event marknadsfördes gemensamt i Öresunds som The Blue. För att mer fysiskt binda ihop de olika eventen i kommunerna hyrdes skeppet Samka som bas för kulturstafetten Ett skepp kommer lastat. Samka seglade från en hamn till en annan och förde med sig ett event, och sedan vidare till nästa hamn nästföljande weekend. Från Kulturhavn i Köpenhamn seglade Samka till Malmö med en Swingdansgrupp som deltog i Malmöfestivalen. Malmöfestivalen skickade med en street-artgrupp till Köge etc. EUROVISION SCHOOL CONTEST Öresundskomiteen var medarrangör av Eurovision School Contest, vilket arrangerades i samband med Eurovision Song Contest i Köpenhamn i maj. Eventet riktade sig till skånska och danska mellanstadieelever. Fokus i tävlingen var att på ett kreativt sätt illustrera framtidens gröna Europa. Finalen ägde rum på Eurovisionscenen. Hållbart mode i Öresundshuset, Almedalen: Nerdy by Nerds syr jeans på plats. Martin Walfisz, VD, Planeto, på Bridging Opportunities, den första Öresundsregionala jobbmässan. 12 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 13

8 ARBETSMARKNAD Debatt om Gränslös arbetsmarknad på Öresundstinget: Johan Tiedemann, Sophie Hæstorp Andersen, Andreas Schönström, Maria Karlman Noleryd, Morten Skov Christiansen, Luciano Astudillo. Arbetet mot gränshinder fortsatt framgångsrikt FYRA GRÄNSHINDER LÖSTA Ett av komiteens fokusområden är att definiera och arbeta med att avskaffa gränshinder som försvårar eller till och med omöjliggör pendling över Sundet för att arbeta, studera eller bedriva företag på den andra sidan. Detta arbete sker på många olika nivåer och på många olika sätt. Dels i form av informationsinsatser i regi av Öresunddirekt, dels genom lobbyarbete och påtryckningar på myndigheter och politiska beslutsfattare. Arbetet har varit och är framgångsrikt. Vårt mål är att minst tre gränshinder ska avskaffas varje år, och det har också uppfyllts under 2014, då faktiskt fyra gränshinder lösts eller är på väg att lösas. Det kommer att förenkla för danska torpare, för förtroendevalda politiker och för bornholmsbor som pendlar mellan Bornholm och Själland. Bland annat har Danmark och Sverige kommit överens om att tillåta tjänstledighet för politiska uppdrag i hemlandet om man arbetar i det andra landet. Till detta skall läggas förbättrad information till bornholmspendlare via Öresunddirekts hemsida (se nedan) och det arbete som det svenska Jordbruksverket genomför för att underlätta för transport av valpar och kattungar genom Sverige till eller från Bornholm. Öresunddirekt lanserade i juni en webguide med information till personer som reser till och från Bornholm genom Sverige. Webguiden är utvecklad i samarbete med Öresunddirekt, Öresundskomiteen, Bornholms Regionskommun och Utrikesministeriet. Guiden blev lanserad av ministern för nordiskt samarbete Carsten Hansen i samband med Folkemötet på Bornholm Det innebär att totalt 19 av de 43 nya gränshinder som sekretariatet nu listar på hemsidan är helt eller delvis lösta. Skatteverket har till regeringen i augusti 2014 överlämnat en promemoria med namnet Samordningsnummer och utländska fastighetsägare en översyn. Det är ett direkt resultat av den svenska regeringens uppdrag. I promemorian föreslår Skatteverket att utländska fastighetsägare bör tilldelas samordningsnummer och att Lantmäteriverket bör rekvirera numren från Skatteverket. Lantmäteriet är den första myndighet som kommer i kontakt med utländska fastighetsägare i ett inledande skede. Promemorian är nu ute på remiss, och det förväntas att frågan får sin lösning inom en snar framtid. Samordningsnummer är avsett för personer som inte har personnummer. I det här fallet handlar det bland annat om danska fritidshusägare. Cirka danska så kallade torpare kommer framöver kunna skaffa sig svenska mobilabonnemang, kabel-tv och liknande. Problemet idag är att utan ett svenskt samordningsnummer vill leverantörerna av dessa tjänster typiskt inte leverera till kunden. Slutligen har frågan om inkomstbortfallsförsäkringen lösts, vilket innebär att en person kan teckna en försäkring i Sverige även om han eller hon arbetar i Danmark, vilket tidigare inte varit möjligt. Dock är det bara ett försäkringsbolag som erbjuder denna möjlighet. Justitieminister Tobias Billström besökte komiteen för att diskutera gränshinder knutna till ESS och tredjelandsmedborgare. Här med Finn Lauritzen. Arbetsmarknaden är en nyckel till en mer integrerad Öresundsregion. När människor kan röra sig fritt och inte upplever hinder, fungerar Öresundsregionen som en region. En väl fungerande gränsregional arbetsmarknad är också en nyckel till tillväxt och konkurrenskraft. Ju större funktionell region, desto bättre fungerande arbetsmarknad och desto bättre integration. Därför är arbetsmarknadsfrågor och gränshinder en av Öresundskomiteens kärnuppgifter. KARTLÄGGNING AV NYA GRÄNSHINDER För att göra arbetet med gränshinder än mer effektivt utarbetade komiteen tillsammans med relevanta aktörer 2010 rapporten 33 hinder, utmaningar och möjligheter. Av dessa hinder är flera idag lösta och hinder som har tillkommit sedan rapporten publicerades finns, av naturliga skäl, inte med. Mot denna bakgrund behöver vi idag se över rapporten och revidera den, samt i kontakter med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer uppdatera de gränshinder som är mest relevanta att ta bort. Vilka gränshinder av de ursprungliga bör fortsatt vara prioriterade, vilka bör tas bort och vilka nya hinder skall läggas till? I sammanhanget är det också en poäng att sortera mellan faktiska och reella gränshinder och upplevda gränshinder. Till hjälp i detta arbete har komiteen anlitat en extern konsult. BÄTTRE INFORMATION OM PENSIONSVILLKOR Den förstudie som inleddes i juni 2014 inför ett Interreg-projekt om pensionsvillkor och regler avslutades i oktober. Relevanta aktörer har flera gånger mötts för att kartlägga vilka problem som finns. En rapport, Fokus på pensioner i Öresundsregionen, som tagits fram lägger stor vikt vid ökad och tydligare information om vad som faktiskt gäller i de båda länderna. Tanken är att under 2015 ansöka om medel hos Interreg för ett projekt om hur informationen kan bli bättre om pensionsvillkoren i Danmark respektive Sverige och vad den enskilde behöver tänka på. GRÄNSHINDER KNUTNA TILL ESS Arbetet med det kommande Interreg-projektet ESS och MAX IV som tillväxtmotorer i Öresundsregionen har kommit en god bit på väg. Ett av delprojekten syftar bland annat att ta fram en rapport motsvarande 33 gränshinder -rapporten, men för tredjelandsmedborgare, innehållande förslag på lösningar. Projektet skall se över mottagande av forskare och deras familjer, inte minst från länder utanför EU, men också generellt. Vad gäller just mottagandet är många aktörer inblandade och en första samling av dessa skedde i september månad. Syftet är att inleda ett arbete med samordning av de insatser som görs redan idag. Öresundskomiteen kommer att vara huvudpart i delprojektet kring gränshinder, vilket ska påbörjas under A-KASSEPROBLEMATIKEN Sekretariatet har under våren 2014, tillsammans med Grensetjänst (Norge/ Sverige), fortsatt arbetet med framför allt problemet kring inträde i den svenska A-kassan efter att ha blivit arbetslös i Danmark. I korthet handlar det om att en person som förlorar sitt arbete i Danmark måste välja rätt A-kassa i Sverige redan dagen efter att han eller hon förlorat sitt jobb i Danmark. Missar man det, eller väljer fel A-kassa, förlorar man rätten till inkomstbaserad ersättning och får endast 14 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 15

9 ARBETSMARKNAD grundersättning med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Ett statligt delbetänkande har föreslagit en lösning på problemet som innebär att tiden för ansökan till svensk A-kassa skall räknas 30 dagar före den ägde rum. Det skulle ge den enskilde möjlighet till respit och den enskilde skulle därmed hinna korrigera ett eventuellt fel. Den nuvarande svenska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson sade vid ett besök i april 2014, då hon fortfarande satt i opposition, att hon var klart inriktad på att ändra på reglerna så snart som hon blev minister. För att följa upp detta löfte kommer komiteen tillsammans med Grensetjänst att uppvakta henne om detta i början av DANSK SKOLA, SVENSK PRAKTIK Öresundskomiteen har i december 2014 inlett ett arbete som handlar om att stärka möjligheten för svenska elever att gå i skola i Danmark och få sin arbets- och utbildningspraktik i Sverige och därmed i förlängningen minska arbetslösheten bland unga samtidigt som integrationen ökar. Självfallet är den omvända ordningen också av intresse, det vill säga att danskar går i skola i Sverige och gör sin praktik i Danmark, men detta blir aktuellt i ett senare skede. Målet är två länder en arbetsmarknad, vilket stärker oss som en central tillväxtregion. En uppskattning är att mellan 100 och 200 elever skall kunna komma att omfattas av projektet. Tanken är att ha en action plan, på hur man kan gå vidare, klar på försommaren DEN FÖRSTA ÖRESUNDSREGIONALA JOBBMÄSSAN Under hösten hölls Career Days Bridging Opportunities som var det första större öresundsregionala karriärmässan. Projektet genomfördes i samarbete med huvudarrangören Career Builder, samt Öresunddirekt. Arrangemanget riktade sig till sistaårs-studenter och yrkesverksamma akademiker. Fokus låg på IT, ekonomer och ingenjörer. Projektet har haft flera syften. Det kanske viktigaste är att bidra till de långsiktiga ÖRUS-målen om ökad studentmobilitet och arbetskraftsmobilitet i Öresundsregionen. Ett annat syfte är att erbjuda en arena för dialog mellan politiken, näringslivet och de unga kring Öresund som framtida arbetsmarknadsregion. Totalt besökte ca 2500 arbetssökande Malmö arena, varav ca 200 danskar. Öresundskomiteens monter bjöd på ett mycket uppskattat program med deltagare per programpunkt. SAMARBETE MED ANDRA GRÄNSREGIO- NER Öresundskomiteen arbetar nära flera andra gränsregioner, inte minst Grensetjänst mellan Norge och Sverige och Schleswig- Sønderjylland. Öresundskomiteen deltog tillsammans med Grensetjenst på ett seminarium i samband med moderaternas Sverigemöte och på miljöpartiets kongress i Göteborg. Komiteen deltar också i Nordiska ministerrådets projekt ComUnYouth tillsammans med Hedemarks fylkeskommun i Norge och gränssamarbetet Schleswig- Sønderjylland. Projektet syftar till att, genom olika framgångssätt, minska arbetslösheten bland unga i Östersjöområdet. Komiteen deltar också aktivt i det arbete mot gränshinder som bedrivs genom ministerrådet. BENCHMARK AV GRÄNSREGIONER Under första halvåret 2014 genomförde komiteen i samarbete med studentkonsultföretaget Lunicore i Lund en benchmarkstudie av Öresundsregionen och två andra gränsregioner på kontinenten. Studien visar tydligt att vi redan i dag arbetar mycket effektivt och ändamålsenligt med arbetsmarknad och gränshinder men att det också finns potential för att bli än mer effektiva. Studien pekade bland annat på att komiteen bör öka samarbetet med andra gränsregioner än mer än i dag, att använda rundabordssamtal med specifika ärenden oftare, att bygga mötesplatser för investerare, affärsänglar och entreprenörer och att fortsätta satsningar på Interreg-projekt. Gränshinder var i fokus under Almedalsveckan. Vid gränsbommen in till Öresundshuset utsågs fem gränshindersambassadörer. Här lovar Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör att verka för att avskaffa Madonnaskatten för kulturarbetare. Bridging Opportunities, den första större Öresundsregionala jobbmässan, hölls i oktober. Öresundskomiteen och Grensetjenst talar gränshinder på miljöpartiets kongress. Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP), Marianne Ekdahl, Johan Tiedemann. 16 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 17

10 INFRASTRUKTUR PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION Et år med udspil og udfordringer Infrastrukturen er et nøglespørgsmål for integrationen i Öresundsregionen Det må være enkelt og smidigt at komme rundt i regionen, både inden for og mellem Skåne og Sjælland. På infrastrukturområdet - tilgængelighed og mobilitet satte vi lige som i de seneste år fokus på tre forhold: grundlaget for nye faste øresundsforbindelser; hurtigtog til og fra Københavns Lufthavn, herunder samarbejdet med STRING og Den Skandinaviske Arena (DSA); samt mulige forbedringer i udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Öresundskomiteen var aktiv i processen frem til beslutningen om Sveriges Infrastrukturplan med argumenter for at styrke det såkaldte Västkust-länket langs den svenske vestkyst, som forbinder Øresundsregionen med Göteborg og Oslo, og i det hele taget at fjerne de skånske infrastruktur-flaskehalse. Der blev opnået et vist gehør for disse synspunkter. NYE FASTE ØRESUNDSFORBINDELSER Sekretariatet udarbejdede endvidere, sammen med Transport Data Lab og embedsmænd fra alle medlemsorganisationerne, en ny økonomisk vurdering af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, HH-forbindelsen. Den hidtidige vurdering byggede på et stort interregprojekt om infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen (IBU) fra I modsætning til IBU-rapporten er den nye vurdering uden forslag til en godstogsforbindelse og en Ring 5-forbindelse. Den nye vurdering viser et samlet driftsoverskud på mindst 6 milliarder DKK. Vurderingen peger på, at Øresundsbron, en HH-forbindelse og en metrolinie mellem København og Malmö samlet kan finansieres uden statslige driftsbidrag. Under Almedalsveckan i juli præsenterede den daværende svenske regering et udkast til en omfattende plan for investeringer i byggeri og infrastruktur, Sveriges-bygget. Heri foreslås der en HH-forbindelse. FREMTIDENS HURTIGTOG TIL ØRESUND ÖK samarbejder med STRING og Femern Bælt Komiteen på en række områder og i regi af DSA om interregprojektet Scandinavian 8 Million City, som blev færdiggjort i 2014 og præsenteret ved en slutkonference Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Öresundshuset för att berätta om regeringens initiativ Sverigebygget, som bland annat omfattade höghastighetståg och en HH-förbindelse. i Stockholm. Dette projekt viste, hvordan man kan binde transportkorridoren mellem Oslo og Øresundsregionen sammen med både hurtige InterCitytog og højhastighedstog. DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR Spørgsmålet om udnyttelse af infrastrukturen, især togene over Øresund, har fyldt en del i På ÖK-mødet i foråret 2014 var der en temadebat med en trafikforsker, Øresundsbron og direktøren for Öresundståg AB. I juni lammede en strejke hos den svenske togoperatør, Veolia, øresundstrafikken i flere uger til stor gene for pendlerne. Ansvaret for øresundstogene ligger i Sverige hos Region Skåne og i Danmark hos Transportministeriet, og sekretariatet har været involveret i forhandlingerne om at skabe et såkaldt Øresunds Trafik Forum. Det skal være et årligt, politisk møde om øresunds-togtrafikken. Sekretariatet har også været i dialog med Skånetrafikken og Öresundståg AB om bedre muligheder for at tage cyklen med øresundstogene og bedre WiFi-dækning i togene. Under året lavedes en up-to-date ökonomisk vurdering af en HH-forbindelse. Öresundskomiteens ordförandeskap i Öresundshuset under Almedalsveckan: ordförande Pia Kinhult och vice ordförande Sophie Haestorp Andersen. En av Öresundskomiteens viktigaste uppgifter är att stärka den gemensamma Öresundsregionala rösten i den danska och den svenska samhällsdebatten. Vi arbetar för att hålla Öresundsregionens flagga högt gentemot både den svenska och den danska huvudstaden. Vår uppgift är att värna Öresundsregionens intressen. Under 2014 har vi arbetat brett med detta, och nått bra synlighet. PÅVERKAN OCH INTRESSEBEVAKNING En av Öresundskomitens kärnuppgifter är att värna regionens intressen gentemot de nationella nivåerna. Det gör vi både genom personliga kontakter, nätverkande, och genom opinionsbildning och agendasättande i den offentliga debatten. Vi har ett starkt nätverk i Skåne och på Själland, och under 2014 har vi också stärkt vår närvaro i Stockholm och i Bryssel. Svensk politik under 2014 präglades av valen till riksdagen, och till kommuner och regioner. För att öka medvetenheten om Öresundsregionen i resten av Sverige i valkampanjen, och för att väljarna skulle få mer information om hur riksdagsledamöterna ville arbeta för Öresundsregionen, bad Öresundskomiteen de åtta riksdagspartierna besvara en enkät med olika aktuella Öresundsfrågor. Riksdagspartiernas visioner och idéer för Öresundsregionens utveckling presenterades på ett seminarium den 15 augusti på Mötesplats Skåne, Visioner, kommunikationer och infrastruktur hur vill politikerna utveckla Öresundsregionen?. Där fick representanter för de politiska partierna och för näringslivet debattera visioner och förslag. Vi hade också ett särskilt fokus på en högst aktuell fråga, visionerna för infrastrukturen, transporterna och kommunikationerna i regionen. På seminariet presenterades också Skanskas och Swecos visionsrapport Öresund 2070, som också visade på behovet av nya fasta förbindelser över Öresund. ÖRESUNDSHUSEN I ALMEDALEN OCH PÅ FOLKEMÖDET Öresundskomiteen ser till att Öresundsregionen syns och tar plats på politiska arenor. Vårt främsta verktyg för detta är Öresundshusen i svenska Almedalen och på danska Folkemödet, som ju är de främsta demokratiska och politiska torgen i Sverige och Danmark. Öresundshusen är en samlingsplats för regional politisk och samhällsdebatt, där vi för fram regionens budskap, stärker vårt varumärke, och lyfter aktuella samhällsfrågor. Öresundskomiteen är koordinator och arrangör tillsammans med våra medlemmar kommunerna och regionerna. Utrikesminister Carl Bildt var en av de politiker som åtog sig att verka för att undanröja gränshinder under Almedalsveckan. Han adopterade gränshindret att svenska forskningsmedel inte får användas på andra sidan Öresund. Här med Finn Lauritzen och Pia Kinhult. En gemensam Öresundsregional röst Öresundshuset i Almedalen är ett samarbete med Region Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg och Malmö Högskola, och det har blivit en stor framgång. Årets fokus på gränshinder och tillväxt löpte som en röd tråd genom programmet, och blev ett budskap som kommuniceras tydligt. Fem gränshindersambassadörer utsågs - utrikesminister Carl Bildt och fyra riksdagsledamöter och lovade att verka för att avskaffa vars ett gränshinder. Visioner, kommunikationer og infrastruktur hvordan vill politikerna udvikle Öresundsregionen?. Magnus Jälminger (M), Mats Persson (FP), Karin Svensson Smith (MP) och Milan Obradovic (S) debatterede visioner og infrastruktur indfor det svenske valg på Mötesplats Skåne. 18 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 19

11 PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION PUBLIKATIONER OCH ANALYSER I Öresundshuset gör Öresundsregionen ett starkt avtryck i den svenska debatten slogs besöksrekordet utsågs Öresundshuset till Årets Opinionsbildare, och 2014 blev vi en av Årets Opinionsbildare. På Folkemödet var det fjärde gången som Öresundshuset organiserades, och årets tema var Öresundsregionen vägen till tillväxt. Jämfört med föregående år växte Öresundshuset både sett till antalet arrangemang, till antalet partners och till antalet besökare deltog Region Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun som parters, och 2014 tillkom även Region Skåne och Malmö stad. DIGITAL OCH TRYCKT KOMMUNIKATION Proaktiv kommunikation är en viktig del av Öresundskomiteens verksamhet. Framför allt är den ett strategiskt verktyg för att bidra till att uppfylla komiteens målsättningar. Vi arbetar med ett flertal kanaler, som pressmeddelanden, månatliga nyhetsbrev, Öresundsbrev, hemsida, sociala medier, film, broschyrer, foton, osv. Under 2014 har vi stärkt vår närvaro i sociala medier, lett till att vi dubblerat antalet följare på Twitter och slagit besöksrekord på vår Facebook-sida. Efter Öresundstinget lanserade vi också ett nytt digitalt magasin. Formatet är framför allt tänkt att användas för Öresundsbrevet, men det kan också användas för rapporter och analyser. Öresundskomiteen är aktiva inom en mängd områden, och under ett år producerar vi en stor mängd intressanta nyhetsartiklar till vår hemsida. Under året har vi också producerat flera kortare filmer, ett större antal korta politikerintervjuer, och en årsfilm. Sveriges och Danmarks regeringar möttes på Öresundstinget 2014! Maja Fjaestad, statssekreterare för framtids- och strategifrågor samt för nordiskt samarbete med Morten Östergaard, ekonomi- och inrikesminister. Öresundshuset har blivit en naturlig samlingsplats på Folkemödet i Allinge. KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 Under 2014 presenterade Öresundskomiteen för tredje året i rad en kulturundersökning. Undersökningen genomfördes i samarbete med analysinstitutet YouGov och bygger på enkätsvar från totalt 1500 personer boende i Region Hovedstaden, Region Sjælland samt i Skåne. Undersökningen mäter varför skåningar och själlänningar reser över sundet, deras köpvanor och konsumtion, TV-vanor, kännedom om kändisar, språkförståelse och inställning till studier på andra sidan sundet. Undersökningen ger en något splittrad bild av utvecklingen jämfört med föregående år. Å ena sidan är det färre som tar del an grannlandets TV-utbud, både i Danmark och i Sverige. Å andra sidan har det blivit vanligare att resa över Öresund för kulturupplevelser. Det är nu lika vanligt att man som skåning åker till Danmark för att uppleva kultur som för att shoppa. För själlänningarna är det dock fortfarande shopping som är det främsta anledningen att åka över sundet. INTEGRATIONSINDEKS 2014 Hvert år publicerer også Öresundskomiteen et integrationsindeks. Årets indeks viser at Øresundsintegrationen har fortsat sit fald i 2013, men faldet er aftagende. Det giver håb om, at 2014 kan blive året, hvor Öresundskomiteens integrationsindeks for første gang siden 2008 stiger. Integrationsindekset består af fem delindeks. To delindeks, transport & kommunikation samt erhvervsliv har ligget på et nogenlunde fast niveau de seneste år, boligmarkedsindekset har stabiliseret sig i 2013 efter et fald siden finanskrisen, mens arbejdsmarkedsindekset fortsat falder. Som det eneste delindeks viser kulturindekset en klar stigning i LISTA ÖVER PUBLIKATIONER Andresen, Britt. Öresundskomiteens kulturundersögelse. Maj Andresen, Britt. Öresundskomiteens integrationsindeks. Juni Dahlin, Lundmark, Säfwenberg, Schou Konstad (Lunicore) för Öresundskomiteen. Benchmarkanalys av tre gränsregioner Damvad för Öresundskomiteen. Öresundsregionalt universitetssamarbejde på uddannelsesområdet Deloitte för Öresundskomiteen och ÖresundDirekt. Pensioner i Øresundsregionen IRIS Group for Öresundskomiteen. Universiteters rolle som vaekstmotorer i Öresundsregionen. Benchmarkanalyse av tre europaeiske graensregioner Sederberg Rotböll, Nicolai, för Öresund Smart City Hub. Inspirationskatalog. Intelligent by via belysningsinfrastruktur Transport Data Lab för Öresundskomiteen. IBU-update. Opdatering af analyser av HH-forbindelsen. Arbejdsrapport. november Wellejus, Asta för Öresundskomiteen. Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen. April ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 21

12 ÖRESUNDSKOMITEENS FÖRTROENDEVALDA ORDFÖRANDESKAPET KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET UTSKOTTET FÖR MILJÖ OCH GRÖN TILLVÄXT ÖRESUNDSKOMITEENS LEDAMÖTER 2014 ORDINARIE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Pia Kinhult, ordförande (till nov.), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (till nov) Sophie Haestorp Andersen, vice ordförande (till nov), resp. ordförande (fr.o.m nov), regionsrådsformand, Region Hovedstaden Henrik Fritzon, vice ordförande (fr.o.m. nov), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (fr.o.m. nov) FORRETNINGSUDVALGET/ VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Pia Kinhult (till nov) Sophie Haestorp Andersen Henrik Fritzon (fr.o.m nov) Anders Almgren (fr.o.m nov) Steen Christiansen Peter Danielsson Katarina Erlingson (t.o.m nov) Flemming Pless (A), Region Hovedstaden, ordf i kulturutskottet Yngve Petersson (MP), Region Skåne, vice ordf i kulturutskottet Jane Strange (V), Region Sjælland Erik Sejersten (V), Region Hovedstaden Birgit Pedersen/ Daniel Prehn Nielsen (S) (F), Roskilde kommune Anette Simoni (V), Køge kommune Carl Christian Ebbesen (O), Københavns kommune Henrik Møller (A), Helsingør Kommune Hanna Thomé (V), Malmö Stad Mats Sander (M), Helsingborg stad Olof Lavesson (M), Riksdagsledamot Anders Almgren (S), Lunds Kommun, Tommy Nilsson (S), Region Skåne Gunlög Stenfelt (FP), Landskrona stad Katarina Erlingson (C), Region Skåne, ordf i miljöutskottet Evan Lynnerup (V), Region Sjælland, vice ordf i miljöutskottet Christine Axelsson, (S) Region Skåne Erik R. Gregersen (A), Region Hovedstaden Tormod Olsen (Ø), Region Hovedstaden (suppleant) Jørgen Glenthøj (C), KKR Hovedstaden Jeppe Trolle (B), KKR Sjælland Steen Petersen (O), KKR Sjælland (suppleant) Niels Bjerrum (A), Københavns Kommune Jakob Hougaard (A), Københavns Kommune (suppleant) Milan Obradovic (S), Malmö stad Cecilia Lindell (M), Landskrona stad Anders Lundström (KD), Helsingborg stad Christer Wallin (M), Lunds kommun Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Helsingborgs stad KKR Hovedstaden KKR Sjælland Københavns Kommune Landskrona stad Lunds Kommun Malmö Stad Winni Grosbøll, Borgmester (A) Jørgen Glenthøj, Borgmester (C) Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordf (M) Mikael Skoog, Kommunstyrelsens v. ordf. (S) Steen Christiansen, Formand (A) Niels Hörup, Formand (V) Jan Jakobsen, Medlem i KKR (Ø) Frank Jensen, Overborgmester (A) Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordf (FP) Mats Helmfrid, Kommunstyrelsens ordf (M) Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordf (S) Anja Sonesson, Kommunstyrelsens v. ordf. (M) Steen Colberg Jensen, 1.vice borgmester (V) Flemming Brank, Kommunalbestyrelsesmedlem (C) Lars Thunberg, Kommunalråd (KD) Ingela Andersson, Kommunalråd (S) John Engelhardt, Næstformand (V) Pernille Beckmann, Medlem i KKR (V) Marie Stærke, Medlem i KKR (A) Niels E. Bjerrum, Borgerrepr. (A) Niklas Karlsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordf (S) Anders Almgren, Kommunstyrelsens 2:e vice ordf (S) Kent Andersson, Kommunalråd (S) Stefan Lindhe, Kommunalråd (M) Mats Helmfrid (til nov) Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen, Formand (A) Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (A) Niels Hörup Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (A) Flemming Pless, Regionsrådsmedlem (A) Frank Jensen Per Seerup Knudsen, Regionsrådsmedlem (A) Maja Holt Højgaard, Regionsrådsmedlem (A) Rikard Larsson (till nov) Christoffer Buster Reinhardt, Regionsrådsmedlem (C) Mikkel Wrang, Regionsrådsmedlem (C) Per Roswall Sabeena Sareen, Regionsrådsmedlem (I) Poul V. Jensen, Regionsrådsmedlem (I) Jens Stenbaek Finn Rudaizky, Regionsrådsmedlem (O) Marlene Harpsøe, Regionsrådsmedlem (O) Katrin Stjernfeldt Jammeh Per Roswall, Regionsrådsmedlem (V) Peter Fjerring, Suppleant til Regionsrådet (V) Torkild Strandberg Marianne Frederik, Regionsrådsmedlem (Ø) Tormod Olsen, Regionsrådsmedlem (O) Region Sjælland Jens Stenbæk, Formand (V) Ole Drost, Regionsrådsmedlem (V) Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem (V) Jane Strange, Regionrådsmedlem (V) Freddy Blak, Regionsrådsmedlem (A) Peter Madsen, Regionsrådsmedlem (A) Ursula Dietrich-Pedersen, Regionsrådsmedlem (Ø) Alice Traulsen, Regionsrådsmedlem (Ø) Region Skåne Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordf.(m) Stefan Lamme, Regionfullmäktige ledamot (M) Pontus Lindberg, Regionråd (M) Henrik Hammar, Regionfullmäktige ersättare (M) Mozhgan Zachrison, Regionfullmäktige ersättare (M) Olof Lavesson, Riksdagsledamot (M) Olle Schmidt, EU-parlamentariker(FP) Ewa C Bertz, Regionfullmäktige ledamot (FP) Katarina Erlingson, Regionråd (C) Maria Nilsson, (C) Birgitta Södertun, Regionråd, (KD) Kjell Bornhager, Regionfullmäktige ersättare (KD) Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd (MP) Angela Everbäck, Senior Manager Marketing(MP) Rikard Larsson, Regionråd (S) Maria Nyman Stjärnskog, Regionfullmäktige ledamot (S) Christine Axelsson, Regionråd (S) Stefan Svalö, Regionfullmäktige ledamot (S) Heléne Fritzon, Kommunalråd (S) Cecilia Lind, Kommunalråd (S) Tommy Nilsson, Oppositionsråd (S) Lars Wallstén, Regionfullmäktige ledamot (S) Michael Rosenberg, Kommunalråd (SD) Lars-Johan Hallgren, Regionfullmäktige ledamot (SD) 22 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 23

13 ÖRESUNDSKOMITEEN NØRREGADE 7B 1165 KÖBENHAVN K TLF EPOST:

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA 14 Gränshinderrådets årsrapport 2014 med kommentarer från de nordiska regeringarna ISBN 978-92-893-3919-3 (PRINT) ISBN 978-92-893-3920-9

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard.

Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard. Øresundsregionen 2025 Scenarier for trafik- og byudvikling Juni 2008 Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig Tine Utzon-Frank projektledare Moa Åhnberg projektsekreterare Sten Hansen infrastrukturstrateg

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder Projektrapport SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder SIU är ett samarbetsprojekt 2011-2014 i Öresundsregionen med kommunerna Landskrona, Köpenhamn, Kristianstad och Bjuv. EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark Red. Finnur Magnússon Jonas Christensen Anne Liveng 9 Copyright Finnur Magnússon, Jonas Christensen, Anne

Läs mer

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Sofie Gustafsson STVA21 VT10 Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver En studie av företags möjligheter att påverka beslut i Öresundsregionen

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden Nr 3 Oktober 2003 Ekologiskt lantbruk och reformering av CAP en möjlig integrering av begreppet ekosystemtjänster? Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Slutrapport för projektet G.O.L.I.N 2003-2005 Denna rapport är utarbetad av parterna

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer