ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

2 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss, Finn Lauritzen, Johan Tiedemann, Anette Vedel Carlsen, Patrik Widerberg Foto: Sofie Birkum Jensen (s 13, 16), Steen Brogaard (s 2), Johan Bävman (s 8), Karl-Oskar Danielsson (s 17), Marianne Ekdahl (s 19, 20), Lovisa Fredén (s 1, 13, 17, 18-19), Timo Julku (s 9), Annika Persson (s. 1, 5, 6, 14, 20, 22), Mikael Risedal/LU (s 7), Karolina Rosenqvist (s 11,12) 4 VAD ÄR ÖRESUNDS- KOMITEEN? 7 8 KUNSKAP OCH INNOVATION MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNINGSSAMARBETE BENCHMARK: UNIVERSITETENS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER AVGIFTER FÖR ENSTAKA KURSER MILJØ KLIMAVENLIG TRANSPORT INNOVATIVE UDBUD OG TEST AF CLEANTECH UNGE KLIMAAMBASSA- DØRER I SAMARBEJDE OM FREMTIDENS BÆREDYG- TIGE ØRESUNDSREGION DEN FØRSTE GRÆNSEREGIONALE KLIMASTATISTIK SMART CITY OG BÆREDYG- TIG BYPLANLÆGNING Grafisk design: Maria Isabel Grafisk Design Tryck: Cool Gray 11 KULTUR KULTURKONFERENCE MED FOKUS PÅ PRIORITERINGER KULTURMANIFEST SOM EN RAMME FOR SAMARBEJDET NYE SAMARBEJDER INDENFOR MUSIK OG FILM LIGE ADGANG TIL NABOLANDS-TV BØRN OG UNGES SPROG SÆRLIGE GRENSEHINDER FOR KULTURARBEJDERE EVENTSAMARBETEN RUNT ÖRESUND THE BLUE: HAMN, VATTEN OCH KUST EUROVISION SCHOOL CONTEST ÖRESUNDSSAMTAL OM 3,8 MILJONER MÖJLIGHETER HÅLLBART MODE I ÖRESUNDSREGIONEN ARBETSMARKNAD INFRA- STRUKTUR KARTLÄGGNING AV NYA GRÄNSHINDER BÄTTRE INFORMATION OM PENSIONSVILLKOR FYRA GRÄNSHINDER LÖSTA UNDER 2014 GRÄNSHINDER KNUTNA TILL ESS A-KASSEPROBLEMATIKEN DANSK SKOLA, SVENSK PRAKTIK DEN FÖRSTA ÖRESUNDS- REGIONALA JOBBMÄSSAN SAMARBETE MED ANDRA GRÄNSREGIONER BENCHMARK AV GRÄNSREGIONER NYE FASTE ØRESUNDS- FORBINDELSER FREMTIDENS HURTIGTOG TIL ØRESUND DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION PÅVERKAN OCH INTRESSEBEVAKNING DIGITAL OCH TRYCKT KOMMUNIKATION RAPPORTER OCH ANALYSER ÖRESUNDSKOMITEENS FÖRTROENDEVALDA ÖRESUNDSHUSEN I ALMEDALEN OCH PÅ FOLKEMÖDET 2 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 3

3 VAD ÄR ÖRESUNDSKOMITEEN? TVÅ LÄNDER, MEN EN REGION Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska regioner. Den är också en av de mest integrerade gränsregionerna i Europa. Men i takt med den ökande internationella konkurrensen är det nödvändigt att samarbeta mer för att skapa ökad tillväxt och dynamik. Endast genom samarbete har Öresundsregionen tillräcklig kritisk massa för att kunna konkurrera internationellt. Vi är en storstadsregion med totalt 3,8 miljoner invånare. När Öresundsbron invigdes år 2000 upphörde vattnet att vara en barriär mellan Skåne och Själland, och blev istället något som knöt samman. Tillsammans har vi det som behövs för att konkurrera med andra storstadsregioner i världen. Sedan 1993 har ledande politiker från Själland och Skåne arbetat för att ta bort gränshinder och för att driva utvecklingen framåt i regionen. Öresundskomiteen är en tvärpolitisk plattform: världens främsta formaliserade politiska gränsregionsorgan, och ett föredöme för andra gränsregioner. Komiteen arbetar med utvecklingen inom gemensamma Öresundsregionala frågor som kunskap och innovation, miljø, kultur, arbetsmarknad och infrastruktur. EN REGION, MEN TVÅ LÄNDER Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska gränsregioner. Vi har alla möjligheter att bygga en riktigt stark region, men det faktum att vi är två länder gör att det krävs nytänkande i vårt samarbete. Vi har två språk. Två administrativa system. Två rättssystem. Landsgränsen mitt i regionen innebär att det krävs vilja, kreativitet och samarbete för att gemensamt bygga en stark region. Men det skapar också en extra dynamik. Det krävs nytänkande om vi ska bygga gränsöverskridande politiska samarbeten. Det krävs kreativitet om vi ska ge vår region kraft att utveckla sina styrkepositioner över gränserna. Det behövs vilja och goda argument om vi ska kunna riva ner gränshindren, men bygga upp gränsmöjligheterna. Öresundskomiteen bidrar med nytänkande, vilja och samarbete för att bygga broar över Öresund. Öresundskomiteen är ett kitt som binder Själland och Skåne starkare tillsammans. PLATTFORM Öresundskomiteen är en politisk plattform för kommunerna och regionerna i Öresundsregionen. Komiteen verkar för att stärka regionen, och för att regionen ska integreras. EN GEMENSAM RÖST Vi arbetar för en gemensam Öresundsregional röst i Danmarks och Sveriges nationella samhällsdebatt. SAMARBETE ÖK är det politiska samarbetet i Öresundsregionen. I Öresundskomiteen driver regionens ledande politiker frågor av gemensamt intresse. MOTOR ÖK är en motor för Öresundsintegrationen. Vi analyserar och mäter hur integrationen utvecklas, och tar initiativ till hur den kan främjas. MÖTESPLATS Komiteen är en mötesplats för gränsöverskridande samtal. Vi tar initiativ till forum och möten för dialog, samtal och utveckling. INTRESSE- ORGANISATION Öresundskomiteen arbetar för att ta tillvara Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna, riksdagen, folketinget och EU. I Öresundsregionen finns oändliga möjligheter gränsmöjligheter! Öresundskomiteen arbetar för att förverkliga dem. Vi vill att människor och företag ska ha samma möjligheter, som om vi vore ett land. Öresundskomiteen skall arbeta för att tillvarata gemensamma gränsregionala intressen i förhållande till statliga och internationella myndigheter. ÖK:s stadgar, 2 Öresundskomiteen skall arbeta för en utveckling av hela Öresundsregionen till en funktionellt integrerad region. ÖK:s stadgar, 2 4 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 5

4 VAD ÄR ÖRESUNDSKOMITEEN? KUNSKAP OCH INNOVATION En outnyttjad utbildningspotential HUR DET BÖRJADE Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling? Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni Öresundskomiteens uppdrag är att verka för en starkare integration mellan Själland och Skåne inom områdena Kunskap & Innovation, Miljö och Klimat, Kultur, Arbetsmarknad & Gränshinder samt Infrastruktur. TOLV MEDLEMSORGANISATIONER Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Beslut fattas oftast med konsensus. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag knutet till antalet invånare hos respektive medlem. DE DANSKA MEDLEMMARNA ÄR: Region Hovedstaden Region Sjælland Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Bornholms Regionskommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland DE SVENSKA MEDLEMMARNA ÄR: Region Skåne Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona stad ORDFÖRANDESKAPET Region Skåne och Region Hovedstaden turas om att utse ordförande respektive vice ordförande för både komiteen och det verkställande utskottet. FORRETNINGSUDVALGET/VERKSTÄL- LANDE UTSKOTTET Det verkställande utskottet fungerar som Öresundskomiteens styrelse och träffas minst fyra gånger per år. Utskottet består av 12 ledamöter, 6 svenska och 6 danska. ÖRESUNDSKOMITEEN Öresundskomiteen träffas minst två gånger per år och består av 36 folkvalda ledamöter; 18 från Själland och 18 från Skåne. UTSKOTTEN Med utgångspunkt i den Öresundsregionala Utvecklingsstrategin (ÖRUS) verkar Kulturutskottet för att utveckla samarbeten och mobilisera resurser som kan styrka kultur- och upplevelsesektorn på båda sidor av Öresund. Utskottet för miljö och grön tillväxt arbetar, också med ÖRUS som utgångspunkt, inom miljö och klimat, för. att främja samarbeten och erfarenhetsutbyten på tvärs av Öresund. Båda utskotten består av minst 12 politiska representanter. SEKRETARIATET Sekretariatet ligger i Köpenhamn och består av tjänstemän som ansvarar för att genomföra de politiska beslut som fattas i Öresundskomiteen. Öresundskomiteens sekretariat är dessutom värdorganisation för Interreg-sekretariatet för Interreg V Öresund och den danska delen av ÖresundDirekt. Med 14 universitet, forskare och studenter är Öresundsregionen en stark kunskapsregion. Om vi samarbetar, kan vi bli ännu starkare! Därför verkar Öresundskomiteen för mer utbildningssamarbete över Öresund och för ökad studentmobilitet. Unga människor är lättrörliga, och de är också Öresundsregionens framtid. Vi vill fördubbla antalet studerande som korsar Sundet, inte minst från den danska sidan. I årets Kulturundersökning om Öresundsborgarnas attityder har vi kartlagt hur många som studerar på andra sidan sundet, och attityderna till detta. MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNINGSSAMARBETE Öresundskomiteen har i samråd med arbetsgruppen för universitetssamarbete tagit fram två analyser. Den första analysen ser på möjligheter och barriärer för mer sundsövergripande samarbete inom utbildningssektorn. Några av slutsatserna är att det finns en outnyttjad samarbetspotential i att erbjuda Öresundsövergripande Det finns en outnyttjad samarbetspotential i att erbjuda Öresundsövergripande utbildningar. På bilden Lunds universitet. utbildningar, till exempel mastersprogram med joint-, eller double-degrees, gemensamma summer school-kurser eller gemensamma PhD-program. Några av barriärerna är Danmarks krav på mobilitetsbalans, de danska terminsavgifterna för enstaka kurser och de höga transportkostnaderna över Öresund. BENCHMARK: UNIVERSITETENS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER Den andra rapporten fokuserar på innovationsområdet, där den jämför Öresundsregionen med OberRhein- och MaasRheinregionerna. Utgångspunkten är universitetens roll som växtmotorer i dessa tre europeiska gränsregioner. Alla tre regioner klarar sig generellt sett bra i den europeiska konkurrensen. Öresundsregionen klarar sig till exempel bra vad gäller andelen forskning som finansieras av näringslivet, men sämre vad gäller till exempel spin-outs, dvs. nya verksamheter som etablerats utifrån nya forskningsrön. Den aspekt där Öresundsregionen ligger betydligt sämre till, är samarbete över gränserna, framför allt bristen på gränsregionala strategier för steget från innovation till företagande. Det är i synnerhet för få danska företag som samarbetar med svenska universitet, och för få svenska företag som samarbetar med danska universitet. Benchmarkanalysen rekommenderar bland annat att stärka samarbetet mellan innovationsaktörerna i regionen. Ett konkret förslag är att etablera en konferens eller annan mötesform mellan Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och de tre växtfororna Hovedstaden, Själland och Bornholm. Ett annat förslag är att stärka samarbetet mellan inkubatorsmiljöerna i Öresund. AVGIFTER FÖR ENSTAKA KURSER ÖK har under året haft en dialog med det danska utbildningsministeriet gällande de avgifter som svenska studenter behöver betala för enstaka kurser vid danska universitet. Ministeriet har lovat att titta närmare på problematiken och undersöka möjligheten till en lösning. 6 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 7

5 MILJØ UNGE KLIMAAMBASSADØRER PÅ TVÆRS OVER ØRESUND Børn og unge er nøglen til en bæredygtig samfundsudvikling i fremtiden. I regi af Udvalget for Miljø og Grøn vækst har vi samarbejdet med klimaambassadørerne om visioner for fremtidens miljø. Øresundsklassrummets Klimaambassadører præsenterede forslag for et bedre miljø for Udvalget for Miljø og Grøn Vækst. Isabella Joines og Hazna Adil Ali, Kirsebergsskolan, Malmö, Finn Lauritzen, direktør for Öresundskomiteen, og Katarina Erlingsson, formand for Udvalget og regionråd, Region Skåne. Klimaambassadørerne er en del af projektet Öresundsklassrummet. Det er et samarbejde mellem Malmö stad, Københavns Kommune og Malmö Högskola om at skabe bedre rammer for uddannelse inden for bæredygtig udvikling på tværs af Sundet. Eleverne har været på feltture i Danmark og Sverige og arbejdet med fremtidens bæredygtige Øresundsregion. Emnerne har været Den kulturelle røde tråd, fritid, skolemad og en bæredygtig skole. Resultaterne blev præsenteret for politikerne på Københavns Naturskole i maj. 1) Med fremtidens klima i fokus Øresundsregionen er en av verldens mest miljøbevidste regioner, og langt i fremkant. Øresundskomiteen har sat målet at regionen år 2020 skal være Europas mest klimasmarte region, gennem lave koldioxudutslip, stor export av cleantech, og høj etablering av cleantech-virksomheder. Vores miljösamarbejde handler om at skabe en bedre fremtid i regionen, men også om at blive et forbillede for andre rundt om i verden. I 2014 har Öresundskomiteen især haft fokus på klimavenlig transport, smart city og bæredygtig byplanlægning, cleantech, unge klimaambassadører og øresundsregional klimastatistik. KLIMAVENLIGE TRANSPORTER Transporter udgør en stor del af menneskers kuldioxidudslip, og derfor arbejder komiteen med bæredygtig transport. En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer er en vigtig nøgle til at transportsektoren kan bidrage til målene om mindre CO2-udledning og bedre bymiljøer i hele Øresundsregionen. I december 2013 blev der underskrevet en hensigtserklæring om at udbrede elbiler i Öresundsregionen. I 2014 er bestræbelserne på at udbrede elbiler fortsat. Som led heri var vi hovedarrangør af Oresund Electric Car Rally (OECR). Rallyet er en manifestation for elbiler og samler politiske beslutningstagere, erhvervsliv og private elbilenthusiaster i et rally rundt om Øresund. Rallyet var i år fuldt besat med 65 elbiler. 19 private og offentlige parter skabte aktiviteter med fokus på eldreven transport i byerne langs ruten. Öresundskomiteen fortsætter som hovedarrangør af OECR i Udvalget for Miljø og Grøn vækst blev sidst på året enige om en række fælles politiske mål for udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur i Øresundsregionen. Målsætningerne fokuserer på let transport (det vil sige biler under 3500 kg) og støttes af en række virkemidler, som kommuner og regioner kan bruge for at styrke elbilernes position. Sammen med Forum for Bæredygtige Indkøb og SKI blev der sat fokus på, hvordan kommuner og regioner bedst kan købe bæredygtigt ind på transportområdet, især vedr. tunge transportmidler. INNOVATIVE UDBUD OG TEST AF CLEANTECH Cleantech er et af regionens styrkeområder. Smart cleantech er en nödvendighed fordi vi skal kunne leve mere holdbart, men nye innovative løsninger har ofte lang vej til markedet. Her kan der offentlige går før gennem at koble innovative offentlige indkøb til de offentlige klima- og miljømålsætninger og fremadrettede investeringer i cleantech. Her findes en meget stor potentiale for at indkøb og tests af cleantech kan blive en nøgle til strategisk udvikling af den enkelte kommune og region og af hele Øresundsregionen. Øresundsregionen har et stort potentiale for at styrke sin position som platform for test og demonstration. Vi skal bygge et tæt samarbejde, hvor kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder skaber fremtidens løsninger for grøn omstilling. Udvalget for Miljø og Grøn vækst har derfor sat spørgsmålet om, hvordan kommunerne bliver bedre til at købe nye, innovative, state-of-the-art løsninger, på dagsordenen. Målet er, at Øresund bliver internationalt kendt som et godt sted, et testbed, at afprøve nye produkter og løsninger. DEN FØRSTE GRÆNSEREGIONALE KLI- MASTATISTIK Flere kommuner og regioner laver deres eget klimaregnskab med opgørelser over CO2-udslip og energiforbrug. Regnskaberne bruges til at sætte fokus på organisationernes styrker og svagheder og danner baggrund for initiativer på klimaområdet. Der findes imidlertid ingen fælles klimastatistik for Danmark og Sverige, eller statistik som sammenligner byers og regioners resultater. Det vil vi gerne ändre, idet et fälles klimaregnskab vil väre et godt grundlag for de fremtidige initiativer på området. I samarbejde med projektet Örestat er vi derfor gået i gang med et udarbejde et klimaregnskab for Øresundsregionen. Dette arbejde fortsætter og forventes først afsluttet i løbet af ) Under 2014 har ÖK startet op et samarbejde med kommunerne om innovative udbudsprocesser, for at fremme bæredygtige tunge transporter. Billedet er fra Frederiksberg kommune. 2) Øresundshuset på Folkemødet: Det grønne bryllup : Kommuner og erhvervsliv i samarbejde for grøn vækst. 3) Oeresund Electric Car Rally hölls i september. Øresundskomiteen har sat op politiske mål för elbiler og ladeinfrastruktur i regionen. 2) 3) 8 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 9

6 MILJØ KULTUR En pakke af initiativer på kulturområdet SMART CITY OG BÆREDYGTIG BYPLANLÆGNING Byplanlægning foregår ikke længere blot på arkitekternes tegnebræt. Byernes servicefunktioner bliver stadig mere koblede til informationsteknologier og åben håndtering af data. Samtidigt skal byplanlæggerne tage nye metoder i brug for at skabe den bæredygtige by, der lever op til mål om et lavt forbrug af energi, klimatilpasning, vedvarende energiforsyning og liveability. Begrebet Smart City ses som næste revolution inden for byudvikling, og omfatter mange spørgsmål som integrerer den grønne by med smarte IT-løsninger Öresundskomiteen har i de sidste tre år været projektleder på projektet Öresund Smart City Hub, der sluttede ved udgangen af Projektet har haft fokus på at integrere smarte it-løsninger i byplanlægningen, der kan give meningsfuld information til borgere og beslutningstagere. Projektet har skabt samarbejde mellem universiteter, private entreprenører og byplanlæggere. Det har sat fokus på behovet for smarte løsninger inden for belysning, cyklisme og vandsektoren. Der er endvidere, i tråd med målene for projektet, skabt en række netværk mellem kommuner, brancheorganisationer, forskere og virksomheder over Sundet. Kultur sammenknytter mennesker og er et vigtigt element i kreativ väkst. Öresundskomiteen arbejder for, at Øresundsregionen bliver en region med et mangfoldigt og rigt kulturliv. Derfor har vi på kulturområdet arbejdet aktivt med en pakke af initiativer for at styrke kultursamarbejdet omkring Øresund. KULTURKONFERENCE MED FOKUS PÅ PRIORITERINGER I samarbejde med Region Skåne og Region Hovedstaden holdt vi den 22. april 2014 en kulturkonference på færgen mellem Helsingborg og Helsingør. 100 politikere og kulturfolk deltog og diskuterede kulturpolitiske emner. En liste over prioriterede emner er udarbejdet som resultat af samtalerne. Blandt andet tanken om et kulturmanifest blev født på konferencen. KULTURMANIFEST SOM EN RAMME FOR SAMARBEJDET For at realisere målsætningen om at skabe en rig kulturregion med et mangfoldigt udbud og en stærk kultursektor har Kulturudvalget besluttet at formulere et kulturmanifest og en avsigtsforklaring som en ramme for samarbejdet mellem skånske og sjællandske kommuner og regioner også de, som ikke er medlemmer i Öresundskomiteen. Avsiktsförklaringen skal styrke kultursamarbejdet og koblingerne mellem de lokale, regionale og Øresundsregionale strategier. NYE SAMARBEJDER INDENFOR MUSIK OG FILM Öresundskomiteen har for at støtte udviklingen mod en stærk innovativ kultursektor i Øresundsregionen igangsat et stort EU-projekt Musikalsk Oplevelsesdesign - med fokus på den klassiske musik. Projektet sluttede ved udgangen af Det Kongelige Teater, Malmö Symfoniorkester og Copenhagen Phill har i tre år sammen skabt en lang række nye publikumsoplevelser. Det er lykkedes at trække et helt nyt publikum ind, som ellers ikke tidligere har sat sine ben i en klassisk koncertsal. Institutionerne har sammen med Danmarks Designskole (KADK) og Malmö Högskola skabt oplevelser, som får publikum til at se og lytte til klassisk musik på helt nye måder både i og uden for koncertsalene, herunder på nettet. Ingredienser i forløbet har været tværfaglige samarbejder mellem forskere, kulturinstitutioner og kreative aktører samt afprøvning af nye oplevelseskoncepter. Öresundskomiteens Kulturudvalg har afholdt to møder med repræsentanter fra filmbranchen, herunder fagforeninger og erhvervsorganisationer. Formålet har været at få et klarere billede af potentialet i film og vurdere rammerne for filmarbejde i Øresundsregionen. Baggrunden er, at Øresundsregionen nu har to filmfonde: Copenhagen Filmfund og Skåne filmfond. Der er klare synergimuligheder ved, at de to filmfonde og andre aktører indenfor filmområdet arbejder tæt sammen på tværs af Øresund. LIGE ADGANG TIL NABOLANDS-TV Vi arbejder med nabolands-tv som et centralt middel til forståelse af sprog og kultur over Sundet. På den baggrund har Öresundskomiteen lavet en analyse af adgangen til nabolands-tv i Øresundsregionen. Vurderingen er, at adgangen bør forbedres, især gennem bedre adgang til live-sendinger på nettet af nabolandets public service-programmer. Vi har holdt en række møder med repræsentanter fra DR og rettighedsforvaltere. Endvidere har komiteen skrevet et brev til den svenske kulturminister samt DR s og SVT s ledelser med forslag om forbedringer. Komiteen har fået meget opmærksomhed i dansk og svensk presse om emnet. BØRN OG UNGES SPROG Flersproglige og flerkulturelle kompetencer er et stærkt redskab til at indgå i en større Øresundsregional sammenhæng. Erfaringer viser, at møder eller oplevelser med kultur, sprog og læringsforløb, der inddrager dansk/svensk allerede i de mindre klasser i skolen, giver fortrolighed og en åbenhed over for andre sprog og kulturer. På den baggrund udskrev Öresundskomiten en konkurrence om modelprojekter for læringsforløb på tværs af Øresund. Tre projekter blev udvalgt til at dele bevillingen på dkk. Projekterne har involveret over 300 elever og lærere fra Øresundsregionen. SÆRLIGE GRENSEHINDER FOR KULTURARBEJDERE Öresundskomiteen har også i 2014 arbejdet med at løse grænsehindringer, som især rammer kulturarbejdere. Kulturarbejdere er oftere end andre ramt af det problem, at når man på samme tid har en dansk og en svensk arbejdsgiver, så kan både skatteforholdene og spørgsmålet om social sikring være meget komplicerede. Interaktiv kultur er mere end computerspil! Her findes et stort potentiale for at styrke regionens konkurrencekraft! Pixel art med post-its i Malmö koncerthus ved MSO:s computerspilskoncert Joystick - en del af projektet Musikalsk Oplevesedesign. 10 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 11

7 KULTUR ÖRESUNDSSAMTAL OM 3,8 MILJONER MÖJLIGHETER I samband med invigningen av Öresundsfestivalen i maj 2014, på Moriskan i Malmö, arrangerade Öresundskomiteen, Öresundsfestival och VIBES, ett evenemang med rubriken Öresund 3,8 miljoner möjligheter. Eftermiddagen bjöd på mingel och ett spännande Öresundssamtal utifrån frågeställningen Hur använder vi bäst närheten i Öresundsregionen och kvaliteten i kultur- och eventutbudet för att skapa succéer, tillväxt och integration? I samtalet, som leddes av TV-profilen Per Sinding Larsen, deltog Öresundsregionala politiker, kulturarrangörer och journalister. HÅLLBART MODE I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundskomiteen har stöttat och medarrangerat två seminarer om hållbart mode under Copenhagen Fashion Week våren 2014, och under Almedalsveckan. Under Copenhagen Fashion Week arrangerade Öresundskomiteen i samarbete med Unfairfashion, Malmö Stad och Region Skåne ett samtal om hållbart mode under titeln Sustainable Fashion Talk: What are the needs and challenges of the newly established designers, to enable them to produce more sustainable fashion? 10 unga svenska och danska designers och en norsk designer deltog. Utgångspunkten för satsningen i Almedalen var visionen: Öresundsregionen ska vara en internationell mönsterregion för hållbart mode som visar att det går att kombinera hållbarhet, tillväxt och företagsamhet. Utifrån detta genomfördes ett event i Öresundshuset med rubriken: Hållbart mode, en tillväxttrend? Politiker, forskare och branschexperter deltog. Bakom eventet stod Öresundskomiteen, Region Skåne, Malmö stad och Malmö högskola. Med projektet Musikalsk Oplevelsesdesign det lykkeds at trække et helt nyt publikum ind med klassisk musik i kombination med oplevelsesdesign. På billeden Copenhagen Phil, som spiller en fortolkning af Öresundstingsdeltagernes oplevelse af konferencen. Eventsamarbeten runt Öresund Under året har Öresundskomiteen samarbetat med Öresund Event Center och våra medlemmars eventorganisationer med syfte att stärka Öresundsregionala samarbeten och nätverk inom event och kreativa näringar. THE BLUE: HAMN, VATTEN OCH KUST Öresundskomiteen, Öresund Event Center och kommunerna Köpenhamn, Malmö, Helsingör, Helsingborg och Köge, har utvecklat konceptet The Blue. The Blue är ett ramverk, ett paraply för olika kulturevent med koppling till hamn, vatten och kust. Under augusti genomfördes ett antal event i kommunerna, t.ex. Kulturhavn och Malmöfestivalen. Dessa event marknadsfördes gemensamt i Öresunds som The Blue. För att mer fysiskt binda ihop de olika eventen i kommunerna hyrdes skeppet Samka som bas för kulturstafetten Ett skepp kommer lastat. Samka seglade från en hamn till en annan och förde med sig ett event, och sedan vidare till nästa hamn nästföljande weekend. Från Kulturhavn i Köpenhamn seglade Samka till Malmö med en Swingdansgrupp som deltog i Malmöfestivalen. Malmöfestivalen skickade med en street-artgrupp till Köge etc. EUROVISION SCHOOL CONTEST Öresundskomiteen var medarrangör av Eurovision School Contest, vilket arrangerades i samband med Eurovision Song Contest i Köpenhamn i maj. Eventet riktade sig till skånska och danska mellanstadieelever. Fokus i tävlingen var att på ett kreativt sätt illustrera framtidens gröna Europa. Finalen ägde rum på Eurovisionscenen. Hållbart mode i Öresundshuset, Almedalen: Nerdy by Nerds syr jeans på plats. Martin Walfisz, VD, Planeto, på Bridging Opportunities, den första Öresundsregionala jobbmässan. 12 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 13

8 ARBETSMARKNAD Debatt om Gränslös arbetsmarknad på Öresundstinget: Johan Tiedemann, Sophie Hæstorp Andersen, Andreas Schönström, Maria Karlman Noleryd, Morten Skov Christiansen, Luciano Astudillo. Arbetet mot gränshinder fortsatt framgångsrikt FYRA GRÄNSHINDER LÖSTA Ett av komiteens fokusområden är att definiera och arbeta med att avskaffa gränshinder som försvårar eller till och med omöjliggör pendling över Sundet för att arbeta, studera eller bedriva företag på den andra sidan. Detta arbete sker på många olika nivåer och på många olika sätt. Dels i form av informationsinsatser i regi av Öresunddirekt, dels genom lobbyarbete och påtryckningar på myndigheter och politiska beslutsfattare. Arbetet har varit och är framgångsrikt. Vårt mål är att minst tre gränshinder ska avskaffas varje år, och det har också uppfyllts under 2014, då faktiskt fyra gränshinder lösts eller är på väg att lösas. Det kommer att förenkla för danska torpare, för förtroendevalda politiker och för bornholmsbor som pendlar mellan Bornholm och Själland. Bland annat har Danmark och Sverige kommit överens om att tillåta tjänstledighet för politiska uppdrag i hemlandet om man arbetar i det andra landet. Till detta skall läggas förbättrad information till bornholmspendlare via Öresunddirekts hemsida (se nedan) och det arbete som det svenska Jordbruksverket genomför för att underlätta för transport av valpar och kattungar genom Sverige till eller från Bornholm. Öresunddirekt lanserade i juni en webguide med information till personer som reser till och från Bornholm genom Sverige. Webguiden är utvecklad i samarbete med Öresunddirekt, Öresundskomiteen, Bornholms Regionskommun och Utrikesministeriet. Guiden blev lanserad av ministern för nordiskt samarbete Carsten Hansen i samband med Folkemötet på Bornholm Det innebär att totalt 19 av de 43 nya gränshinder som sekretariatet nu listar på hemsidan är helt eller delvis lösta. Skatteverket har till regeringen i augusti 2014 överlämnat en promemoria med namnet Samordningsnummer och utländska fastighetsägare en översyn. Det är ett direkt resultat av den svenska regeringens uppdrag. I promemorian föreslår Skatteverket att utländska fastighetsägare bör tilldelas samordningsnummer och att Lantmäteriverket bör rekvirera numren från Skatteverket. Lantmäteriet är den första myndighet som kommer i kontakt med utländska fastighetsägare i ett inledande skede. Promemorian är nu ute på remiss, och det förväntas att frågan får sin lösning inom en snar framtid. Samordningsnummer är avsett för personer som inte har personnummer. I det här fallet handlar det bland annat om danska fritidshusägare. Cirka danska så kallade torpare kommer framöver kunna skaffa sig svenska mobilabonnemang, kabel-tv och liknande. Problemet idag är att utan ett svenskt samordningsnummer vill leverantörerna av dessa tjänster typiskt inte leverera till kunden. Slutligen har frågan om inkomstbortfallsförsäkringen lösts, vilket innebär att en person kan teckna en försäkring i Sverige även om han eller hon arbetar i Danmark, vilket tidigare inte varit möjligt. Dock är det bara ett försäkringsbolag som erbjuder denna möjlighet. Justitieminister Tobias Billström besökte komiteen för att diskutera gränshinder knutna till ESS och tredjelandsmedborgare. Här med Finn Lauritzen. Arbetsmarknaden är en nyckel till en mer integrerad Öresundsregion. När människor kan röra sig fritt och inte upplever hinder, fungerar Öresundsregionen som en region. En väl fungerande gränsregional arbetsmarknad är också en nyckel till tillväxt och konkurrenskraft. Ju större funktionell region, desto bättre fungerande arbetsmarknad och desto bättre integration. Därför är arbetsmarknadsfrågor och gränshinder en av Öresundskomiteens kärnuppgifter. KARTLÄGGNING AV NYA GRÄNSHINDER För att göra arbetet med gränshinder än mer effektivt utarbetade komiteen tillsammans med relevanta aktörer 2010 rapporten 33 hinder, utmaningar och möjligheter. Av dessa hinder är flera idag lösta och hinder som har tillkommit sedan rapporten publicerades finns, av naturliga skäl, inte med. Mot denna bakgrund behöver vi idag se över rapporten och revidera den, samt i kontakter med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer uppdatera de gränshinder som är mest relevanta att ta bort. Vilka gränshinder av de ursprungliga bör fortsatt vara prioriterade, vilka bör tas bort och vilka nya hinder skall läggas till? I sammanhanget är det också en poäng att sortera mellan faktiska och reella gränshinder och upplevda gränshinder. Till hjälp i detta arbete har komiteen anlitat en extern konsult. BÄTTRE INFORMATION OM PENSIONSVILLKOR Den förstudie som inleddes i juni 2014 inför ett Interreg-projekt om pensionsvillkor och regler avslutades i oktober. Relevanta aktörer har flera gånger mötts för att kartlägga vilka problem som finns. En rapport, Fokus på pensioner i Öresundsregionen, som tagits fram lägger stor vikt vid ökad och tydligare information om vad som faktiskt gäller i de båda länderna. Tanken är att under 2015 ansöka om medel hos Interreg för ett projekt om hur informationen kan bli bättre om pensionsvillkoren i Danmark respektive Sverige och vad den enskilde behöver tänka på. GRÄNSHINDER KNUTNA TILL ESS Arbetet med det kommande Interreg-projektet ESS och MAX IV som tillväxtmotorer i Öresundsregionen har kommit en god bit på väg. Ett av delprojekten syftar bland annat att ta fram en rapport motsvarande 33 gränshinder -rapporten, men för tredjelandsmedborgare, innehållande förslag på lösningar. Projektet skall se över mottagande av forskare och deras familjer, inte minst från länder utanför EU, men också generellt. Vad gäller just mottagandet är många aktörer inblandade och en första samling av dessa skedde i september månad. Syftet är att inleda ett arbete med samordning av de insatser som görs redan idag. Öresundskomiteen kommer att vara huvudpart i delprojektet kring gränshinder, vilket ska påbörjas under A-KASSEPROBLEMATIKEN Sekretariatet har under våren 2014, tillsammans med Grensetjänst (Norge/ Sverige), fortsatt arbetet med framför allt problemet kring inträde i den svenska A-kassan efter att ha blivit arbetslös i Danmark. I korthet handlar det om att en person som förlorar sitt arbete i Danmark måste välja rätt A-kassa i Sverige redan dagen efter att han eller hon förlorat sitt jobb i Danmark. Missar man det, eller väljer fel A-kassa, förlorar man rätten till inkomstbaserad ersättning och får endast 14 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 15

9 ARBETSMARKNAD grundersättning med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Ett statligt delbetänkande har föreslagit en lösning på problemet som innebär att tiden för ansökan till svensk A-kassa skall räknas 30 dagar före den ägde rum. Det skulle ge den enskilde möjlighet till respit och den enskilde skulle därmed hinna korrigera ett eventuellt fel. Den nuvarande svenska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson sade vid ett besök i april 2014, då hon fortfarande satt i opposition, att hon var klart inriktad på att ändra på reglerna så snart som hon blev minister. För att följa upp detta löfte kommer komiteen tillsammans med Grensetjänst att uppvakta henne om detta i början av DANSK SKOLA, SVENSK PRAKTIK Öresundskomiteen har i december 2014 inlett ett arbete som handlar om att stärka möjligheten för svenska elever att gå i skola i Danmark och få sin arbets- och utbildningspraktik i Sverige och därmed i förlängningen minska arbetslösheten bland unga samtidigt som integrationen ökar. Självfallet är den omvända ordningen också av intresse, det vill säga att danskar går i skola i Sverige och gör sin praktik i Danmark, men detta blir aktuellt i ett senare skede. Målet är två länder en arbetsmarknad, vilket stärker oss som en central tillväxtregion. En uppskattning är att mellan 100 och 200 elever skall kunna komma att omfattas av projektet. Tanken är att ha en action plan, på hur man kan gå vidare, klar på försommaren DEN FÖRSTA ÖRESUNDSREGIONALA JOBBMÄSSAN Under hösten hölls Career Days Bridging Opportunities som var det första större öresundsregionala karriärmässan. Projektet genomfördes i samarbete med huvudarrangören Career Builder, samt Öresunddirekt. Arrangemanget riktade sig till sistaårs-studenter och yrkesverksamma akademiker. Fokus låg på IT, ekonomer och ingenjörer. Projektet har haft flera syften. Det kanske viktigaste är att bidra till de långsiktiga ÖRUS-målen om ökad studentmobilitet och arbetskraftsmobilitet i Öresundsregionen. Ett annat syfte är att erbjuda en arena för dialog mellan politiken, näringslivet och de unga kring Öresund som framtida arbetsmarknadsregion. Totalt besökte ca 2500 arbetssökande Malmö arena, varav ca 200 danskar. Öresundskomiteens monter bjöd på ett mycket uppskattat program med deltagare per programpunkt. SAMARBETE MED ANDRA GRÄNSREGIO- NER Öresundskomiteen arbetar nära flera andra gränsregioner, inte minst Grensetjänst mellan Norge och Sverige och Schleswig- Sønderjylland. Öresundskomiteen deltog tillsammans med Grensetjenst på ett seminarium i samband med moderaternas Sverigemöte och på miljöpartiets kongress i Göteborg. Komiteen deltar också i Nordiska ministerrådets projekt ComUnYouth tillsammans med Hedemarks fylkeskommun i Norge och gränssamarbetet Schleswig- Sønderjylland. Projektet syftar till att, genom olika framgångssätt, minska arbetslösheten bland unga i Östersjöområdet. Komiteen deltar också aktivt i det arbete mot gränshinder som bedrivs genom ministerrådet. BENCHMARK AV GRÄNSREGIONER Under första halvåret 2014 genomförde komiteen i samarbete med studentkonsultföretaget Lunicore i Lund en benchmarkstudie av Öresundsregionen och två andra gränsregioner på kontinenten. Studien visar tydligt att vi redan i dag arbetar mycket effektivt och ändamålsenligt med arbetsmarknad och gränshinder men att det också finns potential för att bli än mer effektiva. Studien pekade bland annat på att komiteen bör öka samarbetet med andra gränsregioner än mer än i dag, att använda rundabordssamtal med specifika ärenden oftare, att bygga mötesplatser för investerare, affärsänglar och entreprenörer och att fortsätta satsningar på Interreg-projekt. Gränshinder var i fokus under Almedalsveckan. Vid gränsbommen in till Öresundshuset utsågs fem gränshindersambassadörer. Här lovar Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör att verka för att avskaffa Madonnaskatten för kulturarbetare. Bridging Opportunities, den första större Öresundsregionala jobbmässan, hölls i oktober. Öresundskomiteen och Grensetjenst talar gränshinder på miljöpartiets kongress. Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP), Marianne Ekdahl, Johan Tiedemann. 16 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 17

10 INFRASTRUKTUR PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION Et år med udspil og udfordringer Infrastrukturen er et nøglespørgsmål for integrationen i Öresundsregionen Det må være enkelt og smidigt at komme rundt i regionen, både inden for og mellem Skåne og Sjælland. På infrastrukturområdet - tilgængelighed og mobilitet satte vi lige som i de seneste år fokus på tre forhold: grundlaget for nye faste øresundsforbindelser; hurtigtog til og fra Københavns Lufthavn, herunder samarbejdet med STRING og Den Skandinaviske Arena (DSA); samt mulige forbedringer i udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Öresundskomiteen var aktiv i processen frem til beslutningen om Sveriges Infrastrukturplan med argumenter for at styrke det såkaldte Västkust-länket langs den svenske vestkyst, som forbinder Øresundsregionen med Göteborg og Oslo, og i det hele taget at fjerne de skånske infrastruktur-flaskehalse. Der blev opnået et vist gehør for disse synspunkter. NYE FASTE ØRESUNDSFORBINDELSER Sekretariatet udarbejdede endvidere, sammen med Transport Data Lab og embedsmænd fra alle medlemsorganisationerne, en ny økonomisk vurdering af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, HH-forbindelsen. Den hidtidige vurdering byggede på et stort interregprojekt om infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen (IBU) fra I modsætning til IBU-rapporten er den nye vurdering uden forslag til en godstogsforbindelse og en Ring 5-forbindelse. Den nye vurdering viser et samlet driftsoverskud på mindst 6 milliarder DKK. Vurderingen peger på, at Øresundsbron, en HH-forbindelse og en metrolinie mellem København og Malmö samlet kan finansieres uden statslige driftsbidrag. Under Almedalsveckan i juli præsenterede den daværende svenske regering et udkast til en omfattende plan for investeringer i byggeri og infrastruktur, Sveriges-bygget. Heri foreslås der en HH-forbindelse. FREMTIDENS HURTIGTOG TIL ØRESUND ÖK samarbejder med STRING og Femern Bælt Komiteen på en række områder og i regi af DSA om interregprojektet Scandinavian 8 Million City, som blev færdiggjort i 2014 og præsenteret ved en slutkonference Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Öresundshuset för att berätta om regeringens initiativ Sverigebygget, som bland annat omfattade höghastighetståg och en HH-förbindelse. i Stockholm. Dette projekt viste, hvordan man kan binde transportkorridoren mellem Oslo og Øresundsregionen sammen med både hurtige InterCitytog og højhastighedstog. DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR Spørgsmålet om udnyttelse af infrastrukturen, især togene over Øresund, har fyldt en del i På ÖK-mødet i foråret 2014 var der en temadebat med en trafikforsker, Øresundsbron og direktøren for Öresundståg AB. I juni lammede en strejke hos den svenske togoperatør, Veolia, øresundstrafikken i flere uger til stor gene for pendlerne. Ansvaret for øresundstogene ligger i Sverige hos Region Skåne og i Danmark hos Transportministeriet, og sekretariatet har været involveret i forhandlingerne om at skabe et såkaldt Øresunds Trafik Forum. Det skal være et årligt, politisk møde om øresunds-togtrafikken. Sekretariatet har også været i dialog med Skånetrafikken og Öresundståg AB om bedre muligheder for at tage cyklen med øresundstogene og bedre WiFi-dækning i togene. Under året lavedes en up-to-date ökonomisk vurdering af en HH-forbindelse. Öresundskomiteens ordförandeskap i Öresundshuset under Almedalsveckan: ordförande Pia Kinhult och vice ordförande Sophie Haestorp Andersen. En av Öresundskomiteens viktigaste uppgifter är att stärka den gemensamma Öresundsregionala rösten i den danska och den svenska samhällsdebatten. Vi arbetar för att hålla Öresundsregionens flagga högt gentemot både den svenska och den danska huvudstaden. Vår uppgift är att värna Öresundsregionens intressen. Under 2014 har vi arbetat brett med detta, och nått bra synlighet. PÅVERKAN OCH INTRESSEBEVAKNING En av Öresundskomitens kärnuppgifter är att värna regionens intressen gentemot de nationella nivåerna. Det gör vi både genom personliga kontakter, nätverkande, och genom opinionsbildning och agendasättande i den offentliga debatten. Vi har ett starkt nätverk i Skåne och på Själland, och under 2014 har vi också stärkt vår närvaro i Stockholm och i Bryssel. Svensk politik under 2014 präglades av valen till riksdagen, och till kommuner och regioner. För att öka medvetenheten om Öresundsregionen i resten av Sverige i valkampanjen, och för att väljarna skulle få mer information om hur riksdagsledamöterna ville arbeta för Öresundsregionen, bad Öresundskomiteen de åtta riksdagspartierna besvara en enkät med olika aktuella Öresundsfrågor. Riksdagspartiernas visioner och idéer för Öresundsregionens utveckling presenterades på ett seminarium den 15 augusti på Mötesplats Skåne, Visioner, kommunikationer och infrastruktur hur vill politikerna utveckla Öresundsregionen?. Där fick representanter för de politiska partierna och för näringslivet debattera visioner och förslag. Vi hade också ett särskilt fokus på en högst aktuell fråga, visionerna för infrastrukturen, transporterna och kommunikationerna i regionen. På seminariet presenterades också Skanskas och Swecos visionsrapport Öresund 2070, som också visade på behovet av nya fasta förbindelser över Öresund. ÖRESUNDSHUSEN I ALMEDALEN OCH PÅ FOLKEMÖDET Öresundskomiteen ser till att Öresundsregionen syns och tar plats på politiska arenor. Vårt främsta verktyg för detta är Öresundshusen i svenska Almedalen och på danska Folkemödet, som ju är de främsta demokratiska och politiska torgen i Sverige och Danmark. Öresundshusen är en samlingsplats för regional politisk och samhällsdebatt, där vi för fram regionens budskap, stärker vårt varumärke, och lyfter aktuella samhällsfrågor. Öresundskomiteen är koordinator och arrangör tillsammans med våra medlemmar kommunerna och regionerna. Utrikesminister Carl Bildt var en av de politiker som åtog sig att verka för att undanröja gränshinder under Almedalsveckan. Han adopterade gränshindret att svenska forskningsmedel inte får användas på andra sidan Öresund. Här med Finn Lauritzen och Pia Kinhult. En gemensam Öresundsregional röst Öresundshuset i Almedalen är ett samarbete med Region Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg och Malmö Högskola, och det har blivit en stor framgång. Årets fokus på gränshinder och tillväxt löpte som en röd tråd genom programmet, och blev ett budskap som kommuniceras tydligt. Fem gränshindersambassadörer utsågs - utrikesminister Carl Bildt och fyra riksdagsledamöter och lovade att verka för att avskaffa vars ett gränshinder. Visioner, kommunikationer og infrastruktur hvordan vill politikerna udvikle Öresundsregionen?. Magnus Jälminger (M), Mats Persson (FP), Karin Svensson Smith (MP) och Milan Obradovic (S) debatterede visioner og infrastruktur indfor det svenske valg på Mötesplats Skåne. 18 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 19

11 PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION PUBLIKATIONER OCH ANALYSER I Öresundshuset gör Öresundsregionen ett starkt avtryck i den svenska debatten slogs besöksrekordet utsågs Öresundshuset till Årets Opinionsbildare, och 2014 blev vi en av Årets Opinionsbildare. På Folkemödet var det fjärde gången som Öresundshuset organiserades, och årets tema var Öresundsregionen vägen till tillväxt. Jämfört med föregående år växte Öresundshuset både sett till antalet arrangemang, till antalet partners och till antalet besökare deltog Region Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun som parters, och 2014 tillkom även Region Skåne och Malmö stad. DIGITAL OCH TRYCKT KOMMUNIKATION Proaktiv kommunikation är en viktig del av Öresundskomiteens verksamhet. Framför allt är den ett strategiskt verktyg för att bidra till att uppfylla komiteens målsättningar. Vi arbetar med ett flertal kanaler, som pressmeddelanden, månatliga nyhetsbrev, Öresundsbrev, hemsida, sociala medier, film, broschyrer, foton, osv. Under 2014 har vi stärkt vår närvaro i sociala medier, lett till att vi dubblerat antalet följare på Twitter och slagit besöksrekord på vår Facebook-sida. Efter Öresundstinget lanserade vi också ett nytt digitalt magasin. Formatet är framför allt tänkt att användas för Öresundsbrevet, men det kan också användas för rapporter och analyser. Öresundskomiteen är aktiva inom en mängd områden, och under ett år producerar vi en stor mängd intressanta nyhetsartiklar till vår hemsida. Under året har vi också producerat flera kortare filmer, ett större antal korta politikerintervjuer, och en årsfilm. Sveriges och Danmarks regeringar möttes på Öresundstinget 2014! Maja Fjaestad, statssekreterare för framtids- och strategifrågor samt för nordiskt samarbete med Morten Östergaard, ekonomi- och inrikesminister. Öresundshuset har blivit en naturlig samlingsplats på Folkemödet i Allinge. KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 Under 2014 presenterade Öresundskomiteen för tredje året i rad en kulturundersökning. Undersökningen genomfördes i samarbete med analysinstitutet YouGov och bygger på enkätsvar från totalt 1500 personer boende i Region Hovedstaden, Region Sjælland samt i Skåne. Undersökningen mäter varför skåningar och själlänningar reser över sundet, deras köpvanor och konsumtion, TV-vanor, kännedom om kändisar, språkförståelse och inställning till studier på andra sidan sundet. Undersökningen ger en något splittrad bild av utvecklingen jämfört med föregående år. Å ena sidan är det färre som tar del an grannlandets TV-utbud, både i Danmark och i Sverige. Å andra sidan har det blivit vanligare att resa över Öresund för kulturupplevelser. Det är nu lika vanligt att man som skåning åker till Danmark för att uppleva kultur som för att shoppa. För själlänningarna är det dock fortfarande shopping som är det främsta anledningen att åka över sundet. INTEGRATIONSINDEKS 2014 Hvert år publicerer også Öresundskomiteen et integrationsindeks. Årets indeks viser at Øresundsintegrationen har fortsat sit fald i 2013, men faldet er aftagende. Det giver håb om, at 2014 kan blive året, hvor Öresundskomiteens integrationsindeks for første gang siden 2008 stiger. Integrationsindekset består af fem delindeks. To delindeks, transport & kommunikation samt erhvervsliv har ligget på et nogenlunde fast niveau de seneste år, boligmarkedsindekset har stabiliseret sig i 2013 efter et fald siden finanskrisen, mens arbejdsmarkedsindekset fortsat falder. Som det eneste delindeks viser kulturindekset en klar stigning i LISTA ÖVER PUBLIKATIONER Andresen, Britt. Öresundskomiteens kulturundersögelse. Maj Andresen, Britt. Öresundskomiteens integrationsindeks. Juni Dahlin, Lundmark, Säfwenberg, Schou Konstad (Lunicore) för Öresundskomiteen. Benchmarkanalys av tre gränsregioner Damvad för Öresundskomiteen. Öresundsregionalt universitetssamarbejde på uddannelsesområdet Deloitte för Öresundskomiteen och ÖresundDirekt. Pensioner i Øresundsregionen IRIS Group for Öresundskomiteen. Universiteters rolle som vaekstmotorer i Öresundsregionen. Benchmarkanalyse av tre europaeiske graensregioner Sederberg Rotböll, Nicolai, för Öresund Smart City Hub. Inspirationskatalog. Intelligent by via belysningsinfrastruktur Transport Data Lab för Öresundskomiteen. IBU-update. Opdatering af analyser av HH-forbindelsen. Arbejdsrapport. november Wellejus, Asta för Öresundskomiteen. Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen. April ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 21

12 ÖRESUNDSKOMITEENS FÖRTROENDEVALDA ORDFÖRANDESKAPET KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET UTSKOTTET FÖR MILJÖ OCH GRÖN TILLVÄXT ÖRESUNDSKOMITEENS LEDAMÖTER 2014 ORDINARIE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Pia Kinhult, ordförande (till nov.), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (till nov) Sophie Haestorp Andersen, vice ordförande (till nov), resp. ordförande (fr.o.m nov), regionsrådsformand, Region Hovedstaden Henrik Fritzon, vice ordförande (fr.o.m. nov), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (fr.o.m. nov) FORRETNINGSUDVALGET/ VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Pia Kinhult (till nov) Sophie Haestorp Andersen Henrik Fritzon (fr.o.m nov) Anders Almgren (fr.o.m nov) Steen Christiansen Peter Danielsson Katarina Erlingson (t.o.m nov) Flemming Pless (A), Region Hovedstaden, ordf i kulturutskottet Yngve Petersson (MP), Region Skåne, vice ordf i kulturutskottet Jane Strange (V), Region Sjælland Erik Sejersten (V), Region Hovedstaden Birgit Pedersen/ Daniel Prehn Nielsen (S) (F), Roskilde kommune Anette Simoni (V), Køge kommune Carl Christian Ebbesen (O), Københavns kommune Henrik Møller (A), Helsingør Kommune Hanna Thomé (V), Malmö Stad Mats Sander (M), Helsingborg stad Olof Lavesson (M), Riksdagsledamot Anders Almgren (S), Lunds Kommun, Tommy Nilsson (S), Region Skåne Gunlög Stenfelt (FP), Landskrona stad Katarina Erlingson (C), Region Skåne, ordf i miljöutskottet Evan Lynnerup (V), Region Sjælland, vice ordf i miljöutskottet Christine Axelsson, (S) Region Skåne Erik R. Gregersen (A), Region Hovedstaden Tormod Olsen (Ø), Region Hovedstaden (suppleant) Jørgen Glenthøj (C), KKR Hovedstaden Jeppe Trolle (B), KKR Sjælland Steen Petersen (O), KKR Sjælland (suppleant) Niels Bjerrum (A), Københavns Kommune Jakob Hougaard (A), Københavns Kommune (suppleant) Milan Obradovic (S), Malmö stad Cecilia Lindell (M), Landskrona stad Anders Lundström (KD), Helsingborg stad Christer Wallin (M), Lunds kommun Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Helsingborgs stad KKR Hovedstaden KKR Sjælland Københavns Kommune Landskrona stad Lunds Kommun Malmö Stad Winni Grosbøll, Borgmester (A) Jørgen Glenthøj, Borgmester (C) Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordf (M) Mikael Skoog, Kommunstyrelsens v. ordf. (S) Steen Christiansen, Formand (A) Niels Hörup, Formand (V) Jan Jakobsen, Medlem i KKR (Ø) Frank Jensen, Overborgmester (A) Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordf (FP) Mats Helmfrid, Kommunstyrelsens ordf (M) Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordf (S) Anja Sonesson, Kommunstyrelsens v. ordf. (M) Steen Colberg Jensen, 1.vice borgmester (V) Flemming Brank, Kommunalbestyrelsesmedlem (C) Lars Thunberg, Kommunalråd (KD) Ingela Andersson, Kommunalråd (S) John Engelhardt, Næstformand (V) Pernille Beckmann, Medlem i KKR (V) Marie Stærke, Medlem i KKR (A) Niels E. Bjerrum, Borgerrepr. (A) Niklas Karlsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordf (S) Anders Almgren, Kommunstyrelsens 2:e vice ordf (S) Kent Andersson, Kommunalråd (S) Stefan Lindhe, Kommunalråd (M) Mats Helmfrid (til nov) Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen, Formand (A) Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (A) Niels Hörup Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (A) Flemming Pless, Regionsrådsmedlem (A) Frank Jensen Per Seerup Knudsen, Regionsrådsmedlem (A) Maja Holt Højgaard, Regionsrådsmedlem (A) Rikard Larsson (till nov) Christoffer Buster Reinhardt, Regionsrådsmedlem (C) Mikkel Wrang, Regionsrådsmedlem (C) Per Roswall Sabeena Sareen, Regionsrådsmedlem (I) Poul V. Jensen, Regionsrådsmedlem (I) Jens Stenbaek Finn Rudaizky, Regionsrådsmedlem (O) Marlene Harpsøe, Regionsrådsmedlem (O) Katrin Stjernfeldt Jammeh Per Roswall, Regionsrådsmedlem (V) Peter Fjerring, Suppleant til Regionsrådet (V) Torkild Strandberg Marianne Frederik, Regionsrådsmedlem (Ø) Tormod Olsen, Regionsrådsmedlem (O) Region Sjælland Jens Stenbæk, Formand (V) Ole Drost, Regionsrådsmedlem (V) Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem (V) Jane Strange, Regionrådsmedlem (V) Freddy Blak, Regionsrådsmedlem (A) Peter Madsen, Regionsrådsmedlem (A) Ursula Dietrich-Pedersen, Regionsrådsmedlem (Ø) Alice Traulsen, Regionsrådsmedlem (Ø) Region Skåne Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordf.(m) Stefan Lamme, Regionfullmäktige ledamot (M) Pontus Lindberg, Regionråd (M) Henrik Hammar, Regionfullmäktige ersättare (M) Mozhgan Zachrison, Regionfullmäktige ersättare (M) Olof Lavesson, Riksdagsledamot (M) Olle Schmidt, EU-parlamentariker(FP) Ewa C Bertz, Regionfullmäktige ledamot (FP) Katarina Erlingson, Regionråd (C) Maria Nilsson, (C) Birgitta Södertun, Regionråd, (KD) Kjell Bornhager, Regionfullmäktige ersättare (KD) Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd (MP) Angela Everbäck, Senior Manager Marketing(MP) Rikard Larsson, Regionråd (S) Maria Nyman Stjärnskog, Regionfullmäktige ledamot (S) Christine Axelsson, Regionråd (S) Stefan Svalö, Regionfullmäktige ledamot (S) Heléne Fritzon, Kommunalråd (S) Cecilia Lind, Kommunalråd (S) Tommy Nilsson, Oppositionsråd (S) Lars Wallstén, Regionfullmäktige ledamot (S) Michael Rosenberg, Kommunalråd (SD) Lars-Johan Hallgren, Regionfullmäktige ledamot (SD) 22 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 23

13 ÖRESUNDSKOMITEEN NØRREGADE 7B 1165 KÖBENHAVN K TLF EPOST:

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema:

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema: I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N Tema: EKONOMISK TILLVÄXT Föreningslivet som tillväxtmotor -side 6 Øresundsregionen ligger i den europæiske top, men presses i de kommende år

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark En kulturvision för öresundsregionen En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark Öresundsregionen Öresundsregionen består av Skåne på den svenska sidan av Öresund och Själland, Lolland, Falster och

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 1 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor PROTOKOLL 25-34 Datum 2012-11-30 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2012-11-30, kl 11.00-13.00 Plats: Stadshuset, Lund Förtroendevalda Pia Kinhult

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen Projektbeskrivning Malmö stad PraktikService Interreg III A Öresundsregionen Københavns kommune Center for Vejledning Ulf Bergström, projektledare Malmö/Köpenhamn 2003-11-01 Åtgärd: 02:02 Journalnr: 2003/79

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

BROEFFEKTER OCH MÖJLIGHETER I ÖRESUNDSREGIONEN

BROEFFEKTER OCH MÖJLIGHETER I ÖRESUNDSREGIONEN BROEFFEKTER OCH MÖJLIGHETER I ÖRESUNDSREGIONEN OM RAPPORTEN Denna rapport innehåller resultat från två rapporter som Öresundskomiteen och Øresunddirekt har beställt, samt från beräkningar som gjorts av

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Emmy Harlid Utvecklingsstrateg 0702-753206 emmy.harlid@skane.se Datum 2015-08-13 1 (9) Agenda för s ordförandeskap i STRING 2015-2016 Inledning STRING

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer