ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

2 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss, Finn Lauritzen, Johan Tiedemann, Anette Vedel Carlsen, Patrik Widerberg Foto: Sofie Birkum Jensen (s 13, 16), Steen Brogaard (s 2), Johan Bävman (s 8), Karl-Oskar Danielsson (s 17), Marianne Ekdahl (s 19, 20), Lovisa Fredén (s 1, 13, 17, 18-19), Timo Julku (s 9), Annika Persson (s. 1, 5, 6, 14, 20, 22), Mikael Risedal/LU (s 7), Karolina Rosenqvist (s 11,12) 4 VAD ÄR ÖRESUNDS- KOMITEEN? 7 8 KUNSKAP OCH INNOVATION MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNINGSSAMARBETE BENCHMARK: UNIVERSITETENS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER AVGIFTER FÖR ENSTAKA KURSER MILJØ KLIMAVENLIG TRANSPORT INNOVATIVE UDBUD OG TEST AF CLEANTECH UNGE KLIMAAMBASSA- DØRER I SAMARBEJDE OM FREMTIDENS BÆREDYG- TIGE ØRESUNDSREGION DEN FØRSTE GRÆNSEREGIONALE KLIMASTATISTIK SMART CITY OG BÆREDYG- TIG BYPLANLÆGNING Grafisk design: Maria Isabel Grafisk Design Tryck: Cool Gray 11 KULTUR KULTURKONFERENCE MED FOKUS PÅ PRIORITERINGER KULTURMANIFEST SOM EN RAMME FOR SAMARBEJDET NYE SAMARBEJDER INDENFOR MUSIK OG FILM LIGE ADGANG TIL NABOLANDS-TV BØRN OG UNGES SPROG SÆRLIGE GRENSEHINDER FOR KULTURARBEJDERE EVENTSAMARBETEN RUNT ÖRESUND THE BLUE: HAMN, VATTEN OCH KUST EUROVISION SCHOOL CONTEST ÖRESUNDSSAMTAL OM 3,8 MILJONER MÖJLIGHETER HÅLLBART MODE I ÖRESUNDSREGIONEN ARBETSMARKNAD INFRA- STRUKTUR KARTLÄGGNING AV NYA GRÄNSHINDER BÄTTRE INFORMATION OM PENSIONSVILLKOR FYRA GRÄNSHINDER LÖSTA UNDER 2014 GRÄNSHINDER KNUTNA TILL ESS A-KASSEPROBLEMATIKEN DANSK SKOLA, SVENSK PRAKTIK DEN FÖRSTA ÖRESUNDS- REGIONALA JOBBMÄSSAN SAMARBETE MED ANDRA GRÄNSREGIONER BENCHMARK AV GRÄNSREGIONER NYE FASTE ØRESUNDS- FORBINDELSER FREMTIDENS HURTIGTOG TIL ØRESUND DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION PÅVERKAN OCH INTRESSEBEVAKNING DIGITAL OCH TRYCKT KOMMUNIKATION RAPPORTER OCH ANALYSER ÖRESUNDSKOMITEENS FÖRTROENDEVALDA ÖRESUNDSHUSEN I ALMEDALEN OCH PÅ FOLKEMÖDET 2 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 3

3 VAD ÄR ÖRESUNDSKOMITEEN? TVÅ LÄNDER, MEN EN REGION Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska regioner. Den är också en av de mest integrerade gränsregionerna i Europa. Men i takt med den ökande internationella konkurrensen är det nödvändigt att samarbeta mer för att skapa ökad tillväxt och dynamik. Endast genom samarbete har Öresundsregionen tillräcklig kritisk massa för att kunna konkurrera internationellt. Vi är en storstadsregion med totalt 3,8 miljoner invånare. När Öresundsbron invigdes år 2000 upphörde vattnet att vara en barriär mellan Skåne och Själland, och blev istället något som knöt samman. Tillsammans har vi det som behövs för att konkurrera med andra storstadsregioner i världen. Sedan 1993 har ledande politiker från Själland och Skåne arbetat för att ta bort gränshinder och för att driva utvecklingen framåt i regionen. Öresundskomiteen är en tvärpolitisk plattform: världens främsta formaliserade politiska gränsregionsorgan, och ett föredöme för andra gränsregioner. Komiteen arbetar med utvecklingen inom gemensamma Öresundsregionala frågor som kunskap och innovation, miljø, kultur, arbetsmarknad och infrastruktur. EN REGION, MEN TVÅ LÄNDER Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska gränsregioner. Vi har alla möjligheter att bygga en riktigt stark region, men det faktum att vi är två länder gör att det krävs nytänkande i vårt samarbete. Vi har två språk. Två administrativa system. Två rättssystem. Landsgränsen mitt i regionen innebär att det krävs vilja, kreativitet och samarbete för att gemensamt bygga en stark region. Men det skapar också en extra dynamik. Det krävs nytänkande om vi ska bygga gränsöverskridande politiska samarbeten. Det krävs kreativitet om vi ska ge vår region kraft att utveckla sina styrkepositioner över gränserna. Det behövs vilja och goda argument om vi ska kunna riva ner gränshindren, men bygga upp gränsmöjligheterna. Öresundskomiteen bidrar med nytänkande, vilja och samarbete för att bygga broar över Öresund. Öresundskomiteen är ett kitt som binder Själland och Skåne starkare tillsammans. PLATTFORM Öresundskomiteen är en politisk plattform för kommunerna och regionerna i Öresundsregionen. Komiteen verkar för att stärka regionen, och för att regionen ska integreras. EN GEMENSAM RÖST Vi arbetar för en gemensam Öresundsregional röst i Danmarks och Sveriges nationella samhällsdebatt. SAMARBETE ÖK är det politiska samarbetet i Öresundsregionen. I Öresundskomiteen driver regionens ledande politiker frågor av gemensamt intresse. MOTOR ÖK är en motor för Öresundsintegrationen. Vi analyserar och mäter hur integrationen utvecklas, och tar initiativ till hur den kan främjas. MÖTESPLATS Komiteen är en mötesplats för gränsöverskridande samtal. Vi tar initiativ till forum och möten för dialog, samtal och utveckling. INTRESSE- ORGANISATION Öresundskomiteen arbetar för att ta tillvara Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna, riksdagen, folketinget och EU. I Öresundsregionen finns oändliga möjligheter gränsmöjligheter! Öresundskomiteen arbetar för att förverkliga dem. Vi vill att människor och företag ska ha samma möjligheter, som om vi vore ett land. Öresundskomiteen skall arbeta för att tillvarata gemensamma gränsregionala intressen i förhållande till statliga och internationella myndigheter. ÖK:s stadgar, 2 Öresundskomiteen skall arbeta för en utveckling av hela Öresundsregionen till en funktionellt integrerad region. ÖK:s stadgar, 2 4 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 5

4 VAD ÄR ÖRESUNDSKOMITEEN? KUNSKAP OCH INNOVATION En outnyttjad utbildningspotential HUR DET BÖRJADE Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling? Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni Öresundskomiteens uppdrag är att verka för en starkare integration mellan Själland och Skåne inom områdena Kunskap & Innovation, Miljö och Klimat, Kultur, Arbetsmarknad & Gränshinder samt Infrastruktur. TOLV MEDLEMSORGANISATIONER Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Beslut fattas oftast med konsensus. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag knutet till antalet invånare hos respektive medlem. DE DANSKA MEDLEMMARNA ÄR: Region Hovedstaden Region Sjælland Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Bornholms Regionskommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland DE SVENSKA MEDLEMMARNA ÄR: Region Skåne Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona stad ORDFÖRANDESKAPET Region Skåne och Region Hovedstaden turas om att utse ordförande respektive vice ordförande för både komiteen och det verkställande utskottet. FORRETNINGSUDVALGET/VERKSTÄL- LANDE UTSKOTTET Det verkställande utskottet fungerar som Öresundskomiteens styrelse och träffas minst fyra gånger per år. Utskottet består av 12 ledamöter, 6 svenska och 6 danska. ÖRESUNDSKOMITEEN Öresundskomiteen träffas minst två gånger per år och består av 36 folkvalda ledamöter; 18 från Själland och 18 från Skåne. UTSKOTTEN Med utgångspunkt i den Öresundsregionala Utvecklingsstrategin (ÖRUS) verkar Kulturutskottet för att utveckla samarbeten och mobilisera resurser som kan styrka kultur- och upplevelsesektorn på båda sidor av Öresund. Utskottet för miljö och grön tillväxt arbetar, också med ÖRUS som utgångspunkt, inom miljö och klimat, för. att främja samarbeten och erfarenhetsutbyten på tvärs av Öresund. Båda utskotten består av minst 12 politiska representanter. SEKRETARIATET Sekretariatet ligger i Köpenhamn och består av tjänstemän som ansvarar för att genomföra de politiska beslut som fattas i Öresundskomiteen. Öresundskomiteens sekretariat är dessutom värdorganisation för Interreg-sekretariatet för Interreg V Öresund och den danska delen av ÖresundDirekt. Med 14 universitet, forskare och studenter är Öresundsregionen en stark kunskapsregion. Om vi samarbetar, kan vi bli ännu starkare! Därför verkar Öresundskomiteen för mer utbildningssamarbete över Öresund och för ökad studentmobilitet. Unga människor är lättrörliga, och de är också Öresundsregionens framtid. Vi vill fördubbla antalet studerande som korsar Sundet, inte minst från den danska sidan. I årets Kulturundersökning om Öresundsborgarnas attityder har vi kartlagt hur många som studerar på andra sidan sundet, och attityderna till detta. MÖJLIGHETER FÖR UTBILDNINGSSAMARBETE Öresundskomiteen har i samråd med arbetsgruppen för universitetssamarbete tagit fram två analyser. Den första analysen ser på möjligheter och barriärer för mer sundsövergripande samarbete inom utbildningssektorn. Några av slutsatserna är att det finns en outnyttjad samarbetspotential i att erbjuda Öresundsövergripande Det finns en outnyttjad samarbetspotential i att erbjuda Öresundsövergripande utbildningar. På bilden Lunds universitet. utbildningar, till exempel mastersprogram med joint-, eller double-degrees, gemensamma summer school-kurser eller gemensamma PhD-program. Några av barriärerna är Danmarks krav på mobilitetsbalans, de danska terminsavgifterna för enstaka kurser och de höga transportkostnaderna över Öresund. BENCHMARK: UNIVERSITETENS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER Den andra rapporten fokuserar på innovationsområdet, där den jämför Öresundsregionen med OberRhein- och MaasRheinregionerna. Utgångspunkten är universitetens roll som växtmotorer i dessa tre europeiska gränsregioner. Alla tre regioner klarar sig generellt sett bra i den europeiska konkurrensen. Öresundsregionen klarar sig till exempel bra vad gäller andelen forskning som finansieras av näringslivet, men sämre vad gäller till exempel spin-outs, dvs. nya verksamheter som etablerats utifrån nya forskningsrön. Den aspekt där Öresundsregionen ligger betydligt sämre till, är samarbete över gränserna, framför allt bristen på gränsregionala strategier för steget från innovation till företagande. Det är i synnerhet för få danska företag som samarbetar med svenska universitet, och för få svenska företag som samarbetar med danska universitet. Benchmarkanalysen rekommenderar bland annat att stärka samarbetet mellan innovationsaktörerna i regionen. Ett konkret förslag är att etablera en konferens eller annan mötesform mellan Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och de tre växtfororna Hovedstaden, Själland och Bornholm. Ett annat förslag är att stärka samarbetet mellan inkubatorsmiljöerna i Öresund. AVGIFTER FÖR ENSTAKA KURSER ÖK har under året haft en dialog med det danska utbildningsministeriet gällande de avgifter som svenska studenter behöver betala för enstaka kurser vid danska universitet. Ministeriet har lovat att titta närmare på problematiken och undersöka möjligheten till en lösning. 6 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 7

5 MILJØ UNGE KLIMAAMBASSADØRER PÅ TVÆRS OVER ØRESUND Børn og unge er nøglen til en bæredygtig samfundsudvikling i fremtiden. I regi af Udvalget for Miljø og Grøn vækst har vi samarbejdet med klimaambassadørerne om visioner for fremtidens miljø. Øresundsklassrummets Klimaambassadører præsenterede forslag for et bedre miljø for Udvalget for Miljø og Grøn Vækst. Isabella Joines og Hazna Adil Ali, Kirsebergsskolan, Malmö, Finn Lauritzen, direktør for Öresundskomiteen, og Katarina Erlingsson, formand for Udvalget og regionråd, Region Skåne. Klimaambassadørerne er en del af projektet Öresundsklassrummet. Det er et samarbejde mellem Malmö stad, Københavns Kommune og Malmö Högskola om at skabe bedre rammer for uddannelse inden for bæredygtig udvikling på tværs af Sundet. Eleverne har været på feltture i Danmark og Sverige og arbejdet med fremtidens bæredygtige Øresundsregion. Emnerne har været Den kulturelle røde tråd, fritid, skolemad og en bæredygtig skole. Resultaterne blev præsenteret for politikerne på Københavns Naturskole i maj. 1) Med fremtidens klima i fokus Øresundsregionen er en av verldens mest miljøbevidste regioner, og langt i fremkant. Øresundskomiteen har sat målet at regionen år 2020 skal være Europas mest klimasmarte region, gennem lave koldioxudutslip, stor export av cleantech, og høj etablering av cleantech-virksomheder. Vores miljösamarbejde handler om at skabe en bedre fremtid i regionen, men også om at blive et forbillede for andre rundt om i verden. I 2014 har Öresundskomiteen især haft fokus på klimavenlig transport, smart city og bæredygtig byplanlægning, cleantech, unge klimaambassadører og øresundsregional klimastatistik. KLIMAVENLIGE TRANSPORTER Transporter udgør en stor del af menneskers kuldioxidudslip, og derfor arbejder komiteen med bæredygtig transport. En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer er en vigtig nøgle til at transportsektoren kan bidrage til målene om mindre CO2-udledning og bedre bymiljøer i hele Øresundsregionen. I december 2013 blev der underskrevet en hensigtserklæring om at udbrede elbiler i Öresundsregionen. I 2014 er bestræbelserne på at udbrede elbiler fortsat. Som led heri var vi hovedarrangør af Oresund Electric Car Rally (OECR). Rallyet er en manifestation for elbiler og samler politiske beslutningstagere, erhvervsliv og private elbilenthusiaster i et rally rundt om Øresund. Rallyet var i år fuldt besat med 65 elbiler. 19 private og offentlige parter skabte aktiviteter med fokus på eldreven transport i byerne langs ruten. Öresundskomiteen fortsætter som hovedarrangør af OECR i Udvalget for Miljø og Grøn vækst blev sidst på året enige om en række fælles politiske mål for udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur i Øresundsregionen. Målsætningerne fokuserer på let transport (det vil sige biler under 3500 kg) og støttes af en række virkemidler, som kommuner og regioner kan bruge for at styrke elbilernes position. Sammen med Forum for Bæredygtige Indkøb og SKI blev der sat fokus på, hvordan kommuner og regioner bedst kan købe bæredygtigt ind på transportområdet, især vedr. tunge transportmidler. INNOVATIVE UDBUD OG TEST AF CLEANTECH Cleantech er et af regionens styrkeområder. Smart cleantech er en nödvendighed fordi vi skal kunne leve mere holdbart, men nye innovative løsninger har ofte lang vej til markedet. Her kan der offentlige går før gennem at koble innovative offentlige indkøb til de offentlige klima- og miljømålsætninger og fremadrettede investeringer i cleantech. Her findes en meget stor potentiale for at indkøb og tests af cleantech kan blive en nøgle til strategisk udvikling af den enkelte kommune og region og af hele Øresundsregionen. Øresundsregionen har et stort potentiale for at styrke sin position som platform for test og demonstration. Vi skal bygge et tæt samarbejde, hvor kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder skaber fremtidens løsninger for grøn omstilling. Udvalget for Miljø og Grøn vækst har derfor sat spørgsmålet om, hvordan kommunerne bliver bedre til at købe nye, innovative, state-of-the-art løsninger, på dagsordenen. Målet er, at Øresund bliver internationalt kendt som et godt sted, et testbed, at afprøve nye produkter og løsninger. DEN FØRSTE GRÆNSEREGIONALE KLI- MASTATISTIK Flere kommuner og regioner laver deres eget klimaregnskab med opgørelser over CO2-udslip og energiforbrug. Regnskaberne bruges til at sætte fokus på organisationernes styrker og svagheder og danner baggrund for initiativer på klimaområdet. Der findes imidlertid ingen fælles klimastatistik for Danmark og Sverige, eller statistik som sammenligner byers og regioners resultater. Det vil vi gerne ändre, idet et fälles klimaregnskab vil väre et godt grundlag for de fremtidige initiativer på området. I samarbejde med projektet Örestat er vi derfor gået i gang med et udarbejde et klimaregnskab for Øresundsregionen. Dette arbejde fortsætter og forventes først afsluttet i løbet af ) Under 2014 har ÖK startet op et samarbejde med kommunerne om innovative udbudsprocesser, for at fremme bæredygtige tunge transporter. Billedet er fra Frederiksberg kommune. 2) Øresundshuset på Folkemødet: Det grønne bryllup : Kommuner og erhvervsliv i samarbejde for grøn vækst. 3) Oeresund Electric Car Rally hölls i september. Øresundskomiteen har sat op politiske mål för elbiler og ladeinfrastruktur i regionen. 2) 3) 8 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 9

6 MILJØ KULTUR En pakke af initiativer på kulturområdet SMART CITY OG BÆREDYGTIG BYPLANLÆGNING Byplanlægning foregår ikke længere blot på arkitekternes tegnebræt. Byernes servicefunktioner bliver stadig mere koblede til informationsteknologier og åben håndtering af data. Samtidigt skal byplanlæggerne tage nye metoder i brug for at skabe den bæredygtige by, der lever op til mål om et lavt forbrug af energi, klimatilpasning, vedvarende energiforsyning og liveability. Begrebet Smart City ses som næste revolution inden for byudvikling, og omfatter mange spørgsmål som integrerer den grønne by med smarte IT-løsninger Öresundskomiteen har i de sidste tre år været projektleder på projektet Öresund Smart City Hub, der sluttede ved udgangen af Projektet har haft fokus på at integrere smarte it-løsninger i byplanlægningen, der kan give meningsfuld information til borgere og beslutningstagere. Projektet har skabt samarbejde mellem universiteter, private entreprenører og byplanlæggere. Det har sat fokus på behovet for smarte løsninger inden for belysning, cyklisme og vandsektoren. Der er endvidere, i tråd med målene for projektet, skabt en række netværk mellem kommuner, brancheorganisationer, forskere og virksomheder over Sundet. Kultur sammenknytter mennesker og er et vigtigt element i kreativ väkst. Öresundskomiteen arbejder for, at Øresundsregionen bliver en region med et mangfoldigt og rigt kulturliv. Derfor har vi på kulturområdet arbejdet aktivt med en pakke af initiativer for at styrke kultursamarbejdet omkring Øresund. KULTURKONFERENCE MED FOKUS PÅ PRIORITERINGER I samarbejde med Region Skåne og Region Hovedstaden holdt vi den 22. april 2014 en kulturkonference på færgen mellem Helsingborg og Helsingør. 100 politikere og kulturfolk deltog og diskuterede kulturpolitiske emner. En liste over prioriterede emner er udarbejdet som resultat af samtalerne. Blandt andet tanken om et kulturmanifest blev født på konferencen. KULTURMANIFEST SOM EN RAMME FOR SAMARBEJDET For at realisere målsætningen om at skabe en rig kulturregion med et mangfoldigt udbud og en stærk kultursektor har Kulturudvalget besluttet at formulere et kulturmanifest og en avsigtsforklaring som en ramme for samarbejdet mellem skånske og sjællandske kommuner og regioner også de, som ikke er medlemmer i Öresundskomiteen. Avsiktsförklaringen skal styrke kultursamarbejdet og koblingerne mellem de lokale, regionale og Øresundsregionale strategier. NYE SAMARBEJDER INDENFOR MUSIK OG FILM Öresundskomiteen har for at støtte udviklingen mod en stærk innovativ kultursektor i Øresundsregionen igangsat et stort EU-projekt Musikalsk Oplevelsesdesign - med fokus på den klassiske musik. Projektet sluttede ved udgangen af Det Kongelige Teater, Malmö Symfoniorkester og Copenhagen Phill har i tre år sammen skabt en lang række nye publikumsoplevelser. Det er lykkedes at trække et helt nyt publikum ind, som ellers ikke tidligere har sat sine ben i en klassisk koncertsal. Institutionerne har sammen med Danmarks Designskole (KADK) og Malmö Högskola skabt oplevelser, som får publikum til at se og lytte til klassisk musik på helt nye måder både i og uden for koncertsalene, herunder på nettet. Ingredienser i forløbet har været tværfaglige samarbejder mellem forskere, kulturinstitutioner og kreative aktører samt afprøvning af nye oplevelseskoncepter. Öresundskomiteens Kulturudvalg har afholdt to møder med repræsentanter fra filmbranchen, herunder fagforeninger og erhvervsorganisationer. Formålet har været at få et klarere billede af potentialet i film og vurdere rammerne for filmarbejde i Øresundsregionen. Baggrunden er, at Øresundsregionen nu har to filmfonde: Copenhagen Filmfund og Skåne filmfond. Der er klare synergimuligheder ved, at de to filmfonde og andre aktører indenfor filmområdet arbejder tæt sammen på tværs af Øresund. LIGE ADGANG TIL NABOLANDS-TV Vi arbejder med nabolands-tv som et centralt middel til forståelse af sprog og kultur over Sundet. På den baggrund har Öresundskomiteen lavet en analyse af adgangen til nabolands-tv i Øresundsregionen. Vurderingen er, at adgangen bør forbedres, især gennem bedre adgang til live-sendinger på nettet af nabolandets public service-programmer. Vi har holdt en række møder med repræsentanter fra DR og rettighedsforvaltere. Endvidere har komiteen skrevet et brev til den svenske kulturminister samt DR s og SVT s ledelser med forslag om forbedringer. Komiteen har fået meget opmærksomhed i dansk og svensk presse om emnet. BØRN OG UNGES SPROG Flersproglige og flerkulturelle kompetencer er et stærkt redskab til at indgå i en større Øresundsregional sammenhæng. Erfaringer viser, at møder eller oplevelser med kultur, sprog og læringsforløb, der inddrager dansk/svensk allerede i de mindre klasser i skolen, giver fortrolighed og en åbenhed over for andre sprog og kulturer. På den baggrund udskrev Öresundskomiten en konkurrence om modelprojekter for læringsforløb på tværs af Øresund. Tre projekter blev udvalgt til at dele bevillingen på dkk. Projekterne har involveret over 300 elever og lærere fra Øresundsregionen. SÆRLIGE GRENSEHINDER FOR KULTURARBEJDERE Öresundskomiteen har også i 2014 arbejdet med at løse grænsehindringer, som især rammer kulturarbejdere. Kulturarbejdere er oftere end andre ramt af det problem, at når man på samme tid har en dansk og en svensk arbejdsgiver, så kan både skatteforholdene og spørgsmålet om social sikring være meget komplicerede. Interaktiv kultur er mere end computerspil! Her findes et stort potentiale for at styrke regionens konkurrencekraft! Pixel art med post-its i Malmö koncerthus ved MSO:s computerspilskoncert Joystick - en del af projektet Musikalsk Oplevesedesign. 10 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 11

7 KULTUR ÖRESUNDSSAMTAL OM 3,8 MILJONER MÖJLIGHETER I samband med invigningen av Öresundsfestivalen i maj 2014, på Moriskan i Malmö, arrangerade Öresundskomiteen, Öresundsfestival och VIBES, ett evenemang med rubriken Öresund 3,8 miljoner möjligheter. Eftermiddagen bjöd på mingel och ett spännande Öresundssamtal utifrån frågeställningen Hur använder vi bäst närheten i Öresundsregionen och kvaliteten i kultur- och eventutbudet för att skapa succéer, tillväxt och integration? I samtalet, som leddes av TV-profilen Per Sinding Larsen, deltog Öresundsregionala politiker, kulturarrangörer och journalister. HÅLLBART MODE I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundskomiteen har stöttat och medarrangerat två seminarer om hållbart mode under Copenhagen Fashion Week våren 2014, och under Almedalsveckan. Under Copenhagen Fashion Week arrangerade Öresundskomiteen i samarbete med Unfairfashion, Malmö Stad och Region Skåne ett samtal om hållbart mode under titeln Sustainable Fashion Talk: What are the needs and challenges of the newly established designers, to enable them to produce more sustainable fashion? 10 unga svenska och danska designers och en norsk designer deltog. Utgångspunkten för satsningen i Almedalen var visionen: Öresundsregionen ska vara en internationell mönsterregion för hållbart mode som visar att det går att kombinera hållbarhet, tillväxt och företagsamhet. Utifrån detta genomfördes ett event i Öresundshuset med rubriken: Hållbart mode, en tillväxttrend? Politiker, forskare och branschexperter deltog. Bakom eventet stod Öresundskomiteen, Region Skåne, Malmö stad och Malmö högskola. Med projektet Musikalsk Oplevelsesdesign det lykkeds at trække et helt nyt publikum ind med klassisk musik i kombination med oplevelsesdesign. På billeden Copenhagen Phil, som spiller en fortolkning af Öresundstingsdeltagernes oplevelse af konferencen. Eventsamarbeten runt Öresund Under året har Öresundskomiteen samarbetat med Öresund Event Center och våra medlemmars eventorganisationer med syfte att stärka Öresundsregionala samarbeten och nätverk inom event och kreativa näringar. THE BLUE: HAMN, VATTEN OCH KUST Öresundskomiteen, Öresund Event Center och kommunerna Köpenhamn, Malmö, Helsingör, Helsingborg och Köge, har utvecklat konceptet The Blue. The Blue är ett ramverk, ett paraply för olika kulturevent med koppling till hamn, vatten och kust. Under augusti genomfördes ett antal event i kommunerna, t.ex. Kulturhavn och Malmöfestivalen. Dessa event marknadsfördes gemensamt i Öresunds som The Blue. För att mer fysiskt binda ihop de olika eventen i kommunerna hyrdes skeppet Samka som bas för kulturstafetten Ett skepp kommer lastat. Samka seglade från en hamn till en annan och förde med sig ett event, och sedan vidare till nästa hamn nästföljande weekend. Från Kulturhavn i Köpenhamn seglade Samka till Malmö med en Swingdansgrupp som deltog i Malmöfestivalen. Malmöfestivalen skickade med en street-artgrupp till Köge etc. EUROVISION SCHOOL CONTEST Öresundskomiteen var medarrangör av Eurovision School Contest, vilket arrangerades i samband med Eurovision Song Contest i Köpenhamn i maj. Eventet riktade sig till skånska och danska mellanstadieelever. Fokus i tävlingen var att på ett kreativt sätt illustrera framtidens gröna Europa. Finalen ägde rum på Eurovisionscenen. Hållbart mode i Öresundshuset, Almedalen: Nerdy by Nerds syr jeans på plats. Martin Walfisz, VD, Planeto, på Bridging Opportunities, den första Öresundsregionala jobbmässan. 12 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 13

8 ARBETSMARKNAD Debatt om Gränslös arbetsmarknad på Öresundstinget: Johan Tiedemann, Sophie Hæstorp Andersen, Andreas Schönström, Maria Karlman Noleryd, Morten Skov Christiansen, Luciano Astudillo. Arbetet mot gränshinder fortsatt framgångsrikt FYRA GRÄNSHINDER LÖSTA Ett av komiteens fokusområden är att definiera och arbeta med att avskaffa gränshinder som försvårar eller till och med omöjliggör pendling över Sundet för att arbeta, studera eller bedriva företag på den andra sidan. Detta arbete sker på många olika nivåer och på många olika sätt. Dels i form av informationsinsatser i regi av Öresunddirekt, dels genom lobbyarbete och påtryckningar på myndigheter och politiska beslutsfattare. Arbetet har varit och är framgångsrikt. Vårt mål är att minst tre gränshinder ska avskaffas varje år, och det har också uppfyllts under 2014, då faktiskt fyra gränshinder lösts eller är på väg att lösas. Det kommer att förenkla för danska torpare, för förtroendevalda politiker och för bornholmsbor som pendlar mellan Bornholm och Själland. Bland annat har Danmark och Sverige kommit överens om att tillåta tjänstledighet för politiska uppdrag i hemlandet om man arbetar i det andra landet. Till detta skall läggas förbättrad information till bornholmspendlare via Öresunddirekts hemsida (se nedan) och det arbete som det svenska Jordbruksverket genomför för att underlätta för transport av valpar och kattungar genom Sverige till eller från Bornholm. Öresunddirekt lanserade i juni en webguide med information till personer som reser till och från Bornholm genom Sverige. Webguiden är utvecklad i samarbete med Öresunddirekt, Öresundskomiteen, Bornholms Regionskommun och Utrikesministeriet. Guiden blev lanserad av ministern för nordiskt samarbete Carsten Hansen i samband med Folkemötet på Bornholm Det innebär att totalt 19 av de 43 nya gränshinder som sekretariatet nu listar på hemsidan är helt eller delvis lösta. Skatteverket har till regeringen i augusti 2014 överlämnat en promemoria med namnet Samordningsnummer och utländska fastighetsägare en översyn. Det är ett direkt resultat av den svenska regeringens uppdrag. I promemorian föreslår Skatteverket att utländska fastighetsägare bör tilldelas samordningsnummer och att Lantmäteriverket bör rekvirera numren från Skatteverket. Lantmäteriet är den första myndighet som kommer i kontakt med utländska fastighetsägare i ett inledande skede. Promemorian är nu ute på remiss, och det förväntas att frågan får sin lösning inom en snar framtid. Samordningsnummer är avsett för personer som inte har personnummer. I det här fallet handlar det bland annat om danska fritidshusägare. Cirka danska så kallade torpare kommer framöver kunna skaffa sig svenska mobilabonnemang, kabel-tv och liknande. Problemet idag är att utan ett svenskt samordningsnummer vill leverantörerna av dessa tjänster typiskt inte leverera till kunden. Slutligen har frågan om inkomstbortfallsförsäkringen lösts, vilket innebär att en person kan teckna en försäkring i Sverige även om han eller hon arbetar i Danmark, vilket tidigare inte varit möjligt. Dock är det bara ett försäkringsbolag som erbjuder denna möjlighet. Justitieminister Tobias Billström besökte komiteen för att diskutera gränshinder knutna till ESS och tredjelandsmedborgare. Här med Finn Lauritzen. Arbetsmarknaden är en nyckel till en mer integrerad Öresundsregion. När människor kan röra sig fritt och inte upplever hinder, fungerar Öresundsregionen som en region. En väl fungerande gränsregional arbetsmarknad är också en nyckel till tillväxt och konkurrenskraft. Ju större funktionell region, desto bättre fungerande arbetsmarknad och desto bättre integration. Därför är arbetsmarknadsfrågor och gränshinder en av Öresundskomiteens kärnuppgifter. KARTLÄGGNING AV NYA GRÄNSHINDER För att göra arbetet med gränshinder än mer effektivt utarbetade komiteen tillsammans med relevanta aktörer 2010 rapporten 33 hinder, utmaningar och möjligheter. Av dessa hinder är flera idag lösta och hinder som har tillkommit sedan rapporten publicerades finns, av naturliga skäl, inte med. Mot denna bakgrund behöver vi idag se över rapporten och revidera den, samt i kontakter med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer uppdatera de gränshinder som är mest relevanta att ta bort. Vilka gränshinder av de ursprungliga bör fortsatt vara prioriterade, vilka bör tas bort och vilka nya hinder skall läggas till? I sammanhanget är det också en poäng att sortera mellan faktiska och reella gränshinder och upplevda gränshinder. Till hjälp i detta arbete har komiteen anlitat en extern konsult. BÄTTRE INFORMATION OM PENSIONSVILLKOR Den förstudie som inleddes i juni 2014 inför ett Interreg-projekt om pensionsvillkor och regler avslutades i oktober. Relevanta aktörer har flera gånger mötts för att kartlägga vilka problem som finns. En rapport, Fokus på pensioner i Öresundsregionen, som tagits fram lägger stor vikt vid ökad och tydligare information om vad som faktiskt gäller i de båda länderna. Tanken är att under 2015 ansöka om medel hos Interreg för ett projekt om hur informationen kan bli bättre om pensionsvillkoren i Danmark respektive Sverige och vad den enskilde behöver tänka på. GRÄNSHINDER KNUTNA TILL ESS Arbetet med det kommande Interreg-projektet ESS och MAX IV som tillväxtmotorer i Öresundsregionen har kommit en god bit på väg. Ett av delprojekten syftar bland annat att ta fram en rapport motsvarande 33 gränshinder -rapporten, men för tredjelandsmedborgare, innehållande förslag på lösningar. Projektet skall se över mottagande av forskare och deras familjer, inte minst från länder utanför EU, men också generellt. Vad gäller just mottagandet är många aktörer inblandade och en första samling av dessa skedde i september månad. Syftet är att inleda ett arbete med samordning av de insatser som görs redan idag. Öresundskomiteen kommer att vara huvudpart i delprojektet kring gränshinder, vilket ska påbörjas under A-KASSEPROBLEMATIKEN Sekretariatet har under våren 2014, tillsammans med Grensetjänst (Norge/ Sverige), fortsatt arbetet med framför allt problemet kring inträde i den svenska A-kassan efter att ha blivit arbetslös i Danmark. I korthet handlar det om att en person som förlorar sitt arbete i Danmark måste välja rätt A-kassa i Sverige redan dagen efter att han eller hon förlorat sitt jobb i Danmark. Missar man det, eller väljer fel A-kassa, förlorar man rätten till inkomstbaserad ersättning och får endast 14 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 15

9 ARBETSMARKNAD grundersättning med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Ett statligt delbetänkande har föreslagit en lösning på problemet som innebär att tiden för ansökan till svensk A-kassa skall räknas 30 dagar före den ägde rum. Det skulle ge den enskilde möjlighet till respit och den enskilde skulle därmed hinna korrigera ett eventuellt fel. Den nuvarande svenska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson sade vid ett besök i april 2014, då hon fortfarande satt i opposition, att hon var klart inriktad på att ändra på reglerna så snart som hon blev minister. För att följa upp detta löfte kommer komiteen tillsammans med Grensetjänst att uppvakta henne om detta i början av DANSK SKOLA, SVENSK PRAKTIK Öresundskomiteen har i december 2014 inlett ett arbete som handlar om att stärka möjligheten för svenska elever att gå i skola i Danmark och få sin arbets- och utbildningspraktik i Sverige och därmed i förlängningen minska arbetslösheten bland unga samtidigt som integrationen ökar. Självfallet är den omvända ordningen också av intresse, det vill säga att danskar går i skola i Sverige och gör sin praktik i Danmark, men detta blir aktuellt i ett senare skede. Målet är två länder en arbetsmarknad, vilket stärker oss som en central tillväxtregion. En uppskattning är att mellan 100 och 200 elever skall kunna komma att omfattas av projektet. Tanken är att ha en action plan, på hur man kan gå vidare, klar på försommaren DEN FÖRSTA ÖRESUNDSREGIONALA JOBBMÄSSAN Under hösten hölls Career Days Bridging Opportunities som var det första större öresundsregionala karriärmässan. Projektet genomfördes i samarbete med huvudarrangören Career Builder, samt Öresunddirekt. Arrangemanget riktade sig till sistaårs-studenter och yrkesverksamma akademiker. Fokus låg på IT, ekonomer och ingenjörer. Projektet har haft flera syften. Det kanske viktigaste är att bidra till de långsiktiga ÖRUS-målen om ökad studentmobilitet och arbetskraftsmobilitet i Öresundsregionen. Ett annat syfte är att erbjuda en arena för dialog mellan politiken, näringslivet och de unga kring Öresund som framtida arbetsmarknadsregion. Totalt besökte ca 2500 arbetssökande Malmö arena, varav ca 200 danskar. Öresundskomiteens monter bjöd på ett mycket uppskattat program med deltagare per programpunkt. SAMARBETE MED ANDRA GRÄNSREGIO- NER Öresundskomiteen arbetar nära flera andra gränsregioner, inte minst Grensetjänst mellan Norge och Sverige och Schleswig- Sønderjylland. Öresundskomiteen deltog tillsammans med Grensetjenst på ett seminarium i samband med moderaternas Sverigemöte och på miljöpartiets kongress i Göteborg. Komiteen deltar också i Nordiska ministerrådets projekt ComUnYouth tillsammans med Hedemarks fylkeskommun i Norge och gränssamarbetet Schleswig- Sønderjylland. Projektet syftar till att, genom olika framgångssätt, minska arbetslösheten bland unga i Östersjöområdet. Komiteen deltar också aktivt i det arbete mot gränshinder som bedrivs genom ministerrådet. BENCHMARK AV GRÄNSREGIONER Under första halvåret 2014 genomförde komiteen i samarbete med studentkonsultföretaget Lunicore i Lund en benchmarkstudie av Öresundsregionen och två andra gränsregioner på kontinenten. Studien visar tydligt att vi redan i dag arbetar mycket effektivt och ändamålsenligt med arbetsmarknad och gränshinder men att det också finns potential för att bli än mer effektiva. Studien pekade bland annat på att komiteen bör öka samarbetet med andra gränsregioner än mer än i dag, att använda rundabordssamtal med specifika ärenden oftare, att bygga mötesplatser för investerare, affärsänglar och entreprenörer och att fortsätta satsningar på Interreg-projekt. Gränshinder var i fokus under Almedalsveckan. Vid gränsbommen in till Öresundshuset utsågs fem gränshindersambassadörer. Här lovar Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör att verka för att avskaffa Madonnaskatten för kulturarbetare. Bridging Opportunities, den första större Öresundsregionala jobbmässan, hölls i oktober. Öresundskomiteen och Grensetjenst talar gränshinder på miljöpartiets kongress. Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP), Marianne Ekdahl, Johan Tiedemann. 16 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 17

10 INFRASTRUKTUR PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION Et år med udspil og udfordringer Infrastrukturen er et nøglespørgsmål for integrationen i Öresundsregionen Det må være enkelt og smidigt at komme rundt i regionen, både inden for og mellem Skåne og Sjælland. På infrastrukturområdet - tilgængelighed og mobilitet satte vi lige som i de seneste år fokus på tre forhold: grundlaget for nye faste øresundsforbindelser; hurtigtog til og fra Københavns Lufthavn, herunder samarbejdet med STRING og Den Skandinaviske Arena (DSA); samt mulige forbedringer i udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Öresundskomiteen var aktiv i processen frem til beslutningen om Sveriges Infrastrukturplan med argumenter for at styrke det såkaldte Västkust-länket langs den svenske vestkyst, som forbinder Øresundsregionen med Göteborg og Oslo, og i det hele taget at fjerne de skånske infrastruktur-flaskehalse. Der blev opnået et vist gehør for disse synspunkter. NYE FASTE ØRESUNDSFORBINDELSER Sekretariatet udarbejdede endvidere, sammen med Transport Data Lab og embedsmænd fra alle medlemsorganisationerne, en ny økonomisk vurdering af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, HH-forbindelsen. Den hidtidige vurdering byggede på et stort interregprojekt om infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen (IBU) fra I modsætning til IBU-rapporten er den nye vurdering uden forslag til en godstogsforbindelse og en Ring 5-forbindelse. Den nye vurdering viser et samlet driftsoverskud på mindst 6 milliarder DKK. Vurderingen peger på, at Øresundsbron, en HH-forbindelse og en metrolinie mellem København og Malmö samlet kan finansieres uden statslige driftsbidrag. Under Almedalsveckan i juli præsenterede den daværende svenske regering et udkast til en omfattende plan for investeringer i byggeri og infrastruktur, Sveriges-bygget. Heri foreslås der en HH-forbindelse. FREMTIDENS HURTIGTOG TIL ØRESUND ÖK samarbejder med STRING og Femern Bælt Komiteen på en række områder og i regi af DSA om interregprojektet Scandinavian 8 Million City, som blev færdiggjort i 2014 og præsenteret ved en slutkonference Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Öresundshuset för att berätta om regeringens initiativ Sverigebygget, som bland annat omfattade höghastighetståg och en HH-förbindelse. i Stockholm. Dette projekt viste, hvordan man kan binde transportkorridoren mellem Oslo og Øresundsregionen sammen med både hurtige InterCitytog og højhastighedstog. DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR Spørgsmålet om udnyttelse af infrastrukturen, især togene over Øresund, har fyldt en del i På ÖK-mødet i foråret 2014 var der en temadebat med en trafikforsker, Øresundsbron og direktøren for Öresundståg AB. I juni lammede en strejke hos den svenske togoperatør, Veolia, øresundstrafikken i flere uger til stor gene for pendlerne. Ansvaret for øresundstogene ligger i Sverige hos Region Skåne og i Danmark hos Transportministeriet, og sekretariatet har været involveret i forhandlingerne om at skabe et såkaldt Øresunds Trafik Forum. Det skal være et årligt, politisk møde om øresunds-togtrafikken. Sekretariatet har også været i dialog med Skånetrafikken og Öresundståg AB om bedre muligheder for at tage cyklen med øresundstogene og bedre WiFi-dækning i togene. Under året lavedes en up-to-date ökonomisk vurdering af en HH-forbindelse. Öresundskomiteens ordförandeskap i Öresundshuset under Almedalsveckan: ordförande Pia Kinhult och vice ordförande Sophie Haestorp Andersen. En av Öresundskomiteens viktigaste uppgifter är att stärka den gemensamma Öresundsregionala rösten i den danska och den svenska samhällsdebatten. Vi arbetar för att hålla Öresundsregionens flagga högt gentemot både den svenska och den danska huvudstaden. Vår uppgift är att värna Öresundsregionens intressen. Under 2014 har vi arbetat brett med detta, och nått bra synlighet. PÅVERKAN OCH INTRESSEBEVAKNING En av Öresundskomitens kärnuppgifter är att värna regionens intressen gentemot de nationella nivåerna. Det gör vi både genom personliga kontakter, nätverkande, och genom opinionsbildning och agendasättande i den offentliga debatten. Vi har ett starkt nätverk i Skåne och på Själland, och under 2014 har vi också stärkt vår närvaro i Stockholm och i Bryssel. Svensk politik under 2014 präglades av valen till riksdagen, och till kommuner och regioner. För att öka medvetenheten om Öresundsregionen i resten av Sverige i valkampanjen, och för att väljarna skulle få mer information om hur riksdagsledamöterna ville arbeta för Öresundsregionen, bad Öresundskomiteen de åtta riksdagspartierna besvara en enkät med olika aktuella Öresundsfrågor. Riksdagspartiernas visioner och idéer för Öresundsregionens utveckling presenterades på ett seminarium den 15 augusti på Mötesplats Skåne, Visioner, kommunikationer och infrastruktur hur vill politikerna utveckla Öresundsregionen?. Där fick representanter för de politiska partierna och för näringslivet debattera visioner och förslag. Vi hade också ett särskilt fokus på en högst aktuell fråga, visionerna för infrastrukturen, transporterna och kommunikationerna i regionen. På seminariet presenterades också Skanskas och Swecos visionsrapport Öresund 2070, som också visade på behovet av nya fasta förbindelser över Öresund. ÖRESUNDSHUSEN I ALMEDALEN OCH PÅ FOLKEMÖDET Öresundskomiteen ser till att Öresundsregionen syns och tar plats på politiska arenor. Vårt främsta verktyg för detta är Öresundshusen i svenska Almedalen och på danska Folkemödet, som ju är de främsta demokratiska och politiska torgen i Sverige och Danmark. Öresundshusen är en samlingsplats för regional politisk och samhällsdebatt, där vi för fram regionens budskap, stärker vårt varumärke, och lyfter aktuella samhällsfrågor. Öresundskomiteen är koordinator och arrangör tillsammans med våra medlemmar kommunerna och regionerna. Utrikesminister Carl Bildt var en av de politiker som åtog sig att verka för att undanröja gränshinder under Almedalsveckan. Han adopterade gränshindret att svenska forskningsmedel inte får användas på andra sidan Öresund. Här med Finn Lauritzen och Pia Kinhult. En gemensam Öresundsregional röst Öresundshuset i Almedalen är ett samarbete med Region Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg och Malmö Högskola, och det har blivit en stor framgång. Årets fokus på gränshinder och tillväxt löpte som en röd tråd genom programmet, och blev ett budskap som kommuniceras tydligt. Fem gränshindersambassadörer utsågs - utrikesminister Carl Bildt och fyra riksdagsledamöter och lovade att verka för att avskaffa vars ett gränshinder. Visioner, kommunikationer og infrastruktur hvordan vill politikerna udvikle Öresundsregionen?. Magnus Jälminger (M), Mats Persson (FP), Karin Svensson Smith (MP) och Milan Obradovic (S) debatterede visioner og infrastruktur indfor det svenske valg på Mötesplats Skåne. 18 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 19

11 PÅVERKAN, INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION PUBLIKATIONER OCH ANALYSER I Öresundshuset gör Öresundsregionen ett starkt avtryck i den svenska debatten slogs besöksrekordet utsågs Öresundshuset till Årets Opinionsbildare, och 2014 blev vi en av Årets Opinionsbildare. På Folkemödet var det fjärde gången som Öresundshuset organiserades, och årets tema var Öresundsregionen vägen till tillväxt. Jämfört med föregående år växte Öresundshuset både sett till antalet arrangemang, till antalet partners och till antalet besökare deltog Region Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun som parters, och 2014 tillkom även Region Skåne och Malmö stad. DIGITAL OCH TRYCKT KOMMUNIKATION Proaktiv kommunikation är en viktig del av Öresundskomiteens verksamhet. Framför allt är den ett strategiskt verktyg för att bidra till att uppfylla komiteens målsättningar. Vi arbetar med ett flertal kanaler, som pressmeddelanden, månatliga nyhetsbrev, Öresundsbrev, hemsida, sociala medier, film, broschyrer, foton, osv. Under 2014 har vi stärkt vår närvaro i sociala medier, lett till att vi dubblerat antalet följare på Twitter och slagit besöksrekord på vår Facebook-sida. Efter Öresundstinget lanserade vi också ett nytt digitalt magasin. Formatet är framför allt tänkt att användas för Öresundsbrevet, men det kan också användas för rapporter och analyser. Öresundskomiteen är aktiva inom en mängd områden, och under ett år producerar vi en stor mängd intressanta nyhetsartiklar till vår hemsida. Under året har vi också producerat flera kortare filmer, ett större antal korta politikerintervjuer, och en årsfilm. Sveriges och Danmarks regeringar möttes på Öresundstinget 2014! Maja Fjaestad, statssekreterare för framtids- och strategifrågor samt för nordiskt samarbete med Morten Östergaard, ekonomi- och inrikesminister. Öresundshuset har blivit en naturlig samlingsplats på Folkemödet i Allinge. KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 Under 2014 presenterade Öresundskomiteen för tredje året i rad en kulturundersökning. Undersökningen genomfördes i samarbete med analysinstitutet YouGov och bygger på enkätsvar från totalt 1500 personer boende i Region Hovedstaden, Region Sjælland samt i Skåne. Undersökningen mäter varför skåningar och själlänningar reser över sundet, deras köpvanor och konsumtion, TV-vanor, kännedom om kändisar, språkförståelse och inställning till studier på andra sidan sundet. Undersökningen ger en något splittrad bild av utvecklingen jämfört med föregående år. Å ena sidan är det färre som tar del an grannlandets TV-utbud, både i Danmark och i Sverige. Å andra sidan har det blivit vanligare att resa över Öresund för kulturupplevelser. Det är nu lika vanligt att man som skåning åker till Danmark för att uppleva kultur som för att shoppa. För själlänningarna är det dock fortfarande shopping som är det främsta anledningen att åka över sundet. INTEGRATIONSINDEKS 2014 Hvert år publicerer også Öresundskomiteen et integrationsindeks. Årets indeks viser at Øresundsintegrationen har fortsat sit fald i 2013, men faldet er aftagende. Det giver håb om, at 2014 kan blive året, hvor Öresundskomiteens integrationsindeks for første gang siden 2008 stiger. Integrationsindekset består af fem delindeks. To delindeks, transport & kommunikation samt erhvervsliv har ligget på et nogenlunde fast niveau de seneste år, boligmarkedsindekset har stabiliseret sig i 2013 efter et fald siden finanskrisen, mens arbejdsmarkedsindekset fortsat falder. Som det eneste delindeks viser kulturindekset en klar stigning i LISTA ÖVER PUBLIKATIONER Andresen, Britt. Öresundskomiteens kulturundersögelse. Maj Andresen, Britt. Öresundskomiteens integrationsindeks. Juni Dahlin, Lundmark, Säfwenberg, Schou Konstad (Lunicore) för Öresundskomiteen. Benchmarkanalys av tre gränsregioner Damvad för Öresundskomiteen. Öresundsregionalt universitetssamarbejde på uddannelsesområdet Deloitte för Öresundskomiteen och ÖresundDirekt. Pensioner i Øresundsregionen IRIS Group for Öresundskomiteen. Universiteters rolle som vaekstmotorer i Öresundsregionen. Benchmarkanalyse av tre europaeiske graensregioner Sederberg Rotböll, Nicolai, för Öresund Smart City Hub. Inspirationskatalog. Intelligent by via belysningsinfrastruktur Transport Data Lab för Öresundskomiteen. IBU-update. Opdatering af analyser av HH-forbindelsen. Arbejdsrapport. november Wellejus, Asta för Öresundskomiteen. Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen. April ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 21

12 ÖRESUNDSKOMITEENS FÖRTROENDEVALDA ORDFÖRANDESKAPET KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET UTSKOTTET FÖR MILJÖ OCH GRÖN TILLVÄXT ÖRESUNDSKOMITEENS LEDAMÖTER 2014 ORDINARIE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Pia Kinhult, ordförande (till nov.), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (till nov) Sophie Haestorp Andersen, vice ordförande (till nov), resp. ordförande (fr.o.m nov), regionsrådsformand, Region Hovedstaden Henrik Fritzon, vice ordförande (fr.o.m. nov), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (fr.o.m. nov) FORRETNINGSUDVALGET/ VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Pia Kinhult (till nov) Sophie Haestorp Andersen Henrik Fritzon (fr.o.m nov) Anders Almgren (fr.o.m nov) Steen Christiansen Peter Danielsson Katarina Erlingson (t.o.m nov) Flemming Pless (A), Region Hovedstaden, ordf i kulturutskottet Yngve Petersson (MP), Region Skåne, vice ordf i kulturutskottet Jane Strange (V), Region Sjælland Erik Sejersten (V), Region Hovedstaden Birgit Pedersen/ Daniel Prehn Nielsen (S) (F), Roskilde kommune Anette Simoni (V), Køge kommune Carl Christian Ebbesen (O), Københavns kommune Henrik Møller (A), Helsingør Kommune Hanna Thomé (V), Malmö Stad Mats Sander (M), Helsingborg stad Olof Lavesson (M), Riksdagsledamot Anders Almgren (S), Lunds Kommun, Tommy Nilsson (S), Region Skåne Gunlög Stenfelt (FP), Landskrona stad Katarina Erlingson (C), Region Skåne, ordf i miljöutskottet Evan Lynnerup (V), Region Sjælland, vice ordf i miljöutskottet Christine Axelsson, (S) Region Skåne Erik R. Gregersen (A), Region Hovedstaden Tormod Olsen (Ø), Region Hovedstaden (suppleant) Jørgen Glenthøj (C), KKR Hovedstaden Jeppe Trolle (B), KKR Sjælland Steen Petersen (O), KKR Sjælland (suppleant) Niels Bjerrum (A), Københavns Kommune Jakob Hougaard (A), Københavns Kommune (suppleant) Milan Obradovic (S), Malmö stad Cecilia Lindell (M), Landskrona stad Anders Lundström (KD), Helsingborg stad Christer Wallin (M), Lunds kommun Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Helsingborgs stad KKR Hovedstaden KKR Sjælland Københavns Kommune Landskrona stad Lunds Kommun Malmö Stad Winni Grosbøll, Borgmester (A) Jørgen Glenthøj, Borgmester (C) Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordf (M) Mikael Skoog, Kommunstyrelsens v. ordf. (S) Steen Christiansen, Formand (A) Niels Hörup, Formand (V) Jan Jakobsen, Medlem i KKR (Ø) Frank Jensen, Overborgmester (A) Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordf (FP) Mats Helmfrid, Kommunstyrelsens ordf (M) Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordf (S) Anja Sonesson, Kommunstyrelsens v. ordf. (M) Steen Colberg Jensen, 1.vice borgmester (V) Flemming Brank, Kommunalbestyrelsesmedlem (C) Lars Thunberg, Kommunalråd (KD) Ingela Andersson, Kommunalråd (S) John Engelhardt, Næstformand (V) Pernille Beckmann, Medlem i KKR (V) Marie Stærke, Medlem i KKR (A) Niels E. Bjerrum, Borgerrepr. (A) Niklas Karlsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordf (S) Anders Almgren, Kommunstyrelsens 2:e vice ordf (S) Kent Andersson, Kommunalråd (S) Stefan Lindhe, Kommunalråd (M) Mats Helmfrid (til nov) Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen, Formand (A) Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (A) Niels Hörup Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (A) Flemming Pless, Regionsrådsmedlem (A) Frank Jensen Per Seerup Knudsen, Regionsrådsmedlem (A) Maja Holt Højgaard, Regionsrådsmedlem (A) Rikard Larsson (till nov) Christoffer Buster Reinhardt, Regionsrådsmedlem (C) Mikkel Wrang, Regionsrådsmedlem (C) Per Roswall Sabeena Sareen, Regionsrådsmedlem (I) Poul V. Jensen, Regionsrådsmedlem (I) Jens Stenbaek Finn Rudaizky, Regionsrådsmedlem (O) Marlene Harpsøe, Regionsrådsmedlem (O) Katrin Stjernfeldt Jammeh Per Roswall, Regionsrådsmedlem (V) Peter Fjerring, Suppleant til Regionsrådet (V) Torkild Strandberg Marianne Frederik, Regionsrådsmedlem (Ø) Tormod Olsen, Regionsrådsmedlem (O) Region Sjælland Jens Stenbæk, Formand (V) Ole Drost, Regionsrådsmedlem (V) Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem (V) Jane Strange, Regionrådsmedlem (V) Freddy Blak, Regionsrådsmedlem (A) Peter Madsen, Regionsrådsmedlem (A) Ursula Dietrich-Pedersen, Regionsrådsmedlem (Ø) Alice Traulsen, Regionsrådsmedlem (Ø) Region Skåne Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordf.(m) Stefan Lamme, Regionfullmäktige ledamot (M) Pontus Lindberg, Regionråd (M) Henrik Hammar, Regionfullmäktige ersättare (M) Mozhgan Zachrison, Regionfullmäktige ersättare (M) Olof Lavesson, Riksdagsledamot (M) Olle Schmidt, EU-parlamentariker(FP) Ewa C Bertz, Regionfullmäktige ledamot (FP) Katarina Erlingson, Regionråd (C) Maria Nilsson, (C) Birgitta Södertun, Regionråd, (KD) Kjell Bornhager, Regionfullmäktige ersättare (KD) Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd (MP) Angela Everbäck, Senior Manager Marketing(MP) Rikard Larsson, Regionråd (S) Maria Nyman Stjärnskog, Regionfullmäktige ledamot (S) Christine Axelsson, Regionråd (S) Stefan Svalö, Regionfullmäktige ledamot (S) Heléne Fritzon, Kommunalråd (S) Cecilia Lind, Kommunalråd (S) Tommy Nilsson, Oppositionsråd (S) Lars Wallstén, Regionfullmäktige ledamot (S) Michael Rosenberg, Kommunalråd (SD) Lars-Johan Hallgren, Regionfullmäktige ledamot (SD) 22 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 23

13 ÖRESUNDSKOMITEEN NØRREGADE 7B 1165 KÖBENHAVN K TLF EPOST:

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Ø-analys N R 4 a u g u s t I 2 0 0 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Öresundsregionen har goda möjligheter att bli

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Katarina Erlingson, Region Skåne Jens Nielsen,

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

REAL ESTATE ØRESUND. 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM

REAL ESTATE ØRESUND. 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM REAL ESTATE ØRESUND 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM PROGRAM 8.15 REGISTRERING OCH KAFFE 09.00 Välkommen Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Moderator: Teddy Landén 09.10 Keynote speaker - smart

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Bilaga 2017-01-17 Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Ledamöter Beredningen har haft följande ledamöter: Patric Åberg (M) ordf, Östra Göinge Ann-Sofi Turesson (M), Kävlinge

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Nytt från sekretariatet Tack och hej!

Nytt från sekretariatet Tack och hej! Cyklande ambassadör med Öresundsfokus Sommaren 2000 arbetade jag på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag fann färdigställandet av Öresundsbron så omvälvande att jag anmälde mig till cykelloppet över bron

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING 1 Låt oss öppna upp Skåne tillsammans I din hand håller du en sammanfattning av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Strategin är resultatet av en omfattande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen Ø-analys N R 1 J U N I 2 1 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund Sammanfattning Beslutsfattarna och regionen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige. Lägesrapport från utskottet för Regional utveckling för Repskap 19 oktober 2017

Regionsamverkan Sydsverige. Lägesrapport från utskottet för Regional utveckling för Repskap 19 oktober 2017 Regionsamverkan Sydsverige Lägesrapport från utskottet för Regional utveckling för Repskap 19 oktober 2017 utskottet - Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg, ordförande - Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen

Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen Gränsöverskridande Nordisk Undervisning 2011 2014, Interreg fond Danska, norska och svenska 18 klasser, 13 grundskolor matematik, modersmål, NO och SO Brukardrivet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

ME Entreprenaddag 20 november 2017

ME Entreprenaddag 20 november 2017 ME Entreprenaddag 20 november 2017 Program 09.30 Fika 10.00 Välkomna med presentation Läget på den Nordiska anläggningsmarknaden Nya LOU vad betyder den för maskinentreprenörer 11.45 Lunch Trafikverkets

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over 2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Punkt nr. 1 - Fastlæggelse af kongeindikatorer Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Fastlæggelse af kongeindikatorer Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Fastlæggelse af kongeindikatorer Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato:

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer