Kulturpolitiskt program för Kommunfullmäktige 14 april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009"

Transkript

1 Kulturpolitiskt program för Kommunfullmäktige 14 april

2 2

3 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar upp och njuter av det som sker i ögonblicket. Det är en ständig rörelse där den bild som var sann för en stund sedan nu är en helt annan och även om man försöker förutspå hur det kommer att se ut om en stund är det helt omöjligt. Liv ger liv. Ett livfullt torg drar till sig ännu mer människor som kan mötas, umgås och få nya intryck. Det fria kulturlivet lever på samma sätt det är ett oändligt myller. Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller kursen. Kultur påverkar oss. Det är i möten med varandra som vi lär oss om oss själva, inspireras och ges utrymme att utrycka oss och utvecklas. Kulturlivet i Huddinge är inget undantag. Föreningar, församlingar, studieförbund, kommun och professionella utövare arrangerar dagligen olika mindre och större evenemang mötesplatser för Huddingebor och andra. För att stödja Huddinges kulturliv i dess utveckling har vi tagit fram detta kultur - politiska program. Programmet har vuxit fram i dialog med föreningar, församlingar, studieförbund, medborgare och professionella utövare. Programmet sätter ord på den utveckling som önskas. Det ger en vision för hur vi tillsammans genom att vara inter - kulturella, annorlunda och smarta kan skapa bra förutsättningar för kulturlivets myllrande torg. Malin Danielsson Ordförande kultur- och fritidsnämnden 3

4 4

5 Kultur är en nyckel till identitet, samexistens, demokrati och utveckling Huddinge kommuns kulturpolitiska program är beslutat i kommunfullmäktige och uttrycker den politiska synen på det kulturpolitiska uppdraget fram till år Det riktar sig till de kommunala verksamheterna och ska vara styrande i utvecklingen av Huddinge till en spännande och nyskapande kommun. Det finns många olika vägar för att nå programmets mål då kultur handlar om upplevelser, kommunikation, möten och gestaltning i ständig förändring. Huddinge kommuns vision delaktighet betyder att i Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan mellan många engagerade invånare, politiker, kommunanställda, företagare, institutioner och organisationer. Visionen förverkligas genom att vi medvetet väljer arbetssätt som stödjer dialog och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning. Huddinge kommuns profil kunskap berikar Huddinge betyder att vi betonar kulturaktiviteter som främjar personlig utveckling och att vi utvecklar vårt sätt att kommunicera. Det är många som arbetar med att utveckla, värna om och sprida kultur i Huddinge. Förskolan och skolan ger alla barn och ungdomar möjlighet att möta olika kulturyttringar. Huddinges bibliotek har en stor betydelse som kulturförmedlare och för det livslånga lärandet. Barn och ungdomar kan utveckla sina konstnärliga intressen på fritiden i studieförbundens verksamhet, i kulturskolan, på internationella barnkonstmuseet och på våra mötesplatser för ungdomar. Huddinges kulturarv, traditioner och mångkulturella samtid bevaras, dokumenteras och visas av kultur- och hembygdsföreningar, församlingar och andra aktörer. För alla finns ett offentligt utbud av kulturverksamhet som arrangeras av kommunen, föreningar, studieförbund och församlingar. Det finns ett riktat utbud för äldre och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De professionella kulturutövarna är viktiga aktörer och bidrar till ett varierat kulturutbud i kommunen. Kulturdefinition Kultur är en nyckel till identitet, samexistens, demokrati och utveckling och är en viktig del i samhällsbyggandet. I definitionen av kultur ingår de konstnärliga uttryckssätten, kulturarvet och samtiden. Kultur handlar om upplevelser, kommunikation, möten och gestaltning i ständig förändring. VISION 2020 Gränsöverskridande möten skapar annorlunda upplevelser. Invånarna tar del av varandras kulturella erfarenheter, historia, religioner och traditioner. Det finns nu en interkulturell anda i Huddinge. En anda som är öppen för nyskapande och som stödjer kreativitet och utveckling. Huddinge är en kommun som tar tillvara kunskaper och idéer och är attraktiv för kulturskapare och kulturella näringar. 5

6 INTERKULTURELLsamverkan innebär möten mellan människor som leder till medvetenhet och insikt om varandras kulturella bakgrund. Detta ger en ökad förståelse och tolerans. Att vara interkulturell är att motarbeta de ofta schablonartade uppfattningar som råder i vårt samhälle om olika kulturer vi och dom. LOKAL KULTURELL IDENTITET Den lokala kulturella identiteten är en viktig del i helhetsperspektivet Huddinge. Huddinge synliggör den koppling som finns mellan kulturarv och samtid. KULTURELL BREDD Huddinges kulturliv har en bredd som präglas av nytänkande där mångkulturella konstnärliga uttryck tas till vara. DIALOG SOM BERIKAR I Huddinge finns mötesplatser för interkulturell dialog. Fler deltar och är engagerade i Huddinges kulturliv. FRÅN ORD TILL HANDLING DOKUMENTERA OCH FÖRMEDLA FRAMTIDENS KULTURARV För att stärka den lokala identiteten ska historia, traditioner, religioner, seder och bruk och den koppling som finns till vår samtid synliggöras. En viktig uppgift blir att dokumentera och förmedla Huddinges historia och vår mångkulturella samtid framtidens kulturarv. SOCIALT MERVÄRDE PRIORITERAS För att öka kunskapen om och förståelsen för den mångfald som finns ska kulturverksamhet prioriteras som utöver den konstnärliga upplevelsen också ger ett socialt mervärde ett interkulturellt förhållningssätt. FESTIVALER FÖR ÖKAD GEMENSKAP För att skapa mötesplatser mellan generationer och för att få en ökad gemenskap ska områdesdagarna utvecklas till festivaler i samverkan med lokala aktörer. UPPLEVELSER OCH ERFARENHETSUTBYTE För att få en interkulturell anda och en samverkan som leder till medvetenhet och insikt om varandras kulturella bakgrund ska mötesplatser och mötesformer utvecklas som leder till ökad insikt och förståelse för varandras kulturella bakgrund interkulturell dialog. 6

7 7INTERKULTURELL

8 ANNORLUN 8 Att vara ANNORLUNDA är att våga utmana och tänja på gränser och att i alla möten se möjligheter för en kreativ och kulturell utveckling. Att vara annorlunda innebär att våga pröva nya saker och att vara otraditionell. MEDVETEN KOMMUNIKATION I Huddinge är strategisk kommunikation en viktig del för ökad delaktighet och engagemang i kulturverksamhetens utveckling. SPÄNNANDE OCH HÅLLBAR LIVSMILJÖ I Huddinge är lokaler och mötesplatser för kulturella möten en självklar del i utvecklingen av spännande och hållbara livsmiljöer. NYSKAPANDE MÖTEN I Huddinge är kulturella uttryckssätt en resurs för dialog, engagemang och delaktighet. Kulturen skapar spännande och nyskapande möten mellan människor.

9 NDA FRÅN ORD TILL HANDLING KULTURKOMPETENS I SAMHÄLLSPLANERINGEN För att skapa annorlunda och hållbara livsmiljöer och för att få en ökad delaktighet ska kreativa möten arrangeras där olika kompetenser tas tillvara. GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE För att utveckla kulturlivet ska representanter för de sköna konsterna och lokala aktörer bjudas in till tankesmedjor för att uppmuntra till gränsöverskridande samarbete. EGET SKAPANDE OCH KULTURUPPLEVELSER För att förbättra möjligheterna för kulturupplevelser och eget skapande ska behovet av funktionella lokaler för kulturverksamhet tas i beaktande vid om- och nybyggnation av allmänna lokaler kulturkonsekvensanalys. STÖD TILL KULTURARRANGÖRER För att öka och samordna kommunikationen mellan kulturutövare, arrangörer och kommunen ska en kulturportal skapas på kommunens webbplats. Portalen ska också vara en informationsbank och ett stöd för kulturarrangörer. 9

10 SMART 10

11 SMART innebär att välja arbetssätt som stödjer en kreativ och hållbar utveckling av samhället. Att vara smart är att ta tillvara, kommunicera och pröva innovativa idéer som växer fram i möten. ÖPPEN FÖR NYTÄNKANDE Huddinge är en kommun som uppmärksammas för sina satsningar på kultur som främjar utveckling, sin öppenhet för nytänkande där kunskaper och idéer tas tillvara. KULTUR SOM UTVECKLINGSFAKTOR Huddinge är känd som en kreativ kommun där nyskapande verksamheter och företagsetableringar inom kulturella näringar är en växande sektor. LÅNGSIKTIGHET I Huddinge finns förutsättningar för ett professionellt skapande. De satsningar som görs sker med ett långsiktigt fokus för en hållbar kulturell utveckling. FRÅN ORD TILL HANDLING STIMULANS FÖR NYA TANKAR För att stödja nyskapande kultur ska ett nytt bidrag införas Den fria tankens peng som stimulans för nya tankar och idéer som utvecklar kulturverksamheten. PLAN FÖR ETABLERING AV KULTURELLA NÄRINGAR För att Huddinge ska bli en attraktiv etableringsort ska en långsiktig plan utarbetas som stödjer nyetablering, inflyttning och utveckling av företag inom kulturella näringar. LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR För att få ett spännande och nydanande kulturutbud och för att ge professionella kulturutövare goda möjligheter att verka och utveckla sin konst ska de satsningar som görs vara långsiktiga. 11

12 12 HUDDINGE KOMMUN GRAFISK FORM: SOYA KOMMUNIKATION FOTO: GARRY GAY/GETTY IMAGES, A. INDEN/ZEFA/CORBIS, TARA MOORE/ZEFA/CORBIS, DAVID ARKY/SCANPIX, ADAM HAGLUND/MASKOT, ALEXANDER RUAS/FOLIO

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer