DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI STAD... 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18"

Transkript

1

2 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET FÖR EN KULTURELLT HÅLLBAR STAD ÖKA TILLGÅNG TILL KULTUR FÖR BARN I SKOLA OCH FÖRSKOLA ÖKA TILLGÅNG TILL KULTUR I VÅRD, OMSORGS OCH STÖDVERKSAMHETER KULTUR PÅ FLER PLATSER I MALMÖ... 9 PROFESSIONELLA KULTURAKTÖRER INKLUDERA DET PROFESSIONELLA KULTURLIVET ARBETA FÖR GODA LEVNADSVILLKOR FÖR KULTURSEKTORN I STADEN ÖKA TVÄRSEKTORIELL SAMVERKAN MALMÖ STAD INFÖR KULTURPERSPEKTIV I PLANERINGS- OCH UTVÄRDERINGSPROCESSER SKAPA KULTURPORTAL FÖR ARBETE MED KULTURSTRATEGI ÖKA KOMPETENS OCH KUNSKAP PÅ KULTUROMRÅDET I MALMÖ STAD INITIERA SAMARBETE OCH INKLUDERA KULTURAKTÖRER FÖR EN KULTURELLT HÅLLBAR STAD DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI

3 Inledning Kulturstrategi antogs i Kommunfullmäktige att gälla för hela Malmö stads organisation. Kulturstrategin är den första i sitt slag i Malmö med det övergripande målet att Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck 1. Hela staden ska arbeta utifrån Kulturstrategins mål i syfte att öka livskvalitén och livsmöjligheter för Malmöbor och på så sätt bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt Malmö. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i arbetet med strategin. (Malmö Kulturstrategi , 2014) I samband med beslut kring Kulturstrategi uppdrog kommunfullmäktige åt Kulturnämnden att i samverkan med stadens övriga nämnder och styrelser utforma ett förslag till handlingsplan för kulturstrategin för beslut i Kommunstyrelsen. Med Kulturstrategin kompletteras stadens kulturpolitiska uppdrag, som i huvudsak är kulturnämndens ansvar, med en gemensam plattform att ha som utgångspunkt för samarbeten mellan nämnder, förvaltningar och bolag inom kulturområdet. Detta behov blev än tydligare i samband med att kommunfullmäktige i budgeten för 2015 formulerade ett övergripande mål för kultur och fritid, som ett av nio målområden. Handlingsplanen för kulturstrategi beskriver de gemensamma åtaganden som ska genomföras för att Malmö stad ska uppnå de av kommunfullmäktige beslutade kulturmålen i strategin. Handlingsplanen gäller för åren och inkluderar dels åtaganden som kan genomföras på kortare sikt och dels åtaganden som kan genomföras på längre sikt. Ny handlingsplan för stadens kulturmål är planerad att tas fram under 2018 och kommer på sikt att utformas utifrån ett mer långsiktig perspektiv. Åtaganden beskrivna i Handlingsplan för kulturstrategi är ett resultat av ett gemensamt förvaltningsövergripande arbete som stadens samtliga förvaltningar och bolag deltagit i under våren Kulturförvaltningen arrangerade förvaltningsövergripande dialogmöten med utgångspunkt i Kulturstrategins huvudmål: 2020 har Malmös hållbarhet stärkts med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck, samt de delstrategier som anges i Kulturstrategi Totalt arrangerades fem dialogmöten där följande delmål diskuterades: 1. I Malmö är det lätt att vara med 2. I Malmö vill människor vara 3. I Malmö är det lätt att vara kulturaktör 4. I Malmö är tanken och ordet fria 5. I Malmö är det lätt att utvecklas och vara kreativ Förslaget till Handlingsplan för kulturstrategi består av tio prioriterade åtaganden kopplade till delstrategierna ovan. Huvudansvaret för att realisera handlingsplanen är kulturnämndens, men en förutsättning för att detta ska vara möjligt är att Malmö stad tar ett gemensamt ansvar och aktivt söker samarbeten, 1 Med konst menar vi här i första hand uttryck, utövare och verksamheter inom konstarterna litteratur, musik, scenkonst, bildkonst och film. Med kultur menar vi även kulturarv (som museer, arkiv, kulturminnen, kulturmiljöer, kulturhistoria och så vidare), verksamheter som bibliotek och folkbildning, verksamheter som ligger nära konstarterna (som design, hantverk, arkitektur), populärkulturella uttryck och verksamheter och människor eget skapande inom dessa områden. 3

4 såväl inom den kommunala organisationen, som med externa lokala och regionala aktörer och inte minst Malmöbor. Genom att i fruktbara samarbeten, mellan exempelvis olika förvaltningar eller bolag, kan de resurser som finns inom kulturområdet utnyttjas mer effektivt och på så vis bli än mer tillgängliga för de som bor eller befinner sig i Malmö. Detta kan ytterligare bidra till stadens hållbara utveckling. Under hösten 2015 var den föreslagna handlingsplanen ute på remiss hos samtliga nämnder och styrelser. De inkomna remissvaren har sedan behandlats i kulturnämnden och kulturförvaltningen har nu reviderat handlingsplanen utifrån dessa. Den reviderade handlinsplanen har behandlats i Kulturnämnden och skickats till Kommunstyrelsen för beslut. Handlingsplanens utformning Åtagande Handlingsplanen innehåller tio åtaganden, listade utan inbördes ordning. De åtaganden som beskrivs i handlingsplanen är alla kopplade till de delstrategier som finns i Kulturstrategi Handlingsplanen är indelad i tre arbetsområden; Tillgänglighet för en kulturellt hållbar stad, Professionella kulturaktörer och Malmö Stad. Under respektive område presenteras ett antal åtaganden. Varje arbetsområde inleds med en intentionstext som beskriver på vilket sätt respektive område bidrar till uppfyllnad av de kulturstrategiska målen. Varje åtagande är även relaterat till de olika delstrategier som ingår i Kulturstrategin. En ansvarig person per åtagande kommer att tillsättas inom kulturförvaltningen, med uppdrag att initiera samarbeten med övriga förvaltningar och bolag och på så sätt ska arbetet drivas på ett gemensamt vis. Kulturstrategin tillsammans med denna handlingsplan kan och bör ligga till grund för respektive nämnds och styrelses mål på kulturområdet, under exempelvis kommunfullmäktiges målområde om En kreativ stad. Därigenom skapas förutsättningar för en gemensam inriktning för staden på kulturområdet vilket gynnar möjligheter till olika typer av samarbeten. Det är dock respektive nämnds eget ansvar att tolka och bryta ned de övergripande kulturmålen till sina verksamheter. Men för att säkerställa en gemensam kraftsamling, tar kulturförvaltningen på sig ansvaret för att bjuda in till förvaltnings- och bolagsövergripande dialoger. Kulturstrategi syftar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Malmö där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Vid nedbrytning till åtaganden ska barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet särskilt beaktas. 4

5 Handlingsplanens åtaganden och Malmö stads styrmodell Handlingsplanens utformning har sin utgångspunkt i Riktlinjer för utformning av Malmö Stads styrdokument, och utgår från definitionen om handlingsplan som anges i handboken. Med kommunfullmäktiges mål om en kreativ stad blev det tydligt att kultur och fritid är ett område som berör samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Kulturmålen, som de är beskrivna i Kulturstrategin, är dock ett nytt uppdragsområde för flera nämnder och bolag. Ambitionen med handlingsplanen för kulturstrategin är därför att denna kan utgöra ett stöd och bidra med inspiration till stadens nämnder och styrelser i deras arbete med att formulera mål på kulturområdet. Ansvarsfördelning Det är kulturförvaltningens ansvar att samordna arbetet med handlingsplanen och vara ett stöd för övriga förvaltningar och bolag. Kulturförvaltningen kommer att tillsätta personer med särskilt ansvar för att initiera samarbeten och arbeta tillsammas med övriga förvaltningar och bolag. Kulturförvaltningen har till uppgift att driva arbetet framåt och har ett huvudansvar för att realisera handlingsplanens åtaganden. En förutsättning för att uppfylla åtagandena är dock att staden i en gemensam ansats aktivt söker samarbeten. Uppföljning Kulturförvaltningen har ansvar för uppföljning av handlingsplanens genomförande för att i samarbete med övriga förvaltningar och bolag forma den fortsatta utvecklingen. Denna uppföljning kommer att ske årligen i samband med att årsanalys upprättas och kommer delvis att grunda sig i den ordinarie uppföljningen av respektive fullmäktigemål, som leds av Stadskontoret, samt respektive nämnds eller styrelses mål. Revidering och ny handlingsplan En ny handlingsplan för Kulturstrategi som omfattar arbetet fram till 2020 tas fram under 2018 utifrån en förvaltningsövergripande dialog och uppföljning av den tidigare handlingsplanen. 5

6 Tillgänglighet för en kulturellt hållbar stad Kultur ger mening och känsla av delaktighet i staden och skapar sammanhang. Malmö stad ska därför arbeta för att tillgängliggöra kulturen och konstnärliga uttryck samt skapa förutsättningar för malmöbor att ta del av kulturen i staden. Att tillgängliggöra kultur och konst handlar om arbete för ett diversifierat utbud av konstnärliga och kulturella upplevelser, för ökat medborgarinflytande, ökad tillgång till arenor för konstnärliga och kulturella upplevelser samt ökade möjligheter för det egna skapandet. Arbetet med att tillgängliggöra konst och kultur för fler syftar till att skapa jämlik tillgång till kultur oavsett position i samhället, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att alla i Malmö ska kunna ta del av konstnärliga och kulturella upplevelser och aktiviteter behöver vi arbeta brett, med fler målgrupper, med ett diversifierat utbud av konstnärliga och kulturella upplevelser på fler platser i staden. Kommunens verksamheter med daglig kontakt med medborgare kan direkt arbeta med ökad tillgång till kulturupplevelser och aktiviteter inom ramen för den egna verksamheten. Andra satsningar på ökad tillgänglighet kräver långsiktigt utvecklingsarbete. 6

7 1. Öka tillgång till kultur för barn i skola och förskola Åtagandet kopplas till delstrategi: 1, 2, 5 Skolan är en viktig plattform för barn och ungas tillgång till kulturella upplevelser och arbetar redan idag för att tillgängliggöra och föra in konstnärliga och kulturella uttryck i det pedagogiska arbetet. Trots det har unga malmöbor mycket olika förutsättningar att ta del av kulturen i skolan. Samordning mellan skolförvaltningarna behövs i syfte att säkerställa att barn och unga får likvärdig tillgång till kultur genom hela skolgången oavsett ålder. Satsningar på kultur i skolan finns idag inom ramen för skapande skola, men behöver breddas till att omfatta även förskolans verksamhet vilket också är i linje med den statliga kulturpolitikens ambitioner. Det är stor skillnad mellan i vilken utsträckning barn i de yngre åldrarna har tillgång till kulturutbudet jämfört med de äldre ungdomarna. Kulturförvaltningen har ett väl upparbetat samarbete med grundskole- och förskoleförvaltningen. Här finns etablerade forum för kommunikation och för att förmedla det kulturutbud som finns tillgängligt för barnen. En motsvarande plattform finns inte i nuläget för de elever som går i gymnasieskolan. Detta bör utvecklas för att säkerställa ett deltagande i kulturella aktiviteter även för de äldre ungdomarna. Konstnärliga och kulturella uttryck kan i skolan och förskolan användas som effektiva verktyg för ökad måluppfyllelse. I samverkan med kulturaktörer kan skolförvaltningarna pröva olika sätt att nyttja kulturella uttryck i det pedagogiska arbetet och på så sätt även bidra till utveckling av barns kreativa förmåga. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Stadsområdesnämnder samt Tekniska nämnden 7

8 2. Öka tillgång till kultur i vård, omsorgs och stödverksamheter Åtagandet kopplas till delstrategi: 1,2,5 Malmökommissionens rapport initierade ett omfattande arbete för en socialt hållbar stad, där syftet är att utjämna skillnader i hälsa bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i staden. Ett led i arbetet för en socialt hållbar stad är att tillgängliggöra kulturella och konstnärliga upplevelser för alla malmöbor. Inom ramen för den kommunala verksamheten finns möjlighet att arbeta för ökad tillgång till kultur bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper samt grupper i behov av stöd och omsorg. Det kan exempelvis vara inom äldrevården, LSS verksamheter samt individ- och familjeomsorgen, då med särskilt fokus på barnfamiljer. Det framtida arbetet med kultur i vård, omsorgs och stödverksamheter kommer att innebära behov av nya metoder och arbetssätt, för att anpassa till såväl målgruppens som verksamhetens behov. Konkret kan arbetet innefatta att erbjuda stöd och hjälp för att låta individer ta del av kulturutbudet eller till eget skapande. Det kan även innebära riktade aktiviteter för ekonomiskt utsatta familjer, eller satsningar för att skapa bättre förutsättningar för denna målgrupp att ta del av det ordinarie kulturutbudet. En möjlighet är att undersöka ett särskilt riktat stöd med syfte att säkerställa att ekonomiskt utsatta barnfamiljer får tillgång till kultur. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med Stadsområdesnämnder, Sociala resursnämnden. 8

9 3. Kultur på fler platser i Malmö Åtagandet kopplas till delstrategi: 1,2,4,5, I syfte att skapa ett ökat och utbrett kulturdeltagande samt utövande, finns ett behov av att kartlägga hur kulturutbudet fördelar sig över stadens olika områden. Ett större utbud av kulturverksamheter utanför de centrala delarna av Malmö har potential att skapa nyfikenhet, leda till fler möten och större rörlighet i staden. Närhet till kulturverksamheter höjer ett områdes attraktionskraft och skapar en känsla av trygghet och tillhörighet, samtidigt som fler får möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kulturutbudet i staden. För att realisera detta åtagande är det viktigt att etablera former för samverkan mellan stadens förvaltningar/bolag och kulturinstitutionerna, det fria kulturlivet och civilsamhället. En förutsättning för att få detta till stånd är ett mer effektivt nyttjande av redan befintliga lokaler och ett tydligt kulturperspektiv i samband med planering av utbyggnadsområden, men också att planera för nya mötesplatser. Generationsöverskridande mötesplatser som utgör ett andra vardagsrum (likt Garaget och Folkets park) både inom- och utomhus bör vidareutvecklas och fler bör skapas. Här ska Malmö stad arbeta för ett öppet och tillåtande klimat där medborgare blir delaktiga och får stort inflytande över utbudet, i skapandet av nya arrangemang och mötesplatser. Staden ska arbeta för ett bredare utbud genom vidareutveckling av befintliga mötesplatser samt utveckling av nya kreativa mötesplatser (exempelvis kreativa återbruksverkstäder). Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med Stadsområdesnämnder, Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritidsnämnden, Grundskolenämnden, MKB samt Räddningstjänsten Syd. 9

10 Professionella kulturaktörer För att Malmö ska fortsätta vara en attraktiv kulturstad med ett rikt och varierat kulturutbud behöver vi värna om våra kulturaktörer. Staden ska kunna erbjuda goda villkor och förutsättningar för de konstnärer och kulturaktörer som väljer att vara verksamma i Malmö. Här ingår arbetet med att tillgodose lokaler, öppna upp och inkludera verksamma konstnärer och kulturaktörer i kommunala utvecklingsprocesser, ta tillvara och nyttja de kompetenser som professionella kulturutövare besitter. Dessutom bör staden arbeta med att synliggöra det konstnärliga och kulturella arbetet och dess påverkan på stadens attraktivitet. Även här är det av stor vikt att arbeta brett, inkluderande och tvärsektoriellt och att vara lyhörd för mångfalden av kulturaktörer och deras olika behov. Det är viktigt att stödja och tillsammans arbeta för att möta de utmaningar som konstnärer och kulturaktörer idag ställs inför. 10

11 4. Inkludera det professionella kulturlivet Åtagandet kopplas till delstrategi: 2,3,4,5 Det professionella kulturlivet bör bjudas in till att bli en självklar part i stadens planerings- och utvecklingsprocesser. Här åsyftas arbetet med långsiktig stadsutveckling där konstnärliga kompetenser kan nyttjas som metod för att skapa innovativa lösningar. Även expertkunskapen som konstnärer och kulturaktörer besitter bör tillvaratas i stadsutvecklingssammanhang, t.ex. skulle den kreativa processen kunna nyttjas i arbetet med översikts- och detaljplaner. Professionella konstnärer och kulturaktörer bör inkluderas i utvecklingsprocesser med betoning på sociala aspekter, exempelvis vid utveckling av former och metoder för medborgardialog, samrådsprocesser samt områdesutveckling. Kulturen och konsten påverkar samhällsutvecklingens dimensioner. Kommunala verksamheter bör därför samverka med kulturaktörer och konstnärer i syfte att nå ut med budskap, förändra beteende, öka medborgarinflytande, skapa debatt och dialog. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Samtliga nämnder och styrelser 11

12 5. Arbeta för goda levnadsvillkor för kultursektorn i staden Åtagandet kopplas till delstrategi: 2,3,5 Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad för professionella konstnärer och kulturaktörer. Staden behöver därför arbeta med att utveckla, skapa förutsättningar och goda villkor för kulturaktörer i Malmö. Arbetet med att erbjuda goda villkor för konstnärer och kulturaktörer handlar om att möjliggöra och pröva nya former för samarbete över gränserna, se över stödsystemen inom kommunen samt komplettera och utveckla nya former av stöd. Ytterligare en riktning i arbetet med att stärka kulturaktörernas position, erbjuda stöd och främja utvecklingen är att skapa en inkubator för kultur. Ett bra exempel är företagsinkubatorn MINC, som fungerar som en hubb för nystartade Malmöföretag och entreprenörer i södra Sverige. På det sätt som MINC fungerar som en grogrund för innovation, skulle en inkubator för professionella kulturaktörer, anpassad till kulturverksamheters behov och kultursektorns specifika förutsättningar, kunna skapa förutsättningar för en utveckling som skulle gagna hela staden. I ett första skede planeras en dialog med verksamma aktörer och kartläggning av det fria kulturlivets behov samt en utredning av organisations- och finansieringsmodeller för verksamheten. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med Kommunstyrelsen (Näringslivskontoret), Fritidsnämnden, Sociala resursnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden och Servicenämnden 12

13 6. Öka tvärsektoriell samverkan Åtagandet kopplas till delstrategi: 2,3,5 I syfte att ytterligare utveckla kultursektorns ställning i staden behöver vi arbeta mer gränsöverskridande, i kunskapsallianser och bortom gränsdragningen mellan kultur och näringsliv. De kulturella och kreativa näringarna är en sektor som växer sig allt starkare i staden. Malmö som filmstad är ett allt tydligare profilområde, med ett antal årliga filmfestivaler och större filmproduktoner med Malmöanknytning. Utöver film är exempelvis designområdet och spelindustrin branscher som är under stark utveckling och som har potential att bidra med såväl arbetstillfällen som till stadens attraktivitet. Stadens satsningar på näringslivet bör breddas till att omfatta även de kulturella och kreativa näringarna. Att pröva nya modeller för samverkan över gränserna, öppna och anpassa interna system för tvärsektoriell samverkan kan leda till positiva effekter för stadens ambitioner att positionera sig som innovativ och nyfiken stad. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med Kommunstyrelsen (Näringslivskontoret) 13

14 Malmö Stad För att generellt skapa bättre förutsättningar för att uppnå de åtaganden som presenterats i handlingsplanen, finns ett behov av att utveckla samarbetet inom staden. Kommunövergripande kulturmål är nya för Malmö stad, vilket innebär ett behov av utveckla nya arbetssätt, metoder och samverkansmodeller. För att Malmö ska kunna nå upp till målen är det viktigt att arbeta för ett öppet och inkluderande arbetsklimat där satsningar på kompetensutveckling, prövning av nya metoder och samarbeten uppmuntras. Kulturnämnden tar ansvar för att initiera samarbeten, dialoger samt kunskapshöjande insatser och på så vis bidra till en utveckling av den interna organisationen. Konkret kan detta innebära utveckling av kommunikationskanaler och en kommunikationsplattform, initiering av interna och externa samarbeten kring kulturmålen samt satsningar på kunskapsutveckling kring konst- och kulturområdet i samarbete med högskolan och konstnärliga utbildningar i staden. 14

15 7. Inför kulturperspektiv i planerings- och utvärderingsprocesser Åtagandet kopplas till delstrategi: 1,2,3,4,5, En metodik för att tydliggöra kulturens roll generellt i stadens planerings- och verksamhetsprocesser är att integrera ett kulturperspektiv. Syftet med detta är att säkerställa tillgången till kultur, vilket är en rättighet för alla Malmöbor, oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar de har. Detta kan jämföras med jämställdhetsintegrering som på motsvarande sätt har till syfte att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i stadens olika processer. I genomförandet av handlingsplanen för kulturstrategin skapas grunden för en utveckling som kan leda till att kulturperspektivet får en naturlig del i stadens olika verksamheter och organisationsnivåer. Representanter för kultur bör ingå i stadsövergripande arbetsgrupper, till exempel i stadsutvecklingsprocesser. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med samtliga nämnder och styrelser 15

16 8. Skapa kulturportal för arbete med kulturstrategi Åtagandet kopplas till delstrategi: 1,2,3,4,5 Kulturnämnden planerar att utveckla en gemensam portal för information och kunskapsutbyte inom organisationen. Här kan information om kulturmålen samlas och även kontaktuppgifter till nätverket och externa aktörer samt översikt av tillgängliga lokaler i staden. En plats där dokumentation, inspiration och nyheter kring arbetet läggs upp och diskussionsforum kan skapas. En extern motsvarighet bör utvecklas samtidigt. Här kan konstnärer, lokala och regionala kulturaktörer och övriga intresserade lätt få översikt och information om det pågående arbetet. Men också komma i kontakt med personer som arbetar med kulturfrågor på respektive förvaltning/bolag. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden. 16

17 9. Öka kompetens och kunskap på kulturområdet i Malmö stad Åtagandet kopplas till delstrategi: 1,2,3,5 För att Malmö stad ska kunna nå kulturmålen behöver kunskapen och kompetensen på kulturområdet öka inom organisationen. Det är viktigt att ta tillvara de konstnärliga akademiska utbildningar som finns i staden och den forskning som bedrivs på Malmö högskola. Det innebär att staden aktivt ska söka och initiera samarbete kring forskning och kunskapsutveckling inom konst- och kulturområdet, delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. En satsning på kommundoktorander inom kulturområdet skulle vara värdefullt. Kulturnämnden ska i samarbete med övriga nämnder och bolag verka för att öka kompetensen och kunskapen inom kulturområdet genom att aktivt skapa, arrangera och bjuda in till forum för kompetens- och kunskapsutbyte kring konst och kultur. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden 17

18 10. Initiera samarbete och inkludera kulturaktörer för en kulturellt hållbar stad Åtagandet kopplas till delstrategi: 1,2,3,4,5, Målet är att Malmö 2020 ska vara en kulturaktiv, attraktiv och inkluderande stad där en mångfald av konstnärliga och kulturella uttryck finns representerade. Därför ska staden aktivt samverka och utveckla arbetet med kultur genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt. Ett sätt att pröva arbetet med kulturmålen är att initiera nya samarbetsprojekt med stadens förvaltningar och bolag, lokala kulturinstitutioner, regionala, nationella och internationella aktörer men också professionellt verksamma konstnärer och kulturaktörer i staden. Erfarenheter kring arbetet med kulturstrategin bör synliggöras, delas och dokumenteras för att ytterligare öka kunskapsutvecklingen och kompetensutbytet inom staden. Huvudansvarig: Kulturnämnden Ansvarig för genomförande: Kulturnämnden i samarbete med samtliga nämnder och styrelser 18

19 Definitioner av kulturbegrepp inom Handlingsplanen för kulturstrategi 2016 Kulturbegreppen är öppna för tolkning och de kan delvis få olika betydelser beroende på sammanhanget. Här är en kort vägledning till hur några av dessa begrepp brukar användas inom kulturförvaltningens område. Konst och kultur Kulturstrategi ger följande definition: Med konst menar vi här i första hand uttryck, utövare och verksamheter inom konstarterna o litteratur o musik o scenkonst o bildkonst och film Med kultur menar vi även kulturarv (som museer, arkiv, kulturminnen, kulturmiljöer, kulturhistoria och så vidare), verksamheter som bibliotek och folkbildning, verksamheter som ligger nära konstarterna (som design, hantverk, arkitektur), populärkulturella uttryck och verksamheter och människors eget skapande inom dessa områden. Kultursektorn, kulturlivet, kulturverksamhet - Dessa samlande begrepp kan omfatta alla former av kulturverksamhet inom offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och den personliga och privatekonomiska sfären. - Avgränsningen beror på sammanhanget om man exempelvis menar det lokala kulturlivet i Malmö, den offentliga kultursektorn eller kulturverksamheten inom Malmö stad. Kulturaktör - Begreppet syftar oftast på organisationer eller andra kollektiv (t ex föreningar, företag, offentliga institutioner eller grupper) som har kultur som en framträdande del av sin profil och verksamhet. - Det kan också syfta på enskilda personer och då menas oftast professionella kulturskapare. Professionell kultur - Det kan syfta på att en kulturverksamhet bedrivs yrkesmässigt, av en organisation eller en enskild person. Det kan t ex vara att man får lön för sitt konstnärliga arbete. - Det kan syfta på kompetensnivå och kvalitet, t ex att en person har en högre utbildning och erfarenhet inom kulturområdet eller att en organisation består av personer med sådan kompetens och producerar kultur av hög konstnärlig kvalitet. - Bedömningen av professionell nivå inom kulturområdet kan handla om konstnärlig kvalitet, men kan också beröra mer generella kompetenser (administration, kommunikation etc). - Ofta används begreppet professionell kulturaktör om organisationer/personer som uppfyller flera av dessa förutsättningar. Amatörkultur, eget skapande - Amatörkulturell verksamhet bedrivs på fritiden och på ideell basis, d v s utan lön till dem som medverkar - Amatörkultur syftar ofta på organiserad verksamhet som bedrivs i föreningslivet, men har även många andra former. 19

20 - Med eget skapande menas ofta konstnärliga aktiviteter på amatörnivå, något barn eller vuxna gör för sin personliga utveckling eller t ex inom ramen för skolans kulturpedagogiska verksamhet. Konstnär, konstnärlig utövare - Begreppet konstnär syftar ibland specifikt på personer som arbetar med bild och form (målare, grafiker, skulptörer osv). - Konstnär kan i andra sammanhang omfatta utövare inom alla konstformer (även musik, teater, litteratur osv). - Konstnär används oftast om professionella kulturutövare och det gäller även andra uttryck som verksamma konstnärer, kulturskapare och kulturarbetare. Kulturella aktiviteter, kulturella upplevelser, kulturutbud - Kulturella aktiviteter kan t ex betyda eget skapande eller att man tar del av kultur som publik. - Begreppet kulturella upplevelser fokuserar främst på publikens roll och det man upplever med sina sinnen. - Kulturutbud syftar vanligen på alla de kulturarrangemang och andra kulturaktiviteter som man kan välja att ta del av som publik eller aktiv deltagare. Det fria kulturlivet - Fristående kulturorganisationer som inte har en offentlig huvudman (kommunal, regional eller statlig), men ofta uppbär offentligt stöd och inte bedriver verksamhet med kommersiellt syfte. - Aktörerna kan t ex ha formen av ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser eller mindre privata företag, men kan även vara grupper och nätverk utan formell organisation. - Enskilda kulturskapare, främst professionellt verksamma som inte arbetar inom en kulturinstitution eller liknande ( frilansare ), räknas också till det fria kulturlivet. Kulturförening - Vanligen ideell förening. - Inom det kulturpolitiska området avses främst föreningar som har någon form av konst/kultur som sin övergripande profil. Kan bedriva verksamhet på amatörnivå eller på professionell nivå. - I andra sammanhang inkluderas ibland även föreningar med bredare verksamhet och med etnisk identitet som övergripande profil. Folkbildning - Begrepp med historiska rötter som främst handlar om förkovran utanför de formella utbildningssystemen, inom ramen för folkrörelser eller på andra sätt - I snävare mening används det idag ofta för att beteckna verksamheten inom studieförbunden och folkhögskolorna. 20

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Regional tendensrapport 2015

Regional tendensrapport 2015 KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd Regional tendensrapport 2015 En genomgång av regionala kulturplaner för perioden Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare 2015-12-10 Regional

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Förslag till kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013

Förslag till kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013 MEDDELANDE nr 2/2012-2013 Datum 2013-05-02 Till Ålands lagting Förslag till kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013 INNEHÅLL Inledning... 2 1. Tillgänglighet och delaktighet... 2 Möten

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun Inledning I Uppsala kommun finns ett rikt kulturutbud med stor variation. Här finns många professionella utövare och en intresserad publik. Ett livaktigt föreningsliv

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

KULTUR FÖR ALLA. Kulturpolitiskt program för Örebro kommun

KULTUR FÖR ALLA. Kulturpolitiskt program för Örebro kommun Dnr 562-02-004 KULTUR FÖR ALLA Kulturpolitiskt program för Örebro kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-18 Kultur är utveckling 2 Det här är kommunens första kulturpolitiska program. Vi som skrivit

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR 2015 2017 Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017 29 Strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017 När man pratar om kultur och om barn och ungdomar

Läs mer

Kulturarv som resurs för regional utveckling

Kulturarv som resurs för regional utveckling Kulturarv som resurs för regional utveckling -Riksantikvarieämbetets arbete med regional tillväxt -erfarenheter och exempel från strategiarbete i Jämtland Johan Loock Riksantikvarieämbetet (Länsstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, 2015-06-10, 08:15:00. Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information.

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, 2015-06-10, 08:15:00. Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (2) Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, 2015-06-10, 08:15:00 Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information Eva

Läs mer

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm November

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Alla barn har rätt till kultur

Alla barn har rätt till kultur Alla barn har rätt till kultur Artikel 31 i FNs barnkonvention erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Denna rätt ska respekteras och främjas. Kulturell och konstnärlig

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Värmlands kulturplan 2013 2015

Värmlands kulturplan 2013 2015 Sida 1(64) Datum 2012-10-25 Dnr RV2012-519 Värmlands kulturplan 2013 2015 Program för utveckling av kulturen i Värmland Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016.

VERKSAMHETSPLAN 2016. VERKSAMHETSPLAN 2016. Vi utgår från Barnkonventionen i vårt arbete, i synnerhet artikel 12,13 och 31. Artikel 12 & 13; rör alla barns inflytande och demokratiska rättigheter- vikten av att lyssna in och

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938 Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Sty 2010:11 2(18) Inledning I regleringsbrevet 2010 har Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram en långsiktig

Läs mer

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 2015-05-03 Inledning Nybro kommun har ca 19 700 invånare. Under 2012 antog kommunfullmäktigen vision om att Nybro kommun år 2030 har 25

Läs mer

REMISS. REMISS Vision Kvibergs Park. Idrott & förening

REMISS. REMISS Vision Kvibergs Park. Idrott & förening REMISS Vision Kvibergs Park Idrott & förening Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst Sida 1(7) Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten Verksamheten på Kultur i Väst ska stödja och utveckla kulturlivet i Västra Götalandsregionen och baseras på ett treårigt uppdrag

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer