I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den."

Transkript

1 Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra året markerade Öresundskomiteens 20-årsjubileum. Kulmen för årets jubileum var Öresundstinget som avhölls i Köpenhamn den 24 oktober med deltagande av bland annat ett par ministrar liksom både Danmarks och Sveriges EU-kommissionärer. Föreliggande årsberättelse visar tydligt på den långa rad av initiativ som kännetecknar Öresundskomiteens verksamhet. I berättelsen redogörs för de större händelser och engagemang som präglat Till detta ska en lång rad andra aktiviteter läggas som ägt rum under året. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av Öresundskomiteen och höga tjänstemän från regionens universitet och högskolor träffats för att diskutera hur ett ökat samarbete mellan dem kan bidra till att öka regionens utveckling och tillväxt. Kommitten har ingått ett samarbete med Forum for Bæredygtige Indkøb kring frågan om gemensamma offentliga inköp tvärs över Sundet för att på så sätt minska CO2- utsläppen. Arbetet inleddes i december 2013 med ett välbesökt seminarium. Offentliga inköp är ett nytt arbetsområde för Öresundskomiteen. Under året har också särskilda insatser gjorts på språkområdet. Vidare utvecklades Facebook-sidan där länkar till över kulturinstitutioner finns samlade, vilket gör den till största web-portalen för kultur i hela Öresundsregionen. En ny webbsida presenterades med utgångspunkt från ett ökat flöde av nyheter med anknytning till Öresundsregionen. I samband med Öresundstinget i oktober producerades en bilaga i Sydvsvenskan och Politiken, som blev mycket uppskattad. Under 2013 har arbetet med att ta bort gränshinder varit fortsatt högt. Implementeringen av den nya gränshindersstrategin har fortsatt. Uppvaktningar har skett på hög nivå både i Köpenhamn och i Stockholm med bland annat möten med såväl den danska som den svenska samarbetsministern, samt ett flertal statssekreterare och fackföreningsledare Nørregade 7B DK 1165 Copenhagen K Tel

2 Side 2 af 11 (bland annat LO:s och SACOS:s ordföranden) liksom representanter för den politiska oppositionen. Öresundskomiteen var närvarande på såväl Folkemötet på Bornholm som under Almedalsveckan i Visby. Vid båda arrangemangen var de seminarier och aktiviteter som kommitten anordnade välbesökta. Öresundshuset i Visby blev också utnämnt till årets opinionsbildare i hård konkurrens. På det internationella området har kommitten varit närvarande vid tre möten med AEBR (Association of European Border Regions), i Santiago de Compostela, Dublin och Liége. Under året har kommitten också intensifierat arbetet med gemensamma uppvaktningar tillsammans med Grensetjänst gentemot Stockholm. Innovation och universitetssamarbete Arbetet inom detta insatsområde har under året fokuserat på två huvudspår; att initiera ett samtal om Öresundsgemensamma utbildningssatsningar, samt att vidareutveckla Triple Helix-modellen Next Gen. En arbetsgrupp bestående av Öresundskomiteens sekretariat och höga tjänstemän från Öresundsregionens universitet och högskolor har under året träffats för att diskutera hur regionens universitet och ett utökat samarbete dem emellan kan bidra till en Öresundsregional utveckling och tillväxt. Frågor som diskuterats har varit: (1) Regler och lagstiftning, (2) Gemensamma kurser, (3) Rådgivning och information, samt (4) Mobilitet. Fokus har sedan lagts på konkreta samarbeten som kan utredas på relativt kort sikt och där Öresundskomiteen kan bidra. Kommittens sekretariat har i samråd med arbetsgruppen för universitetssamarbete initierat två konsultutredningar. I korta drag kan uppdraget i utredning nummer ett beskrivas med den övergripande frågeställningen: Vilka möjligheter, förutsättningar och barriärer finns för att etablera gemensamma utbildningssatsningar mellan Öresundsregionens universitet och högskolor? Rapporten pekar på möjliga actions gällande bl.a. fler utbytesavtal mellan universiteten, etablering av ett Öresund Summer University och fortsatt påverkan för att sänka bropriserna. Den andra utredningen är ett benchmark och har, i korthet, jämfört tre cross-border regions utifrån Triple Helix samarbeten och innovationskraft på tvärs över nationsgränserna.

3 Side 3 af 11 De tre regionerna är; Öresundsregionen, Oberrheinregionen och Euregio Maas Rhein. Rapport nummer två är inte färdig i skrivande stund. Den parallella processen Next Gen 13, där studenter från regionen för en dialog med beslutsfattare, manifesterades genom en heldagskonferens 10 oktober på Dansk Design Center i Köpenhamn. Ett 70-tal studenter genomförde tillsammans med ett 30-tal politiker, företagsledare och tjänstemän från universiteten en case competition på temat livsstil och med fokus på ett konkret Triple Helix initiativ. Det vinnande bidraget "Öbytte projektet" fokuserade på Öresundsregionalt utbyte mellan skolor och var ett uppskattat inslag i årets Öresundsting. Miljö- och klimatinsatser Öresundskomiteen har arbejdet videre med udvalg for miljø og grøn vækst. Udvalget består af regional- og lokalpolitikere af begge sider af Sundet. Formålet med udvalget et at koordinere indsatserne indenfor miljø- og klimaområdet over Sundet. Öresundskomiteen anvendte i 2013 en del tid på at afholde politiske møder i udvalget. Der blev afholdt i alt fire møder i Til møderne har været en høj mødeprocent. Til støtte for udvalgets arbejde er der endvidere nedsat et embedsmandsudvalg med repræsentanter for medlemsorganisationerne. Der er endvidere afholdt følgende aktiviteter: Et arrangement i Allinge på Bornholm under Folkemødet satte fokus på bæredygtigt byggeri i regionen. Til arrangementet deltog en række eksperter og politikere fra både dansk og svensk side af Øresund. Eksempelvis Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal og kommunens stadsarkitekt Tina Saaby. Fra Malmö stad deltog bl.a. miljødirektør Katarina Pelin. Arrangementet var velbesøgt med ca. 40 eksterne gæster. Et arrangement i Almedalen satte fokus på bæredygtig transport i regionen og hvordan elbiler og biogas til transport kan supplere hinanden. Til arrangementet deltog to førende eksperter; Anne Grete Holmsgaard, direktør BioRefining Alliance og Per Lundgren, projektleder Öresundskraft. Foruden regionalpolitikerne Katarina Erlingson fra Region Skåne og Bent Larsen fra Region Hovedstaden deltog tre svenske Riksdagsmedlemmer i en politisk paneldebat. Arrangementet var meget velbesøgt med ca. 150 eksterne gæster. Öresundskomiteen har arbejdet på udvikling af et fælles CO2-regnskab for Øresundsregionen. Et sådant regnskab findes ikke i dag. Sekretariatet har været i dialog

4 Side 4 af 11 med relevante konsulentvirksomheder og en række offentlige parter om mulighederne for at udvikle et regnskab. Det er en meget kompleks opgave at udvikle sammenlignelig statistik om CO2- udledning, da dette kan opgøres og bliver opgjort på mange forskellige måder og efter forskellig metoder. Öresundskomiteen har undersøgt analyseområdet grundigt og har inviteret relevante partnere ind til en fælles workshop med fokus på behov og eksisterende data. Workshoppen afholdes i februar El og hybrids-bils rally i Øresundsregionen. Udvalg for miljø og grøn vækst deltog i rallyet for at sætte fokus på bæredygtig transport i Øresundsregionen. En analyse af kompetencerne inden for cleantech området i Øresundsregionen er blevet gennemført og præsenteret. Analysen viser hvordan kompetencerne er forskellige på de to sider af Øresund og hvordan de supplerer hinanden. Analysen er tilgængelig på Öresundskomiteens hjemmeside. For at sætte fokus på hvordan vi kan lære af hinanden på tværs af Sundet, har Öresundskomiteen indgået samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb, der er et initiativ under den danske Miljøstyrelse. Første initiativ var afholdelse af et meget velbesøgt gå hjem møde d. 12. december 2013 om beregning af total økonomi i grønne indkøb i Danmark og Sverige. Målgruppen var indkøbere, politikere og embedsmænd. I alt deltog 65 personer. Der er udarbejdet et PDF-kort, der viser regionens virksomheder indenfor cleantech. Kortet er blevet udarbejdet i samarbejde med Copenhagen Capacity og Sustainable Business Hub Kultur Öresundskomiteen har i 2013 igangsat en række initiativer, der kan styrke børn og unges sprogforståelse og åbenhed over for regionens muligheder. I stedet for at afholde en stor samlet konference i 2013 vurderede komiteen at det ville have større effekt at afholde en række workshops: To vellykkede workshops blev derfor afholdt den 19. april og 31. maj med deltagelse af blandt andet skole- og gymnasieledere, lærere, forskellige fageksperter og uddannelsesledere fra blandt andet Malmö Högskola og læreruddannelsen Zahle, Professionshøjskolen UCC, kulturaktører og repræsentanter fra de kommunale forvaltninger og Nordisk Ministerråd. På baggrund af disse workshops er der udarbejdet anbefalinger på dansk og svensk til skoler, ungdomsuddannelser og andre, som vil skabe læringsforløb over Øresund. Anbefalingerne er sendt til en bred vifte af aktører og er blevet vel modtaget. Samlingen kan ses her:

5 Side 5 af 11 Aktører i relation til skoler og gymnasier i Øresundsregionen deltog i en konkurrence om at lave modelprojekter for samarbejde over Øresund, hvor sprog er et element. Tre projekter fik støtte. Projekterne indebærer, at omkring 200 elever fra danske og svenske skoler i løbet af 2014 indgår i læringsforløb med nabosprog som element. Læs mere om projekterne her: Komiteen har i øvrigt i 2013 vedtaget en række politiske initiativer der skal styrke samarbejder på tværs af Øresund i forhold til skole og gymnasiesamarbejde, hvor sprogforståelse er i fokus. Öresundskomiteen har i 2013 endvidere arbejdet videre på facebooksiden kulturoresund, hvor der er samlet mere end 1200 kulturinstitutioner i Øresundsregionen fra forskellige kulturområder. Siden indeholder der ud over en oversigt over relevante danske og svenske fonde, kulturforvaltninger og medier i Øresundsregionen. Der er endvidere muligt at søge samarbejdspartnere og profilere sit projekt på siden. Sidens primære formål er at hjælpe kulturudøvere til at finde samarbejdspartnere, finansiering mv. Siden giver også mulighed for at alle borgere kan anvende siden til at finde institutioner og se hvad de har af arrangementer på programmet. I forbindelse med Eurovision Song Contest i Malmø arrangerede Wonderful Copenhagen, sammen med Öresundskomiteen og Øresund Event Center, at finalen den 18. maj blev vist direkte på storskærm på Rådhuspladsen. I 2014, hvor finalen finder sted i København, samarbejdes der ligeledes over Sundet. Arbetsmarknad och gränshinder Under 2013 utarbetades en ny lista över gränshinder som både är lösta och där arbete pågår. Utgångspunkten var rapporten 33 gränshinder, utmaningar och möjligheter. I den nya sammanställningen återfinns 43 gränshinder varav 18 är lösta eller delvis lösta. Kommittén har som målsättning att lösa 2-3 gränshinder per år. Detta mål uppnåddes under De gränshinder som har lösts 2013 handlar om rätten att ha danskregisterad tjänstebil i Sverige mer än ett år, rätt till fullt dansk barnbidrag från första månaden, lättare att jämföra skatter mellan länderna samt smidigare hantering av expertskatten i Sverige. Att nämna i sammanhanget är också att den svenska regeringen har gett Skatteverket i uppgift att se över möjligheten för danska fritidshusägare/torpare att få ett s.k. samordningsnummer (personnummer). Myndigheten ska återkomma senast den 1

6 Side 6 af 11 september 2014 med förslag om detta. Vidare har ansvariga myndigheter i både Danmark och Sverige inlett diskussioner om hur rehabilitering/revalidering i hemlandet praktiskt ska organiseras. Förhoppningen är att frågan ska vara löst under Kommitten deltar också i den danska regeringens arbetsgrupp för att lösa gränshinder för Bornholmsbor. Utsikterna för att lösa problem är goda. Det handlar bl.a. om så kallade Pillepass och regler kring djurtransporter. Sekretariatet har diskuterat nya områden som bedöms vara betydande gränsproblem som bör prioriteras. De ryms alla inom rubriken P. Det handlar om pensioner, praktik och pendlarförbättringar. Nedanstående prioriteringar antogs av politikerna den 20 mars Pensioner Under 2013 påbörjades arbetet med en förstudie om pensioner och de problem som kan uppstå. Öresundskomiteen arbetar tillsammans med bland annat Öresunddirekt kring detta. Praktik Vad gäller frågan om att öka möjligheterna att kunna göra praktik på andra sidan av Sundet samarbetar kommitten med Interreg-projektet Job og Uddannelse. Kontakter tas med bland annat LO på båda sidor av Sundet för att undersöka förutsättningarna och intresset för detta. Pendlarförbättringar Det tredje P :et handlar om pendlare, dvs. de som varje dag pendlar över Sundet till arbete eller studier. Där har kommitten under 2013 genomfört en undersökning i den pendlarpanel som finns om vad pendlarna ser som positivt och negativt med att pendla och vilka förslag på förbättringar som finns. Avslutningsvis upphandlade kommitten i december 2013 en konsultfirma som under början på 2014 ska jämföra Öresundsregionen och kommittens arbete med två andra gränsregioner i Europa och komma med rekommendationer om hur vi kan bli ännu bättre i vårt gränshindersarbete. Ökat samarbete mellan gränsregionerna Under 2013 fortsatte samarbetet med andra gränsregioner. Kommitten arbetade fram en PM tillsammans med Region Sönderjylland-Schleswig om gemensamma gränshinder

7 Side 7 af 11 inom ramen för STRING-samarbetet. Öresundskomiteen närvarade också vid Grenserådets/Grensetjänstens två möten under året. Vad gäller just Grensetjänsten har samarbetet med dem intensifierats under 2013 med täta kontakter. En av målsättningarna är att Öresundskomiteen och Grensetjänsten i möjligaste mån ska genomföra gemensamma uppvaktningar om existerande gränshinder som berör båda regionerna. En första sådan uppvaktning var planerad till oktober 2013 men fick skjutas på framtiden på grund av en regeringsombildning i Sverige. Den 8 november stod Öresundskomiteen som värd för det Gränsregionala Forumet med deltagare från gränsregioner över hela Norden. Forumet arrangerades tillsammans med Nordiska ministerrådet. Övrigt Allinge Öresundskomiteens deltagelse ved Folkemødet på Bornholm og Almedalsveckan i Visby på Gotland er snart blevet en fasttømret tradition. De to Øresundshuse markerer sig i den politiske debat, på hver sin måde. Med blot tre år på bagen har Folkemødet cementeret sin berettigelse, og succesen er stor. I 2013 arrangerede 500 organisationer arrangementer. Ca mennesker besøgte festivalområdet hver dag i løbet af de 4 festivaldage i juni. Midt på Kirkepladsen i Allinge ligger Øresundshuset. Med både indendørs og udendørs arrangementer var der stor synlighed omkring de 15 seminarer og debatter der løb af stabelen i Øresundshuset Öresundskomiteen havde forstærket sin indsats ved, efter samme recept som i Almedalen, at indgå i partnerskab med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune. Almedalen Helt centralt i midten af Visby ligger Øresundshuset, som de sidste 4 år den første uge i juli har været samlingssted for politisk dialog om øresundsregionale udfordringer og fokusområder.

8 Side 8 af 11 I et tæt og velfungerende partnerskab med Öresundskomiteens svenske medlemmer bød årets Øresundshus på flere end 40 seminarer og besøgende. Programmet var spækket med vigtige politiske spørgsmål som ungdomsarbejdsløshed, infrastruktur og vækst og miljø. I motiveringen stod der blandt andet: För att de föredömligt lyckats nå ut i sociala medier och genom sin närvaro i Almedalen nått ut brett till olika målgrupper. Det är också en styrka att sätta en fråga som en region på dagordningen i Almedalen när det samtidigt är så många sakfrågor som lyfts fram av starka lobbyorganisationer. Öresundstinget Årets Öresundsting genomfördes 24 oktober på CPH Conference (DGI-byen) och kombinerades med Öresundskomiteens 20-årsjubileum. Temat var: Öresund i förändring med livskvalitet som drivkraft och tog sin utgångspunkt i att det hänt mycket under de 20 år som ÖK har existerat och att vi är en dynamisk region under ständig förändring och med livskvalitet och livsstil som pådrivande motorer. Tinget fokuserade på tre huvudsakliga sessioner: Öresund bland andra metropoler Här dryftade vi regionens position och framtid utifrån den övergripande frågeställningen: Hur kan livskvalitet vara en motor för Öresundsregionens utveckling under kommande 20-årsperiod? Öresund världens klokaste region? Den här sessionen fokuserade frågeställningen: Hur tillvaratar och maximerar vi Öresundsregionens innovationskraft, kompetensförsörjning och förmåga att skapa tillväxt utifrån innovation och kunskapskapital? Öresund i Europa Session 3 ställde frågan: Hur kan Öresundsregionen bli en föregångare i Europa i att framgångsrikt kombinera ekologisk och social hållbarhet med ekonomisk tillväxt?

9 Side 9 af 11 Programgäster var bl.a. Manu Sareen, Ewa Björling, Lars Dahmén, Morten Christiansen, Cecilia Malmström och Connie Hedegaard. Rundabordssamtal I december arrangerade Öresundskomiteen två rundabordssamtal i Stockholm med riksdagsledamöter och andra relevanta beslutsfattare. Syftet med de båda samtalen var att öka kunskapen bland centrala makthavare om situationen i Öresundsregionen och de behov som regionen har. Den 4 december handlade samtalet om infrastruktur och vikten av väl fungerande Bland deltagarna fanns ordföranden i riksdagens trafikutskott Anders Ygeman (S), men också fackföreningen Transports ordförande Lars Lindgren och riksdagsledamot Jörgen Andersson (M), ledamot av finansutskottet, bara för att nämna tre stycken. Seminariet den 11 december med ordförandena från bland annat både arbetsmarknadsutskottet (och dess vice ordförande) och socialförsäkringsutskottet närvarande berörde gränshinder för arbetspendlare. Det handlade om A- kasseproblematik, men också om hinder skapade av att Sverige och Danmark har olika socialförsäkringssystem. Exempel på frågor som togs upp var problemet med att anmäla sig till fel A-kassa efter arbete i Danmark och därmed riskera att förlora rätten till inkomstbaserad ersättning, att kunna få yrkesinriktad rehabilitering i bosättningslandet samt problem som kan uppstå om man inte fullt ut har information om vilka pensionsvillkor som gäller i de två länderna. Båda samtalen upplevdes av de deltagande som givande och konstruktiva. Och inte minst på A-kasseområdet var konkreta förslag på hur man kan gå vidare för att lösa de problem som finns, uppe för diskussion i en positiv anda. I ansökan för 2013 skrev kommitten att en konferens med centrala trafikpolitiker från både Danmark och Sverige skulle arrangeras. Detta gick dock tyvärr inte att genomföra på grund av en rad komplikationer. De ovan nämnda rundabordssamtalen genomfördes i stället. Kommunikation Mycket av Öresundskomiteens arbete inbegriper kommunikation. Men många gånger är det svårt att mäta den faktiska betydelsen av enskilda kommunikationsinsatser. Dock

10 Side 10 af 11 tycker vi oss se ett uppåtgående intresse för regionsfrågan och Öresundsregionalt samarbete. Bland annat såg vi besöksrekord i Öresundshuset under Almedalsveckan och dessutom fick vi där ett påtagligt bevis för det mer praktiska arbetet, då Öresundshuset blev utsett till årets opinionsbildare i Almedalen Ett pris vi fick i konkurrens med Almega, Kommunal, LO och Svenskt näringsliv. Under 2013 tog vi fram en ny webbsida med utgångspunkt från ett ökat flöde av nyheter med anknytning till Öresundsregionen. Detta kan vi nu spegla på ett nytt sätt och ge besökare en bättre översikt. I den framtagna strategin för digitala medier, pekar vi på vikten av närvaro i de nya kanalerna. Vårt arbete på Facebook under året visar också att det är framgångsrikt. Vi har numera över 600 följare/friends och många av våra inlägg når över personer. Ett mer traditionellt, men uppskattat, sätt att kommunicera på skedde via en egen tidnings-bilaga i Sydsvenskan och Politiken i samband med Öresundstinget Bilagan genererade till exmpel över svar på den korsordstävling som fanns i den. Ett bevis på att det trycka mediet än så länge inte kan räknas ut helt som kanal. Tidningen tog upp aktuella frågor kring öresundsintegrationen för en Öresundsintresserad allmänhet. Men vi vet samtidigt att tidningsläsandet minskar och att en ny generation av medborgare måste nås på andra sätt. Därför kunde vi under 2013 slutföra arbetet med vår kultur-app, Öresund NU. Appen visar på det gemensamma utbudet av kulturaktiviteter och evenemang som finns tillgängliga i Öresundsregionen. DSA (Den Skandinaviska Arenan) DSA har i løbet af 2013 lanceret en hjemmeside, der præsenterer samarbejdet. I løbet af 2013 er der også udarbejdet en folder, der præsenterer DSA og DSAs strategi, der blev vedtaget i efteråret Folderen er udarbejdet på norsk, svensk, dansk og engelsk. Resor mottagna besök I början av 2013 träffade kommitten vid var sitt tillfälle den danske samarbetsministern Manu Sareen respektive den svenska samarbetsministern Ewa Björling för diskussion

11 Side 11 af 11 om aktuella frågor i Öresundsregionen. Kommitten träffade också Ewa Björling i augusti för diskussioner om det framtida gränshindersarbetet efter Kommitten deltar aktivt i AEBR:s (Association of European Border Regions) arbete och deltog vid möten i Santiago de Compostella, Dublin och Liege under Även i Reglabs arbete deltar kommitten (Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling). För att utveckla och använda den kompetens som kommittens medlemsorganisationers kontor i EU har, ordnades en workshop i Bryssel i juni. Öresundskomiteens arbete och verksamhet ses av många som en förebild för hur en gränsorganisation ska fungera och arbeta. Kommitten får därför ta emot många utländska studiegrupper. Under 2013 har dessa kommit från bl.a. Estland, Finland, Frankrike, Kina, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA, men även många grupper från både Danmark och Sverige har besökt kommitten. Såväl den svenska riksdagens Skatteutskott som Trafikutskott har också varit hos kommitten. Ett flertal universitetsstudenter har dessutom besökt kommitten som ett led i deras examensarbeten, vilka handlat om gränsregioner. Avslutningsvis kan nämnas att ett samarbete har inletts med Mälardalsrådet och Stockholm Business Region, för att se vilka synergieffekter som kan uppnås om Öresunds- och Mälardalsregionen samarbetar vid kontakter med våra huvudstäder. Köpenhamn 10 februari 2014 Finn Lauritzen Direktör

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

sektorprogram Arbetsliv

sektorprogram Arbetsliv sektorprogram Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Arbetsmarknadsdepartementet Sekretariatet för

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 1 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde

Läs mer

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder Frederiksborg amt Nordväst Nordost Västsjällands och Storströms amter Roskilde amt Stor- Köpenhamn Malmö Sydväst exkl. Malmö Sydost Bornholm 0 50 km Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Programmet har fyra underteman:

Programmet har fyra underteman: 1 Fru President, på grund av den politiska situationen som nu råder har jag fått i uppdrag att presentera Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet i frånvaro av samarbetsministern. En av

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2008-06-27 Dnr 034141-2008

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2008-06-27 Dnr 034141-2008 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Gränsregional information Uppdraget Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Skatteverket och Arbetsförmedlingen vidta åtgärder för

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord

Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé....3 2. Virksomhedsområder årets resultater....4 a. Mødeplads....4 b. Programadministration...5 c. Profilere

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Malmö Clean Tech City, 16. januar 2014 Grupp 1. Hur kan vi hantera utmaningen med cykelparkering i städerna? Viktigt att definiera vilken typ av cykelparkering

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

1 Forord...2. 2 Program...3. 3 Medvirkende...4. 4 Sammenfatning 5. 5 Åbningstale...9. 7 Kulturforskelle i nordiske virksomheder...

1 Forord...2. 2 Program...3. 3 Medvirkende...4. 4 Sammenfatning 5. 5 Åbningstale...9. 7 Kulturforskelle i nordiske virksomheder... FORENINGARNA NORDENS FORBUND Rapport INDHOLD: 1 Forord...2 2 Program...3 3 Medvirkende...4 4 Sammenfatning 5 5 Åbningstale...9 6 Samarbejde i Nordiske finanskoncerner...11 7 Kulturforskelle i nordiske

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen Projektbeskrivning Malmö stad PraktikService Interreg III A Öresundsregionen Københavns kommune Center for Vejledning Ulf Bergström, projektledare Malmö/Köpenhamn 2003-11-01 Åtgärd: 02:02 Journalnr: 2003/79

Läs mer

Øresundskompass. Slutrapport. Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER

Øresundskompass. Slutrapport. Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER Øresundskompass Slutrapport Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER Gammel Kongevej 1 DK-1610 København V. Tel. +45 3322 0011 Fax +45 3322 0023 www.oresundskomiteen.dk Øresund Network AB Stortorget 3

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Hållbar nordisk välfärd. Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte den 16 maj 2013

Hållbar nordisk välfärd. Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte den 16 maj 2013 Hållbar nordisk välfärd Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte den 16 maj 2013 Hållbar nordisk välfärd ett program för nya välfärdslösningar för människor i Norden ISBN 978-92-893-2577-6

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer