I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den."

Transkript

1 Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra året markerade Öresundskomiteens 20-årsjubileum. Kulmen för årets jubileum var Öresundstinget som avhölls i Köpenhamn den 24 oktober med deltagande av bland annat ett par ministrar liksom både Danmarks och Sveriges EU-kommissionärer. Föreliggande årsberättelse visar tydligt på den långa rad av initiativ som kännetecknar Öresundskomiteens verksamhet. I berättelsen redogörs för de större händelser och engagemang som präglat Till detta ska en lång rad andra aktiviteter läggas som ägt rum under året. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av Öresundskomiteen och höga tjänstemän från regionens universitet och högskolor träffats för att diskutera hur ett ökat samarbete mellan dem kan bidra till att öka regionens utveckling och tillväxt. Kommitten har ingått ett samarbete med Forum for Bæredygtige Indkøb kring frågan om gemensamma offentliga inköp tvärs över Sundet för att på så sätt minska CO2- utsläppen. Arbetet inleddes i december 2013 med ett välbesökt seminarium. Offentliga inköp är ett nytt arbetsområde för Öresundskomiteen. Under året har också särskilda insatser gjorts på språkområdet. Vidare utvecklades Facebook-sidan där länkar till över kulturinstitutioner finns samlade, vilket gör den till största web-portalen för kultur i hela Öresundsregionen. En ny webbsida presenterades med utgångspunkt från ett ökat flöde av nyheter med anknytning till Öresundsregionen. I samband med Öresundstinget i oktober producerades en bilaga i Sydvsvenskan och Politiken, som blev mycket uppskattad. Under 2013 har arbetet med att ta bort gränshinder varit fortsatt högt. Implementeringen av den nya gränshindersstrategin har fortsatt. Uppvaktningar har skett på hög nivå både i Köpenhamn och i Stockholm med bland annat möten med såväl den danska som den svenska samarbetsministern, samt ett flertal statssekreterare och fackföreningsledare Nørregade 7B DK 1165 Copenhagen K Tel

2 Side 2 af 11 (bland annat LO:s och SACOS:s ordföranden) liksom representanter för den politiska oppositionen. Öresundskomiteen var närvarande på såväl Folkemötet på Bornholm som under Almedalsveckan i Visby. Vid båda arrangemangen var de seminarier och aktiviteter som kommitten anordnade välbesökta. Öresundshuset i Visby blev också utnämnt till årets opinionsbildare i hård konkurrens. På det internationella området har kommitten varit närvarande vid tre möten med AEBR (Association of European Border Regions), i Santiago de Compostela, Dublin och Liége. Under året har kommitten också intensifierat arbetet med gemensamma uppvaktningar tillsammans med Grensetjänst gentemot Stockholm. Innovation och universitetssamarbete Arbetet inom detta insatsområde har under året fokuserat på två huvudspår; att initiera ett samtal om Öresundsgemensamma utbildningssatsningar, samt att vidareutveckla Triple Helix-modellen Next Gen. En arbetsgrupp bestående av Öresundskomiteens sekretariat och höga tjänstemän från Öresundsregionens universitet och högskolor har under året träffats för att diskutera hur regionens universitet och ett utökat samarbete dem emellan kan bidra till en Öresundsregional utveckling och tillväxt. Frågor som diskuterats har varit: (1) Regler och lagstiftning, (2) Gemensamma kurser, (3) Rådgivning och information, samt (4) Mobilitet. Fokus har sedan lagts på konkreta samarbeten som kan utredas på relativt kort sikt och där Öresundskomiteen kan bidra. Kommittens sekretariat har i samråd med arbetsgruppen för universitetssamarbete initierat två konsultutredningar. I korta drag kan uppdraget i utredning nummer ett beskrivas med den övergripande frågeställningen: Vilka möjligheter, förutsättningar och barriärer finns för att etablera gemensamma utbildningssatsningar mellan Öresundsregionens universitet och högskolor? Rapporten pekar på möjliga actions gällande bl.a. fler utbytesavtal mellan universiteten, etablering av ett Öresund Summer University och fortsatt påverkan för att sänka bropriserna. Den andra utredningen är ett benchmark och har, i korthet, jämfört tre cross-border regions utifrån Triple Helix samarbeten och innovationskraft på tvärs över nationsgränserna.

3 Side 3 af 11 De tre regionerna är; Öresundsregionen, Oberrheinregionen och Euregio Maas Rhein. Rapport nummer två är inte färdig i skrivande stund. Den parallella processen Next Gen 13, där studenter från regionen för en dialog med beslutsfattare, manifesterades genom en heldagskonferens 10 oktober på Dansk Design Center i Köpenhamn. Ett 70-tal studenter genomförde tillsammans med ett 30-tal politiker, företagsledare och tjänstemän från universiteten en case competition på temat livsstil och med fokus på ett konkret Triple Helix initiativ. Det vinnande bidraget "Öbytte projektet" fokuserade på Öresundsregionalt utbyte mellan skolor och var ett uppskattat inslag i årets Öresundsting. Miljö- och klimatinsatser Öresundskomiteen har arbejdet videre med udvalg for miljø og grøn vækst. Udvalget består af regional- og lokalpolitikere af begge sider af Sundet. Formålet med udvalget et at koordinere indsatserne indenfor miljø- og klimaområdet over Sundet. Öresundskomiteen anvendte i 2013 en del tid på at afholde politiske møder i udvalget. Der blev afholdt i alt fire møder i Til møderne har været en høj mødeprocent. Til støtte for udvalgets arbejde er der endvidere nedsat et embedsmandsudvalg med repræsentanter for medlemsorganisationerne. Der er endvidere afholdt følgende aktiviteter: Et arrangement i Allinge på Bornholm under Folkemødet satte fokus på bæredygtigt byggeri i regionen. Til arrangementet deltog en række eksperter og politikere fra både dansk og svensk side af Øresund. Eksempelvis Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal og kommunens stadsarkitekt Tina Saaby. Fra Malmö stad deltog bl.a. miljødirektør Katarina Pelin. Arrangementet var velbesøgt med ca. 40 eksterne gæster. Et arrangement i Almedalen satte fokus på bæredygtig transport i regionen og hvordan elbiler og biogas til transport kan supplere hinanden. Til arrangementet deltog to førende eksperter; Anne Grete Holmsgaard, direktør BioRefining Alliance og Per Lundgren, projektleder Öresundskraft. Foruden regionalpolitikerne Katarina Erlingson fra Region Skåne og Bent Larsen fra Region Hovedstaden deltog tre svenske Riksdagsmedlemmer i en politisk paneldebat. Arrangementet var meget velbesøgt med ca. 150 eksterne gæster. Öresundskomiteen har arbejdet på udvikling af et fælles CO2-regnskab for Øresundsregionen. Et sådant regnskab findes ikke i dag. Sekretariatet har været i dialog

4 Side 4 af 11 med relevante konsulentvirksomheder og en række offentlige parter om mulighederne for at udvikle et regnskab. Det er en meget kompleks opgave at udvikle sammenlignelig statistik om CO2- udledning, da dette kan opgøres og bliver opgjort på mange forskellige måder og efter forskellig metoder. Öresundskomiteen har undersøgt analyseområdet grundigt og har inviteret relevante partnere ind til en fælles workshop med fokus på behov og eksisterende data. Workshoppen afholdes i februar El og hybrids-bils rally i Øresundsregionen. Udvalg for miljø og grøn vækst deltog i rallyet for at sætte fokus på bæredygtig transport i Øresundsregionen. En analyse af kompetencerne inden for cleantech området i Øresundsregionen er blevet gennemført og præsenteret. Analysen viser hvordan kompetencerne er forskellige på de to sider af Øresund og hvordan de supplerer hinanden. Analysen er tilgængelig på Öresundskomiteens hjemmeside. For at sætte fokus på hvordan vi kan lære af hinanden på tværs af Sundet, har Öresundskomiteen indgået samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb, der er et initiativ under den danske Miljøstyrelse. Første initiativ var afholdelse af et meget velbesøgt gå hjem møde d. 12. december 2013 om beregning af total økonomi i grønne indkøb i Danmark og Sverige. Målgruppen var indkøbere, politikere og embedsmænd. I alt deltog 65 personer. Der er udarbejdet et PDF-kort, der viser regionens virksomheder indenfor cleantech. Kortet er blevet udarbejdet i samarbejde med Copenhagen Capacity og Sustainable Business Hub Kultur Öresundskomiteen har i 2013 igangsat en række initiativer, der kan styrke børn og unges sprogforståelse og åbenhed over for regionens muligheder. I stedet for at afholde en stor samlet konference i 2013 vurderede komiteen at det ville have større effekt at afholde en række workshops: To vellykkede workshops blev derfor afholdt den 19. april og 31. maj med deltagelse af blandt andet skole- og gymnasieledere, lærere, forskellige fageksperter og uddannelsesledere fra blandt andet Malmö Högskola og læreruddannelsen Zahle, Professionshøjskolen UCC, kulturaktører og repræsentanter fra de kommunale forvaltninger og Nordisk Ministerråd. På baggrund af disse workshops er der udarbejdet anbefalinger på dansk og svensk til skoler, ungdomsuddannelser og andre, som vil skabe læringsforløb over Øresund. Anbefalingerne er sendt til en bred vifte af aktører og er blevet vel modtaget. Samlingen kan ses her:

5 Side 5 af 11 Aktører i relation til skoler og gymnasier i Øresundsregionen deltog i en konkurrence om at lave modelprojekter for samarbejde over Øresund, hvor sprog er et element. Tre projekter fik støtte. Projekterne indebærer, at omkring 200 elever fra danske og svenske skoler i løbet af 2014 indgår i læringsforløb med nabosprog som element. Læs mere om projekterne her: Komiteen har i øvrigt i 2013 vedtaget en række politiske initiativer der skal styrke samarbejder på tværs af Øresund i forhold til skole og gymnasiesamarbejde, hvor sprogforståelse er i fokus. Öresundskomiteen har i 2013 endvidere arbejdet videre på facebooksiden kulturoresund, hvor der er samlet mere end 1200 kulturinstitutioner i Øresundsregionen fra forskellige kulturområder. Siden indeholder der ud over en oversigt over relevante danske og svenske fonde, kulturforvaltninger og medier i Øresundsregionen. Der er endvidere muligt at søge samarbejdspartnere og profilere sit projekt på siden. Sidens primære formål er at hjælpe kulturudøvere til at finde samarbejdspartnere, finansiering mv. Siden giver også mulighed for at alle borgere kan anvende siden til at finde institutioner og se hvad de har af arrangementer på programmet. I forbindelse med Eurovision Song Contest i Malmø arrangerede Wonderful Copenhagen, sammen med Öresundskomiteen og Øresund Event Center, at finalen den 18. maj blev vist direkte på storskærm på Rådhuspladsen. I 2014, hvor finalen finder sted i København, samarbejdes der ligeledes over Sundet. Arbetsmarknad och gränshinder Under 2013 utarbetades en ny lista över gränshinder som både är lösta och där arbete pågår. Utgångspunkten var rapporten 33 gränshinder, utmaningar och möjligheter. I den nya sammanställningen återfinns 43 gränshinder varav 18 är lösta eller delvis lösta. Kommittén har som målsättning att lösa 2-3 gränshinder per år. Detta mål uppnåddes under De gränshinder som har lösts 2013 handlar om rätten att ha danskregisterad tjänstebil i Sverige mer än ett år, rätt till fullt dansk barnbidrag från första månaden, lättare att jämföra skatter mellan länderna samt smidigare hantering av expertskatten i Sverige. Att nämna i sammanhanget är också att den svenska regeringen har gett Skatteverket i uppgift att se över möjligheten för danska fritidshusägare/torpare att få ett s.k. samordningsnummer (personnummer). Myndigheten ska återkomma senast den 1

6 Side 6 af 11 september 2014 med förslag om detta. Vidare har ansvariga myndigheter i både Danmark och Sverige inlett diskussioner om hur rehabilitering/revalidering i hemlandet praktiskt ska organiseras. Förhoppningen är att frågan ska vara löst under Kommitten deltar också i den danska regeringens arbetsgrupp för att lösa gränshinder för Bornholmsbor. Utsikterna för att lösa problem är goda. Det handlar bl.a. om så kallade Pillepass och regler kring djurtransporter. Sekretariatet har diskuterat nya områden som bedöms vara betydande gränsproblem som bör prioriteras. De ryms alla inom rubriken P. Det handlar om pensioner, praktik och pendlarförbättringar. Nedanstående prioriteringar antogs av politikerna den 20 mars Pensioner Under 2013 påbörjades arbetet med en förstudie om pensioner och de problem som kan uppstå. Öresundskomiteen arbetar tillsammans med bland annat Öresunddirekt kring detta. Praktik Vad gäller frågan om att öka möjligheterna att kunna göra praktik på andra sidan av Sundet samarbetar kommitten med Interreg-projektet Job og Uddannelse. Kontakter tas med bland annat LO på båda sidor av Sundet för att undersöka förutsättningarna och intresset för detta. Pendlarförbättringar Det tredje P :et handlar om pendlare, dvs. de som varje dag pendlar över Sundet till arbete eller studier. Där har kommitten under 2013 genomfört en undersökning i den pendlarpanel som finns om vad pendlarna ser som positivt och negativt med att pendla och vilka förslag på förbättringar som finns. Avslutningsvis upphandlade kommitten i december 2013 en konsultfirma som under början på 2014 ska jämföra Öresundsregionen och kommittens arbete med två andra gränsregioner i Europa och komma med rekommendationer om hur vi kan bli ännu bättre i vårt gränshindersarbete. Ökat samarbete mellan gränsregionerna Under 2013 fortsatte samarbetet med andra gränsregioner. Kommitten arbetade fram en PM tillsammans med Region Sönderjylland-Schleswig om gemensamma gränshinder

7 Side 7 af 11 inom ramen för STRING-samarbetet. Öresundskomiteen närvarade också vid Grenserådets/Grensetjänstens två möten under året. Vad gäller just Grensetjänsten har samarbetet med dem intensifierats under 2013 med täta kontakter. En av målsättningarna är att Öresundskomiteen och Grensetjänsten i möjligaste mån ska genomföra gemensamma uppvaktningar om existerande gränshinder som berör båda regionerna. En första sådan uppvaktning var planerad till oktober 2013 men fick skjutas på framtiden på grund av en regeringsombildning i Sverige. Den 8 november stod Öresundskomiteen som värd för det Gränsregionala Forumet med deltagare från gränsregioner över hela Norden. Forumet arrangerades tillsammans med Nordiska ministerrådet. Övrigt Allinge Öresundskomiteens deltagelse ved Folkemødet på Bornholm og Almedalsveckan i Visby på Gotland er snart blevet en fasttømret tradition. De to Øresundshuse markerer sig i den politiske debat, på hver sin måde. Med blot tre år på bagen har Folkemødet cementeret sin berettigelse, og succesen er stor. I 2013 arrangerede 500 organisationer arrangementer. Ca mennesker besøgte festivalområdet hver dag i løbet af de 4 festivaldage i juni. Midt på Kirkepladsen i Allinge ligger Øresundshuset. Med både indendørs og udendørs arrangementer var der stor synlighed omkring de 15 seminarer og debatter der løb af stabelen i Øresundshuset Öresundskomiteen havde forstærket sin indsats ved, efter samme recept som i Almedalen, at indgå i partnerskab med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune. Almedalen Helt centralt i midten af Visby ligger Øresundshuset, som de sidste 4 år den første uge i juli har været samlingssted for politisk dialog om øresundsregionale udfordringer og fokusområder.

8 Side 8 af 11 I et tæt og velfungerende partnerskab med Öresundskomiteens svenske medlemmer bød årets Øresundshus på flere end 40 seminarer og besøgende. Programmet var spækket med vigtige politiske spørgsmål som ungdomsarbejdsløshed, infrastruktur og vækst og miljø. I motiveringen stod der blandt andet: För att de föredömligt lyckats nå ut i sociala medier och genom sin närvaro i Almedalen nått ut brett till olika målgrupper. Det är också en styrka att sätta en fråga som en region på dagordningen i Almedalen när det samtidigt är så många sakfrågor som lyfts fram av starka lobbyorganisationer. Öresundstinget Årets Öresundsting genomfördes 24 oktober på CPH Conference (DGI-byen) och kombinerades med Öresundskomiteens 20-årsjubileum. Temat var: Öresund i förändring med livskvalitet som drivkraft och tog sin utgångspunkt i att det hänt mycket under de 20 år som ÖK har existerat och att vi är en dynamisk region under ständig förändring och med livskvalitet och livsstil som pådrivande motorer. Tinget fokuserade på tre huvudsakliga sessioner: Öresund bland andra metropoler Här dryftade vi regionens position och framtid utifrån den övergripande frågeställningen: Hur kan livskvalitet vara en motor för Öresundsregionens utveckling under kommande 20-årsperiod? Öresund världens klokaste region? Den här sessionen fokuserade frågeställningen: Hur tillvaratar och maximerar vi Öresundsregionens innovationskraft, kompetensförsörjning och förmåga att skapa tillväxt utifrån innovation och kunskapskapital? Öresund i Europa Session 3 ställde frågan: Hur kan Öresundsregionen bli en föregångare i Europa i att framgångsrikt kombinera ekologisk och social hållbarhet med ekonomisk tillväxt?

9 Side 9 af 11 Programgäster var bl.a. Manu Sareen, Ewa Björling, Lars Dahmén, Morten Christiansen, Cecilia Malmström och Connie Hedegaard. Rundabordssamtal I december arrangerade Öresundskomiteen två rundabordssamtal i Stockholm med riksdagsledamöter och andra relevanta beslutsfattare. Syftet med de båda samtalen var att öka kunskapen bland centrala makthavare om situationen i Öresundsregionen och de behov som regionen har. Den 4 december handlade samtalet om infrastruktur och vikten av väl fungerande Bland deltagarna fanns ordföranden i riksdagens trafikutskott Anders Ygeman (S), men också fackföreningen Transports ordförande Lars Lindgren och riksdagsledamot Jörgen Andersson (M), ledamot av finansutskottet, bara för att nämna tre stycken. Seminariet den 11 december med ordförandena från bland annat både arbetsmarknadsutskottet (och dess vice ordförande) och socialförsäkringsutskottet närvarande berörde gränshinder för arbetspendlare. Det handlade om A- kasseproblematik, men också om hinder skapade av att Sverige och Danmark har olika socialförsäkringssystem. Exempel på frågor som togs upp var problemet med att anmäla sig till fel A-kassa efter arbete i Danmark och därmed riskera att förlora rätten till inkomstbaserad ersättning, att kunna få yrkesinriktad rehabilitering i bosättningslandet samt problem som kan uppstå om man inte fullt ut har information om vilka pensionsvillkor som gäller i de två länderna. Båda samtalen upplevdes av de deltagande som givande och konstruktiva. Och inte minst på A-kasseområdet var konkreta förslag på hur man kan gå vidare för att lösa de problem som finns, uppe för diskussion i en positiv anda. I ansökan för 2013 skrev kommitten att en konferens med centrala trafikpolitiker från både Danmark och Sverige skulle arrangeras. Detta gick dock tyvärr inte att genomföra på grund av en rad komplikationer. De ovan nämnda rundabordssamtalen genomfördes i stället. Kommunikation Mycket av Öresundskomiteens arbete inbegriper kommunikation. Men många gånger är det svårt att mäta den faktiska betydelsen av enskilda kommunikationsinsatser. Dock

10 Side 10 af 11 tycker vi oss se ett uppåtgående intresse för regionsfrågan och Öresundsregionalt samarbete. Bland annat såg vi besöksrekord i Öresundshuset under Almedalsveckan och dessutom fick vi där ett påtagligt bevis för det mer praktiska arbetet, då Öresundshuset blev utsett till årets opinionsbildare i Almedalen Ett pris vi fick i konkurrens med Almega, Kommunal, LO och Svenskt näringsliv. Under 2013 tog vi fram en ny webbsida med utgångspunkt från ett ökat flöde av nyheter med anknytning till Öresundsregionen. Detta kan vi nu spegla på ett nytt sätt och ge besökare en bättre översikt. I den framtagna strategin för digitala medier, pekar vi på vikten av närvaro i de nya kanalerna. Vårt arbete på Facebook under året visar också att det är framgångsrikt. Vi har numera över 600 följare/friends och många av våra inlägg når över personer. Ett mer traditionellt, men uppskattat, sätt att kommunicera på skedde via en egen tidnings-bilaga i Sydsvenskan och Politiken i samband med Öresundstinget Bilagan genererade till exmpel över svar på den korsordstävling som fanns i den. Ett bevis på att det trycka mediet än så länge inte kan räknas ut helt som kanal. Tidningen tog upp aktuella frågor kring öresundsintegrationen för en Öresundsintresserad allmänhet. Men vi vet samtidigt att tidningsläsandet minskar och att en ny generation av medborgare måste nås på andra sätt. Därför kunde vi under 2013 slutföra arbetet med vår kultur-app, Öresund NU. Appen visar på det gemensamma utbudet av kulturaktiviteter och evenemang som finns tillgängliga i Öresundsregionen. DSA (Den Skandinaviska Arenan) DSA har i løbet af 2013 lanceret en hjemmeside, der præsenterer samarbejdet. I løbet af 2013 er der også udarbejdet en folder, der præsenterer DSA og DSAs strategi, der blev vedtaget i efteråret Folderen er udarbejdet på norsk, svensk, dansk og engelsk. Resor mottagna besök I början av 2013 träffade kommitten vid var sitt tillfälle den danske samarbetsministern Manu Sareen respektive den svenska samarbetsministern Ewa Björling för diskussion

11 Side 11 af 11 om aktuella frågor i Öresundsregionen. Kommitten träffade också Ewa Björling i augusti för diskussioner om det framtida gränshindersarbetet efter Kommitten deltar aktivt i AEBR:s (Association of European Border Regions) arbete och deltog vid möten i Santiago de Compostella, Dublin och Liege under Även i Reglabs arbete deltar kommitten (Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling). För att utveckla och använda den kompetens som kommittens medlemsorganisationers kontor i EU har, ordnades en workshop i Bryssel i juni. Öresundskomiteens arbete och verksamhet ses av många som en förebild för hur en gränsorganisation ska fungera och arbeta. Kommitten får därför ta emot många utländska studiegrupper. Under 2013 har dessa kommit från bl.a. Estland, Finland, Frankrike, Kina, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA, men även många grupper från både Danmark och Sverige har besökt kommitten. Såväl den svenska riksdagens Skatteutskott som Trafikutskott har också varit hos kommitten. Ett flertal universitetsstudenter har dessutom besökt kommitten som ett led i deras examensarbeten, vilka handlat om gränsregioner. Avslutningsvis kan nämnas att ett samarbete har inletts med Mälardalsrådet och Stockholm Business Region, för att se vilka synergieffekter som kan uppnås om Öresunds- och Mälardalsregionen samarbetar vid kontakter med våra huvudstäder. Köpenhamn 10 februari 2014 Finn Lauritzen Direktör

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Katarina Erlingson, Region Skåne Jens Nielsen,

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas Utskrivet:

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas  Utskrivet: Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas http://www.norden.org/granshinder Utskrivet: 2016-12-19 2 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska ministerrådets

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik 2013 1 Social- och hälsopolitik Program för Sveriges ordförandeskap

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Nytt från sekretariatet Tack och hej!

Nytt från sekretariatet Tack och hej! Cyklande ambassadör med Öresundsfokus Sommaren 2000 arbetade jag på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag fann färdigställandet av Öresundsbron så omvälvande att jag anmälde mig till cykelloppet över bron

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen

Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen Sylvana Sofkova Hashemi & Mona Tynkkinen Gränsöverskridande Nordisk Undervisning 2011 2014, Interreg fond Danska, norska och svenska 18 klasser, 13 grundskolor matematik, modersmål, NO och SO Brukardrivet

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

-ARBEJDSPROGRAM. Nordisk Ministerråd HKP. Arbejdsprogram 2009

-ARBEJDSPROGRAM. Nordisk Ministerråd HKP. Arbejdsprogram 2009 -ARBEJDSPROGRAM Nordisk Ministerråd Til Nordisk Ministerråd, sekretariat, Mats Ekenger Kopi Fra HKP Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Arbejdsprogram

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Ø-analys N R 4 a u g u s t I 2 0 0 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Öresundsregionen har goda möjligheter att bli

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens med kommentarer från Projektledaren. Fortsätt gärna att debattera på Facebook eller Twitter

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens med kommentarer från Projektledaren. Fortsätt gärna att debattera på Facebook eller Twitter Reflektioner från LISAs avslutningskonferens med kommentarer från Projektledaren. Fortsätt gärna att debattera på Facebook eller Twitter En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får

Läs mer

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012 FIRST LEGO League Trollhättan 2012 Presentasjon av laget innovation&inspiration Vi kommer fra Vänersborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 11 jenter og 3 gutter. Vi representerer

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen Ø-analys N R 1 J U N I 2 1 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund Sammanfattning Beslutsfattarna och regionen

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 535:e sammanträdet 24 april 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 535:e sammanträdet 24 april 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 4 c PRESIDIET 535:e sammanträdet 24 april 2007 Ärende: Pt 4 c EESK:s roll inom ramen för EU:s portugisiska ordförandeskap under det andra halvåret 2007 FÖR

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor Erbjuder svenska sjuksköterskor en meriterande karriärmöjlighet med Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling samt en lägsta lön på 25.000 Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor 30.000

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation

Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-04-24 Dnr 1300935 Dok ID

Läs mer

ME Entreprenaddag 20 november 2017

ME Entreprenaddag 20 november 2017 ME Entreprenaddag 20 november 2017 Program 09.30 Fika 10.00 Välkomna med presentation Läget på den Nordiska anläggningsmarknaden Nya LOU vad betyder den för maskinentreprenörer 11.45 Lunch Trafikverkets

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Referat. 31/12 Godkännande av dagordning. 32/12 Betänkande angående NMR:s meddelande om rek. 21/2010 om nordisk produktion av förnybar energi

Referat. 31/12 Godkännande av dagordning. 32/12 Betänkande angående NMR:s meddelande om rek. 21/2010 om nordisk produktion av förnybar energi Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 27. juni 2012 Mødested Nuuk Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 02.

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over

2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015. Beretning. over 2014/1 BRB 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer