I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den."

Transkript

1 Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra året markerade Öresundskomiteens 20-årsjubileum. Kulmen för årets jubileum var Öresundstinget som avhölls i Köpenhamn den 24 oktober med deltagande av bland annat ett par ministrar liksom både Danmarks och Sveriges EU-kommissionärer. Föreliggande årsberättelse visar tydligt på den långa rad av initiativ som kännetecknar Öresundskomiteens verksamhet. I berättelsen redogörs för de större händelser och engagemang som präglat Till detta ska en lång rad andra aktiviteter läggas som ägt rum under året. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av Öresundskomiteen och höga tjänstemän från regionens universitet och högskolor träffats för att diskutera hur ett ökat samarbete mellan dem kan bidra till att öka regionens utveckling och tillväxt. Kommitten har ingått ett samarbete med Forum for Bæredygtige Indkøb kring frågan om gemensamma offentliga inköp tvärs över Sundet för att på så sätt minska CO2- utsläppen. Arbetet inleddes i december 2013 med ett välbesökt seminarium. Offentliga inköp är ett nytt arbetsområde för Öresundskomiteen. Under året har också särskilda insatser gjorts på språkområdet. Vidare utvecklades Facebook-sidan där länkar till över kulturinstitutioner finns samlade, vilket gör den till största web-portalen för kultur i hela Öresundsregionen. En ny webbsida presenterades med utgångspunkt från ett ökat flöde av nyheter med anknytning till Öresundsregionen. I samband med Öresundstinget i oktober producerades en bilaga i Sydvsvenskan och Politiken, som blev mycket uppskattad. Under 2013 har arbetet med att ta bort gränshinder varit fortsatt högt. Implementeringen av den nya gränshindersstrategin har fortsatt. Uppvaktningar har skett på hög nivå både i Köpenhamn och i Stockholm med bland annat möten med såväl den danska som den svenska samarbetsministern, samt ett flertal statssekreterare och fackföreningsledare Nørregade 7B DK 1165 Copenhagen K Tel

2 Side 2 af 11 (bland annat LO:s och SACOS:s ordföranden) liksom representanter för den politiska oppositionen. Öresundskomiteen var närvarande på såväl Folkemötet på Bornholm som under Almedalsveckan i Visby. Vid båda arrangemangen var de seminarier och aktiviteter som kommitten anordnade välbesökta. Öresundshuset i Visby blev också utnämnt till årets opinionsbildare i hård konkurrens. På det internationella området har kommitten varit närvarande vid tre möten med AEBR (Association of European Border Regions), i Santiago de Compostela, Dublin och Liége. Under året har kommitten också intensifierat arbetet med gemensamma uppvaktningar tillsammans med Grensetjänst gentemot Stockholm. Innovation och universitetssamarbete Arbetet inom detta insatsområde har under året fokuserat på två huvudspår; att initiera ett samtal om Öresundsgemensamma utbildningssatsningar, samt att vidareutveckla Triple Helix-modellen Next Gen. En arbetsgrupp bestående av Öresundskomiteens sekretariat och höga tjänstemän från Öresundsregionens universitet och högskolor har under året träffats för att diskutera hur regionens universitet och ett utökat samarbete dem emellan kan bidra till en Öresundsregional utveckling och tillväxt. Frågor som diskuterats har varit: (1) Regler och lagstiftning, (2) Gemensamma kurser, (3) Rådgivning och information, samt (4) Mobilitet. Fokus har sedan lagts på konkreta samarbeten som kan utredas på relativt kort sikt och där Öresundskomiteen kan bidra. Kommittens sekretariat har i samråd med arbetsgruppen för universitetssamarbete initierat två konsultutredningar. I korta drag kan uppdraget i utredning nummer ett beskrivas med den övergripande frågeställningen: Vilka möjligheter, förutsättningar och barriärer finns för att etablera gemensamma utbildningssatsningar mellan Öresundsregionens universitet och högskolor? Rapporten pekar på möjliga actions gällande bl.a. fler utbytesavtal mellan universiteten, etablering av ett Öresund Summer University och fortsatt påverkan för att sänka bropriserna. Den andra utredningen är ett benchmark och har, i korthet, jämfört tre cross-border regions utifrån Triple Helix samarbeten och innovationskraft på tvärs över nationsgränserna.

3 Side 3 af 11 De tre regionerna är; Öresundsregionen, Oberrheinregionen och Euregio Maas Rhein. Rapport nummer två är inte färdig i skrivande stund. Den parallella processen Next Gen 13, där studenter från regionen för en dialog med beslutsfattare, manifesterades genom en heldagskonferens 10 oktober på Dansk Design Center i Köpenhamn. Ett 70-tal studenter genomförde tillsammans med ett 30-tal politiker, företagsledare och tjänstemän från universiteten en case competition på temat livsstil och med fokus på ett konkret Triple Helix initiativ. Det vinnande bidraget "Öbytte projektet" fokuserade på Öresundsregionalt utbyte mellan skolor och var ett uppskattat inslag i årets Öresundsting. Miljö- och klimatinsatser Öresundskomiteen har arbejdet videre med udvalg for miljø og grøn vækst. Udvalget består af regional- og lokalpolitikere af begge sider af Sundet. Formålet med udvalget et at koordinere indsatserne indenfor miljø- og klimaområdet over Sundet. Öresundskomiteen anvendte i 2013 en del tid på at afholde politiske møder i udvalget. Der blev afholdt i alt fire møder i Til møderne har været en høj mødeprocent. Til støtte for udvalgets arbejde er der endvidere nedsat et embedsmandsudvalg med repræsentanter for medlemsorganisationerne. Der er endvidere afholdt følgende aktiviteter: Et arrangement i Allinge på Bornholm under Folkemødet satte fokus på bæredygtigt byggeri i regionen. Til arrangementet deltog en række eksperter og politikere fra både dansk og svensk side af Øresund. Eksempelvis Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal og kommunens stadsarkitekt Tina Saaby. Fra Malmö stad deltog bl.a. miljødirektør Katarina Pelin. Arrangementet var velbesøgt med ca. 40 eksterne gæster. Et arrangement i Almedalen satte fokus på bæredygtig transport i regionen og hvordan elbiler og biogas til transport kan supplere hinanden. Til arrangementet deltog to førende eksperter; Anne Grete Holmsgaard, direktør BioRefining Alliance og Per Lundgren, projektleder Öresundskraft. Foruden regionalpolitikerne Katarina Erlingson fra Region Skåne og Bent Larsen fra Region Hovedstaden deltog tre svenske Riksdagsmedlemmer i en politisk paneldebat. Arrangementet var meget velbesøgt med ca. 150 eksterne gæster. Öresundskomiteen har arbejdet på udvikling af et fælles CO2-regnskab for Øresundsregionen. Et sådant regnskab findes ikke i dag. Sekretariatet har været i dialog

4 Side 4 af 11 med relevante konsulentvirksomheder og en række offentlige parter om mulighederne for at udvikle et regnskab. Det er en meget kompleks opgave at udvikle sammenlignelig statistik om CO2- udledning, da dette kan opgøres og bliver opgjort på mange forskellige måder og efter forskellig metoder. Öresundskomiteen har undersøgt analyseområdet grundigt og har inviteret relevante partnere ind til en fælles workshop med fokus på behov og eksisterende data. Workshoppen afholdes i februar El og hybrids-bils rally i Øresundsregionen. Udvalg for miljø og grøn vækst deltog i rallyet for at sætte fokus på bæredygtig transport i Øresundsregionen. En analyse af kompetencerne inden for cleantech området i Øresundsregionen er blevet gennemført og præsenteret. Analysen viser hvordan kompetencerne er forskellige på de to sider af Øresund og hvordan de supplerer hinanden. Analysen er tilgængelig på Öresundskomiteens hjemmeside. For at sætte fokus på hvordan vi kan lære af hinanden på tværs af Sundet, har Öresundskomiteen indgået samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb, der er et initiativ under den danske Miljøstyrelse. Første initiativ var afholdelse af et meget velbesøgt gå hjem møde d. 12. december 2013 om beregning af total økonomi i grønne indkøb i Danmark og Sverige. Målgruppen var indkøbere, politikere og embedsmænd. I alt deltog 65 personer. Der er udarbejdet et PDF-kort, der viser regionens virksomheder indenfor cleantech. Kortet er blevet udarbejdet i samarbejde med Copenhagen Capacity og Sustainable Business Hub Kultur Öresundskomiteen har i 2013 igangsat en række initiativer, der kan styrke børn og unges sprogforståelse og åbenhed over for regionens muligheder. I stedet for at afholde en stor samlet konference i 2013 vurderede komiteen at det ville have større effekt at afholde en række workshops: To vellykkede workshops blev derfor afholdt den 19. april og 31. maj med deltagelse af blandt andet skole- og gymnasieledere, lærere, forskellige fageksperter og uddannelsesledere fra blandt andet Malmö Högskola og læreruddannelsen Zahle, Professionshøjskolen UCC, kulturaktører og repræsentanter fra de kommunale forvaltninger og Nordisk Ministerråd. På baggrund af disse workshops er der udarbejdet anbefalinger på dansk og svensk til skoler, ungdomsuddannelser og andre, som vil skabe læringsforløb over Øresund. Anbefalingerne er sendt til en bred vifte af aktører og er blevet vel modtaget. Samlingen kan ses her:

5 Side 5 af 11 Aktører i relation til skoler og gymnasier i Øresundsregionen deltog i en konkurrence om at lave modelprojekter for samarbejde over Øresund, hvor sprog er et element. Tre projekter fik støtte. Projekterne indebærer, at omkring 200 elever fra danske og svenske skoler i løbet af 2014 indgår i læringsforløb med nabosprog som element. Læs mere om projekterne her: Komiteen har i øvrigt i 2013 vedtaget en række politiske initiativer der skal styrke samarbejder på tværs af Øresund i forhold til skole og gymnasiesamarbejde, hvor sprogforståelse er i fokus. Öresundskomiteen har i 2013 endvidere arbejdet videre på facebooksiden kulturoresund, hvor der er samlet mere end 1200 kulturinstitutioner i Øresundsregionen fra forskellige kulturområder. Siden indeholder der ud over en oversigt over relevante danske og svenske fonde, kulturforvaltninger og medier i Øresundsregionen. Der er endvidere muligt at søge samarbejdspartnere og profilere sit projekt på siden. Sidens primære formål er at hjælpe kulturudøvere til at finde samarbejdspartnere, finansiering mv. Siden giver også mulighed for at alle borgere kan anvende siden til at finde institutioner og se hvad de har af arrangementer på programmet. I forbindelse med Eurovision Song Contest i Malmø arrangerede Wonderful Copenhagen, sammen med Öresundskomiteen og Øresund Event Center, at finalen den 18. maj blev vist direkte på storskærm på Rådhuspladsen. I 2014, hvor finalen finder sted i København, samarbejdes der ligeledes over Sundet. Arbetsmarknad och gränshinder Under 2013 utarbetades en ny lista över gränshinder som både är lösta och där arbete pågår. Utgångspunkten var rapporten 33 gränshinder, utmaningar och möjligheter. I den nya sammanställningen återfinns 43 gränshinder varav 18 är lösta eller delvis lösta. Kommittén har som målsättning att lösa 2-3 gränshinder per år. Detta mål uppnåddes under De gränshinder som har lösts 2013 handlar om rätten att ha danskregisterad tjänstebil i Sverige mer än ett år, rätt till fullt dansk barnbidrag från första månaden, lättare att jämföra skatter mellan länderna samt smidigare hantering av expertskatten i Sverige. Att nämna i sammanhanget är också att den svenska regeringen har gett Skatteverket i uppgift att se över möjligheten för danska fritidshusägare/torpare att få ett s.k. samordningsnummer (personnummer). Myndigheten ska återkomma senast den 1

6 Side 6 af 11 september 2014 med förslag om detta. Vidare har ansvariga myndigheter i både Danmark och Sverige inlett diskussioner om hur rehabilitering/revalidering i hemlandet praktiskt ska organiseras. Förhoppningen är att frågan ska vara löst under Kommitten deltar också i den danska regeringens arbetsgrupp för att lösa gränshinder för Bornholmsbor. Utsikterna för att lösa problem är goda. Det handlar bl.a. om så kallade Pillepass och regler kring djurtransporter. Sekretariatet har diskuterat nya områden som bedöms vara betydande gränsproblem som bör prioriteras. De ryms alla inom rubriken P. Det handlar om pensioner, praktik och pendlarförbättringar. Nedanstående prioriteringar antogs av politikerna den 20 mars Pensioner Under 2013 påbörjades arbetet med en förstudie om pensioner och de problem som kan uppstå. Öresundskomiteen arbetar tillsammans med bland annat Öresunddirekt kring detta. Praktik Vad gäller frågan om att öka möjligheterna att kunna göra praktik på andra sidan av Sundet samarbetar kommitten med Interreg-projektet Job og Uddannelse. Kontakter tas med bland annat LO på båda sidor av Sundet för att undersöka förutsättningarna och intresset för detta. Pendlarförbättringar Det tredje P :et handlar om pendlare, dvs. de som varje dag pendlar över Sundet till arbete eller studier. Där har kommitten under 2013 genomfört en undersökning i den pendlarpanel som finns om vad pendlarna ser som positivt och negativt med att pendla och vilka förslag på förbättringar som finns. Avslutningsvis upphandlade kommitten i december 2013 en konsultfirma som under början på 2014 ska jämföra Öresundsregionen och kommittens arbete med två andra gränsregioner i Europa och komma med rekommendationer om hur vi kan bli ännu bättre i vårt gränshindersarbete. Ökat samarbete mellan gränsregionerna Under 2013 fortsatte samarbetet med andra gränsregioner. Kommitten arbetade fram en PM tillsammans med Region Sönderjylland-Schleswig om gemensamma gränshinder

7 Side 7 af 11 inom ramen för STRING-samarbetet. Öresundskomiteen närvarade också vid Grenserådets/Grensetjänstens två möten under året. Vad gäller just Grensetjänsten har samarbetet med dem intensifierats under 2013 med täta kontakter. En av målsättningarna är att Öresundskomiteen och Grensetjänsten i möjligaste mån ska genomföra gemensamma uppvaktningar om existerande gränshinder som berör båda regionerna. En första sådan uppvaktning var planerad till oktober 2013 men fick skjutas på framtiden på grund av en regeringsombildning i Sverige. Den 8 november stod Öresundskomiteen som värd för det Gränsregionala Forumet med deltagare från gränsregioner över hela Norden. Forumet arrangerades tillsammans med Nordiska ministerrådet. Övrigt Allinge Öresundskomiteens deltagelse ved Folkemødet på Bornholm og Almedalsveckan i Visby på Gotland er snart blevet en fasttømret tradition. De to Øresundshuse markerer sig i den politiske debat, på hver sin måde. Med blot tre år på bagen har Folkemødet cementeret sin berettigelse, og succesen er stor. I 2013 arrangerede 500 organisationer arrangementer. Ca mennesker besøgte festivalområdet hver dag i løbet af de 4 festivaldage i juni. Midt på Kirkepladsen i Allinge ligger Øresundshuset. Med både indendørs og udendørs arrangementer var der stor synlighed omkring de 15 seminarer og debatter der løb af stabelen i Øresundshuset Öresundskomiteen havde forstærket sin indsats ved, efter samme recept som i Almedalen, at indgå i partnerskab med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune. Almedalen Helt centralt i midten af Visby ligger Øresundshuset, som de sidste 4 år den første uge i juli har været samlingssted for politisk dialog om øresundsregionale udfordringer og fokusområder.

8 Side 8 af 11 I et tæt og velfungerende partnerskab med Öresundskomiteens svenske medlemmer bød årets Øresundshus på flere end 40 seminarer og besøgende. Programmet var spækket med vigtige politiske spørgsmål som ungdomsarbejdsløshed, infrastruktur og vækst og miljø. I motiveringen stod der blandt andet: För att de föredömligt lyckats nå ut i sociala medier och genom sin närvaro i Almedalen nått ut brett till olika målgrupper. Det är också en styrka att sätta en fråga som en region på dagordningen i Almedalen när det samtidigt är så många sakfrågor som lyfts fram av starka lobbyorganisationer. Öresundstinget Årets Öresundsting genomfördes 24 oktober på CPH Conference (DGI-byen) och kombinerades med Öresundskomiteens 20-årsjubileum. Temat var: Öresund i förändring med livskvalitet som drivkraft och tog sin utgångspunkt i att det hänt mycket under de 20 år som ÖK har existerat och att vi är en dynamisk region under ständig förändring och med livskvalitet och livsstil som pådrivande motorer. Tinget fokuserade på tre huvudsakliga sessioner: Öresund bland andra metropoler Här dryftade vi regionens position och framtid utifrån den övergripande frågeställningen: Hur kan livskvalitet vara en motor för Öresundsregionens utveckling under kommande 20-årsperiod? Öresund världens klokaste region? Den här sessionen fokuserade frågeställningen: Hur tillvaratar och maximerar vi Öresundsregionens innovationskraft, kompetensförsörjning och förmåga att skapa tillväxt utifrån innovation och kunskapskapital? Öresund i Europa Session 3 ställde frågan: Hur kan Öresundsregionen bli en föregångare i Europa i att framgångsrikt kombinera ekologisk och social hållbarhet med ekonomisk tillväxt?

9 Side 9 af 11 Programgäster var bl.a. Manu Sareen, Ewa Björling, Lars Dahmén, Morten Christiansen, Cecilia Malmström och Connie Hedegaard. Rundabordssamtal I december arrangerade Öresundskomiteen två rundabordssamtal i Stockholm med riksdagsledamöter och andra relevanta beslutsfattare. Syftet med de båda samtalen var att öka kunskapen bland centrala makthavare om situationen i Öresundsregionen och de behov som regionen har. Den 4 december handlade samtalet om infrastruktur och vikten av väl fungerande Bland deltagarna fanns ordföranden i riksdagens trafikutskott Anders Ygeman (S), men också fackföreningen Transports ordförande Lars Lindgren och riksdagsledamot Jörgen Andersson (M), ledamot av finansutskottet, bara för att nämna tre stycken. Seminariet den 11 december med ordförandena från bland annat både arbetsmarknadsutskottet (och dess vice ordförande) och socialförsäkringsutskottet närvarande berörde gränshinder för arbetspendlare. Det handlade om A- kasseproblematik, men också om hinder skapade av att Sverige och Danmark har olika socialförsäkringssystem. Exempel på frågor som togs upp var problemet med att anmäla sig till fel A-kassa efter arbete i Danmark och därmed riskera att förlora rätten till inkomstbaserad ersättning, att kunna få yrkesinriktad rehabilitering i bosättningslandet samt problem som kan uppstå om man inte fullt ut har information om vilka pensionsvillkor som gäller i de två länderna. Båda samtalen upplevdes av de deltagande som givande och konstruktiva. Och inte minst på A-kasseområdet var konkreta förslag på hur man kan gå vidare för att lösa de problem som finns, uppe för diskussion i en positiv anda. I ansökan för 2013 skrev kommitten att en konferens med centrala trafikpolitiker från både Danmark och Sverige skulle arrangeras. Detta gick dock tyvärr inte att genomföra på grund av en rad komplikationer. De ovan nämnda rundabordssamtalen genomfördes i stället. Kommunikation Mycket av Öresundskomiteens arbete inbegriper kommunikation. Men många gånger är det svårt att mäta den faktiska betydelsen av enskilda kommunikationsinsatser. Dock

10 Side 10 af 11 tycker vi oss se ett uppåtgående intresse för regionsfrågan och Öresundsregionalt samarbete. Bland annat såg vi besöksrekord i Öresundshuset under Almedalsveckan och dessutom fick vi där ett påtagligt bevis för det mer praktiska arbetet, då Öresundshuset blev utsett till årets opinionsbildare i Almedalen Ett pris vi fick i konkurrens med Almega, Kommunal, LO och Svenskt näringsliv. Under 2013 tog vi fram en ny webbsida med utgångspunkt från ett ökat flöde av nyheter med anknytning till Öresundsregionen. Detta kan vi nu spegla på ett nytt sätt och ge besökare en bättre översikt. I den framtagna strategin för digitala medier, pekar vi på vikten av närvaro i de nya kanalerna. Vårt arbete på Facebook under året visar också att det är framgångsrikt. Vi har numera över 600 följare/friends och många av våra inlägg når över personer. Ett mer traditionellt, men uppskattat, sätt att kommunicera på skedde via en egen tidnings-bilaga i Sydsvenskan och Politiken i samband med Öresundstinget Bilagan genererade till exmpel över svar på den korsordstävling som fanns i den. Ett bevis på att det trycka mediet än så länge inte kan räknas ut helt som kanal. Tidningen tog upp aktuella frågor kring öresundsintegrationen för en Öresundsintresserad allmänhet. Men vi vet samtidigt att tidningsläsandet minskar och att en ny generation av medborgare måste nås på andra sätt. Därför kunde vi under 2013 slutföra arbetet med vår kultur-app, Öresund NU. Appen visar på det gemensamma utbudet av kulturaktiviteter och evenemang som finns tillgängliga i Öresundsregionen. DSA (Den Skandinaviska Arenan) DSA har i løbet af 2013 lanceret en hjemmeside, der præsenterer samarbejdet. I løbet af 2013 er der også udarbejdet en folder, der præsenterer DSA og DSAs strategi, der blev vedtaget i efteråret Folderen er udarbejdet på norsk, svensk, dansk og engelsk. Resor mottagna besök I början av 2013 träffade kommitten vid var sitt tillfälle den danske samarbetsministern Manu Sareen respektive den svenska samarbetsministern Ewa Björling för diskussion

11 Side 11 af 11 om aktuella frågor i Öresundsregionen. Kommitten träffade också Ewa Björling i augusti för diskussioner om det framtida gränshindersarbetet efter Kommitten deltar aktivt i AEBR:s (Association of European Border Regions) arbete och deltog vid möten i Santiago de Compostella, Dublin och Liege under Även i Reglabs arbete deltar kommitten (Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling). För att utveckla och använda den kompetens som kommittens medlemsorganisationers kontor i EU har, ordnades en workshop i Bryssel i juni. Öresundskomiteens arbete och verksamhet ses av många som en förebild för hur en gränsorganisation ska fungera och arbeta. Kommitten får därför ta emot många utländska studiegrupper. Under 2013 har dessa kommit från bl.a. Estland, Finland, Frankrike, Kina, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA, men även många grupper från både Danmark och Sverige har besökt kommitten. Såväl den svenska riksdagens Skatteutskott som Trafikutskott har också varit hos kommitten. Ett flertal universitetsstudenter har dessutom besökt kommitten som ett led i deras examensarbeten, vilka handlat om gränsregioner. Avslutningsvis kan nämnas att ett samarbete har inletts med Mälardalsrådet och Stockholm Business Region, för att se vilka synergieffekter som kan uppnås om Öresunds- och Mälardalsregionen samarbetar vid kontakter med våra huvudstäder. Köpenhamn 10 februari 2014 Finn Lauritzen Direktör

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

BÆREDYGTIG UDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN strategisk miljøvurdering. organisation, proces og opfølgning

BÆREDYGTIG UDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN strategisk miljøvurdering. organisation, proces og opfølgning BÆREDYGTIG UDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN strategisk miljøvurdering organisation, proces og opfølgning 0 FÖRORD Projekt Bæredygtig Udvikling i Øresundsregionen Strategisk Miljøvurdering er afsluttet ved

Läs mer

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA 14 Gränshinderrådets årsrapport 2014 med kommentarer från de nordiska regeringarna ISBN 978-92-893-3919-3 (PRINT) ISBN 978-92-893-3920-9

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007 Malmö stad Miljöförvaltningen Bilaga 1 Förslag till Framtida samarbetsformer Miljöförvaltningen i Malmö Stad Bergsgatan 17 20580 Malmö Telefon +4640-34 10 00 Nordiska Storbyars miljøkonferens 11 13 november

Läs mer

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder Projektrapport SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder SIU är ett samarbetsprojekt 2011-2014 i Öresundsregionen med kommunerna Landskrona, Köpenhamn, Kristianstad och Bjuv. EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Slutrapport för projektet G.O.L.I.N 2003-2005 Denna rapport är utarbetad av parterna

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Innehållsförteckning 3 Förord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Sammanfattning 1.1 Vision 1.2 Öresundsregionens generella styrkor 1.3 Framgångskriterier 1.4 Fokusområden

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger 2010 nordiska akademiska ekonomutbildningar 2010 förord Vad roligt att du är intresserad av

Läs mer