Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07"

Transkript

1 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/ Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som skall medverka till att säkra legitimitet och folklig förankring av integrationsprocessen i hela regionen. 1 Öresundskomiteens overordnede målsætning Öresundskomiteen er en politisk platform for lokale og regionale myndigheder, der skal medvirke til at sikre legitimitet og folkelig forankring af integrationsprocessen i hele regionen. 2 Syfte Syftet med Öresundskomiteens verksamhet är att stärka och synliggöra regionen såväl nationellt som internationellt för att därigenom skapa en grund för en ökad tillväxt i Öresundsregionen i ekonomiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition skall vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. 2 Formål Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteen skall arbeta för en utveckling av hela Öresundsregionen till en funktionellt integrerad region. Öresundskomiteen skall löpande bedöma hur integrationen utvecklas samt ta initiativ till och framlägga förslag till hur den kan främjas. Öresundskomiteen skall medverka till att främja förståelsen för respektive sidors kulturella och sociala särprägel samt befrämja den gemensamma sociala och kulturella identiteten. Öresundskomiteen skall arbeta för att tillvarata gemensamma gränsregionala intressen i förhållande till statliga och internationella myndigheter. Öresundskomiteen skall bidra till att främja profilering av Öresundsregionen såväl nationellt som internationellt i syfte att utnyttja områdets samlade styrkepositioner i den internationella konkurrensen. Öresundskomiteen skal arbejde for en udvikling af hele Øresundsregionen hen imod en funktionelt integreret region. Öresundskomiteen skal løbende vurdere integrationsprocessens fremdrift samt tage initiativer til og fremsætte forslag til, hvordan den kan fremmes. Öresundskomiteen skal medvirke til at fremme forståelsen for de respektive sider af Øresunds kulturelle og sociale egenart samt udbygge den eksisterende fælles sociale og kulturelle identitet. Öresundskomiteen skal arbejde for at varetage fælles grænseregionale interesser i forhold til statslige og internationale myndigheder. Öresundskomiteen skal bidrage til at fremme profilering af Øresundsregionen såvel nationalt som internationalt med det formål at udnytte områdets samlede styrkepositioner i den internationale konkurrence.

2 3 Huvudmän Huvudmän för samarbetet är följande medlemmar : Från dansk sida Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune, Kommunekontaktråd Hovedstaden och Kommunekontaktråd Sjælland. Från svensk sida Region Skåne, Malmö stad, Helsingsborgs stad, Lunds kommun och Landskrona kommun. 4 Öresundskomiteen 1. Öresundskomiteen består av 36 folkvalda ledamöter, där vardera 18 utses av de danska respektive de svenska huvudmännen. För varje ledamot utses en ersättare. Valperioden följer valperioden för de ingående politiska organen. 2. De nedan nämnda medlemmarnas politiskt ansvariga församlingar utser det angivna antalet ledamöter och ersättare i kommittén. Medlemmar: Antal: Ordförande i Region Hovedstaden 1 Region Hovedstaden 7 Ordförande för KKR Hovedstaden 1 Ordförande för Københavns kommunes 1 borgerrepræsentation Borgmästaren i Frederiksberg Kommune 1 Borgmästaren i Bornholms 1 Regionskommune Ordförande för Region Sjælland 1 Region Sjælland 3 Ordförande för KKR Sjælland 1 KKR Sjælland 1 Totalt 18 Region Skåne 12 Malmö stad 2 Helsingborgs stad 2 Lunds kommun 1 Landskrona kommun 1 Totalt 18 Totalt antal 36 3 Deltagere Deltagerne i samarbejdet er følgende: Fra dansk side Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Bornholms Regionskommune, Kommunekontaktråd Hovedstaden og Kommunekontaktråd Sjælland. Fra svensk side Region Skåne, Malmö Stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun og Landskrona kommun. 4 Öresundskomiteen 1. Öresundskomiteen består af 36 folkevalgte politikere, hvoraf 18 udpeges fra dansk side og 18 fra svensk side. For hvert medlem udpeges endvidere en suppleant. Valgperioden følger funktionsperioden for de udpegede politiske organer. 2. De nedenfor anførte medlemmers politisk ansvarlige forsamlinger udpeger det angivne antal af Komiteens medlemmer og suppleanter. Medlemmer: Antal: Formand for Region Hovedstaden 1 Region Hovedstaden 7 Formand for KKR Hovedstaden 1 Formand for Københavns kommunes 1 borgerrepræsentation Borgmesteren i Frederiksberg Kommune 1 Borgmesteren i Bornholms 1 Regionskommune Formand for Region Sjælland 1 Region Sjælland 3 Formanden for KKR Sjælland 1 KKR Sjælland 1 I alt 18 Region Skåne 12 Malmö stad 2 Helsingborgs stad 2 Lunds kommun 1 Landskrona kommun 1 I alt 18 Samlet antal 36

3 3. Öresundskomiteen är högsta beslutande organ för samarbetet. Kommittén godkänner årsberättelsen, årsräkenskaperna, budget och stadgarna samt väljer ordförande och viceordförande för ett år åt gången. Kommittén godkänner överordnade målsättningar och handlingsplan. Medlemmarna utser själva ordinarie ledamöter och deras ersättare till Kommittén. Ersättaren kallas endast då ordinarie ledamot är förhindrad att delta. Ersättaren har alltid rätt att delta vid Öresundskomiteens möten. Ersättarna har endast rösträtt när den ordinarie ledamoten inte är närvarande. Möteshandlingar sänds för kännedom till ersättarna. 4. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. 5. Kommittén är beslutsmässig när minst hälften av kommitténs danska respektive svenska ledamöter är närvarande, jfr 4 punkt Kommittén sammankallas minst två gånger per år med minst fyra veckors varsel. Dagordning skall vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före mötet. Förslag, som önskas behandlas på kommitténs sammanträden, skall vara ordföranden tillhanda senast tre veckor före mötesdagen. Om 1/3 av ledamöterna, jfr 4 punkt 2, i kommittén så önskar, skall ordföranden inkalla till ett extraordinärt möte med ovan angivet varsel. 7. Kommitténs beslut antecknas under mötet i ett protokoll. Ordföranden anger vad som skall skrivas in i protokollet. Varje ledamot har rätt att i korthet få antecknat en avvikande uppfattning till protokollet, och i ärenden som översänds till en annan myndighet kräva att denna anteckning meddelas samtidigt som innehållet i protokollet. I det fall en ledamot önskar bifoga en skriftlig kommentar till sitt ställningstagande skall han meddela ordföranden detta, varefter denne 3. Öresundskomiteen er højeste besluttende organ for samarbejdet. Komiteen godkender årsberetning, regnskab, budget og vedtægter samt vælger Formand og Næstformand for et år ad gangen. Komiteen godkender overordnede målsætninger og handlingsplan. Medlemmerne udpeger selv medlemmer og deres suppleanter til komiteen. Suppleanten indkaldes, hvis det ordinære medlem har meddelt forfald. Suppleanterne har altid ret til at være tilstede på Öresundskomiteens møder. Suppleanterne har kun stemmeret når det ordinære medlem ikke er tilstede. Mødepapirer sendes til orientering til suppleanterne. 4. Hvert medlem har en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 5. Komiteen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 4. stk. 2, er tilstede. 6. Komiteen indkaldes mindst to gange årligt med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag, som ønskes behandlet på komiteens møder, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Hvis 1/3 af medlemmerne, jf. 4 stk. 2, i komiteen forlanger det, skal formanden straks indkalde til ekstraordinært møde med det ovenfor anførte varsel. 7. Komiteens beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af

4 fastställer en tidpunkt för inlämnandet av kommentaren. Protokollet skrivs under av ordförandeskapet och sänds ut till ledamöterna. 8. Kommittén fastställer det verkställande utskottets arbetsordning. 5 Verkställande utskott 1. Öresundskomiteens verkställande utskott består av 12 ledamöter från Öresundskomiteen med 6 ledamöter från dansk respektive svensk sida. 2. Det verkställande utskottet möts efter behov, minst 4 gånger per år. Det verkställande utskottet är beslutsmässigt när minst hälften av kommitténs danska och svenska ledamöter är närvarande, jfr 5 punkt 3. Varje ledamot har en röst. Röstningen avgörs med enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. 3. Det verkställande utskottet består av: Ordförande för Region Hovedstaden Ledamot från Region Hovedstaden Ordförande för Region Sjælland Ordförande för KKR Hovedstaden Ordförande för KKR Sjælland Ordförande för Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne 2 ledamöter från Region Skåne Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad 2 av Kommunstyrelsens ordförande från respektive Helsingborgs stad, Landskrona kommun och Lunds kommun i rotation (se bilaga): 4. Det verkställande utskottet kan efter behov tillsätta ett ad hoc utskott för att lösa bestämda uppgifter. Utskotten refererar till det verkställande utskottet. I utskotten kan politiker samt representanter från både den offentliga och den privata sektorn delta. begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 8. Komiteen fastlægger forretningsorden for forretningsudvalget. 5 Forretningsudvalg 1. Komiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. 2. Forretningsudvalget mødes efter behov, mindst 4 gange årligt. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 5. stk. 3, er tilstede. Hvert medlem har en stemme. Ved afstemning afgøres denne ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 3. Forretningsudvalget består af: Formanden for Region Hovedstaden Medlem fra Region Hovedstaden Formanden for Region Sjælland Formanden for KKR Hovedstaden Formanden for KKR Sjælland Formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns kommune Regionsstyrelsens ordførende i Region Skåne To medlemmer fra Region Skåne Kommunstyrelsens ordførende, Malmø stad To af kommunstyrelsesordførere fra hhv. Helsingborgs stad, Landskrona kommun og Lunds kommun i rotation (se bilag): 4. Forretningsudvalget kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg til at løse bestemte opgaver. Udvalgene refererer til forretningsudvalget. I udvalgene kan deltage politikere samt repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor.

5 5. Det verkställande utskottets beslut antecknas under mötet i ett protokoll. Ordföranden anger vad som skall skrivas in i protokollet. Varje ledamot har rätt att i korthet få antecknat en avvikande uppfattning till protokollet, och i ärenden som översänds till en annan myndighet kräva att denna anteckning meddelas samtidigt som innehållet i protokollet. I det fall en ledamot önskar bifoga en skriftlig kommentar till sitt ställningstagande skall han meddela ordföranden detta, varefter denne fastställer en tidpunkt för inlämnandet av kommentaren. Protokollet skrivs under av ordförandeskapet och sänds ut till ledamöterna. 6 Ordförandeskapet 1. Öresundskomiteens ordförande och vice ordförande innehar ordförandeskapet såväl i Kommittén som i det verkställande utskottet. Ordförande och viceordförande skall på skift ett år åt gången vara respektive dansk och svensk. D.v.s. är ordförande dansk skall vice ordförande vara svensk och vice versa. 2. Ordförandeskapet fattar beslut om anställning och avskedande av sekretariatets direktör samt direktörens närmare anställningsvillkor. Beslut om anställning, avskedande och anställningsvillkor i övrigt för Öresundskomiteens sekretariats personal beslutas av direktören. 3. Kommittén och det verkställande utskottet tecknas av Ordförandeskapet och direktören i förening. 4. Ordförandeskapet och direktören avtalar inbördes kommunikation och information till omvärlden. 7 Öresundskomiteens sekretariat 1. Öresundskomiteen, det verkställande utskottet och eventuella ad hoc utskott betjänas av sekretariatet. Sekretariatet refererar till det verkställande utskottet. Öresundskomiteens sekretariat ansvarar för att genomföra kommitténs och det verkställande utskottets 5. Forretningsudvalgets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 6 Formandskab 1. Öresundskomiteens formand og næstformand varetager formandskabet i såvel Komiteen som i Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. 2. Formandskabet træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktøren for sekretariatet samt direktørens nærmere ansættelsesvilkår. Beslutning om ansættelse, afskedigelse og ansættelsesvilkår i øvrigt for Öresundskomiteens sekretariats personale træffes af direktøren. 3. Komiteen og forretningsudvalget tegnes af Formandskabet og direktøren i forening. 4. Formandskabet og direktøren aftaler indbyrdes kommunikation og information til omverdenen. 7 Öresundskomiteens sekretariat 1. Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og eventuelle ad hoc udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver.

6 beslut. Sekretariatet utför beslutade aktiviteter, informations- och kontaktverksamhet samt löpande administrativa uppgifter. Sekretariatet har sitt säte i Köpenhamn. Öresundskomiteen har juridisk hemvist där sekretariatet är beläget. 8 Tjänstemannagruppen 1. Öresundskomiteens medlemsorganisationer utser en samordningsgrupp som består av tjänstemän. Varje medlem utser en representant. Samordningsgruppen möts i samband med det verkställande utskottets möten och bistår sekretariatet med förberedelserna av mötena. 9 Finansiering 1. Finansieringen av Öresundskomiteens verksamhet sker genom bidrag från parterna. Fördelningen mellan dansk och svensk sida är efter invånarantal. Den vidare fördelningen på respektive dansk och svensk sida avtalas inbördes mellan respektive parter. 2. För särskilda ämnesområden och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från huvudmännen, andra intressenter, fonder, offentliga myndigheter etc. 10 Räkenskaper och budget 1. Sekretariatet förbereder och det verkställande utskottet godkänner förslag till handlingsplan, övergripande budget samt medlemsbidrag (kontingent) att framläggas för beslut i Öresundskomiteen i maj månad. Den av kommittén godkända budgeten översänds till de i 4 punkt 2, nämnda medlemmarna i samband med kommitténs ansökan om det i 9 punkt 1, nämnda bidraget. 2. Räkenskapsår är kalenderåret. Årligen i maj överlämnas revisionsberättelsen för föregående år till kommittén varefter den sänds till de i 4 punkt 2, nämnda ledamöter för godkännande. 11 Mötesutgifter m.m. Utgifter för traktamente, uppehåll och reseersättning betalas av huvudmannen för respektive ledamot. Sekretariatet har sæde i København. Komiteen har værneting det sted, hvor sekretariatet er beliggende. 8 Embedsmandsgruppe 1. Öresundskomiteens medlemsorganisationer udpeger en samordningsgruppe bestående af embedsmænd. Hvert medlem udser en repræsentant. Samordningsgruppen mødes i forbindelse med forretningsudvalgets møder og bistår sekretariatet med forberedelsen af møderne. 9 Finansiering 1. Finansieringen af komiteens virke sker ved tilskud fra parterne. Fordelingen mellem dansk og svensk side sker efter befolkningstallet. Den videre fordeling på henholdsvis dansk og svensk side sker efter aftale mellem de respektive parter. 2. Til særlige indsatsområder og initiativer kan der ansøges om yderligere bevillinger eller tilskud fra medlemmerne, andre interessenter, fonde, offentlige myndigheder m.v. 10 Regnskab og budget 1. Sekretariatet forbereder og forretningsudvalget godkender forslag til handlingsplan, overordnet budget samt kontingent (medlemsbidrag) til fremlæggelse for beslutning i Öresundskomiteen i maj måned. Det af komiteen godkendte budget fremsendes til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmer i forbindelse med komiteens anmodning om det i 9 stk. 1, nævnte bidrag. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år i maj måned aflægges det reviderede regnskab for det forgangne år for komiteen. Regnskabet sendes derefter til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmers godkendelse. 11 Mødeudgifter mv. Udgifter til diæter, ophold, transport o.l. afholdes af deltagerne i samarbejdet for sine repræsentanter.

7 12 Revision Kommittén utser varje år en revisor och en suppleant för denne. 13 Stadgeändringar Ändring av Öresundskomiteens stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet med ¾ av samtliga medlemmar vid två på varandra följande möten i kommittén. 12 Revision Komiteen vælger hvert år en revisor og suppleant for denne. 13 Vedtægtsændringer Ændring af Öresundskomiteens vedtægter kræver beslutning i to på hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer. 14 Upplösning 1. Upplösning av Öresundskomiteen kräver beslut med kvalificerad majoritet med ¾ av samtliga medlemmar vid två på varandra följande möten i kommittén. 14 Opløsning 1. Opløsning af Öresundskomiteen kræver beslutning i to på hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer. 2. Vid upplösning av Öresundskomiteen fördelas överskott och underskott mellan de i 4 punkt 2, nämnda medlemmarna i förhållande till deras bidrag innevarande år. 15 Utträde En huvudman kan utträda ur samarbetet med ett års varsel till den 1 januari. 16 Nya huvudmän Inval av nya medlemmar i samarbetet kan ske efter godkännande i kommittén. 17 Ikraftträdande Dessa stadgar träder i kraft den 1 januari Ved opløsning af Öresundskomiteen fordeles overskud eller underskud mellem de i 4 stk.2, nævnte medlemmer i forhold til deres bidrag det pågældende år. 15 Udtrædelse En deltager kan udtræde af samarbejdet med et års varsel til den 1. januar. 16 Nye deltagere Optagelse af nye medlemmer i samarbejdet kan ske efter godkendelse i komiteen. 17 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2007.

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 Ärende Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid förbundsmötena den 6 maj

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige 2015-10-20 Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 Tjänsteskrivelse 2015-10-13 Förslag till Stadgar och överenskommelse för regionsamverkan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker

Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007 och 2009, 2015. Ändamål 1 Sveriges Cytodiagnostiker

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Automation Region ideell förening

Stadgar för Automation Region ideell förening Automation Region ideell förening organisationsnummer 802438-2916 Senast reviderade vid årsmötet 2015-03-06 Stadgar för Automation Region ideell förening Firma 1. Föreningens firma är Automation Region

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer