Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07"

Transkript

1 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/ Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som skall medverka till att säkra legitimitet och folklig förankring av integrationsprocessen i hela regionen. 1 Öresundskomiteens overordnede målsætning Öresundskomiteen er en politisk platform for lokale og regionale myndigheder, der skal medvirke til at sikre legitimitet og folkelig forankring af integrationsprocessen i hele regionen. 2 Syfte Syftet med Öresundskomiteens verksamhet är att stärka och synliggöra regionen såväl nationellt som internationellt för att därigenom skapa en grund för en ökad tillväxt i Öresundsregionen i ekonomiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition skall vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. 2 Formål Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteen skall arbeta för en utveckling av hela Öresundsregionen till en funktionellt integrerad region. Öresundskomiteen skall löpande bedöma hur integrationen utvecklas samt ta initiativ till och framlägga förslag till hur den kan främjas. Öresundskomiteen skall medverka till att främja förståelsen för respektive sidors kulturella och sociala särprägel samt befrämja den gemensamma sociala och kulturella identiteten. Öresundskomiteen skall arbeta för att tillvarata gemensamma gränsregionala intressen i förhållande till statliga och internationella myndigheter. Öresundskomiteen skall bidra till att främja profilering av Öresundsregionen såväl nationellt som internationellt i syfte att utnyttja områdets samlade styrkepositioner i den internationella konkurrensen. Öresundskomiteen skal arbejde for en udvikling af hele Øresundsregionen hen imod en funktionelt integreret region. Öresundskomiteen skal løbende vurdere integrationsprocessens fremdrift samt tage initiativer til og fremsætte forslag til, hvordan den kan fremmes. Öresundskomiteen skal medvirke til at fremme forståelsen for de respektive sider af Øresunds kulturelle og sociale egenart samt udbygge den eksisterende fælles sociale og kulturelle identitet. Öresundskomiteen skal arbejde for at varetage fælles grænseregionale interesser i forhold til statslige og internationale myndigheder. Öresundskomiteen skal bidrage til at fremme profilering af Øresundsregionen såvel nationalt som internationalt med det formål at udnytte områdets samlede styrkepositioner i den internationale konkurrence.

2 3 Huvudmän Huvudmän för samarbetet är följande medlemmar : Från dansk sida Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune, Kommunekontaktråd Hovedstaden och Kommunekontaktråd Sjælland. Från svensk sida Region Skåne, Malmö stad, Helsingsborgs stad, Lunds kommun och Landskrona kommun. 4 Öresundskomiteen 1. Öresundskomiteen består av 36 folkvalda ledamöter, där vardera 18 utses av de danska respektive de svenska huvudmännen. För varje ledamot utses en ersättare. Valperioden följer valperioden för de ingående politiska organen. 2. De nedan nämnda medlemmarnas politiskt ansvariga församlingar utser det angivna antalet ledamöter och ersättare i kommittén. Medlemmar: Antal: Ordförande i Region Hovedstaden 1 Region Hovedstaden 7 Ordförande för KKR Hovedstaden 1 Ordförande för Københavns kommunes 1 borgerrepræsentation Borgmästaren i Frederiksberg Kommune 1 Borgmästaren i Bornholms 1 Regionskommune Ordförande för Region Sjælland 1 Region Sjælland 3 Ordförande för KKR Sjælland 1 KKR Sjælland 1 Totalt 18 Region Skåne 12 Malmö stad 2 Helsingborgs stad 2 Lunds kommun 1 Landskrona kommun 1 Totalt 18 Totalt antal 36 3 Deltagere Deltagerne i samarbejdet er følgende: Fra dansk side Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Bornholms Regionskommune, Kommunekontaktråd Hovedstaden og Kommunekontaktråd Sjælland. Fra svensk side Region Skåne, Malmö Stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun og Landskrona kommun. 4 Öresundskomiteen 1. Öresundskomiteen består af 36 folkevalgte politikere, hvoraf 18 udpeges fra dansk side og 18 fra svensk side. For hvert medlem udpeges endvidere en suppleant. Valgperioden følger funktionsperioden for de udpegede politiske organer. 2. De nedenfor anførte medlemmers politisk ansvarlige forsamlinger udpeger det angivne antal af Komiteens medlemmer og suppleanter. Medlemmer: Antal: Formand for Region Hovedstaden 1 Region Hovedstaden 7 Formand for KKR Hovedstaden 1 Formand for Københavns kommunes 1 borgerrepræsentation Borgmesteren i Frederiksberg Kommune 1 Borgmesteren i Bornholms 1 Regionskommune Formand for Region Sjælland 1 Region Sjælland 3 Formanden for KKR Sjælland 1 KKR Sjælland 1 I alt 18 Region Skåne 12 Malmö stad 2 Helsingborgs stad 2 Lunds kommun 1 Landskrona kommun 1 I alt 18 Samlet antal 36

3 3. Öresundskomiteen är högsta beslutande organ för samarbetet. Kommittén godkänner årsberättelsen, årsräkenskaperna, budget och stadgarna samt väljer ordförande och viceordförande för ett år åt gången. Kommittén godkänner överordnade målsättningar och handlingsplan. Medlemmarna utser själva ordinarie ledamöter och deras ersättare till Kommittén. Ersättaren kallas endast då ordinarie ledamot är förhindrad att delta. Ersättaren har alltid rätt att delta vid Öresundskomiteens möten. Ersättarna har endast rösträtt när den ordinarie ledamoten inte är närvarande. Möteshandlingar sänds för kännedom till ersättarna. 4. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. 5. Kommittén är beslutsmässig när minst hälften av kommitténs danska respektive svenska ledamöter är närvarande, jfr 4 punkt Kommittén sammankallas minst två gånger per år med minst fyra veckors varsel. Dagordning skall vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före mötet. Förslag, som önskas behandlas på kommitténs sammanträden, skall vara ordföranden tillhanda senast tre veckor före mötesdagen. Om 1/3 av ledamöterna, jfr 4 punkt 2, i kommittén så önskar, skall ordföranden inkalla till ett extraordinärt möte med ovan angivet varsel. 7. Kommitténs beslut antecknas under mötet i ett protokoll. Ordföranden anger vad som skall skrivas in i protokollet. Varje ledamot har rätt att i korthet få antecknat en avvikande uppfattning till protokollet, och i ärenden som översänds till en annan myndighet kräva att denna anteckning meddelas samtidigt som innehållet i protokollet. I det fall en ledamot önskar bifoga en skriftlig kommentar till sitt ställningstagande skall han meddela ordföranden detta, varefter denne 3. Öresundskomiteen er højeste besluttende organ for samarbejdet. Komiteen godkender årsberetning, regnskab, budget og vedtægter samt vælger Formand og Næstformand for et år ad gangen. Komiteen godkender overordnede målsætninger og handlingsplan. Medlemmerne udpeger selv medlemmer og deres suppleanter til komiteen. Suppleanten indkaldes, hvis det ordinære medlem har meddelt forfald. Suppleanterne har altid ret til at være tilstede på Öresundskomiteens møder. Suppleanterne har kun stemmeret når det ordinære medlem ikke er tilstede. Mødepapirer sendes til orientering til suppleanterne. 4. Hvert medlem har en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 5. Komiteen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 4. stk. 2, er tilstede. 6. Komiteen indkaldes mindst to gange årligt med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag, som ønskes behandlet på komiteens møder, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Hvis 1/3 af medlemmerne, jf. 4 stk. 2, i komiteen forlanger det, skal formanden straks indkalde til ekstraordinært møde med det ovenfor anførte varsel. 7. Komiteens beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af

4 fastställer en tidpunkt för inlämnandet av kommentaren. Protokollet skrivs under av ordförandeskapet och sänds ut till ledamöterna. 8. Kommittén fastställer det verkställande utskottets arbetsordning. 5 Verkställande utskott 1. Öresundskomiteens verkställande utskott består av 12 ledamöter från Öresundskomiteen med 6 ledamöter från dansk respektive svensk sida. 2. Det verkställande utskottet möts efter behov, minst 4 gånger per år. Det verkställande utskottet är beslutsmässigt när minst hälften av kommitténs danska och svenska ledamöter är närvarande, jfr 5 punkt 3. Varje ledamot har en röst. Röstningen avgörs med enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. 3. Det verkställande utskottet består av: Ordförande för Region Hovedstaden Ledamot från Region Hovedstaden Ordförande för Region Sjælland Ordförande för KKR Hovedstaden Ordförande för KKR Sjælland Ordförande för Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne 2 ledamöter från Region Skåne Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad 2 av Kommunstyrelsens ordförande från respektive Helsingborgs stad, Landskrona kommun och Lunds kommun i rotation (se bilaga): 4. Det verkställande utskottet kan efter behov tillsätta ett ad hoc utskott för att lösa bestämda uppgifter. Utskotten refererar till det verkställande utskottet. I utskotten kan politiker samt representanter från både den offentliga och den privata sektorn delta. begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 8. Komiteen fastlægger forretningsorden for forretningsudvalget. 5 Forretningsudvalg 1. Komiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. 2. Forretningsudvalget mødes efter behov, mindst 4 gange årligt. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 5. stk. 3, er tilstede. Hvert medlem har en stemme. Ved afstemning afgøres denne ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 3. Forretningsudvalget består af: Formanden for Region Hovedstaden Medlem fra Region Hovedstaden Formanden for Region Sjælland Formanden for KKR Hovedstaden Formanden for KKR Sjælland Formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns kommune Regionsstyrelsens ordførende i Region Skåne To medlemmer fra Region Skåne Kommunstyrelsens ordførende, Malmø stad To af kommunstyrelsesordførere fra hhv. Helsingborgs stad, Landskrona kommun og Lunds kommun i rotation (se bilag): 4. Forretningsudvalget kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg til at løse bestemte opgaver. Udvalgene refererer til forretningsudvalget. I udvalgene kan deltage politikere samt repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor.

5 5. Det verkställande utskottets beslut antecknas under mötet i ett protokoll. Ordföranden anger vad som skall skrivas in i protokollet. Varje ledamot har rätt att i korthet få antecknat en avvikande uppfattning till protokollet, och i ärenden som översänds till en annan myndighet kräva att denna anteckning meddelas samtidigt som innehållet i protokollet. I det fall en ledamot önskar bifoga en skriftlig kommentar till sitt ställningstagande skall han meddela ordföranden detta, varefter denne fastställer en tidpunkt för inlämnandet av kommentaren. Protokollet skrivs under av ordförandeskapet och sänds ut till ledamöterna. 6 Ordförandeskapet 1. Öresundskomiteens ordförande och vice ordförande innehar ordförandeskapet såväl i Kommittén som i det verkställande utskottet. Ordförande och viceordförande skall på skift ett år åt gången vara respektive dansk och svensk. D.v.s. är ordförande dansk skall vice ordförande vara svensk och vice versa. 2. Ordförandeskapet fattar beslut om anställning och avskedande av sekretariatets direktör samt direktörens närmare anställningsvillkor. Beslut om anställning, avskedande och anställningsvillkor i övrigt för Öresundskomiteens sekretariats personal beslutas av direktören. 3. Kommittén och det verkställande utskottet tecknas av Ordförandeskapet och direktören i förening. 4. Ordförandeskapet och direktören avtalar inbördes kommunikation och information till omvärlden. 7 Öresundskomiteens sekretariat 1. Öresundskomiteen, det verkställande utskottet och eventuella ad hoc utskott betjänas av sekretariatet. Sekretariatet refererar till det verkställande utskottet. Öresundskomiteens sekretariat ansvarar för att genomföra kommitténs och det verkställande utskottets 5. Forretningsudvalgets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 6 Formandskab 1. Öresundskomiteens formand og næstformand varetager formandskabet i såvel Komiteen som i Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. 2. Formandskabet træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktøren for sekretariatet samt direktørens nærmere ansættelsesvilkår. Beslutning om ansættelse, afskedigelse og ansættelsesvilkår i øvrigt for Öresundskomiteens sekretariats personale træffes af direktøren. 3. Komiteen og forretningsudvalget tegnes af Formandskabet og direktøren i forening. 4. Formandskabet og direktøren aftaler indbyrdes kommunikation og information til omverdenen. 7 Öresundskomiteens sekretariat 1. Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og eventuelle ad hoc udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver.

6 beslut. Sekretariatet utför beslutade aktiviteter, informations- och kontaktverksamhet samt löpande administrativa uppgifter. Sekretariatet har sitt säte i Köpenhamn. Öresundskomiteen har juridisk hemvist där sekretariatet är beläget. 8 Tjänstemannagruppen 1. Öresundskomiteens medlemsorganisationer utser en samordningsgrupp som består av tjänstemän. Varje medlem utser en representant. Samordningsgruppen möts i samband med det verkställande utskottets möten och bistår sekretariatet med förberedelserna av mötena. 9 Finansiering 1. Finansieringen av Öresundskomiteens verksamhet sker genom bidrag från parterna. Fördelningen mellan dansk och svensk sida är efter invånarantal. Den vidare fördelningen på respektive dansk och svensk sida avtalas inbördes mellan respektive parter. 2. För särskilda ämnesområden och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från huvudmännen, andra intressenter, fonder, offentliga myndigheter etc. 10 Räkenskaper och budget 1. Sekretariatet förbereder och det verkställande utskottet godkänner förslag till handlingsplan, övergripande budget samt medlemsbidrag (kontingent) att framläggas för beslut i Öresundskomiteen i maj månad. Den av kommittén godkända budgeten översänds till de i 4 punkt 2, nämnda medlemmarna i samband med kommitténs ansökan om det i 9 punkt 1, nämnda bidraget. 2. Räkenskapsår är kalenderåret. Årligen i maj överlämnas revisionsberättelsen för föregående år till kommittén varefter den sänds till de i 4 punkt 2, nämnda ledamöter för godkännande. 11 Mötesutgifter m.m. Utgifter för traktamente, uppehåll och reseersättning betalas av huvudmannen för respektive ledamot. Sekretariatet har sæde i København. Komiteen har værneting det sted, hvor sekretariatet er beliggende. 8 Embedsmandsgruppe 1. Öresundskomiteens medlemsorganisationer udpeger en samordningsgruppe bestående af embedsmænd. Hvert medlem udser en repræsentant. Samordningsgruppen mødes i forbindelse med forretningsudvalgets møder og bistår sekretariatet med forberedelsen af møderne. 9 Finansiering 1. Finansieringen af komiteens virke sker ved tilskud fra parterne. Fordelingen mellem dansk og svensk side sker efter befolkningstallet. Den videre fordeling på henholdsvis dansk og svensk side sker efter aftale mellem de respektive parter. 2. Til særlige indsatsområder og initiativer kan der ansøges om yderligere bevillinger eller tilskud fra medlemmerne, andre interessenter, fonde, offentlige myndigheder m.v. 10 Regnskab og budget 1. Sekretariatet forbereder og forretningsudvalget godkender forslag til handlingsplan, overordnet budget samt kontingent (medlemsbidrag) til fremlæggelse for beslutning i Öresundskomiteen i maj måned. Det af komiteen godkendte budget fremsendes til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmer i forbindelse med komiteens anmodning om det i 9 stk. 1, nævnte bidrag. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år i maj måned aflægges det reviderede regnskab for det forgangne år for komiteen. Regnskabet sendes derefter til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmers godkendelse. 11 Mødeudgifter mv. Udgifter til diæter, ophold, transport o.l. afholdes af deltagerne i samarbejdet for sine repræsentanter.

7 12 Revision Kommittén utser varje år en revisor och en suppleant för denne. 13 Stadgeändringar Ändring av Öresundskomiteens stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet med ¾ av samtliga medlemmar vid två på varandra följande möten i kommittén. 12 Revision Komiteen vælger hvert år en revisor og suppleant for denne. 13 Vedtægtsændringer Ændring af Öresundskomiteens vedtægter kræver beslutning i to på hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer. 14 Upplösning 1. Upplösning av Öresundskomiteen kräver beslut med kvalificerad majoritet med ¾ av samtliga medlemmar vid två på varandra följande möten i kommittén. 14 Opløsning 1. Opløsning af Öresundskomiteen kræver beslutning i to på hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer. 2. Vid upplösning av Öresundskomiteen fördelas överskott och underskott mellan de i 4 punkt 2, nämnda medlemmarna i förhållande till deras bidrag innevarande år. 15 Utträde En huvudman kan utträda ur samarbetet med ett års varsel till den 1 januari. 16 Nya huvudmän Inval av nya medlemmar i samarbetet kan ske efter godkännande i kommittén. 17 Ikraftträdande Dessa stadgar träder i kraft den 1 januari Ved opløsning af Öresundskomiteen fordeles overskud eller underskud mellem de i 4 stk.2, nævnte medlemmer i forhold til deres bidrag det pågældende år. 15 Udtrædelse En deltager kan udtræde af samarbejdet med et års varsel til den 1. januar. 16 Nye deltagere Optagelse af nye medlemmer i samarbejdet kan ske efter godkendelse i komiteen. 17 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2007.

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer