Fysisk aktivitet Stress och utmattningssyndrom - Hur hänger det ihop?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet Stress och utmattningssyndrom - Hur hänger det ihop?"

Transkript

1 Fysisk aktivitet Stress och utmattningssyndrom - Hur hänger det ihop? Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg

2 Arbetslivets omvandling Globalisering Krav på effektivitet & flexibilitet Återkommande omorganisationer Osäkrare anställningsförhållanden Psykiska och sociala krav ökar Hot & våld i relationsyrken Den enskilde förväntas ta ett större ansvar för sitt arbete Krav på att vara snabb och tillgänglig ökad risk konflikt arbete/familj Stress i arbetslivet/ki Allt färre anställda skall leverera samma eller bättre resultat Återhämtning & reflektion?

3 Stress ur ett samhällsperspektiv.. Prestationsbaserad kultur Slimmade arbetsorganisationer Ständiga förändringar Förytligande relationer Individualism Hektisk upplevelsekultur Massmedias inflytande i vanliga människors liv

4 Intjänade levnadsår till följd av fysisk aktivitet på fritiden! Typ av Arbete Moderat fysisk aktivitet Hög fysisk aktivitet Stillasittande 3.6 år 4.6 år Lätt fysiskt arbete Fysiskt arbete med bär/lyft Hårt fysiskt arbete 3 år 4.7 år 2 år 3.7 år 1.7 år 2.6 år Holterman A 2013

5 Stillasittande är inte ett kroppsligt normal tillstånd! En viss mängd fysisk aktivitet krävs för normal fysiologisk funktion Ytterligare fysisk aktivitet/fysisk träning ger hälsoeffekter och i vissa fall behandlingseffekter

6 Fysisk aktivitet i befolkningen 29 % av Sveriges befolkning motionerar inte regelbundet Det är svårt att få till tillräckliga nivåer av fysisk aktivitet i the general population. De mest aktiva europeerna är finländare minst aktiva är portugiserna! Hälsohets kan leda till överdosering av fysisk aktivitet på bekostnad av vila och återhämtning!

7 Finns det en optimal aktivitetsdos? Svar: Ja, det verkar finnas en optimal dos som kan variera beroende på syfte och vilken sjukdom/symtom som man vill behandla!

8

9

10 Diagramrubrik Sömnsvårigheter Nedsatt psykiskt välbefinnande Ganska/mycket stressade Svåra besvär av ängslan/oro/ångest Västra Götaland Riket

11 Tidigare studier har visat att inaktivitetsnivån är särskilt stor hos personer med mental ohälsa (Daumit et al., 2005; Lindström et al., 2003; Rütten & Abu-Omar, 2004) Depressiva symtom medför ofta känslomässiga, kognitiva och motivatoriska svårigheter avseende behandlingar (Beck & Alford, 2009). Tidigare visat att ökning av depressiva symtom ofta åtföljs av en parallell minskning av fysisk aktivitetsnivå (Motl et al., 2004). Tidigare också visat att personer med mild till måttlig depression förbättrades avseende depression och fysisk funktionsförmåga med en kombination av medicinsk behandling och fysisk aktivitet (Mota- Perreira et al. (2011)

12 Stress - definition Den biologiska och psykologiska reaktionen på olika påfrestningar, dvs den mobilisering av resurser som görs för att hantera olika typer av krav (stressorer). Reaktionen avspeglar både erfarenheter, känslor och fysiologisk reaktion på den givna situationen. Både akut och kronisk stress exponering som överskrider en akdekvat nivå kan resultera i negativa konsekvenser för somatisk, psykisk och beteendemässig hälsa.

13 Vanliga symtom vid långvarigt hög stressnivå Kronisk trötthet och sömnproblem Huvudvärk/yrsel/ökad ljudkänslighet Bröstsmärtor/tryck över bröstet/hjärtklappning Muskelvärk/annan värk Minnes- och koncentrationssvårigheter Magvärk/orolig tarm Oro och ångest Ökad irritabilitet Nedstämdhet

14 Samsjuklighet Cardiovaskulära sjukdomar Diabetes Metabolt syndrom Depression Ångest

15 Fysisk inaktivitet Övervikt/Fetma

16 Fysiologiska system kopplade till stress Autonoma nervsystemet Parasympaticus Sympaticus

17 Neurohormonella system Styrning av HPA-Axeln

18 Fysisk aktivitet/fysisk träning - Olika perspektiv Folkhälsoperspektivet Hälsopromotion Prevention Prevention-riskgrupper Behandling Symtomlindring Sekundär prevention Livskvalitet Orka med annan behandling Sjukdomsbehandling

19 Stark evidens ett det finns ett samband. Resultat ibland svåra att tolka (ceiling-effekter, etc)

20 På folkhälsonivå - allmänna rekommendationer och riktlinjer där man detaljerat beskriver vilken aktivitetsnivå som behövs för att främja god hälsa.

21

22 Att måttlig till hög grad av fysisk aktivitet på fritiden är kopplat till bättre självskattad arbetsförmåga. Att det är viktigt för arbetsgivare att underlätta/möjliggöra för anställda att öka sin fysiska aktivitetsnivå. The level of leisure time physical activity is associated with work ability a cross sectional and prospective study of health care workers Arvidson E, Börjesson M, Ahlborg G, Lindegård A, Jonsdottir IH Resubmitted Scand J Work Environ Health, 2013

23 Humör och motion Regelbunden motion sänker grad av trötthet, anspänning och ilska Kombination av aeroba och an anaeroba aktiviteter ger mest positiva humörförändringar Måttlig intensitet = Bäst Regelbundna motionärer uppvisar ett mer positivt stämmningsläge jämfört med icke-motionärer

24 The potential significance of increased levels of DHEA and DHEA-S during acute stress DHEA and DHEA-S has been suggested to play a protective role during the stress reaction, as an antagonist to the effects of cortisol As precursors in biosynthesis of bioactive androgens and estrogens, both DHEA and DHEA-S have been shown to play an important protective and regenerative role Both DHEA and DHEA-S have been suggested to have neuroprotective, antioxidant, anti-inflammatory,and antiglucocorticoid effects. For example, the effects of DHEA and DHEA-S on the brain have been studied in mice, showing that hippocampal neurotoxicity induced by corticosterone and oxidative stressors was prevented by DHEA and DHEA-S % ökning

25 Prevention Stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet förebygger depression och relativt starkt evidens för att PA kan förebygga ångest. Många tvärsnittstudier.

26 Spelar kondition eller aktivitetsnivå störst roll för psykisk hälsa? Viktigare att vara aktiv än att vara vältränad! Självrapporterad aktivitetsnivå bättre prediktor än uppmätt syreupptagningsförmåga för stress relaterad mental ohälsa! Lagom är bäst! Lindwall et al 2012

27 Individer med uppmätt låg kondition har fler symtom på depression, ångest och utmattning. Att detta tycks gälla speciellt för individer som anger hög självskattad stressnivåer. Att motivera till regelbunden fysisk aktivitet förbättrar förmågan att hantera vardagsstress. Cardiorespiratory fitness protects against stress-related symptoms of burnout and depression Gerber, M, Lindwall M, Lindegård A, Börjesson M, Jonsdottir IH Patient Educ Coun. 2013

28 Att högre grad av självrapporterad fysisk aktivitet - lägre grad av symtom på utmattning, depression och ångest. Att relativt låga doser av fysisk aktivitet skyddade mot symtom. Att högre dos av aktivitet krävdes för att förebygga ångest (jämfört med depression och utmattning). A prospective study of leisure time physical activity and Mental health in Swedish health care workers and social insurance officers Jonsdottir, IH, Rödjer L, Hadzibajramovic E, Börjesson M, Ahlborg G Prev Med, 2010

29 Att vara lätt till måttligt fysiskt aktiv kunde kopplas till bättre psykisk hälsa jämfört att vara fysiskt inaktiv. Att det går bra att fråga om fysisk aktivitet man behöver inte alltid mäta. Att detta tycks gälla specifikt för mental ohälsa. Att andra positiva psykologiska faktorer som hänger samman med fysisk aktivitet skulle kunna vara förklaringen till detta. Self-reported physical activity, but not aerobic fitness, is related to mental health Lindwall M, Hadzibajramovic E, Ljung T, Jonsdottir I Mental health and physical activity, 2012

30 Att fysisk aktivitet tycks vara associerad med mental hälsa/ohälsa (baseline-mätning hos en frisk population (sjukvårdsanställda i VGregion). Förändring i fysisk aktivitetsnivå var moderately to strongly associerat med förändringar i mental hälsa mellan individer och svagt signifikant inom en och samma individ. Konklusion: Förändringar i fysisk aktivitetsnivå påverkade förändringar i depressions symtom, ångest och utmattning över tid vilket i sin tur innebär att inte behöver tillmäta gammal aktivitetsnivå så stor betydelse. Budskapet blir således: DET ÄR ALDRIG FÖRSENT!. Lindwall M, Gerber M, Jonsdottir I et al, 2013

31 Att det finns ett negativt samband mellan grad av fysisk aktivitet och förekomst av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. T.ex. att det fanns en fördubblad risk för de individer som var mest stillasittande att också vara överviktiga och ha högre midjemått jämfört med mer fysiskt aktiva personer. Self-reported leisure time physical activity: a usefull assessement tool in everyday health care Rödjer L, Jonsdottir I, Rosengren A, Björck L, Grimby G, Thelle DS, Börjesson M BMC Public Health, 2012

32 Behandling

33 Bakgrund Starkt evidens för hälsoeffekter av fysisk aktivitet på sjukdomar och dödlighet i största allmännhet ( Pedersen, Saltin 2006). Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet på mental ohälsa blir också mer och mer tydliga (Teychenne, Ball, & Salmon, 2008). Deltagande i regelbunden fysisk minskar risken att drabbas av mental ohälsa, inkluderat utbrändhet (Jonsdottir, Rödjers, Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg 2010).

34 Nat Rev Neurosci Jan;9(1):58-65

35 Att de går att motivera patienter med diagnostiserat utmattningssyndrom att öka sin fysiska aktivitetsnivån på ett hållbart sätt över tid. Att ökning är störst vid 3 månader men att effekten kvarstår också efter 18 månader. Att dessa resultat går att uppnå med enkla och kostnadseffektiva metoder Promoting Graded Exercise as a Part of Multimodal Treatment in Patients Diagnosed with stress-related Exhaustion Gerber, M, Jonsdottir IH, Arwidson E, Lindwall M, Lindegård A Submitted to Journal of Nursing Practice, 2014

36 Frekvensen, durationen och intensitet av fysisk aktivitet ökade mest mellan baseline och 3 månader. Aktivietsnivån minskade över tid men skillnaderna var fortfarande signifikanta vid 12 månaders uppföljningen. n=169 Infogrupp lika effektivt som coachad Träning på patienter med initialt låg aktivitetsnivå!!

37 Lindegård A, Jonsdottir I, Lindwall M, Arvidsson E, Börjesson M, Gerber M In Manuscript 2014 Changes in Mental Health in compliers and non-compliers to the Exercise Components of a Multimodal Treatment Program in Patients Diagnosed with Stress-Related Exhaustion

38 När det gäller depression Kunde vi se en skillnad redan vid 6 månaders kontrollen avseende depressivitet non-responders mer depressiva jämfört med mild to strong responders. Strong responder Graded physical activity

39 Fysisk aktivitet i rätt dos.!

40 Konklusion Denna studie visar att ökad frekvens av fysisk aktivitet minskar graden av burnout, depression och ångest hos patienter med UMS och kan uppnås inom ramen för nuvarande klinisk kontext (specialistklinik) med hög kostnadseffektivitet som en del av multimodal behandling.

41 Lustfyllda aktiviteter.. (inget tvång!)

42 Råd för god hälsa (Claudius Galenius) Andas frisk luft Ät bra mat Drick med måtta Rör på din kropp Sov ordentligt Sköt magen dagligen Kontrollera känslorna

43 ISM ger nu ut ett Nyhetsbrev för att du som är intresserad skall få tips om nyheter på hemsidan. ISM:s forskning Extern forskning Praktik och metoder Föreläsningar Läsvärt Du anmäler dig genom att maila till Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

44 TACK

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Stress kan definieras som ett tillstånd av ökad psykologisk, fysiologisk och beteendemässig

Stress kan definieras som ett tillstånd av ökad psykologisk, fysiologisk och beteendemässig 44. Stress Författare Ingibjörg H Jonsdottir, docent, Institutet för stressmedicin, Göteborg Holger Ursin, professor emeritus, Universitetet i Bergen, Bergen Sammanfattning Stress kan definieras som ett

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Institutionen för Medicin och Hälsa

Institutionen för Medicin och Hälsa Utbrändhet och dess determinanter hos chefer i mellanställning inom ett landsting Burnout and its determinants among linemanagers within a County Council Paula Eriksson D-uppsats 2007:5 Folkhälsovetenskap

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Marie Söderström Kerstin Jeding Mirjam Ekstedt Göran Kecklund Torbjörn Åkerstedt Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Högintensiv träning. En träningsform med möjlighet att påverka metabolismen. FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.

Högintensiv träning. En träningsform med möjlighet att påverka metabolismen. FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr. FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Rekommendationerna för hur träning bör formas för att ge största möjliga hälsovinster har ändrats genom tiderna. Under 90-talet

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

14. Äldre. Författare. Sammanfattning

14. Äldre. Författare. Sammanfattning 14. Äldre Författare Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund, Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Läs mer

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Monica Kaltenbrunner Nyqvist Juni 2009 Examensarbete,

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer