Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman"

Transkript

1 Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Klas Kärre, professor, lärarrepresentant, ej 9, Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant, ej 9 Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant Adjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor, ej 9 Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Förhinder: Vice ordförande Anna Aleman, ST-ATF Gunnar Stenberg, SEKO Patriq Fagerstedt, SACO Karin Röding, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, internrevisionschef Bengt Norrving, administrativ direktör 5 och 10 Åsa Nandorf, enhetschef, 6 Martin Ingvar, dekanus för forskning, 7 Nils-Fredrik Ankarcrona, planeringschef, 8 Håkan Billig, professor vid Göteborgs universitet, 9 Ingrid Katzler, verksamhetscontroller, 12 och 13 Torbjörn Widh, chef för IT-avdelningen, 12 Åke Boström, internrevisor, 12 och 13 Richard Bergström, VD för LIF Eva Fernvall, varumärkesdirektör för Apoteket AB Matthias Samuelsson, informationschef

2 1. Utseende av justeringsperson Annika Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Anmälan av sammanträdesprotokoll 2010:07 Lades ad acta. 4. Rektor informerar Om jubileumsgalan i Globen den 18 november. Om jubileumsboken Ett år på KI som delades ut. Om Konsistoriets satsning på kvinnliga forskare. Om besök av Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister. 5. Revidering av Organisationsplanen för Karolinska Institutet med anledning av ändrade författningar, dnr 2042/ Administrative direktören Bengt Norrving föredrog ärendet. Med anledning av propositionen En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) har högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) genomgått betydande förändringar. Från och med den 1 januari 2011 beslutar universitet och högskolor själva om sin organisation utöver de obligatoriska inslagen - styrelse och rektor. Med anledning av dessa författningsändringar har Konsistoriets styrdokument avseende Karolinska Institutets organisation reviderats. Aktuella styrdokument är organisationsplanen och den del av besluts- och delegationsordningen som ankommer på Konsistoriet att fastställa. Utgångspunkten för revideringen har varit att anpassa regleringen av nu gällande organisation till författningsändringarna. Vissa redaktionella justeringar har gjorts för att skapa ökad tydlighet. Av den anledningen har Konsistoriets del i besluts- och delegationsordningen överförts till organisationsplanen. Vidare skall valföreskrifter och arbetsordning föras in som bilagor till organisationsplanen. Förslag rörande det sistnämnda föreläggs Konsistoriet först vid sammanträdet den 22 december eftersom valföreskrifterna bereds i anslutning till förslaget om ny ledningsorganisation för Karolinska Institutet. - att fastställa förslag till organisationsplan med följande tillägg i huvuddokumentet: 1) att ange de fackliga representanternas närvaro- och yttranderätt i de tre verksamhetsstyrelserna samt 2) att det åläggs de tre verksamhetsstyrelserna att ansvara för system för utvärdering och kvalitetssäkring inom sina respektive ansvarsområden.

3 6. Revidering av Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå med anledning av ändrade författningar, dnr 469/ Enhetschef Åsa Nandorf föredrog ärendet. - att fastställa föreslagna revideringar av antagningsordningen. 7. Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet med anledning av ändrade författningar, dnr 5333/ Dekanus för forskning, professor Martin Ingvar, redogjorde för förslag på ny anställningsordningen. - att fastställa anställningsordningen med följande tillägg i dokumentet 1) att förtydliga texten under punkt 3.12 Förenade anställningar så att det framgår att ordningen som gäller för anställning av lärare gäller för alla förenade anställningar samt 2) att hänvisningen till Karolinska Institutets lokala ALFA-avtal ska avse både lektorer och adjunkter. 8. Budgetunderlag för och Årsredovisning för 2010: en första diskussion inför beslut i Konsistoriet den 21 februari 2011 Planeringschef Nils-Fredrik Ankarcrona informerade om de nya förutsättningarna för årsredovisning som följer av förändringar i Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. De detaljerade återrapporteringskraven mönstras ut och fokus läggs på myndighetens instruktion, vilken för universitet och högskolor är Högskolelagen. Redovisades också det gemensamma arbete som pågår på universitet och högskolor för att tillgodose kraven på resultatredovisning i form av kostnad per prestation. Samtliga lärosäten fick påpekande av Riksrevisionen om att detta krav inte tillgodosåg i årsredovisningen för Ny sakkunnigbedömning av ansökningar för Distinguished Professor Award (DPA-programmet), dnr 2368/ Professor Håkan Billig redogjorde för det uppdrag han fick av rektor för Karolinska Institutet att ansvara för sakkunnigprövningen i DPA-programmet samt att utse sakkunniga och att redovisa de tio främsta ansökningarna som bör komma i fråga för medelsfördelning. Uppdraget genomfördes på följande sätt. De kvarvarande 111 behöriga sökande informerades av rektor att en ny prövning skall ske av de kvarvarande ansökningarna. De sökande informerades om proceduren för prövningen samt ombads att klassificera sina ansökningars forskningsområden och metod för att optimera rekryteringen av sakkunniga. De sökande informerades samtidigt om möjligheten att dra tillbaka sina ansökningar. Panelen med de sakkunniga komponerades så att de kollektivt på ett optimalt sätt skulle kunna täcka de sökandes sammanlagda mycket breda forskningsområden.

4 9. forts Ny sakkunnigbedömning av ansökningar för Distinguished Professor Award (DPA-programmet), dnr 2368/ Jävsregler fastställda av Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet har använts genomgående i beredningsarbetet. Bedömningen av ansökningarna har genomförts i två steg. Alla ansökningar har bedömts (0-7 gradig skala) efter de kriterier som finns angivna i utlysningen och rankats. Ett triage-förfarande har använts, där den tredjedel av ansökningarna som är högst rankade diskuterades av panelen av sakkunniga. Totalt 32 ansökningar var föremål för paneldiskussionen. Övriga ansökningar behandlades inte vidare. Panelen enades om att nedanstående tio sökande har presenterat de främsta ansökningarna och anger dem i alfabetisk ordning: Hans-Olov Adami Jonas Bergh Sven Cnattingius Laura Fratiglioni Anders Hamsten Georg Klein Lars Olson Olle Ringdén Klas Wiman Alicja Wolk - att fastställa sakkunnigpanelens förslag till mottagare av Distinguished Professor Award - att förklara punkten omedelbart justerad 10. Förslag på ny ledningsorganisation och valprocess Rektor redogjorde för förslag till ny ledningsorganisation och valprocess. Förslagen diskuterades. Konsistoriet tar ställning vid sitt nästa sammanträde. 11. Utseende av nya ledamöter i IMM, dnr IMM 6380/2010 Universitetsdirektören föredrog ärendet. IMM leds av en styrelse som enligt Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin utses för bestämd tid av Konsistoriet vid Karolinska Institutet efter samråd med de myndigheter som i första hand berörs av verksamheten. - att IMMs styrelse för perioden ska ha följande sammansättning:

5 11. forts Utseende av nya ledamöter i IMM, dnr IMM 6380/2010 Avdelningschef Anders Tegnell, Socialstyrelsen, ordförande Professor Anders Ahlbom, föreståndare IMM, vice ordförande Avdelningschef Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket Enhetschef Anita Linell, Folkhälsoinstitutet Avdelningschef Martin Eriksson, Naturvårdsverket Enhetschef Margareta Palmquist, Socialstyrelsen Docent Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen Enhetschef Nikolaj Tolstoy, Boverket Docent Anders Glynn, Livsmedelsverket Professor Nancy Pedersen, Karolinska Institutet Sektionschef Britt-Inger Kajnäs, Sveriges kommuner och landsting 12. Kontrollåtgärder utifrån riskanalys 2010, dnr 5055/ Verksamhetscontroller Ingrid Katzler föredrog ärendet. IT-chef Torbjörn Widh besvarade frågor angående risker som rör IT-säkerhet m.m. - att uppdra åt rektor att vidta adekvata kontrollåtgärder inom redovisade områden samt att återkomma till konsistoriet med information om hur arbetet fortskrider - att risken avseende antalet doktorander i förhållande till KIs kapacitet tills vidare accepteras. Risken ska bevakas utan att någon specifik kontrollåtgärd vidtas. 13. Internrevisionen a) Iakttagelser om processen Intern styrning och kontroll Internrevisionschefen redogjorde för sina iakttagelser. b) Revisionsplan för 2011 och riktlinjer för internrevisionen Internrevisionschefen redogjorde för förslag på revisionsplan för 2011 och riktlinjer. att fastställa 2011 års revisionsplan samt riktlinjer för internrevisionen. 14. Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Annika Andersson

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Protokoll fört vid det femtionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 16 september 2003

Protokoll fört vid det femtionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 16 september 2003 Protokoll fört vid det femtionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 16 september 2003 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 1(5) Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 Närvarande: Ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande Bert Allard Maria Anvret Lars Björck Lars Börjesson Kristina

Läs mer

Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m.

Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m. Universitet Bo Ahrén, ordf. Mattias Brattström, adj. Ingemar Carlstedt Susanne Iwarsson, anm. förhinder Bengt Jeppsson, anm. förhinder Kajsa Johnsson Ingalill Rahm Hallberg Anita Sjölander Region Skåne

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer