Granskning av byggnation av Falkhallen Falkenbergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av byggnation av Falkhallen Falkenbergs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av byggnation av Falkhallen Falkenbergs kommun Leif Johansson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Allmänt Konsulter Upphandling av konsultuppdrag - projektering Projektorganisation Politisk organisation/beslutsgång Tjänstemannaorganisation Upphandling av entreprenörer Upphandlingsföreskrifter Anbudsunderlag Värderingsgrunder vid prövning av anbud Ekonomisk bedömning av anbudsgivare Entreprenader Administrativa rutiner Attesträtt Rapportering Investeringsutgift Investeringsbedömning Anslaget i budget Kf (tkr) Betalning fakturering Säkerheter/garantier Ansvar Färdigställandetid Vite Försäkring Framtida driftkostnader...14

3 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Falkenbergs kommun granskat byggnationen av Falkhallen. Våra synpunkter sammanfattas enligt följande: -Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsanslaget för projektering, rivning, byggnation samt index från totala 100 mkr till 135 mkr. I 2009 års investeringsbudget ingick byggnationen av Falkhallen med ett belopp uppgående till totalt 145,8 mkr. Inventarier och utrustning + konstnärlig utsmyckning ingår ej i detta belopp, utan har en separat budget på 10 mkr + 1 mkr. I dagsläget (mars/april 2010) uppges slutlig investeringsutgift för byggnationen uppgå till i storleksordningen 152 mkr. Till detta ska läggas en kreditivkostnad på 5,1 mkr som ej fanns med i ursprunglig kalkyl. -Hur bedömningen av anbudsgivares ekonomiska ställning går till anges inte i förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter. Kommunen har inte krävt någon upplysning via exempelvis UC eller annat kreditupplysningsföretag. Vi förordar att anbudsgivare i framtida upphandlingar ska redovisa en extern bedömning av sin ekonomiska ställning genom utdrag från exempelvis UC Risk, som är ett system för kreditvärdering av svenska företag. Indelning sker i riskklasserna 1-5, där 1 innebär hög risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom en tvåårsperiod. -Anbudstiden gick ut Vår bedömning är att kommunens utvärdering av anbuden, utförd via Hifab, har skötts på ett tillfredsställande sätt. Ett av anbuden för hissentreprenader (Otis AB) var för sent inkommet varför utvärdering ej skett. Bolaget har skickat ett brev med tillhörande anbud daterat Kuvert med poststämpel som styrker för sent inkommen handling saknas dock, vilket vi ser som en brist. -Vi kan konstatera att kommunen saknar upparbetade rutiner för rapportering av större investeringsprojekt, vilket vi finner anmärkningsvärt. Under hela byggtiden har det varken lämnats eller efterfrågats någon skriftlig eller muntlig rapportering till/från kommunstyrelsen eller tekniska nämnden, något som vi ställer oss kritiska till. Ej heller FaBo har efter övertagandet ( ) lämnat någon rapportering direkt till kommunstyrelsen utan FaBo har informerat ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret samt den egna styrelsen. -Vi har utfört en kontroll av upprättad betalningsplan. Betalningar har utförts enligt planen utom för NCC Mark där beloppen på erhållen faktura och upprättad betalningsplan skiljer sig åt. Enligt betalningsplanen ska 10% av fakturabeloppet innehållas till efter slutbesiktning och avhjälpande av fel. Till och med den fjärde fakturan innehöll kommunen ej dessa 10%, men från och med faktura nummer fem innehölls 10% + tidigare ej innehållet belopp. Kommunen innehåller fortfarande 100 tkr för felavhjälpning och färdigställande. 3

4 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Falkenbergs kommun granskat byggnationen av Falkhallen. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen har varit att följa entreprenaden från beslut till färdigställande. Granskningen har inriktats på följande kontrollmål: -Beslutsunderlag i form av investerings- och driftkalkyler. -Upprättande av administrativa föreskrifter förfrågningsunderlag -Upphandling av projektörer, tillämpning av LOU. -Projektorganisation; beslutsgång tjänstemannaorganisation -Upphandling av entreprenörer; anbudsunderlag - granskning av inkomna anbud, LOU. -Ekonomisk bedömning av anbudsgivare -Administrativa rutiner; attesträtt och delegationsordning, utbetalningsrutiner, säkerheter/bankgarantier, försäkringar m m. -Framtida driftskostnader -Rapportering till den politiska ledningen -Stickprovskontroller Granskningen har genomförts genom att vi följt ärendegången via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi har även haft kontakt med byggledningskonsult Björn Karlsson på Hifab Byggprojektledaren AB (Hifab) samt tagit del av aktuella dokument, protokoll, anbudshandlingar m m. Vidare har intervjuer skett med beställarens ombud Lars-Erik Lundin och byggnadsassistent Maria Nylander vid Stadsbyggnadskontoret. Kontakter har även förekommit med FaBo s VD Thomas Brynås. Rapporten är sakavstämd med berörda tjänstemän. 4 Allmänt Uppförandet av en evenemangshall/idrottshall i Falkenberg har varit en aktuell fråga under en stor del av 1990-talet. Alternativa placeringar av en hall har varit föremål för utredningar. 4

5 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att utreda och kostnadsberäkna en nybyggnation av evenemangshall/idrottshall inom kv Krispeln, Igeldammen och Nyhemsplan. Rivningslov för befintliga byggnader (Visningshallen) beviljades Utifrån ett funktions- och lokalprogram, framtaget i februari 2004 av en arbetsgrupp med Björn Karlsson som medverkande konsult, utlystes en arkitekttävlan i april 2004 där White Arkitekter utsågs till vinnare. Upphandling av konsulter för projektering utfördes under senare delen av 2005 (se nedan pkt 5.1). Projektering utfördes under Hifab AB upprättade administrativa föreskrifter förfrågningsunderlag för blivande generalentreprenör och underentreprenörer daterat Anbudstidens utgång var Bruttoarea (BTA) ca m2. BRA-yta m2. 5 Konsulter 5.1 Upphandling av konsultuppdrag - projektering Ledstjärnorna inom lagen för offentlig upphandling LOU är affärsmässighet, utnyttjande av konkurrens och objektivitet mot leverantör. För projektering av Falkhallen har kommunen upphandlat och anlitat nedanstående konsulter: Projekteringsledare: Hifab AB, Björn Karlsson Arkitekt: White Arkitekter AB Landskapsarkitekt: GF Konsult AB Byggnadskonstruktör: VBK Konsult geoteknik: WSP Samhällsbyggnad AB VVS-projektör: Andersson & Hultmark AB Sprinklerkonsult: - - El- och hisskonsult Per Schönbeck Elprojekt AB Konsult akustik och ljud Akustikon AB Storkök Storköksplanerarna Brandteknisk beskrivning ÅF Upphandlingen skedde som öppen upphandling. Annonsering har skett. 5

6 Vår granskning visar att kommunen följt lagen om offentlig upphandling, LOU och vi anser att kommunens utvärdering av anbuden, utförd via Hifab, har skötts på ett tillfredsställande sätt. 6 Projektorganisation 6.1 Politisk organisation/beslutsgång Kommunstyrelsen är politisk nämnd för byggnationen. 6.2 Tjänstemannaorganisation Till projektet finns knutet en lednings- och styrgrupp bestående av: Rolf Landholm, kommunchef Curt Wirström, förvaltningschef kultur och fritid Lars-Erik Lundin, stadsbyggnadskontoret Hans-Erik Wortmann, - - Tidigare deltog även Lars Hammarberg, förvaltningschef barn- och utbildning Byggledningskonsulten från Hifab har regelbundna träffar med denna grupp. Vidarerapportering sker sedan till respektive nämnd. Ansvarig tjänsteman för projektet är Lars-Erik Lundin som tillika är beställarens ombud. Byggledare är Sweco Management, Lars Kjellgard. Kvalitetsansvarig enligt PBL är Magnus Forsberg, SF Byggkonsult AB. Beställarens miljöansvarige är Nadja Lindhe, White Arkitekter AB. 7 Upphandling av entreprenörer 7.1 Upphandlingsföreskrifter Lagen om offentlig upphandling har gällt för upphandlingen. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalen och lokaltidningen samt inom EU. Öppen upphandling har 6

7 tillämpats. Entreprenadformen är samordnad generalentreprenad. Ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. 7.2 Anbudsunderlag Underlag för lämnade anbud har utgjorts av upprättade beskrivningar, ritningar, övriga handlingar samt administrativa föreskrifter daterade Beställaren har tillhandahållit anbudsgivare en omgång förfrågningsunderlag i pappersformat samt en omgång på CD-skiva. 7.3 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Det anbud som varit mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till nedanstående kriterier har antagits: -Prissättning 70% -Referenser liknande projekt 10% -Kompetens och organisation 15% -Kvalitets- och miljösystem 5% 7.4 Ekonomisk bedömning av anbudsgivare I förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter, avsnitt om Prövning av anbudsgivare anges att vid kvalificering bedöms anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning. Hur bedömningen av anbudsgivares ekonomiska ställning går till anges inte. Kommunen har inte krävt någon upplysning via exempelvis UC eller annat kreditupplysningsföretag. Hifab uppger att årsredovisningar begärts in och att man översiktligt kontrollerat entreprenörernas ekonomiska ställning. Vi förordar att anbudsgivare i framtida upphandlingar ska redovisa en extern bedömning av sin ekonomiska ställning genom utdrag från exempelvis UC Risk, som är ett system för kreditvärdering av svenska företag. Indelning sker i riskklasserna 1-5, där 1 innebär hög risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom en tvåårsperiod. 7

8 7.5 Entreprenader Anbudstiden förlängdes drygt 14 dagar till Protokoll upprättades Hifab granskade de inkomna anbuden. Tilldelningsbesked lämnades över antagna entreprenörer. Antagna anbud Vid anbudsöppning och efter utvärdering antogs följande entreprenörer: Entreprenörer Belopp Avl. anbud Byggentreprenad Tage & Söner/NCC 75,8 mkr/79,5mkr 2 Markentreprenad NCC Construction AB 4,9 mkr 2 Rörentreprenad Falkenbergs Rör AB 5,0 mkr 2 Sprinklerentreprenad Inst.bol. Sprinkler Gbg 1 mkr 3 Luftbehandlingsentreprenad Falkenbergs Rör AB 4,3 mkr 5 Styr- o övervakningsentr Systeminstallation AB 0,7 mkr 2 El o teleentreprenad Bravida Sverige AB 10,2 mkr 3 Hissentreprenad Kone AB 0,6 mkr 3 Storköksentreprenad Capro Hedenstedt AB 0,7 mkr 4 Vår bedömning är att kommunens utvärdering av anbuden, utförd via Hifab, har skötts på ett tillfredsställande sätt. Ett av anbuden för hissentreprenader (Otis AB) var för sent inkommet varför utvärdering ej skett. Bolaget har skickat ett brev med tillhörande anbud daterat Kuvert med poststämpel som styrker för sent inkommen handling saknas, vilket vi ser som en brist. Överprövning upphandling När det gäller byggentreprenaden inkom två anbud, Tage & Söner och NCC. Tage & Söner utsågs av kommunen. Beslutet överklagades dock till länsrätten av NCC, som sedermera blev tilldelade entreprenaden. Beslutet i länsrätten överklagades till kammarrätten av Falkenbergs kommun. Kommunens yrkande var att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och att kommunen skulle få avsluta upphandlingen. Kommunens framställan togs ej upp för prövning innebärande att länsrättens tidigare beslut kvarstod. Kommunen beslöt då att tilldela NCC uppdraget. 8

9 Efter tilldelningsbeslutet överklagade Tage & Söner till länsrätten och ansåg att kommunen skulle göra om upphandlingen. Länsrätten ansåg att Tage & Söner ej hade rätt att överklaga. Tage & Söner begärde därefter överprövning av ärendet hos Kammarrätten, som ej hörsammade detta krav. Efter upphandling och tilldelningsbeslut startade en process med överklagande som pågick under ca 9 månader. Vissa anbud gällde inte längre och nya förhandlingar/diskussioner fick föras med entreprenörerna. Orsaken till tvisten gällande byggentreprenaden var en handling som Tage & Söner bifogade anbudet och som länsrätten bedömde som en reservation. Ovannämnda rättsprocess innebar att kommunen fick problem med anbudens giltighet när det gällde några underentreprenörer. Flertalet entreprenörer, dock inte alla, förlängde anbudens giltighetstid vid byggstart inom en relativt snar framtid. Markarbeten: Anbudssumma kvarstår. Indexuppräkning från juni Rörentreprenad: Anbudssumma kvarstår och ska ej indexregleras. Luftentreprenad: Anbudssumma kvarstår och ska ej indexregleras. Styr och övervakning: Anbudssumma kvarstår. Indexuppräkning från september Hissentreprenad: Anbudssumma kvarstår t o m därefter indexreglering. Storkök: Anbudssumma kvarstår. Indexuppräkning från oktober El o tele: Anbudssumman kvarstår. Indexuppräkning från oktober Sprinkler. Anbudssumman kvarstår och ska ej indexregleras. 8 Administrativa rutiner 8.1 Attesträtt Underentreprenören fakturerar Falkenbergs kommun utifrån lämnad betalningsplan. Faktura skickas till kommunen där den konteras och kommunens kontrollant gör en genomgång av fakturaunderlaget och mottagningsattesterar. Kommunens projektledare huvudattesterar. 9

10 Stickprovsvisa kontroller visar att upprättade attestrutiner har följts. 8.2 Rapportering Kommunstyrelsen är beställare, men det finns inga upparbetade rutiner för rapportering av den här typen av investeringar. Under tiden fram till byggnationen påbörjades fanns en styrgrupp. I budgetarbetet inför 2009 fördes diskussioner i kommunstyrelsen angående investeringsbeloppet som då bedömdes uppgå till 145,8 mnkr. Under hela byggtiden har det varken lämnats eller efterfrågats någon skriftlig eller muntlig rapportering till kommunstyrelsen eller tekniska nämnden, något som vi ställer oss kritiska till. Ej heller FaBo har efter övertagandet ( ) lämnat någon rapportering direkt till kommunstyrelsen utan FaBo har informerat ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret samt den egna styrelsen. Enligt uppgift från beställarens ombud på stadsbyggnadskontoret hade rapportering skett till kommunstyrelsen ifall större avvikelser skett under byggtiden. Vi kan konstatera att kommunen saknar upparbetade rutiner för rapportering av större investeringsprojekt, något som vi finner anmärkningsvärt. 9 Investeringsutgift 9.1 Investeringsbedömning Bedömning av investeringens storlek grundar sig på den investeringskalkyl som upprättades i Funktions- och lokalprogrammet 2004 och som senast reviderades Anslaget i budget Kf (tkr) Beräknad investeringsutgift, och : 10

11 Hus -Entreprenadkostnader exkl mark Mark -Entreprenadkostnader utvändig mark Rivning Evakuering Byggherrekostnader (Projekter, anslutningskostn m m) Besiktningar Förstudier, utredningar (2003, 2004 och våren 2005) Summa utgifter Tillkommande entreprenadutgifter: -Utökning av sprinkler i hallarna Ljudanläggning, publikt ljud Reservkostnad Summa Under projektets gång har bruttoarean (BTA) utökats med ca kvm. Slutlig bruttoarea (BTA) m2. Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsanslaget för projektering, rivning, byggnation samt index från totala 100 mkr till ca135 mkr. Under projekteringen togs några kalkyler fram där högre kostnader indikerades. Indexutvecklingen mellan har varit 11%-48% beroende på kategori. Beloppet i byggentreprenaden 2007 avser anbud lämnat av Tage & Söner AB. NCC:s anbud slutar på 79,5 mkr och ingår i beräkningen Tomtmarken tillhörde sedan tidigare kommunen. Någon kostnad för denna ingår inte i investeringsbudgeten. 11

12 I 2009 års investeringsbudget ingick byggnationen av Falkhallen med ett belopp uppgående till totalt 145,8 mkr. Inventarier och utrustning + konstnärlig utsmyckning ingår ej i detta belopp, utan har en separat budget på 10 mkr + 1 mkr. Reservbeloppet på 9,8 mkr har huvudsakligen använts till entreprenaddelen som utökats från 98,3 mkr till 107,8 mkr. Fördyringen från 134,6 mkr till 145,8 mkr utgörs främst av en budgetreserv på ca 12 mkr avseende ändrings- och tilläggsarbeten. I dagsläget (mars/april 2010) uppges slutlig investeringsutgift för byggnationen uppgå till i storleksordningen152 mkr. Till detta ska läggas en kreditivkostnad för kommunen fram till 2008 på 5,1 mkr, som ej fanns med i ursprunglig kalkyl. Kreditivkostnad för Fabo har ej medräknats. 9.3 Betalning fakturering Betalningstiden är 30 dagar räknat från den dag beställaren mottager fakturan. Betalningsplan upprättas av entreprenören. Överenskommen betalningsplan ska föreligga innan första á-contoutbetalning. Kontraktssumman faktureras enligt betalningsplanen och vid faktureringstillfället ska faktura endast omfatta utfört arbete. Utöver upprättad betalningsplan tillkommer ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten). Förskott beviljas ej. Fakturering får ske högst en gång per månad. Mervärdesskatt ska debiteras beställaren i slutfakturan. Enligt Skattemyndigheten ska mervärdesskatt från och med 2007 debiteras i samband med faktureringen, vilket entreprenadens leverantörer har följt. Vi har utfört en kontroll av upprättad betalningsplan. Betalningar har utförts enligt planen utom för NCC Mark där beloppen på erhållen faktura och upprättad betalningsplan skiljer sig åt. Enligt betalningsplanen ska 10% av fakturabeloppet innehållas till efter slutbesiktning och avhjälpande av fel. Till och med den fjärde fakturan innehöll kommunen ej dessa 10%, men från och med faktura nummer fem innehölls 10% + tidigare ej innehållet belopp. Kommunen innehåller fortfarande 100 tkr för felavhjälpning och färdigställande. 10 Säkerheter/garantier Enligt de administrativa föreskrifterna anges att Generalentreprenören ska ställa säkerhet i form av bankgaranti/byggsäkerhet för rätta fullgörandet av sitt åtagande. 12

13 Säkerheten ska utställas att gälla för ett belopp av 10% av värdet av de kontraktsarbeten som generalentreprenören själv utför, men ska dock gälla till förmån för byggherren för hela generalentreprenadåtagandet. På liknande sätt ska underentreprenör till generalentreprenör ställa godtagbar säkerhet i form av bankgaranti/byggsäkerhet för sitt åtagande. Vi har gått igenom befintliga bankgarantier och inte funnit något att erinra. Bankgarantierna innebär att banken går i borgen såsom för egen skuld ( s k proprieborgen) för rätta fullgörandet av entreprenörens förpliktelser gentemot kommunen. Under själva entreprenadtiden är beloppet 10% av entreprenadsumman och under garantitiden (2 år) 5% av samma summa. 11 Ansvar 11.1 Färdigställandetid Entreprenaden skulle enligt ursprunglig tidsplan vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast På grund av överklaganden blev tidpunkten framflyttad till Vite Vid försening ska entreprenörerna betala vite i varierande grad för varje påbörjad vecka som entreprenaden i sin helhet försenas. Vitesbeloppen varierar mellan 0,5% av den sammanlagda kontraktssumman för generalentreprenaden upp till 1% för kontraktssumman för underentreprenaderna. I samband med ÄTA- och slutreglering pågår en diskussion om vitesklausul Försäkring Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkringar ska minst vara enligt Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, för entreprenadverksamhet. Entreprenören ska lämna bevis om att kraven uppfyllts. 13

14 Vi har gått igenom samtliga försäkringsbevis och har inget att erinra angående materialet. 12 Framtida driftkostnader Hifab/kommunen har tagit fram en driftkostnadskalkyl för Falkhallen baserad på en investeringskostnad på 115,2 mkr. Kalkylen är från och har således ej daterats upp utifrån senare förändringar i investeringskostnaden. Årshyran beräknas till 8,3 mkr fördelad på driftkostnad på ca 2 mkr och kapitalkostnader på ca 6,3 mkr. Största delen av kostnaderna utgörs av kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning) som svarar för minst 75% av totalhyran. Beräknade driftkostnader fördelar sig enligt nedan (tkr): Kapitalkostnad, första året -Investering tkr -Avskrivning 2% Internränta 5% Totalt tkr Kapitalkostnaden på hela avskrivningstiden, per år Annuitet, ränta 5% och avskrivning 50 år = 0, Driftkostnad beräknad på BRA, bruksarean kvm -Administrationskostnad 15:-/kvm 111 -Teknisk fastighesskötsel 25:-/kvm 185 -Försäkring 4:-/kvm 30 -Sophämtning 4:-/kvm 30 -Underhåll 60:-/kvm 443 -Städ 60:-/kvm 443 Förbrukningskostnad -El 40:-/kvm 295 -Fjärrvärme 55:-/kvm 406 -Vatten 10:-/kvm 74 Summa driftkostnad 273:-/kvm Summa drift- och kapitalkostnad tkr 14

15 Övrigt -Personalkostnad, grundbemanning två tjänster, ca 900 tkr. -Driftintäkter i form av träningsavgifter, hallhyror, större arrangemang m m har ej beräknats i detta skede. -Till summa drift- och kapitalkostnader tillkommer kostnader för övrig verksamhetsbemanning, exempelvis vid arrangemang, extra städning m m. Även kapital- och underhållskostnader för all verksamhetsutrustning tillkommer. Driftkostnadsberäkningen gjordes 2004 och investeringskostnaden som ligger till grund för kapitalkostnadsberäkningen är från 2006 varför ovannämnda kalkyl inte är helt aktuell. En omräkning av kapitalkostnaden utifrån dagens beräknade investeringsnivå på 152 mnkr visar på en kapitalkostnad som blir ca 2 mnkr högre per år, ca 8,3 mnkr. Även driftkostnaderna bör bli högre. En kapitalkostnad utifrån en avskrivningstid på 30 år istället, som kanske är mer rimligt, skulle innebära att kapitalkostnaden första året vid en aktuell investering på ca 152 mkr skulle uppgå till ca 12,7 mkr. En annuitetsberäkning enligt ovan ger en årlig kapitalkostnad på ca 10,6 mnkr. Enligt kontakter med Fabo i slutet av mars 2010 betalas en preliminär hyra från och med på 12,5 mkr. Det finns ett preliminärt hyresavtal upprättat med kommunen, som gäller tills slutkostnaden är klar. Enligt detta ska 115kr/kvm ingå i hyresbeloppet för drift och administration. Här ingår inte taxebundna kostnader som värme, el, va och renhållning, som för 2010 uppgår till ca 900 tkr. Kostnad för planerat underhåll tillkommer löpande efter år 1. 15

Byggnation operationsprojektet Sjukhuset i Varberg

Byggnation operationsprojektet Sjukhuset i Varberg Revisionsrapport* Byggnation operationsprojektet Sjukhuset i Varberg Landstinget Halland 2008-01-21 Leif Johansson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Bakgrund...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad. Länssjukhuset Halmstad 2005-05-20. Leif Jacobsson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad. Länssjukhuset Halmstad 2005-05-20. Leif Jacobsson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad Länssjukhuset Halmstad 2005-05-20 Leif Jacobsson Leif Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...0 2. Bakgrund...2 2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Revisionsrapport Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun November 2010 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Revisionsrapport Björkhammar-Nytt äldreboende. Ragunda kommun

Revisionsrapport Björkhammar-Nytt äldreboende. Ragunda kommun Revisionsrapport Björkhammar-Nytt äldreboende Ragunda kommun 28 maj 2014 28 maj 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 0 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Förstudie, Upphandling löpande räkning

Förstudie, Upphandling löpande räkning Revisionsrapport Förstudie, Upphandling löpande räkning Östersunds kommun 2010-06-15 Anneth Nyqvist 2010-06-15 Anneth Nyqvist, projektledare/uppdragsledare Hans Stark sakgranskning Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun. Jönköping Januari 2008 Lars Edgren

Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun. Jönköping Januari 2008 Lars Edgren Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun Jönköping Januari 2008 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun...1

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer