Granskning av byggnation av Falkhallen Falkenbergs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av byggnation av Falkhallen Falkenbergs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av byggnation av Falkhallen Falkenbergs kommun Leif Johansson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Allmänt Konsulter Upphandling av konsultuppdrag - projektering Projektorganisation Politisk organisation/beslutsgång Tjänstemannaorganisation Upphandling av entreprenörer Upphandlingsföreskrifter Anbudsunderlag Värderingsgrunder vid prövning av anbud Ekonomisk bedömning av anbudsgivare Entreprenader Administrativa rutiner Attesträtt Rapportering Investeringsutgift Investeringsbedömning Anslaget i budget Kf (tkr) Betalning fakturering Säkerheter/garantier Ansvar Färdigställandetid Vite Försäkring Framtida driftkostnader...14

3 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Falkenbergs kommun granskat byggnationen av Falkhallen. Våra synpunkter sammanfattas enligt följande: -Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsanslaget för projektering, rivning, byggnation samt index från totala 100 mkr till 135 mkr. I 2009 års investeringsbudget ingick byggnationen av Falkhallen med ett belopp uppgående till totalt 145,8 mkr. Inventarier och utrustning + konstnärlig utsmyckning ingår ej i detta belopp, utan har en separat budget på 10 mkr + 1 mkr. I dagsläget (mars/april 2010) uppges slutlig investeringsutgift för byggnationen uppgå till i storleksordningen 152 mkr. Till detta ska läggas en kreditivkostnad på 5,1 mkr som ej fanns med i ursprunglig kalkyl. -Hur bedömningen av anbudsgivares ekonomiska ställning går till anges inte i förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter. Kommunen har inte krävt någon upplysning via exempelvis UC eller annat kreditupplysningsföretag. Vi förordar att anbudsgivare i framtida upphandlingar ska redovisa en extern bedömning av sin ekonomiska ställning genom utdrag från exempelvis UC Risk, som är ett system för kreditvärdering av svenska företag. Indelning sker i riskklasserna 1-5, där 1 innebär hög risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom en tvåårsperiod. -Anbudstiden gick ut Vår bedömning är att kommunens utvärdering av anbuden, utförd via Hifab, har skötts på ett tillfredsställande sätt. Ett av anbuden för hissentreprenader (Otis AB) var för sent inkommet varför utvärdering ej skett. Bolaget har skickat ett brev med tillhörande anbud daterat Kuvert med poststämpel som styrker för sent inkommen handling saknas dock, vilket vi ser som en brist. -Vi kan konstatera att kommunen saknar upparbetade rutiner för rapportering av större investeringsprojekt, vilket vi finner anmärkningsvärt. Under hela byggtiden har det varken lämnats eller efterfrågats någon skriftlig eller muntlig rapportering till/från kommunstyrelsen eller tekniska nämnden, något som vi ställer oss kritiska till. Ej heller FaBo har efter övertagandet ( ) lämnat någon rapportering direkt till kommunstyrelsen utan FaBo har informerat ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret samt den egna styrelsen. -Vi har utfört en kontroll av upprättad betalningsplan. Betalningar har utförts enligt planen utom för NCC Mark där beloppen på erhållen faktura och upprättad betalningsplan skiljer sig åt. Enligt betalningsplanen ska 10% av fakturabeloppet innehållas till efter slutbesiktning och avhjälpande av fel. Till och med den fjärde fakturan innehöll kommunen ej dessa 10%, men från och med faktura nummer fem innehölls 10% + tidigare ej innehållet belopp. Kommunen innehåller fortfarande 100 tkr för felavhjälpning och färdigställande. 3

4 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Falkenbergs kommun granskat byggnationen av Falkhallen. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen har varit att följa entreprenaden från beslut till färdigställande. Granskningen har inriktats på följande kontrollmål: -Beslutsunderlag i form av investerings- och driftkalkyler. -Upprättande av administrativa föreskrifter förfrågningsunderlag -Upphandling av projektörer, tillämpning av LOU. -Projektorganisation; beslutsgång tjänstemannaorganisation -Upphandling av entreprenörer; anbudsunderlag - granskning av inkomna anbud, LOU. -Ekonomisk bedömning av anbudsgivare -Administrativa rutiner; attesträtt och delegationsordning, utbetalningsrutiner, säkerheter/bankgarantier, försäkringar m m. -Framtida driftskostnader -Rapportering till den politiska ledningen -Stickprovskontroller Granskningen har genomförts genom att vi följt ärendegången via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi har även haft kontakt med byggledningskonsult Björn Karlsson på Hifab Byggprojektledaren AB (Hifab) samt tagit del av aktuella dokument, protokoll, anbudshandlingar m m. Vidare har intervjuer skett med beställarens ombud Lars-Erik Lundin och byggnadsassistent Maria Nylander vid Stadsbyggnadskontoret. Kontakter har även förekommit med FaBo s VD Thomas Brynås. Rapporten är sakavstämd med berörda tjänstemän. 4 Allmänt Uppförandet av en evenemangshall/idrottshall i Falkenberg har varit en aktuell fråga under en stor del av 1990-talet. Alternativa placeringar av en hall har varit föremål för utredningar. 4

5 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att utreda och kostnadsberäkna en nybyggnation av evenemangshall/idrottshall inom kv Krispeln, Igeldammen och Nyhemsplan. Rivningslov för befintliga byggnader (Visningshallen) beviljades Utifrån ett funktions- och lokalprogram, framtaget i februari 2004 av en arbetsgrupp med Björn Karlsson som medverkande konsult, utlystes en arkitekttävlan i april 2004 där White Arkitekter utsågs till vinnare. Upphandling av konsulter för projektering utfördes under senare delen av 2005 (se nedan pkt 5.1). Projektering utfördes under Hifab AB upprättade administrativa föreskrifter förfrågningsunderlag för blivande generalentreprenör och underentreprenörer daterat Anbudstidens utgång var Bruttoarea (BTA) ca m2. BRA-yta m2. 5 Konsulter 5.1 Upphandling av konsultuppdrag - projektering Ledstjärnorna inom lagen för offentlig upphandling LOU är affärsmässighet, utnyttjande av konkurrens och objektivitet mot leverantör. För projektering av Falkhallen har kommunen upphandlat och anlitat nedanstående konsulter: Projekteringsledare: Hifab AB, Björn Karlsson Arkitekt: White Arkitekter AB Landskapsarkitekt: GF Konsult AB Byggnadskonstruktör: VBK Konsult geoteknik: WSP Samhällsbyggnad AB VVS-projektör: Andersson & Hultmark AB Sprinklerkonsult: - - El- och hisskonsult Per Schönbeck Elprojekt AB Konsult akustik och ljud Akustikon AB Storkök Storköksplanerarna Brandteknisk beskrivning ÅF Upphandlingen skedde som öppen upphandling. Annonsering har skett. 5

6 Vår granskning visar att kommunen följt lagen om offentlig upphandling, LOU och vi anser att kommunens utvärdering av anbuden, utförd via Hifab, har skötts på ett tillfredsställande sätt. 6 Projektorganisation 6.1 Politisk organisation/beslutsgång Kommunstyrelsen är politisk nämnd för byggnationen. 6.2 Tjänstemannaorganisation Till projektet finns knutet en lednings- och styrgrupp bestående av: Rolf Landholm, kommunchef Curt Wirström, förvaltningschef kultur och fritid Lars-Erik Lundin, stadsbyggnadskontoret Hans-Erik Wortmann, - - Tidigare deltog även Lars Hammarberg, förvaltningschef barn- och utbildning Byggledningskonsulten från Hifab har regelbundna träffar med denna grupp. Vidarerapportering sker sedan till respektive nämnd. Ansvarig tjänsteman för projektet är Lars-Erik Lundin som tillika är beställarens ombud. Byggledare är Sweco Management, Lars Kjellgard. Kvalitetsansvarig enligt PBL är Magnus Forsberg, SF Byggkonsult AB. Beställarens miljöansvarige är Nadja Lindhe, White Arkitekter AB. 7 Upphandling av entreprenörer 7.1 Upphandlingsföreskrifter Lagen om offentlig upphandling har gällt för upphandlingen. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalen och lokaltidningen samt inom EU. Öppen upphandling har 6

7 tillämpats. Entreprenadformen är samordnad generalentreprenad. Ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. 7.2 Anbudsunderlag Underlag för lämnade anbud har utgjorts av upprättade beskrivningar, ritningar, övriga handlingar samt administrativa föreskrifter daterade Beställaren har tillhandahållit anbudsgivare en omgång förfrågningsunderlag i pappersformat samt en omgång på CD-skiva. 7.3 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Det anbud som varit mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till nedanstående kriterier har antagits: -Prissättning 70% -Referenser liknande projekt 10% -Kompetens och organisation 15% -Kvalitets- och miljösystem 5% 7.4 Ekonomisk bedömning av anbudsgivare I förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter, avsnitt om Prövning av anbudsgivare anges att vid kvalificering bedöms anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning. Hur bedömningen av anbudsgivares ekonomiska ställning går till anges inte. Kommunen har inte krävt någon upplysning via exempelvis UC eller annat kreditupplysningsföretag. Hifab uppger att årsredovisningar begärts in och att man översiktligt kontrollerat entreprenörernas ekonomiska ställning. Vi förordar att anbudsgivare i framtida upphandlingar ska redovisa en extern bedömning av sin ekonomiska ställning genom utdrag från exempelvis UC Risk, som är ett system för kreditvärdering av svenska företag. Indelning sker i riskklasserna 1-5, där 1 innebär hög risk och 5 lägsta risk att komma på obestånd inom en tvåårsperiod. 7

8 7.5 Entreprenader Anbudstiden förlängdes drygt 14 dagar till Protokoll upprättades Hifab granskade de inkomna anbuden. Tilldelningsbesked lämnades över antagna entreprenörer. Antagna anbud Vid anbudsöppning och efter utvärdering antogs följande entreprenörer: Entreprenörer Belopp Avl. anbud Byggentreprenad Tage & Söner/NCC 75,8 mkr/79,5mkr 2 Markentreprenad NCC Construction AB 4,9 mkr 2 Rörentreprenad Falkenbergs Rör AB 5,0 mkr 2 Sprinklerentreprenad Inst.bol. Sprinkler Gbg 1 mkr 3 Luftbehandlingsentreprenad Falkenbergs Rör AB 4,3 mkr 5 Styr- o övervakningsentr Systeminstallation AB 0,7 mkr 2 El o teleentreprenad Bravida Sverige AB 10,2 mkr 3 Hissentreprenad Kone AB 0,6 mkr 3 Storköksentreprenad Capro Hedenstedt AB 0,7 mkr 4 Vår bedömning är att kommunens utvärdering av anbuden, utförd via Hifab, har skötts på ett tillfredsställande sätt. Ett av anbuden för hissentreprenader (Otis AB) var för sent inkommet varför utvärdering ej skett. Bolaget har skickat ett brev med tillhörande anbud daterat Kuvert med poststämpel som styrker för sent inkommen handling saknas, vilket vi ser som en brist. Överprövning upphandling När det gäller byggentreprenaden inkom två anbud, Tage & Söner och NCC. Tage & Söner utsågs av kommunen. Beslutet överklagades dock till länsrätten av NCC, som sedermera blev tilldelade entreprenaden. Beslutet i länsrätten överklagades till kammarrätten av Falkenbergs kommun. Kommunens yrkande var att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och att kommunen skulle få avsluta upphandlingen. Kommunens framställan togs ej upp för prövning innebärande att länsrättens tidigare beslut kvarstod. Kommunen beslöt då att tilldela NCC uppdraget. 8

9 Efter tilldelningsbeslutet överklagade Tage & Söner till länsrätten och ansåg att kommunen skulle göra om upphandlingen. Länsrätten ansåg att Tage & Söner ej hade rätt att överklaga. Tage & Söner begärde därefter överprövning av ärendet hos Kammarrätten, som ej hörsammade detta krav. Efter upphandling och tilldelningsbeslut startade en process med överklagande som pågick under ca 9 månader. Vissa anbud gällde inte längre och nya förhandlingar/diskussioner fick föras med entreprenörerna. Orsaken till tvisten gällande byggentreprenaden var en handling som Tage & Söner bifogade anbudet och som länsrätten bedömde som en reservation. Ovannämnda rättsprocess innebar att kommunen fick problem med anbudens giltighet när det gällde några underentreprenörer. Flertalet entreprenörer, dock inte alla, förlängde anbudens giltighetstid vid byggstart inom en relativt snar framtid. Markarbeten: Anbudssumma kvarstår. Indexuppräkning från juni Rörentreprenad: Anbudssumma kvarstår och ska ej indexregleras. Luftentreprenad: Anbudssumma kvarstår och ska ej indexregleras. Styr och övervakning: Anbudssumma kvarstår. Indexuppräkning från september Hissentreprenad: Anbudssumma kvarstår t o m därefter indexreglering. Storkök: Anbudssumma kvarstår. Indexuppräkning från oktober El o tele: Anbudssumman kvarstår. Indexuppräkning från oktober Sprinkler. Anbudssumman kvarstår och ska ej indexregleras. 8 Administrativa rutiner 8.1 Attesträtt Underentreprenören fakturerar Falkenbergs kommun utifrån lämnad betalningsplan. Faktura skickas till kommunen där den konteras och kommunens kontrollant gör en genomgång av fakturaunderlaget och mottagningsattesterar. Kommunens projektledare huvudattesterar. 9

10 Stickprovsvisa kontroller visar att upprättade attestrutiner har följts. 8.2 Rapportering Kommunstyrelsen är beställare, men det finns inga upparbetade rutiner för rapportering av den här typen av investeringar. Under tiden fram till byggnationen påbörjades fanns en styrgrupp. I budgetarbetet inför 2009 fördes diskussioner i kommunstyrelsen angående investeringsbeloppet som då bedömdes uppgå till 145,8 mnkr. Under hela byggtiden har det varken lämnats eller efterfrågats någon skriftlig eller muntlig rapportering till kommunstyrelsen eller tekniska nämnden, något som vi ställer oss kritiska till. Ej heller FaBo har efter övertagandet ( ) lämnat någon rapportering direkt till kommunstyrelsen utan FaBo har informerat ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret samt den egna styrelsen. Enligt uppgift från beställarens ombud på stadsbyggnadskontoret hade rapportering skett till kommunstyrelsen ifall större avvikelser skett under byggtiden. Vi kan konstatera att kommunen saknar upparbetade rutiner för rapportering av större investeringsprojekt, något som vi finner anmärkningsvärt. 9 Investeringsutgift 9.1 Investeringsbedömning Bedömning av investeringens storlek grundar sig på den investeringskalkyl som upprättades i Funktions- och lokalprogrammet 2004 och som senast reviderades Anslaget i budget Kf (tkr) Beräknad investeringsutgift, och : 10

11 Hus -Entreprenadkostnader exkl mark Mark -Entreprenadkostnader utvändig mark Rivning Evakuering Byggherrekostnader (Projekter, anslutningskostn m m) Besiktningar Förstudier, utredningar (2003, 2004 och våren 2005) Summa utgifter Tillkommande entreprenadutgifter: -Utökning av sprinkler i hallarna Ljudanläggning, publikt ljud Reservkostnad Summa Under projektets gång har bruttoarean (BTA) utökats med ca kvm. Slutlig bruttoarea (BTA) m2. Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsanslaget för projektering, rivning, byggnation samt index från totala 100 mkr till ca135 mkr. Under projekteringen togs några kalkyler fram där högre kostnader indikerades. Indexutvecklingen mellan har varit 11%-48% beroende på kategori. Beloppet i byggentreprenaden 2007 avser anbud lämnat av Tage & Söner AB. NCC:s anbud slutar på 79,5 mkr och ingår i beräkningen Tomtmarken tillhörde sedan tidigare kommunen. Någon kostnad för denna ingår inte i investeringsbudgeten. 11

12 I 2009 års investeringsbudget ingick byggnationen av Falkhallen med ett belopp uppgående till totalt 145,8 mkr. Inventarier och utrustning + konstnärlig utsmyckning ingår ej i detta belopp, utan har en separat budget på 10 mkr + 1 mkr. Reservbeloppet på 9,8 mkr har huvudsakligen använts till entreprenaddelen som utökats från 98,3 mkr till 107,8 mkr. Fördyringen från 134,6 mkr till 145,8 mkr utgörs främst av en budgetreserv på ca 12 mkr avseende ändrings- och tilläggsarbeten. I dagsläget (mars/april 2010) uppges slutlig investeringsutgift för byggnationen uppgå till i storleksordningen152 mkr. Till detta ska läggas en kreditivkostnad för kommunen fram till 2008 på 5,1 mkr, som ej fanns med i ursprunglig kalkyl. Kreditivkostnad för Fabo har ej medräknats. 9.3 Betalning fakturering Betalningstiden är 30 dagar räknat från den dag beställaren mottager fakturan. Betalningsplan upprättas av entreprenören. Överenskommen betalningsplan ska föreligga innan första á-contoutbetalning. Kontraktssumman faktureras enligt betalningsplanen och vid faktureringstillfället ska faktura endast omfatta utfört arbete. Utöver upprättad betalningsplan tillkommer ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten). Förskott beviljas ej. Fakturering får ske högst en gång per månad. Mervärdesskatt ska debiteras beställaren i slutfakturan. Enligt Skattemyndigheten ska mervärdesskatt från och med 2007 debiteras i samband med faktureringen, vilket entreprenadens leverantörer har följt. Vi har utfört en kontroll av upprättad betalningsplan. Betalningar har utförts enligt planen utom för NCC Mark där beloppen på erhållen faktura och upprättad betalningsplan skiljer sig åt. Enligt betalningsplanen ska 10% av fakturabeloppet innehållas till efter slutbesiktning och avhjälpande av fel. Till och med den fjärde fakturan innehöll kommunen ej dessa 10%, men från och med faktura nummer fem innehölls 10% + tidigare ej innehållet belopp. Kommunen innehåller fortfarande 100 tkr för felavhjälpning och färdigställande. 10 Säkerheter/garantier Enligt de administrativa föreskrifterna anges att Generalentreprenören ska ställa säkerhet i form av bankgaranti/byggsäkerhet för rätta fullgörandet av sitt åtagande. 12

13 Säkerheten ska utställas att gälla för ett belopp av 10% av värdet av de kontraktsarbeten som generalentreprenören själv utför, men ska dock gälla till förmån för byggherren för hela generalentreprenadåtagandet. På liknande sätt ska underentreprenör till generalentreprenör ställa godtagbar säkerhet i form av bankgaranti/byggsäkerhet för sitt åtagande. Vi har gått igenom befintliga bankgarantier och inte funnit något att erinra. Bankgarantierna innebär att banken går i borgen såsom för egen skuld ( s k proprieborgen) för rätta fullgörandet av entreprenörens förpliktelser gentemot kommunen. Under själva entreprenadtiden är beloppet 10% av entreprenadsumman och under garantitiden (2 år) 5% av samma summa. 11 Ansvar 11.1 Färdigställandetid Entreprenaden skulle enligt ursprunglig tidsplan vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast På grund av överklaganden blev tidpunkten framflyttad till Vite Vid försening ska entreprenörerna betala vite i varierande grad för varje påbörjad vecka som entreprenaden i sin helhet försenas. Vitesbeloppen varierar mellan 0,5% av den sammanlagda kontraktssumman för generalentreprenaden upp till 1% för kontraktssumman för underentreprenaderna. I samband med ÄTA- och slutreglering pågår en diskussion om vitesklausul Försäkring Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkringar ska minst vara enligt Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, för entreprenadverksamhet. Entreprenören ska lämna bevis om att kraven uppfyllts. 13

14 Vi har gått igenom samtliga försäkringsbevis och har inget att erinra angående materialet. 12 Framtida driftkostnader Hifab/kommunen har tagit fram en driftkostnadskalkyl för Falkhallen baserad på en investeringskostnad på 115,2 mkr. Kalkylen är från och har således ej daterats upp utifrån senare förändringar i investeringskostnaden. Årshyran beräknas till 8,3 mkr fördelad på driftkostnad på ca 2 mkr och kapitalkostnader på ca 6,3 mkr. Största delen av kostnaderna utgörs av kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning) som svarar för minst 75% av totalhyran. Beräknade driftkostnader fördelar sig enligt nedan (tkr): Kapitalkostnad, första året -Investering tkr -Avskrivning 2% Internränta 5% Totalt tkr Kapitalkostnaden på hela avskrivningstiden, per år Annuitet, ränta 5% och avskrivning 50 år = 0, Driftkostnad beräknad på BRA, bruksarean kvm -Administrationskostnad 15:-/kvm 111 -Teknisk fastighesskötsel 25:-/kvm 185 -Försäkring 4:-/kvm 30 -Sophämtning 4:-/kvm 30 -Underhåll 60:-/kvm 443 -Städ 60:-/kvm 443 Förbrukningskostnad -El 40:-/kvm 295 -Fjärrvärme 55:-/kvm 406 -Vatten 10:-/kvm 74 Summa driftkostnad 273:-/kvm Summa drift- och kapitalkostnad tkr 14

15 Övrigt -Personalkostnad, grundbemanning två tjänster, ca 900 tkr. -Driftintäkter i form av träningsavgifter, hallhyror, större arrangemang m m har ej beräknats i detta skede. -Till summa drift- och kapitalkostnader tillkommer kostnader för övrig verksamhetsbemanning, exempelvis vid arrangemang, extra städning m m. Även kapital- och underhållskostnader för all verksamhetsutrustning tillkommer. Driftkostnadsberäkningen gjordes 2004 och investeringskostnaden som ligger till grund för kapitalkostnadsberäkningen är från 2006 varför ovannämnda kalkyl inte är helt aktuell. En omräkning av kapitalkostnaden utifrån dagens beräknade investeringsnivå på 152 mnkr visar på en kapitalkostnad som blir ca 2 mnkr högre per år, ca 8,3 mnkr. Även driftkostnaderna bör bli högre. En kapitalkostnad utifrån en avskrivningstid på 30 år istället, som kanske är mer rimligt, skulle innebära att kapitalkostnaden första året vid en aktuell investering på ca 152 mkr skulle uppgå till ca 12,7 mkr. En annuitetsberäkning enligt ovan ger en årlig kapitalkostnad på ca 10,6 mnkr. Enligt kontakter med Fabo i slutet av mars 2010 betalas en preliminär hyra från och med på 12,5 mkr. Det finns ett preliminärt hyresavtal upprättat med kommunen, som gäller tills slutkostnaden är klar. Enligt detta ska 115kr/kvm ingå i hyresbeloppet för drift och administration. Här ingår inte taxebundna kostnader som värme, el, va och renhållning, som för 2010 uppgår till ca 900 tkr. Kostnad för planerat underhåll tillkommer löpande efter år 1. 15

REVISIONSRAPPORT. Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad. Länssjukhuset Halmstad 2005-05-20. Leif Jacobsson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad. Länssjukhuset Halmstad 2005-05-20. Leif Jacobsson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad Länssjukhuset Halmstad 2005-05-20 Leif Jacobsson Leif Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...0 2. Bakgrund...2 2.1

Läs mer

Byggnation operationsprojektet Sjukhuset i Varberg

Byggnation operationsprojektet Sjukhuset i Varberg Revisionsrapport* Byggnation operationsprojektet Sjukhuset i Varberg Landstinget Halland 2008-01-21 Leif Johansson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Bakgrund...4

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen

Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen Revisionsrapport Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen Oskarshamns kommun Juni 2010 Pär Sturesson Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod...

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 12 Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Revisionsrapport Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun November 2010 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till genomförandebeslut

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till genomförandebeslut Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-26 Fastighetskontoret Per Ola Ohlsson Projektavdelningen Telefon: 08-508 26 984 per-ola.ohlsson@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-09-23 Idrottsnämnden

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Granskning av attestrutiner avseende nybyggnationen vid Svenshögskolan

Granskning av attestrutiner avseende nybyggnationen vid Svenshögskolan Granskning av attestrutiner avseende nybyggnationen vid Svenshögskolan Räkenskapsår 2015 Datum 26 april 2016 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det har kommit till revisorernas kännedom att attestrutinerna vid hanteringen

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand ARBETSMATERIAL Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand Revisionsrapport Hans Stark, certifierad kommunal revisor Erik Palmgren, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk

1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk Datum 2012-06-14 Bilaga 1 1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk Anbud har öppnats vid SEAB s kontorshus på Gunnarsvägen i Smedjebacken. Anbudsöppningen

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingaåsens skola Anbudsförfrågans

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-01-22 Meddelad i Falun Mål nr 5095-15 1 SÖKANDE Hissbyggarna TGS AB, 556902-0786 Strömsbrovägen 33 803 09 Gävle MOTPART Region Gävleborg, 222000-1263 801 88 Gävle

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554)

215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(2) 215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1.

Läs mer

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS

Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 17 Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS 2013-446 KS, KF

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s)

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Viktor Rydbergs samskola, kl. 19.06 20.30 Ajournering kl. 19.11 19.35 Paragrafer 18-25 Beslutande Carina Erlandsson (m) ordförande Ersättare Iwona Sjölie (kd) ersätter

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer