Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Onsdagen den 23 juli 2008 kl i Flatö skola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Onsdagen den 23 juli 2008 kl 18.00 i Flatö skola."

Transkript

1 KFD Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Onsdagen den 23 juli 2008 kl i Flatö skola Välkomna! Styrelsen OBS! Ombud som företräder röstberättigad fastighetsägare måste uppvisa nedanstående fullmakt (max en per ombud), utfärdad och undertecknad av aktuell fastighetsägare. Fullmakt Ombudets namn: Fastighetsägarens namn: Avser fastighet med beteckning: Fastighetsägarens underskrift: Härmed kallas Ni till ordinarie årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Kallelsen är skickad till en registrerad ägare eller kontaktperson av de berörda fastigheterna. Mottagaren uppmanas informera övriga ägare. Mandat för kronofogdeärende Det finns en medlem som inte har betalat någonting alls på sin skuld till KFD Detta belastar naturligtvis övriga medlemmar då KFD 2004 får stå för krediter för den obetalda skulden. Styrelsen önskar få stämmans mandat att gå vidare juridiskt med detta ärende till i första hand kronofogden för att kunna få skulden reglerad. Ordförande: Sören Ericson, Långedragsvägen 181, Västra Frölunda Sekreterare: Peter Bövik, Flatön 773 Kila, Ellös Kassör: Jan Zetterberg, Flatön 147 Östergård, Ellös Org-nr Bankgiro

2 Till irsmotet i KILA-FLATO DIKNINGSFORETAG 2004 SAMFALLIGHETSFORENING Vi har granskat verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfillighetsforening for verksamhetsiret Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen. Virt ansvar ir att uttala oss om verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och fdrvaltningen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebir att vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad forsdcra oss om att verksamhets- och den ekonomiska berattelsen inte innehiller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillhpning av dem samt att bedoma den samlade informationen i verksamhets- och den ekonomiska berattelsen. Som underlag for vht uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut, itgiirder och forhillanden i Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfallighetsforening for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund for vira uttalanden nedan. Bokforingsskyldighet enligt Bokforingslagen foreligger inte. I verksamhets- och den ekonomiska berattelsen intagna resultat- och balansrhingar har enligt vir mening upprattats i enlighet med god redovisningssed for mindre, ej naringsdrivande organisationer. Balansrakningen per utvisar en ansamlad forlust uppghende till Tackning av forlusten kommer att ske genom en utdebitering till medlemmarna. Vi har inga anmarkningar mot den pi irsmotet framlagda verksamhets- och den ekonomiska berattelsen med diiri intagna resultat- och balansriikningar eller mot styrelsens forvaltning. Styrelsens ledamoter har enligt vir bedomning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tillstyrker att irsmotet godkher verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och faststaller diiri intagna resultat- och balansrhingar, godkher styrelsens forslag till behandling av vinsten enligt balansrakningen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for verksamhetsiret. Flaton den 30 juni 2008 Lennart Lonnbratt Gudrun Lonnbratt

3 Till irsmotet i KILA-FLATO DIKNINGSFORETAG AV AR 1950 Vi har granskat verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Kila-Flato Dikningsforetag av ir 1950 for verksamhetsiret Det ar styrelsen som har ansvaret for rtikenskapshandlingarna och forvaltningen. Virt ansvar ar att uttala oss om verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och forvaltningen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad fors5ikra oss om att verksamhets- och den ekonomiska berattelsen inte innehiller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksb att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma den samlade informationen i verksamhets- och den ekonomiska berattelsen. Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut, btgader och forhillanden i Kila-Flato Dikningsforetag av ir 1950 for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund for vira uttalanden nedan. Bokforingsskyldighet enligt Bokforingslagen fdreligger inte. I verksamhets- och den ekonomiska berattelsen intagna resultat- och balansrhingar har enligt vbr mening upprattats i enlighet med god redovisningssed for mindre, ej naringsdrivande organisationer. Balansrtikningen per utvisar ett behillet eget kapital uppgiende till 0. Vi har inga anmarkningar mot den pi irsmotet framlagda verksamhets- och den ekonomiska berattelsen med dari intagna resultat- och balansrakningar eller mot styrelsens forvaltning. Styrelsens ledamoter har enligt vir bedomning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tillstyrker att irsmotet godkanner verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och faststaller dari intagna resultat- och balansrhingar, godkanner styrelsens forslag till behandling av vinsten enligt balansrakningen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for verksamhetsiret. Lennart Lonnbratt Flaton den 30 juni 2008 "I, & &LZd Gudrun Lonnbratt

4 Protokoll frin Kila-Flat6 Dikningsforetag 2004 lrsstlrnrna 23 juli M6tets bppnande. Ordforande Soren Eriksson hllsade alla valkomna till brsstamman i KFD2004 rned att visa lite bilder fian inversvamningen 2006 innan gravningen startade. 2. Val av ordfirande. SBren Eriksson valdes till ordfbrande fdr stamman. 3. Val av sekreterare. Knut Thorberntsson valdes till sekreterare fbr stlmman. 4. Val av justerare. Eva Eriksson och Jan Zetterberg valdes till justerare av st~mmoprotokollet. 5. Kallelse till stlrnrnan. Kallelsen som skickats ut till delagarna rned brev godkandes UpprPttande av r6stlangd. Jan Zetterberg har en korrekt rostllngd med andelstal att tillgb i sin laptop om behov skulle uppstb. 7. Styrelsens och revisorernas berattelser. Verksamhetsberattelserna och revisorernas berattelser fbr KFD 1950 och KFD 2004 upplastes och godkandes. 8. Ansvarsfrihet fir styrelsen. Stamman gav styrelsen ansvarsfiihet for verksamhetsket. 8.1 Likvidering av KFD Stamman beslutade att harmed 2r KFD 1950 likviderat 9. Frarnstallningar frin styrelsen och rnotioner frin rnedlernrnarna. Inga motioner fibn medlemmarna har inkommit 9.1 Jan Zetterberg redogjorde for styrelsens firslag (som var rned i kallelsen) till utdebitering och detta firslag godkandes av stamman. 9.2 Styrelsens forslag om att gb vidare till Kronofogdemyndigheten, rned arende rorande ej erlagd debiterad avgift, godkandes ocksb av stamman. 10. Erslttning till styrelsen och revisorerna. Stamman beslutade att ersattningen till styrelsen fir det nya verksamhetshet skall vara samma som tidigare, dvs kr Styrelsens firslag till utgifts- och inkomststat sarnt debiteringsllngd. Jan Zetterberg redogjorde fdr principerna n2r det ggller slutjustering av de fiivilligt inbetalade avgifterna till KDF Darefter godkandes styrelsens fbrslag till utdebitering rned mojlighet fdr medlemmarna att betala hela summan - kontant eller delbetalning pb 5 L. Ett inbetalningskort medfiljer detta protokoll, sista inbetalningsdag 2r 30 augusti 2008: 12. Val av styrelse, styrelse ordfirande och erslttare. Soren Eriksson, Peter Btrvik och Linus Bille hade samtliga undanbett sig omval. Stamman rostade fir valberedningens firslag till ny styrelse, ordfbrande och ersattare. Till ledamot av styrelsen pfi tva L och tillika ordfirande pb ett k valdes Nils-Erik Borgstrom. Till ledambter pb tv% L valdes Eva Eriksson och Sven Jansson. Till ersattare i styrelsen pb ett k omvaldes Roland Andersson och Rolf Jansson. 13. Val av revisorer och ersattare. Stamman rbstade fbr valberedningens firslag till omval av Gudrun Lonnbratt som revisor pb tvb br och omval av Kerstin Edman som ersattare pb ett br. 14. Friga om val av valberedning. Stamman rostade for ett forslag till valberedning enligt foljande. Omval pb ett L av Torvald Thorberntsson (sammankallande), Odd Lindahl och Knut Thorberntsson.

5 15. Ovriga frhgor. Knut Thorberntsson tog upp fragan om utlovad erstittning fdr utfdrd grtivning i samband rned oversvamning. Ordfdrande overlat till den nyvalda styrelsen att titta ntirrnare pb dema begtiran. Gosta Edman fibgade om berbrda deltigare blir kallade till den fdrestdende garantibesiktningen av det utfdrda arbetet. Nyvalde ordfdranden Nils-Erik Borgstrom lovade att sb komrner att ske. 16. Meddelande om plats diir stammoprotokollet hills tillgiingligt. Protokollet skickas ut till rnedlemmama tillsammans med ett inbetalningskort, samt publiceras pb hemsidan 17. Avslutning. Ordfdranden tackade alla fdr visat intresse och avslutade motet. Knut Thorbemtsson, sekr Saren Eriksson ordf... Eva Eriksson just

6 Protokoll fort vid styrelsemote med Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfiillighetsforening, Narvarande: Nils-Erik Borgstriim, Jan Zetterberg, Peter Larsson, Sven Jansson samt Eva Eriksson. $1. Motets oppnande. Ordfdrande halsar den nya styrelsen valkomna. Styrelsen presenterar sig fdr varandra och f"ar sig lite historik till livs av tidigare styrelseledamoter. 52. Konstituering, A/ kassor Styrelsen beslutar att utse Jan Zetterberg till kassor. B/ vice ordforande - Styrelsen beslutar att utse Peter Larsson till vice ordfdrande. C/ sekreterare Styrelsen beslutar att utse Eva Eriksson till sekreterare Firmatecknare. Styrelsen beslutar att fdr Kila-Flato Dikningsfdretag 2004 Samfallighetsfdrening utse Jan Zetterberg samt Nils-Erik Borgstrom att teckna firma for fdreningen var och en for sig. Paragrafen fdrklaras omedelbart justerad. 54. Garantitid samt garantibesiktning. Styrelsen diskuterar hur viktigt det k med att vi hdller oss ajour med n k garantitid och garantibesiktning ska genomfdras si att de fastighetsagare som onskar delta ska f"a mojlighet till detta. Till nasta styrelsemote. $5. Kommande aktiviteter. - Utskick till alla medlemmar: ~smotesprotokoll samt debitering for Styrelsemote 418 kl hos Jan Zetterberg. - Styrelsemote oktober miinad, fdr uppfoljning inkomna betalningar mm. - - Framtida planering av underhill och ev. er. Dag som ovan 84%7 Eva Eriksson

7 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson V. ordförande Torvald Thorberntsson Sekreterare Jan Zetterberg Kassör Kjell Moredal Ledamot Peter Bövik Ledamot Peter Larsson Ersättare Roland Andersson Ersättare Rolf Jansson Aktförvarare: Jan Zetterberg Revisorer: Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Revisorersättare: Kerstin Edman Valberedning: Yngve Nordqvist, sammankallande, Bo Pettersson, Odd Lindahl När den nya samfällighetsföreningen vunnit laga kraft upphör det äldre företaget Kila.Flatö Dikningsföretag av Ekonomisk berättelse Registrerade räkningar Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning tillgångar 0 0 skulder och eget kapital 0 0 Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen, 0, överförs i ny räkning Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

8 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson till 2008 V. ordförande Jan Zetterberg till 2009 Sekreterare Peter Bövik till 2008 Kassör Jan Zetterberg till 2009 Ledamot Linus Bille till 2008 Ledamot Peter Larsson till 2009 Suppleant Roland Andersson 1 år Suppleant Rolf Jansson 1 år Revisor Gudrun Lönnbratt 1 år Revisor Lennart Lönnbratt 2 år Revisorssuppl Kerstin Edman 1 år Valberedning: Torvald Thorberntsson, sammankallande, Odd Lindahl samt Knut Thorberntsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt ett antal telefon- och mejlkontakter. Flatö etapp2 På årsstämman som hölls den 26 augusti 2007 presenterade styrelsen två förslag för åtgärdande av Flatö etapp 2. Stämman röstade för förslaget att låta Gilbert Göranssons Grävtjänst AB bli totalentreprenör och åtgärda Flatö etapp 2 enligt domen. Den 12 november 2007 skrev styrelsen kontrakt med Gilbert Göransson som blev färdig med arbetet på dagen den 30 april Den 6 maj 2008 slutbesiktigades anläggningen av besiktningsmannen Göran Karlsson på MPB AB Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

9 Ekonomi Delen Flatödiket har nu en på kr för utförandet av etapp 2. Delen Kiladiket har material- och besiktnings på 4954 kr. De gemensamma erna under året har uppgått till kr. Styrelsen kommer på årsstämman att föreslå en utdebitering av kr, fördelat enligt bifogad debiteringslängd, med sista betalningsdag 30 augusti 2008 och att dröjsmålsränta kommer att debiteras vid betalning efter den 30 augusti Möjligheten att delbetala på 5 år finns fortfarande. Flatön i juni 2008 Sören Ericson Linus Bille Jan Zetterberg Peter Bövik Peter Larsson Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

10 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning Intäkter Fakturering medlemmar Övriga intäkter intäkter Kostnader Kila, arbete Kila, mtrl Kila, besiktning Kila Flatö etapp 1, arbete Flatö etapp 1 mtrl Flatö etapp 2, arbete Flatö etapp 2 mtrl Flatö, besiktning Flatö Administrationser Ränteintäkter Ränteer övriga er Årets resultat Balansräkning Tillgångar Obetalda fordringar medlemmar Fordringar medlemmar (5 år) Kassa 0 25 tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Banklån Checkräkningskredit (bev kr) Skuld till medlem Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, kr, överförs i ny ki Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

11 KFD Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Utdebitering av nuvarande er Styrelsen föreslår en utdebitering av den skuld som KFD 2004 har på kr fördelat enligt bifogad sfördelningslängd. Ett inbetalningskort kommer att skickas ut efter årsstämman på den utdebitering som skall göras fördelat enligt sfördelningslängden. I bilagan Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 finns en för respektive fastighet utlagd enligt sfördelningslängden i de två sista kolumnerna. I kolumnen: står den totala en i fetstil för respektive fastighet. Ni som väljer att betala hela summan kontant betalar således denna summa. I kolumnen med lån kr står i fetstil den års som är fördelad på 5 år. Ni som väljer att göra delbetalning på ert belopp på 5 år betalar således denna summa. Sista betalningsdag är 30 augusti Övrigt Medlemmar som har synpunkter eller klagomål på styrelsens arbete måste inkomma med skriftliga inlagor för att vi skall kunna bereda dessa. Muntliga klagomål eller synpunkter duger ej då dessa kan missuppfattas eller förvanskas då de passerar från person till person. Bilagor Verksamhetsberättelse Resultat och balansräkning Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Omfördelning av den frivilliga avgiften till det gamla dikesföretaget Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 5. Kallelse till stämman 6. Upprättande av röstlängd 7. Styrelsens och revisorernas berättelser 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 9.1 Styrelsens förslag till utdebitering 9.2 Styrelsens mandat för kronofogdeärende 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 17. Avslutning Ordförande: Sören Ericson, Långedragsvägen 181, Västra Frölunda Sekreterare: Peter Bövik, Flatön 773 Kila, Ellös Kassör: Jan Zetterberg, Flatön 147 Östergård, Ellös Org-nr Bankgiro

12 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson V. ordförande Torvald Thorberntsson Sekreterare Jan Zetterberg Kassör Kjell Moredal Ledamot Peter Bövik Ledamot Peter Larsson Ersättare Roland Andersson Ersättare Rolf Jansson Aktförvarare: Jan Zetterberg Revisorer: Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Revisorersättare: Kerstin Edman Valberedning: Yngve Nordqvist, sammankallande, Bo Pettersson, Odd Lindahl När den nya samfällighetsföreningen vunnit laga kraft upphör det äldre företaget Kila.Flatö Dikningsföretag av Ekonomisk berättelse Registrerade räkningar Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning tillgångar 0 0 skulder och eget kapital 0 0 Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen, 0, överförs i ny räkning Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

13 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson till 2008 V. ordförande Jan Zetterberg till 2009 Sekreterare Peter Bövik till 2008 Kassör Jan Zetterberg till 2009 Ledamot Linus Bille till 2008 Ledamot Peter Larsson till 2009 Suppleant Roland Andersson 1 år Suppleant Rolf Jansson 1 år Revisor Gudrun Lönnbratt 1 år Revisor Lennart Lönnbratt 2 år Revisorssuppl Kerstin Edman 1 år Valberedning: Torvald Thorberntsson, sammankallande, Odd Lindahl samt Knut Thorberntsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt ett antal telefon- och mejlkontakter. Flatö etapp2 På årsstämman som hölls den 26 augusti 2007 presenterade styrelsen två förslag för åtgärdande av Flatö etapp 2. Stämman röstade för förslaget att låta Gilbert Göranssons Grävtjänst AB bli totalentreprenör och åtgärda Flatö etapp 2 enligt domen. Den 12 november 2007 skrev styrelsen kontrakt med Gilbert Göransson som blev färdig med arbetet på dagen den 30 april Den 6 maj 2008 slutbesiktigades anläggningen av besiktningsmannen Göran Karlsson på MPB AB Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

14 Ekonomi Delen Flatodiket har nu en pi kr fir utizrandet av etapp 2. Delen Kiladiket har material- och besiktnings p& 4954 kr. De gemensamma ema under ket har uppgltt till kr. Styrelsen kommer pl hstban att foresli en utdebitering av kr, fordelat enligt bifogad debiteringslihgd, med sista betalningsdag 30 augtlsti 2008 och att drojsm%srhta kommer att debiteras vid betalning efier den 30 augusti Mojligheten att delbetala p& 5 ir finns fortfarande. Flaton i juni 2008 d --.r Soren Ericson r* {an Ze Peter Bovik Peter Larsson

15 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning Intäkter Fakturering medlemmar Övriga intäkter intäkter Kostnader Kila, arbete Kila, mtrl Kila, besiktning Kila Flatö etapp 1, arbete Flatö etapp 1 mtrl Flatö etapp 2, arbete Flatö etapp 2 mtrl Flatö, besiktning Flatö Administrationser Ränteintäkter Ränteer övriga er Årets resultat Balansräkning Tillgångar Obetalda fordringar medlemmar Fordringar medlemmar (5 år) Kassa 0 25 tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Banklån Checkräkningskredit (bev kr) Skuld till medlem Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, kr, överförs i ny ki Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

16 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 1/6 *=Ägarförändring Kostnader Lån 5 år ränta KILA FLATÖN etapp 2 Gemensam Utförande Gemens-k 6,75% Arbete Material % gemens er Besiktning % Kila Försäkring % Flatö Räntor % N 749 Banker % O-P 374 Övriga kostn Sa Extra er fördelade enligt nedanstående debiteringslängd Anmärkning Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:15 Albert och Agneta Johanssons stbh 3,03 1, Kila 1:45 Albert och Agneta Johanssons stbh 1,82 0, Albert och Agneta Johanssons stbh Totalt Flatö 1:57* Bengt, Margareta Sandin, 1,45 0, Bengt, Margareta Sandin, Totalt Flatö 2:14 Berit Nilsson 1,82 0, Berit Nilsson Totalt Flatö 2:29 Bo Axelsson, Magnus Axelsson 3,03 1, Bo Axelsson, Magnus Axelsson Totalt Flatö 1:26 Bo Pettersson 2,70 1, Bo Pettersson Totalt Flatö 1:14 Clara Timskog 1,44 0, Flatö 1:15 Clara Timskog 1,88 0, Clara Timskog Totalt Kila 1:19 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 0,04 0, Kila 1:30 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 3,22 1, Kila 1:55 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 0,52 0, Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

17 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 2/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:20 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,05 0, Kila 1:22 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,65 0, Kila 1:54 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,21 0, Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander Totalt Flatö 1:20 Elis Rosenlund 6,56 3, Elis Rosenlund Totalt Kila 1:43 Elisabeth Rubin 2,56 1, Elisabeth Rubin Totalt Kila 1:102 Erik Borgströms dödsbo 3,03 1, Erik Borgströms dödsbo Totalt Kila 1:44 Eva Eriksson 1,82 0, Eva Eriksson Totalt Flatö 3:23 Flatö Kyrka, Morlanda Församling 3,48 1, Flatö Kyrka, Morlanda Församling Totalt Flatö 3:52 Flatö-Malö Hembygdsförening 0,39 0, Flatö-Malö Hembygdsförening Totalt Flatö 3:53 Föreningen Flatön, Ideell förening 1,94 0, Föreningen Flatön, Ideell förening Totalt Flatö 3:64 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,77 0, Kila 1:41 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 1,14 0, Korsgård 1:6 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 18,32 0, Korsgård 1:6 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 1,71 0, Korsgård 1:7 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 13,41 0, Korsgård 1:7 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,45 0, Korsgård 1:8 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 9,83 0, Korsgård 1:8 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,44 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 5,25 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,64 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 14,37 0, Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Totalt Flatö 1:52 Gunnel Arrhén 0,87 0, Gunnel Arrhén Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

18 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 3/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:76 Gösta Bertil Ericsson 0,61 0, Gösta Bertil Ericsson Totalt Kila 1:42 Gösta Bertil Ericsson, Evy Ericsson, Irene Elisabeth 0,98 0, Gösta Bertil Ericsson, Evy Ericsson, Irene Elisabeth Rubin Totalt Kila 1:106 Hans Christian Arvidsson 4,04 1, Hans Christian Arvidsson Totalt Ej bet : , inkl påmiavg kr Flatö 3:24 Henrik Nilsson och Annika Eriksson 1,94 0, Henrik Nilsson och Annika Eriksson Totalt Flatö 2:30 Inga-Britt Jansson 0,87 0, Inga-Britt Jansson Totalt Flatö 1:40 Ingela Torberntsson, Birgitta Lindgren 1,45 0, Ingela Torberntsson, Birgitta Lindgren Totalt Kila 1:14* Inger och Peter Wållberg 1,46 0, Kila 1:51* Inger och Peter Wållberg 1,53 0, Inger och Peter Wållberg Totalt Kila 1:103 Inger Treutiger 1,82 0, Inger Treutiger Totalt Kila 1:16* Irene Weslemyr Eckhart 4,13 1, Irene Weslemyr Eckhart Totalt Korsgård 1:25 Jan och Cecilia Malmberg 1,94 0, Jan och Cecilia Malmberg Totalt Flatö 3:63 Jan Andersson 0,58 0, Jan Andersson Totalt Flatö 2:31 Jan H och Ingrid Jansson 1,45 0, Jan H och Ingrid Jansson Totalt Flatö 3:58* Jan och Britt Zetterberg 7,84 3, Jan och Britt Zetterberg Totalt Flatö 2:11 Jan och Ingrid Jansson, Helge Jansson, Anna 1,45 0, Jan Ö och Ingrid Jansson, Helge Jansson, Anna Östlund Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

19 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 4/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Flatö 1:24 Jenny Eklund 1,94 0, Jenny Eklund Totalt Kila 1:98 Jörgen och Birgitta Holst 1,82 0, Jörgen och Birgitta Holst Totalt Kila 1:52* Jörgen Östergård, Torben Östergård 1,59 0, Jörgen Östergård, Torben Östergård Totalt Ej bet , inkl påmin-avg 300 kr Kila 1:101 Karl-Johan Edvard och Maj-Britt Torberntsson 4,04 1, Karl-Johan Edvard och Maj-Britt Torberntsson Totalt Flatö 3:28 Kent Olaisson, Ingrid Hemlin 1,95 0, Kent Olaisson, Ingrid Hemlin Totalt Korsgård 1:15 Kerstin och Gösta Edman 27,73 0, Korsgård 1:15* Kerstin och Gösta Edman 6,73 3, Korsgård 1:29 Kerstin och Gösta Edman 6,58 3, Kerstin och Gösta Edman Totalt (500=just inbet) Kila 1:105 Knut Thorberntsson 4,64 2, Knut Thorberntsson Totalt Flatö 3:35 Kristian och Eva Lindgren 1,45 0, Kristian och Eva Lindgren Totalt Kila 1:16 avst* Kristina Axelsson, Gerly Malmqvist, Klas-Olof 2,89 1, Kristina Axelsson, Gerly Malmqvist, Klas-Olof Arvidsson Totalt Kila 1:99* Lars Einar Arvidsson 2,02 0, Lars Einar Arvidsson Totalt Flatö 2:35 Lars och Ann-Marie Nordling 3,39 1, Lars och Ann-Marie Nordling Totalt Korsgård 1:14 Leif Edman, Tord Edman 2,32 1, Leif Edman, Tord Edman Totalt Flatö 1:35 Lifestone AB 0,89 0, Flatö 1:37 Lifestone AB 0,34 0, Lifestone AB Totalt Flatö 1:32* Linus Bille, Kristin Bille 4,70 2, Linus Bille, Kristin Bille Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

20 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 5/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Korsgård 1:26 Magnus Andersson 16,00 0, Korsgård 1:27 Magnus Andersson 4,15 0, Korsgård 1:28 Magnus Andersson 8,15 0, Magnus Andersson Totalt Flatö 1:43 Malena Edh, Lars Salmi 0,87 0, Malena Edh, Lars Salmi Totalt Flatö 1:41 Malena Edh, Mona-Lis Gustavsson 1,94 0, Malena Edh, Mona-Lis Gustavsson Totalt Flatö 1:16* Marita Stefansson Åsberg 0,13 0, Flatö 1:28 Marita Stefansson Åsberg 2,06 1, Marita Stefansson Åsberg Totalt Flatö 3:54 Mats och Christina Olson 1,94 0, Mats och Christina Olson Totalt Flatö 1:50 Odd Lindahl, Katinka Bille Lindahl, 1,16 0, Odd Lindahl, Katinka Bille Lindahl, Totalt Flatö 1:23 Per Rudqvist 0,87 0, Per Rudqvist Totalt Flatö 1:44 Peter Aldebo, Stefan Aldebo 1,45 0, Peter Aldebo, Stefan Aldebo Totalt Kila 1:107 Peter Bövik och Agneta Bövik 4,81 2, Peter Bövik och Agneta Bövik Totalt Kila 1:112 Peter Liffner och Ann Liffner 4,04 1, Peter Liffner och Ann Liffner Totalt Flatö 1:27 Ragnar och Mona-Lis Gustavsson 1,45 0, Ragnar och Mona-Lis Gustavsson Totalt Kila 1:97 Roland Andersson 4,04 1, Roland Andersson Totalt Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 25,48 0, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 3,70 1, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 2,14 1, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 57,35 0, Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Datum: 2011-05-07, kl.13:00 Plats: Bystugan på Husarö Närvarande: Birgitta Rossander PA Gerdin Margareta Gerdin Ulf Gabrielsson

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA HSB Södertälje Blankett 29A Version 01 2006.07 C:\Users\Rolle\Desktop\Föreningsstämma 2011.doc PROTOKOLL 2011-05-28 1(5) ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll vid årsstämman 2015

Protokoll vid årsstämman 2015 Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 Protokoll vid årsstämman 2015 Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Vårväderstorget 3 1 Stämmans öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer