Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Onsdagen den 23 juli 2008 kl i Flatö skola.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Onsdagen den 23 juli 2008 kl 18.00 i Flatö skola."

Transkript

1 KFD Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Onsdagen den 23 juli 2008 kl i Flatö skola Välkomna! Styrelsen OBS! Ombud som företräder röstberättigad fastighetsägare måste uppvisa nedanstående fullmakt (max en per ombud), utfärdad och undertecknad av aktuell fastighetsägare. Fullmakt Ombudets namn: Fastighetsägarens namn: Avser fastighet med beteckning: Fastighetsägarens underskrift: Härmed kallas Ni till ordinarie årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Kallelsen är skickad till en registrerad ägare eller kontaktperson av de berörda fastigheterna. Mottagaren uppmanas informera övriga ägare. Mandat för kronofogdeärende Det finns en medlem som inte har betalat någonting alls på sin skuld till KFD Detta belastar naturligtvis övriga medlemmar då KFD 2004 får stå för krediter för den obetalda skulden. Styrelsen önskar få stämmans mandat att gå vidare juridiskt med detta ärende till i första hand kronofogden för att kunna få skulden reglerad. Ordförande: Sören Ericson, Långedragsvägen 181, Västra Frölunda Sekreterare: Peter Bövik, Flatön 773 Kila, Ellös Kassör: Jan Zetterberg, Flatön 147 Östergård, Ellös Org-nr Bankgiro

2 Till irsmotet i KILA-FLATO DIKNINGSFORETAG 2004 SAMFALLIGHETSFORENING Vi har granskat verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfillighetsforening for verksamhetsiret Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen. Virt ansvar ir att uttala oss om verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och fdrvaltningen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebir att vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad forsdcra oss om att verksamhets- och den ekonomiska berattelsen inte innehiller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillhpning av dem samt att bedoma den samlade informationen i verksamhets- och den ekonomiska berattelsen. Som underlag for vht uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut, itgiirder och forhillanden i Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfallighetsforening for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund for vira uttalanden nedan. Bokforingsskyldighet enligt Bokforingslagen foreligger inte. I verksamhets- och den ekonomiska berattelsen intagna resultat- och balansrhingar har enligt vir mening upprattats i enlighet med god redovisningssed for mindre, ej naringsdrivande organisationer. Balansrakningen per utvisar en ansamlad forlust uppghende till Tackning av forlusten kommer att ske genom en utdebitering till medlemmarna. Vi har inga anmarkningar mot den pi irsmotet framlagda verksamhets- och den ekonomiska berattelsen med diiri intagna resultat- och balansriikningar eller mot styrelsens forvaltning. Styrelsens ledamoter har enligt vir bedomning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tillstyrker att irsmotet godkher verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och faststaller diiri intagna resultat- och balansrhingar, godkher styrelsens forslag till behandling av vinsten enligt balansrakningen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for verksamhetsiret. Flaton den 30 juni 2008 Lennart Lonnbratt Gudrun Lonnbratt

3 Till irsmotet i KILA-FLATO DIKNINGSFORETAG AV AR 1950 Vi har granskat verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Kila-Flato Dikningsforetag av ir 1950 for verksamhetsiret Det ar styrelsen som har ansvaret for rtikenskapshandlingarna och forvaltningen. Virt ansvar ar att uttala oss om verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och forvaltningen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad fors5ikra oss om att verksamhets- och den ekonomiska berattelsen inte innehiller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksb att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma den samlade informationen i verksamhets- och den ekonomiska berattelsen. Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut, btgader och forhillanden i Kila-Flato Dikningsforetag av ir 1950 for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund for vira uttalanden nedan. Bokforingsskyldighet enligt Bokforingslagen fdreligger inte. I verksamhets- och den ekonomiska berattelsen intagna resultat- och balansrhingar har enligt vbr mening upprattats i enlighet med god redovisningssed for mindre, ej naringsdrivande organisationer. Balansrtikningen per utvisar ett behillet eget kapital uppgiende till 0. Vi har inga anmarkningar mot den pi irsmotet framlagda verksamhets- och den ekonomiska berattelsen med dari intagna resultat- och balansrakningar eller mot styrelsens forvaltning. Styrelsens ledamoter har enligt vir bedomning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tillstyrker att irsmotet godkanner verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och faststaller dari intagna resultat- och balansrhingar, godkanner styrelsens forslag till behandling av vinsten enligt balansrakningen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for verksamhetsiret. Lennart Lonnbratt Flaton den 30 juni 2008 "I, & &LZd Gudrun Lonnbratt

4 Protokoll frin Kila-Flat6 Dikningsforetag 2004 lrsstlrnrna 23 juli M6tets bppnande. Ordforande Soren Eriksson hllsade alla valkomna till brsstamman i KFD2004 rned att visa lite bilder fian inversvamningen 2006 innan gravningen startade. 2. Val av ordfirande. SBren Eriksson valdes till ordfbrande fdr stamman. 3. Val av sekreterare. Knut Thorberntsson valdes till sekreterare fbr stlmman. 4. Val av justerare. Eva Eriksson och Jan Zetterberg valdes till justerare av st~mmoprotokollet. 5. Kallelse till stlrnrnan. Kallelsen som skickats ut till delagarna rned brev godkandes UpprPttande av r6stlangd. Jan Zetterberg har en korrekt rostllngd med andelstal att tillgb i sin laptop om behov skulle uppstb. 7. Styrelsens och revisorernas berattelser. Verksamhetsberattelserna och revisorernas berattelser fbr KFD 1950 och KFD 2004 upplastes och godkandes. 8. Ansvarsfrihet fir styrelsen. Stamman gav styrelsen ansvarsfiihet for verksamhetsket. 8.1 Likvidering av KFD Stamman beslutade att harmed 2r KFD 1950 likviderat 9. Frarnstallningar frin styrelsen och rnotioner frin rnedlernrnarna. Inga motioner fibn medlemmarna har inkommit 9.1 Jan Zetterberg redogjorde for styrelsens firslag (som var rned i kallelsen) till utdebitering och detta firslag godkandes av stamman. 9.2 Styrelsens forslag om att gb vidare till Kronofogdemyndigheten, rned arende rorande ej erlagd debiterad avgift, godkandes ocksb av stamman. 10. Erslttning till styrelsen och revisorerna. Stamman beslutade att ersattningen till styrelsen fir det nya verksamhetshet skall vara samma som tidigare, dvs kr Styrelsens firslag till utgifts- och inkomststat sarnt debiteringsllngd. Jan Zetterberg redogjorde fdr principerna n2r det ggller slutjustering av de fiivilligt inbetalade avgifterna till KDF Darefter godkandes styrelsens fbrslag till utdebitering rned mojlighet fdr medlemmarna att betala hela summan - kontant eller delbetalning pb 5 L. Ett inbetalningskort medfiljer detta protokoll, sista inbetalningsdag 2r 30 augusti 2008: 12. Val av styrelse, styrelse ordfirande och erslttare. Soren Eriksson, Peter Btrvik och Linus Bille hade samtliga undanbett sig omval. Stamman rostade fir valberedningens firslag till ny styrelse, ordfbrande och ersattare. Till ledamot av styrelsen pfi tva L och tillika ordfirande pb ett k valdes Nils-Erik Borgstrom. Till ledambter pb tv% L valdes Eva Eriksson och Sven Jansson. Till ersattare i styrelsen pb ett k omvaldes Roland Andersson och Rolf Jansson. 13. Val av revisorer och ersattare. Stamman rbstade fbr valberedningens firslag till omval av Gudrun Lonnbratt som revisor pb tvb br och omval av Kerstin Edman som ersattare pb ett br. 14. Friga om val av valberedning. Stamman rostade for ett forslag till valberedning enligt foljande. Omval pb ett L av Torvald Thorberntsson (sammankallande), Odd Lindahl och Knut Thorberntsson.

5 15. Ovriga frhgor. Knut Thorberntsson tog upp fragan om utlovad erstittning fdr utfdrd grtivning i samband rned oversvamning. Ordfdrande overlat till den nyvalda styrelsen att titta ntirrnare pb dema begtiran. Gosta Edman fibgade om berbrda deltigare blir kallade till den fdrestdende garantibesiktningen av det utfdrda arbetet. Nyvalde ordfdranden Nils-Erik Borgstrom lovade att sb komrner att ske. 16. Meddelande om plats diir stammoprotokollet hills tillgiingligt. Protokollet skickas ut till rnedlemmama tillsammans med ett inbetalningskort, samt publiceras pb hemsidan 17. Avslutning. Ordfdranden tackade alla fdr visat intresse och avslutade motet. Knut Thorbemtsson, sekr Saren Eriksson ordf... Eva Eriksson just

6 Protokoll fort vid styrelsemote med Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfiillighetsforening, Narvarande: Nils-Erik Borgstriim, Jan Zetterberg, Peter Larsson, Sven Jansson samt Eva Eriksson. $1. Motets oppnande. Ordfdrande halsar den nya styrelsen valkomna. Styrelsen presenterar sig fdr varandra och f"ar sig lite historik till livs av tidigare styrelseledamoter. 52. Konstituering, A/ kassor Styrelsen beslutar att utse Jan Zetterberg till kassor. B/ vice ordforande - Styrelsen beslutar att utse Peter Larsson till vice ordfdrande. C/ sekreterare Styrelsen beslutar att utse Eva Eriksson till sekreterare Firmatecknare. Styrelsen beslutar att fdr Kila-Flato Dikningsfdretag 2004 Samfallighetsfdrening utse Jan Zetterberg samt Nils-Erik Borgstrom att teckna firma for fdreningen var och en for sig. Paragrafen fdrklaras omedelbart justerad. 54. Garantitid samt garantibesiktning. Styrelsen diskuterar hur viktigt det k med att vi hdller oss ajour med n k garantitid och garantibesiktning ska genomfdras si att de fastighetsagare som onskar delta ska f"a mojlighet till detta. Till nasta styrelsemote. $5. Kommande aktiviteter. - Utskick till alla medlemmar: ~smotesprotokoll samt debitering for Styrelsemote 418 kl hos Jan Zetterberg. - Styrelsemote oktober miinad, fdr uppfoljning inkomna betalningar mm. - - Framtida planering av underhill och ev. er. Dag som ovan 84%7 Eva Eriksson

7 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson V. ordförande Torvald Thorberntsson Sekreterare Jan Zetterberg Kassör Kjell Moredal Ledamot Peter Bövik Ledamot Peter Larsson Ersättare Roland Andersson Ersättare Rolf Jansson Aktförvarare: Jan Zetterberg Revisorer: Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Revisorersättare: Kerstin Edman Valberedning: Yngve Nordqvist, sammankallande, Bo Pettersson, Odd Lindahl När den nya samfällighetsföreningen vunnit laga kraft upphör det äldre företaget Kila.Flatö Dikningsföretag av Ekonomisk berättelse Registrerade räkningar Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning tillgångar 0 0 skulder och eget kapital 0 0 Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen, 0, överförs i ny räkning Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

8 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson till 2008 V. ordförande Jan Zetterberg till 2009 Sekreterare Peter Bövik till 2008 Kassör Jan Zetterberg till 2009 Ledamot Linus Bille till 2008 Ledamot Peter Larsson till 2009 Suppleant Roland Andersson 1 år Suppleant Rolf Jansson 1 år Revisor Gudrun Lönnbratt 1 år Revisor Lennart Lönnbratt 2 år Revisorssuppl Kerstin Edman 1 år Valberedning: Torvald Thorberntsson, sammankallande, Odd Lindahl samt Knut Thorberntsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt ett antal telefon- och mejlkontakter. Flatö etapp2 På årsstämman som hölls den 26 augusti 2007 presenterade styrelsen två förslag för åtgärdande av Flatö etapp 2. Stämman röstade för förslaget att låta Gilbert Göranssons Grävtjänst AB bli totalentreprenör och åtgärda Flatö etapp 2 enligt domen. Den 12 november 2007 skrev styrelsen kontrakt med Gilbert Göransson som blev färdig med arbetet på dagen den 30 april Den 6 maj 2008 slutbesiktigades anläggningen av besiktningsmannen Göran Karlsson på MPB AB Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

9 Ekonomi Delen Flatödiket har nu en på kr för utförandet av etapp 2. Delen Kiladiket har material- och besiktnings på 4954 kr. De gemensamma erna under året har uppgått till kr. Styrelsen kommer på årsstämman att föreslå en utdebitering av kr, fördelat enligt bifogad debiteringslängd, med sista betalningsdag 30 augusti 2008 och att dröjsmålsränta kommer att debiteras vid betalning efter den 30 augusti Möjligheten att delbetala på 5 år finns fortfarande. Flatön i juni 2008 Sören Ericson Linus Bille Jan Zetterberg Peter Bövik Peter Larsson Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

10 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning Intäkter Fakturering medlemmar Övriga intäkter intäkter Kostnader Kila, arbete Kila, mtrl Kila, besiktning Kila Flatö etapp 1, arbete Flatö etapp 1 mtrl Flatö etapp 2, arbete Flatö etapp 2 mtrl Flatö, besiktning Flatö Administrationser Ränteintäkter Ränteer övriga er Årets resultat Balansräkning Tillgångar Obetalda fordringar medlemmar Fordringar medlemmar (5 år) Kassa 0 25 tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Banklån Checkräkningskredit (bev kr) Skuld till medlem Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, kr, överförs i ny ki Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

11 KFD Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Utdebitering av nuvarande er Styrelsen föreslår en utdebitering av den skuld som KFD 2004 har på kr fördelat enligt bifogad sfördelningslängd. Ett inbetalningskort kommer att skickas ut efter årsstämman på den utdebitering som skall göras fördelat enligt sfördelningslängden. I bilagan Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 finns en för respektive fastighet utlagd enligt sfördelningslängden i de två sista kolumnerna. I kolumnen: står den totala en i fetstil för respektive fastighet. Ni som väljer att betala hela summan kontant betalar således denna summa. I kolumnen med lån kr står i fetstil den års som är fördelad på 5 år. Ni som väljer att göra delbetalning på ert belopp på 5 år betalar således denna summa. Sista betalningsdag är 30 augusti Övrigt Medlemmar som har synpunkter eller klagomål på styrelsens arbete måste inkomma med skriftliga inlagor för att vi skall kunna bereda dessa. Muntliga klagomål eller synpunkter duger ej då dessa kan missuppfattas eller förvanskas då de passerar från person till person. Bilagor Verksamhetsberättelse Resultat och balansräkning Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Omfördelning av den frivilliga avgiften till det gamla dikesföretaget Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 5. Kallelse till stämman 6. Upprättande av röstlängd 7. Styrelsens och revisorernas berättelser 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 9.1 Styrelsens förslag till utdebitering 9.2 Styrelsens mandat för kronofogdeärende 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 17. Avslutning Ordförande: Sören Ericson, Långedragsvägen 181, Västra Frölunda Sekreterare: Peter Bövik, Flatön 773 Kila, Ellös Kassör: Jan Zetterberg, Flatön 147 Östergård, Ellös Org-nr Bankgiro

12 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson V. ordförande Torvald Thorberntsson Sekreterare Jan Zetterberg Kassör Kjell Moredal Ledamot Peter Bövik Ledamot Peter Larsson Ersättare Roland Andersson Ersättare Rolf Jansson Aktförvarare: Jan Zetterberg Revisorer: Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Revisorersättare: Kerstin Edman Valberedning: Yngve Nordqvist, sammankallande, Bo Pettersson, Odd Lindahl När den nya samfällighetsföreningen vunnit laga kraft upphör det äldre företaget Kila.Flatö Dikningsföretag av Ekonomisk berättelse Registrerade räkningar Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning tillgångar 0 0 skulder och eget kapital 0 0 Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen, 0, överförs i ny räkning Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

13 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson till 2008 V. ordförande Jan Zetterberg till 2009 Sekreterare Peter Bövik till 2008 Kassör Jan Zetterberg till 2009 Ledamot Linus Bille till 2008 Ledamot Peter Larsson till 2009 Suppleant Roland Andersson 1 år Suppleant Rolf Jansson 1 år Revisor Gudrun Lönnbratt 1 år Revisor Lennart Lönnbratt 2 år Revisorssuppl Kerstin Edman 1 år Valberedning: Torvald Thorberntsson, sammankallande, Odd Lindahl samt Knut Thorberntsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt ett antal telefon- och mejlkontakter. Flatö etapp2 På årsstämman som hölls den 26 augusti 2007 presenterade styrelsen två förslag för åtgärdande av Flatö etapp 2. Stämman röstade för förslaget att låta Gilbert Göranssons Grävtjänst AB bli totalentreprenör och åtgärda Flatö etapp 2 enligt domen. Den 12 november 2007 skrev styrelsen kontrakt med Gilbert Göransson som blev färdig med arbetet på dagen den 30 april Den 6 maj 2008 slutbesiktigades anläggningen av besiktningsmannen Göran Karlsson på MPB AB Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

14 Ekonomi Delen Flatodiket har nu en pi kr fir utizrandet av etapp 2. Delen Kiladiket har material- och besiktnings p& 4954 kr. De gemensamma ema under ket har uppgltt till kr. Styrelsen kommer pl hstban att foresli en utdebitering av kr, fordelat enligt bifogad debiteringslihgd, med sista betalningsdag 30 augtlsti 2008 och att drojsm%srhta kommer att debiteras vid betalning efier den 30 augusti Mojligheten att delbetala p& 5 ir finns fortfarande. Flaton i juni 2008 d --.r Soren Ericson r* {an Ze Peter Bovik Peter Larsson

15 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning Intäkter Fakturering medlemmar Övriga intäkter intäkter Kostnader Kila, arbete Kila, mtrl Kila, besiktning Kila Flatö etapp 1, arbete Flatö etapp 1 mtrl Flatö etapp 2, arbete Flatö etapp 2 mtrl Flatö, besiktning Flatö Administrationser Ränteintäkter Ränteer övriga er Årets resultat Balansräkning Tillgångar Obetalda fordringar medlemmar Fordringar medlemmar (5 år) Kassa 0 25 tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Banklån Checkräkningskredit (bev kr) Skuld till medlem Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, kr, överförs i ny ki Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

16 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 1/6 *=Ägarförändring Kostnader Lån 5 år ränta KILA FLATÖN etapp 2 Gemensam Utförande Gemens-k 6,75% Arbete Material % gemens er Besiktning % Kila Försäkring % Flatö Räntor % N 749 Banker % O-P 374 Övriga kostn Sa Extra er fördelade enligt nedanstående debiteringslängd Anmärkning Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:15 Albert och Agneta Johanssons stbh 3,03 1, Kila 1:45 Albert och Agneta Johanssons stbh 1,82 0, Albert och Agneta Johanssons stbh Totalt Flatö 1:57* Bengt, Margareta Sandin, 1,45 0, Bengt, Margareta Sandin, Totalt Flatö 2:14 Berit Nilsson 1,82 0, Berit Nilsson Totalt Flatö 2:29 Bo Axelsson, Magnus Axelsson 3,03 1, Bo Axelsson, Magnus Axelsson Totalt Flatö 1:26 Bo Pettersson 2,70 1, Bo Pettersson Totalt Flatö 1:14 Clara Timskog 1,44 0, Flatö 1:15 Clara Timskog 1,88 0, Clara Timskog Totalt Kila 1:19 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 0,04 0, Kila 1:30 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 3,22 1, Kila 1:55 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 0,52 0, Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

17 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 2/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:20 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,05 0, Kila 1:22 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,65 0, Kila 1:54 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,21 0, Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander Totalt Flatö 1:20 Elis Rosenlund 6,56 3, Elis Rosenlund Totalt Kila 1:43 Elisabeth Rubin 2,56 1, Elisabeth Rubin Totalt Kila 1:102 Erik Borgströms dödsbo 3,03 1, Erik Borgströms dödsbo Totalt Kila 1:44 Eva Eriksson 1,82 0, Eva Eriksson Totalt Flatö 3:23 Flatö Kyrka, Morlanda Församling 3,48 1, Flatö Kyrka, Morlanda Församling Totalt Flatö 3:52 Flatö-Malö Hembygdsförening 0,39 0, Flatö-Malö Hembygdsförening Totalt Flatö 3:53 Föreningen Flatön, Ideell förening 1,94 0, Föreningen Flatön, Ideell förening Totalt Flatö 3:64 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,77 0, Kila 1:41 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 1,14 0, Korsgård 1:6 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 18,32 0, Korsgård 1:6 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 1,71 0, Korsgård 1:7 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 13,41 0, Korsgård 1:7 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,45 0, Korsgård 1:8 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 9,83 0, Korsgård 1:8 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,44 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 5,25 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,64 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 14,37 0, Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Totalt Flatö 1:52 Gunnel Arrhén 0,87 0, Gunnel Arrhén Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

18 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 3/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:76 Gösta Bertil Ericsson 0,61 0, Gösta Bertil Ericsson Totalt Kila 1:42 Gösta Bertil Ericsson, Evy Ericsson, Irene Elisabeth 0,98 0, Gösta Bertil Ericsson, Evy Ericsson, Irene Elisabeth Rubin Totalt Kila 1:106 Hans Christian Arvidsson 4,04 1, Hans Christian Arvidsson Totalt Ej bet : , inkl påmiavg kr Flatö 3:24 Henrik Nilsson och Annika Eriksson 1,94 0, Henrik Nilsson och Annika Eriksson Totalt Flatö 2:30 Inga-Britt Jansson 0,87 0, Inga-Britt Jansson Totalt Flatö 1:40 Ingela Torberntsson, Birgitta Lindgren 1,45 0, Ingela Torberntsson, Birgitta Lindgren Totalt Kila 1:14* Inger och Peter Wållberg 1,46 0, Kila 1:51* Inger och Peter Wållberg 1,53 0, Inger och Peter Wållberg Totalt Kila 1:103 Inger Treutiger 1,82 0, Inger Treutiger Totalt Kila 1:16* Irene Weslemyr Eckhart 4,13 1, Irene Weslemyr Eckhart Totalt Korsgård 1:25 Jan och Cecilia Malmberg 1,94 0, Jan och Cecilia Malmberg Totalt Flatö 3:63 Jan Andersson 0,58 0, Jan Andersson Totalt Flatö 2:31 Jan H och Ingrid Jansson 1,45 0, Jan H och Ingrid Jansson Totalt Flatö 3:58* Jan och Britt Zetterberg 7,84 3, Jan och Britt Zetterberg Totalt Flatö 2:11 Jan och Ingrid Jansson, Helge Jansson, Anna 1,45 0, Jan Ö och Ingrid Jansson, Helge Jansson, Anna Östlund Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

19 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 4/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Flatö 1:24 Jenny Eklund 1,94 0, Jenny Eklund Totalt Kila 1:98 Jörgen och Birgitta Holst 1,82 0, Jörgen och Birgitta Holst Totalt Kila 1:52* Jörgen Östergård, Torben Östergård 1,59 0, Jörgen Östergård, Torben Östergård Totalt Ej bet , inkl påmin-avg 300 kr Kila 1:101 Karl-Johan Edvard och Maj-Britt Torberntsson 4,04 1, Karl-Johan Edvard och Maj-Britt Torberntsson Totalt Flatö 3:28 Kent Olaisson, Ingrid Hemlin 1,95 0, Kent Olaisson, Ingrid Hemlin Totalt Korsgård 1:15 Kerstin och Gösta Edman 27,73 0, Korsgård 1:15* Kerstin och Gösta Edman 6,73 3, Korsgård 1:29 Kerstin och Gösta Edman 6,58 3, Kerstin och Gösta Edman Totalt (500=just inbet) Kila 1:105 Knut Thorberntsson 4,64 2, Knut Thorberntsson Totalt Flatö 3:35 Kristian och Eva Lindgren 1,45 0, Kristian och Eva Lindgren Totalt Kila 1:16 avst* Kristina Axelsson, Gerly Malmqvist, Klas-Olof 2,89 1, Kristina Axelsson, Gerly Malmqvist, Klas-Olof Arvidsson Totalt Kila 1:99* Lars Einar Arvidsson 2,02 0, Lars Einar Arvidsson Totalt Flatö 2:35 Lars och Ann-Marie Nordling 3,39 1, Lars och Ann-Marie Nordling Totalt Korsgård 1:14 Leif Edman, Tord Edman 2,32 1, Leif Edman, Tord Edman Totalt Flatö 1:35 Lifestone AB 0,89 0, Flatö 1:37 Lifestone AB 0,34 0, Lifestone AB Totalt Flatö 1:32* Linus Bille, Kristin Bille 4,70 2, Linus Bille, Kristin Bille Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

20 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 5/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Korsgård 1:26 Magnus Andersson 16,00 0, Korsgård 1:27 Magnus Andersson 4,15 0, Korsgård 1:28 Magnus Andersson 8,15 0, Magnus Andersson Totalt Flatö 1:43 Malena Edh, Lars Salmi 0,87 0, Malena Edh, Lars Salmi Totalt Flatö 1:41 Malena Edh, Mona-Lis Gustavsson 1,94 0, Malena Edh, Mona-Lis Gustavsson Totalt Flatö 1:16* Marita Stefansson Åsberg 0,13 0, Flatö 1:28 Marita Stefansson Åsberg 2,06 1, Marita Stefansson Åsberg Totalt Flatö 3:54 Mats och Christina Olson 1,94 0, Mats och Christina Olson Totalt Flatö 1:50 Odd Lindahl, Katinka Bille Lindahl, 1,16 0, Odd Lindahl, Katinka Bille Lindahl, Totalt Flatö 1:23 Per Rudqvist 0,87 0, Per Rudqvist Totalt Flatö 1:44 Peter Aldebo, Stefan Aldebo 1,45 0, Peter Aldebo, Stefan Aldebo Totalt Kila 1:107 Peter Bövik och Agneta Bövik 4,81 2, Peter Bövik och Agneta Bövik Totalt Kila 1:112 Peter Liffner och Ann Liffner 4,04 1, Peter Liffner och Ann Liffner Totalt Flatö 1:27 Ragnar och Mona-Lis Gustavsson 1,45 0, Ragnar och Mona-Lis Gustavsson Totalt Kila 1:97 Roland Andersson 4,04 1, Roland Andersson Totalt Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 25,48 0, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 3,70 1, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 2,14 1, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 57,35 0, Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KILA FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS EXTRA STÄMMA DEN 8 OKT 2005

VÄLKOMNA TILL KILA FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS EXTRA STÄMMA DEN 8 OKT 2005 VÄLKOMNA TILL KILA FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS EXTRA STÄMMA DEN 8 OKT 2005 1 www.svt.se -> Väder Klimatsidan Under en 15 års period har: Antalet snödagar minskat från 100 till 60

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid Arnö samfällighetsförenings ( ) årsstämma Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid Arnö samfällighetsförenings ( ) årsstämma Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid Arnö samfällighetsförenings (716401-4420) årsstämma 2012-07-07 1 Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade mötet öppnat. 2 Val av ordförande för stämman. Jacob von Ehrenheim valdes

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening Protokoll Föreningsstämma 2014 Protokoll fört vid s ordinarie årsstämma. Tid och plats: tisdagen den 20 maj. 18-19,30. Hotell Fars Hatt Kungälv. Omfattning 1-22 1 Öppnande Ordförande, Kjell Insulan, hälsar

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2016-03-12 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00 Plats: Brännö kyrka, Brännö Närvarande: 21

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Kolviks samfallighetsforening

Kolviks samfallighetsforening Kolviks samfallighetsforening Protokoll fran arsmote 2009 Plats: Stora Hemmestaskolans matsal Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00 Motets oppnande Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer