Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Onsdagen den 23 juli 2008 kl i Flatö skola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Onsdagen den 23 juli 2008 kl 18.00 i Flatö skola."

Transkript

1 KFD Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Onsdagen den 23 juli 2008 kl i Flatö skola Välkomna! Styrelsen OBS! Ombud som företräder röstberättigad fastighetsägare måste uppvisa nedanstående fullmakt (max en per ombud), utfärdad och undertecknad av aktuell fastighetsägare. Fullmakt Ombudets namn: Fastighetsägarens namn: Avser fastighet med beteckning: Fastighetsägarens underskrift: Härmed kallas Ni till ordinarie årsstämma i Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening. Kallelsen är skickad till en registrerad ägare eller kontaktperson av de berörda fastigheterna. Mottagaren uppmanas informera övriga ägare. Mandat för kronofogdeärende Det finns en medlem som inte har betalat någonting alls på sin skuld till KFD Detta belastar naturligtvis övriga medlemmar då KFD 2004 får stå för krediter för den obetalda skulden. Styrelsen önskar få stämmans mandat att gå vidare juridiskt med detta ärende till i första hand kronofogden för att kunna få skulden reglerad. Ordförande: Sören Ericson, Långedragsvägen 181, Västra Frölunda Sekreterare: Peter Bövik, Flatön 773 Kila, Ellös Kassör: Jan Zetterberg, Flatön 147 Östergård, Ellös Org-nr Bankgiro

2 Till irsmotet i KILA-FLATO DIKNINGSFORETAG 2004 SAMFALLIGHETSFORENING Vi har granskat verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfillighetsforening for verksamhetsiret Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen. Virt ansvar ir att uttala oss om verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och fdrvaltningen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebir att vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad forsdcra oss om att verksamhets- och den ekonomiska berattelsen inte innehiller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillhpning av dem samt att bedoma den samlade informationen i verksamhets- och den ekonomiska berattelsen. Som underlag for vht uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut, itgiirder och forhillanden i Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfallighetsforening for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund for vira uttalanden nedan. Bokforingsskyldighet enligt Bokforingslagen foreligger inte. I verksamhets- och den ekonomiska berattelsen intagna resultat- och balansrhingar har enligt vir mening upprattats i enlighet med god redovisningssed for mindre, ej naringsdrivande organisationer. Balansrakningen per utvisar en ansamlad forlust uppghende till Tackning av forlusten kommer att ske genom en utdebitering till medlemmarna. Vi har inga anmarkningar mot den pi irsmotet framlagda verksamhets- och den ekonomiska berattelsen med diiri intagna resultat- och balansriikningar eller mot styrelsens forvaltning. Styrelsens ledamoter har enligt vir bedomning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tillstyrker att irsmotet godkher verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och faststaller diiri intagna resultat- och balansrhingar, godkher styrelsens forslag till behandling av vinsten enligt balansrakningen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for verksamhetsiret. Flaton den 30 juni 2008 Lennart Lonnbratt Gudrun Lonnbratt

3 Till irsmotet i KILA-FLATO DIKNINGSFORETAG AV AR 1950 Vi har granskat verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Kila-Flato Dikningsforetag av ir 1950 for verksamhetsiret Det ar styrelsen som har ansvaret for rtikenskapshandlingarna och forvaltningen. Virt ansvar ar att uttala oss om verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och forvaltningen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad fors5ikra oss om att verksamhets- och den ekonomiska berattelsen inte innehiller vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksb att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma den samlade informationen i verksamhets- och den ekonomiska berattelsen. Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga beslut, btgader och forhillanden i Kila-Flato Dikningsforetag av ir 1950 for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund for vira uttalanden nedan. Bokforingsskyldighet enligt Bokforingslagen fdreligger inte. I verksamhets- och den ekonomiska berattelsen intagna resultat- och balansrhingar har enligt vbr mening upprattats i enlighet med god redovisningssed for mindre, ej naringsdrivande organisationer. Balansrtikningen per utvisar ett behillet eget kapital uppgiende till 0. Vi har inga anmarkningar mot den pi irsmotet framlagda verksamhets- och den ekonomiska berattelsen med dari intagna resultat- och balansrakningar eller mot styrelsens forvaltning. Styrelsens ledamoter har enligt vir bedomning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tillstyrker att irsmotet godkanner verksamhets- och den ekonomiska berattelsen och faststaller dari intagna resultat- och balansrhingar, godkanner styrelsens forslag till behandling av vinsten enligt balansrakningen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for verksamhetsiret. Lennart Lonnbratt Flaton den 30 juni 2008 "I, & &LZd Gudrun Lonnbratt

4 Protokoll frin Kila-Flat6 Dikningsforetag 2004 lrsstlrnrna 23 juli M6tets bppnande. Ordforande Soren Eriksson hllsade alla valkomna till brsstamman i KFD2004 rned att visa lite bilder fian inversvamningen 2006 innan gravningen startade. 2. Val av ordfirande. SBren Eriksson valdes till ordfbrande fdr stamman. 3. Val av sekreterare. Knut Thorberntsson valdes till sekreterare fbr stlmman. 4. Val av justerare. Eva Eriksson och Jan Zetterberg valdes till justerare av st~mmoprotokollet. 5. Kallelse till stlrnrnan. Kallelsen som skickats ut till delagarna rned brev godkandes UpprPttande av r6stlangd. Jan Zetterberg har en korrekt rostllngd med andelstal att tillgb i sin laptop om behov skulle uppstb. 7. Styrelsens och revisorernas berattelser. Verksamhetsberattelserna och revisorernas berattelser fbr KFD 1950 och KFD 2004 upplastes och godkandes. 8. Ansvarsfrihet fir styrelsen. Stamman gav styrelsen ansvarsfiihet for verksamhetsket. 8.1 Likvidering av KFD Stamman beslutade att harmed 2r KFD 1950 likviderat 9. Frarnstallningar frin styrelsen och rnotioner frin rnedlernrnarna. Inga motioner fibn medlemmarna har inkommit 9.1 Jan Zetterberg redogjorde for styrelsens firslag (som var rned i kallelsen) till utdebitering och detta firslag godkandes av stamman. 9.2 Styrelsens forslag om att gb vidare till Kronofogdemyndigheten, rned arende rorande ej erlagd debiterad avgift, godkandes ocksb av stamman. 10. Erslttning till styrelsen och revisorerna. Stamman beslutade att ersattningen till styrelsen fir det nya verksamhetshet skall vara samma som tidigare, dvs kr Styrelsens firslag till utgifts- och inkomststat sarnt debiteringsllngd. Jan Zetterberg redogjorde fdr principerna n2r det ggller slutjustering av de fiivilligt inbetalade avgifterna till KDF Darefter godkandes styrelsens fbrslag till utdebitering rned mojlighet fdr medlemmarna att betala hela summan - kontant eller delbetalning pb 5 L. Ett inbetalningskort medfiljer detta protokoll, sista inbetalningsdag 2r 30 augusti 2008: 12. Val av styrelse, styrelse ordfirande och erslttare. Soren Eriksson, Peter Btrvik och Linus Bille hade samtliga undanbett sig omval. Stamman rostade fir valberedningens firslag till ny styrelse, ordfbrande och ersattare. Till ledamot av styrelsen pfi tva L och tillika ordfirande pb ett k valdes Nils-Erik Borgstrom. Till ledambter pb tv% L valdes Eva Eriksson och Sven Jansson. Till ersattare i styrelsen pb ett k omvaldes Roland Andersson och Rolf Jansson. 13. Val av revisorer och ersattare. Stamman rbstade fbr valberedningens firslag till omval av Gudrun Lonnbratt som revisor pb tvb br och omval av Kerstin Edman som ersattare pb ett br. 14. Friga om val av valberedning. Stamman rostade for ett forslag till valberedning enligt foljande. Omval pb ett L av Torvald Thorberntsson (sammankallande), Odd Lindahl och Knut Thorberntsson.

5 15. Ovriga frhgor. Knut Thorberntsson tog upp fragan om utlovad erstittning fdr utfdrd grtivning i samband rned oversvamning. Ordfdrande overlat till den nyvalda styrelsen att titta ntirrnare pb dema begtiran. Gosta Edman fibgade om berbrda deltigare blir kallade till den fdrestdende garantibesiktningen av det utfdrda arbetet. Nyvalde ordfdranden Nils-Erik Borgstrom lovade att sb komrner att ske. 16. Meddelande om plats diir stammoprotokollet hills tillgiingligt. Protokollet skickas ut till rnedlemmama tillsammans med ett inbetalningskort, samt publiceras pb hemsidan 17. Avslutning. Ordfdranden tackade alla fdr visat intresse och avslutade motet. Knut Thorbemtsson, sekr Saren Eriksson ordf... Eva Eriksson just

6 Protokoll fort vid styrelsemote med Kila-Flato Dikningsforetag 2004 Samfiillighetsforening, Narvarande: Nils-Erik Borgstriim, Jan Zetterberg, Peter Larsson, Sven Jansson samt Eva Eriksson. $1. Motets oppnande. Ordfdrande halsar den nya styrelsen valkomna. Styrelsen presenterar sig fdr varandra och f"ar sig lite historik till livs av tidigare styrelseledamoter. 52. Konstituering, A/ kassor Styrelsen beslutar att utse Jan Zetterberg till kassor. B/ vice ordforande - Styrelsen beslutar att utse Peter Larsson till vice ordfdrande. C/ sekreterare Styrelsen beslutar att utse Eva Eriksson till sekreterare Firmatecknare. Styrelsen beslutar att fdr Kila-Flato Dikningsfdretag 2004 Samfallighetsfdrening utse Jan Zetterberg samt Nils-Erik Borgstrom att teckna firma for fdreningen var och en for sig. Paragrafen fdrklaras omedelbart justerad. 54. Garantitid samt garantibesiktning. Styrelsen diskuterar hur viktigt det k med att vi hdller oss ajour med n k garantitid och garantibesiktning ska genomfdras si att de fastighetsagare som onskar delta ska f"a mojlighet till detta. Till nasta styrelsemote. $5. Kommande aktiviteter. - Utskick till alla medlemmar: ~smotesprotokoll samt debitering for Styrelsemote 418 kl hos Jan Zetterberg. - Styrelsemote oktober miinad, fdr uppfoljning inkomna betalningar mm. - - Framtida planering av underhill och ev. er. Dag som ovan 84%7 Eva Eriksson

7 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson V. ordförande Torvald Thorberntsson Sekreterare Jan Zetterberg Kassör Kjell Moredal Ledamot Peter Bövik Ledamot Peter Larsson Ersättare Roland Andersson Ersättare Rolf Jansson Aktförvarare: Jan Zetterberg Revisorer: Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Revisorersättare: Kerstin Edman Valberedning: Yngve Nordqvist, sammankallande, Bo Pettersson, Odd Lindahl När den nya samfällighetsföreningen vunnit laga kraft upphör det äldre företaget Kila.Flatö Dikningsföretag av Ekonomisk berättelse Registrerade räkningar Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning tillgångar 0 0 skulder och eget kapital 0 0 Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen, 0, överförs i ny räkning Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

8 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson till 2008 V. ordförande Jan Zetterberg till 2009 Sekreterare Peter Bövik till 2008 Kassör Jan Zetterberg till 2009 Ledamot Linus Bille till 2008 Ledamot Peter Larsson till 2009 Suppleant Roland Andersson 1 år Suppleant Rolf Jansson 1 år Revisor Gudrun Lönnbratt 1 år Revisor Lennart Lönnbratt 2 år Revisorssuppl Kerstin Edman 1 år Valberedning: Torvald Thorberntsson, sammankallande, Odd Lindahl samt Knut Thorberntsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt ett antal telefon- och mejlkontakter. Flatö etapp2 På årsstämman som hölls den 26 augusti 2007 presenterade styrelsen två förslag för åtgärdande av Flatö etapp 2. Stämman röstade för förslaget att låta Gilbert Göranssons Grävtjänst AB bli totalentreprenör och åtgärda Flatö etapp 2 enligt domen. Den 12 november 2007 skrev styrelsen kontrakt med Gilbert Göransson som blev färdig med arbetet på dagen den 30 april Den 6 maj 2008 slutbesiktigades anläggningen av besiktningsmannen Göran Karlsson på MPB AB Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

9 Ekonomi Delen Flatödiket har nu en på kr för utförandet av etapp 2. Delen Kiladiket har material- och besiktnings på 4954 kr. De gemensamma erna under året har uppgått till kr. Styrelsen kommer på årsstämman att föreslå en utdebitering av kr, fördelat enligt bifogad debiteringslängd, med sista betalningsdag 30 augusti 2008 och att dröjsmålsränta kommer att debiteras vid betalning efter den 30 augusti Möjligheten att delbetala på 5 år finns fortfarande. Flatön i juni 2008 Sören Ericson Linus Bille Jan Zetterberg Peter Bövik Peter Larsson Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

10 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning Intäkter Fakturering medlemmar Övriga intäkter intäkter Kostnader Kila, arbete Kila, mtrl Kila, besiktning Kila Flatö etapp 1, arbete Flatö etapp 1 mtrl Flatö etapp 2, arbete Flatö etapp 2 mtrl Flatö, besiktning Flatö Administrationser Ränteintäkter Ränteer övriga er Årets resultat Balansräkning Tillgångar Obetalda fordringar medlemmar Fordringar medlemmar (5 år) Kassa 0 25 tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Banklån Checkräkningskredit (bev kr) Skuld till medlem Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, kr, överförs i ny ki Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

11 KFD Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Utdebitering av nuvarande er Styrelsen föreslår en utdebitering av den skuld som KFD 2004 har på kr fördelat enligt bifogad sfördelningslängd. Ett inbetalningskort kommer att skickas ut efter årsstämman på den utdebitering som skall göras fördelat enligt sfördelningslängden. I bilagan Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 finns en för respektive fastighet utlagd enligt sfördelningslängden i de två sista kolumnerna. I kolumnen: står den totala en i fetstil för respektive fastighet. Ni som väljer att betala hela summan kontant betalar således denna summa. I kolumnen med lån kr står i fetstil den års som är fördelad på 5 år. Ni som väljer att göra delbetalning på ert belopp på 5 år betalar således denna summa. Sista betalningsdag är 30 augusti Övrigt Medlemmar som har synpunkter eller klagomål på styrelsens arbete måste inkomma med skriftliga inlagor för att vi skall kunna bereda dessa. Muntliga klagomål eller synpunkter duger ej då dessa kan missuppfattas eller förvanskas då de passerar från person till person. Bilagor Verksamhetsberättelse Resultat och balansräkning Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Omfördelning av den frivilliga avgiften till det gamla dikesföretaget Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 5. Kallelse till stämman 6. Upprättande av röstlängd 7. Styrelsens och revisorernas berättelser 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 9.1 Styrelsens förslag till utdebitering 9.2 Styrelsens mandat för kronofogdeärende 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 17. Avslutning Ordförande: Sören Ericson, Långedragsvägen 181, Västra Frölunda Sekreterare: Peter Bövik, Flatön 773 Kila, Ellös Kassör: Jan Zetterberg, Flatön 147 Östergård, Ellös Org-nr Bankgiro

12 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson V. ordförande Torvald Thorberntsson Sekreterare Jan Zetterberg Kassör Kjell Moredal Ledamot Peter Bövik Ledamot Peter Larsson Ersättare Roland Andersson Ersättare Rolf Jansson Aktförvarare: Jan Zetterberg Revisorer: Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Revisorersättare: Kerstin Edman Valberedning: Yngve Nordqvist, sammankallande, Bo Pettersson, Odd Lindahl När den nya samfällighetsföreningen vunnit laga kraft upphör det äldre företaget Kila.Flatö Dikningsföretag av Ekonomisk berättelse Registrerade räkningar Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning tillgångar 0 0 skulder och eget kapital 0 0 Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen, 0, överförs i ny räkning Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

13 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 1 maj april 2008 Styrelse: Ordförande Sören Ericson till 2008 V. ordförande Jan Zetterberg till 2009 Sekreterare Peter Bövik till 2008 Kassör Jan Zetterberg till 2009 Ledamot Linus Bille till 2008 Ledamot Peter Larsson till 2009 Suppleant Roland Andersson 1 år Suppleant Rolf Jansson 1 år Revisor Gudrun Lönnbratt 1 år Revisor Lennart Lönnbratt 2 år Revisorssuppl Kerstin Edman 1 år Valberedning: Torvald Thorberntsson, sammankallande, Odd Lindahl samt Knut Thorberntsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt ett antal telefon- och mejlkontakter. Flatö etapp2 På årsstämman som hölls den 26 augusti 2007 presenterade styrelsen två förslag för åtgärdande av Flatö etapp 2. Stämman röstade för förslaget att låta Gilbert Göranssons Grävtjänst AB bli totalentreprenör och åtgärda Flatö etapp 2 enligt domen. Den 12 november 2007 skrev styrelsen kontrakt med Gilbert Göransson som blev färdig med arbetet på dagen den 30 april Den 6 maj 2008 slutbesiktigades anläggningen av besiktningsmannen Göran Karlsson på MPB AB Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

14 Ekonomi Delen Flatodiket har nu en pi kr fir utizrandet av etapp 2. Delen Kiladiket har material- och besiktnings p& 4954 kr. De gemensamma ema under ket har uppgltt till kr. Styrelsen kommer pl hstban att foresli en utdebitering av kr, fordelat enligt bifogad debiteringslihgd, med sista betalningsdag 30 augtlsti 2008 och att drojsm%srhta kommer att debiteras vid betalning efier den 30 augusti Mojligheten att delbetala p& 5 ir finns fortfarande. Flaton i juni 2008 d --.r Soren Ericson r* {an Ze Peter Bovik Peter Larsson

15 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning Intäkter Fakturering medlemmar Övriga intäkter intäkter Kostnader Kila, arbete Kila, mtrl Kila, besiktning Kila Flatö etapp 1, arbete Flatö etapp 1 mtrl Flatö etapp 2, arbete Flatö etapp 2 mtrl Flatö, besiktning Flatö Administrationser Ränteintäkter Ränteer övriga er Årets resultat Balansräkning Tillgångar Obetalda fordringar medlemmar Fordringar medlemmar (5 år) Kassa 0 25 tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Banklån Checkräkningskredit (bev kr) Skuld till medlem Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen, kr, överförs i ny ki Verksamhetsberättelse KFD 2004, doc /PB

16 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 1/6 *=Ägarförändring Kostnader Lån 5 år ränta KILA FLATÖN etapp 2 Gemensam Utförande Gemens-k 6,75% Arbete Material % gemens er Besiktning % Kila Försäkring % Flatö Räntor % N 749 Banker % O-P 374 Övriga kostn Sa Extra er fördelade enligt nedanstående debiteringslängd Anmärkning Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:15 Albert och Agneta Johanssons stbh 3,03 1, Kila 1:45 Albert och Agneta Johanssons stbh 1,82 0, Albert och Agneta Johanssons stbh Totalt Flatö 1:57* Bengt, Margareta Sandin, 1,45 0, Bengt, Margareta Sandin, Totalt Flatö 2:14 Berit Nilsson 1,82 0, Berit Nilsson Totalt Flatö 2:29 Bo Axelsson, Magnus Axelsson 3,03 1, Bo Axelsson, Magnus Axelsson Totalt Flatö 1:26 Bo Pettersson 2,70 1, Bo Pettersson Totalt Flatö 1:14 Clara Timskog 1,44 0, Flatö 1:15 Clara Timskog 1,88 0, Clara Timskog Totalt Kila 1:19 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 0,04 0, Kila 1:30 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 3,22 1, Kila 1:55 Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund 0,52 0, Eivor Eklund, Lars Eklund, Maria Eklund Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

17 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 2/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:20 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,05 0, Kila 1:22 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,65 0, Kila 1:54 Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander 0,21 0, Eli Lenander, Martin Lenander, Sven Lenander Totalt Flatö 1:20 Elis Rosenlund 6,56 3, Elis Rosenlund Totalt Kila 1:43 Elisabeth Rubin 2,56 1, Elisabeth Rubin Totalt Kila 1:102 Erik Borgströms dödsbo 3,03 1, Erik Borgströms dödsbo Totalt Kila 1:44 Eva Eriksson 1,82 0, Eva Eriksson Totalt Flatö 3:23 Flatö Kyrka, Morlanda Församling 3,48 1, Flatö Kyrka, Morlanda Församling Totalt Flatö 3:52 Flatö-Malö Hembygdsförening 0,39 0, Flatö-Malö Hembygdsförening Totalt Flatö 3:53 Föreningen Flatön, Ideell förening 1,94 0, Föreningen Flatön, Ideell förening Totalt Flatö 3:64 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,77 0, Kila 1:41 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 1,14 0, Korsgård 1:6 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 18,32 0, Korsgård 1:6 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 1,71 0, Korsgård 1:7 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 13,41 0, Korsgård 1:7 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,45 0, Korsgård 1:8 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 9,83 0, Korsgård 1:8 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,44 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 5,25 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 0,64 0, Korsgård 1:9 Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt 14,37 0, Gudrun Lönnbratt, Lennart Lönnbratt Totalt Flatö 1:52 Gunnel Arrhén 0,87 0, Gunnel Arrhén Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

18 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 3/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Kila 1:76 Gösta Bertil Ericsson 0,61 0, Gösta Bertil Ericsson Totalt Kila 1:42 Gösta Bertil Ericsson, Evy Ericsson, Irene Elisabeth 0,98 0, Gösta Bertil Ericsson, Evy Ericsson, Irene Elisabeth Rubin Totalt Kila 1:106 Hans Christian Arvidsson 4,04 1, Hans Christian Arvidsson Totalt Ej bet : , inkl påmiavg kr Flatö 3:24 Henrik Nilsson och Annika Eriksson 1,94 0, Henrik Nilsson och Annika Eriksson Totalt Flatö 2:30 Inga-Britt Jansson 0,87 0, Inga-Britt Jansson Totalt Flatö 1:40 Ingela Torberntsson, Birgitta Lindgren 1,45 0, Ingela Torberntsson, Birgitta Lindgren Totalt Kila 1:14* Inger och Peter Wållberg 1,46 0, Kila 1:51* Inger och Peter Wållberg 1,53 0, Inger och Peter Wållberg Totalt Kila 1:103 Inger Treutiger 1,82 0, Inger Treutiger Totalt Kila 1:16* Irene Weslemyr Eckhart 4,13 1, Irene Weslemyr Eckhart Totalt Korsgård 1:25 Jan och Cecilia Malmberg 1,94 0, Jan och Cecilia Malmberg Totalt Flatö 3:63 Jan Andersson 0,58 0, Jan Andersson Totalt Flatö 2:31 Jan H och Ingrid Jansson 1,45 0, Jan H och Ingrid Jansson Totalt Flatö 3:58* Jan och Britt Zetterberg 7,84 3, Jan och Britt Zetterberg Totalt Flatö 2:11 Jan och Ingrid Jansson, Helge Jansson, Anna 1,45 0, Jan Ö och Ingrid Jansson, Helge Jansson, Anna Östlund Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

19 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 4/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Flatö 1:24 Jenny Eklund 1,94 0, Jenny Eklund Totalt Kila 1:98 Jörgen och Birgitta Holst 1,82 0, Jörgen och Birgitta Holst Totalt Kila 1:52* Jörgen Östergård, Torben Östergård 1,59 0, Jörgen Östergård, Torben Östergård Totalt Ej bet , inkl påmin-avg 300 kr Kila 1:101 Karl-Johan Edvard och Maj-Britt Torberntsson 4,04 1, Karl-Johan Edvard och Maj-Britt Torberntsson Totalt Flatö 3:28 Kent Olaisson, Ingrid Hemlin 1,95 0, Kent Olaisson, Ingrid Hemlin Totalt Korsgård 1:15 Kerstin och Gösta Edman 27,73 0, Korsgård 1:15* Kerstin och Gösta Edman 6,73 3, Korsgård 1:29 Kerstin och Gösta Edman 6,58 3, Kerstin och Gösta Edman Totalt (500=just inbet) Kila 1:105 Knut Thorberntsson 4,64 2, Knut Thorberntsson Totalt Flatö 3:35 Kristian och Eva Lindgren 1,45 0, Kristian och Eva Lindgren Totalt Kila 1:16 avst* Kristina Axelsson, Gerly Malmqvist, Klas-Olof 2,89 1, Kristina Axelsson, Gerly Malmqvist, Klas-Olof Arvidsson Totalt Kila 1:99* Lars Einar Arvidsson 2,02 0, Lars Einar Arvidsson Totalt Flatö 2:35 Lars och Ann-Marie Nordling 3,39 1, Lars och Ann-Marie Nordling Totalt Korsgård 1:14 Leif Edman, Tord Edman 2,32 1, Leif Edman, Tord Edman Totalt Flatö 1:35 Lifestone AB 0,89 0, Flatö 1:37 Lifestone AB 0,34 0, Lifestone AB Totalt Flatö 1:32* Linus Bille, Kristin Bille 4,70 2, Linus Bille, Kristin Bille Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

20 KFD 2004 Debiteringslängd Kila och Flatö etapp 2 Sista betalningsdag: 30 augusti 2008 Sid 5/6 *=Ägarförändring Fastighet Ägare Uförande % Gemens kostn % Utförande Gemensam med lån kr Fördelning av frivillig avgift Extra med lån kr Anmärkning Korsgård 1:26 Magnus Andersson 16,00 0, Korsgård 1:27 Magnus Andersson 4,15 0, Korsgård 1:28 Magnus Andersson 8,15 0, Magnus Andersson Totalt Flatö 1:43 Malena Edh, Lars Salmi 0,87 0, Malena Edh, Lars Salmi Totalt Flatö 1:41 Malena Edh, Mona-Lis Gustavsson 1,94 0, Malena Edh, Mona-Lis Gustavsson Totalt Flatö 1:16* Marita Stefansson Åsberg 0,13 0, Flatö 1:28 Marita Stefansson Åsberg 2,06 1, Marita Stefansson Åsberg Totalt Flatö 3:54 Mats och Christina Olson 1,94 0, Mats och Christina Olson Totalt Flatö 1:50 Odd Lindahl, Katinka Bille Lindahl, 1,16 0, Odd Lindahl, Katinka Bille Lindahl, Totalt Flatö 1:23 Per Rudqvist 0,87 0, Per Rudqvist Totalt Flatö 1:44 Peter Aldebo, Stefan Aldebo 1,45 0, Peter Aldebo, Stefan Aldebo Totalt Kila 1:107 Peter Bövik och Agneta Bövik 4,81 2, Peter Bövik och Agneta Bövik Totalt Kila 1:112 Peter Liffner och Ann Liffner 4,04 1, Peter Liffner och Ann Liffner Totalt Flatö 1:27 Ragnar och Mona-Lis Gustavsson 1,45 0, Ragnar och Mona-Lis Gustavsson Totalt Kila 1:97 Roland Andersson 4,04 1, Roland Andersson Totalt Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 25,48 0, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 3,70 1, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 2,14 1, Flatö 2:39 Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson 57,35 0, Rolf Jansson, Åke Jansson, Gösta Jansson Totalt KFD xls Kostnadsfördelning / JZ

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Onsdagen den 25 april 19.00 Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club www.skeppsdalsstrom.se KALLELSE till ORDINARIE

Läs mer