VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska perspektiv, friluftsliv och upplevelsebaserat lärande. I ett reflekterande förhållningssätt kopplas sinnliga erfarenheter i autentiska situationer samman i litteratur och samtal. Förskolan kommer att ha 6 avdelningar med max 120 barn fördelade i olika grupper. Förskolan kommer att ledas av en Förskolechef, det kommer att anställas minst 1 förskollärare på varje avdelning och ca 2 barnskötare. Förskolan kommer också att ha en kock som lagar mat från grunden i tillagningskök. Städning kommer att skötas av ett städbolag. Systematiskt kvalitetsarbete med kontinuerlig uppföljning är ett pågående arbete, samtal sker vid möten bl.a. avdelningsmöten från vilket resultat av uppföljningsarbete en till två gånger per år tas upp för analys för att sedan besluta vilka utvecklingsområden som ska prioriteras kommande år, på avdelningsnivå samt på enhetsnivå. Förskolan följer kommunens intagningsregler I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund Verksamheten ska sträva efter att varje barn: Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv Upplevelsebaserat lärande både ute och inne Pedagogiken I Ur och Skur har utvecklats utifrån Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet och startade den första förskolan 1985 utanför Stockholm och den första skolan Upplevelser och lärandemiljöer finns både inomhus och utomhus. Att genomföra en pedagogisk verksamhet ute och inne är därför en central del i pedagogiken. Pedagogerna gör didaktiska val kring vad som passar bäst utifrån individen, gruppen och aktivitetens ändamål. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet ska få upptäcka och uppleva med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Upplevelsebaserat lärande: David A Kolb, psykolog, professor vid Harvard University USA Organisationspsykologi och experiential learning theory. Lärande Normer med och alla sinnen: värden Carla Hannaford (PhD) professor i biologi. Kognitionsvetenskap: Peter Gärdenfors Professor Lunds Universitet Multipla intelligenser: Howard Gardner, professor Harvards University USA Utomhuspedagogik: Anders Szczepanski Linköpings Universitet

2 Grundläggande värden ska tydliggöras i den dagliga verksamheten som bedrivs i demokratiska former där de vuxna har ett stort ansvar och är förebilder. Grunden läggs för ett växande ansvar och intresse hos barnen att på sikt aktivt bli en del av livet i samhället. För att barnen ska kunna utvecklas och få grunden till ett livslångt lärande är det viktigt att de känner sig trygga i sin vardagsmiljö och att alla barn känner sig välkomna och trivs i verksamheten. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga med alla som vistas på förskolan. Vi strävar också efter att varje barn ska känna sig trygga i sig själva, i gruppen, på förskolan samt i närmiljön, samtidigt som de utmanas till lek och aktiviteter. Vi anser att det är viktigt att alla barn blir sedda och uppmärksammade. Vi arbetar för att alla barn ska känna delaktighet och utvecklar förmågan att kommunicera. Genom att vi har en tydlig verksamhet med dagliga rutiner underlättar vi för barnen att känna trygghet och igenkännande i verksamheten. Det är viktigt att ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap för att tidigt grundlägga solidaritet och tolerans för att respektera allt levande och känna omsorg om sin miljö. Då verksamheten har friluftsliv och natur som plattform uppkommer många erbjudanden till vardaglig naturligt handling, samtal och reflektion. Vi strävar efter att vara lyhörda för lekens innehåll och att vara goda förebilder samt skapa ett tillåtande klimat där man respekteras för den man är. Vi stöttar barnen att utveckla leken och tillför idéer vid behov och strävar efter att i leken och i alla andra sammanhang hindra kränkande handlingar och utanförskap. Vi arbetar för att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Detta kommer också i uttryck i vardagliga samtal, samlingar och t ex i sagor. Genom att stimulera barnen att våga visa och prata om sina känslor samt lyssna på varandra kan deras empati utvecklas. Då frågor uppkommer diskuterar vi dem i arbetslaget och med övriga kollegor för att finna verktyg till ett öppet demokratiskt klimat. För att stärka och utveckla barnens empatiska förmåga uppmuntrar vi dem att hjälpa och trösta varandra samt att visa respekt för varandras känslor. Genom att t.ex. dramatisera och leka rollekar får barnen tillfälle att leva sig in i olika känslor och roller vilket kan ge dem möjligheter att utveckla sina empatiska förmågor. Lärande sker i relation med andra och att få uppleva att andra lyckas och tar del av mina kunskaper utvecklar också den empatiska förmågan. Att få en positiv upplevelse i naturen kan också utveckla en känsla att bry sig om allt som lever. Vi strävar efter att uppmuntra barnen att självständigt och med hjälp av kamrater klara av- och påklädnad samt hantera matsituationen på egen hand som t.ex. ta för sig själv, hälla, skära/dela, äta och packa upp/ner matsäcken. För att möjliggöra detta är det viktigt att vi vuxna är positiva och ger barnen tid att lyckas med sina uppgifter. Att hjälpa en kamrat både tillfredställer och stärker självkänslan. Genom att vi arbetar med hjälp till självhjälp som t ex att inte lyfta barnen dit de vill, låta dem resa sig själva och inte bäras, stärks barnen i att utmana sig själva och flytta fram gränser. Tillsammans med barnen vill vi skapa en lugn atmosfär. För att utveckla barnens ansvarstagande har vi olika områden där lärare tillsammans med barn ansvarar exempelvis för

3 källsortering, kompostering, odling, dukning och genom detta utveckla sig i att bl. a. ta ansvar, samarbeta och utveckla sin matematiska och kommunikativa förmåga. På I Ur och Skur läggs stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Verksamheten präglas av ett ekologiskt förhållningssätt som medvetet praktiseras i förskolans vardag. Som I Ur och Skur verksamhet utvecklar vi verksamheten utifrån vår miljöplan för en mer hållbar livsstil. Vi arbetar tillexempel med miljöfrågor och strävar efter att synliggöra ekologiska samband för barnen och för att utveckla deras handlingsberedskap att påverka miljön. Vi odlar och samtalar om ekologiskt livsmedel då det ofta serveras. Vi använder oss av miljömärkta- och lågenergi produkter. Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt. Utveckling och lärande Vi arbetar med att stimulera barnens nyfikenhet, vilja att utvecklas och upptäckarglädje. Barn ska få uppleva och utmanas i olika miljöer. De ska få möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen och utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv. Förskolan kommer att stäva efter att barnen utvecklar olika friluftsfärdigheter, är fysisk aktiva och utvecklar kunskaper om ett hälsosamt liv. Lärarna är förebilder och upplever och upptäcker tillsammans med barnen. Allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet och är något som förskolan vill utmana barnen att utveckla färdighet och förståelse kring. Barnen får möjlighet att utvecklas i arbete med olika uttrycksmedel som att; måla, rita, snickra, klippa, klistra, baka, arbeta med lera och naturmaterial, drama, musik m.m. samt att de stimuleras till det kreativa skapandet. Vi arbetar med att stimulera barnens språkutveckling så att ordförråd, begrepp och ordförståelse ökar. Vi anser att de dagliga samtalen är viktiga och stöttar barnen att sätta ord på upplevelser i sin vardag samt använda adekvata begrepp. Genom att vi bland annat sjunger, läser, dramatiserar, ramsar, skriver och samtalar mycket och ofta, stimulerar vi barnens språkutveckling. Vi arbetar ofta i mindre grupper där det finns tid för sagor, samtal och reflektion. I samspel med andra barn och vuxna utvecklar barn sin kommunikativa förmåga. Leken är en viktig del i barnens utveckling och i vår verksamhet. Leken ges stort utrymme. Leken används medvetet som metod till utveckling och lärande. All sorts lek värdesätts högt, genom leken utvecklas barnen socialt, kognitivt, emotionellt, motoriskt och språkligt. Till den kreativa och skapande leken erhålls material som utvecklar barnens estetiska sinne. Vi strävar efter att vår lekmiljö ska utmana barnens motorik och att vi ska erbjuda barnen organiserade lekar samt tid för fri lek vilket kan främja självständighet och självkänsla. I organiserade lekar såsom musiklek, rörelselek, äventyrslek tränas t ex turtagning, samspel och motorik samt att våga stå i centrum och i den fria leken kan bl. a barnens fantasi, balans, smidighet och samspel med andra utvecklas. Målet med den fria leken är att alla lekpass ska vara så långa som möjligt och vi strävar efter att inte avbryta barnen i deras lek.

4 Vi strävar efter att synliggöra barnens kunskaper genom att bekräfta dem i det de gör, prata om deras utveckling och genom fotografier dokumentera deras utveckling. Vi arbetar för att ha ett medagerande arbetssätt och vill utveckla barnens lek genom att t ex tillföra olika material. Vi erbjuder barnen att mötas av samma miljö och material många gånger eftersom det för ett litet barn är viktigt att samma aktivitet upprepas många gånger så de känner igen sig, vågar låta sig utmanas och så småningom även deltar. Friluftsliv Barnen på I Ur och Skur ges möjlighet att utveckla friluftslivsfärdigheter för att främja lusten till fysisk aktivitet och omsorg om sin hälsa. Det gör vi bland annat genom Friluftsfrämjandets olika verksamheter, vilket pedagogerna får ledarutbildningar i. För de yngsta barnen har vi Skogsknoppskola och i nästa åldersgrupp har vi Skogsknytteskola och för de äldsta barnen har förskolan Skogsmulleskola. I verksamheterna utmanas barnen utifrån sina förutsättningar och behov. Barnen ska få möjlighet att utveckla en känsla för och kunskap om naturen samt en glädje och färdigheter att vistas i olika friluftsmiljöer. Vi sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen vilket ofta sker i autentiska situationer och i praktiskt handlande. På vintern har vi skidlek, skidskola, skridskolek och skridskoskola där målet bl. a är att med att på ett lustfyllt sätt utveckla barnens motorik, färdighet och förtrogenhet att åka skidor/skridskor. För att stödja barnen att uttrycka sig samt reflektera över dagliga händelser arbetar vi med olika uttrycksmedel som t ex att dramatisera, måla, rita och arbeta med lera och andra naturmaterial men framför allt använder vi skogens resurser i vårt skapande. Vi arbetar också med olika hantverkstraditioner. Att utveckla ett intresse för att upptäcka och att prova på teknik i vardagssituationer är ett spännande uppdrag där bland annat friluftstekniken kommer väl till pass. Liksom i att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material, redskap och tekniker. Vi vill att barnen ska utveckla kreativitet och ett lärande genom att prova på och då erbjuda mängder av material för skapande och konstruktion, för utemiljön kan den av utomstående upplevas som lite stökig och skräpig.

5 I den dagliga verksamheten ger vi barnen tillfällen att utveckla sin matematiska förmåga genom att sortera, räkna och jämföra vid t ex dukning, samling och spel samt i olika form av lek. I de dagliga rutinerna strävar vi medvetet efter att träna lägesord, färg, form, riktning etc. så att det blir en naturlig del i vardagen. Naturen är full av former, färger och lägesskiftningar vilket ger en stor utvecklingsmöjlighet med tanke på matematiken. Vi reflektera över olika resonemang och provar olika lösningar i reella situationer. Material som stödjer och utmanar barnen i det matematiska tänkande kommer också att erbjudas. Barns inflytande Vi strävar efter att vara lyhörda och låta varje barn, efter sin egen förmåga och utveckling, utveckla viljan att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten och miljön. Tillsammans med barnen strävar vi efter att vara flexibla och fånga lärande situationer utifrån barnens egna initiativ. Under dagen har barnen möjlighet att påverka t.ex. samlingssituationen, aktivitet eller till vilken plats i skogen vi ska gå. Vi vill uppmuntra barnen att använda sin fantasi och kreativitet och ge den stort utrymme i allt vi gör samt även som lärare låta oss inspireras av barnens öppenhet och fantasifulla sinne. Genom att barnen deltar aktivt, blir lyssnade på och tränas i att lyssna på andra, stärks deras möjligheter och känsla av att kunna påverka. Vi erbjuder aktiviteter och upplevelser som utvecklar samarbete, problemlösningar och samhörighetskänslan. Förskola och hem Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar och vårdnadshavare, då vi anser att ett nära och förtroendefull samarbete med föräldrar gynnar barnen och dess utveckling. Det är självklart att föräldrarna ska ha en inblick i sina barns vardag, därför är de alltid välkomna att följa verksamheten tillsammans med sina barn. Föräldrarna delges mål, innehåll och uppföljning av verksamheten bl. a. genom föräldramöten, samtal samt genom veckobrev och veckoplanering i pappersform och digitalt, exempelvis på hemsidan. Olika former av föräldraforum kommer att erbjudas. Under läsåret bjuder vi också in föräldrar, släkt och syskon till att fira olika traditioner, nya som traditionella. För att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt samt att föräldrar ska ha möjlighet till inflytande är dessa aktiviteter och goda relationer viktiga för oss. Förutom fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare bjuder vi varje termin in till inskolningssamtal/utvecklingssamtal. Då samtalar vi om barnens lärande, utveckling och trivsel. Vi kommer att utveckla olika sätt att dokumentera barns lärande och verksamhet. Vi vill synliggöra barnens lärprocesser för barnen, deras föräldrar och lärare. För att ge alla möjlighet att följa utvecklingen. Läsplattor blir ett viktigt verktyg för vår verksamhet. //

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer