METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT"

Transkript

1 RAPPORT METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT STIFTELSEFINANSIERAT METODUTVECKLINGSPROJEKT

2 Uppdrag: , Ny kvalitativ metod för beteendepåverkan gällande resvanor Titel på rapport: METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT Datum: Medverkande Kontaktperson: Jesper Johansson, Konsulter: Uppdragsansvariga: Jesper Johansson, Jennie Bäckman, Joel Bertlin, Madeleine Eneskjöld, Sarah Isaksson, Kathrin Nordlöf, Martin Ström, Tyréns AB Jesper Johansson och Jennie Bäckman Datum: Tyréns AB Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel: O:\STH\921696\Rapporten EXTERN\MM-rapporten EXTERN docx Version:

3 Sammanfattning Tyréns satsar på hållbart resande och Mobility Management (MM). I sammarbete med Tyresö kommun, Stockholm stad, Trafikverket, Nobina, Trafikförvaltningen (SL), Carlsöö & Co, X2AB samt Energimyndigheten har Tyréns genomfört ett metodutvecklingsprojekt. Projektet resulterade i en skräddarsydd kvalitativ metod som kartlägger resenärens rationella motiv samt emotionella drivkrafter som avgör val av färdmedel. Det är en vanlig missuppfattning att nyttoargument leder till beteendeförändringar då det i själva verket är värderingar, livssituation och yttre förutsättningar som avgör. En av nycklarna inom MM är att kunna kommunicera med de personer som påverkar/påverkas av trafiken i ett visst område. Tyréns metod utgår ifrån detta och tar fram ett mer träffsäkert underlag för beteendepåverkande kampanjer. Intervjuer genomfördes med bosatta i Tyresö kommun. Under analysarbetet identifierades åtta målgruppsprofiler/personas. Profilerna hade tydliga rationella motiv och emotionella drivkrafter (se bild nedan). Ovan från vänster: Buss-Berit, Bil-Bosse, Epokbytar-Perssons, Måste-Mårten, Kollektiv-Karlssons, Familjebildar- Farzards, Själständiga Sjöberg samt Cykel-Kim Utöver den nya kvalitativa metoden har åtta resenärsprofiler identifierats, platsbunden kunskap tagit fram samt kartmaterial som pekar ut otrygga passager, köbildning, cykelvägar med mera. Andra resultat från studien är: 1. Alla vill ha makt över sin tid 2. Bil-Bosse är en utdöende art! 3. Kollektivtrafik är mer flexibelt än bil! 4. Ökade bränslekostnader påverkar inte bilåkarna 5. Livsfas är den avgörande faktorn till resval inte ekonomin, utbildning och inkomst. 6. Barnfamiljerna mest stresskänsliga stress gör dem till sämre föräldrar. 7. Kvinnor tar större ansvar för barnens resor 8. Kvinnor otrygga vilket begränsar dem 9. Högre toleransnivå med direktbussen slipper stressen att missa vid byten 10. Chauffören har en betydande roll för trivsel 11. Arbetsgivarens uttalade/outtalade policy för distansarbete och flexibla arbetstider spelar stor roll 3(36)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Projektdeltagare externt och internt Metod... 8 Geografiskt område och rekrytering... 9 Målgrupper Målgruppsprofiler/personas Kvalitativ traditionell metod Laddering Utvärdering Den nya metoden, MER-analys Resultat av de tre intervjustudierna Uteslutande bil inom kommunen Livspusslet påverkar kvinnorna mer Otrygghet Den allmänna uppfattningen om pendling Allmän busskunskap och bussbeteende bland Tyresöborna Positivt och negativt med bil Positivt och negativt med buss Buss 815C Använd befintliga informationstavlor för mer information Gullmarsplan sl.se, SL-korten Chaufförernas påverkan Åtgärder enligt tyresöbon De åtta profilerna Buss-Berit Bil-Bosse Epokskiftar-Perssons Måste-Mårten Kollektiv-Karlssons Cykel-Kim Självständiga Sjöberg Familjebildar-Farzads Exempel på användningsområde Underlag för kampanjer (36)

5 Underlag för att sprida resandet över dygnet Underlag för planering Diskussionsunderlag Kort sammanfattning Referenser (36)

6 1 Inledning Tyréns har sett en ökad efterfrågan bland sina kunder på Mobility Management-åtgärder (MM). MM handlar om de två första stegen i fyrstegsprincipen, nämligen om att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Via MM-åtgärder försöker man påverka resan/transporten innan den börjat. De fyra stegen inom fyrstegsprincipen är: Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät Steg 3. Mindre vägförbättringsåtgärder Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder För att vara framgångsrik och effektiv i de första två första stegen i fyrstegsprincipen behöver målgrupper kartläggas i aktuella områden då en effektiv styrning, reglering samt påverkan via informationskampanjer görs bäst om det finns kunskap om dem det gäller. Det är först när det finns målgruppsspecifik kunskap och platskunskap som både val av åtgärder och träffsäkert budskap kan tas fram. Forskning inom MM har visat att det är de så kallade mjuka åtgärderna som har störst effekt och minskar medborgarnas bilanvändande till fördel för andra transportsätt. Mjuka åtgärder är exempelvis personlig reseplanering, marknadsföring eller information om alternativa resvägar/färdmedel eller policys kring resor på arbetsplatser och skolor. Det har dock varit svårt att komma fram till en övergripande metod för att kartlägga de mjuka faktorerna baserad på tidigare forskning. Forskningen efterfrågar därför mer kunskap om de mjuka faktorernas påverkan på resebeteende och mer forskning om resenärernas egen uppfattning om vad som är viktigt för deras sätt att resa. 1 Det saknas även en metod som underlättar kommunikation med olika målgrupper med avsikt att förändra ett (res)beteende. I de flesta fall används kvantitativa studier (t.ex. resvaneundersökningar) eller erfarenheter från tidigare arbeten som inte är geografiskt förankrade eller målgruppsanpassade. De mer traditionella kvalitativa metoderna, som Tyréns har stor erfarenhet av, når en bra bit på vägen och lägger en bra grund men de når inte riktigt ända fram. I och med detta projekt har Tyréns, tillsammans med samarbetspartners, utvecklat ett tillvägagångssätt som resulterar i ett mer träffsäkert underlag för beteendepåverkande kampanjer. Projektet innebär att två kvalitativa intervjumetoder testats för att därefter skräddarsy och testa en tredje. Tyréns har kartlagt de rationella motiven samt de emotionella drivkrafterna som ligger bakom resenärens val av färdmedel. Den här rapporten innehåller resultatet från hela projektet (det vill säga de tre delstudierna). Åtta olika målgruppsprofiler beskrivs samt de rationella och emotionella drivkrafter som är kopplade till dessa. Därutöver redogörs för respondenternas åsikter om förutsättningarna för pendling samt förbättringsförslag samt ges exempel hur materialet kan användas som verktyg. 1 Margareta Friman, Lina Larhult, Tommy Gärling, An analysis of soft transport policy measures implemented in Sweden to reduce private car use. (2012). Satoshi Fujiia, Sebastian Bamberg, Margareta Frimanc, Tommy Gärling, Are effects of travel feedback programs correctly assessed? (2009) 6(36)

7 2 Projektdeltagare externt och internt För att metodutvecklingsprojektet skulle nå ett bra resultat samt ha verklighetsanknytning valde Tyréns samarbetspartners som bidrog med kunskap och engagemang. Projektdeltagare är: 1. Sven Tyréns stiftelse (enbart finansiering) 2. Stockholm stad, Staffan Forsell, Projektledare Resval Sydost 3. Trafikverket, Pernilla Wistrand, Projektledare Resval Sydost (delfinansiär) 4. Tyresö kommun, Hedda Ericsson, Miljöstrateg/Mobility Management och Helena Hertzell, Trafikplanerare (delfinansiär) 5. Nobina, Erik Almlöf, Marknadsanalytiker och Christer Berg, Trafikplanerare 6. Trafikförvaltningen (SL), Jan Eklund, Samhällsplanerare 7. X2AB, Charlotte Wäreborn-Schultz, VD 8. Energimyndigheten, Adam Mickiewicz, Samhällsplanerare (enbart i referensgrupp) 9. Carlsöö & Co, Victoria Carlsöö, VD 10. Samot, Karlstad universitet, Margareta Friman, Professor i psykologi (enbart i referensgrupp) Figur 1 Sammanställning av samtliga samarbetspartners. 7(36)

8 I arbetsgruppen på Tyréns deltog följande konsluter: 1. Jesper Johansson, Kulturgeograf, expert Mobility Management övergripande projektledare 2. Jennie Bäckman, Kulturgeograf, projektledare för metodutvecklingsdelen 3. Joel Bertlin, Civilingenjör med inriktning hållbara städer 4. Sara Isaksson, Samhällsplanerare 5. Kathrin Nordlöf, Samhällsplanerare 6. Madeleine Eneskjöld, Beteendevetare Martin Ström, Nationalekonom, inriktning miljöekonomi Figur 2 Arbetsgruppen på Tyréns. 3 Metod Projektet har genomförts i fyra delstudier vilket illustreras i Bild 3. I den första delstudien används en traditionell kvalitativ intervjumetod och i den andra ett tillvägagångssätt som kallas laddering. Laddering har inte använts inom MM tidigare men genom att applicera metoden på infrastruktur och med målet inställt på MM-åtgärder var förhoppningen att komma närmare ett effektivt sätt att få målgrupperna att åka mer kollektivtrafik. Strävan är att förstå respondenterna och hur de ser på sin värld bättre än i en vanlig kvalitativ studie för att få bättre och träffsäkrare underlag för strategiska åtgärder. Detta är grunden för varför Tyréns sneglat mot marknadsföringshållet och lånar en metod som är vanlig inom den branschen. I delstudie tre jämförs metoderna vilket därefter mynnade ut i ett nytt tillvägagångssätt som testats i delstudie fyra. De olika metoderna beskrivs vidare i avsnitt 3.3 och 3.5. Metodutvecklingsprojektet är, som sagt, uppdelat i fyra delmoment och nedan kommer dessa att förklaras steg för steg. 8(36)

9 Figur 3 Processbild över hela metodutvecklingsprojektet Intervjuerna i delstudierna ett och två har genomförts utifrån ett gemensamt ramverk som utgjorts av underlag, rekryteringsprocess och utvärdering. Underlag o Syfte o Geografiskt område o Frågekategorier Rekryteringsprocess o Målgrupper o Incitament för respondenterna Utvärdering Det som särskilde delstudierna åt är intervjuteknik, analys och därmed delar av rapporteringen, se figur 4. Figur 4 Schematisk bild över delstudiernas kronologi. De delar som ingår i rutan särskiljer metoderna. Geografiskt område och rekrytering Respondenterna rekryterades bland boende i Tyresö kommun som bor inom postnummer: , , , , samt Tyresö kommun valde ut dessa postnummer då det planeras för en hög exploatering där, se figur 5. Rekrytering av respondenter har genomförts av underkonsulten Nordstat. Som tack för respondenternas deltagande fick de 400 kronor genom ett presentkort. 9(36)

10 Figur 5 Karta över definierade rekryteringsområden för intervjuer. I delstudie tre utökades det geografiska området då unga vuxna visade sig svåra att rekrytera. Även frågebatteriet justerades för att frågorna om emotionella motiv skarpare skulle framträda. Målgrupper I alla delstudier var avsikten att använda tre målgrupper med 6 personer inom varje målgrupp, varav hälften män och hälften kvinnor: 1. Unga vuxna pendlar in mot centrala Stockholm, mellan år, eget boende, inga barn. 2. Barnfamiljer pendlar in mot central Stockholm, minst ett barn mellan 2-12 år. 3. Äldre vuxna pendlar in mot centrala Stockholm, mellan år (inte pensionär), utflugna barn eller barn över 20 år hemma. Det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare i målgruppen för unga vuxna i de två första delstudierna. Dels finns det få individer i det geografiska området, dels var de inte benägna att delta. Därför utökades (se bild ovan) det geografiska området så det inkluderade Tyresö centrum där det finns fler lägenheter och därmed större möjlighet att nå målgruppen unga vuxna. Tyréns har genomfört 44 intervjuer i de tre delstudierna, 25 kvinnor och 19 män mellan år. Nedan syns fördelningen: Unga vuxna 8 intervjuer, (5 kvinnor och 3 man) Barnfamiljer - 19 intervjuer (11 kvinnor och 8 män) Äldre vuxna - 17 intervjuer (9 kvinnor och 8 män) 10(36)

11 Målgruppsprofiler/personas Utifrån respondenternas svar kunde åtta målgruppsprofiler/personas identifieras. En persona är en personlig beskrivning av en fiktiv person som representerar en målgrupp. Motivet till att ta fram personas är att kunna hålla fokus på slutanvändarnas behov och önskemål. De åtta personas som är framtagna kommer att utgöra verktyg för: Samsyn för gemensam utgångspunkt vid planering samt förvaltning. Förståelse för skillnader mellan män och kvinnor/ung och gammal. o Vad får dem att handla som de gör? o Hur kan deras beteenden påverkas? Prioritering av vilken målgrupp som det ska satsas på. Produkt- och tjänsteutveckling o Vad vill slutkunden ha? o Vad är slutkunden beredd att betala för? Riktad kommunikation o Hur skall information paketeras? o Målgruppsanpassad kommunikation? o Vilka säljargument fungerar? En stor fördel med personas är att det för mottagaren (exempelvis Tyresö kommun, Trafikförvaltningen, Nobina, Trafikverket) är enkelt att känna igen sig och/eller relatera till personas. Mottagaren lär känna dem och därmed är det lättare att både se vilka behov de har, hur deras liv ser ut och se vilka tjänster som är bäst lämpade för just dem. Kvalitativ traditionell metod Syftet med den första delstudien var att se hur mycket kunskap som en traditionell kvalitativ intervjumetod kan ge. Därefter jämfördes resultatet med delstudie två som genomfördes med hjälp av Laddering, se avsnittet nedan. Alla som intervjuades fick en kort presentation om Tyréns satsning på hållbart resande, projektets syfte samt samarbetet med Tyresö kommun. Därefter genomfördes intervjun utifrån ett strukturerat frågeformulär och kartor över Tyresö kommun. Laddering I delstudie två användes en metod kallad Laddering vilken har sina rötter i beteendevetenskapen och är vanlig metod inom konsument- och organisationsforskning. Det är både en intervju- och en analysteknik för att förstå kopplingen mellan yttre och inre drivkrafter som påverkar de underliggande värderingarna för (res)val. Tyréns har valt att använda Laddering för att utröna vad som ligger bakom de rationella motiven vid val av färdmedel. Om kommunikation med trafikanter ska användas som styrmedel måste den utgå från hur mottagaren, i det här fallet resenären, ser på sig själv och vad de värdesätter. Den som främst värdesätter oberoende, självförverkligande och framgång lyssnar till argument som bottnar i dessa. Budskapen behöver kopplas till rätt känsla och nytta för det man vill uppnå. Det som är speciellt för laddering är att varje svar som respondenten ger följs upp med flera följdfrågor för att respondenten ska få tänka efter, beskriva mer och inte stanna vid ett slentrianmässigt svar. Vid intervjutillfället närvarade två personer från Tyréns, en som antecknade och en som hade huvudansvaret för att ställa frågorna. Anledningen till detta är att laddering som metod kräver mer av den som intervjuar än en traditionell metod. I analysdelen av Laddering leds materialet, i detta fall målgruppsprofilerna, stegvis nedifrån och upp genom analystrappan i figur 7. När Egenskaper, Nytta, Känsla identifierats leder det till Värden. 11(36)

12 Figur 6 Tyréns anpassade om analystrappan för att för MM-behov till pyramiden ovan. Utbildning i intervjutekik Hela teamet utbildades för att bli bättre intervjuare. Utbildningen genomfördes av Retail Knowledge, i augusti 2014, som har stor kunskaper om intervjuteknik. Alla i teamet fick en DISC-bedömning, individuell genomgång samt praktiska övningar att genomföra. Allt i syfte att bli bättre intervjuare och nå respondenternas värderingar. Figur 7 I DISC-analysen blev teamet bli färgkodade efter drivkrafter och lärde sig därmed att veta hur de skulle lägga upp vissa frågor för att få bästa möjliga svar. Utvärdering Efter delstudie ett och två sammanställdes och presenterades resultaten under två workshops med majoriteten av Tyréns samarbetspartners. Frågor som de fick besvara var: 1. Har våra samarbetspartners fått svar på de frågor de ville? 2. Har de fått det de behöver för att genomföra MM-åtgärder/kampanjer? 3. Vilka styrkor respektive svagheter ser de i metoderna? Diskussioner och feedback var av stort vikt för det vidare arbetet. Därutöver har Tyréns internt utvärderat metoderna utifrån de två huvudfrågorna: 1. Hur långt når metoden för ökad kunskap om de olika målgruppernas resande och resbehov? 2. Hur långt når metoderna för att kunna genomföra effektiva informationskampanjer? 12(36)

13 Den nya metoden, MER-analys För internt bruk har en metodbeskrivning tagits fram där alla steg förklaras i detalj så nedan följer en kortfattad beskrivning. Tyréns har tagit russinen ut kakan från de två första delstudierna och blivit bättre på både intervjuteknik och analysmetod. Bilden nedan visar arbetsprocessen när vi tog delar av de etablerade metoder och gjorde, via tester, om dem till Tyréns egna metod. Metoden fick namnet MER-analys (Metod för att identifiera resenärers Emotionella och Rationella motiv för val av resslag). Det visade sig att frågeguiden blev för allmänt hållen vid första delstudien och för smal vid den andra. Därför gjordes den om till tredje delstudien där fördelar kombineras. Dels att få en svepande och översiktlig kunskap över områden och hur respondenterna lever sina liv och dels djupdyka i de frågor som går att koppla till känslor och resandet. Detta gav intervjuaren möjlighet att vara mer följsam med respondenten. Vid analys av materialet kategoriserades det och tre grupper av rationella motiv blev tydliga som respondenterna angav. Dessa var Bekvämlighet (inre och yttre), Tid och Pengar (synliga, dvs trängselavgifter och parkeringsavgifter). Miljö och hälsa är två parametrar som Tyréns kan se bubblar och vill in men som i dagsläget är för svagt. Med rätt åtgärder och kampanjer kan dessa dock stärkas. 13(36)

14 Analyspyramiden är inspirerad av Laddering-metoden men omformulerades efter MM-behov och gjordes lättare att använda. Efter att profiler/personas skapats från intervjumaterialet tog Tyréns dem genom pyramiden (nedan ett exempel). Detta för att få fram de emotionella motiven. Analysmetoden består av två huvuddelar 1) rationella motiv kartläggs och 2) de emotionella motiven tas fram dels genom att lyssna på respondenterna men också genom att ta deras svar genom en analyspyramid. Nedan bild är ett försök att visa detta schematiskt: 14(36)

15 4 Resultat av de tre intervjustudierna Allt eftersom analysen fortskred visade det sig att det inte fanns någon poäng att särskilja de tre olika delstudierna åt i separata rapporter. Resultatet av den första delstudien som genomfördes med traditionell kvalitativ metod genererade material som stärktes och fördjupades i och med delstudie två som genomfördes med metoden Laddering. Detta tog ytterligare ett steg framåt med delstudie tre. De redan framtagna målgruppsprofilerna/personas förstärktes eller kompletterades. Tyréns har därför valt att presentera resultatet av hela metodutvecklingsprojektet samlat i denna rapport. Uteslutande bil inom kommunen För lokala resor är det bil gäller, men om det är nära hemmet kan promenader och cykel förekomma. Ingen åker kollektivtrafik lokalt för att det fungerar helt enkelt inte inom Tyresö. Buss helt uteslutet. Tyresö som boplats Respondenterna trivs i sin kommun, de upplever att det viktigaste finns inom kommunen och att det är en bra kommun. En respondent menar att kommunen visar kärlek till invånarna genom exempelvis skötseln av rondellerna när golfbollen byts ut mot påsk-trädet. Alla intervjuade lyfter närheten till naturen, skogen, friluftlivet och vattnet. Några menar att det skulle kunna synas mer att det är en skärgårdskommun. En fördel är att de boende både får en lantlig känsla och kvaliteter, men ändå närheten till Sveriges bästa arbetsmarknad på pendlingsavstånd. Respondenterna månar om att det ska gå bra för kommunen och handlar gärna lokalt. 15(36)

16 Flertalet respondenter menar att det skulle vara bra om man kunde göra det smidigare att ta sig fram och tillbaka till kommunen. Det ska dock inte vara för enkelt att komma hit till Tyresö för om det flyttar in för många kanske vi förlorar den lantliga känslan här. De värden som de lyfter med kommunen är de rädda att förlora då det redan börjat bli lite mer stadskänsla! Vi har ju redan fått ett höghus!. Figur 8 Foto från Tyresö kommuns hemsida. Livspusslet påverkar kvinnorna mer Det visade sig att barnen påverkar kvinnors resande i mycket högre grad än männens. Detta gäller alla kvinnor som har barn (och barnbarn) oavsett barnens ålder även om det var tydligare med de som hade hemmavarande barn. Kvinnor upplever mer stress än männen på resan hem pga förskola/skola därför att fler kvinnor än män tar huvudansvaret för hämtning/lämning på förskola/skola. Män befinner sig sällan i en situation där ansvaret för hämtning/lämning enbart faller på deras lott. De känner att de kan planera detta samt att de känner att det inte är hela världen om man kommer lite sent. Kvinnorna blir stressade vid köer eller om de blir sena. Detta beror dels på förseställningen om en bra förälder dels anvarsfördelningen. Kvinnornas strategi för ett lugnare livspussel är: gå ner i arbetstid jobba närmare hemmet ändra färdmedel (från buss till bil) Även männen i gruppen Barnfamiljer vill vara med barnen och vara delaktiga. De vill inte komma hem för sent från jobbet så barnen har pratat av sig redan. Om det finns möjlighet att flexa/jobba hemifrån tar de gärna denna möjlighet för att komma hem tidigare men detta är inte kopplat till samma stress som kvinnorna i motsvarande position känner. Otrygghet Det är stor skillnad i hur kvinnor och män upplever otrygghet kopplat till resan. Det påverkar inte mannens resväg alls men kan vara avgörande för kvinnans. En del män uppger att det inte alls är otrygga. Några andra kan säga att han blir på spänn om jag ser ett gäng på 15 personer (ett gäng med män) men han är inte orolig för att jag inte ska kunna försvara mig. Eller springa ifrån dem så det hindrar (honom) inte. Männen är dock medvetna om att kvinnor upplever större otrygghet och de oroar sig när döttrarna/flickvän/sambo är ute sent på kvällen. Han påverkas indirekt av deras otrygghet genom att smittas av oro eller att han går och möter till fots eller hämtar någon med bil. 16(36)

17 Det omvända gäller när det kommer till kvinnor och otrygghet. När männen får tänka till vid frågan om otrygghet säger majoriteten av kvinnorna att känslan av otrygghet påverkar deras val av färdmedel, vilken hållplats de väljer, hur de tar sig till och från hållplatsen samt vilka tider upplever bättre än andra. Alla kvinnorna hade någon strategi för hur de reser. Buss-Berit anpassar hela vardagen efter känslan av otrygghet medan andra kvinnor inte gör det i samma utsträckning pga arbete, aktiviteter, barn med mera. Nedan följer en lista på en del av de strategier som kvinnorna använder när de känner sig otrygga i anslutning till resandet: Håller sig i närheten av andra människor, vilket ger en känsla av trygghet (Pressbyrån, väktare, upplysta hus) Buss bättre än tunnelbanan pga chauffören Blir hämtade vid busshållsplatsen/bestämd plats Byter plats i bussen Tar taxi Går bilvägen istället för gångvägar/via viadukter som är mer öde Går omvägar som är upplysta istället för genvägar som är mörka Ser till att ha mobilen redo för att kunna ringa någon/112 om de känner sig hotade Sitter långt bak i bussen för överblick Hoppar av en station för tidigt (för att inte visa vart de bor) Talar i telefon Låtsas tala i telefon Sms:ar någon, efter överenskommelse, att hon har kommit hem Har nycklarna i handen som ett vapen och för att snabbt komma in Lyser med ficklampan i mobilen så bilar ska se henne Den allmänna uppfattningen om pendling Allmän busskunskap och bussbeteende bland Tyresöborna Måndagar är jobbigaste bussdagarna mest folk. Fredagar är de bästa bussdagarna (få resenärer). Ju närmare busshållsplatsen respondenterna bor desto nöjdare är de med bussresan. Ju närmare startpunkten för bussen desto säkrare är de på att bussen kommer iväg i tid samt att de får en sittplats. Ju längre respondenterna bor från en busshållplats desto svårare har de att motivera annat färdmedel än bil. Majoriteten av respondenterna tar tidigare bussar än nödvändigt för att säkerställa att de kommer fram i tid. Det är samma parametrar som respondenterna tar upp som positiva respektive negativa när bil och buss jämförs som färdmedel. Nedan listas de saker som respondenterna tar upp som mest positiva, samt mest negativa med bil respektive buss Positivt och negativt med bil 17(36)

18 Egentid Kan tala i telefon Avslappnande Slipper krångel o Med biljetter o Med att passa tider Tidsbesparande Flexibelt En trevlig stund Inte lika avslappnande som buss måste hålla fokus Svårt med parkering vid jobbet Dyrt Risk att hamna i köer Miljömässigt dumt Måste anpassa avgångstider från hemmet och jobbet för att slippa hamna i köer (motsats till flexibelt) Positivt och negativt med buss Egentid (läsa, lyssna) Avslappnande slipper hålla fokus Tidsbesparande En trevlig stund Miljömässigt bra Slipper stress att köra i stadstrafik Slipper stress att hitta parkering Säkrare (mindre olycksrisk) Risk att hamna i köer Lägre till busshållsplatsen än bilen Jobbigt att passa en tidtabell Cykla Infartsparkering Svårt att lita på att bussen kommer - inställda/försenade bussar (utan att bli informerad) Krångligt betalningssystem Att behöva byta vid Gullmarsplan Dyrt Buss 815C Resenärernas favoritbuss är 815C. Den anses bra för att den går rakt in till stan så att man slipper byte. Bussen upplevs också av resenärerna som 1) större, 2) fräschare och har dessutom 3) bälten till alla. Om resenärerna tar 815C istället för mjölkbussen innebär det att de slipper 7 extra stopp och 10 minuters extra restid. Dessutom har respondenterna en högre toleransnivå för köer när de sitter på direktbussen de vet att de slipper stressen att missa ett byte. O:\STH\921696\Rapporten EXTERN\MM-rapporten EXTERN docx Version:

19 Figur 9 Visar linjen på hur 815C går i jämförelse med de andra bussarna som respondenterna inte uppskattar Använd befintliga informationstavlor för mer information Flera upplever det som ett irritationsmoment när bussen antingen inte kommer alls eller går för tidigt/innan tidtabellen. De menar att detta kan avhjälpas. Om de hade vetat att deras buss var försenad eller inställd hade de tagit den buss som kom först även om den gick via Tyresö centrum. Enligt respondenterna bör informationstavlan användas till att informera även angående förseningar och inställda turer för Tavlorna finns, tekniken finns- varför används de inte för oss Gullmarsplan Att byta vid Gullmarsplan upplever majoriteten som besvärligt. Detta dels för att det tar tid att byta, men också för att platsen inte upplevs som trevlig eller trygg. En respondent anser att Gullmarsplan är en förfärlig plats. Flertalet av de intervjuade kvinnorna talar om otrygghet på kvällarna att de undviker platsen eller har strategier för att känna sig mer trygga när de är där. En kvinna uppgav att Jag ser till att alltid veta vart säkerhetsvakterna är. Ser jag dem inte är jag inne på Pressbyrån tills bussen går. Flertalet, oavsett kön, upplever stationen som stökig och tidskrävande att folk går hit och dit. Det är dåligt flöde av folk. Dessutom är det inte heller en trevlig plats vid fotbollsderbyn och Ibland är bussar inställda på grund av fotbollen vilket svårt att veta innan om man inte är fotbollsintresserad. Några uppger dock att de upplever Gullmarsplan som tryggare än Tyresö Centrum som är överbyggt och mörkt. Det finns exit i att det finns tillgång till taxi och mer folk på Gullmarsplan. Figur 10 Foto på Gullmarsplan. Bild tagen av Jennie Bäckman sl.se, SL-korten Alla respondenter använder sig av sl.se i olika omfattning. De som åker buss ofta använder sidan via mobilen för att kolla eventuella förseningar, när bussen avgår, eller om de ska åka ny väg. De upplever att sidan är bra och tillgodoser deras behov. 19(36)

20 När det kommer till SL-korten upplever majoriteten att de får mycket resa för pengarna. En del jämför med andra delar av Sverige och säger att det är mer resor för pengarna i Stockholm. De flesta av respondenterna som arbetspendlar har månadskort. Fördelen är att det känns smidigt. Resenären slippa fundera på hur mycket pengar som är kvar på kortet, vilket de gör med reskassan. Reskassan upplevs som besvärlig just av denna anledning och innebär en viss osäkerhet som kan resultera i att man tar bilen istället. Det känns helt enkelt struligt att gå till bussen och riskera att inte få åka med vilket är en risk som ingen är beredd att ta vid arbetspendling. Övergången från remsa till reskassa gjorde att Bil-Bosses trösklar att åka buss höjdes ytterligare. Några respondenter uppger att de får köpa årskort via förmånsportalen på jobbet vilket de uppskattar. På så vis dras pengar varje månad utan att de behöver planera eller tänka på det mer än en gång per år Chaufförernas påverkan Busschaufförernas uppträdande påverkar resan i hög grad. Om chauffören är trevlig kan det rädda upp många situationer som annars skulle anses jobbiga. Ett glatt bemötande kan vända hela resan till en positiv upplevelse trots köer och biljettstrul. Detta gäller inte bara hur man själv blir bemött utan även hur medpassagerarna bemöts. Om resenären ser att chauffören är trevlig och hjälpsam mot andra påverkar detta också resan positivt. Chaufförens humör påverkar även hur de kör, en glad och lugn person kör så att passagerarna kan läsa, slappna av och känns sig trygga. Detsamma gäller om resenären upplever chauffören som nonchalant eller otrevlig, då blir resan en negativ upplevelse och en stressad chaufför kör ryckigt och resan känns därmed otryggt Åtgärder enligt tyresöbon När tyresöborna själva får säga vilka åtgärder de tycker behövs i Tyresö säger de: Bussfil hela vägen in till stan. Skyltar med avstånd för cyklisterna. Bättre, sammanhållen och tryggare cykelväg. Bygg ut med en till fil på Tyresövägen (dock undrar de om cirkulationsplatser kan försvåra detta). Bygg fler infartsparkeringar eftersom att de idag är fulla. Fler direktbussar och i ett längre tidsspann på dagen samt helgerna. Information via busskurernas tavlor. Bygg ut vägarna för säkrare bussresa längre ut i Tyresö idag är vägarna smala och förknippas med osäkerhet. Bättre belysning till och från busskurerna. Satsa på fler arbetstillfällen i kommunen för att slippa pendlande. Tunnlar under Tyresövägen för gående, exempelvis vid Öringe (åtgärdsförslag från bilister). De som åker buss sporadiskt ska kunna betala med kontokort. På bussen bör man som resenär kunna ladda mobilen och ha tillgång till WiFi Tv-skärmar för information och tidsfördriv. 20(36)

METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT

METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT RAPPORT METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT STIFTELSEFINANSIERAT METODUTVECKLINGSPROJEKT 2014-06-26 Uppdrag: 921696, Ny kvalitativ metod för beteendepåverkan gällande resvanor Titel på rapport: METODUTVECKLING

Läs mer

Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014

Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014 Mobility Management i Tyresö SWEPOMM-konferensen 20 november 2014 Vi som ska tala är Hedda Ericsson Miljöstrateg Tyresö kommun Jennie Bäckman Analytiker stadsplanering Metodansvarig 1. Mobility Management

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Betydelsen av målgruppsanalys. Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se

Betydelsen av målgruppsanalys. Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se Betydelsen av målgruppsanalys Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se Vad ger en målgruppsanalys? Bilden av den du ska kommunicera med blir tydligare. Det blir enklare att påverka

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscenter I konkurrens med andra etablerade universitet fick forskare vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet möjligheten att starta ett VINN Exellence Center. Projektet

Läs mer

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr:

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr: Juni 2012 1 Pilotstudie Konvertering av bilister Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl Unr: 1260-1125 Bakgrund & metod 2 Bakgrund och syfte För att åstadkomma en reell förändring

Läs mer

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Nu när du har börjat åka kollektivt till och från arbetet, hur tycker du att det generellt fungerar? (innan bron i Vännäsby stängdes av) 1 Mycket bättre än jag förväntat

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE

Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE Resandesituationen Njurundabommen Sundsvall Dokumenttitel: Resandesituationen Njurunda-Sundsvall Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Kontaktperson: Anders

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Dokumentationen i det här häftet har tagits fram inför en planlagd cykeltur som anordnades den 23 maj 2007 av Tyresö Naturskyddsförening, Cykelfrämjandet

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Vad gör man när. En förändrad syn på restid 2011-05-25. Förändrad syn på restiden. Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik

Vad gör man när. En förändrad syn på restid 2011-05-25. Förändrad syn på restiden. Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik Daniel Fahlén Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk geografi Förändrad syn på restiden En förändrad syn

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Kundernas krav på framtida resor

Kundernas krav på framtida resor 1 Kundernas krav på framtida resor Margareta Friman, professor vid Karlstads universitet och föreståndare för VINN Excellence Center inom kollektivtrafikområdet. Bakgrund Resor är en viktig del i livet.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-05-04

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

1

1 www.supermamsen.com 1 Skolan ser: En elev som fungerar. Jobbar på. Har vänner. Det är inga problem i skolan! Hemmet ser: Ett barn som trotsar, inte orkar med Inte orkar träffa vänner... Inte orkar fritidsaktiviteter

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer