Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE"

Transkript

1 Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE

2 Resandesituationen Njurundabommen Sundsvall

3 Dokumenttitel: Resandesituationen Njurunda-Sundsvall Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Kontaktperson: Anders Lindahl, Joanna Jacobsson Dokumentdatum: Projektnummer: Version: 1.0 Uppdragsgivare: Trafikverket Kontaktperson: David Goldberg

4 Innehåll 1. Bakgrund, syfte 4 2. Metod, målpopulation 5 3. Slutsatser och rekommendationer 6 4. Sträckan Njurunda-Sundsvall Val av färdmedel Konvertering av bilister

5 Bakgrund och syfte Under 2013 genomförs en åtgärdsvalsstudie för resande och samhällsutveckling på stråket mellan Njurunda och Sundsvall. Målet är att göra stråket attraktivt för boende och för hållbart resande. Ett delmål är att ta fram ett beslutsunderlag för att gå vidare med ombyggnaden av E4 samt andra åtgärder. För att få direktinformation och kunna bedöma hur intresset ser ut för att resa hållbart (gå, cykla, åka buss/tåg eller kombinationer av dessa) längs stråket har Trafikverket låtit genomföra en undersökning med boende som idag reser i stråket. Resultatet från undersökningen ska kunna utgöra ett komplement till den åtgärdsvalsstudien, som Trafikverket genomför tillsammans med Sundsvalls kommun. Undersökningen skall ge följande information: Med vilka färdmedel man skulle vilja resa sträckan Njurunda- Sundsvall? Vad som är viktigt för att man ska välja kollektivtrafik (buss eller tåg), gång eller cykel? Hur man skulle kunna kombinera olika trafikslag (bil, buss, tåg, gå och cykel)?

6 Metod Målpopulation och metod Informationen har samlats in med hjälp av fokusgrupper. Fokusgrupperna genomfördes i Sundsvall. Undersökningen är giltig för boende längs stråket Njurunda-Sundsvall, som brukar resa längs stråket, minst två dagar per vecka. För att täcka in synpunkter från olika grupper av resenärer, med avseende på var längs stråket man bor, samt ålder, kön, familjeförhållanden och trafikantgrupper genomfördes fyra fokusgrupper. Synpunkter från boende i områdena Njurundabommen, Kvissleby och Bredsand är särskilt viktiga att täcka in. Trafikantgrupp Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Ort Huvudsakligen bil Huvudsakligen bil Huvudsakligen kollektivt Huvudsakligen cykel/gång Tabell: Sammansättning av grupperna Fokusgrupperna genomfördes under juni OBS! Rapporten utgår från en kvalitativ undersökning med relativt få respondenter. Undersökningen beskriver vilka tankesätt, beteenden eller attityder som finns hos målgruppen och är inte lämpad för generaliseringar av kvantitativa resultat

7 Slutsatser och rekommendationer

8 Krävs en attitydsförändring mot kollektivtrafiken För att påverka mot alternativ till bilpendling krävs en attitydsförändring hos bilisterna. Idag finns en tröskel mot användande av kollektivtrafik/cykel/gång som delvis beror på en grundläggande misstro/okunskap gentemot kollektivtrafiken. Möjliga aktiviteter är: provåkarkort, mer riktad information om hur man bäst åker med kollektivtrafik samt ett taxesystem som är mer fördelaktigt för sällanresenärer än idag. Attityden till bil, och de praktiska fördelarna med bilåkning, gör att det förefaller rimligare att flytta användandet något, att förmå bilisterna att ta alternativa färdsätt när det går/passar. I stort sett alla pendlare varierar färdsätt i någon mån idag det finns alltså en förutsättning att bygga vidare och utöka varierandet i lämplig riktning. Bilisternas uppfattning om sträckan Njurundabommen-Sundsvall är negativ, sträckan tar tid att köra och upplevs som farlig. Upplevelsen bör kunna användas för att ytterligare framhålla fördelarna med att välja andra färdsätt. Det finns dock en förväntan hos bilisterna, och därmed en risk att bilanvändandet slås fast, att den ombyggda E4:an kommer att förbättra sträckan och göra den än mer lämplig för bilpendling

9 Praktiska förbättringar för ökat nyttjande av kollektivtrafik och cykel/gång Förbättringsförslag för kollektivpendling Kollektivtrafiken måste upplevas fungera: komma/gå i tid, vara rimligt tillgänglig i förhållande till hem och arbete, inte förlänga pendlingstiden för mycket. Optimalt är att kollektivtrafiken innebär en snabbare resa, alternativt en lika lång/jämförbar resa. Ex. bussfiler är ett förslag för att minska restiden. Pendlarna i alla färdsätt önskar framförallt bättre passning/kortare väntetider i kollektivtrafiken.. Nya kollektivmöjligheter för bättre framkomlighet lockar också: pendeltåg från befintliga (möjligtvis nedlagda) stationer, fler turer och mer direktturer framförallt i rusningstrafik. Förbättringsförslag för cykel-/gångpendling Ny sträckning för cykelvägen: Korta befintlig cykelväg för snabbare cykelpendling. Gärna färre stigningar/backar. Bättre underhåll av cykelvägen: Ta bort tjälgropar/rullgrus samt bättre vinterväghållning

10 Förbättringar för att öka kombiresandet Öka kombinationsresandet bil+kollektivtrafik Framförallt efterfrågas pendelparkeringar i de tre större samhällena; Njurundabommen, Kvissleby och Bredsand. Öka kombinationsresandet cykel+kollektivtrafik Flexibilitet, så att cykeln ex. kan användas till eller från arbete (eller båda vägarna om lämpligt) efterfrågas. Exempelvis: Att cykeln kan tas med på bussen. Att cykeln kan förvaras på knutpunkt/säkert till nästa användande

11 Inställningen till att pendla sträckan Njurunda-Sundsvall

12 Bilisterna är mest negativa till sträckan Inställningen till att pendla sträckan Njurundabommen till Sundsvall är negativ. Framförallt är inställningen bland bilisterna negativ. Det finns en grundläggande förväntan, redan innan respektive resas start, att det kommer uppstå problem, faror och irritationsmoment. Den pågående ombyggnationen av E4 påverkar intrycket. Det finns en del frågetecken kring ombyggnationen där bilisterna saknar information varför görs ombyggnationen, vilket resultat/förbättringar kan de förvänta sig. Finns även en osäkerhet kring eventuella avgifter för att passera den framtida bron. Även bland gång- och cykeltrafikanter samt kollektivresenärer finns ett visst missnöje. Det upplevs dock inte som lika starkt som hos bilisterna. Exempel på citat Söder om Njurundabommen är det knappt nåt alls, likaså norr om Sundsvall. Det är här det är problem. Bil Innan man åker funderar man: är det stopp idag. Och om det är det blir man än mer stressad. Bil Det är en tröghet där, jämt. Bil Det blir en positiv överraskning när det inte är köer. Bil Varför inte lägga (ombyggnationen) under industrisemestern, hade varit lättare för alla, även de som arbetar också. Bil Jag känner en starkt oro för om det kommer bli broavgift? Bil Många av cykelbanorna är bara till för att få bort cyklister från vägarna, inte för att gynna cyklisterna. Vi är ett undantagsalternativ. Cykel/gång

13 Bilister: sträckan tar för lång tid att köra och är farlig Kritiken mot sträckan är att det tar för lång tid att köra vad som upplevs som en relativt kort sträcka. Bilisterna upplever att de tillbringar orimligt lång tid i bilen. Framförallt är det köerna, det långsamma trafiktempot, som upplevs vara grunden. Till viss del är sträckan också farlig, även om intrycket inte dominerar bland bilisterna. Nämns: trångt, farliga utfarter, mycket tung trafik, häftiga inbromsningar. Bilister håller sig relativt ofta till bil, men det förekommer kombinationer och variation i den här gruppen. Exempel på citat Får köra på ettan eller tvåan från Kvissleby till stan. Och åker jag den vanliga tiden hem, , då känner jag att jag lika gärna kunnat jobba i Stockholm. Bil Det är kurvigt, det går inte att få bra trafikrytm, det blir för mycket stopp. Bil Från stan till Timrå tar det 7 minuter och är lika långt som till Bommen. Men här tar det 27 minuter. Bil Jag åkte häromdagen och då tog det 45 minuter från Sundsvall till Bommen. Bil Vid trafikljuset vid Clas Ohlson kan du bli stående klockan 4 på morgonen, jag kan bli galen på det. Bil Jag har bott här i 22 år och tycker det är mer tung trafik nu. Bil

14 Bil: negativa förväntningar och upplevelser Känsloupplevelsen Före resa Köer Stopp Smalt Turister Tung trafik Övr. bilister Efter resa För bilisterna finns ett antal upplevelser som präglar deras syn på sträckan. Brist på framkomlighet dominerar köbildning, stopp vid bl.a. trafikljus samt smala vägsträckor. Det finns också rörliga hinder turister sommartid, tung trafik, andra bilister som påverkar inställningen. Förväntningarna på sträckan är negativa, bilisterna utgår från att resan är besvärlig eller tidskrävande. Förväntningarna påverkar sedan deras upplevelse och värdering, oavsett hur de bedömda resorna egentligen varit. Upplevelsen blir därför något av en självuppfyllande profetia. Övriga färdsättsanvändare har en jämnare och positivare känsloupplevelse

15 Bilder och citat bilkörning på sträckan Relativt mycket köer på morgonen, stannar upp, känns segt. Bättre flyt på eftermiddagen. Färre fordon. Stannar upp ibland, bl.a. vid trafikljuset vid Bredsand

16 Njurundabommen-Kvissleby Sträckan förefaller fungera tillräckligt bra. Sträckan Njurundabommen-Kvissleby upplevs inte innebära några stora problem. Bilister: inga köbildningar (dessa tycks starta i Kvissleby) eller andra större framkomlighetsproblem. Kollektivtrafik: inga klagomål från resenärer här. Cykel/gång: om färdsätten används så är det endast kortare sträckor till/från kollektivtrafik

17 Kvissleby-Bredsand Sträckan präglas av köer och stopp för biltrafiken. För bilisterna innebär sträckan köer och stopp: Kvissleby: bilköerna startar här samt svårt komma på E4 Svartvik: stopp i trafiken. Bredsand: trafikljus, möjligtvis olägligt beläget i lutning. Om jag åker från jobbet i stan till Kvissleby är det stopp vid trafikljuset i Bredsand och sen i Svartvik på grund av köbildning. Bil Vid utfarten på E4 vid Kvissleby är det kö, där har jag kört på en och själv blivit påkörd. Bil

18 Kvissleby-Bredsand (forts.) Sträckan präglas av brister i cykelvägen. För cyklisterna finns bristerna i cykelvägen. Bitvis dåligt underhållen tjälskott och rullgrus, även snöröjning. Tidskrävande: har inte en rak/gen sträckning. Väljer E4 istället Vid Akzo Nobel (Stockvik) är det smalt, läskigt tycker jag. Cykel/gång Förslag på förbättringar för delsträckan: Kombinationsresande: möjlighet till kollektivtrafiksanslutning från övriga orter in till Kvissleby. Cyklister: bättre underhåll och rakare cykelväg. Möjlighet till säker cykelparkering i anslutning till hållplatser

19 Bredsand-Sundsvall Sträckan in/ut ur Sundsvall skapar frustration bland bilisterna. Centralt i Sundsvall Fridhemsgatan Köpmansgatan Järnvägsstationen Vindskärsvarv Köerna börjar nästan alltid vid Köpmansgatan på vägen hem. Bil Kommer tåget får man stå i fem minuter. Det är 90 (bom)fällningar per dag i stan. Bil Rondellen vid Vindskärsvarv är under all kritik. Bil Kubal/Kubikenborg trångt. Orsakar köer och stopp. Det går inte att mötas där. Bil Kommer det en buss eller ett par lastbilar blir det stopp. Bil Förslag på förbättringar för delsträckan: Framförallt att bygga bort köbildning för både bil och kollektivtrafik

20 Val av färdmedel

21 Avstånd och ekonomi påverkar val av färdmedel Gå Ekonomiskt fördelaktigt Relativt kort Ev. motion Cykel Ekonomiskt fördelaktigt Relativt kort Ev. motion Kollektivtrafik Ekonomiskt fördelaktigt Längre avstånd Ev. miljö Bil Snabbhet Flexibilitet Bekvämlighet Vana? Bil väljs oftast för avstånd som upplevs som längre och utifrån en upplevd flexibilitet att själv kunna styra sin resa. Förmodligen även av vana samt ovana vid andra färdsätt. Största fördelen är en kortare restid, men bekvämlighet spelar också in. Att gå (i några fall springa/jogga) och cykla väljs när avståndet är kort/överkomligt. Det finns också en ekonomisk besparing i att gå när det är möjligt. Eventuellt ingår motion som ett tilläggsvärde. Kollektivtrafik väljs när avståndet är för långt för gång/cykling men det saknas ekonomiska resurser för att välja bil. I några fall framhålls miljöaspekten, möjligtvis som ett tilläggsvärde. Bedömningen av kort/långt avstånd är individuell och varierar. Kombinationsresor förekommer i relativt liten utsträckning. Däremot varierar man färdmedel relativt ofta, ex. cykel sommartid och kollektivtrafik vintertid eller bil/samåkning ibland och kollektivt ibland

22 Att använda färdsätten idag citat Cykel/gång Ställer jag cykeln på affärsgatan (i Kvissleby) är den borta när jag kommer tillbaka, tredje största cykelstöldsgatan i kommunen. Bil Ibland cyklar jag, det är smidigt. Förutom vid Posten och Schenker där det är stökigt, där känner man sig utsatt. Bil Jag går eller springer till jobbet, drygt 7 km totalt. Gillar inte att åka bil och det går snabbt att springa. Cykla/gå Cykelvägen är mer för rekreation, ska man pendla är den utesluten, tar för lång tid att cykla den. Dåligt underhållen, speciellt vintertid. Cykel/gång Är det köer känns det som att man glider fram i jämförelse med bilarna. Cykel/gång Kollektivtrafik Att bara åka kollektivt känns inte lockande, sommartid är bussarna jättevarma. Vi har bara en bil, vi trasslar med att få ihop det, samåker eller kompletterar med buss. Bil Busstrafik funkar inte (---) de tider jag ska åka. Bil Jag blir pigg av min 2-3 min långa promenad till bussen. Lite stressad innan bussen kommer. Kollektivt Jag skulle få ta tre bussar med två byten. Bil Fler skulle åka buss om det gick fortare än att åka bil. Cykla/gå Lite dålig marginal mellan bussarna, ibland ser jag 1:an sticka iväg när jag kommer, då får jag vänta en halvtimme. Kollektivt Bil Jag försöker komma iväg innan sex på morgonen, åker jag senare kommer jag för sent. Bil Bekvämligheten, jag kan åka när jag vill. Kan handla, hämta ungarna. Bil Man är bekväm, jag är en av de som sitter själv i bilen. Bil Ibland bilen, ibland buss eller går eller springer. (---) det beror på dagsformen, vad man ska göra på jobbet. Om det är lite lugnare på morgonen kan jag ta cykeln, om det är mera bråttom kan man ta bilen. Bil

23 Cykla/gå/kollektivt: varierar färdsätt De som cyklar, går och åker kollektivt varierar oftast mellan dessa färdsätt. Ibland använder även den här målgruppen bil, antingen egen eller annans. Anledningar till variation: Tid: att passa tid eller brist på tid leder till val av kollektivtrafik eller även bil. Bekvämlighet: väder och vind, varm/svettig. Möjlighet: tillgång till bil, möjlighet att samåka med partner/annan. Hälsotillstånd: kan tillfälligt avstå på grund av sjukdom eller skada. Exempel på citat Ibland cyklar jag när vädret är skönt, ibland tar jag bilen och ibland blir det buss. Cykla/gå Ungefär 50/50 mellan buss och bil, ibland har jag bilen en hel vecka, ibland är den upptagen. Kollektivt Vi bor mellan Bommen och Kvissleby, har inte någon bil så det blir buss. Cyklar ibland på sommaren. kollektivt Kombinationsresor verkar dock relativt ovanliga. Oftast används samma färdsätt hela sträckan. I några fall går eller cyklar man till hållplatsen för att därefter välja kollektivtrafik

24 Bilder och citat Dyrt att åka kollektivt, kostar 500 kr bara i stan. Bussarna har varit väldigt dåligt underhållna, saknat tydlig nödutgång t.ex. Om du bara åker buss 20 och inte behöver byta, då går det att hålla tiden. När tiden har passerat då försvinner tiden även om bussen inte kommit. Min hållplats, skulle vara bra med en realtidsskylt. Har breddat trottoarerna men här skulle två bilar kunna stå, en som ska svänga in mot stan och en åt andra hållet

25 Konvertering av bilister

26 Attitydförändring krävs för ökat användande av kollektivtrafiken av dagens bilister Bilisterna är idag attitydsmässigt fokuserade på fortsatt användning av bil. Det finns idag bland bilisterna en känsla av ovana/osäkerhet, kanske t.o.m. rädsla och ovilja, mot att åka kollektivt. Inställningen till att använda kollektivtrafik kommer i mångt och mycket från praktiska förutsättningar långt till hållplats, längre pendlingstid med buss. Till viss del också från tidigare dåliga erfarenheter (missade anknytningar, missade möten). Med en ombyggd och förbättrad E4:a är tendensen och förväntningarna dessutom att fortsätta använda bil. I grunden behöver inställningen till kollektivtrafik i allmänhet förändras för att åstadkomma ändrade vanor. Det är förmodligen omöjligt att konvertera den stora majoriteten bilister till regelbundna användare av kollektivtrafiken. Ett mer rimligt mål är att förmå bilister använda kollektivtrafik ibland och/eller oftare än idag. Kan ske i kombination med andra färdsätt men också som variation (bil en dag, buss nästa dag). Exempel på citat Bilism är normen. Cykla/gå Många män åker inte buss, finns en bilkultur bland män. Cykla/gå

27 Bilister behöver förmås att prova kollektivtrafik Det finns ett antal aspekter som motverkar användandet av kollektivtrafik bland bilisterna idag: Relativt låg kännedom och kunskap (tider, hållplatser, betalning, månadskostnad, regler) om hur man reser med kollektivtrafik skapar ovilja att prova. För att motverka detta och därmed överkomma tröskeln till att prova kan Trafikverket och trafikaktörerna i området erbjuda: Gratis provåkarkort (se exempelvis Västtrafiks kampanjer i Göteborg). Pristaxa som i högre grad gynnar sällanresenärer. Områdesspecifik information, ex. hur pendlare i Kvissleby kan använda kollektivtrafiken. Om det ej finns idag: mobil-app för personlig och uppdaterad information och hjälp. Exempel på citat Folk behöver bli vana vid att åka buss, få en morot för att göra det och få in rutinen så det vet att buss funkar hyfsat. Kanske sporadiska parkeringar, kanske kan Trafikverket stå för gratis buss under ombyggnationen. Bil Svårt att åka buss när man bara åker ibland, bättre att åka under en längre period då lär man sig. Bil En buss-app vore bra, att kunna se var bussen är. Telefonen har man med sig. Bil Upplevelsen av att färdas med bil på sträckan är idag negativ, det tar tid och upplevs vara farligt. Den upplevelsen borde också utgöra en grund för att prova kollektivtrafik

28 Kollektivtrafiken måste upplevas vara prisvärd För att utgöra ett alternativ måste kollektivtrafiken upplevas som prisvärd. Prisvärdheten utgår oftast inte från priset i sig utan är en kombination av det upplevda värdet och värdet i att använda andra färdsätt. Prisvärdheten bedöms i förhållande till kostnaden för bil, ofta beräknad på enbart bensinpris och/eller i förhållande till att bilens fasta kostnader ändå finns. För sällanresenärer är kostnaden/prisvärdheten än viktigare. Pendlarna upplever att kostnaden för enstaka/sällanresor är hög. Andra aspekter som påverkar upplevelsen av prisvärdhet Trångt ombord, varmt ombord Ingen sittplats I några enstaka fall finns också förslag om att kunna arbeta på bussen och nyttja restiden som arbetstid. Exempel på citat Det borde inte kosta så mycket, tjänar inget på att ta bussen. Bil Sänk priserna på bussen om man vill ha fler som åker. Cykel/gång Nu har de sänkt övergångstiden till en timma, då hinner man inte åka lika långt. Kollektivtrafik

29 Öka funktionaliteten i kollektivtrafiken Vi ser i den här undersökningen, och i andra konverteringsstudier, att grundläggande funktionalitet i kollektivtrafik är avgörande för vilja till att byta färdsätt. Kollektivtrafiken måste: komma/gå i tid, vara rimligt tillgänglig i förhållande till hem och arbete, inte förlänga pendlingstiden för mycket. Kollektivresenärerna har samma förväntningar som ickeresenärer, men en något starkare tilltro till funktionaliteten. Tidsaspekten är viktig för viljan att prova/fortsätta använda kollektivtrafik. Optimalt är att kollektivtrafiken innebär en snabbare resa, alternativt en lika lång/jämförbar resa. Pendlarna föreslår framförallt bättre passning/kortare väntetider. Bussfiler är ett annat förslag för att minska restiden. Nya kollektivmöjligheter för bättre framkomlighet lockar också: Pendeltåg från befintliga (möjligtvis nedlagda) stationer. Utökad kollektivtrafik, mer turer och mer direktturer framförallt i rusningstrafik. Kollektivtrafik på udda tider, kvällar och helger. Exempel på citat Tänk om man fick kliva på tåget i Kvissleby eller i Bommen, det finns ju en station i Bommen och bra möjligheter att parkera där. Bil Pendeltåg eller spårvagnar från ytterområdena. Bil Tillgänglighet för hållplatser. Bil Svårt åka buss, får vänta vid byten. Det kan ta en hel dag. Bil När jag jobbar helg finns det inga turer som passar. Kollektivt Jag kan åka in till stan, men där finns ingen buss som passar när jag ska vidare i stan. Bil När man kommer till Navet på morgonen ser man baken på (buss) 4, då vet man att man får vänta i tio minuter till. Bil En buss från Bommen som bara stannar i Kvissleby och Bredsand. Bil

30 Öka cykling och gång genom bättre underhåll, eventuellt ny sträckning och flexibilitet Den cykelväg som finns idag upplevs som lång/onödigt lång i förhållande till E4. Det förekommer att E4 används för cykling för att spara tid. Förslagen rör snabbare och behagligare transport på cykelvägen: Rakare/kortare sträckning. Planare/mindre stigning. Underhållet av cykelvägen kritiseras också, cykelvägen har tjälskott, rullgrus och underhålls ibland dåligt vintertid. Flexibilitet i användande av cykel efterfrågas också, alltså att cykel kan användas i en riktning. Exempelvis: Ta med cykeln på bussen Säker förvaring av cykeln på knutpunkt/hållplats Möjligtvis kan positiva aktiviteter som tävlingar/event/ företagsevenemang locka till ett högre användande av cykel. Exempel på citat Rusta upp cykelbanorna, ta bort tjälskott. Bygg bort risker för cyklisten. Bil Ibland kommer jag inte över E4 med cykeln, jag får cykla E4 en bra bit innan jag kommer över. Bil Cykelvägen är dålig, rullgrus överallt. För backigt. Jag förstår de som cyklar på E4:an. Bil Söderut efter Kubal är det brant nerför och rullgrus! Bil Ganska jobbigt, får duscha när man kommer till jobbet. Cykla/gå Ta med cykeln på bussen vore bra, om det händer något så kan man ta bussen hem. Cykla/gå

31 Det går att öka andelen kombinationsresor med kollektivtrafik som en del av resan Utifrån dagens attityder hos bilister finns det möjlighet att öka kombinationsresandet, om det första motståndet/viljan att prova kan överkommas. Framförallt föreslås kombinationen bil och kollektivtrafik. Förslagen kretsar kring gratis pendelparkering, där bilen används för den första sträckan till närmaste knutpunkt. Förslag är: Njurundabommen, Kvissleby och Bredsand. I några fall föreslås kombination av gång/cykel och kollektivtrafik. Behov finns då av att säkert kunna ta sig till knutpunkt/hållplats (över och utefter E4). Gärna också säker förvaring av cykeln medan man är borta. Möjlighet att ta med cykeln på bussen vid ex. dåligt väder. (Några respondenter nämner att det är möjligt idag.) Exempel på citat Pendelparkering vid Bommen, då kan jag ta bilen dit. Bil Pendelparkering tillsammans med pendeltåg tror jag jättemånga skulle välja. Bil Behöver en gångväg över E4:an, nu ser man ungdomar som genar över, det är livsfarligt. Bil Vore bra om de hade en karusell bak på bussen där man kan hänga sin cykel om det regnar när man ska hem. Gång/cykel

32 Ta tillvara variationer i färdsätt idag och samåkning Idag använder alla pendlingstyper variationer av färdsätt en bilist åker ibland kollektivt, en cyklist tar ibland bilen. Det finns alltså redan idag en grund för att utöka varierandet i lämpligt riktning genom att få främst bilisterna att välja andra färdsätt oftare. Anledningarna till variationer är flera: Ekonomisk möjlighet, ex. tillgång till bil och antal bilar i hemmet. Sambo/partners behov av bil. Väder, vind och kyla. Årstid. Det finns också några fall där man samåker emellanåt. Samåkning sker när tiderna passar eller när den ena parten inte har tillgång till bil. Fördelen är snabb pendling, relativt stor flexibilitet och lägre kostnader. Om möjligt vore det positivt att informera om/gynna samåkning. Exempel på citat Ungefär 50/50 mellan buss och bil, ibland har jag bilen en hel vecka, ibland är den upptagen. Kollektivt Jag brukar cykla men just nu har problem med mitt knä. Ibland åker jag buss och ibland samåker jag. Cykel/gång Åker emellanåt hälften bil och hälften buss, vi har en bil att dela på. Bil Så här års är det ljust, även om det är lite regn så är det i alla fall inte mörkt. Cykel/gång Jag samåker med en annan, det funkar. Och bensinkostnaderna drar inte iväg de månader vi samåker. Bil

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT Next Stop 2035 SLUTRAPPORT 1 (82) GULLERS GRUPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUTRAPPORT 3 SOM RESENÄR 4 MÄNNISKAN I STADEN 8 STADSUTVECKLING 10 TRAFIKERINGSKONCEPT 11 BILAGOR FOKUSGRUPP OMGÅNG 1 15 FOKUSGRUPP

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget En försummad marknad i ett bra läge 2015-12-10 Version 8-2015-12-10 1 Lars B Johansson Sundsvall är mera tåg än flyg Mycket mer än Östersund Passagerare flyget

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Nu när du har börjat åka kollektivt till och från arbetet, hur tycker du att det generellt fungerar? (innan bron i Vännäsby stängdes av) 1 Mycket bättre än jag förväntat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Mattias Ahlström 2016-03-09 Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Övergripande fakta Det nya linjenätet liknar på många sätt det tidigare linjenätet, med den stora skillnaden att linje 151/152

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Motion om kollektivtrafiken

Motion om kollektivtrafiken 2008-03-31 67 154 Kommunstyrelsen 2008-08-11 163 223 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 147 350 Dnr 08.179-008 marskf31 Motion om kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

PitePanelen. Rapport 2. PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun

PitePanelen. Rapport 2. PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun PitePanelen Rapport 2 PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun Maj 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning PiteåPanelen inbjöds den 4 maj 2009 till

Läs mer

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Hannele Johansson, Energikontor Sydost EnergiTing Sydost 2014 2014-11-13 Det ska inte finnas några nettoutsläpp av koldioxid

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

Stockholm 2011-06-19. Till Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholm 2011-06-19. Till Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Stockholm 2011-06-19 Till Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka,

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Att cykla till jobbet

Att cykla till jobbet Att cykla till jobbet Inledning Jag har valt problemet att många åker bil till och från jobbet trots att de bor så nära så att de skulle kunna cykla istället. Jag valde problemet för att bilen släpper

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

1. Motionen. Kultursekretariatet. Rapport Kulturupplevelser för regionens unga

1. Motionen. Kultursekretariatet. Rapport Kulturupplevelser för regionens unga Kultursekretariatet Diana Ghinea, diana.ghinea@gmail.com Rapport Kulturupplevelser för regionens unga 1. Motionen... 1 2. Befintliga satsningar... 2 3. Utredningen... 3 3.1 Finansiella aspekter... 3 3.2.

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Bilaga. Östersund 2040 Kommunikationer

Bilaga. Östersund 2040 Kommunikationer Bilaga Östersund 2040 Kommunikationer Kommunikationer Förutom att miljön gynnas så finns det en rad fördelar med att prioritera åtgärder för att uppmuntra till ökad gång och cykling. Eftersom denna förflyttning

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Åker igenom samtliga sträckor, men finner till vår besvikeslse att det inte finns speciellt mycket sevärt på denna tävling, fastnade för en vänster

Åker igenom samtliga sträckor, men finner till vår besvikeslse att det inte finns speciellt mycket sevärt på denna tävling, fastnade för en vänster Så var det då dags att för första gången sammanfatta händelserna för en rallyfantast, s k gam, detta utspelade sig under en helg och beskriver många tankar och känslor upplevda under en och samma helg...

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer