NSC:s första helårsbedömning är inlämnad, se bilaga. Jan-Eriks bedömning är att NSC:s resultatkrav (+ 5 miljoner) uppnås.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSC:s första helårsbedömning är inlämnad, se bilaga. Jan-Eriks bedömning är att NSC:s resultatkrav (+ 5 miljoner) uppnås."

Transkript

1 Minnesanteckningar NSC:S LEDNINGSGRUPP Anna Näslund (3) Plats: Blå salen Datum: Närvarande: Henrich Wilander Åsa Ivansson Per Ohlsson Kerstin Arbring Marita Ström Margareta Lind Sabina Olin Skoglund Ewa Wressle Anna Milberg Eva Törnvall (FoU) Per Woxler Eva Roxå Roberto Felizia Urban Säfwenberg Ann-Mari Bäckstedt Anna Näslund Ordf. Sekr. Frånvarande Gunnar Carlgren Nil Dizdar Elisabeth Kristiansen PE-chefen informerar Henrich informerade om Hemsjukvårdsreformen. Beslutet om ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting är framskjutet. Ett förslag ska presenteras 1 juni. Till dess har Läns-slako gett ett uppdrag att ytterligare tydliggöra vad PAHuppdraget innebär. Beslut ska fattas 21 september. En strategisk ledningsgrupp har bildats under Läns-SLAKO med representanter från respektive kommun och från Landstinget. Ekonomi Jan-Erik visade NSC:s sjukvårdsproduktion för kvartal 1, se bilaga. Totalt har antalet vårdtillfällen minskat med 90 jämfört med samma period förra året. Framförallt har det skett en minskning inom Neurologen där antalet vårdplatser minskat p g a sjuksköterskebrist. På Geriatriska kliniken har utökningen av GITA-platser medfört en produktionsökning. Besöken på Akutmottagningen ökar fortfarande. NSC:s första helårsbedömning är inlämnad, se bilaga. Jan-Eriks bedömning är att NSC:s resultatkrav (+ 5 miljoner) uppnås. Postadressen Telefon Mobil e-post NSC Universitetssjukhuset Linköping C:\Documents and Settings\4vnc\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK1\Minnesanteckningar NSCs ledningsgrupp 24 april.doc

2 Minnesanteckningar NSC:S LEDNINGSGRUPP Anna Näslund (3) Resurscentrum - Kunddialog Centrumchef Robert Ring och affärsområdeschef för ekonomi Magnus Sjöberg informerade om resurscentrums tjänster, se bilaga. Aktuella frågor som man arbetar med är utvecklat ledningsstöd, klinikledningsrapport BI (Bra Information) och kundtjänst. Handlingsplan för NSC:s fortsatta LEAN-arbete Ann-Mari informerade om handlingsplan för NSC:s Leanarbete och att det gjorts en sammanställning av LEAN-aktiviteter inom NSC, se bilagor. NSC har en funktionsbrevlåda i Outlook: Lean NSC. Till den kan man skicka frågor om LEAN och förfrågningar om metodstöd LEAN. Det har bildats ett stabsteam som stöd för den produktionsplanering som ska påbörjas under 2012 enligt landstingsbeslut. I teamet ingår verksamhetsutvecklare, ekonomi- och HR-chef. Teamet har haft ett par träffar och fått en dragning från CHV. Man räknar med att ha en idé om en struktur för arbetet om ett par veckor. FoU Ewa Wressle och Eva Törnvall gick igenom FoU inom NSC med betoning på F, och vilka FoU-resurser som finns att tillgå, se bilaga. Diskuterades mål/ambitioner kring FoU: På Neurologiska kliniken ser man som en ambition att stimulera sjuksköterskor till forskning. Rehabgruppen arbetar kontinuerligt med att stimulera till forskning, tid finns avsatt på varannan APT för diskussion och man arbetar med att på ett strukturerat sätt synliggöra förbättringsarbeten. En utmaning är tid och att få ingå i uppdragsgivarnas processer. För MEA är tid och pengar en svårighet för att få volym. Samarbetet med universitetet har varit en svårighet. En tanke är om man skull kunna kopiera allmänmedicins doktorandutbildning? Rörelse och Hälsa har ett gott samarbete med Fou-enheten. Det pågår mycket utvecklingsarbete och ett starkt samarbete med IMH. Utmaning är att klara kraven på tillgänglighet kontra tid för utveckling. Akutkliniken har tillsatt en forskningssköterska på halvtid. FoU har använts för att göra vetenskapliga förbättringsarbeten. Inom Geriatriska kliniken har ELSA-projektet genererat många projekt. Ambitionen är att få in sjuksköterskor i processen. Postadressen Telefon Mobil e-post NSC Universitetssjukhuset Linköping C:\Documents and Settings\4vnc\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK1\Minnesanteckningar NSCs ledningsgrupp 24 april.doc

3 Minnesanteckningar NSC:S LEDNINGSGRUPP Anna Näslund (3) Psykiatriska kliniken har tappat forskningskompetens p g a att medarbetare slutat. Utmaning är tid och pengar. Habiliteringen ser att det finns många delar kring deras patienters liv där det pågår utveckling och att även forskning borde kunna komma i gång. En utmaning är att tänka forskning i samarbete med andra aktörer och att bygga upp kontaktnät kring forskning och teknik. I en ny målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin ingår det metodutbildning och att göra ett projektarbete. En utmaning inom primärvården är att Vårdvals krav på tillgänglighet m m inte främjar forskningsklimatet. Vid datorn Anna Näslund Postadressen Telefon Mobil e-post NSC Universitetssjukhuset Linköping C:\Documents and Settings\4vnc\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK1\Minnesanteckningar NSCs ledningsgrupp 24 april.doc

4 Sjukvårdsproduktion jan-mars 2012 jämfört med 2011 vtf 2012 vtf 2011 vtf 2011 besök 2012 besök 2011 besök-11 jan-mars jan-mars diff bokslut jan-mars jan-mars diff bokslut Neurologi Akutmottagning MEA Geriatrik LAH Psykiatri Barnpsyk Beroende Habilitering Primärvård NSC - TOTALT

5 Delårsrapport jan-mars 2012 Verksamheter inom NSC jan-mars jan-mars Bokslut jan-mars jan-mars Bokslut Centrum Klinik NSC -0,4-8,4 2,9 Akutkl -2,3-2,3-3,2 NSÖ -1,8-6,6-0,7 Med Akutkl -0,5-1,5-2,3 NSV -5,2-6,7-5,2 NL -2,8-2,1-10,4 NSF -0,5-0,1 3,2 Ger -0,1 0,2 0 HMC -12,2-12,0-72,4 Psyk 2,0 0,1 3,2 CKOC -23,7-20,9-47,2 B-psyk 2,5 1,1 4,2 BKC 2,4 3,8 11,3 Beroende 0-0,2 0,6 DC -2,2 1,9-8,4 Hab -0,8-0,1-0,1 SC -6,3-27,0-58,1 Rehab med 0 0 0,4 Totalt -49,9-76,0-174,6 Ungdomsmott/ /Unga vuxna 0,4 0,2 0,8 Råd stöd 0,1 0,3 1,1 NSC-gem 0 0,4 1,4 LAH -0,2-0,4 0,7 R&H -0,2 0,4 2,8 PV 1,5-4,5 3,7 Totalt -0,4-8,4 2,9

6 Agenda Resurscentrum Varför är vi här? Återkoppling kunduppföljning Resultat Resurscentrums erbjudande Vad kan vi? Organisationen ett medel! Innehåll ekonomi och HR Aktuella frågor Utvecklat ledningsstöd Ny ekonom och HR roll Klinikledningsrapport BI Bättre service Kundtjänst 2288 Frågor och Dialog

7 Gallup (Pris till vinnaren!) Vad har REC för tjänster? 1. Pool av vårdpersonal 2. HR och ekonomitjänster 3. Leankonsulter Vem är REC:s huvudsakliga kund? 1. Landstingsledningen 2. Medarbetare 3. Chefer 4. Patienter Vilka utvecklingsområden jobbar REC med? 1. Bättre beslutsunderlag, statistik och rapporter 2. Elektroniska fakturor 3. Produktionsplanering

8 Gallup Var finns REC? 1. US, ViN, LiM 2. L:t huset 3. Klostergatan i Linköping Hur mycket omsätter REC? mkr mkr mkr Administrationen kostar bara mer och mer Hur har kostnadsutvecklingen för REC varit de senaste åren? % % %

9 Varför är vi här? -Ris och ros i kundenkäten Resultat över tid visar att chefer upplever att REC håller en hög nivå kvalitativt. Cheferna är mycket nöjda med vad konsulterna presterar! Orsaker till kundnöjdhet (nyckelindikatorer): 2011 Tillgänglighet Påverkan på övergripande kundnöjdhet: Kvalitet Flexibilitet NKI* Dialog Tydlighet NSC NKI och delindex beräknas på en skala från 0-100, där 100 är den högsta nivån av kundnöjdhet. REC:s tjänster och funktioner är anonyma för chefer Det är lite otydligt ute i verksamheten vilka resurser de kan erbjuda.

10 Tjänster REC erbjuder Löner Patientadministration Redovisning Fakturering Kundtjänst Utbildning & Konferensservice m.m. Budgetarbete/uppföljning Ledarskapsutveckling Arbetsgivarfrågor Rekrytering Uppföljningsportalen Utredningar m.m. Ni fokuserar på sjukvården, vi löser det runtomkring.

11 Vår kompetens Affärsområde Ekonomi Resurscentrum Affärsområde HR Redovisning Patientadministration Enhet BI HR Kompetensförsörjning Ledarskap HR Arbetsgivarfrågor Ca 190 HR konsulter, ekonomer, statistiker, systemutvecklare, redovisnings och löneassistenter med flera Vi är både specialister och generalister Vi finns både centralt och lokalt inom LiÖ Verksamhetsekonomi HR Hälsofrämjande/LPF Konsult

12 Resurscentrum har två uppdrag Det lokala perspektivet lokalt ledningsstöd leverera tjänster med hög kvalitet på ett effektivt sätt Landstingsperspektivet samordning och utveckling av standardiserade processer inom Ekonomi och HR

13 Aktuella frågor Utvecklat ledningsstöd Ny ekonomroll HR roll Klinikledningsrapport BI Kundtjänst 2288 för bättre service

14 Utveckling ekonomi och HR -Strategier Förändringsagent Bra vård och bättre hälsa / Standardisering/Lean Kundtjänst (BI)

15 Bra Information (BI) -Verksamheternas önskemål och krav Förväntningar och önskemål om expansion av information Landstingsnivå Centrumnivå Samtliga organisatoriska enheter Samtliga typer av verksamheter Många fler källor för information Från egna verksamhetssystem Från externa källor SKL Soc Kvalitetsregister Andra verksamheter t ex tandvård, med.serv Avdelnings- och mottagningsnivå Processer Lean Produktionsplanering

16 Svårt att hitta rätt och göra rätt

17 Lätt att hitta rätt och göra rätt Patientkontoret Redovisningen Specialist Kunder Kundtjänst EFH Planner Lön Specialist Specialist Heroma Arbetsgivarservice

18 Diskussion och frågor Vill du veta mer?

19 Kundenkät 2011 NSC Organisationstillhörighet (PE) Närsjukvård i centrala Österg Närsjukvård i västra Österg Närsjukvård i östra Österg Totalt Antal Index NKI Dialog Kvalitet Flexibilitet Tillgänglighet Tydlighet Övergripande Resurscentrum är bra på att informera om sina tjänster 3,0 2,8 3,3 2,8 3,0 2,8 3,1 2,9 Innehållet i Resurscentrums tjänster är tydligt för dig 3,2 3,1 3,5 3,0 3,1 3,0 3,3 3,1 Hur nöjd är du med Resurscentrum totalt sett? 3,9 3,7 4,0 3,8 3,3 3,5 3,8 3,7 Hur väl motsvarar Resurscentrum dina förväntningar? 3,8 3,6 3,9 3,6 3,3 3,4 3,7 3,6 Föreställ dig att Resurscentrum vore perfekt i alla avseenden. Hur pass nära detta ideal tycker du att Resurscentrum ligger? 3,5 3,4 3,6 3,3 3,1 3,1 3,4 3,3

20

21 Mål NKI 68% (66%) Kvalitet 80% (79%) Mål EN etablerad kundtjänst Tillgänglighet 85% (80%) Flexibilitet 80% (77%) Mål Delaktighet 75% (69%) Dialog 75% (65%)

22 2015 vill jag som kund till REC (tillgänglighet) via webben hitta svar på mina frågor när det passar mig kunna ringa ett nummer oavsett vad jag har för problem få svar snabbt (inom en minut!) vad är beloppsgränsen för representation? vad julklappen får kosta? vad gäller om en medarbetare varit sjuk en vecka? kan jag få täckning för utgifter vid resa i förskott? var kan jag se kostnaden för läkemedel senaste kvartalet? få expertstöd när jag behöver det

23 2015 vill jag som kund till REC (delaktighet) få utbildning/information om riktlinjer, regler, lagar mm få kunskap om hur jag praktiskt ska göra kunna vara med och påverka utformning av beslutsunderlag, rapporter, metoder, verktyg mm kunna vara med och påverka IT-system

24 2015 vill jag som kund till REC (kvalitet) att det är lätt att göra rätt (Webbformulär, blanketter, regler) få samma svar oavsett källa - Standardiserat kunna få ut enkla uppföljningsrapporter för min enhet och servas med lättillgänglig och uppdaterad statistik ha tillgång till kompetent HR- och ekonomistöd som kan min verksamhet och har tid att vara ett bollplank och analys- och förändringsstöd fokusera på vård, inte administration!

25 BI Bra information

26 Ekonomi HR KPP VDL CI Läk GTT Obs stud Klinikledn.rapport STRAMA Kvalitetsrapp för PV Bra Information -Bakgrund- 3 aktiviteter inom BI området Pm3 BIobjektet BI-strategi Teknisk Plattform (MS) Förbättrat gränssnitt BIprojektet

27 Bra Information -Bakgrund- Målbild Säkra relevant och pålitlig information som därmed är landstingets officiella siffror Information och ingående nyckeltal och mått ska så långt som möjligt standardiseras Informations och rapportmiljön ska vara samlad på ett ställe och enkel att överblicka och hitta i Det ska vara lätt att förstå definitioner och begrepp i såväl rapporter, analyskuber som datauttag

28 Bra Information -Bakgrund- Vår första BI rapport lanserad sept/okt 2011 Ledningsrapport för kliniker och vårdcentraler Rekommendation till BI teknisk plattform lagd Gaia, ITC, REC PM3 etablering av BI objektet PÅ, REC o ITC Konkretisering av BI strategin, handlingsplan o kalkyl för BI i LiÖ Gaia, REC, ITC Styrgrupp (tillika arbetsgrupp) UC, REC, ITC, Gaia, Ledningsstaben

29 BI ska understödja och underlätta verksamheternas ledningsarbete! Bra Information -Behov -

30 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Övervakning och Uppföljning Behov av lättåtkomliga, kvalitetssäkrade, standardiserade rapporter för Uppföljning och Övervakning Ledningsrapport för Kliniker och Vårdcentraler Ledningsrapport för avdelningar och mottagningar Ledningsrapport för Centrum Ledningsrapport för Landstinget Ledningsrapport för Serviceenheter och andra verksamheter LEAN Produktionsplanering Processer Många önskemål om rapporter för Särskilda uppföljningsområden

31 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Behov av lättåtkomlig, kvalitetssäkrad data för djupare analyser Analys Kuber Transaktionsdata Data Mining

32 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Behov av enkelt, snabbt signalsystem för Målstyrning Målstyrning Mäta utfall mot mål Aggregerbara mål, horisontalt och vertikalt genom organisation och processer Sätta egna mål för egna mått Inrapportering av avvikelser Kommunikation och information för snabba kursändringar

33 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Beslut Behov av enkel, snabb, tydlig, strukturerad och kvalitetssäkrad information som stöttar verksamheternas beslutsprocesser

34 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Förväntningar och önskemål om expansion av information Landstingsnivå Centrumnivå Samtliga organisatoriska enheter Samtliga typer av verksamheter Många fler källor för information Från egna verksamhetssystem Från externa källor SKL Soc Kvalitetsregister Andra verksamheter t ex tandvård, med.serv Processer Lean Produktionsplanering Avdelnings- och mottagningsnivå

35 Bra Information -Kompetenser och teknik - Ny kompetens och ny teknik Driven senior projektledare för kommunikation och verksamhetsförankring Omfattande lokalt arbete i verksamheten Ny BI plattform Microsoft Bl a utveckling av masterdatalager Konsultinsatser Utbildning! För objektsspecialister och it specialister För verksamheten

36 Bra Information -Översiktsplan utveckling användarnytta - Ledningsrapport Avd/Mott Ledningsrapport Centrum Fler lokala mått Alla nyckeltal har målvärden Ledningsrapport för serviceenheter Ledningsrapport för Landstinget Personliga startsidor utvecklas Ledningsrapport samtliga verksamheter Påkoppling fler källor för att stödja LEAN, produktionsplanering etc Påkoppling av externa källor för jämförelser Utveckling av portaler mot t ex medborgarna

37 Bra Information -Resurser och kostnader - Projektkostnad 4 år Nya BI ~17 MSEK/ år Nuvarande system, nödvändig uppgrad, samma bemanning (11 pers) Nuvarande system, nödvändig uppgrad, ökad bemanning (20 pers) Årlig kostnad vid fvt 20,5 MSEK 15,3 MSEK 23,2 MSEK

38 Bra Information -Alternativkostnader/vad händer om vi inte gör något - Brister i kvalitet: Svårt att kvalitetssäkra dagens system pga olika servrar, versioner, designmönster samt beroenden mellan datalager. Ger höga förvaltningskostnader (support, felsökning och höga drift och underhållskostnader). Dagens system måste ändå underhållas och uppgraderas till hög kostnad utan att kvaliteten förbättras (ex uppgadering av Cognos kuber, ca 6 MSEK) Brister i tillgänglighet: Svårt att hitta rätt och ensad information pga flera BIsystem Informationen kan inte struktureras och standardiseras. Ger höga kostnader i verksamheten då tid ägnas åt att söka information samt kostnader då lokala lösningar på BI behov utvecklas runt om i organisationen Lägre utvecklingstakt: Svårt att bygga, förvalta och säkra komplexa lösningar Ger sämre möjligheter för verksamheten att använda information för t ex fler/utvecklade STRAMA, ledningsrapporter, LEAN, produktionsplan, kvalitetsregister. Utveckling kan ske men med ökade kostnader avs personalresurser, dock fortfarande med risk för t ex kvalitetsbrister pga dagens spretiga förvaltningslösning.

39 NSC Lean arbete Lean ledarskap Ständiga förbättringar Målstyrningstavla Flödeseffektivitet Standardisering Spridning av Lean till medarbetare Produktionsplaner Värdegrundsarbete

40 Handlingsplan NSC:s Leanarbete Flödeseffektivitet Optimera och förbättra flöden inom egen verksamhet Ett prioriterat flöde som löper över flera verksamheter inom NSC optimeras med start 2012 Översyn av rutiner och arbetssätt Standardisering Slöserianalys Produktionsplaner Ta fram koncept för produktionsplanering Genomföra produktionsplaneringar i verksamheter Ta fram produktionsmått för verksamhet och individ Målstyrningstavla Genomföra workshops för chefer och leanmotorer Erbjuda klinikledningmodellen för att få en struktur på arbetet med målstyrningstavlan

41 Handlingsplan NSC:s Leanarbete Värdegrundsarbete Ta fram ett koncept för hur vi använder värdegrund i det dagliga arbete; ex. prioriteringar, rekryteringar mm. Ta fram koncept för hur vi fördjupar värdegrundsdiskussioner utifrån vårt dagliga arbete Ständiga förbättringar Lean ledarskap Spridning av Lean till medarbetare Systematiskt tillvaratagande av förbättringsidéer. Struktur för reflektion i vardagen Idébank samt funktionsbrevlåda för Lean Forum för spridning av goda exempel (NSC dag) Chefcoachning Chefutbildning i förändrings- och förbättringskunskap Workshops för chefer i Leanledarskap Lean-spel Utbildning i förbättringskunskap och Lean Utse Leanmotorer

42 Sammanställning pågående/avslutade LEAN-aktiviteter, NSC Mars 2012 Grupp 1 (Johanna Rydja, Elisabeth Kristiansen, Ann-Sofie Scheele, Katarina Dahl, Magnus Käck, Roberto Felizia, Cilla Sävenstam) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Utveckla verksamhetsutvecklaruppdrag på kliniken Förbättringsombud på varje enhet Kartläggning av administrativa uppgifter på administrativa enheten Ledningsgruppen och vissa enheter har gjort LEAN-spel Återkoppling på kliniknivå-enhetsnivå-individnivå utifrån produktion. Utfall Staben Förbättringsförslagstavla resurscentrum 1 g/mån Målstyrningstavla NSC-stab Alla kliniker ska visualiseras för att aktiviteter ska synliggöras Utveckling av stabs-team Tannefors VC Arbetat fram egen värdegrund lätt att koppla till NSC:s värdegrund LEAN-dag för hela arbetsgruppen dec 2011 Arbetat om scheman för ökad tillgänglighet och produktion tydligare schemaläggning Mest personal där det finns störst flöde in Mindfullnessträning och motiverande samtal under 2012 för all personal för att minska stress Rehabgruppen, NSC LEAN-spel hösten 2011 Planerat LEAN-aktiviteter med samverkansgruppen och ledningsgrupp värdeflödesanalys Inplanerad dag för värdegrundsarbete Leanledare för verksamheten + verksamhetsutvecklare Psykiatriska kliniken Två utbildningsdagar kring professionellt förhållningssätt Inspelade patientintervjuer

43 Utbildningar för patienter och närstående (patienten i fokus, värdegrundsarbete) Utvecklat ATP. Medarbetarna skriver anonymt upp frågor som diskuteras. Ansvarsfördelning uppföljning Beroendekliniken Utbildning i kliniska mikrosystem för några år sedan Kartläggning av patientflöde Kartläggning av tillgänglighet per telefon styra samtal, utveckling av hemsida Akutkliniken Två dagars utvecklingsdagar för hela kliniken, LEAN-spel Värdegrundsarbete Omgjorda morgonrapporter Tavlemöten x flera kring ledtider, reflektion, processer, upplevd stress, kommunikation, var har det stockat sig förbättringsförslag förbättringsarbete som redovisas på tavlan Grupp 2 (Agneta Julinder, Nil Dizdar, Marita Ström, Monika Söderholm, Yvonne Johansson, Meta Philipson, Jessica Arvidsson) BUH LEAN-spel 2009 (för tidigt) Implementerat värdegrunden i samverkansgruppen Värdegrunden ska implementeras i medarbetargruppen genom att man ska ha reflekterande team LEAN-tavlor (tomma) Produktionsplan ska användas, individuella mål Omorganisation, vilket innebär fler enhetschefer, närvarande chef och lättare att nå produktionsmålen Stab Målformulering pågår Kundenkät tillgänglighet Valla VC Värdegrundsbroschyr förankrad reflekterad hos all personal LEAN-spel- all personal Jourverksamhet ändrat bokningssystem ökad flexibilitet Analys av patientströmmar Processkartläggning Standardisering

44 PSYK/NPU Produktionsplanering antal Obruten vårdkedja, formaliserad samverkan Kontinuerlig utvärdering/uppföljning Målstyrning visualisering, tydliga mål Tydlig, strukturerad process Standards Helhetsperspektiv Kund/patientperspektiv utvärdering (alla patienter) Rätt från mig direkt från andra verksamheterna Spetskompetens först i kedjan differentierade insatser efter behov Neurologen 2008 Toyotamodellen 5S, strukturerat arbetssätt Processkartläggning LEAN-utbildning vårdenhetschefer Kisa VC LEAN-spel 2011 all personal Kommunikation inom/mellan mottagningarna Standardisering Patientflöde/kartläggning Prövar modeller Tillgänglighet, ny bokningsmetod Värdeflödeskarta LEAN-tavla (alla enheter) med utvärdering av dagen (personal) Akuten Alla medarbetare har spelat LEAN-spel Värdegrundsarbete alla medarbetare LEAN-hus projekt alla aktivt deltagande ex avvikelse, läkemedel Daglig reflektion (Hur har det fungerat idag? Har stopp förekommit? Förslag! Tavla Förbättringsförslag, statistik på förbättringsarbeten Värdeflödesanalyser

45 Grupp 3 (Mara Kosovic, Lena Helander, Kerstin Arbring, Mona Ahlberg, LEAN-spel Flödeskartläggning Flödesanalyser Optimering av administration Standardisering av besökstid Resurskartläggning Värdeflödesanalys Processkartläggning LEAN-motorer Identifierat flaskhalsar Värdegrundsarbete Kartläggning av patienternas önskemål om när de vill komma Grupp 4 Förbättringskurs LEAN-spel Systematisera 5S Värdegrundsarbete Värdeflödesanalys- dsk-dag Kapacitetsplanering Nulägesanalys tidsstudier Återbud uteblivna besök enkät LEAN-tavla medarbetarskattning Effektivisera ronder/behandlingskonferenser - målsättning för patienten - SBAR frigöra patienttid Standardisera dokumentation Grupp 5 (Annette Svedstam, Helena Hahne, Gun Lindgren, Anne-Lie Rehnström, Tomas Albrecht, Henrich Wilander) Rörelse & Hälsa Jobbat mycket med rutiner och standardisering av arbetsuppgifter och utrustning Mätningar - när vill patienterna komma (dag och tid)?

46 - flöde i behandlingsrum, tillgänglighet till bilar = mätningen visar att vi inte utnyttjar rum och bilar optimalt LAH mätning av besök och hur bemanningen ser ut t ex helgen kontinuitet för medarbetarna respektive patienter analys pågår Nygatans VC startat med kartläggning av TeleQ- arbetet tog 8 månader. Idag har man bra flöde och bra tillgänglighet. Alla ssk arbetar i TeleQ, gemensamt ansvar hemsjukvårdsbiten- olika arbetssätt hos dsk, kartläggning av arbetssätt vid flera tillfällen, resulterat i gemensamt arbetssätt och tydlig struktur. Frigjord tid och minskad stress. Habilitering Varje team arbetar med kartläggning av inflöde av nya remisser, teamets olika processer- vad är värdeskapande för patienten? Mätning av antal besök/medarbetare standardisering behövs Grupp 6 Kulturskapande - medarbetarskap - ledarskap - förbättringsarbete Verksamhetsomställning - akutgeriatrik Mål och Mått Visualiseringstavlor Ordning och reda - 5S - Standardisering - rondstruktur Funktionsschema för sjuksköterskor - utgått från behovsanalys och föregående års produktionstal Implementering av NSC:s värdegrund - lägger en grund för en bred förankring och strategi inför framtiden - samstämmighet i ledningsgruppen - LEAN-spel Inflödesmätning Kartläggning av flöden och processer Målbeskrivning

47 Grupp 7 (Lena Admyre, Anita Göth, Stina Hilding, Carina Rydström, Marie Andersson, Catarina Hansson, Ewa Lindqwister) Ekholmens VC Idébank: arbetsglädje, patientsäkerhet med resurser (finns på whiteboard+ hemkatalog, allt utvärderas) Värdegrundsdiskussioner inkl labpersonal LEAN-spel för samtliga medarbetare under hösten Tvärprofessionellt arbete. (Syfte: förbättra patientens flöde. Går långsamt men bra.) Geriatriken Värdegrundsdiskussion med samtliga medarbetare. NSC:s värdegrund sammanvävd med geriatrikens egen. Teamrondsstrukturmall Alma observationsplatser och akutgeriatriska platser utifrån kartläggning Flyttat ronden till eftermiddagen. Gagnar patienten då hela förmiddagen kan ägnas åt omvårdnad och rehab då patienten är piggare. Läsrapport. Jobbar nu med struktur, bl a sökord i Cosmic Hjälpmedelsförråd. Struktur + instruktionsblad rätt hjälpmedel till patient Målstyrningstavla på klinik- och enhetsnivå. Parametrar ur verksamhetsplanen. Lambohovs VC Öppen mottagning med reserverad tid till läkarna lättare styra vid frånvaro bl a LEAN-spel med samtliga medarbetare Nätbokning för BVC tidsbesparande Q, tymp, BT, astma, ev lab Block på centralt ställe där allt som inte fungerar noteras, tas upp på ledningsgrupp M&M mäts hela tiden MVK har mätts. Nu se antalet nyfödda. Visa positiva saker TeleQ, mycket samtal in. Se över flödet, bl a sjukskrivna R&H Värdegrundsdiskussion med samtliga medarbetare Värdeorden med vid förbättringsarbeten Strategisk plattform inkl värdeorden- konsulthjälp LEAN-motorer: LEAN-spel, hålla tavelmöten. Hjälpa till med att ta fram nyckeltal, uppdatera tavlan

48 Logistikstudenter: mäta flöden + justera genom schemaändring tillsammans med enhetschefer Sjukgymnaster inga egna behandlingsrum, alla utrustade enligt 5S Målstyrningstavla Habiliteringen LEAN-spel stannat av och tappat fart Medarbetarenkäten stressnivå delaktighet enhetschefer Påbörjat arbete med produktionsplanering Målstyrningstavlor beställda, letar/diskuterar nyckeltal Värdegrundsdiskussion i LG och samverkansgrupp. Plan för hur det ska föras ut och diskuteras i medarbetargruppen. Grupp 8 Eva Granlund inspiratör Ny rutin vid rökstopp Patienten är väntad bemötande - receptionens roll (förberedelser) Värdet av små förbättringar Söker EU-medel LEAN-tavlor + resultatinriktad digital Produktionsplan - flaskhalsar Ta hjälp av studenter; HU, KY i förbättringsarbeten LEAN-motorer+ utbildning i LEAN Grupp 9 ( Per Ohlsson, Per Ström, Per Woxler, Lisa Engelke, Helene Lundberg) Psykkliniken Förbättringsarbeten Vårdplaner Värdegrundsarbete utbildning vårdpersonal Värdegrundsarbete psykoeducation anhöriga Kärna VC Bättre mottagning Neuromottagningen Värdeflödeskartläggning

49 Grupp 10 (Eva Amberin, Berith Vikman Johansson, Urban Säfwenberg, Nina Wallin, Denny Lantz, Michael Nilsson) Längre bokningsbart schema Kapacitetsberäkningar LEAN-spel LEAN-tavla Värdegrundsarbete Implementering av LEAN i medarbetargruppen Standardiseringar av verksamheten Förbättrat processer

50 FoU i NSC med betoning på F April 2012

51 Bakgrund

52

53 FoU-resurser i NS NSV NSC NSÖ NiF FoU-samordnare FoU-råd FoU-samordnare FoU-råd FoU-samordnare FoU-råd FoU samordnare FoU råd LiÖ/LiU/HU LARC CMT AMC CHV/FHC FoUU QRÅDET FoU-samordn övr. m fl FoU-enheten för Närsjukvården Kvalitetssamordnare PV Kliniska adjunkter Doktorander Forskare FoU-samordnare Verksamhetsutvecklare Processägare Magistrar Kvalitetssamordnare

54 Lite statistik Docenter Disputerade Doktorander Magistrar

55 VAD? Strategiska mål saknas Ekonomi i fokus, för lite FoU i LG Bristande metodkunskap i org. Distans till PV Ineffektivt nyttjande av FoU-enheten NS

56 HUR? Samlad FoU-strategi, mätbara mål Övergripande projekt Metodkurs genomföra projekt Involvera FoU-enheten NS Centrala NSC-medel? Visualisera progress

57 VILKA? Samtliga NSC-chefer Medarbetare FoU-enheten M fl

58 FoU med betoning på F Vilka mål/ambitioner har Din klinik? Vilka utmaningar står ni inför?

59 Hur blir det mer F?

60 Hur går vi vidare?

61 Dagens forskning är morgondagens sjukvård

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

2012-09-13 Dnr. Resurscentrum Affärsområde HR. Verksamhetsplan 2013. - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer

2012-09-13 Dnr. Resurscentrum Affärsområde HR. Verksamhetsplan 2013. - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer 2012-09-13 Dnr Resurscentrum Affärsområde HR Verksamhetsplan 2013 - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer 2012-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 AFFÄRSOMRÅDESCHEFENS

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer