NSC:s första helårsbedömning är inlämnad, se bilaga. Jan-Eriks bedömning är att NSC:s resultatkrav (+ 5 miljoner) uppnås.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSC:s första helårsbedömning är inlämnad, se bilaga. Jan-Eriks bedömning är att NSC:s resultatkrav (+ 5 miljoner) uppnås."

Transkript

1 Minnesanteckningar NSC:S LEDNINGSGRUPP Anna Näslund (3) Plats: Blå salen Datum: Närvarande: Henrich Wilander Åsa Ivansson Per Ohlsson Kerstin Arbring Marita Ström Margareta Lind Sabina Olin Skoglund Ewa Wressle Anna Milberg Eva Törnvall (FoU) Per Woxler Eva Roxå Roberto Felizia Urban Säfwenberg Ann-Mari Bäckstedt Anna Näslund Ordf. Sekr. Frånvarande Gunnar Carlgren Nil Dizdar Elisabeth Kristiansen PE-chefen informerar Henrich informerade om Hemsjukvårdsreformen. Beslutet om ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting är framskjutet. Ett förslag ska presenteras 1 juni. Till dess har Läns-slako gett ett uppdrag att ytterligare tydliggöra vad PAHuppdraget innebär. Beslut ska fattas 21 september. En strategisk ledningsgrupp har bildats under Läns-SLAKO med representanter från respektive kommun och från Landstinget. Ekonomi Jan-Erik visade NSC:s sjukvårdsproduktion för kvartal 1, se bilaga. Totalt har antalet vårdtillfällen minskat med 90 jämfört med samma period förra året. Framförallt har det skett en minskning inom Neurologen där antalet vårdplatser minskat p g a sjuksköterskebrist. På Geriatriska kliniken har utökningen av GITA-platser medfört en produktionsökning. Besöken på Akutmottagningen ökar fortfarande. NSC:s första helårsbedömning är inlämnad, se bilaga. Jan-Eriks bedömning är att NSC:s resultatkrav (+ 5 miljoner) uppnås. Postadressen Telefon Mobil e-post NSC Universitetssjukhuset Linköping C:\Documents and Settings\4vnc\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK1\Minnesanteckningar NSCs ledningsgrupp 24 april.doc

2 Minnesanteckningar NSC:S LEDNINGSGRUPP Anna Näslund (3) Resurscentrum - Kunddialog Centrumchef Robert Ring och affärsområdeschef för ekonomi Magnus Sjöberg informerade om resurscentrums tjänster, se bilaga. Aktuella frågor som man arbetar med är utvecklat ledningsstöd, klinikledningsrapport BI (Bra Information) och kundtjänst. Handlingsplan för NSC:s fortsatta LEAN-arbete Ann-Mari informerade om handlingsplan för NSC:s Leanarbete och att det gjorts en sammanställning av LEAN-aktiviteter inom NSC, se bilagor. NSC har en funktionsbrevlåda i Outlook: Lean NSC. Till den kan man skicka frågor om LEAN och förfrågningar om metodstöd LEAN. Det har bildats ett stabsteam som stöd för den produktionsplanering som ska påbörjas under 2012 enligt landstingsbeslut. I teamet ingår verksamhetsutvecklare, ekonomi- och HR-chef. Teamet har haft ett par träffar och fått en dragning från CHV. Man räknar med att ha en idé om en struktur för arbetet om ett par veckor. FoU Ewa Wressle och Eva Törnvall gick igenom FoU inom NSC med betoning på F, och vilka FoU-resurser som finns att tillgå, se bilaga. Diskuterades mål/ambitioner kring FoU: På Neurologiska kliniken ser man som en ambition att stimulera sjuksköterskor till forskning. Rehabgruppen arbetar kontinuerligt med att stimulera till forskning, tid finns avsatt på varannan APT för diskussion och man arbetar med att på ett strukturerat sätt synliggöra förbättringsarbeten. En utmaning är tid och att få ingå i uppdragsgivarnas processer. För MEA är tid och pengar en svårighet för att få volym. Samarbetet med universitetet har varit en svårighet. En tanke är om man skull kunna kopiera allmänmedicins doktorandutbildning? Rörelse och Hälsa har ett gott samarbete med Fou-enheten. Det pågår mycket utvecklingsarbete och ett starkt samarbete med IMH. Utmaning är att klara kraven på tillgänglighet kontra tid för utveckling. Akutkliniken har tillsatt en forskningssköterska på halvtid. FoU har använts för att göra vetenskapliga förbättringsarbeten. Inom Geriatriska kliniken har ELSA-projektet genererat många projekt. Ambitionen är att få in sjuksköterskor i processen. Postadressen Telefon Mobil e-post NSC Universitetssjukhuset Linköping C:\Documents and Settings\4vnc\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK1\Minnesanteckningar NSCs ledningsgrupp 24 april.doc

3 Minnesanteckningar NSC:S LEDNINGSGRUPP Anna Näslund (3) Psykiatriska kliniken har tappat forskningskompetens p g a att medarbetare slutat. Utmaning är tid och pengar. Habiliteringen ser att det finns många delar kring deras patienters liv där det pågår utveckling och att även forskning borde kunna komma i gång. En utmaning är att tänka forskning i samarbete med andra aktörer och att bygga upp kontaktnät kring forskning och teknik. I en ny målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin ingår det metodutbildning och att göra ett projektarbete. En utmaning inom primärvården är att Vårdvals krav på tillgänglighet m m inte främjar forskningsklimatet. Vid datorn Anna Näslund Postadressen Telefon Mobil e-post NSC Universitetssjukhuset Linköping C:\Documents and Settings\4vnc\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK1\Minnesanteckningar NSCs ledningsgrupp 24 april.doc

4 Sjukvårdsproduktion jan-mars 2012 jämfört med 2011 vtf 2012 vtf 2011 vtf 2011 besök 2012 besök 2011 besök-11 jan-mars jan-mars diff bokslut jan-mars jan-mars diff bokslut Neurologi Akutmottagning MEA Geriatrik LAH Psykiatri Barnpsyk Beroende Habilitering Primärvård NSC - TOTALT

5 Delårsrapport jan-mars 2012 Verksamheter inom NSC jan-mars jan-mars Bokslut jan-mars jan-mars Bokslut Centrum Klinik NSC -0,4-8,4 2,9 Akutkl -2,3-2,3-3,2 NSÖ -1,8-6,6-0,7 Med Akutkl -0,5-1,5-2,3 NSV -5,2-6,7-5,2 NL -2,8-2,1-10,4 NSF -0,5-0,1 3,2 Ger -0,1 0,2 0 HMC -12,2-12,0-72,4 Psyk 2,0 0,1 3,2 CKOC -23,7-20,9-47,2 B-psyk 2,5 1,1 4,2 BKC 2,4 3,8 11,3 Beroende 0-0,2 0,6 DC -2,2 1,9-8,4 Hab -0,8-0,1-0,1 SC -6,3-27,0-58,1 Rehab med 0 0 0,4 Totalt -49,9-76,0-174,6 Ungdomsmott/ /Unga vuxna 0,4 0,2 0,8 Råd stöd 0,1 0,3 1,1 NSC-gem 0 0,4 1,4 LAH -0,2-0,4 0,7 R&H -0,2 0,4 2,8 PV 1,5-4,5 3,7 Totalt -0,4-8,4 2,9

6 Agenda Resurscentrum Varför är vi här? Återkoppling kunduppföljning Resultat Resurscentrums erbjudande Vad kan vi? Organisationen ett medel! Innehåll ekonomi och HR Aktuella frågor Utvecklat ledningsstöd Ny ekonom och HR roll Klinikledningsrapport BI Bättre service Kundtjänst 2288 Frågor och Dialog

7 Gallup (Pris till vinnaren!) Vad har REC för tjänster? 1. Pool av vårdpersonal 2. HR och ekonomitjänster 3. Leankonsulter Vem är REC:s huvudsakliga kund? 1. Landstingsledningen 2. Medarbetare 3. Chefer 4. Patienter Vilka utvecklingsområden jobbar REC med? 1. Bättre beslutsunderlag, statistik och rapporter 2. Elektroniska fakturor 3. Produktionsplanering

8 Gallup Var finns REC? 1. US, ViN, LiM 2. L:t huset 3. Klostergatan i Linköping Hur mycket omsätter REC? mkr mkr mkr Administrationen kostar bara mer och mer Hur har kostnadsutvecklingen för REC varit de senaste åren? % % %

9 Varför är vi här? -Ris och ros i kundenkäten Resultat över tid visar att chefer upplever att REC håller en hög nivå kvalitativt. Cheferna är mycket nöjda med vad konsulterna presterar! Orsaker till kundnöjdhet (nyckelindikatorer): 2011 Tillgänglighet Påverkan på övergripande kundnöjdhet: Kvalitet Flexibilitet NKI* Dialog Tydlighet NSC NKI och delindex beräknas på en skala från 0-100, där 100 är den högsta nivån av kundnöjdhet. REC:s tjänster och funktioner är anonyma för chefer Det är lite otydligt ute i verksamheten vilka resurser de kan erbjuda.

10 Tjänster REC erbjuder Löner Patientadministration Redovisning Fakturering Kundtjänst Utbildning & Konferensservice m.m. Budgetarbete/uppföljning Ledarskapsutveckling Arbetsgivarfrågor Rekrytering Uppföljningsportalen Utredningar m.m. Ni fokuserar på sjukvården, vi löser det runtomkring.

11 Vår kompetens Affärsområde Ekonomi Resurscentrum Affärsområde HR Redovisning Patientadministration Enhet BI HR Kompetensförsörjning Ledarskap HR Arbetsgivarfrågor Ca 190 HR konsulter, ekonomer, statistiker, systemutvecklare, redovisnings och löneassistenter med flera Vi är både specialister och generalister Vi finns både centralt och lokalt inom LiÖ Verksamhetsekonomi HR Hälsofrämjande/LPF Konsult

12 Resurscentrum har två uppdrag Det lokala perspektivet lokalt ledningsstöd leverera tjänster med hög kvalitet på ett effektivt sätt Landstingsperspektivet samordning och utveckling av standardiserade processer inom Ekonomi och HR

13 Aktuella frågor Utvecklat ledningsstöd Ny ekonomroll HR roll Klinikledningsrapport BI Kundtjänst 2288 för bättre service

14 Utveckling ekonomi och HR -Strategier Förändringsagent Bra vård och bättre hälsa / Standardisering/Lean Kundtjänst (BI)

15 Bra Information (BI) -Verksamheternas önskemål och krav Förväntningar och önskemål om expansion av information Landstingsnivå Centrumnivå Samtliga organisatoriska enheter Samtliga typer av verksamheter Många fler källor för information Från egna verksamhetssystem Från externa källor SKL Soc Kvalitetsregister Andra verksamheter t ex tandvård, med.serv Avdelnings- och mottagningsnivå Processer Lean Produktionsplanering

16 Svårt att hitta rätt och göra rätt

17 Lätt att hitta rätt och göra rätt Patientkontoret Redovisningen Specialist Kunder Kundtjänst EFH Planner Lön Specialist Specialist Heroma Arbetsgivarservice

18 Diskussion och frågor Vill du veta mer?

19 Kundenkät 2011 NSC Organisationstillhörighet (PE) Närsjukvård i centrala Österg Närsjukvård i västra Österg Närsjukvård i östra Österg Totalt Antal Index NKI Dialog Kvalitet Flexibilitet Tillgänglighet Tydlighet Övergripande Resurscentrum är bra på att informera om sina tjänster 3,0 2,8 3,3 2,8 3,0 2,8 3,1 2,9 Innehållet i Resurscentrums tjänster är tydligt för dig 3,2 3,1 3,5 3,0 3,1 3,0 3,3 3,1 Hur nöjd är du med Resurscentrum totalt sett? 3,9 3,7 4,0 3,8 3,3 3,5 3,8 3,7 Hur väl motsvarar Resurscentrum dina förväntningar? 3,8 3,6 3,9 3,6 3,3 3,4 3,7 3,6 Föreställ dig att Resurscentrum vore perfekt i alla avseenden. Hur pass nära detta ideal tycker du att Resurscentrum ligger? 3,5 3,4 3,6 3,3 3,1 3,1 3,4 3,3

20

21 Mål NKI 68% (66%) Kvalitet 80% (79%) Mål EN etablerad kundtjänst Tillgänglighet 85% (80%) Flexibilitet 80% (77%) Mål Delaktighet 75% (69%) Dialog 75% (65%)

22 2015 vill jag som kund till REC (tillgänglighet) via webben hitta svar på mina frågor när det passar mig kunna ringa ett nummer oavsett vad jag har för problem få svar snabbt (inom en minut!) vad är beloppsgränsen för representation? vad julklappen får kosta? vad gäller om en medarbetare varit sjuk en vecka? kan jag få täckning för utgifter vid resa i förskott? var kan jag se kostnaden för läkemedel senaste kvartalet? få expertstöd när jag behöver det

23 2015 vill jag som kund till REC (delaktighet) få utbildning/information om riktlinjer, regler, lagar mm få kunskap om hur jag praktiskt ska göra kunna vara med och påverka utformning av beslutsunderlag, rapporter, metoder, verktyg mm kunna vara med och påverka IT-system

24 2015 vill jag som kund till REC (kvalitet) att det är lätt att göra rätt (Webbformulär, blanketter, regler) få samma svar oavsett källa - Standardiserat kunna få ut enkla uppföljningsrapporter för min enhet och servas med lättillgänglig och uppdaterad statistik ha tillgång till kompetent HR- och ekonomistöd som kan min verksamhet och har tid att vara ett bollplank och analys- och förändringsstöd fokusera på vård, inte administration!

25 BI Bra information

26 Ekonomi HR KPP VDL CI Läk GTT Obs stud Klinikledn.rapport STRAMA Kvalitetsrapp för PV Bra Information -Bakgrund- 3 aktiviteter inom BI området Pm3 BIobjektet BI-strategi Teknisk Plattform (MS) Förbättrat gränssnitt BIprojektet

27 Bra Information -Bakgrund- Målbild Säkra relevant och pålitlig information som därmed är landstingets officiella siffror Information och ingående nyckeltal och mått ska så långt som möjligt standardiseras Informations och rapportmiljön ska vara samlad på ett ställe och enkel att överblicka och hitta i Det ska vara lätt att förstå definitioner och begrepp i såväl rapporter, analyskuber som datauttag

28 Bra Information -Bakgrund- Vår första BI rapport lanserad sept/okt 2011 Ledningsrapport för kliniker och vårdcentraler Rekommendation till BI teknisk plattform lagd Gaia, ITC, REC PM3 etablering av BI objektet PÅ, REC o ITC Konkretisering av BI strategin, handlingsplan o kalkyl för BI i LiÖ Gaia, REC, ITC Styrgrupp (tillika arbetsgrupp) UC, REC, ITC, Gaia, Ledningsstaben

29 BI ska understödja och underlätta verksamheternas ledningsarbete! Bra Information -Behov -

30 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Övervakning och Uppföljning Behov av lättåtkomliga, kvalitetssäkrade, standardiserade rapporter för Uppföljning och Övervakning Ledningsrapport för Kliniker och Vårdcentraler Ledningsrapport för avdelningar och mottagningar Ledningsrapport för Centrum Ledningsrapport för Landstinget Ledningsrapport för Serviceenheter och andra verksamheter LEAN Produktionsplanering Processer Många önskemål om rapporter för Särskilda uppföljningsområden

31 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Behov av lättåtkomlig, kvalitetssäkrad data för djupare analyser Analys Kuber Transaktionsdata Data Mining

32 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Behov av enkelt, snabbt signalsystem för Målstyrning Målstyrning Mäta utfall mot mål Aggregerbara mål, horisontalt och vertikalt genom organisation och processer Sätta egna mål för egna mått Inrapportering av avvikelser Kommunikation och information för snabba kursändringar

33 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Beslut Behov av enkel, snabb, tydlig, strukturerad och kvalitetssäkrad information som stöttar verksamheternas beslutsprocesser

34 Bra Information -Verksamheternas önskemål och krav- Förväntningar och önskemål om expansion av information Landstingsnivå Centrumnivå Samtliga organisatoriska enheter Samtliga typer av verksamheter Många fler källor för information Från egna verksamhetssystem Från externa källor SKL Soc Kvalitetsregister Andra verksamheter t ex tandvård, med.serv Processer Lean Produktionsplanering Avdelnings- och mottagningsnivå

35 Bra Information -Kompetenser och teknik - Ny kompetens och ny teknik Driven senior projektledare för kommunikation och verksamhetsförankring Omfattande lokalt arbete i verksamheten Ny BI plattform Microsoft Bl a utveckling av masterdatalager Konsultinsatser Utbildning! För objektsspecialister och it specialister För verksamheten

36 Bra Information -Översiktsplan utveckling användarnytta - Ledningsrapport Avd/Mott Ledningsrapport Centrum Fler lokala mått Alla nyckeltal har målvärden Ledningsrapport för serviceenheter Ledningsrapport för Landstinget Personliga startsidor utvecklas Ledningsrapport samtliga verksamheter Påkoppling fler källor för att stödja LEAN, produktionsplanering etc Påkoppling av externa källor för jämförelser Utveckling av portaler mot t ex medborgarna

37 Bra Information -Resurser och kostnader - Projektkostnad 4 år Nya BI ~17 MSEK/ år Nuvarande system, nödvändig uppgrad, samma bemanning (11 pers) Nuvarande system, nödvändig uppgrad, ökad bemanning (20 pers) Årlig kostnad vid fvt 20,5 MSEK 15,3 MSEK 23,2 MSEK

38 Bra Information -Alternativkostnader/vad händer om vi inte gör något - Brister i kvalitet: Svårt att kvalitetssäkra dagens system pga olika servrar, versioner, designmönster samt beroenden mellan datalager. Ger höga förvaltningskostnader (support, felsökning och höga drift och underhållskostnader). Dagens system måste ändå underhållas och uppgraderas till hög kostnad utan att kvaliteten förbättras (ex uppgadering av Cognos kuber, ca 6 MSEK) Brister i tillgänglighet: Svårt att hitta rätt och ensad information pga flera BIsystem Informationen kan inte struktureras och standardiseras. Ger höga kostnader i verksamheten då tid ägnas åt att söka information samt kostnader då lokala lösningar på BI behov utvecklas runt om i organisationen Lägre utvecklingstakt: Svårt att bygga, förvalta och säkra komplexa lösningar Ger sämre möjligheter för verksamheten att använda information för t ex fler/utvecklade STRAMA, ledningsrapporter, LEAN, produktionsplan, kvalitetsregister. Utveckling kan ske men med ökade kostnader avs personalresurser, dock fortfarande med risk för t ex kvalitetsbrister pga dagens spretiga förvaltningslösning.

39 NSC Lean arbete Lean ledarskap Ständiga förbättringar Målstyrningstavla Flödeseffektivitet Standardisering Spridning av Lean till medarbetare Produktionsplaner Värdegrundsarbete

40 Handlingsplan NSC:s Leanarbete Flödeseffektivitet Optimera och förbättra flöden inom egen verksamhet Ett prioriterat flöde som löper över flera verksamheter inom NSC optimeras med start 2012 Översyn av rutiner och arbetssätt Standardisering Slöserianalys Produktionsplaner Ta fram koncept för produktionsplanering Genomföra produktionsplaneringar i verksamheter Ta fram produktionsmått för verksamhet och individ Målstyrningstavla Genomföra workshops för chefer och leanmotorer Erbjuda klinikledningmodellen för att få en struktur på arbetet med målstyrningstavlan

41 Handlingsplan NSC:s Leanarbete Värdegrundsarbete Ta fram ett koncept för hur vi använder värdegrund i det dagliga arbete; ex. prioriteringar, rekryteringar mm. Ta fram koncept för hur vi fördjupar värdegrundsdiskussioner utifrån vårt dagliga arbete Ständiga förbättringar Lean ledarskap Spridning av Lean till medarbetare Systematiskt tillvaratagande av förbättringsidéer. Struktur för reflektion i vardagen Idébank samt funktionsbrevlåda för Lean Forum för spridning av goda exempel (NSC dag) Chefcoachning Chefutbildning i förändrings- och förbättringskunskap Workshops för chefer i Leanledarskap Lean-spel Utbildning i förbättringskunskap och Lean Utse Leanmotorer

42 Sammanställning pågående/avslutade LEAN-aktiviteter, NSC Mars 2012 Grupp 1 (Johanna Rydja, Elisabeth Kristiansen, Ann-Sofie Scheele, Katarina Dahl, Magnus Käck, Roberto Felizia, Cilla Sävenstam) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Utveckla verksamhetsutvecklaruppdrag på kliniken Förbättringsombud på varje enhet Kartläggning av administrativa uppgifter på administrativa enheten Ledningsgruppen och vissa enheter har gjort LEAN-spel Återkoppling på kliniknivå-enhetsnivå-individnivå utifrån produktion. Utfall Staben Förbättringsförslagstavla resurscentrum 1 g/mån Målstyrningstavla NSC-stab Alla kliniker ska visualiseras för att aktiviteter ska synliggöras Utveckling av stabs-team Tannefors VC Arbetat fram egen värdegrund lätt att koppla till NSC:s värdegrund LEAN-dag för hela arbetsgruppen dec 2011 Arbetat om scheman för ökad tillgänglighet och produktion tydligare schemaläggning Mest personal där det finns störst flöde in Mindfullnessträning och motiverande samtal under 2012 för all personal för att minska stress Rehabgruppen, NSC LEAN-spel hösten 2011 Planerat LEAN-aktiviteter med samverkansgruppen och ledningsgrupp värdeflödesanalys Inplanerad dag för värdegrundsarbete Leanledare för verksamheten + verksamhetsutvecklare Psykiatriska kliniken Två utbildningsdagar kring professionellt förhållningssätt Inspelade patientintervjuer

43 Utbildningar för patienter och närstående (patienten i fokus, värdegrundsarbete) Utvecklat ATP. Medarbetarna skriver anonymt upp frågor som diskuteras. Ansvarsfördelning uppföljning Beroendekliniken Utbildning i kliniska mikrosystem för några år sedan Kartläggning av patientflöde Kartläggning av tillgänglighet per telefon styra samtal, utveckling av hemsida Akutkliniken Två dagars utvecklingsdagar för hela kliniken, LEAN-spel Värdegrundsarbete Omgjorda morgonrapporter Tavlemöten x flera kring ledtider, reflektion, processer, upplevd stress, kommunikation, var har det stockat sig förbättringsförslag förbättringsarbete som redovisas på tavlan Grupp 2 (Agneta Julinder, Nil Dizdar, Marita Ström, Monika Söderholm, Yvonne Johansson, Meta Philipson, Jessica Arvidsson) BUH LEAN-spel 2009 (för tidigt) Implementerat värdegrunden i samverkansgruppen Värdegrunden ska implementeras i medarbetargruppen genom att man ska ha reflekterande team LEAN-tavlor (tomma) Produktionsplan ska användas, individuella mål Omorganisation, vilket innebär fler enhetschefer, närvarande chef och lättare att nå produktionsmålen Stab Målformulering pågår Kundenkät tillgänglighet Valla VC Värdegrundsbroschyr förankrad reflekterad hos all personal LEAN-spel- all personal Jourverksamhet ändrat bokningssystem ökad flexibilitet Analys av patientströmmar Processkartläggning Standardisering

44 PSYK/NPU Produktionsplanering antal Obruten vårdkedja, formaliserad samverkan Kontinuerlig utvärdering/uppföljning Målstyrning visualisering, tydliga mål Tydlig, strukturerad process Standards Helhetsperspektiv Kund/patientperspektiv utvärdering (alla patienter) Rätt från mig direkt från andra verksamheterna Spetskompetens först i kedjan differentierade insatser efter behov Neurologen 2008 Toyotamodellen 5S, strukturerat arbetssätt Processkartläggning LEAN-utbildning vårdenhetschefer Kisa VC LEAN-spel 2011 all personal Kommunikation inom/mellan mottagningarna Standardisering Patientflöde/kartläggning Prövar modeller Tillgänglighet, ny bokningsmetod Värdeflödeskarta LEAN-tavla (alla enheter) med utvärdering av dagen (personal) Akuten Alla medarbetare har spelat LEAN-spel Värdegrundsarbete alla medarbetare LEAN-hus projekt alla aktivt deltagande ex avvikelse, läkemedel Daglig reflektion (Hur har det fungerat idag? Har stopp förekommit? Förslag! Tavla Förbättringsförslag, statistik på förbättringsarbeten Värdeflödesanalyser

45 Grupp 3 (Mara Kosovic, Lena Helander, Kerstin Arbring, Mona Ahlberg, LEAN-spel Flödeskartläggning Flödesanalyser Optimering av administration Standardisering av besökstid Resurskartläggning Värdeflödesanalys Processkartläggning LEAN-motorer Identifierat flaskhalsar Värdegrundsarbete Kartläggning av patienternas önskemål om när de vill komma Grupp 4 Förbättringskurs LEAN-spel Systematisera 5S Värdegrundsarbete Värdeflödesanalys- dsk-dag Kapacitetsplanering Nulägesanalys tidsstudier Återbud uteblivna besök enkät LEAN-tavla medarbetarskattning Effektivisera ronder/behandlingskonferenser - målsättning för patienten - SBAR frigöra patienttid Standardisera dokumentation Grupp 5 (Annette Svedstam, Helena Hahne, Gun Lindgren, Anne-Lie Rehnström, Tomas Albrecht, Henrich Wilander) Rörelse & Hälsa Jobbat mycket med rutiner och standardisering av arbetsuppgifter och utrustning Mätningar - när vill patienterna komma (dag och tid)?

46 - flöde i behandlingsrum, tillgänglighet till bilar = mätningen visar att vi inte utnyttjar rum och bilar optimalt LAH mätning av besök och hur bemanningen ser ut t ex helgen kontinuitet för medarbetarna respektive patienter analys pågår Nygatans VC startat med kartläggning av TeleQ- arbetet tog 8 månader. Idag har man bra flöde och bra tillgänglighet. Alla ssk arbetar i TeleQ, gemensamt ansvar hemsjukvårdsbiten- olika arbetssätt hos dsk, kartläggning av arbetssätt vid flera tillfällen, resulterat i gemensamt arbetssätt och tydlig struktur. Frigjord tid och minskad stress. Habilitering Varje team arbetar med kartläggning av inflöde av nya remisser, teamets olika processer- vad är värdeskapande för patienten? Mätning av antal besök/medarbetare standardisering behövs Grupp 6 Kulturskapande - medarbetarskap - ledarskap - förbättringsarbete Verksamhetsomställning - akutgeriatrik Mål och Mått Visualiseringstavlor Ordning och reda - 5S - Standardisering - rondstruktur Funktionsschema för sjuksköterskor - utgått från behovsanalys och föregående års produktionstal Implementering av NSC:s värdegrund - lägger en grund för en bred förankring och strategi inför framtiden - samstämmighet i ledningsgruppen - LEAN-spel Inflödesmätning Kartläggning av flöden och processer Målbeskrivning

47 Grupp 7 (Lena Admyre, Anita Göth, Stina Hilding, Carina Rydström, Marie Andersson, Catarina Hansson, Ewa Lindqwister) Ekholmens VC Idébank: arbetsglädje, patientsäkerhet med resurser (finns på whiteboard+ hemkatalog, allt utvärderas) Värdegrundsdiskussioner inkl labpersonal LEAN-spel för samtliga medarbetare under hösten Tvärprofessionellt arbete. (Syfte: förbättra patientens flöde. Går långsamt men bra.) Geriatriken Värdegrundsdiskussion med samtliga medarbetare. NSC:s värdegrund sammanvävd med geriatrikens egen. Teamrondsstrukturmall Alma observationsplatser och akutgeriatriska platser utifrån kartläggning Flyttat ronden till eftermiddagen. Gagnar patienten då hela förmiddagen kan ägnas åt omvårdnad och rehab då patienten är piggare. Läsrapport. Jobbar nu med struktur, bl a sökord i Cosmic Hjälpmedelsförråd. Struktur + instruktionsblad rätt hjälpmedel till patient Målstyrningstavla på klinik- och enhetsnivå. Parametrar ur verksamhetsplanen. Lambohovs VC Öppen mottagning med reserverad tid till läkarna lättare styra vid frånvaro bl a LEAN-spel med samtliga medarbetare Nätbokning för BVC tidsbesparande Q, tymp, BT, astma, ev lab Block på centralt ställe där allt som inte fungerar noteras, tas upp på ledningsgrupp M&M mäts hela tiden MVK har mätts. Nu se antalet nyfödda. Visa positiva saker TeleQ, mycket samtal in. Se över flödet, bl a sjukskrivna R&H Värdegrundsdiskussion med samtliga medarbetare Värdeorden med vid förbättringsarbeten Strategisk plattform inkl värdeorden- konsulthjälp LEAN-motorer: LEAN-spel, hålla tavelmöten. Hjälpa till med att ta fram nyckeltal, uppdatera tavlan

48 Logistikstudenter: mäta flöden + justera genom schemaändring tillsammans med enhetschefer Sjukgymnaster inga egna behandlingsrum, alla utrustade enligt 5S Målstyrningstavla Habiliteringen LEAN-spel stannat av och tappat fart Medarbetarenkäten stressnivå delaktighet enhetschefer Påbörjat arbete med produktionsplanering Målstyrningstavlor beställda, letar/diskuterar nyckeltal Värdegrundsdiskussion i LG och samverkansgrupp. Plan för hur det ska föras ut och diskuteras i medarbetargruppen. Grupp 8 Eva Granlund inspiratör Ny rutin vid rökstopp Patienten är väntad bemötande - receptionens roll (förberedelser) Värdet av små förbättringar Söker EU-medel LEAN-tavlor + resultatinriktad digital Produktionsplan - flaskhalsar Ta hjälp av studenter; HU, KY i förbättringsarbeten LEAN-motorer+ utbildning i LEAN Grupp 9 ( Per Ohlsson, Per Ström, Per Woxler, Lisa Engelke, Helene Lundberg) Psykkliniken Förbättringsarbeten Vårdplaner Värdegrundsarbete utbildning vårdpersonal Värdegrundsarbete psykoeducation anhöriga Kärna VC Bättre mottagning Neuromottagningen Värdeflödeskartläggning

49 Grupp 10 (Eva Amberin, Berith Vikman Johansson, Urban Säfwenberg, Nina Wallin, Denny Lantz, Michael Nilsson) Längre bokningsbart schema Kapacitetsberäkningar LEAN-spel LEAN-tavla Värdegrundsarbete Implementering av LEAN i medarbetargruppen Standardiseringar av verksamheten Förbättrat processer

50 FoU i NSC med betoning på F April 2012

51 Bakgrund

52

53 FoU-resurser i NS NSV NSC NSÖ NiF FoU-samordnare FoU-råd FoU-samordnare FoU-råd FoU-samordnare FoU-råd FoU samordnare FoU råd LiÖ/LiU/HU LARC CMT AMC CHV/FHC FoUU QRÅDET FoU-samordn övr. m fl FoU-enheten för Närsjukvården Kvalitetssamordnare PV Kliniska adjunkter Doktorander Forskare FoU-samordnare Verksamhetsutvecklare Processägare Magistrar Kvalitetssamordnare

54 Lite statistik Docenter Disputerade Doktorander Magistrar

55 VAD? Strategiska mål saknas Ekonomi i fokus, för lite FoU i LG Bristande metodkunskap i org. Distans till PV Ineffektivt nyttjande av FoU-enheten NS

56 HUR? Samlad FoU-strategi, mätbara mål Övergripande projekt Metodkurs genomföra projekt Involvera FoU-enheten NS Centrala NSC-medel? Visualisera progress

57 VILKA? Samtliga NSC-chefer Medarbetare FoU-enheten M fl

58 FoU med betoning på F Vilka mål/ambitioner har Din klinik? Vilka utmaningar står ni inför?

59 Hur blir det mer F?

60 Hur går vi vidare?

61 Dagens forskning är morgondagens sjukvård

PROTOKOLL Samverkansgrupp NSC, möte nr 94 Sidor (antal) 1 Datum: 2013-01-21 Plats: Blå salen Närvarande: Henrich Wilander Ordförande

PROTOKOLL Samverkansgrupp NSC, möte nr 94 Sidor (antal) 1 Datum: 2013-01-21 Plats: Blå salen Närvarande: Henrich Wilander Ordförande PROTOKOLL Samverkansgrupp NSC, möte nr 94 Sidor (antal) 1 Datum: 2013-01-21 Plats: Blå salen Närvarande: Henrich Wilander Ordförande Per Ohlsson Arbetsgivarrepr Åsa Ivansson Arbetsgivarrepr Jennie Pettersson

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet?

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet? Vad innebär Lean i det dagliga arbetet? erfarenheter från: Torpa Vårdcentral, Vänersborg Herrestads Vårdcentral, Uddevalla Mål Herrestads Vårdcentral Nöjd personal som upplever det attraktivt och utvecklande

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Strategier för forskning och utveckling inom närsjukvården

Strategier för forskning och utveckling inom närsjukvården Strategier för forskning och utveckling inom närsjukvården Landstinget i Östergötland 2014-2016 Dokumentnamn: Strategier för forskning och utveckling inom närsjukvården, Landstinget i Östergötland Utfärdande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland

Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Produktionsplanering processbeskrivning och riktlinjer för Landstinget i Östergötland 2013-02-13 Produktionsplanering Landstinget i Östergötland har tagit fram en enhetlig strategi

Läs mer

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland E-Hälsa RÖ Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ 2016-11-09, Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ Vision År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Inledning Inför sommaren 2013 beslutade sjukhusledningen och verksamhetscheferna om införande av ett arbetssätt med pulsmöten/pulstavlor på samtliga vårdavdelningar

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset RDK 18:e mars 2016 Yvonne Hedegärd vårdenhetschef, projektledare Vårdens utmaningar Förväntningar, behov och möjligheter Resurser

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Sammanfattning av problemet

Sammanfattning av problemet Titel: Ökad Tillgänglighet och Patientsäkerhet och Mindre Stress på BUP Namn: Elisabeth Kristiansen Telefon: E postadress: Projekttid: 2012 01 04 till 2012 03 02 PEOE nummer: Ev. frikod: Ev. Projektkod:

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agenda 1. Bakgrund till patientgruppen 2. Mål med arbetet 3. Tillvägagångssätt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Produktionsplanering Region Östergötland

Produktionsplanering Region Östergötland Produktionsplanering Region Östergötland Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn Brister i tillgängligheten Produktionsplanering För att med patienten i ett kundfokus skapa ett bra flöde, få ökad kontroll

Läs mer

Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015

Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015 Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015 Deltagare Lena Lundgren, Lotta Saleteg Falk, CHV (del av mötet) Anna Byléhn, CHV (del av mötet) Martin Strömstedt, (del av mötet) Lars Karlsson,

Läs mer

En del av det som hänt 2011... 3. Produktionsenhetschefens reflektion 4. Presentation av produktionsenheten 6. Uppdrag och Vision 8

En del av det som hänt 2011... 3. Produktionsenhetschefens reflektion 4. Presentation av produktionsenheten 6. Uppdrag och Vision 8 Årsredovisning 2011 572, Resurscentrum Kundtjänst Bra information Lean 2012-03-01 sidan 2 av 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE En del av det som hänt 2011... 3 Produktionsenhetschefens reflektion

Läs mer

Ökad kompetens i forskningsmetodik och patientsäkerhet en utbildning inom närsjukvården i Östergötland

Ökad kompetens i forskningsmetodik och patientsäkerhet en utbildning inom närsjukvården i Östergötland Närsjukvården i centrala Östergötland Forsknings- & utvecklingsenheten för närsjukvården Ökad kompetens i forskningsmetodik och patientsäkerhet en utbildning inom närsjukvården i Östergötland Innehåll

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 1 MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 Plats: Rådhuset i Norrköping Landstinget Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör Lena Törnfeldt, processamordnare NSÖ Carin Tyren, processamordnare NSÖ Ditte Persson Lindell,

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2011-09-20 Vilgotgruppen 1 ( Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SSÖ

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 1 Plats: Rådhuset i Norrköping MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-05-15 Landstinget Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör Lena Törnfeldt, processamordnare NSÖ Carin Tyren, processamordnare NSÖ Ditte Persson Lindell,

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna 1. Invånarnas behov Hur lär vi känna invånarna som valt oss, deras olika uttalade och outtalade behov, drivkraft, beteende och kunskaper?

Läs mer

AKUTPROCESSEN I VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND Ett långsiktigt NSV- LEAN-projekt

AKUTPROCESSEN I VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND Ett långsiktigt NSV- LEAN-projekt AKUTPROCESSEN I VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND Ett långsiktigt NSV- LEAN-projekt Uppdraget Patientens perspektiv Gemensamt identifiera förutsättningar för ökad samsyn kring hur olika vårdutförare bedömer brådskegrad

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget -10-22 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Region Östergötland. Geriatriska kliniken

Region Östergötland. Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatrik läran om ålderdomen och dess sjukdomar Antal medarbetare ca 90 st Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, administratörer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Strategisk personalförsörjning gällande läkarsekreterare samt vårdadministratörer

Strategisk personalförsörjning gällande läkarsekreterare samt vårdadministratörer Strategisk personalförsörjning gällande läkarsekreterare samt vårdadministratörer Presentation januari 2010 Mats Uddin, HR-direktör Preliminär dagordning 08.30 09.30 Bakgrundsinformation Mats U 09.30-10.00

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Halmstad 20090626. VaraLean

Halmstad 20090626. VaraLean VaraLean Lean i fickformat Tanke & arbetssätt Maximera värde Minimera slöserier Stödjande ledarskap Engagerade medarbetare Inga syndabockar Långsiktigt & helhet Många små steg Fakta om Vara kommun Lite

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Lean i Region Östergötland

Lean i Region Östergötland Lean i 160829 Anna Moberg Målbild 2016 Om tillgänglighet 2016 vill jag som patient: Nå sjukvården per telefon

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer