EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades hos kommissionen samma dag, meddelade de finländska myndigheterna i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget en ändring av den godkända stödordningen Bidrag och lån för FoU på teknikområdet (stöd nr N 269/ ). Stödordningen anmäldes på grundval av gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation 2 (nedan kallade FoUI-rambestämmelserna). (2) Kommissionen begärde ytterligare upplysningar av de finländska myndigheterna genom en skrivelse av den 23 juni De finländska myndigheterna svarade i form av en skrivelse av den 4 september 2007 och lämnade ytterligare upplysningar den 20 september 2007 och den 19 oktober Kommissionen lämnade en begäran om ytterligare upplysningar den 26 oktober 2007, på vilken de finländska myndigheterna svarade den 20 november De finländska myndigheterna lämnade ytterligare upplysningar den 21 december EUT C 67, , s EGT C 323, , s. 1. Utrikesminister Ilkka KANERVA Sjöekipaget PO Box 176, FIN Helsingfors Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 2.1. Mål (3) Målet för åtgärden är att stödja forskning och utveckling (FoU) i Finland. Genom åtgärden tillhandahålls stöd för FoU-projekt, tekniska genomförbarhetsstudier samt små och medelstora företags kostnader för immateriella rättigheter. (4) Genom anmälan förlängs och ändras den befintliga stödordningen Bidrag och lån för FoU på teknikområdet som godkändes genom kommissionens beslut N 269/2003. Den befintliga stödordningen är i kraft till och med den 31 augusti I anmälan föreslås en förlängning av stödordningen till och med den 31 december 2013 och en ökning av den årliga budgeten från 226 miljoner euro till 300 miljoner euro. Vissa andra ändringar har föreslagits för att stödordningen ska motsvara FoUI-rambestämmelserna. De finländska myndigheterna har meddelat att lämpliga åtgärder har vidtagits och att den befintliga stödordningen ändrats där så var nödvändigt Rättslig grund, beviljande myndighet, budget och varaktighet (5) Den rättsliga grunden för stödordningen är statsunderstödslagen (688/2001) och lagen om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997). (6) Den beviljande myndigheten är Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Tekes. (7) Stödordningens årliga budget är 300 miljoner euro och den sammanlagda budgeten 1,8 miljarder euro. Stödordningen finansieras med medel från den nationella budgeten och från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). (8) Stödordningens varaktighet löper från och med dagen för kommissionens godkännande till och med den 31 december De finländska myndigheterna har bekräftat att den anmälda stödordningen kommer att genomföras först efter kommissionens godkännande Stödinstrument (9) Stödet kommer att ges i form av icke återbetalningspliktiga direkta bidrag och mjuka lån utan säkerhet. Båda formerna av stöd kan beviljas för ett och samma projekt, förutsatt att stödet inte överskrider de högsta tillåtna stödnivåer som fastställs i FoUI-rambestämmelserna. (10) Lånet får beviljas räntefritt och utan säkerhet. Det får också beviljas i form av ett efterställt lån. Lånet ska återbetalas i form av årliga delbetalningar. Återbetalningsperioden är högst 10 år, varav 5 betalningsfria år. Lånets löptid kan förlängas med ytterligare 10 år, varvid den sammanlagda betalningsfria perioden är högst 10 år, om FoU-åtgärderna eller det ekonomiska utnyttjandet av FoUresultaten betydligt försenas i förhållande till tidsplanen. (11) Stödordningen omfattar två typer av mjuka lån. I det första fallet får lånebeloppet inte överskrida den högsta tillåtna stödnivå som fastställs i FoUIrambestämmelserna. Lånebeloppet är därför lika stort som det högsta tillåtna bidragsbeloppet enligt FoUI-rambestämmelserna. I det andra fallet får lånet täcka upp till 80 % av de stödberättigande projektkostnaderna. Stödbeloppet utgörs av

3 stödets bidragsekvivalent, vilket inbegriper bidragsekvivalenten för en räntesubvention och den del av lånet som omvandlas till bidrag om projektet misslyckas. De finländska myndigheterna har bekräftat att det sammanlagda stödet inte kommer att överskrida de högsta tillåtna stödnivåer som fastställs i FoUIrambestämmelserna. (12) Bidragsekvivalenten för en räntesubvention utgörs av skillnaden mellan marknadsräntan och den ränta som tas ut av stödmottagaren (uppskattningsvis 1 %). Lån som tilldelas i flera delutbetalningar ska diskonteras till deras värde vid tidpunkten för beviljandet. De finländska myndigheterna bekräftade att den basränta och marginal som använts för att beräkna stödinslaget och för diskontering kommer att fastställas enligt kommissionens definition av referens- och diskonteringsräntorna 3. (13) Med hänsyn till riskerna med lån utan säkerhet för FoU-projekt inom ramen för stödordningen uppskattas riskmarginalen till 7,5 procentenheter. Om ett lån omvandlas till ett efterställt lån kommer ett ytterligare stödinslag som härrör från den tilläggsavgift (2,5 procentenheter) som tas ut för ett efterställt lån att avspeglas i beräkningen av bidragsekvivalenten för en räntesubvention. (14) Om projektet misslyckas kan en del av lånet att avskrivas och omvandlas till ett bidrag. För att fastställa stödbeloppet för det avskrivna lånet diskonteras lånet till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Det avskrivna lånets maximala belopp fastställs enligt skillnaden mellan de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUIrambestämmelserna och räntesubventionen. (15) Om lånet omvandlas till bidrag beräknas den upplupna räntesubventionen endast för den del av lånet som överskrider de högsta tillåtna stödnivån enligt FoUIrambestämmelserna. Det beror på att stödmottagaren i vilket fall som helst skulle ha fått stödet i form av ett bidrag vars storlek kan uppgå till den högsta tillåtna stödnivån. (16) Efter omvandlingen av lånet till bidrag ska återstoden av det utestående lånekapitalet betalas tillbaka på marknadsvillkor från och med dagen för omvandlingen eller fortsätta att omfattas av en räntesubvention. I det senare fallet kommer det att säkerställas att det sammanlagda stöd som härrör från den upplupna räntesubventionen, den del av lånet som avskrivits och den ytterligare räntesubventionen för det utestående lånekapitalet inte överskrider den högsta tillåtna stödnivån enligt FoUI-rambestämmelserna. (17) När lånet avskrivs i fall av ett misslyckat projekt, eller om dess löptid eller betalningsfria period förlängs, ska den beviljande myndigheten beräkna stödinslaget beräkna på nytt för att förlängningen inte ska överskrida de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUI-rambestämmelserna. (18) I det ursprungliga låneavtalet ska den beviljande myndigheten ange beloppet av en räntesubvention som ingår i ett mjukt lån under lånets hela löptid. I det ursprungliga beslutet om ett lån ska också den högsta tillåtna stödnivån för projektet inom ramen för FoUI-rambestämmelserna fastställas. I låneavtalet ska anges att villkoren för 3 De finländska myndigheterna har bekräftat att basräntan och marginalen, när kommissionens nya meddelande om översynen av metoden för att fastställa referens- och diskontoräntorna träder i kraft, kommer att anpassas till de nivåer som anges i meddelandet, om dessa skulle ändras.

4 återbetalningen av lånet får ändras endast inom ramen för de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUI-rambestämmelserna. (19) Av nedanstående tabeller framgår beräkningen av stödinslaget inom ramen för stödordningen: EXEMPEL PÅ TEKES BERÄKNING AV STÖDNIVÅN FÖR ETT PRODUKTUTVECKLINGSLÅN I exemplen beviljas lånet för 60 % av de stödberättigande kostnaderna. Enligt FoUI-rambestämmelserna är den högsta stödnivån 35 % av projektets stödberättigande kostnander. 1. Tekesberäkning av stödnivån för ett lån för vilket återbetalningsvillkoren förblir oförändrade. Värde Utestående lånekapital Delbetalning Datum Låneränta Räntesubvention Det aktuella värdet av räntesubventionerna Lån sammanlagt , ,00 0,00 1/01/2007 0,00 0,00 Låneränta 1,00% ,00 0,00 1/01/ , , ,28 Marginal 7,50% ,00 0,00 1/01/ , , ,05 Kommissionens referensränta 4,36% ,00 0,00 1/01/ , , ,79 Räntesubvention 10,86% ,00 0,00 1/01/ , , ,61 Marknadsränta 11,86% ,00 0,00 1/01/ , , ,10 Stödberättigande kostnader , , ,00 1/01/ , , , , ,00 1/01/ , , , , ,00 1/01/ , , , , ,00 1/01/ , , , , ,00 1/01/ , ,40 849, ,09 Stödet vid tidpunkten för lånets beviljande ,09 Stödet som procentandel av de stödberättigande kostnaderna 32,25% 2. Tekes beräkning av stödnivån i samband med avskrivning av ett lån för ett misslyckat projekt. Värde Lånekapitalet Delbetalning Datum Låneränta Räntesubvention för räntesubvent ionskalkyl Det aktuella värdet av räntesubventionerna Del av lånet som överskrider det högsta tillåtna bidraget , ,00 0,00 1/01/2007 0,00 0,00 Låneränta 1,00% ,00 0,00 1/01/ , , ,28 Marginal 7,50% ,00 0,00 1/01/ , , ,60 Kommissionens referensränta 4,36% ,00 0,00 1/01/ , , ,50 Räntesubvention 10,86% ,00 0,00 1/01/ , , ,17 Marknadsränta 11,86% ,00 0,00 1/01/ , , ,46 Stödberättigande kostnader , , ,64 1/01/ , , , , ,64 1/01/ , , , , ,64 1/01/ , , , , ,64 1/01/ , , , , ,64 1/01/ , ,29 576, ,18 Fastställande av maximal avskrivning av ett lån ,01 Högsta stödnivå för ett projekt ,00 Räntesubvention som måste beaktas , ,17 Maximalt avskrivet belopp ,82 Återstående kapital att betala ,18 Räntesubvention före avskrivning Räntesubvention efter avskrivning

5 2.4. Stödmottagare (20) Företag som bedriver ekonomisk verksamhet, inbegripet forskningsorganisationer och innovationsförmedlare som bedriver ekonomisk verksamhet, är berättigade till stöd inom ramen för stödordningen. Antalet stödmottagare beräknas uppgå till drygt per år. (21) Forskningsorganisationer ska bedriva ekonomisk verksamhet, inklusive kontraktsforskning, på uppdrag av företag och på marknadsekonomiska villkor. Om forskningsorganisationer bedriver verksamhet av både ekonomisk och ickeekonomisk karaktär ska de två typerna av verksamhet samt deras kostnader och finansiering skiljas från varandra, så att korssubventionering av den ekonomiska verksamheten kan undvikas. (22) Vid beviljande av tillägg för små och medelstora företag eller när det gäller den åtgärd som är särskilt inriktad på små och medelstora företag ska stödmottagarna svara mot gemenskapslagstiftningens definition av små och medelstora företag 4. Stödberättigade mottagare ska ha sitt säte eller ett verksamhetsställe i Finland eller måste etablera ett sådant under ansökningsförfarandet. (23) Stödordningen är inte sektorspecifik och inte geografiskt begränsad. De finländska myndigheterna har bekräftat att det i stödordningen inte ställs upp några villkor för stödordningen som begränsar utnyttjandet av forskningsresultaten på den europeiska inre marknaden (EES och Schweiz). (24) Stöd för produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget ska tillhandahållas i enlighet med FoUI-rambestämmelserna. Stöd till företag i svårigheter, enligt definitionen i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter 5 omfattas inte av denna stödordning Forskningssamarbete mellan företag och forskningsorganisationer (25) Forskningsorganisationer som deltar i samarbetsprojekt finansieras inte genom stödordningen utan får sin finansiering från andra källor. Forskningssamarbete mellan företag och forskningsorganisationer där båda parterna delar på kostnader, risker och vinster bör uppfylla ett av följande villkor för att det ska säkerställas att det inte förekommer indirekt företagsstöd i form av gynnsamma förutsättningar för samarbete: (a) (b) (c) Det deltagande företaget står för hela kostnaden för projektet. Resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter får spridas fritt och eventuella immateriella rättigheter tilldelas forskningsorganisationerna helt och hållet. Resultaten från offentligt finansierade FoUI-projekt ställs till gemenskapsindustrins förfogande på ett icke-diskriminerande sätt. De offentliga organen kommer av företagen att erhålla ersättning motsvarande marknadspriset för de immateriella rättigheter som blir 4 EUT 124, , s EUT C 244, , s. 2.

6 resultatet av forskningsprojektet, och de resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter får spridas fritt Stödberättigande verksamheter och kostnader (26) Projekten ska falla inom ramen för FoU-stadierna av grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling i den mening som avses i punkterna 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna. Resultaten av grundforskning måste ges en vid spridning. Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier ska tillhandahållas för förberedelser för industriell forskning och experimentell utveckling. (27) När ett forskningsprojekt omfattar olika uppgifter måste varje uppgift och de därtill hörande stödberättigande kostnaderna fördelas till en särskild FoU-kategori. Ett projekt kan omfatta både industriell forskning och experimentell utveckling. Grundforskning kan inte kombineras med andra stadier av FoU. (28) De stödberättigande kostnaderna av FoU-projekt är följande: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Personalkostnader (direkta eller för stöd till FoU). Kostnader för instrument och övrig utrustning i den utsträckning och under den tid som de tas i anspråk av forskningsprojektet. Om sådana instrument och sådan utrustning inte används i forskningsprojektet under hela sin livscykel, är endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningspraxis, stödberättigande. Kostnader för byggnader och mark i den omfattning och under den tid som de används i forskningsprojektet. För byggnader är endast de avskrivningskostnader stödberättigande som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande. Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent, som har köpts eller hyrts in från utomstående källor till marknadspris, där transaktionen har genomförts på normala villkor och utan någon samverkan, samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som uteslutande används i samband med själva forskningen 6. Andra allmänna omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet. Andra direkta kostnader för forskningsverksamhet, såsom resekostnader och kostnader som hänför sig till material, leverantörer och utrustning. (29) Följande kostnader berättigar till stöd för immateriella rättigheter för små och medelstora företag: (a) Alla kostnader som föregår beviljandet av rättigheten i den första jurisdiktionen, inbegripet kostnader för att utarbeta, lämna in och fullfölja 6 De finländska myndigheterna har bekräftat att tjänster som köps på den gemensamma marknaden kommer att behandlas likvärdigt.

7 ansökan och kostnader för att förnya ansökan innan rättigheten har beviljats (små och medelstora företags förvärv av immateriella rättigheter). (b) (c) Översättning och andra kostnader i samband med utfärdandet av rättigheten i andra rättsliga jurisdiktioner. Kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handläggningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden, även om sådana kostnader uppkommer efter det att rättigheten har beviljats Stödnivåer (30) De grundläggande stödnivåerna får inte överstiga 100 % för grundforskning, 50 % för industriell forskning och 25 % för experimentell utveckling. För industriell forskning och experimentell utveckling ges genom åtgärden ett tillägg på 20 % för småföretag och ett tillägg på 10 % för medelstora företag. Dessutom kan ett ytterligare tillägg på 15 % ges på följande villkor: i. Minst två av varandra oberoende företag deltar och följande villkor är uppfyllda: Inget företag står för mer än 70 % av de stödberättigande kostnaderna för samarbetsprojektet, och projektet måste inbegripa samarbete med minst ett litet eller medelstort företag eller vara gränsöverskridande, dvs. forsknings- och utvecklingsverksamheten genomförs i minst två olika medlemsstater. ii. iii. Det är fråga om ett faktiskt samarbete mellan ett företag och en forskningsorganisation, särskilt i samband med samordningen av nationell FoU-politik, och följande villkor är uppfyllda: Forskningsorganisationen står för minst 10 % av de stödberättigande kostnaderna och forskningsorganisationen har rätt att offentliggöra resultaten av forskningsprojekten i den mån de härrör från forskning som har utförts av den organisationen. Projektresultaten, enbart när det gäller industriell forskning, får en omfattande spridning genom tekniska och vetenskapliga konferenser eller offentliggörs i vetenskapliga eller tekniska tidskrifter eller i öppna databaser (där allmänheten får tillgång till forskningsrådata), eller genom programvaror med gratis eller öppen källkod. (31) De maximala stödnivåerna för FoU-projekt, tilläggen medräknade, är följande: (a) (b) (c) 100 % för grundforskning. För industriell forskning: högst 80 % för småföretag, högst 75 % för medelstora företag och högst 65 % för stora företag. För experimentell utveckling: högst 60 % för småföretag, högst 50 % för medelstora företag och högst 40 % för stora företag. (32) De grundläggande stödnivåerna för tekniska genomförbarhetsstudier, beräknade på grundval av kostnaderna för studierna är följande:

8 (a) (b) För små och medelstora företag: 75 % för studier inför industriell forskning och 50 % för studier inför experimentell utveckling. För stora företag: 65 % för studier inför industriell forskning och 40 % för studier inför experimentell utveckling. (33) Stödet till små och medelstora företag för immateriella rättigheter ska uppgå till högst samma stödnivåer som hade uppfyllt villkoren för FoU-stöd med avseende på den forskningsverksamhet som ledde fram till den berörda immateriella rättigheten. (34) Stödnivåerna kommer att fastställas för varje forskningskategori. När det gäller forskningssamarbete kommer stödnivåerna att fastställas för varje företag som deltar Kumulering (35) Stödet för samma stödberättigande kostnader får kumuleras upp till de högsta tillåtna stödnivåerna inom den relevanta gemenskapsramen. Denna begränsning gäller inte stöd som beviljats enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att gynna riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag 7. Stöd inom ramen för denna stödordning får inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse med avseende på samma stödberättigande utgifter i syfte att kringgå de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUI-rambestämmelserna Stimulanseffekt och stödets nödvändighet (36) Den understödda verksamheten måste ha börjat innan mottagaren lämnat in ansökan om stöd. Stödets stimulanseffekt på stora företag kommer att kontrolleras på förhand, varvid som indikatorer används ökad projektstorlek, ökad omfattning eller ökad hastighet eller ökade sammanlagda utgifter för FoU. De finländska myndigheterna kommer i de årliga rapporterna att redogöra för hur de före beviljandet av stödet bedömt dess stimulanseffekt. (37) De finländska myndigheterna har förbundit sig att anmäla de stödbelopp för projekt inom stödordningen som överskrider följande högsta tillåtna stödnivåer (per företag, per projekt): 20 miljoner euro om projektet huvudsakligen består av grundforskning, 10 miljoner euro om projekten huvudsakligen består av industriell forskning och 7,5 miljoner euro för alla övriga projekt Rapportering och övervakning (38) De finländska myndigheterna har förbundit sig att uppfylla de krav på rapportering och övervakning som anges i avdelning 10 i FoUI-rambestämmelserna. De finländska myndigheterna åtog sig att lägga fram årliga rapporter om genomförandet av den anmälda stödordningen som också kommer att innehålla upplysningar om stimulanseffekterna. De årliga rapporterna kommer att innehålla uppgifter om stödmottagarens namn, stödbelopp per mottagare, stödnivån och de sektorer i vilka de understödda projekten genomförs. (39) De finländska myndigheterna har förbundit sig att till kommissionen meddela den webbadress där den fullständiga texten till stödordningen kommer att 7 EUT C 194, , s. 2.

9 offentliggöras. Stödordningen kommer inte att genomföras förrän uppgifterna har offentliggjorts på Internet. Om ett enskilt stöd som beviljats inom ramen för stödordningen överskrider 3 miljoner euro kommer de finländska myndigheterna att till kommissionen lämna de upplysningar som begärs i det standardformulär som återfinns i bilagan till FoUI-rambestämmelserna. 3. FÖREKOMST AV STÖD 3.1. Förekomst av stöd (40) Kommissionen har bedömt förekomsten av stöd mot bakgrund av artikel 87.1 i EGfördraget Direkt statligt stöd till företag (41) I den mån stöd ges till företag och forskningsorganisationer och innovationsförmedlare som bedriver ekonomisk verksamhet faller den föreslagna stödordningen inom ramen för artikel 87.1 i EG-fördraget. Den anmälda stödordningen finansieras via statsbudgeten och ERUF och därför med statliga medel. Stödordningen gynnar ett begränsat antal företag som väljs ut under genomförandets gång. Det rör sig således om en selektiv åtgärd. Dessutom kan stödet förbättra stödmottagarnas allmänna ekonomiska situation och förbättra deras marknadsposition. De berörda företagen kan vara verksamma på marknader där det förekommer handel inom gemenskapen. Det måste därför antas att stödet sannolikt kommer att snedvrida konkurrensen och därmed påverka handeln mellan medlemsstaterna. Stödordningen utgör därför statligt stöd i den mening som avses i 87.1 i EG-fördraget Indirekt statligt stöd till företag genom forskningssamarbete med offentligt finansierade forskningsorganisationer (42) I punkt i FoUI-rambestämmelserna anges att kommissionen, när ett samarbetsprojekt utförs gemensamt av företag och offentligt finansierade forskningsorganisationer, anser att inget indirekt statligt stöd utgår till företagspartnern via den offentliga forskningsorganisationen till följd av gynnsamma samarbetsvillkor när ett av följande villkor uppfylls: (a) (b) (c) De deltagande företagen står för hela kostnaden för projektet. De resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter kan komma att spridas fritt, och eventuella immateriella rättigheter till FoUI-resultat som är ett resultat av forskningsorganisations verksamhet helt och hållet tilldelas den forskningsorganisationen. De deltagande företagen kompenserar forskningsorganisationen i en storleksordning som motsvarar marknadspriset för de immateriella rättigheter som blir resultatet av forskningsorganisationens verksamhet inom projektet och som överförs till de deltagande företagen. Eventuella bidrag från de deltagande företagen till täckning av kostnaderna för organisationen dras av från kompensationen. (43) Villkoren för forskningssamarbete som utförs gemensamt av företag och forskningsorganisationer (punkt 2.5) överensstämmer med punkt i FoUI-

10 rambestämmelserna. De finländska myndigheterna har försäkrat att de två typerna av verksamhet och deras kostnader och finansiering klart ska skiljas från varandra, för att undvika korssubventionering av forskningsorganisationers ekonomiska verksamheter genom offentlig finansiering av de icke-ekonomiska verksamheterna. (44) Enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna innebär kontraktsforskning som av en forskningsorganisation utförs på uppdrag av ett företag inte indirekt statsstöd om forskningsorganisationen utför tjänsten till marknadspris eller, om det inte finns något marknadspris, till ett pris som avspeglar dess verkliga kostnader plus en rimlig marginal. Forskningsorganisationerna ska erhålla marknadspris för kontraktsforskning (punkt 2.4, stycke 21), i överensstämmelse med punkt i FoUI-rambestämmelserna. (45) Kommissionen drar därför slutsatsen att forskningssamarbete mellan företag och forskningsorganisationer och kontraktsforskning på uppdrag av företag inte utgör indirekt statligt stöd till företag i den mening som avses i artikel 87.1 i EGfördraget och artikel 61.1 i EES-avtalet Stödets laglighet (46) De finländska myndigheterna har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 88.3 i EG-fördraget genom att anmäla stödordningen innan den genomförs. För att stödordningen ska träda i kraft förutsätts kommissionens godkännande. 4. BEDÖMNING (47) Genom den anmälda stödordningen kommer stöd att tillhandahållas för FoUverksamhet, nämligen FoU-projekt, tekniska genomförbarhetsstudier samt små och medelstora företags kostnader för immateriella rättigheter. Dessa verksamheter tas upp i avsnitt 5 i FoUI-rambestämmelserna. (48) Enligt avsnitt 2.1 i FoUI-rambestämmelserna är dessa inte tillämpliga på företag i svårigheter enligt definitionen i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter 8. Sådana företag kommer inte att omfattas av den anmälda stödordningen (punkt 2.4, stycke 24). (49) Kommissionen noterar att Finland har uppfyllt kraven i avsnitt 10.2 i FoUIrambestämmelserna genom att vidta lämpliga åtgärder för att bringa den befintliga stödordningen i överensstämmelse med FoUI-rambestämmelserna Stödinstrumentens förenlighet med den gemensamma marknaden (50) Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, ska stödbeloppet enligt punkt 2.2 c i FoUI-rambestämmelserna vara lika med stödets bidragsekvivalent. Stöd som betalas ut i flera omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som ska användas för diskontering och för beräkning av stödbeloppet i ett mjukt lån ska vara den gällande referensräntan vid den tidpunkt då stödet beviljades, fastställd i enlighet med kommissionens meddelande om 8 EUT C 244, , s. 2.

11 metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta 9. Enligt meddelandet kan miniminivån ökas i situationer som medför särskilda risker. I sådana fall kan tillägget uppgå till 400 räntepunkter eller mer om ingen privat bank skulle ha accepterat att bevilja lånet i fråga. (51) Beräkningen av bidragsekvivalenten för räntesubventionen (punkt 2.3, styckena 12 19), överensstämmer med punkt 2.2 c i FoUI-rambestämmelserna och kommissionens meddelande om referens- och diskonteringsränta Stöd för FoU-projekt (52) Såsom anges ovan (punkt 2.6, stycke 26) faller de stödberättigande projekten inom ramen för ett eller fler av de FoU-stadier som definierats i överensstämmelse med punkterna 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna Stödnivåerna (punkt 2.7) motsvarar de grundläggande stödnivåerna enligt punkt i FoUIrambestämmelserna, tillägg beviljas i enlighet med punkt a och b i iii i FoUI-rambestämmelserna och metoden för fastställande av stödnivåer (punkt 2.7, stycke 34) överensstämmer med punkt 5.1 i FoUI-rambestämmelserna. De stödberättigande kostnaderna (punkt 2.6) överensstämmer med de kategorier av stödberättigande kostnader som anges i punkt i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet till FoU-projekt är förenligt med punkt 5.1 i FoUI-rambestämmelserna Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (53) Såsom anges ovan (punkt 2.6, stycke 26) ska stöd för tekniska genomförbarhetsstudier tillhandahållas för förberedelser för experimentell utvecklingsverksamhet. Stödnivåerna, beräknade som en andel av kostnaderna för studierna (punkt 2.7, stycke 31), överskrider inte de stödnivåer som anges i punkt 5.2 i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet för tekniska genomförbarhetsstudier är förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd för små och medelstora företags kostnader för industriellt rättsskydd (54) Stödnivåerna och de stödberättigande kostnaderna för stödet till små och medelstora företag för kostnader för att erhålla och upprätthålla patent och andra immateriella rättigheter (punkt 2.6, stycke 29 och punkt 2.7, stycke 33) överensstämmer med punkt 5.3 i FoUI-rambestämmelserna. Stödet till små och medelstora företag för kostnader för immateriella rättigheter är därför förenligt med FoUI-rambestämmelserna Kumulering (55) I avsnitt 8 i FoUI-rambestämmelserna föreskrivs att om den utgift som är berättigad till FoUI-stöd även helt eller delvis berättigar till stöd för andra syften ska den gemensamma delen bedömas efter det mest gynnsamma taket enligt tillämpliga regler. Denna begränsning gäller inte stöd som beviljats enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag 10. FoUI-stöd får inte heller kumuleras med stöd av 9 Meddelande från kommissionen om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta (EGT C 273, , s. 3). 10 EUT C 194, , s. 2.

12 mindre betydelse med avseende på samma stödberättigande utgifter i syfte att kringgå de högsta tillåtna stödnivåerna enligt rambestämmelserna. (56) Kumuleringsreglerna för stödordningen (punkt 2.8) överensstämmer med punkt 8 i FoUI-rambestämmelserna Stimulanseffekt och stödets nödvändighet (57) Enligt avsnitt 6 i FoUI-rambestämmelserna måste statligt stöd ha en stimulanseffekt, dvs. leda till att det stödmottagande företaget ändrar sitt agerande så att dess FoUI-verksamhet ökar. När det gäller stödordningar fastställs i punkt 6 i FoUI-rambestämmelserna att det automatiskt finns en stimulanseffekt vid projektstöd och genomförbarhetsstudier där stödmottagarna utförs av små och medelstora företag och där stödbeloppet är mindre än 7,5 miljoner euro per företag, förutsatt att den understödda verksamheten inte har inletts innan stödmottagaren lämnat in ansökan. Enligt beskrivningen ovan (punkt 2.9, stycke 36) överensstämmer stödordningen med de villkor för stimulanseffekter som anges i punkt 6 i FoUI-rambestämmelserna. (58) När det gäller projektstöd för större företag och projektstöd till små och medelstora företag där stödet överskrider 7,5 miljoner euro för ett projekt per litet eller medelstort företag måste förekomsten av en stimulanseffekt kontrolleras vid tidpunkten för ansökan. Av de årliga rapporter som lämnas in till kommissionen ska det framgå hur stimulanseffekten bedömts innan stödet beviljades, i enlighet med de kriterier som anges i avsnitt 6 i FoUI-rambestämmelserna. De finländska myndigheterna har åtagit sig att kontrollera stimulanseffekten och att påvisa stimulanseffekten i de årliga rapporterna (punkt 2.9, stycke 36), och villkoren i avsnitt 6 av FoUI-rambestämmelserna uppfylls därmed. (59) Enligt avsnitt 7.1 i FoUI-rambestämmelserna kommer kommissionen att göra en mer detaljerad bedömning av vissa stödåtgärder, vilka därför måste anmälas individuellt. Det gäller för det första reglerna för individuell anmälan enligt förordningarna om gruppundantag. För det andra gäller det vissa stödordningar som omfattas av FoUI-rambestämmelserna. I avsnitt 7.1 i FoUIrambestämmelserna anges särskilda tröskelvärden för stödnivåerna och de projektkategorier som omfattas av detta krav på individuell anmälan, nämligen stöd som överskrider 20 miljoner euro om projektet huvudsakligen består av grundforskning, 10 miljoner euro om projektet huvudsakligen består av industriell forskning och 7,5 miljoner euro i alla övriga fall. De finländska myndigheterna har åtagit sig att anmäla individuella stöd enligt vad som anges ovan (punkt 2.9, stycke 37), i enlighet med punkt 7.1 i FoUI-rambestämmelserna. (60) Kommissionen kan därför konstatera att stödordningen är förenlig med kraven på stimulanseffekt och individuell anmälan i FoUI-rambestämmelserna Öppenhet avseende åtgärden (61) Enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna måste årliga rapporter lämnas in till kommissionen. Utöver de krav som anges i rådets förordning (EG) nr 659/ EGT L 83, , s. 1.

13 och kommissionens förordning (EG) nr 794/ måste rapporterna för varje åtgärd innehålla uppgifter om stödmottagarens namn, stödbelopp per mottagare, stödnivå, sektorer inom vilka projekten genomförs, inbegripet uppgifter med vars hjälp stödets stimulanseffekt kan påvisas. De finländska myndigheterna har åtagit sig att iaktta denna skyldighet att lämna in rapporter (punkt 2.10) och fullgör därmed sina rapporteringsskyldigheter. (62) Enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna kommer kommissionen, när den i framtiden granskar FoUI-stödordningar, systematiskt att kräva att den berörda medlemsstaten offentliggör den fullständiga texten till slutliga stödordningar på Internet och att kommissionen informeras om Internetadressen. Stödordningen får inte tillämpas innan uppgifterna har offentliggjorts på Internet. På grundval av de upplysningar som har lämnats av de finländska myndigheterna (punkt 2.10, stycke 39) är de krav som anges i punkt i FoUI-rambestämmelserna uppfyllda. (63) Enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna måste medlemsstaterna när FoUIstödet överskrider 3 miljoner euro ge kommissionen den information som krävs enligt det standardformulär som återfinns i bilagan till FoUI-rambestämmelserna. Medlemsstaterna ska vidare se till att detaljerade register förs över allt stöd som ges för FoUI-åtgärder. Sådana register, som ska innehålla alla uppgifter som krävs för att fastställa att de stödberättigande kostnaderna och den högsta tillåtna stödnivån iakttagits, ska bevaras i tio år från den dag då stödet beviljas. Finland har åtagit sig att bevara dessa uppgifter i enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna. (64) Kommissionen kan därför konstatera att stödordningen är förenlig med kraven avseende öppenhet i FoUI-rambestämmelserna Slutsats (65) På grundval av ovanstående överväganden drar kommissionen slutsatsen att åtgärden är förenlig med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. 5. BESLUT (66) Kommissionen drar slutsatsen att den anmälda stödåtgärden, FoU-stödordning, genom vilken den befintliga stödordningen Bidrag och lån för FoU på teknikområdet nr N 269/2003 ändras, är förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget. Kommissionen har därför beslutat att inte göra några invändningar mot den anmälda åtgärden. (67) Kommissionen påminner den finländska regeringen om att alla planer på att refinansiera eller ändra denna stödordning ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget. (68) Innan stödordningen genomförs ska den finländska regeringen offentliggöra den fullständiga texten till den slutliga stödordningen på Internet och informera kommissionen om Internetadressen. 12 EUT L 140, , s. 1.

14 (69) Kommissionen påminner även den finländska regeringen om att den måste lämna in årliga rapporter om genomförandet av den anmälda stödordningen som innehåller upplysningar om stödets stimulanseffekt. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte får lämnas ut till tredje part uppmanas ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte mottar en motiverad begäran innan den tidsfristen löper ut, anses ni ha godkänt att innehållet yppas för tredje part och att skrivelsen publiceras i sin helhet på originalspråket på följande sida på Internet: Er begäran ska skickas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Direktoratet för statligt stöd Registreringsenheten för statligt stöd B Bryssel Fax (32-2) Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Neelie Kroes Ledamot av kommissionen

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.VIII.2008 K(2008)4257 Ärende: N 560/2007 Sverige Stödordning för forskning, utveckling och innovation (Vinnova) N 561/2007 Sverige Stödordning för forskning, utveckling

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

Utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014 samt utvalda definitioner till respektive artikel

Utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014 samt utvalda definitioner till respektive artikel Utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014 samt utvalda definitioner till respektive artikel Artikel 18, förordning (EU) nr 651/2014 Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag De stödberättigande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Statsstöd och stödberättigande kostnader

Statsstöd och stödberättigande kostnader Statsstöd och stödberättigande kostnader Stockholm 10 april 2014 Björn Skarp Bild 1 Vad gäller om statsstöd EU-regelverk som bakgrund Utgångspunkt Offentligt ekonomiskt stöd till organisationer som konkurrerar

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Kapitel I... 15 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 15 Artikel 1... 16 Tillämpningsområde...

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number»

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number» «Applicant_Name_Latin_characters» Att: «Applicant_Contact_firstname» «Applicant_Contact_lastname» «Applicant_address» «Applicant_postal_code» «Applicant_town» UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL Diarienr:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 352/9

Europeiska unionens officiella tidning L 352/9 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/9 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation; SFS 2008:762 Utkom från trycket den 23 september 2008 utfärdad den 11 september 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2009 K (2009) 9945 slutlig I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1444/2014 Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer

9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3

9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3 9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

definitioner för bidrag enligt Formas

definitioner för bidrag enligt Formas Version: 2017-05-09 Stödnivåer och stödordning definitioner för bidrag enligt Formas Bidrag som Formas beviljar enligt Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER BILAGA III Särskilda bestämmelser MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER MARIE CURIE-STORKONFERENSER [EN DELTAGANDE AVTALSPART] SERIER AV MARIE CURIE-EVENEMANG [EN DELTAGANDE AVTALSPART MED EVENTUELLA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer