Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation"

Transkript

1 VINNOVA0009 W/1.0, Alexander Hantosi, STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument avser att ge en inblick i de regler som gäller för stöd från VINNOVA till företag. Dokumentet innehåller en kortfattad översikt över de stödåtgärder som finns tillgängliga och de gränser som gäller. Därutöver innehåller det en lista på de begrepp som är centrala för förståelsen av regelverket kring av statligt stöd Sammanfattning Hur stöd från VINNOVA får ges till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet kommer till uttryck i VINNOVAs förordning (SFS 2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling och innovation (nedan kallad Förordningen). Förordningen bygger på den centrala EG-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande men att det kan medges vissa undantag, däribland stöd till forskning och utveckling och innovation. Därför kringgärdas verkets verksamhet av särskilda regler om vad stödet får användas till och hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Principerna för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (Grundfördraget). Trots att statliga stöd principiellt är förbjudet kan det i praktiken ges till en betydande del av företagets verksamhet, i synnerhet FoU-investeringar. I artiklarna och i Grundfördraget fastställs de undantagskriterier enligt vilka kommissionen kan acceptera stödåtgärder. I kommissionens rambestämmelser (2006/C 323/01) finns de regler som kommissionen kommer att tillämpa vid bedömningen av medlemsstaternas anmälda stöd. Kommissionen utövar därmed sin handlingsfrihet samt skapar såväl klarhet i det rättsliga läget som öppenhet och insyn i beslutsfattandet. VINNOVA har genom Förordningen fått bemyndigande att genomföra särskilda stödåtgärder inom forskning, utveckling och innovation (FoUI). Stöden ges för en viss i Förordningen specifikt avgränsad insats och kräver oftast en egen ekonomisk insats från företaget. Stöd kan även lämnas som försumbart stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006, där särskilda regler gäller (se Försumbart stöd under Ansöka och rapportera på V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (10) 1. VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Observera att Förordningen endast gäller stöd till företag. Stöd till universitet och högskolor samt annan icke ekonomisk verksamhet omfattas normalt sett inte av statsstödreglerna i Förordningen Definitioner av begrepp i Förordningen Grundforskning: Forskning som syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta och som inte enbart är knuten till industriella eller affärsmässiga mål. Tillämpad forskning: Forskning som syftar till att utveckla ny kunskap, som ska kunna användas för att utveckla nya produkter, processer, även organisationsprocesser, eller nya tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling: Förvärv, kombination, formation och användning av befintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig eller annan relevant kunskap i syfte att utarbeta planer, arrangemang eller design för nya, ändrade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster; utveckling av kommersiellt användbara prototyper och pilotprojekt; försöksproduktion och tester av produkter, processer och tjänster, under förutsättning att dessa inte kan användas eller ändras för att användas i industriella tillämpningar eller i kommersiellt syfte. Processinnovation: Ny eller betydligt förbättrad produktions- eller framtagningsmetod, vilket inbegriper betydande förändringar i tekniker, utrustning eller mjukvara. Organisationsinnovation: Ny organisationsmetod i företagens affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa förbindelser. Forskningsorganisation: Universitet, högskola eller forskningsinstitut, oavsett rättslig status, vars främsta syfte är att bedriva grundforskning, tillämpad forskning eller experimentell utveckling. Högkvalificerad personal: Forskare, ingenjörer, formgivare och marknadschefer med examen från eftergymnasial utbildning och minst fem års relevant yrkeserfarenhet eller studier på forskarnivå.

3 3 (10) Innovationskluster: Grupper av fristående företag som är verksamma i en viss sektor eller region och som har inrättats för att stimulera innovation genom ett nära samarbete, genom att dela anläggningar och utbyta expertkunskaper och genom att aktivt bidra till tekniköverföring, nätverkssamarbete och informationsspridning bland de företag som ingår i klustret. Förskott med återbetalningsskyldighet: Lån för ett stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat. Stödnivå: Bruttostödbelopp uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader där, om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, stödbeloppet ska vara lika med stödets bidragsekvivalent, och där stöd som betalas ut i omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets beviljande med tillämpning av den då gällande referensräntan Stödnivåer i förordningen Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av FoU satsningar beroende av företagsstorlek enligt EU:s SMF-definition. VINNOVA har givetvis rätt besluta om en annan, lägre stödnivå. Tabell: Maximalt stöd i procent för olika typer av satsningar Företagsstorlek enligt EU:s definition Litet Mellan Stort Grundforskning: Tillämpad forskning: Bonus: +15%: Om stödmottagande företag samverkar med ett eller flera företag, varav minst ett är SMF, eller genomförs i minst 2 medlemsstater, och inget av företagen tar mer än 70% av kostnaderna, eller

4 4 (10) Företagsstorlek enligt EU:s definition Litet Mellan Stort om företaget samarbetar med en forskningsorganisation och org. tar minst 10% av kostnaderna samt har rätt att publicera sin del av resultatet, eller om resultaten från tillämpad forskning sprids och görs allmänt tillgängliga. Om något av ovanstående gäller kan ytterligare 15% medges, upp till max 80%. Experimentell utveckling: Om stödmottagande företag samverkar med ett eller flera företag, varav minst ett är SMF, eller genomförs i minst 2 medlemsstater, och inget av företagen tar mer än 70% av kostnaderna, eller om företaget samarbetar med en forskningsorganisation och org. tar minst 10% av kostnaderna samt har rätt att publicera sin del av resultatet, eller om resultaten från tillämpad forskning sprids och görs allmänt tillgängliga. Om något av ovanstående gäller kan ytterligare 15% medges, max 80%.

5 5 (10) Företagsstorlek enligt EU:s definition Produktutveckling Litet Mellan Stort Omfattas inte av begreppet experimentell utveckling. Stöd till nystartade innovativa företag: Max 6 år sedan start, kan ges upp till 6 års ålder. Innovativt företag definieras såsom att företaget lägger minst 15% av dess totala kostnader (eller enl. budget) på forskning och utveckling. Teknisk förstudie: ( <50 anställda och omsättning <10 miljoner ) 0 0 Tillämpad forskning Experimentell utveckling Stöd för kostnader för immateriella rättigheter: Samma nivå som gäller för den forskningsverksamhet som lett fram till rättigheten (avser grundnivå utan bonus). Samma nivå som gäller för den forskningsverksamhet som lett fram till rättigheten (avser grundnivå utan bonus). 0 Stöd till process- och organisationsinnovationer inom tjänstesektorn: 1. Innovationen ska alltid vara relaterad till användning av informations- och kommunikationsteknik i syfte att ändra organisationen, , förutsätter samarbete med SMF som tar minst 30% av kostnaderna.

6 6 (10) Företagsstorlek enligt EU:s definition Litet Mellan Stort 2. innovationen ska formuleras som ett projekt med en utsedd kvalificerad projektledare samt fastställda projektkostnader, 3. resultatet av det stödberättigade projektet ska syfta till en utveckling av en företagsmodell, - metod eller -koncept, som systematiskt kan återskapas, certifieras eller patenteras, 4. innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad jämfört med den senaste utvecklingen inom området, och 5. innovationen ska inbegripa en tydlig risk som ska kunna påvisas av stödmottagaren. Stöd till innovationsrådgivning: Under en följd av högst 3 år. Rådgivare ska vara certifierad, annars högst 75% av kostnaden. Stöd för att tillfälligt anställa högkvalificerad personal: Avser arbete med FoUI, får ej ersätta befintlig personal. Ska ha arbetat minst 2 år hos ordinarie arbetsgivare och ska ha rätt att återgå. Stödet kan ges under högst 3 år.

7 7 (10) Företagsstorlek enligt EU:s definition Litet Mellan Stort Innovationskluster: Ska avse investeringar i hjälpmedel för utbildning och forskning i FoUI, infrastruktur såsom lab, testanläggning eller bredband. Inrättande av innovationskluster: Ska avse kostnader för marknadsföring, förvaltning, utbildning, kompetenshöjning eller nätverk. Full finansiering första året, reduceras under 5 år till noll år 6 Full finansiering första året, reduceras under 5 år till noll år 6 Full finansiering första året, reduceras under 5 år till noll år 6 2. Särskilt godkännande från Kommissionen. Om VINNOVAs stöd överstiger nedan angivna belopp ska Europeiska gemenskapernas kommission ha godkänt stödet enligt följande: Individuellt godkännande 1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro per företag och projekt vid grundforskning, motsvarande 10 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie vid tillämpad forskning och motsvarande 7,5 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie för övriga projekt. 2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom tjänstesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag och projekt. 3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per kluster. Annat särskilt godkännande Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och inte omfattas av kravet på individuellt godkännande enligt första stycket, ska information om stödet lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission senast tjugo arbetsdagar efter det att stödet har beviljats.

8 8 (10) 3. Företag i ekonomiska svårigheter. Statligt stöd får ej ges till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter menas att företaget kommer att på kort eller medellång sikt försättas i konkurs. 4. Vad är offentlig finansiering? Med offentlig finansiering avses all finansiering som kommer från stat, kommun, landsting, länsstyrelse, eller annan liknande statligt kontrollerad, och offentligfinansierad verksamhet. Som offentlig finansiering ska även inräknas finansiering från EU, exempelvis ramprogramsmedel, strukturfondsmedel och liknande. 5. Stöd till en Forskningsorganisation Med Forskningsorganisation avses en enhet, t.ex. universitet eller forskningsinstitut, oavsett rättslig status (offentligrättslig eller privaträttslig organisationsform) eller finansiering, vars främsta syfte är att bedriva grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida sina resultat genom undervisning, publikationer eller tekniköverföring. Stöd till en Forskningsorganisation ska inte anses utgöra statligt stöd och omfattas därför inte av begränsningarna i Förordningen, dock förutsatt att all vinst återinvesteras i dessa verksamheter, i spridning av deras resultat eller undervisning. Företag som kan utöva ett inflytande på en forskningsorganisation, t.ex. i sin egenskap av aktieägare eller medlemmar, ska inte ha något företräde till en sådan organisations forskningsresurser eller till de resultat denna alstrar. 6. Offentlig finansiering av icke-ekonomisk verksamhet Om en och samma Forskningsorganisation bedriver verksamheter av såväl ekonomisk som icke-ekonomisk art ska, för att undvika korssubventionering av den ekonomiska verksamheten, offentlig finansiering av de icke-ekonomiska verksamheterna inte omfattas av artikel i EG-fördraget, under förutsättning att de två typerna av verksamhet och deras kostnader och finansiering klart kan skiljas från varandra. Med ekonomiska verksamheter avses framför allt forskning som bedrivs enligt kontrakt med industrin, uthyrning av forskningsinfrastruktur och konsultverksamhet.

9 9 (10) Bevis för att kostnaderna har fördelats korrekt kan utgöras av universitetens eller Forskningsorganisationernas årsredovisningar. Kommissionen anser dock att Forskningsorganisationers primära verksamhet normalt är av ickeekonomisk art, i första hand: utbildning för att få ökade personalresurser med högre skicklighet, oberoende FoU för att få ökad kunskap och förståelse, även forskningssamverkan, spridning av forskningsresultat. Kommissionen anser dessutom att tekniköverföring (licensiering, skapande av spin off-effekter eller andra former av förvaltningskunskaper som skapats genom forskningsorganisationen) är av icke-ekonomisk art om den är intern till sin natur och alla inkomster därifrån återinvesteras i Forskningsorganisationernas primära verksamhet. Med uttrycket intern till sin natur avser kommissionen en situation där förvaltningen av Forskningsorganisationens kunskap bedrivs av en avdelning inom eller ett dotterbolag till Forskningsorganisationen eller tillsammans med andra Forskningsorganisationer. Utläggning av tillhandahållande av särskilda tjänster till tredje part genom öppna anbudsförfaranden medför inte att sådan verksamhet ska betraktas som annat än intern. 7. Offentlig finansiering av ekonomisk verksamhet Om Forskningsorganisationer eller andra icke-vinstdrivande innovationsförmedlare (t.ex. teknikcentra, företagskuvöser, handelskammare) bedriver ekonomisk verksamhet, till exempel uthyrning av infrastruktur, tillhandahållande av tjänster till företag eller kontraktsforskning, ska denna ekonomiska verksamhet bedrivas på normala marknadsvillkor, och offentlig finansiering av sådan ekonomisk verksamhet innebär generellt sett statligt stöd. Om Forskningsorganisationen eller den icke-vinstdrivande innovationsförmedlaren kan visa att hela det statliga bidraget som organisationen eller förmedlaren mottagit för att tillhandahålla vissa tjänster har tilldelats slutmottagaren, och att förmedlaren inte fått någon fördel, anses det inte att den förmedlande organisationen fått statligt stöd. I fråga om stöd till slutmottagarna, ska de normala reglerna för statligt stöd gälla.

10 10 (10) 8. Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer Forskningssamarbete mellan företag och offentligt finansierade Forskningsorganisationer och universitet där båda parterna delar på kostnader, risker och vinster bör uppfylla ett av följande villkor för att det ska säkerställas att det inte förekommer indirekt företagsstöd i form av gynnsamma förutsättningar för samarbete: 1. De deltagande företagen står för hela kostnaden för projektet. 2. Resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter får spridas fritt och eventuella rättigheter tilldelas forskningsorganisationen helt och hållet. Resultaten från offentligt finansierade FoUI-projekt ställs till gemenskapsindustrins förfogande på ett icke-diskriminerande sätt. 3. De offentliga organen kommer av företagen att erhålla ersättning motsvarande marknadspriset för de immateriella rättigheter som blir resultatet av forskningsprojektet, och de resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter får spridas fritt.

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Tillväxt genom forskning

Tillväxt genom forskning Tillväxt genom forskning vad säger forskningslitteraturen? Maj 2008 1 Förord I en värld med ökad globalisering och konkurrens fokuserar politiker, beslutsfattare och företag alltmer på ekonomisk tillväxt

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer