EUROPEISKA KOMMISSIONEN. kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 01.VIII.2008 K(2008)4257 Ärende: N 560/2007 Sverige Stödordning för forskning, utveckling och innovation (Vinnova) N 561/2007 Sverige Stödordning för forskning, utveckling och innovation på energiområdet (STEM) Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 28 september 2007, som registrerades hos kommissionen samma dag, anmälde de svenska myndigheterna i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget ändringar i de godkända stödordningarna Statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet 1 och Åtgärder till förmån för FoU på energiområdet 2 på grundval av gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (nedan kallade FoUI-rambestämmelserna) 3. (2) Kommissionen begärde ytterligare upplysningar av de svenska myndigheterna i skrivelser av den 12 och 13 november De svenska myndigheterna svarade i en skrivelse av den 11 januari Kommissionen skickade en begäran om ytterligare upplysningar från de svenska myndigheterna den 12 mars 2008, som de svenska myndigheterna besvarade den 16 1 Godkänd av Eftas övervakningsmyndighet (ESA) den 16 november 1994 (beslut N93-125) och genom kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder. 2 Statligt stöd N710/97, 16 april 1998 (SG(98) D/3104). 3 EUT C 323, , s. 1. Carl BILDT Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE Stockholm Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 april Kommissionen skickade en begäran om ytterligare upplysningar den 22 maj 2008, som de svenska myndigheterna besvarade den 25 juni BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 2.1. Syfte (3) Syftet med Vinnova-stödordningen är att stödja forskning, utveckling och innovation (FoUI) i Sverige. Syftet med STEM-stödordningen är att främja forskning på energiområdet i syfte att skapa förutsättningar för effektiva energimarknader, tryggad energiförsörjning och skydd av miljö, hälsa och klimat. (4) Båda stödordningarna kommer att stödja följande FoUI-verksamhet: FoU-projekt, tekniska genomförbarhetsstudier, små och medelstora företags kostnader för immateriella rättigheter, nystartade innovativa företag, process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn, innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster, inhyrning av högkvalificerad personal samt innovationskluster. (5) Genom denna anmälan ändras och utökas de befintliga godkända stödordningarna Statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet 4 och Åtgärder till förmån för FoU på energiområdet 5. (6) I enlighet med bestämmelserna om lämpliga åtgärder i punkt 10.2 i FoUIrambestämmelserna ändrade de svenska myndigheterna de befintliga godkända stödordningarna för att bringa dem i överensstämmelse med FoUI-rambestämmelserna från och med oktober De svenska myndigheterna tillhandahöll årsrapporterna om genomförandet av stödordningarna Rättslig grund, beviljande myndighet, budget och varaktighet (7) Rättslig grund för stödordningarna är förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. (8) Beviljande myndighet för Vinnova-stödordningen är Verket för innovationssystem. Beviljande myndighet för STEM-stödordningen är Statens energimyndighet. (9) Vinnova-stödordningens sammanlagda budget ligger på 4100 miljoner svenska kronor (cirka 410 miljoner euro). STEM-stödordningens sammanlagda budget ligger på 1200 miljoner svenska kronor (120 miljoner euro). (10) De båda ordningarnas varaktighet löper från kommissionens godkännande till den 31 december Stöd enligt dessa stödordningar kan beviljas först efter kommissionens godkännande. 4 Godkänd av Eftas övervakningsmyndighet (ESA) den 16 november 1994 (beslut N93-125) och genom kommissionens skrivelse av den 22 februari 1996 om lämpliga åtgärder. 5 Statligt stöd N710/97, 16 april 1998 (SG(98) D/3104). 2

3 2.3. Stödinstrument (11) Stöd enligt dessa båda stödordningar kommer att ges i form av ett icke-återbetalningspliktigt direkt bidrag, ett mjukt lån och ett förskott med återbetalningsskyldighet. Om stödet beviljas i annan form än bidrag ska bidragsekvivalenten fastställas. Alla former av stöd kan beviljas samtidigt, förutsatt att det sammanlagda stödbeloppet beräknat i procent av de stödberättigande projektkostnaderna inte överskrider de högsta tillåtna stödnivåer som fastställs i FoUI-rambestämmelserna Mjukt lån (12) Stöd för FoU-projekt kan beviljas i form av mjuka lån utan säkerhet som kan skrivas av och omvandlas till bidrag om projektet misslyckas. Stödbeloppet, beräknat som stödets bidragsekvivalent, inbegriper dels bidragsekvivalenten för en räntesubvention, dels det avskrivna lån som omvandlas till bidrag om projektet misslyckas. Det sammanlagda stödbeloppet får inte överstiga de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUIrambestämmelserna. (13) Bruttobidragsekvivalenten för en räntesubvention beräknas som skillnaden mellan marknadsräntan och den ränta som företaget faktiskt betalar. Marknadsräntan ska motsvara summan av basreferensräntan och riskmarginalen på 600 räntepunkter, vilken fastställts på grundval av kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor 6 i syfte att avspegla riskerna med FoU-projekt och lågt ställda säkerheter. (14) Vid försenade räntebetalningar eller återbetalningar av lån ska ränta tas ut på det försenade beloppet, varvid riskmarginalen ska ligga 800 räntepunkter högre än basreferensräntan. Om ett efterställt lån beviljas kommer en tilläggsavgift på 250 räntepunkter att tas ut utöver de 600 räntepunkterna. I båda fallen avspeglas det ytterligare stödinslaget när bidragsekvivalenten för räntesubventionen beräknas. (15) Lånet ska återbetalas i form av årliga avbetalningar. Lånets löptid är 10 år, varav 5 är betalningsfria. Om FoU-verksamheten eller det ekonomiska utnyttjandet av FoU-resultaten avsevärt försenas i förhållande till tidsplanen kan lånets löptid kan förlängas med ytterligare 10 år, varvid den sammanlagda betalningsfria perioden är högst 10 år. Eventuella ytterligare stödinslag som den förlängda löptiden kan resultera i tas i beaktande vid beräkningen av stödinslaget, diskonterat till nuvärdet. (16) Om ett FoU-projekt misslyckas och en del av lånet skrivs av och omvandlas till ett bidrag kommer lånet att diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet, så att stödbeloppets andel av det avskrivna lånet kan fastställas. Det avskrivna lånets maximala belopp, diskonterat till nuvärdet, får inte överstiga de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUI-rambestämmelserna, minus den ackumulerade räntesubventionen. (17) Lån som återbetalas genom flera avbetalningar och avskrivna lånebelopp ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Diskonteringssatsen sätts till basräntan (IBORräntan för ett år), höjd med en fast marginal på 100 räntepunkter, i enlighet med 6 EUT C 14, , s. 6. 3

4 kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor 7. (18) Varje låneavtal kommer att ange stödinslaget i förhållande till räntesubventionen och de högsta tillåtna stödnivåerna för företaget per projekt inom ramen för FoUIrambestämmelserna. Det ska anges i låneavtalet att eventuella ändringar av återbetalningsvillkoren och det ytterligare stödinslag som detta resulterar i (t.ex. om lånet skrivs av) ska vara förenliga med de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUIrambestämmelserna Förskott med återbetalningsskyldighet (19) Stöd för FoU-projekt kan också beviljas i form av ett förskott med återbetalningsskyldighet som får täcka upp till 60 % av de stödberättigande kostnaderna under fasen för industriell forskning och upp till 40 % av de stödberättigande kostnaderna under projektets experimentella utvecklingsfas. Hela förskottet med återbetalningsskyldighet, och inte bruttobidragsekvivalenten, kommer att behandlas som stöd. (20) Om projektet lyckas, dvs. om den understödda forskningsverksamheten resulterar i lönsam verksamhet, t.ex. en ny produkt eller tjänst som förs in på marknaden, ska förskottet återbetalas med en räntesats som motsvarar basreferensräntan och en riskmarginal på 600 räntepunkter, fastställd på grundval av kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor Stödmottagare Företag (21) Alla företag är berättigade till stöd enligt dessa stödordningar. Stödordningarna har inga geografiska begränsningar. Vilket EES-organ som helst som har sitt säte eller ett verksamhetsställe i Sverige är berättigat till stöd. Det finns inga geografiska begränsningar i fråga om stödberättigande verksamhet och kostnader. Stödordningarna är inte branschspecifika och gäller inte jordbrukssektorn. Stöd till företag i svårigheter, enligt definitionen i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter 9, omfattas inte av dessa stödordningar Universitet och forskningsorganisationer (22) Finansiering kan också beviljas forskningsorganisationer och universitet för icke-ekonomisk verksamhet såsom allmän utbildning, oberoende forskning och utveckling (däribland forskningssamarbete) och spridning av forskningsresultat i enlighet med punkt 2.2 d i FoUIrambestämmelserna. (23) Tekniköverföring (licensiering, spin off-effekter eller andra sätt att utnyttja resultaten från forsknings- och utvecklingsverksamhet), i den mån den är ett resultat av forsknings- och utvecklingsverksamheten i de forskningsorganisationer som deltar i de projekt som får stöd 7 EUT C 14, , s EUT C 14, , s EUT C 244, , s. 2. 4

5 inom ramen för stödordningarna, ska vara av intern natur (t.ex. utföras av en avdelning eller ett dotterföretag) och alla inkomster från tekniköverföringen ska återinvesteras i forskningsorganisationernas eller universitetens primära icke-ekonomiska verksamhet. (24) Forskningsorganisationerna och universiteten kan delta i verksamhet av både ickeekonomisk och ekonomisk art, såsom kontraktsforskning, uthyrning av infrastruktur och avgiftsbeläggning av utrustning. De två typerna av verksamhet och deras kostnader och finansiering kommer att behandlas separat för att undvika korssubventionering. (25) Om stöd beviljas forskningsorganisationer och universitet för ekonomisk verksamhet kommer stödet att beviljas på samma villkor som stöd till företag enligt stödordningarna. Ekonomisk verksamhet, inbegripet kontraktsforskning på ett företags vägnar, ska ske på marknadsvillkor eller, om inget marknadspris finns, till ett pris som täcker de fullständiga kostnaderna plus en rimlig marginal Forskningssamarbete mellan företag och forskningsorganisationer (26) Forskningssamarbete mellan företag och offentligt finansierade forskningsorganisationer och universitet där båda parterna delar på kostnader, risker och vinster bör uppfylla ett av följande villkor för att det ska säkerställas att det inte förekommer indirekt företagsstöd i form av gynnsamma förutsättningar för samarbete: (a) (b) (c) De deltagande företagen står för hela kostnaden för projektet. Resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter får spridas fritt och eventuella immateriella rättigheter tilldelas forskningsorganisationerna helt och hållet. Resultaten från offentligt finansierade FoUI-projekt ställs till gemenskapsindustrins förfogande på ett icke-diskriminerande sätt. De offentliga organen kommer av företagen att erhålla ersättning motsvarande marknadspriset för de immateriella rättigheter som blir resultatet av forskningsprojektet, och de resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter får spridas fritt Stöd för FoU-projekt (27) Projekten ska falla inom ramen för FoU-stadierna grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling i den mening som avses i punkterna 2.2 e, f och g i FoUIrambestämmelserna. Om ett forskningsprojekt omfattar olika uppgifter måste varje uppgift och de därtill hörande stödberättigande kostnaderna föras till en särskild FoU-kategori. (28) De svenska myndigheterna har bekräftat att de stödberättigande kostnaderna motsvarar de kostnadskategorier som definieras i punkt i FoUI-rambestämmelserna. Det rör sig om följande kategorier: (a) (b) Kostnader för personal (forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med forskningsprojektet). Kostnader för instrument och övrig utrustning i den utsträckning och under den tid som de tas i anspråk av forskningsprojektet. Om sådana instrument och sådan utrustning inte används i forskningsprojektet under hela sin livscykel, anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningspraxis, som stödberättigande. 5

6 (c) (d) Kostnader för byggnader och mark, i den utsträckning och under den tid som de tas i anspråk av forskningsprojektet. För byggnader är endast de avskrivningskostnader stödberättigande som motsvarar forskningsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande. Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent, som har köpts eller hyrts in från utomstående källor till marknadspris. (e) Ytterligare omkostnader som uppkommit till omedelbar följd av ett forskningsprojekt, bl.a. kostnader som rör revision av projektets räkenskaper, kostnader i samband med anordnande av möten samt resekostnader som är direkt relaterade till projektet. (f) Andra driftskostnader, inklusive kostnader för materiel, lager och liknande produkter, som uppkommit till omedelbar följd av forskningsverksamheten. (29) De grundläggande stödnivåerna för FoU-projekt får inte överstiga 100 % för grundforskning, 50 % för industriell forskning och 25 % för experimentell utveckling. Stödnivåerna kommer att fastställas för varje deltagande företag, även när det gäller forskningssamarbete. (30) För industriell forskning och experimentell utveckling ges genom åtgärden ett tillägg på 20 % för småföretag och ett tillägg på 10 % för medelstora företag. Vid beviljande av tillägg för små och medelstora företag eller när det gäller den åtgärd som är särskilt inriktad på små och medelstora företag ska stödmottagarna svara mot gemenskapslagstiftningens definition av små och medelstora företag 10. (31) Dessutom kan, upp till den högsta tillåtna stödnivån på 80 %, ett ytterligare tillägg på 15 % ges på följande villkor: (a) (b) (c) Minst två av varandra oberoende företag deltar och följande villkor är uppfyllda: inget företag står för mer än 70 % av de stödberättigande kostnaderna för samarbetsprojektet, och projektet måste inbegripa samarbete med minst ett litet eller medelstort företag eller vara gränsöverskridande, dvs. forsknings- och utvecklingsverksamheten genomförs i minst två olika medlemsstater. Det ska ske faktiskt samarbete mellan ett företag och en forskningsorganisation och följande villkor är uppfyllda: forskningsorganisationen står för minst 10 % av de stödberättigande kostnaderna och forskningsorganisationen har rätt att offentliggöra resultaten av forskningsprojekten i den mån de härrör från forskning som har utförts av den organisationen. Projektresultaten, enbart när det gäller industriell forskning, får en omfattande spridning genom tekniska och vetenskapliga konferenser eller offentliggörs i vetenskapliga eller tekniska tidskrifter eller i öppna databaser (där allmänheten får tillgång till forskningsrådata), eller genom programvaror med gratis eller öppen källkod. 10 EUT L 124, , s

7 (32) De offentliga myndigheterna kan också uppdragsbeställa FoU eller köpa FoU-resultat till marknadspris från företag enligt ett öppet anbudsförfarande, i enlighet med de tillämpliga direktiven om offentlig upphandling (se punkt 2.1 i FoUI-rambestämmelserna) Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (33) Genom stödordningarna beviljas stöd till studier inför industriell forskning och experimentell utveckling. Stödnivån kommer att beräknas som en andel av kostnaderna för projektets genomförbarhetsstudier och får inte överstiga följande stödnivåer: (a) (b) För små och medelstora företag: 75 % för studier inför industriell forskning och 50 % för studier inför experimentell utveckling. För stora företag: 65 % för studier inför industriell forskning och 40 % för studier inför experimentell utvecklingsverksamhet Stöd för kostnader för immateriella rättigheter (34) Stöd till små och medelstora företag ska beviljas för erhållande och upprätthållande av patent och andra immateriella rättigheter. Stödet får högst uppgå till den stödnivå som gäller eller kunde ha gällt för den forskningsverksamhet som har lett till berörd immateriell rättighet. De högsta tillåtna stödnivåerna är de grundläggande stödnivåer som gäller för stöd till FoU-projekt. Följande kostnader är stödberättigande: (a) (b) Alla kostnader som föregår beviljandet av rättigheten i den första jurisdiktionen, inbegripet kostnader för att utarbeta, lämna in och fullfölja ansökan och kostnader för att förnya ansökan innan rättigheten har beviljats (små och medelstora företags förvärv av immateriella rättigheter). Översättning och andra kostnader i samband med utfärdandet av rättigheten i andra rättsliga jurisdiktioner. (c) Kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handläggningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden, även om sådana kostnader uppkommer efter det att rättigheten har beviljats Stöd till nystartade innovativa företag (35) De svenska myndigheterna har bekräftat att stödordningen kommer att genomföras i enlighet med punkt 5.4 i FoUI-rambestämmelserna. Stödordningen tillhandahåller stöd till småföretag 11 som har existerat under kortare tid än 6 år. Stödmottagaren får endast ta emot stöd en gång under den period då företaget uppfyller villkoren för ett nystartat innovativt företag. (36) Stödmottagaren är ett innovativt företag utifrån minst ett av följande kriterier: (a) En bedömning utförd av en extern expert som visar att stödmottagaren inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i gemenskapen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt. 11 Enligt gemenskapens definition. 7

8 (b) Bevis för att utgifterna för FoU utgjorde minst 15 % av stödmottagarens totala driftsutgifter under minst ett av de tre åren innan stödet beviljades eller, om det gäller ett nystartat företag utan finansiell historik, under revisionen av dess innevarande budgetperiod, vilket kan intygas av en extern revisor. (37) Stödet får inte överstiga 1 miljon euro per stödmottagare. Stödet kan kumuleras med annat statligt stöd än FoUI-stöd och riskkapitalstöd först tre år efter det att stödet till nystartade innovativa företag beviljades Stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn (38) Genom stödordningen beviljas stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn 12. De svenska myndigheterna bekräftade att stödordningen kommer att genomföras i enlighet med punkt 5.5 i FoUI-rambestämmelserna. (39) Innovationer ska vara nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken inom den berörda typen av industri i gemenskapen, och löpa en avsevärd risk att misslyckas. Tyngdpunkten ligger på att utveckla metoder och processer som efter demonstration och kontroll kan användas i flera sektorer och branscher i samhället. (40) Processinnovation innebär nya eller betydligt förbättrade produktions- eller framtagningsmetoder, vilket inbegriper betydande förändringar i tekniker, utrustning eller mjukvara. Organisationsinnovation innebär nya organisationsmetoder i företagens affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa förbindelser. Organisationsinnovationen avser användning och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att förändra organisationen. (41) Innovationer ska vara utformade som projekt med en namngiven och kvalificerad projektledare och med fastställda projektkostnader. Resultatet av det understödda projektet innebär utveckling av en standard eller av en företagsmodell, en företagsmetod eller ett företagskoncept som systematiskt kan återskapas och eventuellt certifieras och patenteras. (42) De stödberättigande kostnaderna är desamma som för stöd till FoU-projekt. När det gäller organisationsinnovation ska utgifterna för instrument och övrig utrustning bara täcka kostnader för instrument och utrustning på området informations- och kommunikationsteknik. (43) Den högsta tillåtna stödnivån för stora företag är 15 % av de stödberättigande projektkostnaderna. Stödet beviljas stora företag endast om de samarbetar med små och medelstora företag inom den understödda verksamheten och om de samarbetande små och medelstora företagen står för minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna. Den högsta tillåtna stödnivån för medelstora företag är 25 % och för småföretag 35 % av de stödberättigande kostnaderna Stöd för innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster (44) Stöd för innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster kommer huvudsakligen att ges direkt till små och medelstora företag. Det stödmottagande företaget 12 För att klassificera verksamheterna kan de svenska myndigheterna stödja sig på kommissionens praxis eller gå till OSLO-manualen, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, tredje utgåvan (OECD, 2005). 8

9 måste då använda det statliga stödet för att köpa tjänsterna till marknadspris. Om tjänsteleverantören är en icke-vinstdrivande organisation ska de små och medelstora företagen köpa innovationsstödjande tjänster till ett pris som täcker de fullständiga kostnaderna plus en rimlig marginal. (45) Finansieringen kan också beviljas tjänsteleverantörer, t.ex. företagskuvöser. För att se till att finansieringen förs vidare till de små och medelstora företagen genom det reducerade priset för innovationsstödjande tjänster bör det inrättas ett system som garanterar insyn i fråga om de fullständiga kostnaderna samt det pris som betalats, så att stödet kan mätas och övervakas. De berörda tjänsteleverantörerna måste underrätta potentiella klienter om stödinslaget i deras tjänster, och den berörda beviljande myndigheten bör informeras om det mottagna stödet. (46) De stödberättigande kostnaderna för innovationsrådgivningstjänster utgörs av kostnader för managementkonsulttjänster, tekniskt stöd, tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid förvärv, skydd av och handel med immateriella rättigheter och licensavtal, rådgivning om användningen av standarder. De stödberättigande kostnaderna för innovationsstödjande tjänster utgörs av kostnader för kontorsutrymme, databaser, tekniska bibliotek, marknadsundersökningar, utnyttjande av laboratorier, kvalitetsmärkning, provoch certifieringstjänster. (47) Det kommer inte att finnas något certifieringssystem för tjänsteleverantörerna. Den högsta tillåtna stödnivån får inte överstiga 75 % av de stödberättigande kostnaderna eller euro per stödmottagare Stöd för att hyra in högkvalificerad personal (48) Genom stödordningen beviljas stöd för att till små och medelstora företag hyra in högkvalificerad personal från en forskningsorganisation eller ett stort företag. Den uthyrda personalen ska syssla med FoUI-verksamhet inom det stödmottagande företaget. Den uthyrda personalen ska anställas för en nyinrättad funktion och måste ha varit anställd i minst två år i den forskningsorganisation eller det stora företag som hyr ut personalen. (49) De stödberättigande kostnaderna utgörs av alla kostnader för inhyrning och anställning av högkvalificerad personal, bl.a. bedrivande av FoUI-verksamhet samt resekostnadsersättning för den inhyrda personalen. Konsultarvoden (betalning för arbete som experten utfört utan att vara anställd i företaget) ingår däremot inte i de stödberättigande kostnaderna enligt denna stödåtgärd. Den högsta tillåtna stödnivån ska vara 50 % av de stödberättigande kostnaderna under maximalt tre år per stödmottagande företag Stöd till innovationskluster (50) Genom åtgärden beviljas stöd till det rättssubjekt som driver innovationsklustret och handhar deltagandet och åtkomsten till klustrets anläggningar, utrustning och verksamhet. Åtkomsten till klustrets anläggningar, utrustning och verksamhet ska inte begränsas. De avgifter som tas ut för användning av klustrets anläggningar och för deltagande i klustrets verksamhet ska avspegla kostnaderna. (51) De svenska myndigheterna har förbundit sig att bevilja stöd till innovationskluster på grundval av en analys av innovationsklustrens tekniska specialisering, utvecklingsmöjligheterna i regionen, innovationsklustrens forskningskapacitet och marknadsvolymerna för verksamheten i klustren. 9

10 Investeringsstöd (52) Syftet med investeringen ska vara att upprätta, utvidga och förbättra aktiviteten i ett innovationskluster. Stöd beviljas för utbildnings- och forskningsanläggningar, öppna infrastrukturer för forskning, laboratorier, testanläggningar och infrastrukturer för bredband. De stödberättigande kostnaderna är knutna till investeringar i mark, byggnader, maskiner och utrustning. Den grundläggande stödnivån är 15 %. Stödnivån får höjas med 20 respektive 10 procentenheter om stödet lämnas till små respektive medelstora företag Driftstöd för klusteraktivering (53) Stödet beviljas till det rättssubjekt som driver klustret under högst fem år och minskar med 20 procentenheter per år. Stödberättigande är kostnader för marknadsföring av klustret i syfte att rekrytera nya företag som ska delta i klustret, förvaltning av klustrets anläggningar med öppen åtkomst samt för anordnande av utbildning, seminarier och konferenser för att främja kunskapsdelning och nätverkssamarbete mellan klustrets medlemmar Kumulering (54) Stöd för samma stödberättigande kostnader får kumuleras upp till de högsta tillåtna stödnivåerna inom den relevanta gemenskapsramen. Denna begränsning gäller inte stöd som beviljats enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att gynna riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag 13. Stöd inom ramen för denna stödordning får inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse med avseende på samma stödberättigande utgifter i syfte att kringgå de högsta tillåtna stödnivåer som anges i FoUI-rambestämmelserna Stimulerande effekt och stödets nödvändighet (55) Understödda FoUI-verksamheter som bedrivs av enskilda mottagare får inte inledas förrän stödmottagarna har ansökt om stöd. För stöd som beviljas för projekt som genomförs av stora företag eller av små och medelstora företag om stödet är större än 7,5 miljoner euro, för process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn och för innovationskluster, kommer stimulanseffekten att utvärderas utifrån följande indikatorer: ökad projektstorlek, ökad omfattning, ökad intensitet och ökning av utgifterna för FoUI. (56) Det stöd som beviljats inom ramen för stödordningen kommer att anmälas individuellt till kommissionen om det når upp till de tröskelvärden för en detaljgranskning som anges i punkt 7.1 i FoUI-rambestämmelserna, nämligen följande: (a) (b) (c) För projekt och genomförbarhetsstudier: 20 miljoner euro per företag och projekt för grundforskning, 10 miljoner euro per företag och projekt eller genomförbarhetsstudie för tillämpad forskning, och 7,5 miljoner euro per företag och projekt eller genomförbarhetsstudie för övriga projekt. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom tjänstesektorn: 5 miljoner euro per företag och projekt. För innovationskluster: 5 miljoner euro per kluster. 13 EUT C 194, , s

11 2.16. Rapportering och övervakning (57) De svenska myndigheterna har åtagit sig att uppfylla de krav på rapportering och övervakning som anges i avsnitt 10 i FoUI-rambestämmelserna. En årlig rapport om genomförandet av den anmälda stödordningen, som även kommer att innehålla uppgifterna om stimulanseffekten, kommer att lämnas till kommissionen. (58) De årliga rapporterna kommer att innehålla uppgifter om stödmottagarens namn, stödbelopp per mottagare, stödnivån och de sektorer i vilka de understödda projekten genomförs. Kommissionen ska informeras om den Internetadress där hela texten till stödordningen kommer att offentliggöras. Stödordningen kommer inte att genomföras förrän uppgifterna har offentliggjorts på Internet. (59) Om ett enskilt stöd som beviljats inom ramen för stödordningen överskrider 3 miljoner euro ska de svenska myndigheterna till kommissionen lämna de upplysningar som begärs i det standardformulär som återfinns i bilagan till FoUI-rambestämmelserna. 3. FÖREKOMST AV STÖD 3.1. Förekomst av stöd (60) Kommissionen har bedömt förekomsten av stöd mot bakgrund av artikel 87.1 i EGfördraget Direkt statligt stöd till företag (61) I den mån stöd ges till företag och forskningsorganisationer eller innovationsförmedlare som bedriver ekonomisk verksamhet faller den föreslagna stödordningen inom ramen för artikel 87.1 i EG-fördraget. Den anmälda stödordningen finansieras via statsbudgeten och därför med statliga medel. Stödordningen gynnar ett begränsat antal företag som väljs ut under genomförandets gång. Det rör sig således om en selektiv åtgärd. Dessutom kan stödet förbättra stödmottagarnas allmänna ekonomiska situation och förbättra deras marknadsposition. De berörda företagen kan vara verksamma på marknader där det förekommer handel inom gemenskapen. Det måste därför antas att stödet sannolikt kommer att snedvrida konkurrensen och därmed påverka handeln mellan medlemsstaterna. Därför utgör ordningen statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget och artikel 61.1 i EES-avtalet Indirekt statligt stöd till företag genom forskningssamarbete med offentligt finansierade forskningsorganisationer (62) I punkt i FoUI-rambestämmelserna anges att kommissionen, när ett samarbetsprojekt utförs gemensamt av företag och offentligt finansierade forskningsorganisationer, anser att inget indirekt statligt stöd utgår till företagspartnern via den offentliga forskningsorganisationen till följd av gynnsamma samarbetsvillkor när ett av följande villkor uppfylls: (a) (b) De deltagande företagen står för hela kostnaden för projektet. De resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter kan komma att spridas fritt, och eventuella immateriella rättigheter till FoUI-resultat som är ett resultat av forskningsorganisations verksamhet helt och hållet tilldelas den forskningsorganisationen. 11

12 (c) De deltagande företagen kompenserar forskningsorganisationen i en storleksordning som motsvarar marknadspriset för de immateriella rättigheter som blir resultatet av forskningsorganisationens verksamhet inom projektet och som överförs till de deltagande företagen. (63) De ovan angivna villkoren för forskningssamarbete som utförs gemensamt av företag och forskningsorganisationer överensstämmer med punkt i FoUI-rambestämmelserna. De svenska myndigheterna har försäkrat att de två typerna av verksamhet och deras kostnader och finansiering klart ska skiljas från varandra, för att undvika att forskningsorganisationers ekonomiska verksamhet korssubventioneras genom offentlig finansiering av den ickeekonomiska verksamheten. (64) Enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna innebär kontraktsforskning som utförs av en forskningsorganisation på uppdrag av ett företag inte indirekt statligt stöd om forskningsorganisationen utför tjänsten till marknadspris eller, om det inte finns något marknadspris, till ett pris som avspeglar dess verkliga kostnader plus en rimlig marginal. Forskningsorganisationerna ska erhålla marknadspris för kontraktsforskning, i enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna. (65) Kommissionen konstaterar således att forskningssamarbete mellan företag och forskningsorganisationer samt kontraktsforskning på uppdrag av företag inte utgör indirekt statligt stöd till företag i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget och artikel 61.1 i EES-avtalet Direktfinansiering av universitet och forskningsorganisationer (66) Enligt punkterna 2.2 d och i FoUI-rambestämmelserna är en forskningsorganisation en enhet, t.ex. ett universitet eller forskningsinstitut, vars främsta syfte är att bedriva självständig FoU och sprida sina resultat genom undervisning, publikationer eller tekniköverföring. All vinst återinvesteras i den primära icke-ekonomiska verksamheten och aktieägare eller medlemsföretag ska inte ha något företräde. Enligt punkt i FoUIrambestämmelserna är dessutom tekniköverföring (licensiering, skapande av spin offeffekter eller andra former av tekniköverföring) av icke-ekonomisk art om den är intern till sin natur och alla inkomster därav återinvesteras i forskningsorganisationernas primära verksamhet. (67) I de flesta fall kommer stödordningarna att finansiera universitetens och forskningsorganisationernas primära icke-ekonomiska verksamhet, i den mening som avses i punkt 2.2 d i FoUI-rambestämmelserna. Forskningsorganisationen kommer att ägna sig åt tekniköverföring i form av licensiering, spin off-effekter eller annat. Alla inkomster från den tekniköverföring som är resultatet av forskningsorganisationens verksamhet kommer att återinvesteras i organisationernas primära icke-ekonomiska verksamhet, i enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna. (68) Enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna omfattas offentlig finansiering av universitetens och forskningsorganisationernas icke-ekonomiska verksamhet inte av artikel 87.1 i EG-fördraget, under förutsättning att den ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheten och deras kostnader och finansiering klart kan skiljas från varandra. Om forskningsorganisationerna och universiteten, såsom tidigare nämnts, bedriver ekonomisk verksamhet ska stödordningen innefatta lämpliga system för finansiell övervakning, rapportering och kontroll för att undvika korssubventionering och garantera att forskningsorganisationerna tar betalt för samtliga kostnader som uppkommer genom deras ekonomiska verksamhet, i enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna. 12

13 (69) Kommissionen konstaterar därför att finansieringen av forskningsorganisationerna och universiteten inte utgör statligt stöd till dessa enheter i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget och artikel 61.1 i EES-avtalet Stödets laglighet (70) De svenska myndigheterna har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 88.3 i EG-fördraget genom att anmäla stödordningarna innan de genomförts. För att stödordningarna ska träda i kraft krävs kommissionens godkännande. 4. BEDÖMNING (71) Genom den anmälda stödordningen kommer stöd att tillhandahållas FoUI-verksamhet som är föremål för en bedömning av förenligheten med den gemensamma marknaden enligt avsnitt 5 i FoUI-rambestämmelserna. (72) Enligt avsnitt 5 i FoUI-rambestämmelserna ställer sig kommissionen positiv till anmälningar av stödåtgärder som underbyggs av omfattande utvärderingar av tidigare liknande stödåtgärder vilka visar stödets stimulanseffekt. Kommissionen noterar att de svenska myndigheterna har tillhandahållit information om de befintliga stödordningarnas resultat. (73) Enligt punkt 2.1 i FoUI-rambestämmelserna är rambestämmelserna inte tillämpliga på företag i svårigheter enligt definitionen i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter 14. De svenska myndigheterna har bekräftat att sådana företag kommer att uteslutas från stödordningarnas tillämpningsområde. (74) Kommissionen noterar att de svenska myndigheterna har uppfyllt kraven i punkt 10.2 i FoUI-rambestämmelserna genom att vidta lämpliga åtgärder för att bringa de befintliga stödordningarna i överensstämmelse med FoUI-rambestämmelserna Stödinstrumentens förenlighet med den gemensamma marknaden Mjukt lån (75) Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, ska stödbeloppet enligt punkt 2.2 c i FoUI-rambestämmelserna vara lika med stödets bidragsekvivalent. Stöd som betalas ut i flera omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet, på grundval av den gällande referensräntan vid den tidpunkt då stödet beviljades. (76) I meddelandet från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor 15 fastställs lånemarginaler som ska tillämpas på grundval av kreditvärderingen av det berörda företaget och dess säkerheter. Marginalerna varierar från 60 till 1000 räntepunkter beroende på kreditvärderingen av det berörda företaget och dess säkerheter. (77) Enligt meddelandet bör basräntan höjas med minst 400 räntepunkter (beroende på ställda säkerheter) för låntagare där det inte finns tidigare kreditupplysningar eller kreditvärdighet 14 EUT C 244, , s EUT C 14, , s

14 som baseras på en balansräkningsmetod. Därför bör avgiften för lån utan säkerhet för FoU ligga minst 400 räntepunkter över den tillämpliga referensräntan. Mot bakgrund av de risker som är förenade med lån till FoU-projekt motsvarar den angivna riskmarginalen på 600 räntepunkter, inbegripet riskmarginalen för efterställda lån, ovannämnda meddelande. (78) För att nettonuvärdet ska kunna beräknas (diskontering) anser kommissionen att basräntan (IBOR-räntan för ett år), ökad med en fast marginal på 100 räntepunkter, ska användas. Stödets bidragsekvivalent, också vid omvandling av en avskriven fordran till ett bidrag, kommer att diskonteras till nuvärdet baserat på basräntan höjd med 100 räntepunkter, i enlighet med meddelandet. (79) Kommissionen konstaterar därför att beräkningen av stödkomponenten i det mjuka lånet överensstämmer med FoUI-rambestämmelserna Förskott med återbetalningsskyldighet (80) I enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna får förskott med återbetalningsskyldighet överstiga de satser som anges i FoUI-rambestämmelserna och täcka upp till 40 % av de stödberättigande kostnaderna för experimentell utvecklingsverksamhet och upp till 60 % för industriell forskning. Tillägg får ges upp till denna nivå. Dessa stödnivåer rörande förskott med återbetalningsskyldighet överensstämmer med punkt i FoUI-rambestämmelserna. (81) I enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna måste det tydligt anges vad som kan betraktas som ett lyckat resultat av forskningsverksamheten. Vid ett lyckat resultat ska förskottet betalas tillbaka med en räntesats som minst är lika med den som är tillämplig enligt kommissionens meddelande om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta. (82) Som tidigare nämnts kommer de svenska myndigheterna att fastställa vad som kan betraktas som ett lyckat resultat av forskningsverksamheten innan de beviljar förskott med återbetalningsskyldighet. Vid ett lyckat resultat kommer förskottet att betalas tillbaka med en räntesats som motsvarar basreferensräntan och riskmarginalen på 600 räntepunkter, i enlighet med punkt i FoUI-rambestämmelserna. (83) Kommissionen konstaterar därför att villkoren för förskott med återbetalningsskyldighet överensstämmer med FoUI-rambestämmelserna Stödens förenlighet med den gemensamma marknaden Stöd för FoU-projekt (84) Som tidigare nämnts faller de stödberättigande projekten inom ramen för ett eller flera av de FoU-stadier som definierats i överensstämmelse med punkterna 2.2 e, f och g i FoUIrambestämmelserna. Stödnivåerna motsvarar de grundläggande stödnivåerna enligt punkt i FoUI-rambestämmelserna, tillägg beviljas i enlighet med punkterna a och b i iii i FoUI-rambestämmelserna och metoden för fastställande av stödnivåer överensstämmer med punkt 5.1 i FoUI-rambestämmelserna. De stödberättigande kostnaderna överensstämmer med de kategorier av stödberättigande kostnader som anges i punkt i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet för FoU-projekt är förenligt med punkt 5.1 i FoUI-rambestämmelserna. 14

15 Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (85) Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier tillhandahålls för förberedelser för industriell forskning och experimentell utveckling. Stödnivåerna, beräknade som en andel av kostnaderna för studierna, överskrider inte de stödnivåer som anges i punkt 5.2 i FoUIrambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet för tekniska genomförbarhetsstudier är förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd för kostnader för immateriella rättigheter (86) Stödnivåerna och de stödberättigande kostnaderna för stöd till små och medelstora företag i syfte att täcka kostnader för att erhålla och upprätthålla patent och andra immateriella rättigheter, som beskrivits ovan, överensstämmer med punkt 5.3 i FoUIrambestämmelserna. Stödet för små och medelstora företag för kostnader för immateriella rättigheter är därför förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd till nystartade innovativa företag (87) De stödberättigade mottagarna, definitionen av ett innovativt företag och de högsta tillåtna stödbeloppen på 1 miljon euro per stödmottagare överensstämmer med bestämmelserna i punkt 5.4 i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet till nystartade innovativa företag är förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn (88) Definitionen av process- och organisationsinnovation, stödberättigande kostnader, högsta tillåtna stödnivåer och andra villkor för beviljande av stöd inom ramen för åtgärden överensstämmer med punkt 5.5 i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn är förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (89) De stödberättigade mottagarna, de högsta tillåtna stödbeloppen, definitionen av stödberättigande kostnader och kravet att köpa innovationstjänster till marknadspris överensstämmer med punkt 5.6 i FoUI-rambestämmelserna. Om stödet ges genom en ickevinstdrivande enhet i form av ett reducerat pris, är villkoren för beviljande av stödet också förenliga med punkt 5.6 i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet till innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster är förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd för att hyra in högkvalificerad personal (90) Villkoren för att hyra in högkvalificerad personal, de stödberättigande kostnaderna och stödnivåerna på upp till 50 % motsvarar de som anges i punkt 5.7 i FoUIrambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödet för att hyra in högkvalificerad personal är förenligt med FoUI-rambestämmelserna Stöd till innovationskluster (91) Stödmottagarna, de stödberättigande verksamheterna och kostnaderna, stödnivåerna och kravet att stödet ska beviljas på grundval av en analys av innovationsklustrets tekniska specialisering överensstämmer med punkt 5.8 i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen 15

16 kan därför konstatera att stödet till innovationskluster är förenligt med FoUIrambestämmelserna Kumulering (92) I avsnitt 8 i FoUI-rambestämmelserna föreskrivs att om den utgift som är berättigad till FoUI-stöd också helt eller delvis berättigar till stöd för andra syften ska den gemensamma delen bedömas efter det mest gynnsamma taket enligt tillämpliga regler. Denna begränsning gäller dock inte stöd som beviljas enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att gynna riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag 16. (93) FoUI-stöd ska inte kumuleras med stöd av mindre betydelse när det gäller samma bidragsberättigande utgifter om syftet är att kringgå de maximala stödnivåer som fastställs i rambestämmelserna. Dessutom föreskrivs det i avsnitt 5.4 i FoUI-rambestämmelserna att stödet till nystartade innovativa företag kan kumuleras med annat statligt stöd än FoUI-stöd och riskkapitalstöd först tre år efter beviljandet av stödet till nystartade innovativa företag. (94) Kumuleringsreglerna för stödordningen överensstämmer med punkterna 5.4 och 8 i FoUIrambestämmelserna Stimulerande effekt och stödets nödvändighet (95) Enligt avsnitt 6 i FoUI-rambestämmelserna måste statligt stöd ha en stimulanseffekt, dvs. leda till att det stödmottagande företaget ändrar sitt agerande så att dess FoUI-verksamhet ökar. När det gäller stödordningar, projektstöd och genomförbarhetsstudier där stödmottagarna är små och medelstora företag och där stödbeloppet är mindre än 7,5 miljoner euro per företag, finns det automatiskt en stimulanseffekt förutsatt att den understödda verksamheten inte har inletts innan stödmottagaren lämnat in ansökan. Som tidigare nämnts är ett av villkoren för beviljande av stöd att stödmottagarna inte får inleda verksamheten innan de lämnar in ansökan om stöd. (96) När det gäller projektstöd till stora företag och projektstöd till små och medelstora företag där stödet överstiger 7,5 miljoner euro för ett projekt per företag, stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn och stöd till innovationskluster, måste det då ansökan lämnas in kontrolleras att stödet har en stimulanseffekt i enlighet med de kriterier som anges i avsnitt 6 i FoUI-rambestämmelserna. Årliga rapporter ska lämnas in till kommissionen där det framgår hur stödets stimulanseffekt har kontrollerats innan stödet beviljades. Som tidigare nämnts ska de myndigheter som beviljar stödet bedöma stimulanseffekten i enlighet med de kriterier som fastställs i avsnitt 6 i FoUIrambestämmelserna och redogöra för bedömningen av stimulanseffekten i årliga rapporter. (97) Enligt avsnitt 7.1 i FoUI-rambestämmelserna ska kommissionen bedöma vissa stödåtgärder mer i detalj, varför dessa måste anmälas individuellt. För projekt och genomförbarhetsstudier gäller detta om stödet per företag överstiger 20 miljoner euro om projektet huvudsakligen består av grundforskning, 10 miljoner euro om projektet huvudsakligen består av industriell forskning och 7,5 miljoner euro för alla övriga fall. Gränsen för stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn är 5 miljoner euro per företag och projekt och för stöd till innovationskluster 5 miljoner euro per kluster. Som tidigare nämnts kommer de svenska myndigheterna att anmäla stödet individuellt om stödet når upp till ovannämnda trösklar för individuell anmälan. 16 EUT C 194, , s

17 (98) Kommissionen kan därför konstatera att stödordningen är förenlig med kraven på stimulanseffekt och individuell anmälan i FoUI-rambestämmelserna Insyn i stödordningen (99) I avsnitt 10 i FoUI-rambestämmelserna fastställs kraven i fråga om rapportering och övervakning. Som tidigare nämnts har de svenska myndigheterna förbundit sig att följa bestämmelserna i avsnitt 10 i FoUI-rambestämmelserna. Kommissionen kan därför konstatera att stödordningen är förenlig med kraven avseende öppenhet i FoUIrambestämmelserna Slutsats (100) På grundval av ovanstående överväganden drar kommissionen slutsatsen att de anmälda stödordningarna är förenliga med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. 5. BESLUT (101) Kommissionen konstaterar att de anmälda statliga stödordningarna Stödordning för forskning, utveckling och innovation (Vinnova) och Stödordning för forskning, utveckling och innovation på energiområdet (STEM) är förenliga med den gemensamma marknaden, i enlighet med artikel 87.3 c i EG-fördraget. Kommissionen har därför beslutat att inte göra några invändningar mot de anmälda stödordningarna. (102) Kommissionen påminner den svenska regeringen om att alla planer på att refinansiera eller ändra dessa stödordningar ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 88.3 i EGfördraget. (103) Innan stödordningen genomförs ska den svenska regeringen offentliggöra den fullständiga texten till de slutliga stödordningarna på Internet och meddela kommissionen Internetadressen. (104) Kommissionen påminner dessutom den svenska regeringen om att den måste lämna in årliga rapporter om genomförandet av de anmälda stödordningarna. Rapporterna ska innehålla upplysningar som styrker stödets stimulanseffekt. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse meddelas i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det giltiga språket på följande webbadress: Er begäran ska skickas med rekommenderat brev eller fax till generaldirektoratet för konkurrens på följande adress: European Commission Directorate-General for Competition Directorate for State Aid State Aid Greffe B 1049 Bryssel Fax

18 Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Meglena Kuneva Ledamot av kommissionen 18

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

Utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014 samt utvalda definitioner till respektive artikel

Utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014 samt utvalda definitioner till respektive artikel Utdrag ur förordning (EU) nr 651/2014 samt utvalda definitioner till respektive artikel Artikel 18, förordning (EU) nr 651/2014 Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag De stödberättigande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation; SFS 2008:762 Utkom från trycket den 23 september 2008 utfärdad den 11 september 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

definitioner för bidrag enligt Formas

definitioner för bidrag enligt Formas Version: 2017-05-09 Stödnivåer och stödordning definitioner för bidrag enligt Formas Bidrag som Formas beviljar enligt Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 5.11.2008 K(2008) 6684 Ärende: Statligt stöd nr N 234/2008 - Sverige Stöd för investeringar i solvärme Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning

Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning 1 (18) 2016-12-21 Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning Bidrag som Vinnova beviljar enligt förordningen (2015:208) om stöd till forskning och utveckling samt innovation (

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1444/2014 Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

om statsunderstöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa

om statsunderstöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa 1 UTKAST 4.3.2016 Statsrådets förordning om statsunderstöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa I enlighet med statsrådets

Läs mer

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Kapitel I... 15 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 15 Artikel 1... 16 Tillämpningsområde...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17-VII-2006 C (2006) 3329 Ärende: Statligt stöd N 184/2006 Sverige Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus Hr. Minister, 1. FÖRFARANDE (1)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3

9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3 9.8.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 214/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

Statsstöd och stödberättigande kostnader

Statsstöd och stödberättigande kostnader Statsstöd och stödberättigande kostnader Stockholm 10 april 2014 Björn Skarp Bild 1 Vad gäller om statsstöd EU-regelverk som bakgrund Utgångspunkt Offentligt ekonomiskt stöd till organisationer som konkurrerar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.I.2005 C(2005)47 fin Ärende: Statligt nr NN 66/2003 - Sverige Förlängning och ändring av miljöstödsåtgärd Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 18

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande

Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande 2017-02-15 Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 10 april 2008

REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 10 april 2008 Bilaga 2 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 10 april 2008 om förvaltningen av immateriella rättigheter i samband med kunskapsöverföring och en uppförandekod för universitet

Läs mer