Tjänsteskrivelse s 4. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse s 4. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2006."

Transkript

1 G Landstinget Halland ANC( OSt3 Tjänsteskrivelse s a Datum Diarienummer Ls Landstingskontoret Jan-Ove Karlsson, ekonomisekr Ekonomiavdelningen Tfn jan-ove. land.se Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens årsredovisning 2006 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen Sammanfattning Landstingsstyrelsens ansvar är att bereda ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och verkställa fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens roll är också att understödja samråd och samverkan med intressenter och aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Året har präglats av utvecklingsarbete, beslut och införande av Vårdval Halland ersättningsmodell för närsjukvården. Landstingsfullmäktige fattade i april beslut om att införa modellen den 1 januari 2007 och i juni 2006 togs ytterligare beslut kring tillämpningsföreskrifter med mera. Under året har det fattats beslut om den nya förtroendemannaorganisationen som gäller från och med Förtroendemannaorganisationen tar sin utgångspunkt i hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård. Den innebär ett tydliggörande av landstingsstyrelsen roll som finansiär och ansvarig för hälsooch sjukvårdsutbudet. En översyn av hälso- och sjukvårdsstrukturen har genomförts. Underlaget kommer att utgöra ett av flera underlag för den fortsatta utvecklingen av hälsooch sjukvårdsutbudet i Halland. Under landstingsstyrelsens är det ekonomiska ansvaret uppdelat i landstingsstyrelsens egentliga verksamhet, konsult & stöd och landstingsgemensam verksamhet. För de tre ansvaren redovisas ett positivt resultat på 29,3 nmkr. För landstingsstyrelsens egentliga verksamhet och Konsult & stöd redovisas ett positivt resultat på 41 =kr. Överskottet består till största del av 1 (8)

2 ej utnyttjade medel för strategisk utbildningssatsningar ökande intäkter för skogsavverkning lägre administrativa kostnader inom förvaltningen Konsult & stöd lägre kostnader för tandvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som omfattar uppsökande och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid. För den landstingsgemensamma verksamheten redovisas ett negativt resultat på 11,7 mnkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader med anledning av nya försäkringstekniska antaganden över ränta och livslängd. Landstingsstyrelsens egentliga verksamhet Landstingsstyrelsens egentliga verksamhet redovisade ett positivt resultat på 34,7 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,5 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. ÅR 2006 Verksamhet UTFALL BUDGET Avvik Kostn Intäkt Kostn Intäkt Arvoden o ers till förtroendemän -14,5 0-16,4 0 1,9 Koncerövergripande verksamheter -195,0 19,4-224,6 9,2 39,8 Varav: Strategisk utbildn.satsning och Utveckling -25,0 1,3-39,0 0,1 15,2 - Centrala IT-anslag -38,6 0,2-47,4 0 9,0 - Trafikfrågor och skogsförvaltning -78,1 10,0-79,9 2,6 9,2 - Övr anslag o bidrag -53,4 8,0-58,3 6,5 6,4 Central förvaltning -57,3 88,6-58,6, 88,5 1,4 Landstingsbidrag 0 193, ,5 0,0 Summa -266,8 301,5-299,6 291,1 43,2 Arvode och ersättning till förtroendemän Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas för arvode till förtroendemän, utredningsresurser och utbildningsanslag. Anslaget för extern förtroendemannautbildning som de politiska partierna disponerar och som avser hela mandatperioden redovisar ett överskott för år 2006 på 0,2 mnkr. Koncernövergripande verksamhet För landstingsstyrelsens koncernövergripande verksamheter redovisas ett överskott om 39,8 mnkr. Strategisk utbildningssatsning och utveckling Landstingsstyrelsen avsätter årligen medel för strategisk utbildningssatsning och utveckling. För 2006 redovisas ett överskott om 15,2 mnkr varav utbildningssatsningen redovisar ett överskott om 10,7 mnkr. Överskottet beror på att inte alla planerade aktiviteter hunnit genomföras under kalenderåret. 2 (8)

3 Strategisk utbildningssatsning Utbildningsinsatser har genomförts som ett led i landstingets ansvar för allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring för läkare och kliniska utbildningsplatser för sjuksköterskor. För att stödja personalförsörjningen inom viktiga specialistområden har 24 sjuksköterskor vidareutbildas. Sjuksköterskorna får under utbildningstiden studieersättning. Under sommaren har tandläkarstuderande praktiserat inom folktandvården och drygt 50 ungdomar har fått pröva att arbeta inom landstingets verksamhet. Landstinget har medverkat vid ett flertal olika mässor för att marknadsföra landstinget som arbetsgivare. Genom ekonomiskt stöd har tre läkare från Polen kunnat rekryteras och läkare boende i Halland med en utländsk utbildning har kunnat genomföra nödvändig praktik för att sedan kunna få svensk legitimation. Under 2006 har ett ledarutvecklingsprogram för befintliga chefer avslutats och en ny omgång har påbörjats. Det gäller även ledarutvecklingsprogram för medarbetare med intresse för ett framtida ledarskap - "Plantan". Cirka 20 personer deltog vid varje program, som till stora delar är inriktade på personlig utveckling med bland annat coachande förhållningssätt. Ett hundratal chefer, uppdelat på två omgångar, har genomgått högskoleutbildning omfattande fem poäng inom ämnet ledarskap för verksamhetsutveckling. Ett mentorprogram riktat till chefer avslutades under Två projektledarutbildningar som har vänt sig både till chefer och till medarbetare som arbetar med olika typer av projekt har genomförts. Genom samverkan med Region Halland har chefer och medarbetare inom landstinget kunnat genomgå utbildning i samtal som verktyg och delta i ledarutvecklingsprogram. Kortare utbildningar riktade till chefer har skett inom områdena medarbetarsamtal, lönesamtal, kontakter med massmedia, lagar och avtal inom arbetsrätt, ekonomihantering och utveckling av grupp och ledare. En ny landstingsgemensam arbetsmiljöutbildning riktad till chefer och skyddsombud har startats och under 2006 har fyra omgångar genomförts. Strategin - Hälsa på arbetsplatsen - har uppdaterats och olika aktiviteter inom arbetsmiljöområdet har fått ekonomiskt stöd. Cirka 150 medarbetare har deltagit i aktivitet inom j ämställdhetsområdet. Utveckling Utvecklingen av ersättningsmodellen för närsjukvården Vårdval Halland pågick under hela året. Hallänningens behov och eget val ska få större genomslag i vården. Utvecklingsarbetet har bedrivits processinriktat där de förtroendevalda varit delaktiga i utvecklingsarbetet tidigt och kontinuerligt i processen. Landstingsfullmäktige fattade i april beslut om att införa modellen 3 (8)

4 från och med den 1 januari Och i juni togs ytterligare beslut kring tillämpningsföreskrifter, ekonomiska koncernregler för egenregiverksamhet med mera. Under hösten har ett stort arbete lagts ned för att ackreditera och skriva överenskommelser med vårdaktörer, förbereda den ekonomiska hanteringen och hallänningens val. Inför starten av Vårdval Halland har det genomförts en lång rad av kommunikationsinsatser till olika målgrupper som har varit i behov av information. Hallänningarna har fått information på många olika sätt, till exempel via personliga brev, webbinformation, broschyrer och annonser. Ett temanummer av personaltidningen Ginsten gjordes under hösten. Under året har arbetet fortsatt för att möta vårdgarantins intentioner bland annat genom utbildning i metoden Bra mottagning, möjlighet att ge patienten en tid direkt i samband med beslut om besök och behandling samt extra mottagningar och operationer. Detta har lett till att tillgängligheten förbättrats, men ett behov av ytterligare insatser finns. Resultatet av de åtgärder som genomförts för en förbättrad tillgänglighet ses tydligast i kortare väntetid. Under 2006 har arbetet intensifierats med att djupare analysera hallänningens behov av hälso- och sjukvård och en kartläggning av "behovsprocessen". Under hösten utvecklades ett nytt styrdokument som talar om vilket utbud, uppdrag och ersättning som ges för den totala hälso- och sjukvården i länet kallat "Hälso- och sjukvårdsutbud för hallänningen" (HSU). Landstingsstyrelsen tog beslut om HSU 2007 i december månad. Arbetet kommer att bedrivas processorienterat och en första fullständig process kommer att genomföras under 2007, för att leda fram till en HSU I denna process ingår dialog med de nya driftstyrelserna, planeringsberedningen och de lokala nämnderna. En utredning pågår om hälso- och sjukvårdsstrukturen i den somatiska specialistvården, med hjälp av en konsult från Helseplan. Första steget i detta arbete innebar en kartläggning av somatisk länssjukvård och definition av akutsjukhus. Steg 2 och 3, som kan förväntas vara klara i början av 2007, kommer att innehålla analys samt konsultens förslag till förändrad struktur av den somatiska specialistvården. Utvecklingen av primär- och sekundärklassificering av den slutna vården har fortsatt under året. Därtill har en ekonomisk uppföljnings gjorts på patientnivå. Underlaget ligger till grund för att bedöma vilken ersättning sjukhusens ska få. I enlighet med landstingets övergripande mål och strategier fortgår arbetet med att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Frågan handlar sammanfattningsvis om att det i hela hälso- och sjukvården ska finnas rutiner och struktur för stöd till patienter avseende de största riskfaktorerna för ohälsa, dvs. tobaksbruk, riskbruk av alkohol, övervikt/fetma samt brist på fysisk aktivitet. 4 (8)

5 Beslut om att införa en gemensam sammanhållen journal och ett e-arkiv, som omhändertar tidigare journaldata togs under året. Beslutet innebär att det ska bli säkrare och enklare för patienten och mer rationellt för vården. Centrala IT-anslag Landstingsgemensamma kostnader som drift och underhåll av landstingets datanät, datahotellkostnader, utvecklings- och servicekostnader för landstingsgemensamma stödsystem, programhyror m m samt kapitalkostnader för gemensamma IT-investeringar redovisas under Centrala IT-anslag. Centrala IT-anslag redovisade ett överskott om 9 mnkr. Överskottet beror till största delen på att Mindre användning av externa konsulter Avtal förhandlats fram till lägre kostnad Ej ianspråktagna utvecklingsmedel för personalsystemet Kapitalkostnaderna understeg budget med 1,3 mnkr på grund av att investeringstakten varit lägre än budgeterat. Skogsförvaltning och trafikfrågor Skogsförvaltningen redovisar resultat om 9,6 nmkr vilket är 7,6 nmkr bättre än budget. Det positiva resultatet är en direkt följd av stormen Gudrun. Den upparbetade virkesmängden under år 2006 motsvarar ca 6 normalårsavverkningar. Under 2006 har det skett en återföring av driftbidrag på 1,3 mnkr avseende år 2005 från Hallandstrafiken. Ovriga anslag och bidrag Övriga anslag och bidrag redovisar ett överskott på 6,4 mnkr. Tandvård med ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen som omfattar uppsökande och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid redovisar ett totalt överskott om 3,9 mnkr. Marknadsföringen av sjukvårdsupplysningen fortsatte även under 2006 för att se till hallänningarna hittar rätt inom vården. Under hösten har det släppts en ny version av intranätet Lina och landstingets externa webbplats. Central förvaltning Central förvaltning redovisar ett överskott om 1,4 mnkr bland annat beroende på lägre kapitalkostnader. Den största utgiftsposten är köp av administrativt stöd från Konsult & stöd. 5 (8)

6 Investeringar Central förvaltningens och Landstingsgemensamma investeringsutgifter uppgick till 7,8 mnkr med en budgetavvikelse på 5,7 mnkr. Landstingsgemensamma investeringsutgifter uppgick till 6,4 mnkr fördelat bland annat på: VIS-projektet 3,3 mnkr Landstingsgemensamma IT-funktioner 1,3 mnkr SAN central lagringslösning 0,6 mnkr PLATINA 0,6 mnkr Under innevarande år har det köpts in personaldatorer för 13,8 mnkr för uthyrning till landstingsanställda. Konsult & stöd Konsult & stöds verksamhet visar ett positivt resultat om 6,3 nmkr för år Budget Resultat Landstingsfastigheter 291,9 0,4 Landstinqshälsan 12,2 0,4 Landstinqsupphandlinq 6,4 0,7 Administrativt stöd 98,4 4,8 Summa 409,0 6,3 Landstingshälsan redovisar ett positivt resultat om 0,4 mnkr. Orsaken är bland annat att debiteringsgraden per medarbetare stigit samtidigt som vissa personalreduceringar gjorts genom att inte återbesätta tjänster som blivit vakanta. Överskottet inom administrativt stöd beror på ej utnyttjade medel för kompetensutveckling och på att vakanta tjänster inte tillsatts i avvaktan på den nya organisationen. Förvaltningen Konsult & stöd som funnits i två år upphör att gälla från och med 1 januari Ytterligare information finns i bilagd rapport från Konsult & stöd. Landstingsgemensam verksamhet Landstingsgemensam verksamhet redovisar ett negativt resultat om 11,7 mnkr. Gemensam verksamhet omfattar bland annat pensioner, högkostnadsskydd såsom frikort inom sjukvården, ansvarsförsäkring, internränta, medel för oförutsedda behov och diverse andra gemensamma kostnader och intäkter som redovisningstekniskt redovisas under landstingsstyrelsens verksamheter eftersom de är av landstingsgemensam karaktär och inte kan härledas till en viss verksamhet. Landstingsfullmäktig i november 2005 beslöt att en särskild engångsinsats skulle ske för att erbjuda vård till patienter enligt den nationella vårdgarantin. Insatserna för att minska köerna skulle pågå till halvårsskiftet Satsningen uppgick till 8,7 mnkr för år 2006 och till 10,3 mnkr år (8)

7 De pensionskostnader som redovisas under landstingsgemensamma kostnader redovisar totalt ett underskott mot budget med 35 mnkr. För 2006 finns ett nytt pensionsavtal. En förändring i det nya avtalet är att den förmånsbestämda pensionen utgår först när årslönen uppgått till 7,5 inkomstbasbelopp istället för förhöjt prisbasbelopp. Denna förändring får en positiv engångseffekt för pensionskostnaderna år Vid beräkning av pensionsskuld används försäkringstekniska antaganden över ränta och livslängd. En räntejustering på 0,5 procent skedde i beräkningen till delårsbokslutet i augusti vilket innebar en extra kostnad för En ändring av beräkningarna väntas också ske under 2007 som medför att medellivslängden kommer att öka. Landstingen i Sverige har beräknat denna kostnad i bokslutet för För Halland är denna förändring beräknad till 10 procent av pensionsskulden vilket innebär 46 mnkr som ingår i kostnaden för året. En ytterligare faktor som påverkar pensionskostnaderna är att en slutlig överenskommelse skall ske med länets kommuner avseende pensioner för den personal som överfördes till kommunen vid Ädelreformen. Denna skuld till kommunen är bokförd 2006 vilket innebär en merkostnad på ca 7,5 mnkr i bokslutet Förändringar av skulder till de anställda för intjänad men ej uttagna ersättningar avseende semester, övertid samt jour och beredskap innebär en positiv budgetavvikelse med 2,5 mnkr. I samband med årsavstämning av arbetsgivaravgifter med mera redovisas en positiv budgetavvikelse med 3,0 mnkr. Kostnaderna för högkostnadsskyddet har ökat marginellt jämfört med föregående år, och uppgår till 69,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för vård av asylsökande flyktingar har minskat under året. Jämfört med budget redovisas ett överskott med 3,2 =kr. Det schablonberäknade statsbidrag som utgår från staten har under 2006 finansierat den vård som skett av flyktingar. Enligt erhållen prognos i september 2006 för patientförsäkringens premieskuld så beräknades årets ökning bli lägre än budgeterat belopp. Årsuppgiften innebar ett överskott med 2,1 mnkr. Ökningen blev därmed något högre jämfört med de senaste två åren. Fastighetsavskrivningar ger ett överskott om 2 mnkr. Anslag för prisreglering regionavtal, diverse kostnader och oförutsedda utgifter som inte utnyttjats under året redovisar överskott om 9,8 mnkr. Under året har skogsegendom samt en bostadsrättslägenhet sålts. Försäljningarna innebar en realisationsvinst med 1,6 mnkr. 7 (8)

8 Centralt redovisade läkemedelskostnader omfattar avtal dosdispensering, läkemedel receptuttag riksslask och en buffertpost. Anslaget visar ett överskott om 4,8 mnkr vilket motsvarar ungefär buffertposten. Revisionsverksamheten Utfallet för förtroendemanna- och fackrevision blev enligt budget. Framtid Landstingsstyrelsens insatser framöver kommer att fortsätta att inriktas mot att utveckla och förbättra insatserna för länets invånare och öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. En ekonomi i balans är en förutsättning för att tillgodose invånarnas behov. Den nya förtroendemannaorganisationen innebär ett tydliggörande av landstingsstyrelsens roll som finansiär och ansvarig för att se till att hallänningarna får sina behov tillgodosedda. Den nya förtroendemannaorganisationen ställer hav på annat arbetssätt där de lokala nämnderna ska tydliggöra invånarnas behov av hälso- och sjukvård och där styrelserna för sjukhusen, närsjukvården och externa leverantörer får uppdragen i den årliga planen för hälso- och sjukvårdsutbudet (HSU). Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att vidare utveckla Vårdval Halland och påbörja utvecklingen av nya styrformer och ersättningsmodeller för länssjukvården. Catarina Dahlöf Landstingsdirektör 8 (8)

9 Boksl06grov Landstingskontoret Bilaga 1 Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F070 (H-TITEL 1, 7 och 8) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, CENTRAL FÖRVALTNINGEN-O ÖVR VERKSAMHET Belopp i tkr K tfts, MU4 cte. 'tyff '-. o fr1 e, t ntalstf ~a vrkefse., ARVODEN OCH ERS TILL FÖRTROENDEMÄN M M 4101 Förtroendemannautbildn -18,7 0,0-18,7-313,0 0,0-313,0 294, Extern förtroendemutb. -810,7 0,0-810, ,0 0, ,0 255, Lt - möten -2350,2 0,0-2350,2-2885,0 0,0-2885,0 534, Arvoden till förtro män ,5 0, , ,0 0, ,0 720, Lt-komm partistöd -5637,4 0,0-5637,4-5638,0 0,0-5638,0 0, Etikkommittä -39,1 0,0-39,1-167,0 0,0-167,0 127,9 Summa ,6 0, , ,0 0, ,0 1933,4 KONCERNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER A) STRATEGISK UTBILDNINGSSATSNING OCH UTVECKLING 1081 Kompetensutv Hälso o sju ,6 702,0-729, ,0 0, ,0 970, Grund o vidarareutbildn ,2 0, , ,0 0, , , Särskilda anslag -180,0 111,4-68,6-416,4 0,0-416,4 347, Personalåtg/pensioner ,3 0, ,3-1447,0 0,0-1447,0 0, Chefsutbildning -274,7 0,0-274,7-378,0 0,0-378,0 103, Personalplanering LS -633,4 0,0-633,4-634,0 0,0-634,0 0, Drg-projekt -618,3 0,0-618,3-1696,0 0,0-1696,0 1077, FoU o styrmod Iv-prof -2431,5 1,0-2430,5-2954,0 0,0-2954,0 523, Proj FoU inom sjukv ,3 283,8-893,6-870,0 0,0-870,0-23, Utbildning läkemedel ,8 0, , ,5 0, ,5 106, Prov kvinnomisshandel -96,1 0,6-95,5-210,0 0,0-210,0 114, Samverkansprojekt -677,5 131,1-546,4-1805,0 0,0-1805,0 1258, Miljöinsatser -283,4 27,1-256,3-341,0 51,0-290,0 33, Psykoter.behandling -549,7 31,8-517,9-557,6 0,0-557,6 39,7 Summa ,9 1289, , ,5 51, , ,5 B) CENTRALA IT-ANSLAG 8472 IIT - verksamhet ,5 150, , ,0 0, ,0 9007,4 Summa ,5 150, , ,0 0, ,0 9007,4 C) TRAFIKFRÅGOR 0 SKOGSFÖRVALTNING 7906 Hallandstrafiken AB ,7 0, , ,0 0, , , Anslag till högskola -590,0 0,0-590,0-590,0 0,0-590,0 0, Skogsbruk -373,7 9999,0 9625,3-600,0 2584, ,0 7641,3 Summa , , , , , , ,6 D) ÖVRIGA ANSLAG - OCH BIDRAG 8872 Informationsverksamh -5019,1 93,9-4925,2-4924,0 0,0-4924,0-1, Läkemedelskommitten -4912,2 11,3-4900,9-5357,0 0,0-5357,0 456, Tandvård , , , , , , , Smittskyddsverksamhet -2019,6 0,0-2019,6-2122,3 0,0-2122,3 102, Strama-projekt -40,6 0,0-40,6-60,0 0,0-60,0 19,4 08:07Bokslut2006 Sida 1

10 Boks106grovKos Landstingskontoret Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F075 (H-TITEL 1, 7 och 8 ) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 Bilaga 1 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, KONSULT & STÖD Belopp i tkr BE ÄE / USR `S H i Tl tx A L 11~Go t 4 ~B~UD `E 2fl 6 2Netto K o haci fre äkte^, ettg `t ~; s T.intäktert7 I r.. KONSULT & STÖD ADM 8500 Kos förvaltledning ,5 3201,4 859,9-3201,2 3201,2 0,0 859, Kos ekonomiavd , ,7 1251, , ,8 0,0 1251, Kos informationsavd -4912,4 5094,0 181, ,3 4913,3 0,0 181, Kos IT-avd , ,4 1287, , ,3 0,0 1287, Kos Nämnd och kansli -8472,6 8728,7 256,1-8729,4 8729,4 0,0 256, Kos personalavd , ,4 357, , ,5 0,0 357, Kos planering och utv.avd , ,4 652, , ,4 0,0 652,9 Summa , ,0 4846, , ,9 0,0 4846,5 LANDSTINGSFASTIGHETER 7700 Landstingfastigheter , ,3 415, , ,5 0,0 415,4 Summa , ,3 415, , ,5 0,0 415,4 LANDSTINGSHÄLSAN 8550 Landstingshälsan , ,6 373, , ,2-27,8 401, Instrumentbank LT-hälsar -33,3 11,7-21,6-33,9 61,7 27,8-49,4 Summa , ,3 352, , ,9 0,0 352,0 LANDSTINGSUPPHANDLING 8560 I Landstingsupphandling -5714,6 6434,9 720,3-6433,7 6433,7 0,0 720,3 Summa -5714,6 6434,9 720,3-6433,7 6433,7 0,0 720,3 TO'IALT%OI{SU47, r fb3 ;, 5 ~ '&334'2 ' ,0 k ~ D, ~- 00 ~"~ $ t 6, :08Bokslut2006 Sida 1

11 Finansgrov Landstingskontoret Bilaga 2 Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F080 (H-TITEL 9 ) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, GEMENSAM VERKSAMH GEMENSAM VERKSAMHET Belopp i tkr BE AE / VERKSAMH UTFALL 2006 BUDGET 2006 Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Avvikelser 9000 Pens förf d befattn hav ,3 0, , ,0 0, , , Förändr av pensio skuld ,9 0, , ,0 0, , , Förändr av person skuld ,0 0, , ,0 0, , , Pers förs avg LPAK ,5 0, , ,0 0, , , Korr av arb giv avg 2 969,7 0, ,7 0,0 0,0 0, ,7 PENSIONS/PERSONALKOSTN ,0 0, , ,0 0, , , Högkostn skydd ,2 0, , ,0 0, ,0 479,8 HÖGKOSTNADSSKYDD ,2 0, , ,0 0, ,0 479, IFörsäkr premier ,0 0, , ,0 0, , ,0 FÖRSÄKRINGSPREMIER ,0 0, , ,0 0, , , I Internräntalavskrivn , , , , , , ,5 INTERN RÄNTA / AVSKRIVN , , , , , , , Oförutsedda utg 0,0 0,0 0, ,0 0,0-1000, , Priv vårdgivare , ,2 607,0-919,0 919,0 0,0 607, Ers Invandrarverket -6536,2 6807,5 271, ,0 8000,0-3000,0 3271, Läkemedelskostnader ,4 0, , ,7 0, ,7 4762, Tillgäng) o samme proj 0,0 0,0 0,0-8800,0 0,0-8800,0 8800, Oförd avskr tillgång , , , , ,0 0, , Vårdgarantisatsning -8827,6 139,9-8687,7 0,0 0,0 0,0-8687, Fastighetsreglering 0, , ,7 0, , ,0 3, Avkastningskrav 0, , ,9 0, , ,0 57, Statsbidrag moms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Region Halland ,0 0, , ,0 0, ,0 0, Lt-bidr F080 -o Laholm 0, , ,7 0, , ,7 0, Just interna poster -399,6 388,4-11,2 0,0 0,0 0,0-11,2 ÖVRIGT , , , , , , ,9 SZI I V I N t A G N$ VERK A 1 > $4 823w47, 3 ' M , 47Q022 kj,q 1IT228 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETERTOTALT Belopp i tkr SUMMA LK och ÖVR VERKSAMH , , , , , , ,4 SUMMA KONSULT & STÖD , , , , ,0 0, ,2 SUMMA GEMENSAM VERKSAMH , , , , ,7 0, ,8 SUMh1A;LT t "u7jktls0(ycve KS 1 8&724 $18079r 94,8 y, ' $'4 118w0 454 Bokslut2006 Sida 1

12 Landstinget Halland Claes-Göran Klittby Landstingskontoret Tfn caes-goran. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer Landstingsstyrelsen Bokslut 2006 för Konsult och stöd Sammanfattning Konsult & Stöd verksamhet omfattar Landstingsfastigheter, Landstingshälsan, Landstingsupphandling och Administrativt stöd. Sammantaget redovisas ett positivt resultat för 2006 på 6,3 mnkr att jämföra med ett överskott på 4,8 mnkr under Under 2006 har även lönekonsulterna landstingets samlade IT-organisation samt beredskapsenheten ingått i Konsult och Stöds (K&S) verksamhetsområde. På grund av den nya nämnds- och förvaltningsstrukturen som träder i kraft upphör K&S som förvaltning. En stor del av medarbetarna går över till det nybildade Landstingskontoret, ytterligare en stor del av medarbetarna går till Närsjukvården Landstinget Halland. Dessutom går några medarbetare över till Länssjukhuset och några till Psykiatrin i Halland. Måluppfyllelse Måluppfyllelse i förhållande till definierade mål i verksamhetsplan procent av kunderna skall uppleva att rätt produkt till rätt kvalitet levereras i varje tjänst/funktion. Kundnöjdheten ska med anda ord motsvara 90 procent. o Framtagande av enkät för mätning av kundnöjdheten påbörjades under slutet av 2005 och hade som ambition att kunna användas Under våren 2006 ändrades delvis inriktning av förvaltningens framtida uppdrag varför det beslutades att för närvarande inte fortsätta arbetet med kundenkäter. Inom ramen för årliga överenskommelser bibehålla ekonomi i balans. o Målet är nått. I förvaltningens långsiktiga plan ingick att finansiera kommande generationsväxling med det överskott som erhållits under 2005 och Genomfört lönerevision med rätt kvalitet s enligt modellen chef medarbetare. o Uppföljningen delades in i två områden. 1) Avseende medarbetarsamtal med undertecknade handlingsplaner blev måluppfyllelsen 90% (resultatet inkluderar inte IT avdelningen då underlaget ej inkommit i Samtliga medarbetare skall ha en utvecklingsplan efter medarbetarsamtalet. Samtliga medarbetare skall ha haft ett lönesamtal mellan "fyra ögon" med utgångspunkt från överenskomna lönekriterier. 1(3) se

13 tid). Fler medarbetarsamtal än 90 procent har genomförts men i de fall saknas individuell handlingsplan. 2) Avseende lönesamtal med utgångspunkt från överenskomna lönekriterier uppfylldes målsättningen. Landstingsfastigheter Landstingsfastigheter uppvisar ett resultat om 0,4 mnkr. Både intäkter och kostnader överskrider budgeterad nivå. Nettoavvikelserna ryms dock inom totalramen. Främsta orsaken till budgetavvikelsen är engångshyror vilka inte budgeteras. Resultatet påverkas inte då intäkterna matchas av motsvarande kostnader. Mediakostnader är en stor del av Landstingsfastigheters driftsbudget har delvis på grund av gynnsamma elpriser samt mild väderlek inneburit att kostnaderna för media minskat, vilket skapat utrymme för ökat långsiktigt fastighetsunderhåll kommer kostnaden för media sannolikt att öka då priserna inte är lika gynnsamma som Landstingsfastigheter har under 2006 genomfört investeringar i form av ny-, till- och ombyggnation för 220,2 nmkr. Landstingshälsan Resultatet för 2006 visar ett överskott på 373 tkr, en resultatförbättring på 818 tkr i förhållande till 2005 som innebar ett underskott på 445 tkr. Landstingshälsans huvudsakliga mål även detta år har varit att fördjupa kunddialogen och få en bättre balans i ekonomin. Vissa personalreduceringar har gjorts under året, detta har skett genom att inte återbesätta de tjänster som blivit vakanta då ordinarie befattningshavare slutat. Under 2006 har avtal tecknats med alla förvaltningar med volymer som både säljare och kund är bundna av. Utnyttjandegraden i de interna avtalen är under året 100 procent med en spridning på procent. Landstingsupphandling Resultatet för Landstingsupphandling är ett överskott på 720 tkr. Överskottet beror dels på att tjänsten som upphandlingschef ej upprätthållits på heltid under hösten, dels på att planerad nyrekrytering under året ej skett. Under 2006 har landstingsupphandling arbetat med att utforma gemensamma mallar för olika upphandlingsformer. Syftet är att både landstinget och leverantörer/entreprenörer skall arbeta med tydligt upphandlingsunderlag som leder till tydliga beställningar, anbud och avtal. 2 (3)

14 En förstudie har påbörjats under slutet av 2006 som har till syfte att klargöra samband/samordning av upphandling, beställningsservice och förrådsverksamhet. Förstudien sker i samarbete med landstingsservice. Administrativt stöd Administrativt stöd finansieras genom avtal med beställande förvaltningar. För 2006 redovisas ett positivt resultat på 4,8 mnkr, jämfört med ett överskott på 4,6 mnkr under Organisationen som har funnits i två år upphör nu att gälla från och med och går nu främst i över det nya Landstingskontoret samt den nya förvaltningen för Närsjukvården Landstinget Halland. Överskottet består till viss del av ännu icke utnyttjade medel för verksamhets- och kompetensutveckling samt av vakanser som inte ersatts under året. Tdrbjörn Svanber Förvaltningschef Bilagor Delårsbokslut Landstingsfastigheter Delårsbokslut Landstingsupphandling Delårsbokslut Landstingshälsan Delårsbokslut Administrativt stöd Personalredovisning 3 (3)

15 G Landstinget Halland Konsult och Stöd RESULTAT 2006 exkl förvaltningsinterna poster Utfall 2005 Utfall 2006 Budget Avvik (tkr) Patientavgifter 0,3 0,6 0,0 0,6 Intäkter såld vård 369,9 368,8 0,0 368,8 Övriga intäkter , , , ,6 Verksamhetens intäkter , , , ,0 därav externt , , , ,3 därav internt LT , , , ,7 Personalkostnad (-) , , , ,5 Material, varor (-) -512,4-656,2-546,1-110,1 Tjänster, material (-) , , , ,4 Ers/avg tjänst/bidrag (-) -303,5-324, ,9 688,8 Avskrivningar (-) -537,5-491,5-623,0 131,5 Verksamhetens kostnader , , , ,8 därav externt (-) , , , ,6 därav internt LT (-) , , , ,2 Verksamhetens nettokostnader , , , ,3 Finansiering intäkter , , ,4 0,0 Finansiering kostnader (-) , , ,1 5,9 Summa finansiering , , ,7 5,9 därav externt 4,9-3,0 0,0-3,0 därav internt LT , , ,7 8,9 Årets resultat 4 799, ,1 0, , / Resultaträkninh 2006KOS.xls / RR kos exkl FOintem

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Landstinget Halland 2008-11-18 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Dokumentation av

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-02-21 Ls060240-1 _ a 0(5 01312 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn 035-13 48 90 kristia

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader.

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader. BOKSLUT PER -12- Förvaltningsberättelse Verksamhet Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Halmstadsnämnden. Bokslut år 2010

Halmstadsnämnden. Bokslut år 2010 Halmstadsnämnden Bokslut år 2010 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Måluppfyllelse enligt beslutad nämndsplan 4 Aktivitetsplan 5 Målen nöjda och engagerade invånare samt god vård 5 Stark ekonomi 6 Intern

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 2 Hälsa Sjukvård Tandvård Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Månadsuppföljning helår

Månadsuppföljning helår 1(1) 2012-02-02 LK11-0046 Landstingets kansli Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2011 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Verksamhetsplanering med utgångspunkt från budget 2010 för landstingsservice

Verksamhetsplanering med utgångspunkt från budget 2010 för landstingsservice Landstingsservice 2009-10-16 Verksamhetsplanering med utgångspunkt från budget 2010 för landstingsservice 1 Ledning och styrning 1.1 Inledning Driftenheten har just genomgått en genomgripande organisationsförändring

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer