Tjänsteskrivelse s 4. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse s 4. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2006."

Transkript

1 G Landstinget Halland ANC( OSt3 Tjänsteskrivelse s a Datum Diarienummer Ls Landstingskontoret Jan-Ove Karlsson, ekonomisekr Ekonomiavdelningen Tfn jan-ove. land.se Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens årsredovisning 2006 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen Sammanfattning Landstingsstyrelsens ansvar är att bereda ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och verkställa fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens roll är också att understödja samråd och samverkan med intressenter och aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Året har präglats av utvecklingsarbete, beslut och införande av Vårdval Halland ersättningsmodell för närsjukvården. Landstingsfullmäktige fattade i april beslut om att införa modellen den 1 januari 2007 och i juni 2006 togs ytterligare beslut kring tillämpningsföreskrifter med mera. Under året har det fattats beslut om den nya förtroendemannaorganisationen som gäller från och med Förtroendemannaorganisationen tar sin utgångspunkt i hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård. Den innebär ett tydliggörande av landstingsstyrelsen roll som finansiär och ansvarig för hälsooch sjukvårdsutbudet. En översyn av hälso- och sjukvårdsstrukturen har genomförts. Underlaget kommer att utgöra ett av flera underlag för den fortsatta utvecklingen av hälsooch sjukvårdsutbudet i Halland. Under landstingsstyrelsens är det ekonomiska ansvaret uppdelat i landstingsstyrelsens egentliga verksamhet, konsult & stöd och landstingsgemensam verksamhet. För de tre ansvaren redovisas ett positivt resultat på 29,3 nmkr. För landstingsstyrelsens egentliga verksamhet och Konsult & stöd redovisas ett positivt resultat på 41 =kr. Överskottet består till största del av 1 (8)

2 ej utnyttjade medel för strategisk utbildningssatsningar ökande intäkter för skogsavverkning lägre administrativa kostnader inom förvaltningen Konsult & stöd lägre kostnader för tandvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som omfattar uppsökande och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid. För den landstingsgemensamma verksamheten redovisas ett negativt resultat på 11,7 mnkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader med anledning av nya försäkringstekniska antaganden över ränta och livslängd. Landstingsstyrelsens egentliga verksamhet Landstingsstyrelsens egentliga verksamhet redovisade ett positivt resultat på 34,7 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,5 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. ÅR 2006 Verksamhet UTFALL BUDGET Avvik Kostn Intäkt Kostn Intäkt Arvoden o ers till förtroendemän -14,5 0-16,4 0 1,9 Koncerövergripande verksamheter -195,0 19,4-224,6 9,2 39,8 Varav: Strategisk utbildn.satsning och Utveckling -25,0 1,3-39,0 0,1 15,2 - Centrala IT-anslag -38,6 0,2-47,4 0 9,0 - Trafikfrågor och skogsförvaltning -78,1 10,0-79,9 2,6 9,2 - Övr anslag o bidrag -53,4 8,0-58,3 6,5 6,4 Central förvaltning -57,3 88,6-58,6, 88,5 1,4 Landstingsbidrag 0 193, ,5 0,0 Summa -266,8 301,5-299,6 291,1 43,2 Arvode och ersättning till förtroendemän Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas för arvode till förtroendemän, utredningsresurser och utbildningsanslag. Anslaget för extern förtroendemannautbildning som de politiska partierna disponerar och som avser hela mandatperioden redovisar ett överskott för år 2006 på 0,2 mnkr. Koncernövergripande verksamhet För landstingsstyrelsens koncernövergripande verksamheter redovisas ett överskott om 39,8 mnkr. Strategisk utbildningssatsning och utveckling Landstingsstyrelsen avsätter årligen medel för strategisk utbildningssatsning och utveckling. För 2006 redovisas ett överskott om 15,2 mnkr varav utbildningssatsningen redovisar ett överskott om 10,7 mnkr. Överskottet beror på att inte alla planerade aktiviteter hunnit genomföras under kalenderåret. 2 (8)

3 Strategisk utbildningssatsning Utbildningsinsatser har genomförts som ett led i landstingets ansvar för allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring för läkare och kliniska utbildningsplatser för sjuksköterskor. För att stödja personalförsörjningen inom viktiga specialistområden har 24 sjuksköterskor vidareutbildas. Sjuksköterskorna får under utbildningstiden studieersättning. Under sommaren har tandläkarstuderande praktiserat inom folktandvården och drygt 50 ungdomar har fått pröva att arbeta inom landstingets verksamhet. Landstinget har medverkat vid ett flertal olika mässor för att marknadsföra landstinget som arbetsgivare. Genom ekonomiskt stöd har tre läkare från Polen kunnat rekryteras och läkare boende i Halland med en utländsk utbildning har kunnat genomföra nödvändig praktik för att sedan kunna få svensk legitimation. Under 2006 har ett ledarutvecklingsprogram för befintliga chefer avslutats och en ny omgång har påbörjats. Det gäller även ledarutvecklingsprogram för medarbetare med intresse för ett framtida ledarskap - "Plantan". Cirka 20 personer deltog vid varje program, som till stora delar är inriktade på personlig utveckling med bland annat coachande förhållningssätt. Ett hundratal chefer, uppdelat på två omgångar, har genomgått högskoleutbildning omfattande fem poäng inom ämnet ledarskap för verksamhetsutveckling. Ett mentorprogram riktat till chefer avslutades under Två projektledarutbildningar som har vänt sig både till chefer och till medarbetare som arbetar med olika typer av projekt har genomförts. Genom samverkan med Region Halland har chefer och medarbetare inom landstinget kunnat genomgå utbildning i samtal som verktyg och delta i ledarutvecklingsprogram. Kortare utbildningar riktade till chefer har skett inom områdena medarbetarsamtal, lönesamtal, kontakter med massmedia, lagar och avtal inom arbetsrätt, ekonomihantering och utveckling av grupp och ledare. En ny landstingsgemensam arbetsmiljöutbildning riktad till chefer och skyddsombud har startats och under 2006 har fyra omgångar genomförts. Strategin - Hälsa på arbetsplatsen - har uppdaterats och olika aktiviteter inom arbetsmiljöområdet har fått ekonomiskt stöd. Cirka 150 medarbetare har deltagit i aktivitet inom j ämställdhetsområdet. Utveckling Utvecklingen av ersättningsmodellen för närsjukvården Vårdval Halland pågick under hela året. Hallänningens behov och eget val ska få större genomslag i vården. Utvecklingsarbetet har bedrivits processinriktat där de förtroendevalda varit delaktiga i utvecklingsarbetet tidigt och kontinuerligt i processen. Landstingsfullmäktige fattade i april beslut om att införa modellen 3 (8)

4 från och med den 1 januari Och i juni togs ytterligare beslut kring tillämpningsföreskrifter, ekonomiska koncernregler för egenregiverksamhet med mera. Under hösten har ett stort arbete lagts ned för att ackreditera och skriva överenskommelser med vårdaktörer, förbereda den ekonomiska hanteringen och hallänningens val. Inför starten av Vårdval Halland har det genomförts en lång rad av kommunikationsinsatser till olika målgrupper som har varit i behov av information. Hallänningarna har fått information på många olika sätt, till exempel via personliga brev, webbinformation, broschyrer och annonser. Ett temanummer av personaltidningen Ginsten gjordes under hösten. Under året har arbetet fortsatt för att möta vårdgarantins intentioner bland annat genom utbildning i metoden Bra mottagning, möjlighet att ge patienten en tid direkt i samband med beslut om besök och behandling samt extra mottagningar och operationer. Detta har lett till att tillgängligheten förbättrats, men ett behov av ytterligare insatser finns. Resultatet av de åtgärder som genomförts för en förbättrad tillgänglighet ses tydligast i kortare väntetid. Under 2006 har arbetet intensifierats med att djupare analysera hallänningens behov av hälso- och sjukvård och en kartläggning av "behovsprocessen". Under hösten utvecklades ett nytt styrdokument som talar om vilket utbud, uppdrag och ersättning som ges för den totala hälso- och sjukvården i länet kallat "Hälso- och sjukvårdsutbud för hallänningen" (HSU). Landstingsstyrelsen tog beslut om HSU 2007 i december månad. Arbetet kommer att bedrivas processorienterat och en första fullständig process kommer att genomföras under 2007, för att leda fram till en HSU I denna process ingår dialog med de nya driftstyrelserna, planeringsberedningen och de lokala nämnderna. En utredning pågår om hälso- och sjukvårdsstrukturen i den somatiska specialistvården, med hjälp av en konsult från Helseplan. Första steget i detta arbete innebar en kartläggning av somatisk länssjukvård och definition av akutsjukhus. Steg 2 och 3, som kan förväntas vara klara i början av 2007, kommer att innehålla analys samt konsultens förslag till förändrad struktur av den somatiska specialistvården. Utvecklingen av primär- och sekundärklassificering av den slutna vården har fortsatt under året. Därtill har en ekonomisk uppföljnings gjorts på patientnivå. Underlaget ligger till grund för att bedöma vilken ersättning sjukhusens ska få. I enlighet med landstingets övergripande mål och strategier fortgår arbetet med att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Frågan handlar sammanfattningsvis om att det i hela hälso- och sjukvården ska finnas rutiner och struktur för stöd till patienter avseende de största riskfaktorerna för ohälsa, dvs. tobaksbruk, riskbruk av alkohol, övervikt/fetma samt brist på fysisk aktivitet. 4 (8)

5 Beslut om att införa en gemensam sammanhållen journal och ett e-arkiv, som omhändertar tidigare journaldata togs under året. Beslutet innebär att det ska bli säkrare och enklare för patienten och mer rationellt för vården. Centrala IT-anslag Landstingsgemensamma kostnader som drift och underhåll av landstingets datanät, datahotellkostnader, utvecklings- och servicekostnader för landstingsgemensamma stödsystem, programhyror m m samt kapitalkostnader för gemensamma IT-investeringar redovisas under Centrala IT-anslag. Centrala IT-anslag redovisade ett överskott om 9 mnkr. Överskottet beror till största delen på att Mindre användning av externa konsulter Avtal förhandlats fram till lägre kostnad Ej ianspråktagna utvecklingsmedel för personalsystemet Kapitalkostnaderna understeg budget med 1,3 mnkr på grund av att investeringstakten varit lägre än budgeterat. Skogsförvaltning och trafikfrågor Skogsförvaltningen redovisar resultat om 9,6 nmkr vilket är 7,6 nmkr bättre än budget. Det positiva resultatet är en direkt följd av stormen Gudrun. Den upparbetade virkesmängden under år 2006 motsvarar ca 6 normalårsavverkningar. Under 2006 har det skett en återföring av driftbidrag på 1,3 mnkr avseende år 2005 från Hallandstrafiken. Ovriga anslag och bidrag Övriga anslag och bidrag redovisar ett överskott på 6,4 mnkr. Tandvård med ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen som omfattar uppsökande och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid redovisar ett totalt överskott om 3,9 mnkr. Marknadsföringen av sjukvårdsupplysningen fortsatte även under 2006 för att se till hallänningarna hittar rätt inom vården. Under hösten har det släppts en ny version av intranätet Lina och landstingets externa webbplats. Central förvaltning Central förvaltning redovisar ett överskott om 1,4 mnkr bland annat beroende på lägre kapitalkostnader. Den största utgiftsposten är köp av administrativt stöd från Konsult & stöd. 5 (8)

6 Investeringar Central förvaltningens och Landstingsgemensamma investeringsutgifter uppgick till 7,8 mnkr med en budgetavvikelse på 5,7 mnkr. Landstingsgemensamma investeringsutgifter uppgick till 6,4 mnkr fördelat bland annat på: VIS-projektet 3,3 mnkr Landstingsgemensamma IT-funktioner 1,3 mnkr SAN central lagringslösning 0,6 mnkr PLATINA 0,6 mnkr Under innevarande år har det köpts in personaldatorer för 13,8 mnkr för uthyrning till landstingsanställda. Konsult & stöd Konsult & stöds verksamhet visar ett positivt resultat om 6,3 nmkr för år Budget Resultat Landstingsfastigheter 291,9 0,4 Landstinqshälsan 12,2 0,4 Landstinqsupphandlinq 6,4 0,7 Administrativt stöd 98,4 4,8 Summa 409,0 6,3 Landstingshälsan redovisar ett positivt resultat om 0,4 mnkr. Orsaken är bland annat att debiteringsgraden per medarbetare stigit samtidigt som vissa personalreduceringar gjorts genom att inte återbesätta tjänster som blivit vakanta. Överskottet inom administrativt stöd beror på ej utnyttjade medel för kompetensutveckling och på att vakanta tjänster inte tillsatts i avvaktan på den nya organisationen. Förvaltningen Konsult & stöd som funnits i två år upphör att gälla från och med 1 januari Ytterligare information finns i bilagd rapport från Konsult & stöd. Landstingsgemensam verksamhet Landstingsgemensam verksamhet redovisar ett negativt resultat om 11,7 mnkr. Gemensam verksamhet omfattar bland annat pensioner, högkostnadsskydd såsom frikort inom sjukvården, ansvarsförsäkring, internränta, medel för oförutsedda behov och diverse andra gemensamma kostnader och intäkter som redovisningstekniskt redovisas under landstingsstyrelsens verksamheter eftersom de är av landstingsgemensam karaktär och inte kan härledas till en viss verksamhet. Landstingsfullmäktig i november 2005 beslöt att en särskild engångsinsats skulle ske för att erbjuda vård till patienter enligt den nationella vårdgarantin. Insatserna för att minska köerna skulle pågå till halvårsskiftet Satsningen uppgick till 8,7 mnkr för år 2006 och till 10,3 mnkr år (8)

7 De pensionskostnader som redovisas under landstingsgemensamma kostnader redovisar totalt ett underskott mot budget med 35 mnkr. För 2006 finns ett nytt pensionsavtal. En förändring i det nya avtalet är att den förmånsbestämda pensionen utgår först när årslönen uppgått till 7,5 inkomstbasbelopp istället för förhöjt prisbasbelopp. Denna förändring får en positiv engångseffekt för pensionskostnaderna år Vid beräkning av pensionsskuld används försäkringstekniska antaganden över ränta och livslängd. En räntejustering på 0,5 procent skedde i beräkningen till delårsbokslutet i augusti vilket innebar en extra kostnad för En ändring av beräkningarna väntas också ske under 2007 som medför att medellivslängden kommer att öka. Landstingen i Sverige har beräknat denna kostnad i bokslutet för För Halland är denna förändring beräknad till 10 procent av pensionsskulden vilket innebär 46 mnkr som ingår i kostnaden för året. En ytterligare faktor som påverkar pensionskostnaderna är att en slutlig överenskommelse skall ske med länets kommuner avseende pensioner för den personal som överfördes till kommunen vid Ädelreformen. Denna skuld till kommunen är bokförd 2006 vilket innebär en merkostnad på ca 7,5 mnkr i bokslutet Förändringar av skulder till de anställda för intjänad men ej uttagna ersättningar avseende semester, övertid samt jour och beredskap innebär en positiv budgetavvikelse med 2,5 mnkr. I samband med årsavstämning av arbetsgivaravgifter med mera redovisas en positiv budgetavvikelse med 3,0 mnkr. Kostnaderna för högkostnadsskyddet har ökat marginellt jämfört med föregående år, och uppgår till 69,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för vård av asylsökande flyktingar har minskat under året. Jämfört med budget redovisas ett överskott med 3,2 =kr. Det schablonberäknade statsbidrag som utgår från staten har under 2006 finansierat den vård som skett av flyktingar. Enligt erhållen prognos i september 2006 för patientförsäkringens premieskuld så beräknades årets ökning bli lägre än budgeterat belopp. Årsuppgiften innebar ett överskott med 2,1 mnkr. Ökningen blev därmed något högre jämfört med de senaste två åren. Fastighetsavskrivningar ger ett överskott om 2 mnkr. Anslag för prisreglering regionavtal, diverse kostnader och oförutsedda utgifter som inte utnyttjats under året redovisar överskott om 9,8 mnkr. Under året har skogsegendom samt en bostadsrättslägenhet sålts. Försäljningarna innebar en realisationsvinst med 1,6 mnkr. 7 (8)

8 Centralt redovisade läkemedelskostnader omfattar avtal dosdispensering, läkemedel receptuttag riksslask och en buffertpost. Anslaget visar ett överskott om 4,8 mnkr vilket motsvarar ungefär buffertposten. Revisionsverksamheten Utfallet för förtroendemanna- och fackrevision blev enligt budget. Framtid Landstingsstyrelsens insatser framöver kommer att fortsätta att inriktas mot att utveckla och förbättra insatserna för länets invånare och öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. En ekonomi i balans är en förutsättning för att tillgodose invånarnas behov. Den nya förtroendemannaorganisationen innebär ett tydliggörande av landstingsstyrelsens roll som finansiär och ansvarig för att se till att hallänningarna får sina behov tillgodosedda. Den nya förtroendemannaorganisationen ställer hav på annat arbetssätt där de lokala nämnderna ska tydliggöra invånarnas behov av hälso- och sjukvård och där styrelserna för sjukhusen, närsjukvården och externa leverantörer får uppdragen i den årliga planen för hälso- och sjukvårdsutbudet (HSU). Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att vidare utveckla Vårdval Halland och påbörja utvecklingen av nya styrformer och ersättningsmodeller för länssjukvården. Catarina Dahlöf Landstingsdirektör 8 (8)

9 Boksl06grov Landstingskontoret Bilaga 1 Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F070 (H-TITEL 1, 7 och 8) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, CENTRAL FÖRVALTNINGEN-O ÖVR VERKSAMHET Belopp i tkr K tfts, MU4 cte. 'tyff '-. o fr1 e, t ntalstf ~a vrkefse., ARVODEN OCH ERS TILL FÖRTROENDEMÄN M M 4101 Förtroendemannautbildn -18,7 0,0-18,7-313,0 0,0-313,0 294, Extern förtroendemutb. -810,7 0,0-810, ,0 0, ,0 255, Lt - möten -2350,2 0,0-2350,2-2885,0 0,0-2885,0 534, Arvoden till förtro män ,5 0, , ,0 0, ,0 720, Lt-komm partistöd -5637,4 0,0-5637,4-5638,0 0,0-5638,0 0, Etikkommittä -39,1 0,0-39,1-167,0 0,0-167,0 127,9 Summa ,6 0, , ,0 0, ,0 1933,4 KONCERNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER A) STRATEGISK UTBILDNINGSSATSNING OCH UTVECKLING 1081 Kompetensutv Hälso o sju ,6 702,0-729, ,0 0, ,0 970, Grund o vidarareutbildn ,2 0, , ,0 0, , , Särskilda anslag -180,0 111,4-68,6-416,4 0,0-416,4 347, Personalåtg/pensioner ,3 0, ,3-1447,0 0,0-1447,0 0, Chefsutbildning -274,7 0,0-274,7-378,0 0,0-378,0 103, Personalplanering LS -633,4 0,0-633,4-634,0 0,0-634,0 0, Drg-projekt -618,3 0,0-618,3-1696,0 0,0-1696,0 1077, FoU o styrmod Iv-prof -2431,5 1,0-2430,5-2954,0 0,0-2954,0 523, Proj FoU inom sjukv ,3 283,8-893,6-870,0 0,0-870,0-23, Utbildning läkemedel ,8 0, , ,5 0, ,5 106, Prov kvinnomisshandel -96,1 0,6-95,5-210,0 0,0-210,0 114, Samverkansprojekt -677,5 131,1-546,4-1805,0 0,0-1805,0 1258, Miljöinsatser -283,4 27,1-256,3-341,0 51,0-290,0 33, Psykoter.behandling -549,7 31,8-517,9-557,6 0,0-557,6 39,7 Summa ,9 1289, , ,5 51, , ,5 B) CENTRALA IT-ANSLAG 8472 IIT - verksamhet ,5 150, , ,0 0, ,0 9007,4 Summa ,5 150, , ,0 0, ,0 9007,4 C) TRAFIKFRÅGOR 0 SKOGSFÖRVALTNING 7906 Hallandstrafiken AB ,7 0, , ,0 0, , , Anslag till högskola -590,0 0,0-590,0-590,0 0,0-590,0 0, Skogsbruk -373,7 9999,0 9625,3-600,0 2584, ,0 7641,3 Summa , , , , , , ,6 D) ÖVRIGA ANSLAG - OCH BIDRAG 8872 Informationsverksamh -5019,1 93,9-4925,2-4924,0 0,0-4924,0-1, Läkemedelskommitten -4912,2 11,3-4900,9-5357,0 0,0-5357,0 456, Tandvård , , , , , , , Smittskyddsverksamhet -2019,6 0,0-2019,6-2122,3 0,0-2122,3 102, Strama-projekt -40,6 0,0-40,6-60,0 0,0-60,0 19,4 08:07Bokslut2006 Sida 1

10 Boks106grovKos Landstingskontoret Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F075 (H-TITEL 1, 7 och 8 ) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 Bilaga 1 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, KONSULT & STÖD Belopp i tkr BE ÄE / USR `S H i Tl tx A L 11~Go t 4 ~B~UD `E 2fl 6 2Netto K o haci fre äkte^, ettg `t ~; s T.intäktert7 I r.. KONSULT & STÖD ADM 8500 Kos förvaltledning ,5 3201,4 859,9-3201,2 3201,2 0,0 859, Kos ekonomiavd , ,7 1251, , ,8 0,0 1251, Kos informationsavd -4912,4 5094,0 181, ,3 4913,3 0,0 181, Kos IT-avd , ,4 1287, , ,3 0,0 1287, Kos Nämnd och kansli -8472,6 8728,7 256,1-8729,4 8729,4 0,0 256, Kos personalavd , ,4 357, , ,5 0,0 357, Kos planering och utv.avd , ,4 652, , ,4 0,0 652,9 Summa , ,0 4846, , ,9 0,0 4846,5 LANDSTINGSFASTIGHETER 7700 Landstingfastigheter , ,3 415, , ,5 0,0 415,4 Summa , ,3 415, , ,5 0,0 415,4 LANDSTINGSHÄLSAN 8550 Landstingshälsan , ,6 373, , ,2-27,8 401, Instrumentbank LT-hälsar -33,3 11,7-21,6-33,9 61,7 27,8-49,4 Summa , ,3 352, , ,9 0,0 352,0 LANDSTINGSUPPHANDLING 8560 I Landstingsupphandling -5714,6 6434,9 720,3-6433,7 6433,7 0,0 720,3 Summa -5714,6 6434,9 720,3-6433,7 6433,7 0,0 720,3 TO'IALT%OI{SU47, r fb3 ;, 5 ~ '&334'2 ' ,0 k ~ D, ~- 00 ~"~ $ t 6, :08Bokslut2006 Sida 1

11 Finansgrov Landstingskontoret Bilaga 2 Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F080 (H-TITEL 9 ) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, GEMENSAM VERKSAMH GEMENSAM VERKSAMHET Belopp i tkr BE AE / VERKSAMH UTFALL 2006 BUDGET 2006 Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Avvikelser 9000 Pens förf d befattn hav ,3 0, , ,0 0, , , Förändr av pensio skuld ,9 0, , ,0 0, , , Förändr av person skuld ,0 0, , ,0 0, , , Pers förs avg LPAK ,5 0, , ,0 0, , , Korr av arb giv avg 2 969,7 0, ,7 0,0 0,0 0, ,7 PENSIONS/PERSONALKOSTN ,0 0, , ,0 0, , , Högkostn skydd ,2 0, , ,0 0, ,0 479,8 HÖGKOSTNADSSKYDD ,2 0, , ,0 0, ,0 479, IFörsäkr premier ,0 0, , ,0 0, , ,0 FÖRSÄKRINGSPREMIER ,0 0, , ,0 0, , , I Internräntalavskrivn , , , , , , ,5 INTERN RÄNTA / AVSKRIVN , , , , , , , Oförutsedda utg 0,0 0,0 0, ,0 0,0-1000, , Priv vårdgivare , ,2 607,0-919,0 919,0 0,0 607, Ers Invandrarverket -6536,2 6807,5 271, ,0 8000,0-3000,0 3271, Läkemedelskostnader ,4 0, , ,7 0, ,7 4762, Tillgäng) o samme proj 0,0 0,0 0,0-8800,0 0,0-8800,0 8800, Oförd avskr tillgång , , , , ,0 0, , Vårdgarantisatsning -8827,6 139,9-8687,7 0,0 0,0 0,0-8687, Fastighetsreglering 0, , ,7 0, , ,0 3, Avkastningskrav 0, , ,9 0, , ,0 57, Statsbidrag moms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Region Halland ,0 0, , ,0 0, ,0 0, Lt-bidr F080 -o Laholm 0, , ,7 0, , ,7 0, Just interna poster -399,6 388,4-11,2 0,0 0,0 0,0-11,2 ÖVRIGT , , , , , , ,9 SZI I V I N t A G N$ VERK A 1 > $4 823w47, 3 ' M , 47Q022 kj,q 1IT228 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETERTOTALT Belopp i tkr SUMMA LK och ÖVR VERKSAMH , , , , , , ,4 SUMMA KONSULT & STÖD , , , , ,0 0, ,2 SUMMA GEMENSAM VERKSAMH , , , , ,7 0, ,8 SUMh1A;LT t "u7jktls0(ycve KS 1 8&724 $18079r 94,8 y, ' $'4 118w0 454 Bokslut2006 Sida 1

12 Landstinget Halland Claes-Göran Klittby Landstingskontoret Tfn caes-goran. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer Landstingsstyrelsen Bokslut 2006 för Konsult och stöd Sammanfattning Konsult & Stöd verksamhet omfattar Landstingsfastigheter, Landstingshälsan, Landstingsupphandling och Administrativt stöd. Sammantaget redovisas ett positivt resultat för 2006 på 6,3 mnkr att jämföra med ett överskott på 4,8 mnkr under Under 2006 har även lönekonsulterna landstingets samlade IT-organisation samt beredskapsenheten ingått i Konsult och Stöds (K&S) verksamhetsområde. På grund av den nya nämnds- och förvaltningsstrukturen som träder i kraft upphör K&S som förvaltning. En stor del av medarbetarna går över till det nybildade Landstingskontoret, ytterligare en stor del av medarbetarna går till Närsjukvården Landstinget Halland. Dessutom går några medarbetare över till Länssjukhuset och några till Psykiatrin i Halland. Måluppfyllelse Måluppfyllelse i förhållande till definierade mål i verksamhetsplan procent av kunderna skall uppleva att rätt produkt till rätt kvalitet levereras i varje tjänst/funktion. Kundnöjdheten ska med anda ord motsvara 90 procent. o Framtagande av enkät för mätning av kundnöjdheten påbörjades under slutet av 2005 och hade som ambition att kunna användas Under våren 2006 ändrades delvis inriktning av förvaltningens framtida uppdrag varför det beslutades att för närvarande inte fortsätta arbetet med kundenkäter. Inom ramen för årliga överenskommelser bibehålla ekonomi i balans. o Målet är nått. I förvaltningens långsiktiga plan ingick att finansiera kommande generationsväxling med det överskott som erhållits under 2005 och Genomfört lönerevision med rätt kvalitet s enligt modellen chef medarbetare. o Uppföljningen delades in i två områden. 1) Avseende medarbetarsamtal med undertecknade handlingsplaner blev måluppfyllelsen 90% (resultatet inkluderar inte IT avdelningen då underlaget ej inkommit i Samtliga medarbetare skall ha en utvecklingsplan efter medarbetarsamtalet. Samtliga medarbetare skall ha haft ett lönesamtal mellan "fyra ögon" med utgångspunkt från överenskomna lönekriterier. 1(3) se

13 tid). Fler medarbetarsamtal än 90 procent har genomförts men i de fall saknas individuell handlingsplan. 2) Avseende lönesamtal med utgångspunkt från överenskomna lönekriterier uppfylldes målsättningen. Landstingsfastigheter Landstingsfastigheter uppvisar ett resultat om 0,4 mnkr. Både intäkter och kostnader överskrider budgeterad nivå. Nettoavvikelserna ryms dock inom totalramen. Främsta orsaken till budgetavvikelsen är engångshyror vilka inte budgeteras. Resultatet påverkas inte då intäkterna matchas av motsvarande kostnader. Mediakostnader är en stor del av Landstingsfastigheters driftsbudget har delvis på grund av gynnsamma elpriser samt mild väderlek inneburit att kostnaderna för media minskat, vilket skapat utrymme för ökat långsiktigt fastighetsunderhåll kommer kostnaden för media sannolikt att öka då priserna inte är lika gynnsamma som Landstingsfastigheter har under 2006 genomfört investeringar i form av ny-, till- och ombyggnation för 220,2 nmkr. Landstingshälsan Resultatet för 2006 visar ett överskott på 373 tkr, en resultatförbättring på 818 tkr i förhållande till 2005 som innebar ett underskott på 445 tkr. Landstingshälsans huvudsakliga mål även detta år har varit att fördjupa kunddialogen och få en bättre balans i ekonomin. Vissa personalreduceringar har gjorts under året, detta har skett genom att inte återbesätta de tjänster som blivit vakanta då ordinarie befattningshavare slutat. Under 2006 har avtal tecknats med alla förvaltningar med volymer som både säljare och kund är bundna av. Utnyttjandegraden i de interna avtalen är under året 100 procent med en spridning på procent. Landstingsupphandling Resultatet för Landstingsupphandling är ett överskott på 720 tkr. Överskottet beror dels på att tjänsten som upphandlingschef ej upprätthållits på heltid under hösten, dels på att planerad nyrekrytering under året ej skett. Under 2006 har landstingsupphandling arbetat med att utforma gemensamma mallar för olika upphandlingsformer. Syftet är att både landstinget och leverantörer/entreprenörer skall arbeta med tydligt upphandlingsunderlag som leder till tydliga beställningar, anbud och avtal. 2 (3)

14 En förstudie har påbörjats under slutet av 2006 som har till syfte att klargöra samband/samordning av upphandling, beställningsservice och förrådsverksamhet. Förstudien sker i samarbete med landstingsservice. Administrativt stöd Administrativt stöd finansieras genom avtal med beställande förvaltningar. För 2006 redovisas ett positivt resultat på 4,8 mnkr, jämfört med ett överskott på 4,6 mnkr under Organisationen som har funnits i två år upphör nu att gälla från och med och går nu främst i över det nya Landstingskontoret samt den nya förvaltningen för Närsjukvården Landstinget Halland. Överskottet består till viss del av ännu icke utnyttjade medel för verksamhets- och kompetensutveckling samt av vakanser som inte ersatts under året. Tdrbjörn Svanber Förvaltningschef Bilagor Delårsbokslut Landstingsfastigheter Delårsbokslut Landstingsupphandling Delårsbokslut Landstingshälsan Delårsbokslut Administrativt stöd Personalredovisning 3 (3)

15 G Landstinget Halland Konsult och Stöd RESULTAT 2006 exkl förvaltningsinterna poster Utfall 2005 Utfall 2006 Budget Avvik (tkr) Patientavgifter 0,3 0,6 0,0 0,6 Intäkter såld vård 369,9 368,8 0,0 368,8 Övriga intäkter , , , ,6 Verksamhetens intäkter , , , ,0 därav externt , , , ,3 därav internt LT , , , ,7 Personalkostnad (-) , , , ,5 Material, varor (-) -512,4-656,2-546,1-110,1 Tjänster, material (-) , , , ,4 Ers/avg tjänst/bidrag (-) -303,5-324, ,9 688,8 Avskrivningar (-) -537,5-491,5-623,0 131,5 Verksamhetens kostnader , , , ,8 därav externt (-) , , , ,6 därav internt LT (-) , , , ,2 Verksamhetens nettokostnader , , , ,3 Finansiering intäkter , , ,4 0,0 Finansiering kostnader (-) , , ,1 5,9 Summa finansiering , , ,7 5,9 därav externt 4,9-3,0 0,0-3,0 därav internt LT , , ,7 8,9 Årets resultat 4 799, ,1 0, , / Resultaträkninh 2006KOS.xls / RR kos exkl FOintem

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Landstinget Halland 2008-11-18 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Dokumentation av

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-02-21 Ls060240-1 _ a 0(5 01312 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn 035-13 48 90 kristia

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Hälsa Sjukvård Tandvård Viktigt med en strategisk agenda Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer