Tjänsteskrivelse s 4. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse s 4. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2006."

Transkript

1 G Landstinget Halland ANC( OSt3 Tjänsteskrivelse s a Datum Diarienummer Ls Landstingskontoret Jan-Ove Karlsson, ekonomisekr Ekonomiavdelningen Tfn jan-ove. land.se Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens årsredovisning 2006 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen Sammanfattning Landstingsstyrelsens ansvar är att bereda ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och verkställa fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens roll är också att understödja samråd och samverkan med intressenter och aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Året har präglats av utvecklingsarbete, beslut och införande av Vårdval Halland ersättningsmodell för närsjukvården. Landstingsfullmäktige fattade i april beslut om att införa modellen den 1 januari 2007 och i juni 2006 togs ytterligare beslut kring tillämpningsföreskrifter med mera. Under året har det fattats beslut om den nya förtroendemannaorganisationen som gäller från och med Förtroendemannaorganisationen tar sin utgångspunkt i hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård. Den innebär ett tydliggörande av landstingsstyrelsen roll som finansiär och ansvarig för hälsooch sjukvårdsutbudet. En översyn av hälso- och sjukvårdsstrukturen har genomförts. Underlaget kommer att utgöra ett av flera underlag för den fortsatta utvecklingen av hälsooch sjukvårdsutbudet i Halland. Under landstingsstyrelsens är det ekonomiska ansvaret uppdelat i landstingsstyrelsens egentliga verksamhet, konsult & stöd och landstingsgemensam verksamhet. För de tre ansvaren redovisas ett positivt resultat på 29,3 nmkr. För landstingsstyrelsens egentliga verksamhet och Konsult & stöd redovisas ett positivt resultat på 41 =kr. Överskottet består till största del av 1 (8)

2 ej utnyttjade medel för strategisk utbildningssatsningar ökande intäkter för skogsavverkning lägre administrativa kostnader inom förvaltningen Konsult & stöd lägre kostnader för tandvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som omfattar uppsökande och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid. För den landstingsgemensamma verksamheten redovisas ett negativt resultat på 11,7 mnkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader med anledning av nya försäkringstekniska antaganden över ränta och livslängd. Landstingsstyrelsens egentliga verksamhet Landstingsstyrelsens egentliga verksamhet redovisade ett positivt resultat på 34,7 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,5 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. ÅR 2006 Verksamhet UTFALL BUDGET Avvik Kostn Intäkt Kostn Intäkt Arvoden o ers till förtroendemän -14,5 0-16,4 0 1,9 Koncerövergripande verksamheter -195,0 19,4-224,6 9,2 39,8 Varav: Strategisk utbildn.satsning och Utveckling -25,0 1,3-39,0 0,1 15,2 - Centrala IT-anslag -38,6 0,2-47,4 0 9,0 - Trafikfrågor och skogsförvaltning -78,1 10,0-79,9 2,6 9,2 - Övr anslag o bidrag -53,4 8,0-58,3 6,5 6,4 Central förvaltning -57,3 88,6-58,6, 88,5 1,4 Landstingsbidrag 0 193, ,5 0,0 Summa -266,8 301,5-299,6 291,1 43,2 Arvode och ersättning till förtroendemän Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas för arvode till förtroendemän, utredningsresurser och utbildningsanslag. Anslaget för extern förtroendemannautbildning som de politiska partierna disponerar och som avser hela mandatperioden redovisar ett överskott för år 2006 på 0,2 mnkr. Koncernövergripande verksamhet För landstingsstyrelsens koncernövergripande verksamheter redovisas ett överskott om 39,8 mnkr. Strategisk utbildningssatsning och utveckling Landstingsstyrelsen avsätter årligen medel för strategisk utbildningssatsning och utveckling. För 2006 redovisas ett överskott om 15,2 mnkr varav utbildningssatsningen redovisar ett överskott om 10,7 mnkr. Överskottet beror på att inte alla planerade aktiviteter hunnit genomföras under kalenderåret. 2 (8)

3 Strategisk utbildningssatsning Utbildningsinsatser har genomförts som ett led i landstingets ansvar för allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring för läkare och kliniska utbildningsplatser för sjuksköterskor. För att stödja personalförsörjningen inom viktiga specialistområden har 24 sjuksköterskor vidareutbildas. Sjuksköterskorna får under utbildningstiden studieersättning. Under sommaren har tandläkarstuderande praktiserat inom folktandvården och drygt 50 ungdomar har fått pröva att arbeta inom landstingets verksamhet. Landstinget har medverkat vid ett flertal olika mässor för att marknadsföra landstinget som arbetsgivare. Genom ekonomiskt stöd har tre läkare från Polen kunnat rekryteras och läkare boende i Halland med en utländsk utbildning har kunnat genomföra nödvändig praktik för att sedan kunna få svensk legitimation. Under 2006 har ett ledarutvecklingsprogram för befintliga chefer avslutats och en ny omgång har påbörjats. Det gäller även ledarutvecklingsprogram för medarbetare med intresse för ett framtida ledarskap - "Plantan". Cirka 20 personer deltog vid varje program, som till stora delar är inriktade på personlig utveckling med bland annat coachande förhållningssätt. Ett hundratal chefer, uppdelat på två omgångar, har genomgått högskoleutbildning omfattande fem poäng inom ämnet ledarskap för verksamhetsutveckling. Ett mentorprogram riktat till chefer avslutades under Två projektledarutbildningar som har vänt sig både till chefer och till medarbetare som arbetar med olika typer av projekt har genomförts. Genom samverkan med Region Halland har chefer och medarbetare inom landstinget kunnat genomgå utbildning i samtal som verktyg och delta i ledarutvecklingsprogram. Kortare utbildningar riktade till chefer har skett inom områdena medarbetarsamtal, lönesamtal, kontakter med massmedia, lagar och avtal inom arbetsrätt, ekonomihantering och utveckling av grupp och ledare. En ny landstingsgemensam arbetsmiljöutbildning riktad till chefer och skyddsombud har startats och under 2006 har fyra omgångar genomförts. Strategin - Hälsa på arbetsplatsen - har uppdaterats och olika aktiviteter inom arbetsmiljöområdet har fått ekonomiskt stöd. Cirka 150 medarbetare har deltagit i aktivitet inom j ämställdhetsområdet. Utveckling Utvecklingen av ersättningsmodellen för närsjukvården Vårdval Halland pågick under hela året. Hallänningens behov och eget val ska få större genomslag i vården. Utvecklingsarbetet har bedrivits processinriktat där de förtroendevalda varit delaktiga i utvecklingsarbetet tidigt och kontinuerligt i processen. Landstingsfullmäktige fattade i april beslut om att införa modellen 3 (8)

4 från och med den 1 januari Och i juni togs ytterligare beslut kring tillämpningsföreskrifter, ekonomiska koncernregler för egenregiverksamhet med mera. Under hösten har ett stort arbete lagts ned för att ackreditera och skriva överenskommelser med vårdaktörer, förbereda den ekonomiska hanteringen och hallänningens val. Inför starten av Vårdval Halland har det genomförts en lång rad av kommunikationsinsatser till olika målgrupper som har varit i behov av information. Hallänningarna har fått information på många olika sätt, till exempel via personliga brev, webbinformation, broschyrer och annonser. Ett temanummer av personaltidningen Ginsten gjordes under hösten. Under året har arbetet fortsatt för att möta vårdgarantins intentioner bland annat genom utbildning i metoden Bra mottagning, möjlighet att ge patienten en tid direkt i samband med beslut om besök och behandling samt extra mottagningar och operationer. Detta har lett till att tillgängligheten förbättrats, men ett behov av ytterligare insatser finns. Resultatet av de åtgärder som genomförts för en förbättrad tillgänglighet ses tydligast i kortare väntetid. Under 2006 har arbetet intensifierats med att djupare analysera hallänningens behov av hälso- och sjukvård och en kartläggning av "behovsprocessen". Under hösten utvecklades ett nytt styrdokument som talar om vilket utbud, uppdrag och ersättning som ges för den totala hälso- och sjukvården i länet kallat "Hälso- och sjukvårdsutbud för hallänningen" (HSU). Landstingsstyrelsen tog beslut om HSU 2007 i december månad. Arbetet kommer att bedrivas processorienterat och en första fullständig process kommer att genomföras under 2007, för att leda fram till en HSU I denna process ingår dialog med de nya driftstyrelserna, planeringsberedningen och de lokala nämnderna. En utredning pågår om hälso- och sjukvårdsstrukturen i den somatiska specialistvården, med hjälp av en konsult från Helseplan. Första steget i detta arbete innebar en kartläggning av somatisk länssjukvård och definition av akutsjukhus. Steg 2 och 3, som kan förväntas vara klara i början av 2007, kommer att innehålla analys samt konsultens förslag till förändrad struktur av den somatiska specialistvården. Utvecklingen av primär- och sekundärklassificering av den slutna vården har fortsatt under året. Därtill har en ekonomisk uppföljnings gjorts på patientnivå. Underlaget ligger till grund för att bedöma vilken ersättning sjukhusens ska få. I enlighet med landstingets övergripande mål och strategier fortgår arbetet med att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Frågan handlar sammanfattningsvis om att det i hela hälso- och sjukvården ska finnas rutiner och struktur för stöd till patienter avseende de största riskfaktorerna för ohälsa, dvs. tobaksbruk, riskbruk av alkohol, övervikt/fetma samt brist på fysisk aktivitet. 4 (8)

5 Beslut om att införa en gemensam sammanhållen journal och ett e-arkiv, som omhändertar tidigare journaldata togs under året. Beslutet innebär att det ska bli säkrare och enklare för patienten och mer rationellt för vården. Centrala IT-anslag Landstingsgemensamma kostnader som drift och underhåll av landstingets datanät, datahotellkostnader, utvecklings- och servicekostnader för landstingsgemensamma stödsystem, programhyror m m samt kapitalkostnader för gemensamma IT-investeringar redovisas under Centrala IT-anslag. Centrala IT-anslag redovisade ett överskott om 9 mnkr. Överskottet beror till största delen på att Mindre användning av externa konsulter Avtal förhandlats fram till lägre kostnad Ej ianspråktagna utvecklingsmedel för personalsystemet Kapitalkostnaderna understeg budget med 1,3 mnkr på grund av att investeringstakten varit lägre än budgeterat. Skogsförvaltning och trafikfrågor Skogsförvaltningen redovisar resultat om 9,6 nmkr vilket är 7,6 nmkr bättre än budget. Det positiva resultatet är en direkt följd av stormen Gudrun. Den upparbetade virkesmängden under år 2006 motsvarar ca 6 normalårsavverkningar. Under 2006 har det skett en återföring av driftbidrag på 1,3 mnkr avseende år 2005 från Hallandstrafiken. Ovriga anslag och bidrag Övriga anslag och bidrag redovisar ett överskott på 6,4 mnkr. Tandvård med ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen som omfattar uppsökande och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid redovisar ett totalt överskott om 3,9 mnkr. Marknadsföringen av sjukvårdsupplysningen fortsatte även under 2006 för att se till hallänningarna hittar rätt inom vården. Under hösten har det släppts en ny version av intranätet Lina och landstingets externa webbplats. Central förvaltning Central förvaltning redovisar ett överskott om 1,4 mnkr bland annat beroende på lägre kapitalkostnader. Den största utgiftsposten är köp av administrativt stöd från Konsult & stöd. 5 (8)

6 Investeringar Central förvaltningens och Landstingsgemensamma investeringsutgifter uppgick till 7,8 mnkr med en budgetavvikelse på 5,7 mnkr. Landstingsgemensamma investeringsutgifter uppgick till 6,4 mnkr fördelat bland annat på: VIS-projektet 3,3 mnkr Landstingsgemensamma IT-funktioner 1,3 mnkr SAN central lagringslösning 0,6 mnkr PLATINA 0,6 mnkr Under innevarande år har det köpts in personaldatorer för 13,8 mnkr för uthyrning till landstingsanställda. Konsult & stöd Konsult & stöds verksamhet visar ett positivt resultat om 6,3 nmkr för år Budget Resultat Landstingsfastigheter 291,9 0,4 Landstinqshälsan 12,2 0,4 Landstinqsupphandlinq 6,4 0,7 Administrativt stöd 98,4 4,8 Summa 409,0 6,3 Landstingshälsan redovisar ett positivt resultat om 0,4 mnkr. Orsaken är bland annat att debiteringsgraden per medarbetare stigit samtidigt som vissa personalreduceringar gjorts genom att inte återbesätta tjänster som blivit vakanta. Överskottet inom administrativt stöd beror på ej utnyttjade medel för kompetensutveckling och på att vakanta tjänster inte tillsatts i avvaktan på den nya organisationen. Förvaltningen Konsult & stöd som funnits i två år upphör att gälla från och med 1 januari Ytterligare information finns i bilagd rapport från Konsult & stöd. Landstingsgemensam verksamhet Landstingsgemensam verksamhet redovisar ett negativt resultat om 11,7 mnkr. Gemensam verksamhet omfattar bland annat pensioner, högkostnadsskydd såsom frikort inom sjukvården, ansvarsförsäkring, internränta, medel för oförutsedda behov och diverse andra gemensamma kostnader och intäkter som redovisningstekniskt redovisas under landstingsstyrelsens verksamheter eftersom de är av landstingsgemensam karaktär och inte kan härledas till en viss verksamhet. Landstingsfullmäktig i november 2005 beslöt att en särskild engångsinsats skulle ske för att erbjuda vård till patienter enligt den nationella vårdgarantin. Insatserna för att minska köerna skulle pågå till halvårsskiftet Satsningen uppgick till 8,7 mnkr för år 2006 och till 10,3 mnkr år (8)

7 De pensionskostnader som redovisas under landstingsgemensamma kostnader redovisar totalt ett underskott mot budget med 35 mnkr. För 2006 finns ett nytt pensionsavtal. En förändring i det nya avtalet är att den förmånsbestämda pensionen utgår först när årslönen uppgått till 7,5 inkomstbasbelopp istället för förhöjt prisbasbelopp. Denna förändring får en positiv engångseffekt för pensionskostnaderna år Vid beräkning av pensionsskuld används försäkringstekniska antaganden över ränta och livslängd. En räntejustering på 0,5 procent skedde i beräkningen till delårsbokslutet i augusti vilket innebar en extra kostnad för En ändring av beräkningarna väntas också ske under 2007 som medför att medellivslängden kommer att öka. Landstingen i Sverige har beräknat denna kostnad i bokslutet för För Halland är denna förändring beräknad till 10 procent av pensionsskulden vilket innebär 46 mnkr som ingår i kostnaden för året. En ytterligare faktor som påverkar pensionskostnaderna är att en slutlig överenskommelse skall ske med länets kommuner avseende pensioner för den personal som överfördes till kommunen vid Ädelreformen. Denna skuld till kommunen är bokförd 2006 vilket innebär en merkostnad på ca 7,5 mnkr i bokslutet Förändringar av skulder till de anställda för intjänad men ej uttagna ersättningar avseende semester, övertid samt jour och beredskap innebär en positiv budgetavvikelse med 2,5 mnkr. I samband med årsavstämning av arbetsgivaravgifter med mera redovisas en positiv budgetavvikelse med 3,0 mnkr. Kostnaderna för högkostnadsskyddet har ökat marginellt jämfört med föregående år, och uppgår till 69,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för vård av asylsökande flyktingar har minskat under året. Jämfört med budget redovisas ett överskott med 3,2 =kr. Det schablonberäknade statsbidrag som utgår från staten har under 2006 finansierat den vård som skett av flyktingar. Enligt erhållen prognos i september 2006 för patientförsäkringens premieskuld så beräknades årets ökning bli lägre än budgeterat belopp. Årsuppgiften innebar ett överskott med 2,1 mnkr. Ökningen blev därmed något högre jämfört med de senaste två åren. Fastighetsavskrivningar ger ett överskott om 2 mnkr. Anslag för prisreglering regionavtal, diverse kostnader och oförutsedda utgifter som inte utnyttjats under året redovisar överskott om 9,8 mnkr. Under året har skogsegendom samt en bostadsrättslägenhet sålts. Försäljningarna innebar en realisationsvinst med 1,6 mnkr. 7 (8)

8 Centralt redovisade läkemedelskostnader omfattar avtal dosdispensering, läkemedel receptuttag riksslask och en buffertpost. Anslaget visar ett överskott om 4,8 mnkr vilket motsvarar ungefär buffertposten. Revisionsverksamheten Utfallet för förtroendemanna- och fackrevision blev enligt budget. Framtid Landstingsstyrelsens insatser framöver kommer att fortsätta att inriktas mot att utveckla och förbättra insatserna för länets invånare och öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. En ekonomi i balans är en förutsättning för att tillgodose invånarnas behov. Den nya förtroendemannaorganisationen innebär ett tydliggörande av landstingsstyrelsens roll som finansiär och ansvarig för att se till att hallänningarna får sina behov tillgodosedda. Den nya förtroendemannaorganisationen ställer hav på annat arbetssätt där de lokala nämnderna ska tydliggöra invånarnas behov av hälso- och sjukvård och där styrelserna för sjukhusen, närsjukvården och externa leverantörer får uppdragen i den årliga planen för hälso- och sjukvårdsutbudet (HSU). Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att vidare utveckla Vårdval Halland och påbörja utvecklingen av nya styrformer och ersättningsmodeller för länssjukvården. Catarina Dahlöf Landstingsdirektör 8 (8)

9 Boksl06grov Landstingskontoret Bilaga 1 Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F070 (H-TITEL 1, 7 och 8) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, CENTRAL FÖRVALTNINGEN-O ÖVR VERKSAMHET Belopp i tkr K tfts, MU4 cte. 'tyff '-. o fr1 e, t ntalstf ~a vrkefse., ARVODEN OCH ERS TILL FÖRTROENDEMÄN M M 4101 Förtroendemannautbildn -18,7 0,0-18,7-313,0 0,0-313,0 294, Extern förtroendemutb. -810,7 0,0-810, ,0 0, ,0 255, Lt - möten -2350,2 0,0-2350,2-2885,0 0,0-2885,0 534, Arvoden till förtro män ,5 0, , ,0 0, ,0 720, Lt-komm partistöd -5637,4 0,0-5637,4-5638,0 0,0-5638,0 0, Etikkommittä -39,1 0,0-39,1-167,0 0,0-167,0 127,9 Summa ,6 0, , ,0 0, ,0 1933,4 KONCERNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER A) STRATEGISK UTBILDNINGSSATSNING OCH UTVECKLING 1081 Kompetensutv Hälso o sju ,6 702,0-729, ,0 0, ,0 970, Grund o vidarareutbildn ,2 0, , ,0 0, , , Särskilda anslag -180,0 111,4-68,6-416,4 0,0-416,4 347, Personalåtg/pensioner ,3 0, ,3-1447,0 0,0-1447,0 0, Chefsutbildning -274,7 0,0-274,7-378,0 0,0-378,0 103, Personalplanering LS -633,4 0,0-633,4-634,0 0,0-634,0 0, Drg-projekt -618,3 0,0-618,3-1696,0 0,0-1696,0 1077, FoU o styrmod Iv-prof -2431,5 1,0-2430,5-2954,0 0,0-2954,0 523, Proj FoU inom sjukv ,3 283,8-893,6-870,0 0,0-870,0-23, Utbildning läkemedel ,8 0, , ,5 0, ,5 106, Prov kvinnomisshandel -96,1 0,6-95,5-210,0 0,0-210,0 114, Samverkansprojekt -677,5 131,1-546,4-1805,0 0,0-1805,0 1258, Miljöinsatser -283,4 27,1-256,3-341,0 51,0-290,0 33, Psykoter.behandling -549,7 31,8-517,9-557,6 0,0-557,6 39,7 Summa ,9 1289, , ,5 51, , ,5 B) CENTRALA IT-ANSLAG 8472 IIT - verksamhet ,5 150, , ,0 0, ,0 9007,4 Summa ,5 150, , ,0 0, ,0 9007,4 C) TRAFIKFRÅGOR 0 SKOGSFÖRVALTNING 7906 Hallandstrafiken AB ,7 0, , ,0 0, , , Anslag till högskola -590,0 0,0-590,0-590,0 0,0-590,0 0, Skogsbruk -373,7 9999,0 9625,3-600,0 2584, ,0 7641,3 Summa , , , , , , ,6 D) ÖVRIGA ANSLAG - OCH BIDRAG 8872 Informationsverksamh -5019,1 93,9-4925,2-4924,0 0,0-4924,0-1, Läkemedelskommitten -4912,2 11,3-4900,9-5357,0 0,0-5357,0 456, Tandvård , , , , , , , Smittskyddsverksamhet -2019,6 0,0-2019,6-2122,3 0,0-2122,3 102, Strama-projekt -40,6 0,0-40,6-60,0 0,0-60,0 19,4 08:07Bokslut2006 Sida 1

10 Boks106grovKos Landstingskontoret Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F075 (H-TITEL 1, 7 och 8 ) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 Bilaga 1 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, KONSULT & STÖD Belopp i tkr BE ÄE / USR `S H i Tl tx A L 11~Go t 4 ~B~UD `E 2fl 6 2Netto K o haci fre äkte^, ettg `t ~; s T.intäktert7 I r.. KONSULT & STÖD ADM 8500 Kos förvaltledning ,5 3201,4 859,9-3201,2 3201,2 0,0 859, Kos ekonomiavd , ,7 1251, , ,8 0,0 1251, Kos informationsavd -4912,4 5094,0 181, ,3 4913,3 0,0 181, Kos IT-avd , ,4 1287, , ,3 0,0 1287, Kos Nämnd och kansli -8472,6 8728,7 256,1-8729,4 8729,4 0,0 256, Kos personalavd , ,4 357, , ,5 0,0 357, Kos planering och utv.avd , ,4 652, , ,4 0,0 652,9 Summa , ,0 4846, , ,9 0,0 4846,5 LANDSTINGSFASTIGHETER 7700 Landstingfastigheter , ,3 415, , ,5 0,0 415,4 Summa , ,3 415, , ,5 0,0 415,4 LANDSTINGSHÄLSAN 8550 Landstingshälsan , ,6 373, , ,2-27,8 401, Instrumentbank LT-hälsar -33,3 11,7-21,6-33,9 61,7 27,8-49,4 Summa , ,3 352, , ,9 0,0 352,0 LANDSTINGSUPPHANDLING 8560 I Landstingsupphandling -5714,6 6434,9 720,3-6433,7 6433,7 0,0 720,3 Summa -5714,6 6434,9 720,3-6433,7 6433,7 0,0 720,3 TO'IALT%OI{SU47, r fb3 ;, 5 ~ '&334'2 ' ,0 k ~ D, ~- 00 ~"~ $ t 6, :08Bokslut2006 Sida 1

11 Finansgrov Landstingskontoret Bilaga 2 Ekonomiavdelningen JÄMFÖRELSETAL FÖR F080 (H-TITEL 9 ) Ek sekr Jan-Ove Karlsson BOKSLUT 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETER, GEMENSAM VERKSAMH GEMENSAM VERKSAMHET Belopp i tkr BE AE / VERKSAMH UTFALL 2006 BUDGET 2006 Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Avvikelser 9000 Pens förf d befattn hav ,3 0, , ,0 0, , , Förändr av pensio skuld ,9 0, , ,0 0, , , Förändr av person skuld ,0 0, , ,0 0, , , Pers förs avg LPAK ,5 0, , ,0 0, , , Korr av arb giv avg 2 969,7 0, ,7 0,0 0,0 0, ,7 PENSIONS/PERSONALKOSTN ,0 0, , ,0 0, , , Högkostn skydd ,2 0, , ,0 0, ,0 479,8 HÖGKOSTNADSSKYDD ,2 0, , ,0 0, ,0 479, IFörsäkr premier ,0 0, , ,0 0, , ,0 FÖRSÄKRINGSPREMIER ,0 0, , ,0 0, , , I Internräntalavskrivn , , , , , , ,5 INTERN RÄNTA / AVSKRIVN , , , , , , , Oförutsedda utg 0,0 0,0 0, ,0 0,0-1000, , Priv vårdgivare , ,2 607,0-919,0 919,0 0,0 607, Ers Invandrarverket -6536,2 6807,5 271, ,0 8000,0-3000,0 3271, Läkemedelskostnader ,4 0, , ,7 0, ,7 4762, Tillgäng) o samme proj 0,0 0,0 0,0-8800,0 0,0-8800,0 8800, Oförd avskr tillgång , , , , ,0 0, , Vårdgarantisatsning -8827,6 139,9-8687,7 0,0 0,0 0,0-8687, Fastighetsreglering 0, , ,7 0, , ,0 3, Avkastningskrav 0, , ,9 0, , ,0 57, Statsbidrag moms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Region Halland ,0 0, , ,0 0, ,0 0, Lt-bidr F080 -o Laholm 0, , ,7 0, , ,7 0, Just interna poster -399,6 388,4-11,2 0,0 0,0 0,0-11,2 ÖVRIGT , , , , , , ,9 SZI I V I N t A G N$ VERK A 1 > $4 823w47, 3 ' M , 47Q022 kj,q 1IT228 LANDSTINGSSTYRELSENS VERKSAMHETERTOTALT Belopp i tkr SUMMA LK och ÖVR VERKSAMH , , , , , , ,4 SUMMA KONSULT & STÖD , , , , ,0 0, ,2 SUMMA GEMENSAM VERKSAMH , , , , ,7 0, ,8 SUMh1A;LT t "u7jktls0(ycve KS 1 8&724 $18079r 94,8 y, ' $'4 118w0 454 Bokslut2006 Sida 1

12 Landstinget Halland Claes-Göran Klittby Landstingskontoret Tfn caes-goran. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer Landstingsstyrelsen Bokslut 2006 för Konsult och stöd Sammanfattning Konsult & Stöd verksamhet omfattar Landstingsfastigheter, Landstingshälsan, Landstingsupphandling och Administrativt stöd. Sammantaget redovisas ett positivt resultat för 2006 på 6,3 mnkr att jämföra med ett överskott på 4,8 mnkr under Under 2006 har även lönekonsulterna landstingets samlade IT-organisation samt beredskapsenheten ingått i Konsult och Stöds (K&S) verksamhetsområde. På grund av den nya nämnds- och förvaltningsstrukturen som träder i kraft upphör K&S som förvaltning. En stor del av medarbetarna går över till det nybildade Landstingskontoret, ytterligare en stor del av medarbetarna går till Närsjukvården Landstinget Halland. Dessutom går några medarbetare över till Länssjukhuset och några till Psykiatrin i Halland. Måluppfyllelse Måluppfyllelse i förhållande till definierade mål i verksamhetsplan procent av kunderna skall uppleva att rätt produkt till rätt kvalitet levereras i varje tjänst/funktion. Kundnöjdheten ska med anda ord motsvara 90 procent. o Framtagande av enkät för mätning av kundnöjdheten påbörjades under slutet av 2005 och hade som ambition att kunna användas Under våren 2006 ändrades delvis inriktning av förvaltningens framtida uppdrag varför det beslutades att för närvarande inte fortsätta arbetet med kundenkäter. Inom ramen för årliga överenskommelser bibehålla ekonomi i balans. o Målet är nått. I förvaltningens långsiktiga plan ingick att finansiera kommande generationsväxling med det överskott som erhållits under 2005 och Genomfört lönerevision med rätt kvalitet s enligt modellen chef medarbetare. o Uppföljningen delades in i två områden. 1) Avseende medarbetarsamtal med undertecknade handlingsplaner blev måluppfyllelsen 90% (resultatet inkluderar inte IT avdelningen då underlaget ej inkommit i Samtliga medarbetare skall ha en utvecklingsplan efter medarbetarsamtalet. Samtliga medarbetare skall ha haft ett lönesamtal mellan "fyra ögon" med utgångspunkt från överenskomna lönekriterier. 1(3) se

13 tid). Fler medarbetarsamtal än 90 procent har genomförts men i de fall saknas individuell handlingsplan. 2) Avseende lönesamtal med utgångspunkt från överenskomna lönekriterier uppfylldes målsättningen. Landstingsfastigheter Landstingsfastigheter uppvisar ett resultat om 0,4 mnkr. Både intäkter och kostnader överskrider budgeterad nivå. Nettoavvikelserna ryms dock inom totalramen. Främsta orsaken till budgetavvikelsen är engångshyror vilka inte budgeteras. Resultatet påverkas inte då intäkterna matchas av motsvarande kostnader. Mediakostnader är en stor del av Landstingsfastigheters driftsbudget har delvis på grund av gynnsamma elpriser samt mild väderlek inneburit att kostnaderna för media minskat, vilket skapat utrymme för ökat långsiktigt fastighetsunderhåll kommer kostnaden för media sannolikt att öka då priserna inte är lika gynnsamma som Landstingsfastigheter har under 2006 genomfört investeringar i form av ny-, till- och ombyggnation för 220,2 nmkr. Landstingshälsan Resultatet för 2006 visar ett överskott på 373 tkr, en resultatförbättring på 818 tkr i förhållande till 2005 som innebar ett underskott på 445 tkr. Landstingshälsans huvudsakliga mål även detta år har varit att fördjupa kunddialogen och få en bättre balans i ekonomin. Vissa personalreduceringar har gjorts under året, detta har skett genom att inte återbesätta de tjänster som blivit vakanta då ordinarie befattningshavare slutat. Under 2006 har avtal tecknats med alla förvaltningar med volymer som både säljare och kund är bundna av. Utnyttjandegraden i de interna avtalen är under året 100 procent med en spridning på procent. Landstingsupphandling Resultatet för Landstingsupphandling är ett överskott på 720 tkr. Överskottet beror dels på att tjänsten som upphandlingschef ej upprätthållits på heltid under hösten, dels på att planerad nyrekrytering under året ej skett. Under 2006 har landstingsupphandling arbetat med att utforma gemensamma mallar för olika upphandlingsformer. Syftet är att både landstinget och leverantörer/entreprenörer skall arbeta med tydligt upphandlingsunderlag som leder till tydliga beställningar, anbud och avtal. 2 (3)

14 En förstudie har påbörjats under slutet av 2006 som har till syfte att klargöra samband/samordning av upphandling, beställningsservice och förrådsverksamhet. Förstudien sker i samarbete med landstingsservice. Administrativt stöd Administrativt stöd finansieras genom avtal med beställande förvaltningar. För 2006 redovisas ett positivt resultat på 4,8 mnkr, jämfört med ett överskott på 4,6 mnkr under Organisationen som har funnits i två år upphör nu att gälla från och med och går nu främst i över det nya Landstingskontoret samt den nya förvaltningen för Närsjukvården Landstinget Halland. Överskottet består till viss del av ännu icke utnyttjade medel för verksamhets- och kompetensutveckling samt av vakanser som inte ersatts under året. Tdrbjörn Svanber Förvaltningschef Bilagor Delårsbokslut Landstingsfastigheter Delårsbokslut Landstingsupphandling Delårsbokslut Landstingshälsan Delårsbokslut Administrativt stöd Personalredovisning 3 (3)

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer