Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot Harriet Leppäniemi (s), tj ledamot Robin Nilsson (s), tj ledamot Peter Lundkvist (s), tj ledamot Sabah Larsson (s), tj ersättare Elin Johansson (v), tj ersättare Helge Lönnberg (ns), tj ledamot Christina Simonsson (c), tj ledamot Lage Hortlund (m), tj ersättare Förvaltningschef Hans Hansson Enhetschef Kultur Micael Jonsson 45-46, 53 p. 1 Fritidskonsulent Riitta Hovinen 48 Ungdomskonsulent Monica Hansson 48 Harriet Leppäniemi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen , kl Sekreterare Inger Westerlund Paragrafer Ordförande Anders Nyström Justerande Harriet Leppäniemi Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(16) Innehållsförteckning...Sid 45 Ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser Kompletterande åtgärd till VEP Utbildning - Hållbar jämställdhet den 14 oktober och 25 november Nolia City Skärgårdsinvesteringar Uppdragsavtal Folkets Husföreningen Delårsbokslut augusti Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN...14

3 3(16) 45 Ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser Dnr 09KFN53 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Rosvik IK:s ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser med motivering enligt nedanstående. Ärendebeskrivning Bakgrund Elpriser 2009 Rosvik IK har inkommit med ansökan om tillfälligt bidrag under 2009 på grund av ökade elpriser. Föreningen har samma avtal med PiteEnergi som Piteå Kommun vilket innebär att priserna för 2009 är 25 % högre än Prognosen för elpriset 2010 är idag % lägre jämfört med Varken kultur- och fritidsförvaltning eller fastighetskontoret har fått någon kompensation för ökade elkostnader Avtal Rosvik IK Då föreningen 2001 installerade en konstfrysanläggning i ishallen tecknades ett 15-årigt avtal med kommunen. I avtalet tar RIK på sig att ha ishallen öppen 1 okt 15 mars varje vinter. Kultur Fritid disponerar onsdagskvällar och en helgdag för träningstider till kommunens övriga ungdomslag. I avtalet framgår också att RIK ansvarar för samtliga driftskostnader för anläggningen. I de överläggningar mellan Piteå kommun och Rosvik IK som föregick den senaste överenskommelsen försäkrade företrädare för föreningen att de presenterade kalkylerna var realistiska och möjliga att hålla. Bidrag Rosvik IK RIK har stegvis fått förhöjt driftsbidrag för ishallen på grund av ökade elpriser och ökad elförbrukning och föreningen fick 2008, kr/år i driftsbidrag, enbart för hallen då konstfrysanläggningen togs i bruk fick RIK kr/år i bidrag. RIK sade 2005 upp avtalet för omförhandling, som slutade med att kultur- och fritidsnämnden anslog kr i ett engångsanslag samt ökade driftsbidraget till nuvarande nivå. Kultur- och fritidsförvaltning har för 2009 ett sparkrav på 1 mkr och ytterligare 1,5 Mkr 2010, dessutom har nämnden inte fått någon kompensation för höjda elpriser I detta pressade ekonomiska läge finns ingen möjlighet att tillmötesgå RIK:s äskande om höjt bidrag för Rosvik IK skriver i sitt äskande att om de inte får ett extra stöd under året tvingas de reducera verksamheten eller flytta den till Nolia och/eller LF Arena. Om föreningen avser reducera öppethållandet i ishallen mer än vad avtalet säger måste detta sägas upp för omförhandling snarast.

4 4(16) Om RIK vill flytta verksamhet till Nolia ishall måste de kontakta Piteå hockeyallians och komma överens om detta med dem. Att flytta verksamhet till LF Arena är inte möjligt då den anläggningen nyttjas fullt ut av PHC, MSSK-dam samt Piteå Konståkningsklubb. I det fall RIK inte nyttjar konstfrysanläggningen till vintern återgår bidraget för ishallen till den ursprungliga nivån kr/år. Nyttjas inte konstfrysanläggningen på längre sikt måste kommunen se över möjligheten att nyttja maskineriet på annan plats. sunderlag Ansökan från Rosvik IK

5 5(16) 46 Kompletterande åtgärd till VEP 2010 Dnr 09KFN55 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förändra konsthallsverksamheten i syfte att åstadkomma ramreducering på kr. Reducering görs genom uppsägning av hyresavtal och reducering med assistenttjänst vid konsthallen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i VEP att kultur- och fritidsnämndens driftram ska reduceras med sammanlagt 1.5 miljoner kronor. Nämnden har i förslag till kommunfullmäktige angivit åtgärder som ger 1 miljon kronor. Åtgärder för att minska driftramen på ytterligare 0.5 miljoner kronor ska således göras. De möjliga åtgärder som förvaltningen redovisat till nämnden kommer inte att hinna genomföras så att de ger helårseffekt. Förvaltningen återkommer därför med ett tidigare förslag innebärande att Konsthallen flyttas till Stadsbiblioteket. Reduceringen innebär att nuvarande lokal för Konsthallen sägs upp samt att assistenttjänsten dras in. Den totala reduceringen blir då tkr i utebliven hyreskostnad inklusive städ samt tkr i reducerad lönekostnad. Konsthallsverksamheten i Stadsbibliotekets lokaler kan komma att få följande konsekvenser. Konstpedagogens arbete består i dag av, förutom det rent konstpedagogiska arbetet, att hålla öppet i Konsthallen samt att svara för delar av administrationen. I framtiden kommer pedagogen att kunna syssla heltid med konstpedagogisk verksamhet såsom arbete i samverkan med skolan, att tillsammans med konstföreningen hänga utställningar, tillsammans med Konstföreningen och Stadsbiblioteket planera utställningsverksamheten samt även ansvara för utställningsverksamheten i övriga kommunala konsthallar (se nedan). Konstföreningen svarar i dag för öppethållande på lördagar och när Konsthallen har öppet röda dagar. De medverkar dessutom vid planering av kommande utställningar och programverksamhet samt medverkar ibland i att hänga utställningar. Dessutom är de ensamma ansvariga för en utställning per år. I framtiden kommer behovet av att hålla öppet lördagar och röda dagar att försvinna. Däremot kommer Konstföreningen att kunna bedriva övrig verksamhet på samma sätt som i dag. Konstintresserade/besökare kommer att kunna ta del av lika många utställningar som i dag. Närheten till centrum blir sämre och kanske kommer behållningen att bli annorlunda när konsten integreras med biblioteksverksamheten i stället för att den visas i en exklusiv yta som en egen Konsthall utgör. Däremot är inte sagt att det blir sämre än tidigare, det kan ju, beroende på hur man planerar, bli en mer spännande och utmanande miljö.

6 6(16) Det är ingen ju hemlighet att både nämnd och förvaltning i många år kämpat för att få en integrerad biblioteks- och konsthallsverksamhet till centrum. Det negativa i detta sammanhang är dels att nuvarande lokaler är en bit från centrum vilket minskar spontanbesöken dels att integreringen sker i befintliga lokaler vilket inte blir lika bra som om man redan från början kan planera en gemensam biblioteks- och konsthallsverksamhet. Av betydelse i sammanhanget är att antal besök i nuvarande Konsthall inte är imponerande. Man har inte nått upp till de besökssiffror som Konsthallen hade när den var på Storgatan i Krokodils nuvarande lokaler. Med Konsthallen integrerad med biblioteket kommer konsten att ses av en betydligt större publik till glädje för utställare och alla som arbetar med utställningsverksamheten. Utställningsverksamheten i biblioteket kan inte ges en egen exklusiv yta. Tavlor måste hängas från taket, på mobila väggar samt på fasta väggar på olika platser i bibliotekslokalerna. Det innebär att konstbesökaren måste röra sig över alla ytor i biblioteket. Installationer som skulpturer och liknande kan ställas ut på podier. En del podier och mobila väggar bör kunna placeras i Noliafoajén för att på så sätt exponeras för ännu fler människor. Både podier och mobila väggar kan tas in i biblioteket nattetid. På detta sätt så tillförs Noliafoajén ytterligare kvalité för restaurang- och konferensbesökare. Öppettiderna som biblioteket har är betydligt generösare än vad Konsthallen i dag kan erbjuda vilket gagnar konstverksamheten. Befintlig bibliotekspersonal ansvarar som nu för öppning och stängning vilket inte bör innebära något merarbete. Förrådslokaler kan erbjudas Konstverksamheten genom att ett rum som ligger i anslutning till biblioteket och som Nolia i dag disponerar men inte har användning för hyrs alternativt andra lokaler inom fastigheten. Kommunens samlade konstverksamhet samlas under konstpedagogen. De övriga konsthallarna är den redan befintliga i Öjebyns bibliotek samt den nya som kommer att öppnas under hösten i Studio Acusticums konsertlokalsfoajé. Den senare görs i ordning i samverkan med PNF för att ytterligare öka attraktiviteten för Studio Acusticum. Konstföreningen kommer att bjudas in att medverka i Studio Acusticums Konsthall på samma sätt som för nuvarande konsthall. Tillsammans med Piteå-Tidningen, Piteå Museum samt Krokodils konstverksamheter kommer Piteå att kunna erbjuda en stor och varierande utställningsverksamhet på alla nivåer och i alla smakriktningar. De 94.0 kronor som inte behöver nyttjas till den beslutade ramreduceringen föreslås nyttjas till dels hyra för det nya förrådsutrymmet som behövs för konsthallsverksamheten, dels till att öka anslaget för konstinköp. Det kontot har varit oförändrat under mycket lång tid och är i stort behov av att öka. Inte minst då vi får den nya konsthallen vid Studio Acusticum.

7 7(16) 47 Utbildning - Hållbar jämställdhet den 14 oktober och 25 november Nolia City Dnr 09KFN56 Kultur- och fritidsnämnden besluta att anmäla vice ordf Anders Nyström (s), ledamöterna Monica Bäckman (s), Christina Simonsson (c) och ersättare Lage Hortlund (m) till utbildning Hållbar jämställdhet den 14 oktober eller 25 november, Nolia City. Ärendebeskrivning Utbildning för politiker och tjänstemän är en viktig del i arbetet med Hållbar jämställdhet i Piteå kommun. Under hösten genomförs en första utbildningen som kallas Kunskapsresan och är en grundläggande utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

8 8(16) 48 Skärgårdsinvesteringar 2010 Dnr 09KFN59 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela skärgårdspaketet för 2010 på totalt kr enligt nedan. Att förskottera kr för Strömkajen etapp 1 till 2009, förutsatt att förvaltningen nyttjar arbetslösa yrkesutbildade ungdomar som arbetskraft. Pengarna förskotteras från nämndens ospecificerade investeringar för Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen äskade i VEP 2010 totalt kr för skärgårdsåtgärder, fördelade på Muddringsplan kr, skärgårdspaket (se bilaga) kr samt Sture Berglunds förslag på bryggmiljö utmed kanalen den s k Strömkajen etapp 1 (av totalt 3) kr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande åtgärder i Skärgårdspaketet genomförs Strömkajen etapp kr Strömkajen med sitt centrala vattennära läge blir en utmärkt mötesplats för alla Pitebor och besökare. På kajen kan man koppla av i lugn o ro, njuta av solen eller samtala med varandra. Strömkajen kan också utvecklas till en arena för möten genom aktiviteter och arrangemang. Här finns utrymme för musik, poesi, konst, dans på bryggan mm. Förvaltningen har som ambition att anställa arbetslösa yrkesutbildade ungdomar, under hösten 2009, för detta projekt. Ny brygga Stenbergsviken För att öka tillgängligheten till denna fina vik, samt nya stugan som kommunen äger. Revidera och digitalisera det sk Baggenkortet. Ett detaljerat sjökort som gjordes 1987/88 och öppnar upp vattnen runt Fårön, Näsudden, Borgarudden, Renön, Nötön, Sandön, Mjoön och Nörd-Haraholmen. Ett mycket populärt sjökort som behöver uppdateras och läggas in digitalt kr kr Åtgärder stenskoningen Kanalen kr Stenskoningen behöver åtgärdas på flera ställen. Tillgängliggöra Badhusparkenmed båt genom en angöringsplats för 2-3 båtar i samband med renoveringen. Forts

9 9(16) Utställning i Båken, naturstig samt naturrum på Stor Räbben. I samverkan med stugföreningen på Stor Räbben, Piteå Museum och Miljö o Bygg söker vi detta som ett Leaderprojekt, i Mare Boreale. Bidragets storlek avgör storleken på investeringen. Kultur Fritid medfinansierar projektet med kr. Syftet med åtgärden är att skapa ett besöksmål på ön, ta till vara den kulturhistoria som finns samt verka för ökad kunskap om skärgårdsnaturen. Bidrag till Båtmuseet för skärmtak och utställning Båtmuseet har behov av att göra en professionell skyltning av sin utställning. Dessutom har de ett antal båtar som behöver skärmtak för att kunna visas upp. Flytbrygga (20 m) i Norra Hamnen samt bojar i Stadshusbassängen För att öka tillgängligheten för båtplatser i Norra Hamnen. Vi har lång kö för att få en båtplats i stan. Det krävs också viss upprustning av kajen. Infrastruktur Renöhamn För att skapa en infrastruktur med förutsättning för att enskilda bygger sina egna båthus, sjöbodar och skotergarage. Infrastrukturen består av vägar, p-platser, båtslip samt spolplatta. Eldragning till området krävs också. Muddring Södra Hamnen Förutsatt att förvaltningen får tillstånd för deponering av muddermassorna. Totalt kr kr kr kr kr kr sunderlag Förslag åtgärdsplan skärgården

10 10(16) 49 Uppdragsavtal Folkets Husföreningen Dnr 09KFN60 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal från och med mellan Folkets Husföreningen och Kultur och fritidsnämnden med följande tillägg Under sommaren ska Folkets Husföreningen ansvara för att engagera unga i verksamhet i Badhusparken. Ledamöterna Lage Hortlund (m) och Christina Simonsson (c) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att teckna avtal med föreningar avseende bland annat mötesplatser och teaterverksamhet där avtal ska reglera verksamhet och ekonomi. Nämndens målsättning är att anordna mötesplatser, gemensamma arenor där alla ges plats och respekt. Tanken bygger på att befintliga arenor för ex idrott utvecklas till att omfatta lokaler där andra intressen än idrott kan tillgodoses. Regnbågen är den enda kvarvarande fritidsgården i kommunen och antalet besökare har markant minskat under senaste året. Behovet av verksamhetsutveckling har bl a därför upplevts nödvändig. I de diskussioner som förts mellan förvaltningen och ansvarig för Folkets Hus ungdomsverksamhet har förslag till avtal kring mötesplatser tagits fram. Uppdraget är att förstärka och utveckla möjliga mötesplatser med särskilt fokus på de olika högstadieskolorna inom kommunen samt de arenor som är under uppbyggnad som t ex Rosviks Ishall och Norrfjärdens sporthall. sunderlag Förslag till avtal

11 11(16) 50 Delårsbokslut augusti 2009 Dnr 09KFN61 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut för augusti Ärendebeskrivning Kultur Fritid visar ett resultat på 0,7 mkr för perioden och 1,1 mkr i helårsprognosen. Alla verksamheter är fortsatt återhållsamma med anledning av det bekymmersamma ekonomiska läget för Piteå kommun. sunderlag Redovisning av kultur- och fritidnämndens delårsbokslut 2008.

12 12(16) 51 Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Dnr 09KFN62 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens målsättning är att ny biblioteksplan ska beslutas av nya nämnden våren 2011 samt att i övrigt med beaktande av revisionens synpunkter lägga rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Piteå Kommuns revisiorer hade kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning den 7 april Vid sammanträdet diskuterades frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande dvs nämndens aktivia åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är tillfredsställande. sunderlag Reisionens rapport.

13 13(16) 52 Delegationsbeslut KFN Dnr 09KFN58 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin Ärenden nr 1-2 Förvaltningschef Hans Hansson Ärenden nr 4-5 sunderlag Förteckning över delegationsärenden.

14 14(16) 53 Meddelanden/Information KFN Dnr 09KFN57 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem samt att godkänna informationen. Meddelanden 35. Verksamhetsberättelse 2008 Filmpool Nord. 36. Jubiléumsskrift Norrbottens Idrottsförbund Årsredovisning 2008 Stiftelsen framtidens kultur. 38. Protokoll Kommunala handikapprådet Socialtjänstens omorganisation - Handikappomsorgens årsredovisning Uppföljning av färdtjänstavtalet Avvikelsehantering - Tema: Lika som Bär - Budget Information om skillnad mellan HSO:s politikermöten och KHR - Ridstallet - Ändring av reglemente - Förening- förvaltningsstuden 39. Skrivelse Kiruna Kommun Fritids- och kulturförvaltningen Kiruna kommuns Fritids- och kulturförvaltning och Norrbottens museum har av Kiruna kommun samt Norrbottens läns landsting fått i uppdrag att under tre år bedriva konstpedagogisk verksamhet i länets alla kommuner. 40. Protokoll Mare Boreale Rapporter från utbildningar, seminarier, konferenser mm - Kommunträffar - Projektansökningar/förfrågningar/beredningsgrupper - Förtydligande om sökandes hemvist/verksamhetsområde 41. Ansökan om strukturella medel från Migrationsverket Förvaltningen för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och Stadsbibliotektet Piteå ansöker om strukturella medel på kr under 2009 för att öka kompetensen och kunskaper för nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i IT-data/ny teknik.

15 15(16) 42. Protokoll Kommunfullmäktige Delårsrapport januari april 2009 för Piteå kommun och koncernen. : att godkänna delårsrapporten per 30 april 2009 samt att på grund av de ytterligare försämrade prognoserna avs skatteintäkternas utveckling, uppmana samtliga nämnder och styrelser till kraftig återhållsamhet och att arbeta efter målsättningen att redovisa så stora budgetöverskott som möjligt på helårsbasis. Enligt prognosen per 30 april 2009 görs bedömningen att kommunen inte kommer att klara God ekonomisk hushållning. 43. Protokoll Kommunfullmäktige Förslag till verksamhetsplan och årsbudget Protokoll Kommunstyrelsen Medfinansiering av projekt Lika som bär ett projekt för Mångfald. : Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 45. Protokoll Kommunstyrelsen Sponsring Badhusparken 2009, Folkets Hus föreningen. Information 1. PM Utvärdering av Lika som Bär Enhetschef Kultur Micael Jonsson redovisar utvärdering av Lika som Bär. När det gäller den fysiska miljön på biblioteket kommer miljön för synskadade att förbättras genom bl a inköp av punktskrivare. PM har skickats till ledamöter/ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 2. Information om Vallsberget inför Skid SM Sven-Erik Pajala, Piteå Skidallians kommer att informera vid nämndens sammanträde i oktober. 3. Remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöprogram Anna Elmén Piteå museum, Birgitta Hedeby Kultur Fritid och Linnéa Skog Miljöoch bygg arbetar tillsammans med att lämna yttrande. Yttrandet kommer av tidsskäl i efterhand att redovisas i kultur- och fritidsnämnden. 4. Utvärdering UNG Ett förslag till projektbeskrivning för utvärdering av modellen PÅPP kommer att göras av Jim Broström som ungdomssamordnare på Kommunförbundet. I projektet kommer även Luleå, Kalix och Jokkmokks kommuner att ingå.

16 16(16) Ansökan för projektet skickas till Ungdomsstyrelsen. Projektstart 1/ Utredare Thomas Johansson kommer att utvärdera projektet. 5. Skatepoolen Förvaltningschef Hans Hansson informerar om förbättringsarbeten som behövs vid skatepoolen. För nybörjare som inte har skejtat så länge är poolen för brant och därför ser förvaltningen på möjligheten att bygga en lättare nedgång på ena sidan. 6. Projektansökan Dans i Nord Ansökan ur EG:s strukturfonder med projektstart 1/ till och med 28/ Kultur- och fritidsnämnden hyser respekt och uppskattning för det arbete som projektledare Maria Rydén lägger ner på verksamheten samt att söka och erhålla EU-medel till Dans i Nords verksamhet. 7. Protokoll Kommunstyrelsen Medfinansiering av förstudie Gemensam organisation Bottenvikens skärgård.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 6 oktober 2009, kl 09.30-15.15. Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 Plats och tid Nolia City Konferens, tisdag den 6 februari 2007, kl 09.30-15.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 3 mars, kl 08.30-12.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00.

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00. 2008-09-22 67 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00 Beslutande Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson (s) 2:e vice ordförande Tony Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-08 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Pia Galia Rose-Marie Jönsson. Förvaltningskontoret Gunilla Wall. Justerare Pia Galia Rose-Marie Jönsson ANSLAG/BEVIS

Pia Galia Rose-Marie Jönsson. Förvaltningskontoret Gunilla Wall. Justerare Pia Galia Rose-Marie Jönsson ANSLAG/BEVIS 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret 17.00-19.40 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), ledamot Pia Galia (SD), ledamot Anders Westerlund

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm Tisdag den 20 oktober kl. 09.30 14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens tid

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1 Kultur- och fritidsnämnden 2001-12-11 1(9) Plats och tid Vårgårda IK:s klubbstuga, tisdag 2001-12-11, kl. 17.30-19.00.1 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13 1 (12) Plats och tid Vetlanda Museum, kl. 15.30-17.00 Beslutande Övriga deltagare Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande Monica Toll (S) Maria Brihall (VF), ordförande Petra Brannestam (VF)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-10-16 1(12 Plats och tid Folkets hus måndag 2006-10-16, kl. 17.30-20.30 Beslutande Berth Ottosson (m) Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson (s) Jan Smok

Läs mer

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C)

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C) Sammanträdesdatum Sida 1-9 Kulturnämnden 2011-05-26 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 14.00 16.00 ande Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög FP, ordf Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Kristina Kristiansson S Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Nolia City Konferens Styrelserummet, tisdag den 10 juni 2008, kl 09.30-16.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6)

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl.10.00-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-01-25 Paragrafer

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 08.00 15.10 ande Övriga deltagande Utses att justera Rita Poromaa (s),

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-02-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 februari 2006 kl. 18.00-19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 (8) Paragrafer 33-37 Plats och tid Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan kl 18.30-21.30 ande Kenneth Dådring (M), ordf. Anders Andersson (KD), 1:e v ordf. Göran Sjögren (S), 2:e v ordf. Ingrid Fredriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Nolia City, styrelserummet, kl. 10.00-12.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Anna Lindgren Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-05-15

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid: Sammanträdesrummet Stadsbiblioteket, 2 vån, 2012-11-06 Kl. 18:00-19:40 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson, 1:e vice ordf. (FP) Sven Bergenstråhle 2:e vice ordf.(s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 5 mars 2012 kl 16.30-17.30 Beslutande Kjell-Arne Ottosson, ordf C Bert Sahlin FP Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-04-29, kl 0900-1100 ande Anne Niska, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld, M,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillväxtutskottet 2009-04-21 1-5 Plats och tid Biblioteksgatan 4, Kramfors kl 10.00-12.00 ande Jan Johansson (S), ordf Micael Melander (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V), tj. ersättare

Läs mer

Personalutskottet 2013-03-04

Personalutskottet 2013-03-04 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-04, kl 0900-1100 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef Gösta

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer