Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot Harriet Leppäniemi (s), tj ledamot Robin Nilsson (s), tj ledamot Peter Lundkvist (s), tj ledamot Sabah Larsson (s), tj ersättare Elin Johansson (v), tj ersättare Helge Lönnberg (ns), tj ledamot Christina Simonsson (c), tj ledamot Lage Hortlund (m), tj ersättare Förvaltningschef Hans Hansson Enhetschef Kultur Micael Jonsson 45-46, 53 p. 1 Fritidskonsulent Riitta Hovinen 48 Ungdomskonsulent Monica Hansson 48 Harriet Leppäniemi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen , kl Sekreterare Inger Westerlund Paragrafer Ordförande Anders Nyström Justerande Harriet Leppäniemi Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(16) Innehållsförteckning...Sid 45 Ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser Kompletterande åtgärd till VEP Utbildning - Hållbar jämställdhet den 14 oktober och 25 november Nolia City Skärgårdsinvesteringar Uppdragsavtal Folkets Husföreningen Delårsbokslut augusti Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN...14

3 3(16) 45 Ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser Dnr 09KFN53 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Rosvik IK:s ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser med motivering enligt nedanstående. Ärendebeskrivning Bakgrund Elpriser 2009 Rosvik IK har inkommit med ansökan om tillfälligt bidrag under 2009 på grund av ökade elpriser. Föreningen har samma avtal med PiteEnergi som Piteå Kommun vilket innebär att priserna för 2009 är 25 % högre än Prognosen för elpriset 2010 är idag % lägre jämfört med Varken kultur- och fritidsförvaltning eller fastighetskontoret har fått någon kompensation för ökade elkostnader Avtal Rosvik IK Då föreningen 2001 installerade en konstfrysanläggning i ishallen tecknades ett 15-årigt avtal med kommunen. I avtalet tar RIK på sig att ha ishallen öppen 1 okt 15 mars varje vinter. Kultur Fritid disponerar onsdagskvällar och en helgdag för träningstider till kommunens övriga ungdomslag. I avtalet framgår också att RIK ansvarar för samtliga driftskostnader för anläggningen. I de överläggningar mellan Piteå kommun och Rosvik IK som föregick den senaste överenskommelsen försäkrade företrädare för föreningen att de presenterade kalkylerna var realistiska och möjliga att hålla. Bidrag Rosvik IK RIK har stegvis fått förhöjt driftsbidrag för ishallen på grund av ökade elpriser och ökad elförbrukning och föreningen fick 2008, kr/år i driftsbidrag, enbart för hallen då konstfrysanläggningen togs i bruk fick RIK kr/år i bidrag. RIK sade 2005 upp avtalet för omförhandling, som slutade med att kultur- och fritidsnämnden anslog kr i ett engångsanslag samt ökade driftsbidraget till nuvarande nivå. Kultur- och fritidsförvaltning har för 2009 ett sparkrav på 1 mkr och ytterligare 1,5 Mkr 2010, dessutom har nämnden inte fått någon kompensation för höjda elpriser I detta pressade ekonomiska läge finns ingen möjlighet att tillmötesgå RIK:s äskande om höjt bidrag för Rosvik IK skriver i sitt äskande att om de inte får ett extra stöd under året tvingas de reducera verksamheten eller flytta den till Nolia och/eller LF Arena. Om föreningen avser reducera öppethållandet i ishallen mer än vad avtalet säger måste detta sägas upp för omförhandling snarast.

4 4(16) Om RIK vill flytta verksamhet till Nolia ishall måste de kontakta Piteå hockeyallians och komma överens om detta med dem. Att flytta verksamhet till LF Arena är inte möjligt då den anläggningen nyttjas fullt ut av PHC, MSSK-dam samt Piteå Konståkningsklubb. I det fall RIK inte nyttjar konstfrysanläggningen till vintern återgår bidraget för ishallen till den ursprungliga nivån kr/år. Nyttjas inte konstfrysanläggningen på längre sikt måste kommunen se över möjligheten att nyttja maskineriet på annan plats. sunderlag Ansökan från Rosvik IK

5 5(16) 46 Kompletterande åtgärd till VEP 2010 Dnr 09KFN55 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förändra konsthallsverksamheten i syfte att åstadkomma ramreducering på kr. Reducering görs genom uppsägning av hyresavtal och reducering med assistenttjänst vid konsthallen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i VEP att kultur- och fritidsnämndens driftram ska reduceras med sammanlagt 1.5 miljoner kronor. Nämnden har i förslag till kommunfullmäktige angivit åtgärder som ger 1 miljon kronor. Åtgärder för att minska driftramen på ytterligare 0.5 miljoner kronor ska således göras. De möjliga åtgärder som förvaltningen redovisat till nämnden kommer inte att hinna genomföras så att de ger helårseffekt. Förvaltningen återkommer därför med ett tidigare förslag innebärande att Konsthallen flyttas till Stadsbiblioteket. Reduceringen innebär att nuvarande lokal för Konsthallen sägs upp samt att assistenttjänsten dras in. Den totala reduceringen blir då tkr i utebliven hyreskostnad inklusive städ samt tkr i reducerad lönekostnad. Konsthallsverksamheten i Stadsbibliotekets lokaler kan komma att få följande konsekvenser. Konstpedagogens arbete består i dag av, förutom det rent konstpedagogiska arbetet, att hålla öppet i Konsthallen samt att svara för delar av administrationen. I framtiden kommer pedagogen att kunna syssla heltid med konstpedagogisk verksamhet såsom arbete i samverkan med skolan, att tillsammans med konstföreningen hänga utställningar, tillsammans med Konstföreningen och Stadsbiblioteket planera utställningsverksamheten samt även ansvara för utställningsverksamheten i övriga kommunala konsthallar (se nedan). Konstföreningen svarar i dag för öppethållande på lördagar och när Konsthallen har öppet röda dagar. De medverkar dessutom vid planering av kommande utställningar och programverksamhet samt medverkar ibland i att hänga utställningar. Dessutom är de ensamma ansvariga för en utställning per år. I framtiden kommer behovet av att hålla öppet lördagar och röda dagar att försvinna. Däremot kommer Konstföreningen att kunna bedriva övrig verksamhet på samma sätt som i dag. Konstintresserade/besökare kommer att kunna ta del av lika många utställningar som i dag. Närheten till centrum blir sämre och kanske kommer behållningen att bli annorlunda när konsten integreras med biblioteksverksamheten i stället för att den visas i en exklusiv yta som en egen Konsthall utgör. Däremot är inte sagt att det blir sämre än tidigare, det kan ju, beroende på hur man planerar, bli en mer spännande och utmanande miljö.

6 6(16) Det är ingen ju hemlighet att både nämnd och förvaltning i många år kämpat för att få en integrerad biblioteks- och konsthallsverksamhet till centrum. Det negativa i detta sammanhang är dels att nuvarande lokaler är en bit från centrum vilket minskar spontanbesöken dels att integreringen sker i befintliga lokaler vilket inte blir lika bra som om man redan från början kan planera en gemensam biblioteks- och konsthallsverksamhet. Av betydelse i sammanhanget är att antal besök i nuvarande Konsthall inte är imponerande. Man har inte nått upp till de besökssiffror som Konsthallen hade när den var på Storgatan i Krokodils nuvarande lokaler. Med Konsthallen integrerad med biblioteket kommer konsten att ses av en betydligt större publik till glädje för utställare och alla som arbetar med utställningsverksamheten. Utställningsverksamheten i biblioteket kan inte ges en egen exklusiv yta. Tavlor måste hängas från taket, på mobila väggar samt på fasta väggar på olika platser i bibliotekslokalerna. Det innebär att konstbesökaren måste röra sig över alla ytor i biblioteket. Installationer som skulpturer och liknande kan ställas ut på podier. En del podier och mobila väggar bör kunna placeras i Noliafoajén för att på så sätt exponeras för ännu fler människor. Både podier och mobila väggar kan tas in i biblioteket nattetid. På detta sätt så tillförs Noliafoajén ytterligare kvalité för restaurang- och konferensbesökare. Öppettiderna som biblioteket har är betydligt generösare än vad Konsthallen i dag kan erbjuda vilket gagnar konstverksamheten. Befintlig bibliotekspersonal ansvarar som nu för öppning och stängning vilket inte bör innebära något merarbete. Förrådslokaler kan erbjudas Konstverksamheten genom att ett rum som ligger i anslutning till biblioteket och som Nolia i dag disponerar men inte har användning för hyrs alternativt andra lokaler inom fastigheten. Kommunens samlade konstverksamhet samlas under konstpedagogen. De övriga konsthallarna är den redan befintliga i Öjebyns bibliotek samt den nya som kommer att öppnas under hösten i Studio Acusticums konsertlokalsfoajé. Den senare görs i ordning i samverkan med PNF för att ytterligare öka attraktiviteten för Studio Acusticum. Konstföreningen kommer att bjudas in att medverka i Studio Acusticums Konsthall på samma sätt som för nuvarande konsthall. Tillsammans med Piteå-Tidningen, Piteå Museum samt Krokodils konstverksamheter kommer Piteå att kunna erbjuda en stor och varierande utställningsverksamhet på alla nivåer och i alla smakriktningar. De 94.0 kronor som inte behöver nyttjas till den beslutade ramreduceringen föreslås nyttjas till dels hyra för det nya förrådsutrymmet som behövs för konsthallsverksamheten, dels till att öka anslaget för konstinköp. Det kontot har varit oförändrat under mycket lång tid och är i stort behov av att öka. Inte minst då vi får den nya konsthallen vid Studio Acusticum.

7 7(16) 47 Utbildning - Hållbar jämställdhet den 14 oktober och 25 november Nolia City Dnr 09KFN56 Kultur- och fritidsnämnden besluta att anmäla vice ordf Anders Nyström (s), ledamöterna Monica Bäckman (s), Christina Simonsson (c) och ersättare Lage Hortlund (m) till utbildning Hållbar jämställdhet den 14 oktober eller 25 november, Nolia City. Ärendebeskrivning Utbildning för politiker och tjänstemän är en viktig del i arbetet med Hållbar jämställdhet i Piteå kommun. Under hösten genomförs en första utbildningen som kallas Kunskapsresan och är en grundläggande utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

8 8(16) 48 Skärgårdsinvesteringar 2010 Dnr 09KFN59 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela skärgårdspaketet för 2010 på totalt kr enligt nedan. Att förskottera kr för Strömkajen etapp 1 till 2009, förutsatt att förvaltningen nyttjar arbetslösa yrkesutbildade ungdomar som arbetskraft. Pengarna förskotteras från nämndens ospecificerade investeringar för Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen äskade i VEP 2010 totalt kr för skärgårdsåtgärder, fördelade på Muddringsplan kr, skärgårdspaket (se bilaga) kr samt Sture Berglunds förslag på bryggmiljö utmed kanalen den s k Strömkajen etapp 1 (av totalt 3) kr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande åtgärder i Skärgårdspaketet genomförs Strömkajen etapp kr Strömkajen med sitt centrala vattennära läge blir en utmärkt mötesplats för alla Pitebor och besökare. På kajen kan man koppla av i lugn o ro, njuta av solen eller samtala med varandra. Strömkajen kan också utvecklas till en arena för möten genom aktiviteter och arrangemang. Här finns utrymme för musik, poesi, konst, dans på bryggan mm. Förvaltningen har som ambition att anställa arbetslösa yrkesutbildade ungdomar, under hösten 2009, för detta projekt. Ny brygga Stenbergsviken För att öka tillgängligheten till denna fina vik, samt nya stugan som kommunen äger. Revidera och digitalisera det sk Baggenkortet. Ett detaljerat sjökort som gjordes 1987/88 och öppnar upp vattnen runt Fårön, Näsudden, Borgarudden, Renön, Nötön, Sandön, Mjoön och Nörd-Haraholmen. Ett mycket populärt sjökort som behöver uppdateras och läggas in digitalt kr kr Åtgärder stenskoningen Kanalen kr Stenskoningen behöver åtgärdas på flera ställen. Tillgängliggöra Badhusparkenmed båt genom en angöringsplats för 2-3 båtar i samband med renoveringen. Forts

9 9(16) Utställning i Båken, naturstig samt naturrum på Stor Räbben. I samverkan med stugföreningen på Stor Räbben, Piteå Museum och Miljö o Bygg söker vi detta som ett Leaderprojekt, i Mare Boreale. Bidragets storlek avgör storleken på investeringen. Kultur Fritid medfinansierar projektet med kr. Syftet med åtgärden är att skapa ett besöksmål på ön, ta till vara den kulturhistoria som finns samt verka för ökad kunskap om skärgårdsnaturen. Bidrag till Båtmuseet för skärmtak och utställning Båtmuseet har behov av att göra en professionell skyltning av sin utställning. Dessutom har de ett antal båtar som behöver skärmtak för att kunna visas upp. Flytbrygga (20 m) i Norra Hamnen samt bojar i Stadshusbassängen För att öka tillgängligheten för båtplatser i Norra Hamnen. Vi har lång kö för att få en båtplats i stan. Det krävs också viss upprustning av kajen. Infrastruktur Renöhamn För att skapa en infrastruktur med förutsättning för att enskilda bygger sina egna båthus, sjöbodar och skotergarage. Infrastrukturen består av vägar, p-platser, båtslip samt spolplatta. Eldragning till området krävs också. Muddring Södra Hamnen Förutsatt att förvaltningen får tillstånd för deponering av muddermassorna. Totalt kr kr kr kr kr kr sunderlag Förslag åtgärdsplan skärgården

10 10(16) 49 Uppdragsavtal Folkets Husföreningen Dnr 09KFN60 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal från och med mellan Folkets Husföreningen och Kultur och fritidsnämnden med följande tillägg Under sommaren ska Folkets Husföreningen ansvara för att engagera unga i verksamhet i Badhusparken. Ledamöterna Lage Hortlund (m) och Christina Simonsson (c) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att teckna avtal med föreningar avseende bland annat mötesplatser och teaterverksamhet där avtal ska reglera verksamhet och ekonomi. Nämndens målsättning är att anordna mötesplatser, gemensamma arenor där alla ges plats och respekt. Tanken bygger på att befintliga arenor för ex idrott utvecklas till att omfatta lokaler där andra intressen än idrott kan tillgodoses. Regnbågen är den enda kvarvarande fritidsgården i kommunen och antalet besökare har markant minskat under senaste året. Behovet av verksamhetsutveckling har bl a därför upplevts nödvändig. I de diskussioner som förts mellan förvaltningen och ansvarig för Folkets Hus ungdomsverksamhet har förslag till avtal kring mötesplatser tagits fram. Uppdraget är att förstärka och utveckla möjliga mötesplatser med särskilt fokus på de olika högstadieskolorna inom kommunen samt de arenor som är under uppbyggnad som t ex Rosviks Ishall och Norrfjärdens sporthall. sunderlag Förslag till avtal

11 11(16) 50 Delårsbokslut augusti 2009 Dnr 09KFN61 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut för augusti Ärendebeskrivning Kultur Fritid visar ett resultat på 0,7 mkr för perioden och 1,1 mkr i helårsprognosen. Alla verksamheter är fortsatt återhållsamma med anledning av det bekymmersamma ekonomiska läget för Piteå kommun. sunderlag Redovisning av kultur- och fritidnämndens delårsbokslut 2008.

12 12(16) 51 Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Dnr 09KFN62 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens målsättning är att ny biblioteksplan ska beslutas av nya nämnden våren 2011 samt att i övrigt med beaktande av revisionens synpunkter lägga rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Piteå Kommuns revisiorer hade kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning den 7 april Vid sammanträdet diskuterades frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande dvs nämndens aktivia åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är tillfredsställande. sunderlag Reisionens rapport.

13 13(16) 52 Delegationsbeslut KFN Dnr 09KFN58 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin Ärenden nr 1-2 Förvaltningschef Hans Hansson Ärenden nr 4-5 sunderlag Förteckning över delegationsärenden.

14 14(16) 53 Meddelanden/Information KFN Dnr 09KFN57 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem samt att godkänna informationen. Meddelanden 35. Verksamhetsberättelse 2008 Filmpool Nord. 36. Jubiléumsskrift Norrbottens Idrottsförbund Årsredovisning 2008 Stiftelsen framtidens kultur. 38. Protokoll Kommunala handikapprådet Socialtjänstens omorganisation - Handikappomsorgens årsredovisning Uppföljning av färdtjänstavtalet Avvikelsehantering - Tema: Lika som Bär - Budget Information om skillnad mellan HSO:s politikermöten och KHR - Ridstallet - Ändring av reglemente - Förening- förvaltningsstuden 39. Skrivelse Kiruna Kommun Fritids- och kulturförvaltningen Kiruna kommuns Fritids- och kulturförvaltning och Norrbottens museum har av Kiruna kommun samt Norrbottens läns landsting fått i uppdrag att under tre år bedriva konstpedagogisk verksamhet i länets alla kommuner. 40. Protokoll Mare Boreale Rapporter från utbildningar, seminarier, konferenser mm - Kommunträffar - Projektansökningar/förfrågningar/beredningsgrupper - Förtydligande om sökandes hemvist/verksamhetsområde 41. Ansökan om strukturella medel från Migrationsverket Förvaltningen för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och Stadsbibliotektet Piteå ansöker om strukturella medel på kr under 2009 för att öka kompetensen och kunskaper för nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i IT-data/ny teknik.

15 15(16) 42. Protokoll Kommunfullmäktige Delårsrapport januari april 2009 för Piteå kommun och koncernen. : att godkänna delårsrapporten per 30 april 2009 samt att på grund av de ytterligare försämrade prognoserna avs skatteintäkternas utveckling, uppmana samtliga nämnder och styrelser till kraftig återhållsamhet och att arbeta efter målsättningen att redovisa så stora budgetöverskott som möjligt på helårsbasis. Enligt prognosen per 30 april 2009 görs bedömningen att kommunen inte kommer att klara God ekonomisk hushållning. 43. Protokoll Kommunfullmäktige Förslag till verksamhetsplan och årsbudget Protokoll Kommunstyrelsen Medfinansiering av projekt Lika som bär ett projekt för Mångfald. : Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 45. Protokoll Kommunstyrelsen Sponsring Badhusparken 2009, Folkets Hus föreningen. Information 1. PM Utvärdering av Lika som Bär Enhetschef Kultur Micael Jonsson redovisar utvärdering av Lika som Bär. När det gäller den fysiska miljön på biblioteket kommer miljön för synskadade att förbättras genom bl a inköp av punktskrivare. PM har skickats till ledamöter/ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 2. Information om Vallsberget inför Skid SM Sven-Erik Pajala, Piteå Skidallians kommer att informera vid nämndens sammanträde i oktober. 3. Remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöprogram Anna Elmén Piteå museum, Birgitta Hedeby Kultur Fritid och Linnéa Skog Miljöoch bygg arbetar tillsammans med att lämna yttrande. Yttrandet kommer av tidsskäl i efterhand att redovisas i kultur- och fritidsnämnden. 4. Utvärdering UNG Ett förslag till projektbeskrivning för utvärdering av modellen PÅPP kommer att göras av Jim Broström som ungdomssamordnare på Kommunförbundet. I projektet kommer även Luleå, Kalix och Jokkmokks kommuner att ingå.

16 16(16) Ansökan för projektet skickas till Ungdomsstyrelsen. Projektstart 1/ Utredare Thomas Johansson kommer att utvärdera projektet. 5. Skatepoolen Förvaltningschef Hans Hansson informerar om förbättringsarbeten som behövs vid skatepoolen. För nybörjare som inte har skejtat så länge är poolen för brant och därför ser förvaltningen på möjligheten att bygga en lättare nedgång på ena sidan. 6. Projektansökan Dans i Nord Ansökan ur EG:s strukturfonder med projektstart 1/ till och med 28/ Kultur- och fritidsnämnden hyser respekt och uppskattning för det arbete som projektledare Maria Rydén lägger ner på verksamheten samt att söka och erhålla EU-medel till Dans i Nords verksamhet. 7. Protokoll Kommunstyrelsen Medfinansiering av förstudie Gemensam organisation Bottenvikens skärgård.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer