Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot Harriet Leppäniemi (s), tj ledamot Robin Nilsson (s), tj ledamot Peter Lundkvist (s), tj ledamot Sabah Larsson (s), tj ersättare Elin Johansson (v), tj ersättare Helge Lönnberg (ns), tj ledamot Christina Simonsson (c), tj ledamot Lage Hortlund (m), tj ersättare Förvaltningschef Hans Hansson Enhetschef Kultur Micael Jonsson 45-46, 53 p. 1 Fritidskonsulent Riitta Hovinen 48 Ungdomskonsulent Monica Hansson 48 Harriet Leppäniemi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen , kl Sekreterare Inger Westerlund Paragrafer Ordförande Anders Nyström Justerande Harriet Leppäniemi Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(16) Innehållsförteckning...Sid 45 Ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser Kompletterande åtgärd till VEP Utbildning - Hållbar jämställdhet den 14 oktober och 25 november Nolia City Skärgårdsinvesteringar Uppdragsavtal Folkets Husföreningen Delårsbokslut augusti Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN...14

3 3(16) 45 Ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser Dnr 09KFN53 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Rosvik IK:s ansökan om tillfälligt bidrag på grund av höjda elpriser med motivering enligt nedanstående. Ärendebeskrivning Bakgrund Elpriser 2009 Rosvik IK har inkommit med ansökan om tillfälligt bidrag under 2009 på grund av ökade elpriser. Föreningen har samma avtal med PiteEnergi som Piteå Kommun vilket innebär att priserna för 2009 är 25 % högre än Prognosen för elpriset 2010 är idag % lägre jämfört med Varken kultur- och fritidsförvaltning eller fastighetskontoret har fått någon kompensation för ökade elkostnader Avtal Rosvik IK Då föreningen 2001 installerade en konstfrysanläggning i ishallen tecknades ett 15-årigt avtal med kommunen. I avtalet tar RIK på sig att ha ishallen öppen 1 okt 15 mars varje vinter. Kultur Fritid disponerar onsdagskvällar och en helgdag för träningstider till kommunens övriga ungdomslag. I avtalet framgår också att RIK ansvarar för samtliga driftskostnader för anläggningen. I de överläggningar mellan Piteå kommun och Rosvik IK som föregick den senaste överenskommelsen försäkrade företrädare för föreningen att de presenterade kalkylerna var realistiska och möjliga att hålla. Bidrag Rosvik IK RIK har stegvis fått förhöjt driftsbidrag för ishallen på grund av ökade elpriser och ökad elförbrukning och föreningen fick 2008, kr/år i driftsbidrag, enbart för hallen då konstfrysanläggningen togs i bruk fick RIK kr/år i bidrag. RIK sade 2005 upp avtalet för omförhandling, som slutade med att kultur- och fritidsnämnden anslog kr i ett engångsanslag samt ökade driftsbidraget till nuvarande nivå. Kultur- och fritidsförvaltning har för 2009 ett sparkrav på 1 mkr och ytterligare 1,5 Mkr 2010, dessutom har nämnden inte fått någon kompensation för höjda elpriser I detta pressade ekonomiska läge finns ingen möjlighet att tillmötesgå RIK:s äskande om höjt bidrag för Rosvik IK skriver i sitt äskande att om de inte får ett extra stöd under året tvingas de reducera verksamheten eller flytta den till Nolia och/eller LF Arena. Om föreningen avser reducera öppethållandet i ishallen mer än vad avtalet säger måste detta sägas upp för omförhandling snarast.

4 4(16) Om RIK vill flytta verksamhet till Nolia ishall måste de kontakta Piteå hockeyallians och komma överens om detta med dem. Att flytta verksamhet till LF Arena är inte möjligt då den anläggningen nyttjas fullt ut av PHC, MSSK-dam samt Piteå Konståkningsklubb. I det fall RIK inte nyttjar konstfrysanläggningen till vintern återgår bidraget för ishallen till den ursprungliga nivån kr/år. Nyttjas inte konstfrysanläggningen på längre sikt måste kommunen se över möjligheten att nyttja maskineriet på annan plats. sunderlag Ansökan från Rosvik IK

5 5(16) 46 Kompletterande åtgärd till VEP 2010 Dnr 09KFN55 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förändra konsthallsverksamheten i syfte att åstadkomma ramreducering på kr. Reducering görs genom uppsägning av hyresavtal och reducering med assistenttjänst vid konsthallen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i VEP att kultur- och fritidsnämndens driftram ska reduceras med sammanlagt 1.5 miljoner kronor. Nämnden har i förslag till kommunfullmäktige angivit åtgärder som ger 1 miljon kronor. Åtgärder för att minska driftramen på ytterligare 0.5 miljoner kronor ska således göras. De möjliga åtgärder som förvaltningen redovisat till nämnden kommer inte att hinna genomföras så att de ger helårseffekt. Förvaltningen återkommer därför med ett tidigare förslag innebärande att Konsthallen flyttas till Stadsbiblioteket. Reduceringen innebär att nuvarande lokal för Konsthallen sägs upp samt att assistenttjänsten dras in. Den totala reduceringen blir då tkr i utebliven hyreskostnad inklusive städ samt tkr i reducerad lönekostnad. Konsthallsverksamheten i Stadsbibliotekets lokaler kan komma att få följande konsekvenser. Konstpedagogens arbete består i dag av, förutom det rent konstpedagogiska arbetet, att hålla öppet i Konsthallen samt att svara för delar av administrationen. I framtiden kommer pedagogen att kunna syssla heltid med konstpedagogisk verksamhet såsom arbete i samverkan med skolan, att tillsammans med konstföreningen hänga utställningar, tillsammans med Konstföreningen och Stadsbiblioteket planera utställningsverksamheten samt även ansvara för utställningsverksamheten i övriga kommunala konsthallar (se nedan). Konstföreningen svarar i dag för öppethållande på lördagar och när Konsthallen har öppet röda dagar. De medverkar dessutom vid planering av kommande utställningar och programverksamhet samt medverkar ibland i att hänga utställningar. Dessutom är de ensamma ansvariga för en utställning per år. I framtiden kommer behovet av att hålla öppet lördagar och röda dagar att försvinna. Däremot kommer Konstföreningen att kunna bedriva övrig verksamhet på samma sätt som i dag. Konstintresserade/besökare kommer att kunna ta del av lika många utställningar som i dag. Närheten till centrum blir sämre och kanske kommer behållningen att bli annorlunda när konsten integreras med biblioteksverksamheten i stället för att den visas i en exklusiv yta som en egen Konsthall utgör. Däremot är inte sagt att det blir sämre än tidigare, det kan ju, beroende på hur man planerar, bli en mer spännande och utmanande miljö.

6 6(16) Det är ingen ju hemlighet att både nämnd och förvaltning i många år kämpat för att få en integrerad biblioteks- och konsthallsverksamhet till centrum. Det negativa i detta sammanhang är dels att nuvarande lokaler är en bit från centrum vilket minskar spontanbesöken dels att integreringen sker i befintliga lokaler vilket inte blir lika bra som om man redan från början kan planera en gemensam biblioteks- och konsthallsverksamhet. Av betydelse i sammanhanget är att antal besök i nuvarande Konsthall inte är imponerande. Man har inte nått upp till de besökssiffror som Konsthallen hade när den var på Storgatan i Krokodils nuvarande lokaler. Med Konsthallen integrerad med biblioteket kommer konsten att ses av en betydligt större publik till glädje för utställare och alla som arbetar med utställningsverksamheten. Utställningsverksamheten i biblioteket kan inte ges en egen exklusiv yta. Tavlor måste hängas från taket, på mobila väggar samt på fasta väggar på olika platser i bibliotekslokalerna. Det innebär att konstbesökaren måste röra sig över alla ytor i biblioteket. Installationer som skulpturer och liknande kan ställas ut på podier. En del podier och mobila väggar bör kunna placeras i Noliafoajén för att på så sätt exponeras för ännu fler människor. Både podier och mobila väggar kan tas in i biblioteket nattetid. På detta sätt så tillförs Noliafoajén ytterligare kvalité för restaurang- och konferensbesökare. Öppettiderna som biblioteket har är betydligt generösare än vad Konsthallen i dag kan erbjuda vilket gagnar konstverksamheten. Befintlig bibliotekspersonal ansvarar som nu för öppning och stängning vilket inte bör innebära något merarbete. Förrådslokaler kan erbjudas Konstverksamheten genom att ett rum som ligger i anslutning till biblioteket och som Nolia i dag disponerar men inte har användning för hyrs alternativt andra lokaler inom fastigheten. Kommunens samlade konstverksamhet samlas under konstpedagogen. De övriga konsthallarna är den redan befintliga i Öjebyns bibliotek samt den nya som kommer att öppnas under hösten i Studio Acusticums konsertlokalsfoajé. Den senare görs i ordning i samverkan med PNF för att ytterligare öka attraktiviteten för Studio Acusticum. Konstföreningen kommer att bjudas in att medverka i Studio Acusticums Konsthall på samma sätt som för nuvarande konsthall. Tillsammans med Piteå-Tidningen, Piteå Museum samt Krokodils konstverksamheter kommer Piteå att kunna erbjuda en stor och varierande utställningsverksamhet på alla nivåer och i alla smakriktningar. De 94.0 kronor som inte behöver nyttjas till den beslutade ramreduceringen föreslås nyttjas till dels hyra för det nya förrådsutrymmet som behövs för konsthallsverksamheten, dels till att öka anslaget för konstinköp. Det kontot har varit oförändrat under mycket lång tid och är i stort behov av att öka. Inte minst då vi får den nya konsthallen vid Studio Acusticum.

7 7(16) 47 Utbildning - Hållbar jämställdhet den 14 oktober och 25 november Nolia City Dnr 09KFN56 Kultur- och fritidsnämnden besluta att anmäla vice ordf Anders Nyström (s), ledamöterna Monica Bäckman (s), Christina Simonsson (c) och ersättare Lage Hortlund (m) till utbildning Hållbar jämställdhet den 14 oktober eller 25 november, Nolia City. Ärendebeskrivning Utbildning för politiker och tjänstemän är en viktig del i arbetet med Hållbar jämställdhet i Piteå kommun. Under hösten genomförs en första utbildningen som kallas Kunskapsresan och är en grundläggande utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

8 8(16) 48 Skärgårdsinvesteringar 2010 Dnr 09KFN59 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela skärgårdspaketet för 2010 på totalt kr enligt nedan. Att förskottera kr för Strömkajen etapp 1 till 2009, förutsatt att förvaltningen nyttjar arbetslösa yrkesutbildade ungdomar som arbetskraft. Pengarna förskotteras från nämndens ospecificerade investeringar för Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen äskade i VEP 2010 totalt kr för skärgårdsåtgärder, fördelade på Muddringsplan kr, skärgårdspaket (se bilaga) kr samt Sture Berglunds förslag på bryggmiljö utmed kanalen den s k Strömkajen etapp 1 (av totalt 3) kr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande åtgärder i Skärgårdspaketet genomförs Strömkajen etapp kr Strömkajen med sitt centrala vattennära läge blir en utmärkt mötesplats för alla Pitebor och besökare. På kajen kan man koppla av i lugn o ro, njuta av solen eller samtala med varandra. Strömkajen kan också utvecklas till en arena för möten genom aktiviteter och arrangemang. Här finns utrymme för musik, poesi, konst, dans på bryggan mm. Förvaltningen har som ambition att anställa arbetslösa yrkesutbildade ungdomar, under hösten 2009, för detta projekt. Ny brygga Stenbergsviken För att öka tillgängligheten till denna fina vik, samt nya stugan som kommunen äger. Revidera och digitalisera det sk Baggenkortet. Ett detaljerat sjökort som gjordes 1987/88 och öppnar upp vattnen runt Fårön, Näsudden, Borgarudden, Renön, Nötön, Sandön, Mjoön och Nörd-Haraholmen. Ett mycket populärt sjökort som behöver uppdateras och läggas in digitalt kr kr Åtgärder stenskoningen Kanalen kr Stenskoningen behöver åtgärdas på flera ställen. Tillgängliggöra Badhusparkenmed båt genom en angöringsplats för 2-3 båtar i samband med renoveringen. Forts

9 9(16) Utställning i Båken, naturstig samt naturrum på Stor Räbben. I samverkan med stugföreningen på Stor Räbben, Piteå Museum och Miljö o Bygg söker vi detta som ett Leaderprojekt, i Mare Boreale. Bidragets storlek avgör storleken på investeringen. Kultur Fritid medfinansierar projektet med kr. Syftet med åtgärden är att skapa ett besöksmål på ön, ta till vara den kulturhistoria som finns samt verka för ökad kunskap om skärgårdsnaturen. Bidrag till Båtmuseet för skärmtak och utställning Båtmuseet har behov av att göra en professionell skyltning av sin utställning. Dessutom har de ett antal båtar som behöver skärmtak för att kunna visas upp. Flytbrygga (20 m) i Norra Hamnen samt bojar i Stadshusbassängen För att öka tillgängligheten för båtplatser i Norra Hamnen. Vi har lång kö för att få en båtplats i stan. Det krävs också viss upprustning av kajen. Infrastruktur Renöhamn För att skapa en infrastruktur med förutsättning för att enskilda bygger sina egna båthus, sjöbodar och skotergarage. Infrastrukturen består av vägar, p-platser, båtslip samt spolplatta. Eldragning till området krävs också. Muddring Södra Hamnen Förutsatt att förvaltningen får tillstånd för deponering av muddermassorna. Totalt kr kr kr kr kr kr sunderlag Förslag åtgärdsplan skärgården

10 10(16) 49 Uppdragsavtal Folkets Husföreningen Dnr 09KFN60 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal från och med mellan Folkets Husföreningen och Kultur och fritidsnämnden med följande tillägg Under sommaren ska Folkets Husföreningen ansvara för att engagera unga i verksamhet i Badhusparken. Ledamöterna Lage Hortlund (m) och Christina Simonsson (c) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att teckna avtal med föreningar avseende bland annat mötesplatser och teaterverksamhet där avtal ska reglera verksamhet och ekonomi. Nämndens målsättning är att anordna mötesplatser, gemensamma arenor där alla ges plats och respekt. Tanken bygger på att befintliga arenor för ex idrott utvecklas till att omfatta lokaler där andra intressen än idrott kan tillgodoses. Regnbågen är den enda kvarvarande fritidsgården i kommunen och antalet besökare har markant minskat under senaste året. Behovet av verksamhetsutveckling har bl a därför upplevts nödvändig. I de diskussioner som förts mellan förvaltningen och ansvarig för Folkets Hus ungdomsverksamhet har förslag till avtal kring mötesplatser tagits fram. Uppdraget är att förstärka och utveckla möjliga mötesplatser med särskilt fokus på de olika högstadieskolorna inom kommunen samt de arenor som är under uppbyggnad som t ex Rosviks Ishall och Norrfjärdens sporthall. sunderlag Förslag till avtal

11 11(16) 50 Delårsbokslut augusti 2009 Dnr 09KFN61 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut för augusti Ärendebeskrivning Kultur Fritid visar ett resultat på 0,7 mkr för perioden och 1,1 mkr i helårsprognosen. Alla verksamheter är fortsatt återhållsamma med anledning av det bekymmersamma ekonomiska läget för Piteå kommun. sunderlag Redovisning av kultur- och fritidnämndens delårsbokslut 2008.

12 12(16) 51 Rapport årlig granskning av kultur- och fritidsnämnden Dnr 09KFN62 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens målsättning är att ny biblioteksplan ska beslutas av nya nämnden våren 2011 samt att i övrigt med beaktande av revisionens synpunkter lägga rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Piteå Kommuns revisiorer hade kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning den 7 april Vid sammanträdet diskuterades frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande dvs nämndens aktivia åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är tillfredsställande. sunderlag Reisionens rapport.

13 13(16) 52 Delegationsbeslut KFN Dnr 09KFN58 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin Ärenden nr 1-2 Förvaltningschef Hans Hansson Ärenden nr 4-5 sunderlag Förteckning över delegationsärenden.

14 14(16) 53 Meddelanden/Information KFN Dnr 09KFN57 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem samt att godkänna informationen. Meddelanden 35. Verksamhetsberättelse 2008 Filmpool Nord. 36. Jubiléumsskrift Norrbottens Idrottsförbund Årsredovisning 2008 Stiftelsen framtidens kultur. 38. Protokoll Kommunala handikapprådet Socialtjänstens omorganisation - Handikappomsorgens årsredovisning Uppföljning av färdtjänstavtalet Avvikelsehantering - Tema: Lika som Bär - Budget Information om skillnad mellan HSO:s politikermöten och KHR - Ridstallet - Ändring av reglemente - Förening- förvaltningsstuden 39. Skrivelse Kiruna Kommun Fritids- och kulturförvaltningen Kiruna kommuns Fritids- och kulturförvaltning och Norrbottens museum har av Kiruna kommun samt Norrbottens läns landsting fått i uppdrag att under tre år bedriva konstpedagogisk verksamhet i länets alla kommuner. 40. Protokoll Mare Boreale Rapporter från utbildningar, seminarier, konferenser mm - Kommunträffar - Projektansökningar/förfrågningar/beredningsgrupper - Förtydligande om sökandes hemvist/verksamhetsområde 41. Ansökan om strukturella medel från Migrationsverket Förvaltningen för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och Stadsbibliotektet Piteå ansöker om strukturella medel på kr under 2009 för att öka kompetensen och kunskaper för nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i IT-data/ny teknik.

15 15(16) 42. Protokoll Kommunfullmäktige Delårsrapport januari april 2009 för Piteå kommun och koncernen. : att godkänna delårsrapporten per 30 april 2009 samt att på grund av de ytterligare försämrade prognoserna avs skatteintäkternas utveckling, uppmana samtliga nämnder och styrelser till kraftig återhållsamhet och att arbeta efter målsättningen att redovisa så stora budgetöverskott som möjligt på helårsbasis. Enligt prognosen per 30 april 2009 görs bedömningen att kommunen inte kommer att klara God ekonomisk hushållning. 43. Protokoll Kommunfullmäktige Förslag till verksamhetsplan och årsbudget Protokoll Kommunstyrelsen Medfinansiering av projekt Lika som bär ett projekt för Mångfald. : Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 45. Protokoll Kommunstyrelsen Sponsring Badhusparken 2009, Folkets Hus föreningen. Information 1. PM Utvärdering av Lika som Bär Enhetschef Kultur Micael Jonsson redovisar utvärdering av Lika som Bär. När det gäller den fysiska miljön på biblioteket kommer miljön för synskadade att förbättras genom bl a inköp av punktskrivare. PM har skickats till ledamöter/ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 2. Information om Vallsberget inför Skid SM Sven-Erik Pajala, Piteå Skidallians kommer att informera vid nämndens sammanträde i oktober. 3. Remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöprogram Anna Elmén Piteå museum, Birgitta Hedeby Kultur Fritid och Linnéa Skog Miljöoch bygg arbetar tillsammans med att lämna yttrande. Yttrandet kommer av tidsskäl i efterhand att redovisas i kultur- och fritidsnämnden. 4. Utvärdering UNG Ett förslag till projektbeskrivning för utvärdering av modellen PÅPP kommer att göras av Jim Broström som ungdomssamordnare på Kommunförbundet. I projektet kommer även Luleå, Kalix och Jokkmokks kommuner att ingå.

16 16(16) Ansökan för projektet skickas till Ungdomsstyrelsen. Projektstart 1/ Utredare Thomas Johansson kommer att utvärdera projektet. 5. Skatepoolen Förvaltningschef Hans Hansson informerar om förbättringsarbeten som behövs vid skatepoolen. För nybörjare som inte har skejtat så länge är poolen för brant och därför ser förvaltningen på möjligheten att bygga en lättare nedgång på ena sidan. 6. Projektansökan Dans i Nord Ansökan ur EG:s strukturfonder med projektstart 1/ till och med 28/ Kultur- och fritidsnämnden hyser respekt och uppskattning för det arbete som projektledare Maria Rydén lägger ner på verksamheten samt att söka och erhålla EU-medel till Dans i Nords verksamhet. 7. Protokoll Kommunstyrelsen Medfinansiering av förstudie Gemensam organisation Bottenvikens skärgård.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 2 juni 2009, kl 09.30-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Robin Nilsson Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm, Tisdag den 21 januari kl 09.30-13.45 Studiebesök LF Arena kl 13.45-14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 8 december 2009, kl 09.00-14.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-07 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-19.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Christina Granath Friberg (S) Inge Fransson (FP) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer