UNDERLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Sangisälvens och Keräsjokis vattenrådsområde - VRO2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Sangisälvens och Keräsjokis vattenrådsområde - VRO2"

Transkript

1 UNDERLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Sangisälvens och Keräsjokis vattenrådsområde - VRO

2

3 Åtgärdsprogram för Sangisälvens- och Keräsjokis VRO 2 Underlagsmaterial till Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt Version Sidan 1

4 Läsanvisning Detta dokument utgör underlag till det fastställda åtgärdsprogrammet för Bottenvikens vattendistrikt. Det innehåller en sammanfattande beskrivning och fördjupad information för de vatten som ingår i. Kapitel 1 ger en beskrivning av områdets vatten, påverkan utifrån olika miljöproblem och en sammanfattning av nödvändiga åtgärder. I kapitel 2 finns sammanfattande beskrivningar och tabeller över ekologisk och kemisk status i vattenrådsområdet samt de som är i riskzonen att inte nå god status till Statusen beskriver vattnets nuvarande tillstånd samtidigt som det utgör grund för fastställda miljökvalitetsnormer. Åtgärdsprogrammet syftar till att ge en plan för åtgärder i vatten som riskerar att inte uppnå god status. Kapitel 3 ger en sammanställning av fastställda miljökvalitetsnormer i vattenrådsområdet, dessa finns även i tillhörande bilaga 1. Kapitel 4 beskriver vilka miljöproblem som orsakar att statusen inte kunnat fastställas som god. I Kapitel 5 finns en tabell som anger antal som omfattas av åtgärdsprogrammet i. I bilaga 1 listas alla som omfattas av åtgärdsprogrammet. Där finns information om status och vilka åtgärder som planeras. I beskrivningarna av åtgärder finns i första hand de åtgärder som är nya och som ingår i distriktets åtgärdsprogram. Då flertalet åtgärder syftar till att förbättra kunskapsläget har även möjliga framtida åtgärder tagits med för att förtydliga åtgärdernas effekt och den stegvisa planen i na. Kartor som visar ekologisk och kemisk status, samt risk och gällande miljökvalitetsnormer finns i bilaga 2. Se vattenkartan ( eller databasen VISS ( för information på vattenförekomstnivå. Sidan 2

5 1. Beskrivning av vattenrådsområdet utgörs av tre mindre kustnära avrinningsområden mellan Torne och Kalix älvar. Sangisälvens avrinningsområde är utpekat som värdefullt för fisk och fiske. Källträsket och Mjöträsket öster om Sangis och Pikkabäcken är utpekade som värdefulla vatten med avseende på naturmiljön. Förekomst av utter har dokumenterats inom både Keräsjoki och Sangisälvens avrinningsområden. Inom området finns Moån som är ett av Norrbottens få limniska naturreservat. Sangisälvens- och Keräsjoki vattenrådsområde är ett område med många och långa flottledsrensade vattendrag. Endast korta sträckor är restaurerade vilket innebär att mycket finns kvar att göra gällande fysiska miljöproblem i vattenrådsområdet. Området är näringsrikt vilket i kombination med markanvändning lokalt ger övergödningsproblem. Försurning utgör inget större problem förutom i en del kustnära områden som har problem med sulfidlerjordar vilket kan ge lokala försurningsproblem. Verifiering, undersökning och övervakning ses som nödvändiga åtgärder där relativt små kostnader kan visa hur väl modellresultatet fallit ut. Resultaten ger även ett bra dataunderlag vilket vattenmyndigheten ser som mycket värdefullt i det fortsatta arbetet. I vattenrådsområdet finns 114 varav 27 är sjöar och 72 vattendrag och 15 grundvatten. För en utförligare beskrivning av vattenrådsområdet, se rapport Från Torneälven till Öreälven på Vattenmyndighetens hemsida: ( ktet/avrinningsomraden.htm). 2. Tillståndet i vattenrådsområdet Vattenförekomsternas status har bedömts utifrån resultat från påverkansanalys (modeller) och data från miljöövervakning. Klassningarna har så långt det varit möjligt baserats på nationella bedömningsgrunder och vid behov kompletterats med expertbedömningar. Vattenförekomsternas nuvarande status har legat till grund för fastställande av miljökvalitetsnormer för varje förekomst. 2.1 Ekologisk status sjöar och vattendrag I vattenrådsområdet är det 58 som riskerar att inte uppnå god ekologisk status varav 37 har bedömts ha måttlig eller sämre status i dagsläget. Tabell 1 visar den nuvarande statusen för i vattenrådsområdet. Tabell 2 visar de som riskerar att inte nå god status fram till För att se ekologisk status i kartformat, se bilaga 2a, för karta med som riskerar att inte uppnå god ekologisk status se bilaga 2b. Sidan 3

6 Tabell 1. Ekologisk status i. Sjöar Vattendrag Totalt Hög 0 0, ,0 God 20 74, , ,6 Måttlig 6 22, , ,2 Otillfredsställande 1 3, , ,1 Dålig 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Totalt Tabell 2. Vattenförekomster i som riskerar att inte uppnå god ekologisk status till Sjöar Vattendrag Totalt Ingen risk 20 74, ,2 41 Risk 7 25, , Kemisk status sjöar och vattendrag Samtliga i distriktet uppnår inte god kemisk status med avseende på kvicksilver som en följd av naturligt höga bakgrundshalter, historisk belastning och långväga luftburna föroreningar. Därför redovisas kemisk status med och utan bedömning av kvicksilver (tabell 3). Inga av de andra prioriterade ämnena bedöms utgöra något problem inom vattenrådsområdet i dagsläget. Karta 2c och 2d (bilagor) visar nuvarande kemisk status för området, samt vilka vatten som riskerar att ej nå god kemisk status Tabell 3. Kemisk status för, med och utan bedömningen av kvicksilver. Kemisk status Kemisk status Prioriterade ämnen Prioriterade ämnen Samtliga ämnen Utan kvicksilver Uppnår ej god Uppnår ej god Sjöar ,0 Vattendrag ,0 Totalt ,0 Sidan 4

7 2.3 Kemisk och kvantitativ status grundvatten I vattenrådsområdet har statusklassificeringen visat att samtliga 15 avgränsade förekomster uppnår god kemisk och kvantitativ status (tabell 4). Tabell 4. Kemisk och kvantitativ status av grundvatten i Sangisälvens- och Keräsjokis vattenrådsområde. Kemisk Kvantitativ status grundvattenstatus Status 2009 God , ,0 Otillfredsställande 0 0,0 0 0,0 Totalt , ,0 Risk 2015 Ingen risk , ,0 Risk 0 0,0 0 0,0 3. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormerna är baserade på statusklassificering som beskriver vattnets nuvarande tillstånd. Normerna talar om att god eller hög status ska uppnås fram till år Där god status inte kan nås på grund av tekniska, ekonomiska eller naturliga förutsättningar har vattenmyndigheten medgett en tidsfrist till 2021 för att uppnå normen. För en vattenförekomst som har bedömts uppnå hög ekologisk status, har miljökvalitetsnormen fastställts till hög ekologisk status. Om vattenförekomstens status har klassificerats som god, måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status, har miljökvalitetsnormen fastställts till god ekologisk status (figur 1). För kemisk ytvattenstatus har miljökvalitetsnormerna fastställts till god kemisk status. En sammanställning av miljökvalitetsnormerna i vattenrådsområdet finns i bilaga 1. En karta över miljökvalitetsnormerna i vattenrådsområdet finns i bilaga 2e. Sidan 5

8 Figur 1. Miljökvalitetsnormerna baseras på nuvarande status för varje vattenförekomst. 4. Behovet av åtgärder I har ca 37 % av ytna bedömts ha en ekologisk status som är sämre än god (tabell 1). Dessa vatten måste åtgärdas så att de uppnår uppsatta miljökvalitetsnormer på god status. Detta är dock inte hela åtgärdsbehovet, för ytterligare ca 21 % av ytna bedöms att det finns en risk att nuvarande status kan komma att försämras. Samtliga dessa har fått utpekade miljöproblem (tabell 2). Det sammanlagda åtgärdsbehovet omfattar därför ca 59 % av vattenrådsområdets yt. Bilden för kemisk status är något annorlunda. Här har 100 % av ytna sämre än god status som en följd av kvicksilversituationen i Sverige. Den faktiska åtgärdsinsatsen är dock avsevärt lägre, om man undantar kvicksilver är det inga i vattenrådsområdet som kommer att omfattas av direkta åtgärder (tabell 3). Grundna i vattenrådsområdet har en gynnsam situation, samtliga har god kemisk och god kvantitativ grundvattenstatus och åtgärdsbehovet omfattar endast två för att uppnå krav enligt dricksvattenföreskrifterna. 4.1 Försurning I vattenrådsområdet finns endast en förekomst med potentiellt försurningsproblem (tabell 5). Det kan även finnas områden vid kusten som misstänks vara påverkade av sulfidlera men dessa har inte klassats ner i dagsläget. Troligtvis kommer inga av de misstänkt försurade objekten i området att kräva ytterligare åtgärder i form av exempelvis kalkning. Däremot kan åtgärder för att mildra effekterna av markanvändning bli aktuella i sulfidjordsområdena. Statusen för försurning har enbart klassats ner till måttlig status om det finns risk att vattnet är försurat Det beror på att försurningsläget har modellerats fram och syftet med modellen var att grovt peka ut eventuella riskområden. Bedömningen kan Sidan 6

9 dock förändras framöver då modellutfallet verifieras med data, vilket medger en mer detaljerad klassning. Tabell 5. av na i sjöar och vattendrag som har fått försurning angivet som miljöproblem i VISS i. VF Sjöar 0 0,0 Vattendrag 1 1,4 Totalt 1 Kända åtgärder innefattar en verifiering av statusen i misstänkt försurade områden. Modellresultaten måste verifieras och det görs med studier på vattenkemi och/eller biologisk undersökningar. I vattendrag är undersökning av kiselalger ett exempel på biologiska studier. I tabell 10 finns redovisat antal som omfattas av åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet. Effekterna av åtgärderna är bl.a. att statusbedömningen blir säkrare och att det går att planera eventuella ytterligare åtgärder. 4.2 Övergödning Hela vattenrådsområdet är naturligt näringsrikt och i kombination med jordbruk, fiskodlingar, dikningar och enskilda avlopp kan övergödningseffekter uppstå, exempelvis algblomning i sjöar. Statusen för övergödning har enbart klassats ner till måttlig status om modellering av näringsbelastning (fosfor) har indikerat betydande påverkan för vattenförekomsten. Syftet med modellen var att grovt peka ut eventuella riskområden. Bedömningen kan dock förändras framöver då modellutfallet verifieras med data, vilket medger en mer detaljerad klassning. Kända eller misstänkta problemområden med övergödning har lagts till för hand och även här har statusen klassats som sämst måttlig. De tillagda na tillsammans med tidigare klassningar redovisas i tabell 6. Tabell 6. av na i som har fått övergödning angivet som miljöproblem. Sjöar 4 14,8 Vattendrag 0 0 Totalt 4 Dessa sjöar samt ytterligare två sjöar med kända övergödningsproblem undersöktes 2008 och I undersökningen ingick även en del av Sangisälven som är dikespåverkad och därför får ta emot näringsrikt vatten via omgivande diken, vilket gör Sidan 7

10 dessa områden till misstänkt övergödda vatten. De som efter verifieringen bedöms som näringsbelastade måste utredas ytterligare med detaljerad källfördelning av olika påverkansslag (punktkällor, diffus belastning m.m.) innan konkreta åtgärder kan föreslås. Kommunernas planerade inventeringar av enskilda avlopp räknas också som kända åtgärder, samt andra kommunala undersökningar. De möjliga framtida åtgärderna är ytterligare källfördelningsanalyser för de som ännu inte verifierats samt åtgärder som blir aktuella utifrån källfördelningsanalysernas resultat. Det kan vara inventering av och insatser för att minska belastningen från enskilda avlopp, minskat läckage från jordbruksmark samt minskade utsläpp från reningsverk och industrier. I tabell 10 finns redovisat antal som omfattas av åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet. Effekterna av åtgärderna är bl.a. att statusbedömningen blir säkrare och att det går att planera eventuella ytterligare åtgärder. 4.3 Miljögifter I finns inga kända problem med miljögifter, förutom diffus belastning av kvicksilver. Inga förorenade områden eller miljöfarliga verksamheter med risk för spridning av miljögifter har identifierats inom området. Den diffusa belastningen av kvicksilver innebär dock att samtliga yt (99 stycken) inom vattenrådsområdet klassats till att inte uppnå god kemisk status i dagsläget. För kvicksilver har samtliga sjöar och vattendrag inom vattenrådsområdet klassats att de inte uppnår god kemisk status i dagsläget. Av dessa kan ett urval komma att ingå i den kartläggning som planeras på distriktsnivå för kvicksilverbelastningen. Möjliga framtida åtgärder inkluderar att göra studier på vilka källor som bidrar till belastningen, efter att statusen verifierats. Det kan vara undersökningar av utsläpp från pågående verksamheter, dagvattenutsläpp samt belastning via vattendrag. Beroende på vad dessa studier visar kan det bli aktuellt med åtgärder för att minska utsläppen från reningsverk och industrier eller rena dagvatten. I de möjliga kommande åtgärderna ingår även ytterligare studier av förorenade områden, samt beroende på vad de visar eventuellt sanering av dem. 4.4 Främmande arter Inga främmande arter som har betydande negativ påverkan på den ekologiska statusen har identifierats i vattenrådsområdet. Sidan 8

11 4.5 Fysiska förändringar Inom vattenrådsområdet finns 54 antal som har miljöproblem med fysiska förändringar. Statusklassningen för fysiska förändringar bedöms efter parametrarna kontinuitet, flödesförändring och morfologiska förändringar (tabell 7-9). Tabell 7. av na i som har fått kontinuitetsförändringar angivet som miljöproblem. Sjöar 2 7,4 Vattendrag 27 37,5 Totalt 29 Tabell 8. av na i som har fått flödesförändringar angivet som miljöproblem. Sjöar 0 0,0 Vattendrag 0 0,0 Totalt 0 Tabell 9. av na i som har fått morfologiska förändringar angivet som miljöproblem. Sjöar 1 3,7 Vattendrag 33 45,8 Totalt 34 Det finns dammar i området som utgör definitiva eller partiella vandringshinder, ett av dessa är kraftverket i Sangisälven, som är byggd i slutet av 80-talet. Kraftverket Taipale är ett definitivt vandringshinder för bland annat fisk utom vid höga vattenflöden då vatten kan rinna i en gammal vattenfåra som knyter an till Sangisälven och som annars är torrlagd. Uppströms kraftverket är vattnen kraftigt kanaliserade. Förutom Taipale finns det ytterligare tre dammar, Lombendammen, en damm i Korpikån och en damm i Liättiäsjoki, som utgör vandringshinder. Det finns även 19 vägtrummor i om utgör vandringshinder. För dessa föreslås åtgärder som byte av trumma eller förändring av den befintliga. Det finns även 28 fellagda vägtrummor i vattendrag som inte är. Kontinuitetsproblem påverkar även uppströms den som hindret/hindren finns i. Sidan 9

12 9 km av Sangisälven är flottledsrestaurerade, där 230 km kvarstår att återställa samt 88 km i Keräsjoki. Det kan även finnas fler hinder i samma vattenförekomst. Kostnaden för flottledsrestaurering är baserad på tidigare utförda återställningsarbeten i Norrbotten (flottledsrestaurering i Piteälven, startade 2003). I tabell 10 finns redovisat antal som omfattas av åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet. Ifall alla kända vandringshinder åtgärdas kommer ca 180 km vattendragsträcka att bli tillgängligt för fisk och andra djur. Vid biotopåterställningar kommer 0,15 km 2 återvunnen habitatyta att skapas. 4.6 Kraftigt modifierade och konstgjorda vatten Inga kraftigt modifierade vatten har utpekats i vattenrådsområdet. Tillvägagångssättet för utpekandet av kraftigt modifierade vatten beskrivs i förvaltningsplanen. Alla kraftigt modifierade vatten har klassificerats till måttlig ekologisk potential med miljökvalitetsnormen God ekologisk potential Dessa kommer att utredas närmare för att specificera och konsekvensbedöma vilka förbättringsåtgärder som bedöms vara lämpliga att genomföra. För kraftigt modifierade vatten där det även förekommer annan betydande påverkan än den som följer av den fysiska förändringen, till exempel av särskilt förorenande ämnen, ska utredningen av ekologisk potential även innefatta möjliga åtgärder för att minska denna påverkan. Däremot bedöms att åtminstone två vattendragsförekomster behöver utredas vidare med avseende på hydromorfologisk påverkan, väsentlig fysisk förändring och ekologisk status under kommande planeringscykel. Beroende på utfallet av dessa utredningar kan även en del av dessa förekomster komma att förklaras som kraftigt modifierade. 4.6 Vattenuttag och skydd av dricksvatten Vattenrådsområdet har 15 antal grund. I vattenrådsområdet finns totalt två dricksvattentäkter som ligger i grund där det finns behov av en översyn av vattenskyddet. 4.7 Miljöproblem grundvatten I vattenrådsområdet finns inga grund som har några miljöproblem. Sidan 10

13 5. Åtgärder i Sangisälvens- och Keräsjokis vattenrådsområde I tabell 10 redovisas hur många i Sangisälvens- och Keräsjokis vattenrådsområde som omfattas av åtgärdsprogrammet. För de som listas avses endast nya åtgärder (inte påbörjade åtgärder). I Bottenvikens distrikt pågår redan en rad verifieringsinsatser för att undersöka om klassningen av ekologisk status stämmer, men dessa framgår inte av tabellen eftersom de är pågående åtgärder. Åtgärdsprogrammet innehåller till stor del åtgärder som innebär verifiering av ekologisk status (till exempel provtagning av vattenkemi och biologi eller biotopkartering) eller fortsatt utredning av åtgärder. Dessutom ingår även byte av hindrande vägtrummor. Resultatet från undersökningar och utredningar kommer att utgöra grund för förslag på fortsatta åtgärder, som till exempel kan vara källfördelningsanalys för näringsbelastning, utrivning av dammar, anläggning av omlöp för fisk och flottledsåterställning. Tabell 10. Sammanställning av de som ingår i åtgärdsprogrammet inom. är uppdelade per miljöproblem och typ av åtgärd. Kostnaderna för åtgärder finns i huvudåtgärdsprogrammets sammanfattande kostnadsberäkningar, se Åtgärdsprogram Bottenvikens vattendistrikt sid. 86 *Tabellen visar även en del övergripande distriktsåtgärder. Problemområde Försurning Verifiering av ekologisk status 1 Kartläggning av sulfidjordar* Övergödning Verifiering av ekologisk status 1 Källfördelningsanalys Kartläggning av diken och dess effekter* Ökad tillsyn, prövning m.m. till följd av styrmedelsåtgärd* Miljögifter Verifiering av ekologisk och kemisk status Kemikalieutredning vattendirektivsämnen* Kartläggning av sulfidjordar 1) * Främmande arter Verifiering av ekologisk status Fortsatt utredning av åtgärder Fysisk påverkan Fortsatt utredning av åtgärder 4 Åtgärda damm 3 Anlägga omlöp/ Bygga smoltavledare Utbyte av vägtrumma 19 Sidan 11

14 Åtgärder utförs i annat vatten 2) 6 Utredning av behov av minimitappning 3) 1 Flottledsåterställning inklusive utredning 33 av åtgärdsbehov Biotopkartering 33 Omprövningar av vattendomar 4) * Kartläggning av diken och dess effekter * Vattenuttag/Skydd av dricksvatten Bilda/se över vattenskyddsområden 2 Övriga åtgärder Utveckling kommunal planläggning och prövning * 1) Tas upp under Försurning 2) Borttagande av vandringshinder i annan vattenförekomst 3) Ingår i fortsatt utredning av åtgärder 4) En följd av styrmedelsåtgärd nr 18. Metod för beräkning redovisas i bilaga 2. Bilaga 1 Flik 1 Miljökvalitetsnormer i vattenrådsområdet. Flik 2 Yt i vattenrådsområdet som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status samt kända (pågående/nya) och möjliga framtida åtgärder. Flik 3 Kraftigt modifierade vatten i vattenrådsområdet. Flik 4 Dricksvattentäkter i vattenrådsområdet med behov av att inrätta vattenskyddsområden. Flik 5 Grund i vattenrådsområdet med andra identifierade miljöproblem. Bilaga 2 Karta 2a: Ekologisk status för. Karta 2b: Risk ekologisk status för. Karta 2c: Kemisk status utan bedömning av kvicksilver för Sangisälvens- och Keräsjokis vattenrådsområde. Karta 2d: Risk kemisk status utan bedömning av kvicksilver för Sangisälvens- och Keräsjokis vattenrådsområde. Karta 2e. Gällande miljökvalitetsnormer i. Se vattenkartan ( eller databasen VISS ( för information på vattenförekomstnivå. Sidan 12

Bedömning av Ekologisk status genom påverkansanalys av miljöproblem Sammanvägd bedömning av Övergödning (näringsbelastning) Försurning Fysisk

Bedömning av Ekologisk status genom påverkansanalys av miljöproblem Sammanvägd bedömning av Övergödning (näringsbelastning) Försurning Fysisk Sjöar och vattendrag i Bottenvikens vattendistrikt status, miljöproblem och förslag till åtgärder Bedömning av Ekologisk status genom påverkansanalys av miljöproblem Sammanvägd bedömning av Övergödning

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Ljungans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Ljungans

Läs mer

Kalixälvens VRO- Sjöar och vattendrag

Kalixälvens VRO- Sjöar och vattendrag Kalixälvens VRO- Sjöar och vattendrag Potentiella vattenförekomster 490 vattendrag (flödesordning >3) 209 sjöar >0,5 km2 inkl mindre sjöar om skyddade områden eller hotspots, ex belastning från punktkällor

Läs mer

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Bottenhavets internationella gränsvattenområden i Jämtlands län Detta är en sammanställning

Läs mer

Vattenkvalitet i Råne/Luleälvens vattenrådsområde

Vattenkvalitet i Råne/Luleälvens vattenrådsområde Regionalt höstmöte om vattenarbetet Vattenkvalitet i Råne/Luleälvens vattenrådsområde Inklusive Luleå kust och skärgård Patrik Olofsson Länsstyrelsen i Norrbotten 2011-09-16 Bra att veta info - Begreppet

Läs mer

SjöLyftet Hur kan det vara till nytta för vattenförvaltningen?

SjöLyftet Hur kan det vara till nytta för vattenförvaltningen? SjöLyftet Hur kan det vara till nytta för vattenförvaltningen? Fem vattenmyndigheter Samordnar arbetet enligt ramdirektivet för vatten samt ett antal övriga direktiv Naturgiven indelning -Havsbassänger

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Åby, Byske och Kåge vattenrådsområde

Åby, Byske och Kåge vattenrådsområde Åby, Byske och Kåge vattenrådsområde Åby, Byske och Kåge vattenrådsområde - Översikt av väsentliga frågor - Ekologisk status i Bottenvikens vattendistrikt Sammanvägd bedömning av Näringsbelastning Försurning

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Indalsälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Indalsälvens

Läs mer

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes 2009 Uppsala 2016-04-07 Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Miljökvalitetsnormer Generellt Alla vattenförekomster ska uppnå

Läs mer

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Lantmäteriet 2008. Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188F. Projekt Vattensamverkan är ett initiativ från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mycket av data är hämtad från databasen

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖRSLAG TILL. Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖRSLAG TILL. Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9 Mångbyån, Kålabodaån,, Dalkarlsån, Sävarån, Tavleån och Bureälvens huvudavrinningsområden samt kustmynnande vatten belägna mellan huvudavrinningsområden

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM. Tornedalens vattenparlamentsområde - VRO 1. Torneälvens huvudavrinningsområde på den svenska sidan

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM. Tornedalens vattenparlamentsområde - VRO 1. Torneälvens huvudavrinningsområde på den svenska sidan FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Tornedalens vattenparlamentsområde - VRO 1 Torneälvens huvudavrinningsområde på den svenska sidan Samrådsmaterial för perioden 1 mars - 1 september 2009 6. Åtgärdsprogram för

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Norra Bottenvikens kustvattenråd. Samråd Luleå Malin Kronholm Malin Kronholm

Norra Bottenvikens kustvattenråd. Samråd Luleå Malin Kronholm Malin Kronholm Norra Bottenvikens kustvattenråd Samråd 2009 Luleå 2009-11-10 Malin Kronholm 2009-11-10 Malin Kronholm Hantering av remisser Vattenmyndigheten: Hantering av synpunkter på nationell och distriktsnivå Beredningssekretariatet:

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING Miljökvalitetsnormer och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Karin de Beer Vattenmiljö, Länsstyrelsen Värmland, karin.de.beer@lansstyrelsen.se, 054-19 70 82 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Skellefteälvens vattenrådsområde - Gublijaure -

Skellefteälvens vattenrådsområde - Gublijaure - Skellefteälvens vattenrådsområde - Gublijaure - Skellefteälvens vattenrådsområde - Översikt av väsentliga frågor - Bakgrundskartor från Lantmäteriet Ur GSD ärende nr 106-2004/188-AC samt från SMHI Ekologisk

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Bilaga 1:44 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:44 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:44 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Siljans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Utmaningar i Västra Götalands län hur når vi god status i våra vatten? Johan Andersson & Anna Dimming, Vattenavdelningen

Utmaningar i Västra Götalands län hur når vi god status i våra vatten? Johan Andersson & Anna Dimming, Vattenavdelningen Utmaningar i Västra Götalands län hur når vi god status i våra vatten? Johan Andersson & Anna Dimming, Vattenavdelningen Ekologisk status 2015 Kemisk status 2015 God Ej god Hur ser statusklassningen ut

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt - Delområdesrapport Ångermanälven Innehållsförteckning Kapitel 1 Läsanvisning - delområdesrapport för Bottenhavets

Läs mer

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren Statusklassning Bohuskusten Anna Dimming Ragnar Lagergren Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Vattenmyndighetens samrådsmöte i Stockholm 3 feb 2014 Foto: Fotoakuten.se Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten från

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 17. Limåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 17. Limåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Hornån. Lantmäteriet Ur GSD-produkter ärende /188F

Hornån. Lantmäteriet Ur GSD-produkter ärende /188F Hornån Lantmäteriet 2008. Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188F. Projekt Vattensamverkan är ett initiativ från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mycket av data är hämtad från databasen VattenInformationsSystem

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Delområde Norra Ångermanlands skogsvattendrag... 7

Delområde Norra Ångermanlands skogsvattendrag... 7 Bilaga 1. Åtgärder per huvudavrinningsområde Innehållsförteckning Delområde Norra Ångermanlands skogsvattendrag... 7 1.1 Vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnorm... 8 1.2 Kustavrinningsområde

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015

Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015 Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Fem distrikt i Sverige med olika karaktäristik Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär

Läs mer

Yttrande angående samrådsmaterialet Bottenvikens vattendistrikt

Yttrande angående samrådsmaterialet Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten för Bottenviken Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 LULEÅ Yttrande angående samrådsmaterialet Bottenvikens vattendistrikt Bakgrund Piteå kommun har fått Vattenmyndighetens samrådsmaterial

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Bakgrundsinformation vattendirektivet

Bakgrundsinformation vattendirektivet 100 Gammalt mål hur påverkas lantbrukarna? 75 50 25 Nytt mål! Miljömålet BSAP VF Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Martin Larsson martin.h.larsson@lansstyrelsen.se 0 2005 2010 2015

Läs mer

Bilaga 1:1 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:1 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:1 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Vojmån och Vapstälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för åtgärdsområdet

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Lilla Å (Mynningen-Musån)

Lilla Å (Mynningen-Musån) 20120412 Vattenförekomst Lilla Å (MynningenMusån) EU_CD Vattenkategori Distriktsindelning Huvudavrinningsområde Delavrinningsområde Kommuner Övervakningsstationer SE632093131112 Vattendrag 5. Västerhavet

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-20 Handläggare: Cecilia Rivard Telefon: 08-508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-06-11

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten

Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten Bakgrundsdata HOME Näringsstatus Recipientkontrolldata Näringsstatus Klorofyll (Bottenfauna) Prio och SFÄ NMÖ/RMÖ Näringsämnen Klorofyll, Biovolym

Läs mer

Sammanfattning av frågor

Sammanfattning av frågor webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Innehåll Inledning Processbeskrivning arbetsgång... 1

Innehåll Inledning Processbeskrivning arbetsgång... 1 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 1 2 Processbeskrivning arbetsgång... 1 2.1 Utgångspunkter och prioriteringar i arbetet... 1 2.2 MKN för ytvattenförekomster... 2 2.3 MKN för grundvattenförekomster...

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Bilaga 1:18 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:18 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:18 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Storsjöbygdens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Utdrag från Vattenmyndighetens förslag till åtgärder, remiss 2009

Utdrag från Vattenmyndighetens förslag till åtgärder, remiss 2009 Utdrag från Vattenmyndighetens förslag till åtgärder, remiss 2009 Underlag till möte med grundvattenrådet 24 april 2009 Vattenmyndighetens sammanställning av Miljöproblem...3 Vad omfattas?... 3 Övergripande

Läs mer

ÖVERSIKT AV VÄSENTLIGA FRÅGOR FÖR FÖRVALTNINGSPLAN I NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT

ÖVERSIKT AV VÄSENTLIGA FRÅGOR FÖR FÖRVALTNINGSPLAN I NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-04-15\dagordning\tjänsteutlåtande\15 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i norra Östersjöns vattendistrikt.doc

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Hur mår Södra Östersjöns vattendistrikt? Niklas Holmgren Vattendagen Kristianstad

Hur mår Södra Östersjöns vattendistrikt? Niklas Holmgren Vattendagen Kristianstad Hur mår Södra Östersjöns vattendistrikt? Niklas Holmgren 2017-04-20 Vattendagen Kristianstad Södra Östersjön Miljökvalitetsnormer Anger den kvalitet vattnen ska ha och vid vilken tidpunkt normen ska vara

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Renate Foks 12 nov 2013 Hagbyån och Halltorpsån Utdrag från VISS, 12 nov 2013 Hagbyån Hagbyån Hagbyån Halltorpsån Halltorpsån gul = måttlig ekologisk status, grön=

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen?

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen? Miljökvalitetsnormer för vatten hur ska de in i översiktsplaneringen? MKN-vatten in i plan- och bygglagen 2009: PBL 3.kap. 5 Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer

Läs mer

Miljöövervakningsprogram för Bällstaån

Miljöövervakningsprogram för Bällstaån MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖANALYS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-15 Handläggare: Stina Thörnelöf Telefon: 08-508 28 852 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-11-20 p. 22 Miljöövervakningsprogram 2012-2015

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Status på Gotland och exempel på lokala åtgärder

Status på Gotland och exempel på lokala åtgärder Status på Gotland och exempel på lokala åtgärder Sjöar och vattendrag Peter Landergren Kustvatten Andreas Pettersson Grundvatten Frida Eklund Ny klassning av Gotlands vatten vattendrag/sjöar Ekologisk

Läs mer

Vattenmiljön i södra Sverige - åtgärdsprogram för fortsatta förbättringar

Vattenmiljön i södra Sverige - åtgärdsprogram för fortsatta förbättringar Vattenmiljön i södra Sverige - åtgärdsprogram för fortsatta förbättringar Martin Larsson vattensamordnare Vattenmyndigheten Norra Östersjön Seminarie: Rent vatten och biologisk mångfald Odling i balans

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer