Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG"

Transkript

1 Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG

2 Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef

3 Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som anställd i Brukarkooperativet JAG. Vi hoppas att du ska trivas med ditt arbete som personlig assistent. Har du frågor angående din anställning eller något annat som rör ditt arbete är du alltid välkommen att kontakta JAGs kansli. Som din arbetsgivare vill vi göra allt vi kan för att stötta dig i ditt arbete. Återigen, varmt välkommen till JAG! Med vänlig hälsning Cecilia Blanck Verksamhetschef

4 Personlig assistans i Brukarkooperativet JAG Personlig assistans är ett individuellt stöd, utformat efter varje enskild person. Genom din anställning är du knuten till en viss medlem i Brukarkooperativet JAG och ditt uppdrag är att kompensera hans eller hennes funktionsnedsättning. Det är medlemmen som, med stöd av eventuell legal företrädare, bestämmer vilka arbetsuppgifter som assistenterna ska utföra. För varje medlem har JAG avtal med en servicegarant. I servicegarantens uppdrag ingår bland annat att rekrytera och arbetsleda medlemmens assistenter samt att ansvara för assistansens kvalitet och kontinuitet. Servicegaranten är din arbetsledare och den du i första hand ska vända dig till i alla frågor som rör ditt arbete eller din yrkesroll. Att vara personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det kräver personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation, för att man på rätt sätt ska kunna utföra det som han eller hon skulle ha gjort själv utan sin funktionsnedsättning. Din arbetsuppgift innebär att ge medlemmen assistans var han eller hon än befinner sig under din arbetstid. I praktiken kan du ändå förutse att du ofta kommer att vara på vissa ställen, som i medlemmens hem, skola eller arbete eller andra mer eller mindre ofta regelbundet besökta platser. Du får under din arbetstid inte lämna medlemmen annat än om du har fått servicegarantens instruktion eller tillstånd. Under din introduktion som ny assistent kommer du under en tid att arbeta tillsammans med en erfaren assistent för att lära känna medlemmen och för att lära dig kommunicera med honom eller henne. Det kan ta flera veckor innan du börjar arbeta självständigt.

5 Att arbeta på JAG från A till Ö Anställningsvillkor Villkoren inom JAG följer avtalet mellan KFO och Kommunal för personliga assistenter. Du hittar avtalet på JAGs hemsida Arbetsgivare Din arbetsgivare är Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag. Medlemmen eller servicegaranten kan inte anställa dig eller avsluta din anställning. Det kan bara arbetsgivaren göra. Arbetsledare Din arbetsledare är medlemmens servicegarant. Det är till servicegaranten som du i första hand vänder dig med dina frågor om arbetet. Arbetstid Arbetstiden vid heltid utgör i genomsnitt 40 timmar per vecka under en sexveckorsperiod, oavsett om helgdag infaller. Enligt avtalet finns två olika anställningsformer för personliga assistenter; anställning för viss tid så länge uppdraget varar, så kallad schemaanställning, eller anställning per arbetad timme vid särskilt avtalade tillfällen, även kallad timanställning. Vid schemaanställning arbetar du på ett särskilt arbetstidsschema som upprättas av servicegaranten. Schemaändringar ska varslas minst två veckor i förväg av servicegaranten, om ni inte kommer överens om något annat. Byte av arbetspass måste godkännas av servicegaranten. Vid timanställning har du normalt inget arbetstidsschema utan arbetar enligt överenskommelse med servicegaranten. Nattetid kan du antingen arbeta som vanligt med full lön och OB-ersättning eller ha jour under hela eller delar av natten utifrån servicegarantens instruktioner. En jourtimme ersätts med 25 procent av ordinarie lön och OB. Assistansmiljö Arbetsmiljölagen reglerar frågor som rör arbetsmiljön för anställda personliga assistenter. I Brukarkooperativet JAG är det systematiska arbetsmiljöarbetet hos varje medlem delegerat till servicegaranten. Det finns också en skyddskommitté på JAG som arbetar med mer övergripande frågor om assistansmiljön. Mer information finns i Brukarkooperativet JAG arbetsmiljöhandbok som du hittar på JAGs hemsida Assistans vid resa När du assisterar medlemmen under en resa kan det hända att du kommer att arbeta mer tid än normalt. I samband med resor kan man göra avsteg från arbetstidslagens krav på dygnsvila. I övrigt gäller vanliga arbetstidsbegränsningar och övertidsregler, liksom kravet på veckovila. Om du under en resa ska arbeta andra tider än vanligt måste ett särskilt schema göras för resan. Servicegaranten måste komma överens med dig om det tillfälliga schemat minst två veckor i förväg. Arbetstiderna påverkas även om du inte följer med på resan eftersom du inte kan arbeta när medlemmen är bortrest. Det är vanligt att de assistenter som inte ska följa med på resan arbetar mer tid än normalt före och/eller efter resan. Även i detta fall har du rätt att få ditt nya, tillfälliga schema minst två veckor innan det börjar gälla. Vid tjänsteresa betalas din kostnad för resa och logi av arbetsgivaren och traktamente utgår för merkostnader. Under den tid du är i tjänst gäller samma krav på arbetet som hemma, exempelvis att du under arbetstid inte får dricka eller vara påverkad av alkohol eller uträtta egna ärenden. Under din lediga tid är du självklart fri att göra vad du vill! Bisyssla Du får inte ha annan anställning, åta dig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på ditt arbete hos medlemmen. Om du vill åta dig bisyssla, ska du därför först samråda med servicegaranten. Droger och alkohol Du får inte använda eller vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid eller på andra tidpunkter på sätt så att det kan påverka säkerheten och utförandet av assistansen. Vid misstänkt alkohol- eller drogpåverkan har servicegaranten eller arbetsgivaren rätt att med omedelbar verkan avstänga dig från arbetet utan lön. Du kan även i sådana fall beordras till läkarundersökning. Friskvård Vi erbjuder våra anställda bidrag till friskvård med upp till 200 kronor per månad som man har arbetat. Friskvårdsbidraget följer Skatteverkets anvisningar. Exempel på godkända aktiviteter är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter, volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Även kostnader för motionsdans kan ersättas liksom tai chi, qi-gong, kostrådgivning, information om stresshantering, fotvård och massage. Den särskilda blanketten för redovisning av friskvårdskostnad samt kvitto skickas till JAGs kansli, som utbetalar ersättning i samband med nästa löneutbetalning.

6 Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn ska genast anmälas till servicegaranten. Du ska också så snart som möjligt meddela när du tror att du kan återgå i arbete. Från och med den åttonde kalenderdagen måste du lämna läkarintyg till JAGs kansli. Vi kan i särskilda fall begära att du styrker din sjukfrånvaro med läkarintyg redan från första dagen. Om du blir sjuk vid tjänsteresa utomlands måste du alltid visa läkarintyg från den första sjukdagen. Vid sjukskrivning mer än 14 kalenderdagar gör vi en anmälan till försäkringskassan. Du ska själv sända in läkarintyg med diagnos till försäkringskassan. Vid vård av sjukt barn gör du själv anmälan till försäkringskassan. Försäkringar Som anställd i Brukarkooperativet JAG har du avtalsenlig försäkring genom KP Pension & Försäkring. Vid tjänsteresor gäller en särskild reseförsäkring som Brukarkooperativet JAG tecknat för sina anställda i Folksam med försäkringsnummer JAG-dag Vi anordnar regelbundet introduktionsdagar för våra nyanställda assistenter på kansliet i Stockholm där yrkesrollen, målsättningen för assistansen enligt LSS och JAGs organisation gås igenom. Om du inte bor i Stockholm så står JAG för resa och vid behov även övernattning på ett hotell i närheten av kansliet. Kommunal (Svenska Kommunalarbetarförbundet) Kommunal är den fackliga organisation som organiserar personliga assistenter. Kommunal har en samverkansgrupp för anställda inom Brukarkooperativet JAG. Du når samverkansgruppen via e-post: ansvarig ombudsman anställd av Brukarkooperativet JAG anställd av Brukarkooperativet JAG anställd av Brukarkooperativet JAG Du som redan är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion och se till att du är registrerad på rätt arbetsgivare inför löneförhandlingarna. Information om Kommunal och kontaktuppgifter kan du hitta på Legal företrädare Många av JAGs vuxna medlemmar har en legal företrädare i form av en god man eller förvaltare. Den legale företrädaren är en personlig representant som har tolkningsföreträde och ger stöd i val och beslut. Lån och gåvor Du får inte låna pengar av medlemmen eller hans eller hennes familj eller ta emot betydande gåvor av honom eller henne. Lön Lönen utbetalas senast den 27:e varje månad genom insättning på det bank- eller personkonto som du uppgivit. Vi tillämpar individuell lönesättning. Lönesättningen ska bidra till att kooperativet når uppsatta mål för verksamheten och stimulera till förbättringar av effektivitet och kvalitet. Lönen bestäms med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetet och den enskilde personliga assistentens sätt att uppfylla dessa krav. Du hittar lönekritierna i sin helhet på JAGs hemsida Mertid och övertid Frivillig extratid kan exempelvis vara byte av arbetspass eller arbete på extrapass. Du som har en schemaanställning kan bli beordrad att arbeta mertid eller övertid och är då skyldig att arbeta. Beordringen ska göras av arbetsgivaren på förhand med undantag för särskilda nödfallssituationer, till exempel om den assistent som skulle ta vid inte infinner sig vid sin arbetstids början och medlemmen inte kan lämnas ensam. Om du tror att arbetet kan medföra mer- eller övertid ska du kontakta servicegaranten. Missförhållande och övergrepp Som personlig assistent har du skyldighet att anmäla övergrepp mot medlemmen. Övergrepp är brott som kan bestraffas enligt svensk lag, t ex misshandel, hot, tvång, sexuella övergrepp eller stöld. Anmälan ska göras muntligt eller skriftligt till medlemmens legale företrädare eller till Brukarkooperativet JAGs verksamhetsledare. Du är också skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden i assistansen som rör medlemmen och som gäller den personliga assistansens kvalitet. Anmälan ska göras till Brukarkooperativet JAGs verksamhetsledare och kan vara muntlig eller skriftlig. Du får vara anonym. Tystnadsplikten gäller inte för sådana uppgifter som behöver meddelas i samband med en anmälan.

7 Malin Karlsson på JAGs årsmöte.

8 Nödnummer Om du i en akut nödsituation i assistansen nattetid, kvällstid eller under en helg inte når eller får stöd av servicegaranten kan du ringa tel för att få kontakt med en av JAGs rådgivare. Under kontorstid ringer du JAGs växel, tel , så blir du kopplad till rätt person. OB-ersättning Ersättning utges per timme inklusive semesterersättning, enligt avtalet mellan KFO och Kommunal. Om något går sönder Om du råkar ha sönder någon av medlemmens ägodelar ska du omedelbart anmäla det till servicegaranten. Restidsersättning Restidsersättning utges enligt avtal för den tid under en tjänsteresa som åtgår för själva resan till och från bestämmelseorten när du inte samtidigt jobbar som assistent. Semester Det är arbetsgivaren som förlägger semester. I JAG är den uppgiften delegerad till servicegaranten, som också i övrigt planerar assistenternas arbetstid. Kalenderåret utgör semesterår. En semesterdag motsvarar åtta timmar vid heltid. Antalet semesterdagar per kalenderår enligt avtalet: T o m det år assistenten fyller 39 år utges 25 semesterdagar. Fr om det år assistenten fyller 40 år utges 31 semesterdagar. Fr om det år assistenten fyller 50 år utges 32 semesterdagar. Vid anställning med timlön ingår semesterersättning i den överenskomna timlönen och utbetalas tillsammans med varje timlön. Om du vill kan Brukarkooperativet JAG vid varje löneutbetalning hålla inne ett belopp motsvarande den intjänade semesterersättningen efter skatt för senare utbetalning. På varje lönespecifikation ges då uppgift om aktuell månads sparade semesterersättning under rubriken ackumulerad nettospar. Nettospar måste begäras skriftligt på särskild blankett. Vid anställning med månadslön gäller särskilda villkor. Telefon Fråga servicegaranten vilka regler som gäller för användning av mobiltelefon på arbetstid. Tidrapportering Servicegaranten rapporterar din arbetade tid till JAGs kansli. Tidrapporten utgör underlag för utbetalning av din lön samt medlemmens redovisning av assistanstimmar och ska undertecknas av både dig och servicegaranten. Du ska alltid få en kopia på tidrapporten. Efter det att du eller servicegaranten undertecknat tidrapporten får inga ändringar göras. Vid ändringar ska en ny tidrapport skrivas och undertecknas. Tillbud och arbetsskada Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat innebära skada men inte gjort det. Vi behöver information om tillbud som inträffat i verksamheten, eftersom det ger signaler om brister eller risker i arbetsmiljön som behöver åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall bland våra anställda. Vid ett tillbud ska därför en särskild tillbudsblankett fyllas i.

9 En arbetsskada är en personskada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas i regel som olycksfall i arbetet. Om du drabbats av en arbetsskada ska du omgående kontakta JAGs kansli som utreder orsaken till det inträffade och tillsammans med dig och servicegaranten diskuterar och vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra att något liknande händer igen. Vi gör också en skriftlig arbetsskadeanmälan i samråd med dig och servicegaranten. Tjänstereglemente Dina anställningsvillkor regleras av gällande lag, kollektivavtal och överenskommelser mellan KFO och Kommunal, ditt anställningsavtal, arbetsgivarens och servicegarantens direktiv samt tjänstereglementet. Tjänstereglementet finns att läsa i sin helhet på JAGs hemsida Utbildning och fortbildning Brukarkooperativet JAGs utbildningar arrangeras av Stiftelsen JAG. Kompetenshöjande fortbildningskurser, assistanskurser, anordnas regelbundet. De innehåller ett stort utbud av information om vad olika funktionsnedsättningar innebär genom medverkan av både specialister och personer med egen erfarenhet av personlig assistans. Varje medlem kan anmäla sina assistenter till de ämnen som behövs för kunskap om sin livssituation. Brukarkooperativet JAG anordnar assistans till personer med stora funktionsnedsättningar. Den gemensamma utbildning som kooperativet erbjuder är anpassad efter detta. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal genomförs en gång om året av servicegaranten. Tjänstledighet Tjänstledighet, det vill säga ledighet utan lön, kan beviljas av arbetsgivaren om det kan ske utan olägenhet för verksamheten. Du ansöker om tjänstledighet på en särskild blankett som skickas till JAGs kansli. Traktamente För merkostnader i samband med tjänsteresa minst 50 km från hemmet och med minst en övernattning utbetalar Brukarkooperativet JAG traktamente med ett skattefritt schablonbelopp. Traktamentet är inte avsett att täcka alla kostnader, utan endast de extra kostnader som uppstår. Om resans pris inkluderar någon måltid avräknas ett belopp från traktamentet. Tystnadsplikt Som personlig assistent har du tystnadsplikt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att muntligen eller på annat sätt lämna ut uppgifter om medlemmen och medlemmens privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller även uppgifter om medlemmens närstående och deras privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller gentemot såväl myndigheter som enskilda och den gäller även efter det att din anställning har upphört. Om du är tveksam till om viss uppgift får lämnas ut ska du fråga medlemmen eller ev legal företrädare. Servicegaranten kan också informera dig om hur du ska agera i olika situationer. Upphörande av anställning Om du vill avsluta din anställning ska du meddela det skriftligen till arbetsgivaren. Det räcker inte att du meddelar servicegaranten. För anställda med schema- eller timanställning kan anställningen enligt avtalet avslutas två veckor efter att arbetsgivaren mottagit meddelandet. Vid tillsvidareanställning gäller enligt avtalet att uppsägningstiden från assistentens sida är en månad. Om det finns särskilda skäl till att anställningen ska upphöra eller när assistansuppdraget upphör kan särskilda villkor gälla. Läs mer Aktuellt kollektivavtal mellan KFO och Kommunal Brukarkooperativet JAGs tjänstereglemente Brukarkooperativet JAGs arbetsmiljöhandbok JAGs lönekritier för personliga assistenter Försäkringsbesked afa försäkring Information om dina avtalsförsäkringar från KP

10 Lotta och Maj-Britt Fallgren, politikerveckan i Almedalen.

11 Föreningen JAG en medborgarrättsrörelse Föreningen JAG startades 1992 av en liten grupp personer som gick samman för att kämpa för sina rättigheter. Vi behövde en förening som tror på alla människors lika värde och att alla människor har något att säga. JAG är bara vår förening och den arbetar för ett enda mål: att vi medlemmar ska kunna leva våra liv fullt ut, på våra egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. Vår förening har valt namnet JAG, efter begynnelsebokstaven i orden jämlikhet, assistans och gemenskap. Men JAG står för mer än så. Det står för att varje medlem har rätt att vara huvudperson i sitt liv. Det står för en vilja att göra egna val i livet och ta plats i samhället på lika villkor som andra, från dagis och skola till vuxenliv. Nästan alla JAG-medlemmar behöver stöd av en legal företrädare, det vill säga god man för vuxna och förälder för barn under 18 år. De flesta av oss har stora kommunikationssvårigheter och uttrycker oss på mycket personliga sätt. Rätten att få yttra sig med hjälp av sin legala företrädare, och att detta respekteras i alla sammanhang, är ett av föreningens viktigaste jämlikhetskrav. Med personlig assistans kan även vi med flera stora funktionsnedsättningar välja hur vi vill leva och bo. Vi kan välja att flytta hemifrån när vi blir vuxna, på det sätt vi vill och när vi vill. Vi är inte beroende av våra anhöriga vilket gör att även våra familjer kan leva ett liv som andra. Många väljer att anlita närstående som personliga assistenter, eftersom de har bra förutsättningar att ge en god personlig assistans. I Brukarkooperativet JAG anställs alla assistenter på samma villkor, oavsett om de är familjemedlemmar eller ej, eftersom assistenternas ansvar och arbetsuppgifter är de samma. Lika självklart ska man kunna välja att få assistans av en assistent som inte är anhörig när man är tillsammans med sin familj. Vem man väljer som assistent är den enskildes ensak. Tillbakablick så började det En av initiativtagarna till Föreningen JAG var Magnus Andén, som fick draghjälp av sin företrädare Gerd Andén. Magnus och Gerd Andén började arbeta intressepolitiskt på 1970-talet och kämpade då för en avveckling av vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning. På den tiden fanns det bara två val för personer med intellektuella funktionsnedsättningar; att leva med sin familj utan samhällets stöd eller att bo på vårdhem. På den tiden var personer som JAGs medlemmar i det närmaste osynliga i samhället. Under 1980-talet ersattes de stora vårdhemmen av många små gruppbostäder. Där var man också tvungen att anpassa sig till andras tider och rutiner. Aktiviteter skedde oftast i grupp med de andra på boendet vilket omöjliggjorde integration i samhället. Vi sågs inte som enskilda individer. En av Föreningen JAGs första uppgifter var därför att driva på genomförandet av assistansreformen i Sverige. Den blev verklighet 1994 och innebar att personer med omfattande funktionsnedsättningar fick rätt till personlig assistans och genom det möjlighet att kunna leva på egna villkor startades Brukarkooperativet JAG som en underförening till Föreningen JAG för att organisera personlig assistans till de medlemmar i föreningen som önskar det. Kooperativet har vuxit till en av Sveriges större assistansanordnare med drygt 400 medlemmar i hela landet och ca anställda personliga assistenter. Brukarkooperativet JAG styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse. Stödmedlemskap i Föreningen JAG Föreningen JAG jobbar intressepolitiskt för att göra samhället mer rättvist för oss medlemmar och förhindra att vi diskrimineras i olika sammanhang på grund av våra intellektuella funktionsnedsättningar. Med hjälp av våra legala företrädare uppvaktar vi enträget politiker och tjänstemän på olika nivåer eftersom vi är övertygade om att det personliga mötet är bästa verktyget när det gäller att sprida information och ändra attityder. Fullvärdig medlem kan man bara bli om man har egna funktionsnedsättningar, varav en avser en nedsättning av den intellektuella förmågan. Stödmedlem kan vem som helst bli. Det är dock endast fullvärdiga medlemmar som har rösträtt på Föreningen JAGs årsmöten och som kan väljas in i styrelsen. Vill du stödja Föreningen JAGs intressepolitiska arbete kan du betala in årsavgiften, 100 kr, på pg Skriv namn och adress och ange att du vill vara stödmedlem. Internationell utblick Den svenska assistansreformen är fortfarande unik i hela världen. Det finns visserligen personlig assistans i flera städer och länder men det är bara i Sverige som personlig assistans är en individuell lagstadgad rättighet. Föreningen JAG är också unik, och uppmärksammad i många andra länder. JAGs medlemmar delar gärna med sig av sina erfarenheter och föreningen är bland annat aktiv i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL. Föreningen JAG finns även i Finland och Norge.

12 Välkommen till ditt nya jobb som personlig assistent till en av Brukarkooperativet JAGs medlemmar! Brukarkooperativet JAG Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1 Box 16145, Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida: Jämlikhet Assistans Gemenskap

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70 Konsulthandbok Socionom Telefon: 08 555 656 70 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision...

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 3 2 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER... 3 3 ANSTÄLLNING M M... 4 4 ANSTÄLLNINGENS

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Tio år med personlig assistans

Tio år med personlig assistans Tio år med personlig assistans Rapport 3 från Kunskapsprojektet Presentation av två intervjuundersökningar med assistansberättigade, gjorda 1995 respektive 25 Tio år med personlig assistans Rapport 3 från

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Sid. 1 Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2009-09-17 Verksamhet: Verkställighet av LSS insatser

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer