För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter"

Transkript

1 För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

2 Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation Facklig organisation Arbetsledare Anställningsfrågor s 3 Kollektivavtal Försäkringar Anställning Den personliga assistentens roll Anställningens upphörande från arbetsgivarens sida Anställningens upphörande från assistentens sida Arbetsplats Tystnadsplikt Rapporteringsskyldighet Arbetstid och schema s 5 Ordinarie arbetstid Dygns- och veckovila Frivillig extratid Arbetstidsschema Ledighet s 10 Semester Semesterersättning Tjänstledighet, permission mm Arbetsbefrielse Arbetsmiljö s 11 Arbetsmiljöarbete Skyddsombud Arbetsskada och tillbud Friskvård Alkohol och droger Medarbetarsamtal Akutlista Övriga anställningsfrågor s 12 Utbildning Lån Gåvor Om assistenten skadar medlemmens ägodelar Lön s 6 Löneform Grundläggande principer för lönesättning Tidrapportering Ersättning för arbete på obekväm arbetstid Ersättning vid väntetid Ersättning för övertid och mertid Tjänsteresor - resor med övernattning inom och utom Sverige Resor med egen bil Att köra medlemmens bil i tjänsten Utlägg för resor i tjänsten Frånvaro s 9 Sjukdom Sjuklön Vård av barn Det här är ett dokument som vägleder dig i ditt arbete!

3 ? 1. Arbetsgivare Det är Kooperativet Hand i Hand som är din arbetsgivare. Kooperativet Hand i Hand är en ekonomisk förening som startade sin verksamhet i februari För att bli medlem i föreningen måste man ha rätt till personlig assistans enligt LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kooperativet Hand i Hand har idag 39 medlemmar. Styrelse och kontor Varför en personalhandbok? Syftet med Personalhandboken är att ge vägledning samt information om vilka skyldigheter och rättigheter man har som personlig assistent i Kooperativet Hand i Hand. I Personalhandboken beskrivs de generella rutiner och regler som gäller för de anställda, exempelvis de anställningsfrågor som regleras i lagar och kollektivavtal, men även praktiska rutiner som är unika för Kooperativet Hand i Hands verksamhet. Personalhandboken gäller för alla personliga assistenter inom kooperativet, oavsett var eller hos vem man arbetar. Kooperativet Hand i Hands styrelse har det formella arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna. Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år och fattar då beslut om aktuella frågor som rör verksamheten. Styrelsen har delegerat till personalen på kontoret att utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaransvaret innebär, t ex lönehantering, medlemsstöd, bokföring, anställningsfrågor, utbildning och arbetsmiljöfrågor. Nedan kommer för tydlighetens skull därför benämningen kontoret att användas. Arbetsgivarföreningen Kooperativet Hand i Hand är anslutet till en arbetsgivarförening som heter KFO. KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. Besök KFO:s hemsida på: www. kfo.se Arbetstagarorganisation Kommunal är den fackliga organisation vårt kollektivavtal slutits med. Du har dock möjlighet att vara med i vilket fackförbund som du vill. Arbetsledare Medlemmen (eller medlemmens företrädare) fungerar som arbetsledare för sina egna personliga assistenter. Vissa medlemmar har en anställd arbetsledare. Arbetsledarens uppgift är att handleda de personliga assistenterna i det dagliga arbetet. Det är även arbetsledaren som gör schema, tillsätter Arbetsgivares kontaktuppgifter Kooperativet Hand i Hand Idévägen Laholm Telefon:

4 vikarier vid frånvaro, planerar för semestrar och informerar om arbetets innehåll och förpliktelser. 2. Anställningsfrågor Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal, som tillsammans med lagar och förordningar, reglerar anställningsvillkoren för arbetstagare. Det kollektivavtal som vi omfattas av, som har slutits mellan KFO och Kommunal, reglerar anställningsvillkoren för våra personliga assistenter. Försäkringar Du som anställd i Kooperativet Hand i Hand är försäkrad genom KP pension och försäkring. Genom KP tecknas även avtalsreglerade pensionsförsäkringar som är kostnadsfria för dig. Du kan läsa mer via När du arbetar avsätter vi som arbetsgivare pengar till din tjänstepension. Detta sker inte när du har havandeskapspenning eller föräldrapenning. Istället tar då AFA Försäkring över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. Du kan även ha rätt till ersättning från AFA Försäkring vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan, d.v.s. från dag 15. Det är du som arbetstagare som gör anmälan till AFA Försäkring. För vidare information och anmälan besök Anställning Innan du börjar arbeta eller gå bredvid en annan assistent ska du skriva under ett anställningsavtal. I anställningsavtalet regleras bl.a arbetstid, anställningstid, anställningsform, semesterrätt och lön. Anställningsavtalet ska skrivas under av dig och någon personal på kontoret. Om avtalsvillkoren ändras ska ett nytt anställningsavtal skrivas och det är arbetsledarens uppgift att rapportera sådana förändringar till kontoret. Den personliga assistentens roll En personlig assistent kan kortfattat beskrivas som en möjlighet - en möjlighet för en assistansberättigad att leva ett självständigt och självvalt liv. Som personlig assistent utför du ett viktigt och för våra medlemmar ovärderligt arbete. Din huvuduppgift som personlig assistent är att kompensera medlemmens funktionsnedsättning, oavsett om funktionsnedsättningen är fysisk, psykisk och/eller kognitiv. Det innebär att du ska göra det som vår medlem pga sitt funktionshinder själv inte kan eller orkar göra. Många gånger arbetar du som personlig assistent i någons hem där även andra familjemedlemmar finns närvarande, därför är det viktigt att du som assistent uppfattar och kan respektera familjens privata sfär. Arbetsledaren ger dig en mer individuell beskrivning av dina arbetsuppgifter. Om du har frågor som rör arbetet vänder du dig i första hand till arbetsledaren. Men om det av någon anledning inte går så är du alltid välkommen att ringa kontoret. Assistentrollen innebär att arbeta i nära samspel med medlemmen på ett flexibelt sätt. Naturligtvis ska du i rollen som assistent inte behöva bli utsatt för någon form av kränkande behandling, tvingas assistera vid vad som kan vara kriminella handlingar eller som på något sätt kan riskera ditt eller medlemmens liv. Som assistent har du både en rättighet och skyldighet att säga nej. Vid frågor eller tveksamheter ska du alltid kontakta din arbetsgivare. Anställningens upphörande från arbetsgivarens sida Villkor för anställningens upphörande, uppsägning och avsked regleras i kollektivavtalet. Det är endast personal på kontoret, i egenskap av arbetsgivare, som enligt kollektivavtalet har rätt att vidta en uppsägning, besluta om anställningens upphörande. Om medlemmen eller hans/hennes företrädare skulle be dig lämna arbetsplatsen eller meddela dig att din anställning upphör ska du omedelbart ta kontakt med kontoret. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av att samarbetet inte fungerar gäller två veckors uppsägningstid från arbetsgivarens sida. Anställningens upphörande från assistentens sida Om du vill att din anställning ska upphöra, ska detta meddelas skriftligt till kontoret varvid kontoet bekräftar anställningens upphörande till dig. Du ska också omgående meddela din arbetsledare så denne kan planera och fördela arbetet. Om du vill avsluta din anställning på grund av att samarbetet mellan dig och medlemmen inte fungerar, upphör din anställning två veckor efter det att du meddelat arbetsgivaren detta. Om du har frågor angående villkor för anställningens upphörande kontakta arbetsgivaren. Arbetsplats Din arbetsplats är där medlemmen för tillfället befinner sig. Som personlig assistent är du knuten till medlemmen och inte till en viss plats (tex hemmet, skolan eller daglig verksamhet). Du ska inte heller ersätta den ordinarie personalen i någon verksamhet där medlemmen deltar. Ej arbetande assistenter ska inte vistas i medlemmens bostad om inte medlemmen eller arbetsledaren gett särskilt tillstånd till detta. Tystnadsplikt Du har tystnadsplikt till följd av din anställning, enligt 29 LSS samt kollektivavtalet. Tystnadsplikten gäller hela Kooperativet Hand i Hands verksamhet. Den gäller för uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde (medlemmen) och dennes närstående. Hit räknas bl a hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt. Även adress, telefonnummer, datalistor, tal- och videoinspelningar samt bilder omfattas av tystnadsplikt. Observera att du alltså inte ens får berätta för dina närstående hos vem eller var du arbetar. Kontakta omgående din arbetsledare eller kontoret om någon utomstående vill ha uppgifter. Tystnadsplikt enligt kollektivavtalet gäller också i vissa fall för uppgifter om andra personer som arbetstagaren till följd av sin anställning fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten kan göras men dessa ska då finnas skriftliga, upprättade av legal företrädare. 3 4

5 Rapporteringsskyldighet Du som anställd ska enligt 24b LSS genast rapportera till arbetsgivaren om du uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör medlemmen. Som anställd är du enligt 14 kap 1 SoL skyldig att genast anmäla till Susanna Skoglund, verksamhetsansvarig på Kooperativet Hand i Hand, om du genom din verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Om detta sker när kontoret är obemannat ring omedelbart jourtelefonen. Susanna anmäler sedan detta vidare till berörd socialnämnd. 3. Arbetstid och schema Varje arbetsschema är baserat på respektive medlems behov av personlig assistans. Det är arbetsledarens uppgift att upprätta schemat för assistenternas arbetstider. Personalen på kontoret kontrollerar att schemat stämmer överens med lag och kollektivavtal innan det träder i kraft. De personliga assistenterna ska få information om schemaändringar senast två veckor innan det nya schemat träder i kraft. Istället för raster har personliga assistenter ofta måltidsuppehåll som ingår i arbetstiden. Assistenten gör ett uppehåll för att äta, men ska finnas till hands på arbetsstället för att vid behov kunna utföra arbetsuppgifter. 4. Lön Följande regler är hämtade från gällande kollektivavtal samt från arbetstidslagen. Ordinarie arbetstid En anställning avser heltid, deltid eller timanställning. Arbetstid avser ordinarie arbetstid, väntetid, frivillig extratid, utbildning, bredvidgång, semester, sjukfrånvaro och vård av barn. Enligt vårt kollektivavtal utgörs en heltid av 40 timmar i veckan vilket i snitt motsvarar 172 timmar per månad. Utöver en heltidstjänst kan en assistent arbeta ytterligare max 200 timmar på ett år. Totalt antal arbetade timmar får ej överskrida 2080 på ett år. Väntetid (det som tidigare kallades jour) innebär att assistenten finns tillgänglig för medlemmen på arbetsplatsen, utan att utföra arbete. Man får arbeta högst 48 timmar väntetid på 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Tidigare var det vanligt att assistenter sov på sin arbetsplats under väntetiden, detta är dock ingen rättighet. Inte heller byten av pass är en rättighet utan måste först godkännas av arbetsledare, detta för att undvika att någon bryter mot dygns- och/eller veckovilan. Dygns- och veckovila Dygnsvila innebär en sammanhängande ledighet på 11, i vissa fall 9, timmar under varje 24-timmarsperiod. Tillfälliga avvikelser som beror på orsaker du inte kunnat förutse får dock göras. Vid resor kan undantag från dygnsvilan medges. Veckovilan ska vara minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande. Man kan inte ha veckovila samtidigt som man har väntetid eller beredskap. Löneform I Kooperativet Hand i Hand förekommer två olika löneformer: månadslön och timlön. Grundläggande principer för lönesättningen Kooperativet Hand i Hand tillämpar individuell lönesättning. Lönerna ska bestämmas med hänsyn till ansvar, svårighetsgrad och till den personliga assistentens prestation och kompetens. Samma principer för lönesättningen ska gälla för kvinnor och män liksom för äldre och yngre assistenter. Lönerevision sker en gång per år och i samband med detta kallar din arbetsledare dig till ett individuellt lönesamtal. Tidrapportering Vi använder ett nätbaserat tidrapporteringssystem. Som assistent får du egna inloggningsuppgifter med vilka du bl a kan logga in och godkänna din tidrapport samt se ditt schema. Väntetid (som i systemet fortfarande benämns som jour) och ob fylls i automatiskt men det är ändå viktigt att kontrollera att allt stämmer vid varje månadsskifte innan tidrapporten godkänns. När du som assistent Frivillig extratid Frivillig extratid är den tid du arbetar utöver din ordinarie tjänst, exempelvis om du tar ett extrapass eller arbetar längre än vad du egentligen skulle ha gjort. Du får som mest arbeta så många extratimmar att du kommer upp i en heltidstjänst (dvs i snitt 40 timmar per vecka) samt ytterligare max 200 timmar per år. Varför kämpa själv? Arbetstidsschema 5 6

6 godkänt din tidrapport är det arbetsledarens tur att godkänna innan tidrapporten slutligen godkänns av löneansvarig hos arbetsgivaren och överförs till löneprogrammet. Hos några av våra medlemmar sker tidrapporteringen fortfarande på papper. Där redovisas dina arbetade tider på en blankett som kallas tidrapport. Väntetid, semester, sjukdom, tjänstledighet etc ska också fyllas i. Du godkänner din tidrapport genom att skriva under den. Därefter lämnar du tidrapporten till din arbetsledare som också signerar den. Arbetsledaren skickar sedan samtliga tidrapporter till arbetsgivaren senast den 10:e följande månad. Kontakta arbetsgivaren om du är osäker på hur och vad du ska fylla i på tidrapporten. Förutom tidrapporten som ligger till underlag för din lön ska även en tidrapport fyllas i till Försäkringskassan. På Försäkringskassans tidrapport ska dock endast aktiv assistanstid samt ev väntetid redovisas, alltså inte någon frånvaro eller annan typ av arbetstid, tex utbildningstid och personalmöte. Ersättning för arbete på obekväm arbetstid Om du arbetar på obekväm arbetstid får du ett särskilt tillägg på lönen OB-tillägg. Du får då ersättning för fullgjorda halvtimmar. enligt överenskommelse. Ersättning för arbetad tid under väntetid utges endast för fullgjorda halvtimmar. Flera korta arbetstillfällen under ett pass får sammanräknas. Ersättning för övertid och mertid I kollektivavtalet anges ersättningen för övertid och mertid. Ersättningen betalas enbart ut om arbetsledaren eller arbetsgivaren på förhand har beordrat övertiden/mertiden. Övertids- och mertidskompensation utges inte om arbetstiden förlängs pga vikariat, byte av arbetspass eller frivillig extratid. Tjänsteresor - resor med övernattning inom och utom Sverige Om du ska arbeta under en resa som innebär minst en övernattning ska en särskild överenskommelse skrivas mellan dig och arbetsgivaren innan resan påbörjas. Överenskommelsen ska innehålla de villkor som ska gälla under resan. I kollektivavtalet kan du få mer information om särskilda villkor vid resor. Tider då OB-ersättning utgår: OB-kväll (vardagar) OB-natt (vardagar) OB-helg Fredag och dag före helgdag Lördag, söndag eller annan helgdag än nedan Måndag och dag efter helgdag OB-storhelg Resor med egen bil Om du använder egen bil i tjänsten, tex när du deltar i utbildning eller om du tillfälligt befinner dig på annan ort där du ska arbeta, betalas en skattefri bilersättning ut till dig när du får din lön. En reseräkning ska fyllas i och skrivas under. Om du använder egen bil för att köra medlemmen till skola, arbete eller annan aktivitet ska du kontakta arbetsgivaren för att höra vad som gäller. Att köra medlemmens bil i tjänsten Som förare av medlems bil är du enligt gällande trafikregler själv ansvarig för att bilen är trfiksäker. Om bilen inte är trafiksäker ska du inte köra den. Det kan även finnas andra orsaker till att du inte ska köra bilen, tex vid trötthet, stress eller medicinering. Det är viktigt att du får möjlighet att ta pauser vid behov, särskilt vid längre körningar. Om du och medlemmen är oense om säkerheten Tid från kl på vardag närmast före trettondag jul, första maj, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen (6 juni) och alla helgons dag. Tid från kl på dag före långfredagen till kl på dagen efter annandag påsk. Tid från kl på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen. Ersättning vid väntetid Ersättning under väntetid, eller jour som det fortfarande kallas i vissa sammanhang, utges enligt gällande kollektivavtal. Kvalificerad väntetid börjar kl dag före lördag/helgdagsafton och slutar kl dag efter söndag eller helgdag. För aktiv arbetad tid under väntetiden utgår kompensation En för alla, alla för en! 7 8

7 ska arbetsgivaren kontaktas. Du är skyldig att följa de regler som gäller vid bilkörning, såsom att ha giltigt körkort, följa hastighetsanvisningar, använda säkerhetsbälte och inte vara påverkad av alkohol eller andra droger. Eventuella bötesbelopp betalas av dig. Som personlig assistent ska du även se till att bilbälte används samt att erläggning av parkeringsavgift/tillstånd sker. 14 i sjukperioden, förutsatt att du har skickat in ett läkarintyg från åttonde kalenderdagen. Från och med dag 15 anmäler arbetsgivaren din sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Efter dag 15 kan avtalsgruppsförsäkringen AFA komplettera den ersättning som du får från Försäkringskassan. Kontakta arbetsgivare om detta är aktuellt. Utlägg för resor i tjänsten Om du gör utlägg för resor i tjänsten med tåg, buss, flyg eller taxi ersätts dessa. Sådana resor kan förekomma exempelvis när du deltar i utbildning eller om medlemmen tillfälligt befinner sig på annan ort där du ska arbeta. 5. Frånvaro Vård av barn Om du inte kan arbeta på grund av vård av barn ska du meddela arbetsledaren och arbetsgivaren så snart som möjligt. Du gör själv anmälan till Försäkringskassan för utbetalning av ersättning. 6. Ledighet Sjukdom När du är sjuk och inte kan arbeta ska du anmäla detta till din arbetsledare så snart som möjligt. Då blir det lättare att hitta en vikarie. Så snart du har möjlighet är det viktigt att du meddelar arbetsledaren när du kan börja arbeta igen. Friskanmälan ska göras senast kl dag före återgång till arbete. Senast från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden måste du lämna läkarintyg till arbetsgivare för att fortsatt sjuklön ska utbetalas. Arbetsgivaren kan dock begära in läkarintyg redan från dag ett. Sjuklön Du har rätt till sjuklön i enlighet med gällande lag och kollektivavtal. Om den avtalade anställningen är kortare än en månad har du bara rätt till sjuklön om du tillträtt anställningen och därefter varit anställd minst 14 dagar i följd. Den första dagen (dock max 8 timmar) av sjukfrånvaron är karensdag dvs ingen betalning utgår. Därefter utbetalas 80 % av den lön som du skulle ha haft till och med dag Semester Alla anställda har laglig rätt till semester. Arbetsgivaren har också en laglig skyldighet att se till att anställda tar semester. I början av året meddelar arbetsgivaren din arbetsledare det preliminära antalet betalda och obetalda semesterdagar som du har rätt att ta ut under kalenderåret. I god tid före ledigheten behöver din arbetsledare få in dina önskemål om när du vill ta ut semester och eventuella sparade dagar. Även när du bara vill ta ut enskilda semesterdagar ska detta meddelas i god tid före ledigheten. Kan du och din arbetsledare inte komma överens om aktuellt semesteruttag så ska du kontakta arbetsgivaren. Det är viktigt att du markerar i din tidrapport hur du skulle ha arbetat de dagar du är semesterledig så att det kan registreras vid lönekörningen. Semesterersättning Om du har timlön direkt semesterersättning betalas ingen semesterersättning ut i samband med semesterledigheten. Den får du istället vid varje löneutbetalning eftersom den är inkluderad i timlönen. Om du har timlön exklusive semesterersättning utbetalas semesterersättningen i samband med uttagen semester. Om arbetsgivaren betalat ut för mycket semesterersättning till dig, pga att du har tagit ut för många semesterdagar eller ändrat sysselsättningsgrad under året, måste detta regleras. Detta görs genom avdrag på lönen vid det nya årets början eller om anställningen upphör, i samband med utbetalning av slutlön. Om slutlönen inte täcker hela summan blir du återbetalningsskyldig. Tjänstledighet, permission, inarbetad tid och annan ledighet Begäran om tjänstledighet, permission, inarbetad tid och annan ledighet ska ske i god tid till arbetsledaren. Arbetsledaren har dock inte formell rätt att bevilja dig sådan ledighet utan beslutet fattas i Kvalitet hela livet igenom! 9 10

8 samråd med arbetsgivaren. Arbetsbefrielse Om arbetsledaren anser att du inte behöver vara tillgänglig under ett arbetspass/del av arbetspass kan arbetsledaren befria dig från arbete. Detta sker helt och hållet på egen risk från arbetsledarens sida. Om något skulle hända medlemmen under det arbetspass som du blivit befriad från så är du inte ansvarig för detta. Du har rätt till lön för det arbetspass som du blivit befriad från. 7. Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete Kooperativet Hand i Hands övergripande mål är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt. Arbetsgivaren, arbetsledarna och de personliga assistenterna ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att veta vilka arbetsmiljöregler som gäller finns Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och aktuella föreskrifter i en särskild arbetsmiljöpärm hos din arbetsgivare. Årligen annordnas arbetsmiljöutbildningar för både assistenter och arbetsledare. Skyddsombud Det finns regionala skyddsombud som du kan vända dig till i arbetsmiljöfrågor. Kontakta arbetsgivaren för aktuellt skyddsombud. Arbetsskada och tillbud Om du råkar ut för en arbetsskada i ditt arbete ska du omedelbart informera arbetsgivaren. Tillsammans fyller ni i en arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkringskassan. Det är viktigt att göra en arbetsskadeanmälan eftersom arbetsskadan måste dokumenteras och för att eventuella åtgärder ska kunna sättas in för att förhindra att olyckan sker igen. Som arbetsskada räknas olycka som inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet. Det kan även handla om en sjukdom som du fått pga ditt arbete. För att vi ska kunna förebygga att allvarliga olyckor inträffar är det viktigt att du anmäler även tillbud till arbetsgivaren. Ett tillbud är en mindre olyckshändelse som kunde fått allvarliga följder. Det kan tex vara att du halkat på ett golv och inte skadat dig, men att du faktiskt kunde ha skadat dig allvarligt. Friskvård Kooperativet Hand i Hand erbjuder årligen ett friskvårdsbidrag, kontakta din arbetsgivare för mer information. Alkohol och droger Inom Kooperativet Hand i Hand råder nolltolerans mot droger och alkohol under arbetstid. Det är även förbjudet att nyttja droger eller alkohol under andra tidpunkter om det riskerar att påverka säkerheten och utförandet av assistansen. Om du missköter arbetet, och det finns misstankar om alkohol eller drogmissbruk, har arbetsgivaren rätt att beordra dig till läkarundersökning. Arbetsgivaren har också rätt att bestämma vilken läkare du ska gå till. Medarbetarsamtal Kooperativet Hand i Hand erbjuder årligen medarbetarsamtal till alla personliga assistenter som varit anställda minst ett år. Medarbetarsamtalen initieras av din arbetsledare och genomförs med denne samt ev tillsammans med personal från arbetsgivaren. Syftet med samtalet är att du och din arbetsledare ges möjlighet att diskutera din arbetssituation, hur du upplever ditt arbete och vilka förväntningar du har på arbetet framöver. Medarbetarsamtalet är en möjlighet för dig att ta upp de frågor som du tycker är angelägna att diskutera. Akutlista Om något skulle hända medlemmen när du arbetar, så har han/hon en akutlista med telefonnummer till de personer som du ska kontakta. Fråga medlemmen/arbetsledaren var akutlistan finns. 7. Övriga anställningsfrågor Utbildning Alla personliga assistenter i Kooperativet Hand i Hand ska få tillräckliga kunskaper för att kunna klara arbetet och stärka sig i rollen som assistent. Detta sker bl a genom att Kooperativet Hand i Hand årligen anordnar ett antal utbildningar, såsom HLR, brandskydd och introduktionsutbildning för nyanställda. Det finns även möjlighet till individuellt anpassad utbildning till stöd för enskild personlig assistent eller grupp av assistenter i den aktuella arbetssituationen. Ta kontakt med din arbetsledare vid behov. Lån Du får som huvudregel inte låna pengar av någon medlem och medlemmen får inte heller låna pengar av dig. Du ska inte heller gå i borgen för någon medlem eller vice versa. Gåvor Enligt Skatteverket är huvudregeln att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Detta gäller även 11 12

9 Kooperativet Hand i Hand Idévägen Laholm Telefon:

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping Tjänstereglemente för personliga assistenter anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan 14 553 22 Jönköping Kooperativet OLJA 2012 Anställningsvillkoren för personliga assistenter regleras enligt vid

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Personlig Assistans Att vara arbetsgivare på Tomas Bengtsson 2016-11-08 Almega på några minuter Ca 11 000 medlemsföretag Ca 600 000 medarbetare på 120 underrubrik kollektivavtal i bakgrunden Speglar förändringen

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1).

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1). Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16 Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställningsvillkor for personlig assistent

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare

Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare Vi ger härmed in ett kollektivavtal enligt 9 a lagen om utstationering av arbetstagare. Kollektivavtalet har anpassats

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H,

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, L Uppföljning och utvärdering av KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, tecknat tillsvidare mellan, Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet, har ägt rum 2012-10-03, 10-26

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Har du månadslön skriver du i vilken sysselsättningsgrad du har. (ex. 75%, 100%)

Har du månadslön skriver du i vilken sysselsättningsgrad du har. (ex. 75%, 100%) Månad Arbetsplats Sysselsättningsgrad Namn Personnummer Arbetstid Extrapass Beordrad övertid Obekväm arbetstid Beredskap Frånvaro -04-01 -04-02 -04-03 -04-04 -04-05 -04-06 -04-07 -04-08 Skriv i vid vilken

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer