För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter"

Transkript

1 För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

2 Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation Facklig organisation Arbetsledare Anställningsfrågor s 3 Kollektivavtal Försäkringar Anställning Den personliga assistentens roll Anställningens upphörande från arbetsgivarens sida Anställningens upphörande från assistentens sida Arbetsplats Tystnadsplikt Rapporteringsskyldighet Arbetstid och schema s 5 Ordinarie arbetstid Dygns- och veckovila Frivillig extratid Arbetstidsschema Ledighet s 10 Semester Semesterersättning Tjänstledighet, permission mm Arbetsbefrielse Arbetsmiljö s 11 Arbetsmiljöarbete Skyddsombud Arbetsskada och tillbud Friskvård Alkohol och droger Medarbetarsamtal Akutlista Övriga anställningsfrågor s 12 Utbildning Lån Gåvor Om assistenten skadar medlemmens ägodelar Lön s 6 Löneform Grundläggande principer för lönesättning Tidrapportering Ersättning för arbete på obekväm arbetstid Ersättning vid väntetid Ersättning för övertid och mertid Tjänsteresor - resor med övernattning inom och utom Sverige Resor med egen bil Att köra medlemmens bil i tjänsten Utlägg för resor i tjänsten Frånvaro s 9 Sjukdom Sjuklön Vård av barn Det här är ett dokument som vägleder dig i ditt arbete!

3 ? 1. Arbetsgivare Det är Kooperativet Hand i Hand som är din arbetsgivare. Kooperativet Hand i Hand är en ekonomisk förening som startade sin verksamhet i februari För att bli medlem i föreningen måste man ha rätt till personlig assistans enligt LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kooperativet Hand i Hand har idag 39 medlemmar. Styrelse och kontor Varför en personalhandbok? Syftet med Personalhandboken är att ge vägledning samt information om vilka skyldigheter och rättigheter man har som personlig assistent i Kooperativet Hand i Hand. I Personalhandboken beskrivs de generella rutiner och regler som gäller för de anställda, exempelvis de anställningsfrågor som regleras i lagar och kollektivavtal, men även praktiska rutiner som är unika för Kooperativet Hand i Hands verksamhet. Personalhandboken gäller för alla personliga assistenter inom kooperativet, oavsett var eller hos vem man arbetar. Kooperativet Hand i Hands styrelse har det formella arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna. Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år och fattar då beslut om aktuella frågor som rör verksamheten. Styrelsen har delegerat till personalen på kontoret att utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaransvaret innebär, t ex lönehantering, medlemsstöd, bokföring, anställningsfrågor, utbildning och arbetsmiljöfrågor. Nedan kommer för tydlighetens skull därför benämningen kontoret att användas. Arbetsgivarföreningen Kooperativet Hand i Hand är anslutet till en arbetsgivarförening som heter KFO. KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. Besök KFO:s hemsida på: www. kfo.se Arbetstagarorganisation Kommunal är den fackliga organisation vårt kollektivavtal slutits med. Du har dock möjlighet att vara med i vilket fackförbund som du vill. Arbetsledare Medlemmen (eller medlemmens företrädare) fungerar som arbetsledare för sina egna personliga assistenter. Vissa medlemmar har en anställd arbetsledare. Arbetsledarens uppgift är att handleda de personliga assistenterna i det dagliga arbetet. Det är även arbetsledaren som gör schema, tillsätter Arbetsgivares kontaktuppgifter Kooperativet Hand i Hand Idévägen Laholm Telefon:

4 vikarier vid frånvaro, planerar för semestrar och informerar om arbetets innehåll och förpliktelser. 2. Anställningsfrågor Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal, som tillsammans med lagar och förordningar, reglerar anställningsvillkoren för arbetstagare. Det kollektivavtal som vi omfattas av, som har slutits mellan KFO och Kommunal, reglerar anställningsvillkoren för våra personliga assistenter. Försäkringar Du som anställd i Kooperativet Hand i Hand är försäkrad genom KP pension och försäkring. Genom KP tecknas även avtalsreglerade pensionsförsäkringar som är kostnadsfria för dig. Du kan läsa mer via När du arbetar avsätter vi som arbetsgivare pengar till din tjänstepension. Detta sker inte när du har havandeskapspenning eller föräldrapenning. Istället tar då AFA Försäkring över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. Du kan även ha rätt till ersättning från AFA Försäkring vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan, d.v.s. från dag 15. Det är du som arbetstagare som gör anmälan till AFA Försäkring. För vidare information och anmälan besök Anställning Innan du börjar arbeta eller gå bredvid en annan assistent ska du skriva under ett anställningsavtal. I anställningsavtalet regleras bl.a arbetstid, anställningstid, anställningsform, semesterrätt och lön. Anställningsavtalet ska skrivas under av dig och någon personal på kontoret. Om avtalsvillkoren ändras ska ett nytt anställningsavtal skrivas och det är arbetsledarens uppgift att rapportera sådana förändringar till kontoret. Den personliga assistentens roll En personlig assistent kan kortfattat beskrivas som en möjlighet - en möjlighet för en assistansberättigad att leva ett självständigt och självvalt liv. Som personlig assistent utför du ett viktigt och för våra medlemmar ovärderligt arbete. Din huvuduppgift som personlig assistent är att kompensera medlemmens funktionsnedsättning, oavsett om funktionsnedsättningen är fysisk, psykisk och/eller kognitiv. Det innebär att du ska göra det som vår medlem pga sitt funktionshinder själv inte kan eller orkar göra. Många gånger arbetar du som personlig assistent i någons hem där även andra familjemedlemmar finns närvarande, därför är det viktigt att du som assistent uppfattar och kan respektera familjens privata sfär. Arbetsledaren ger dig en mer individuell beskrivning av dina arbetsuppgifter. Om du har frågor som rör arbetet vänder du dig i första hand till arbetsledaren. Men om det av någon anledning inte går så är du alltid välkommen att ringa kontoret. Assistentrollen innebär att arbeta i nära samspel med medlemmen på ett flexibelt sätt. Naturligtvis ska du i rollen som assistent inte behöva bli utsatt för någon form av kränkande behandling, tvingas assistera vid vad som kan vara kriminella handlingar eller som på något sätt kan riskera ditt eller medlemmens liv. Som assistent har du både en rättighet och skyldighet att säga nej. Vid frågor eller tveksamheter ska du alltid kontakta din arbetsgivare. Anställningens upphörande från arbetsgivarens sida Villkor för anställningens upphörande, uppsägning och avsked regleras i kollektivavtalet. Det är endast personal på kontoret, i egenskap av arbetsgivare, som enligt kollektivavtalet har rätt att vidta en uppsägning, besluta om anställningens upphörande. Om medlemmen eller hans/hennes företrädare skulle be dig lämna arbetsplatsen eller meddela dig att din anställning upphör ska du omedelbart ta kontakt med kontoret. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av att samarbetet inte fungerar gäller två veckors uppsägningstid från arbetsgivarens sida. Anställningens upphörande från assistentens sida Om du vill att din anställning ska upphöra, ska detta meddelas skriftligt till kontoret varvid kontoet bekräftar anställningens upphörande till dig. Du ska också omgående meddela din arbetsledare så denne kan planera och fördela arbetet. Om du vill avsluta din anställning på grund av att samarbetet mellan dig och medlemmen inte fungerar, upphör din anställning två veckor efter det att du meddelat arbetsgivaren detta. Om du har frågor angående villkor för anställningens upphörande kontakta arbetsgivaren. Arbetsplats Din arbetsplats är där medlemmen för tillfället befinner sig. Som personlig assistent är du knuten till medlemmen och inte till en viss plats (tex hemmet, skolan eller daglig verksamhet). Du ska inte heller ersätta den ordinarie personalen i någon verksamhet där medlemmen deltar. Ej arbetande assistenter ska inte vistas i medlemmens bostad om inte medlemmen eller arbetsledaren gett särskilt tillstånd till detta. Tystnadsplikt Du har tystnadsplikt till följd av din anställning, enligt 29 LSS samt kollektivavtalet. Tystnadsplikten gäller hela Kooperativet Hand i Hands verksamhet. Den gäller för uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde (medlemmen) och dennes närstående. Hit räknas bl a hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt. Även adress, telefonnummer, datalistor, tal- och videoinspelningar samt bilder omfattas av tystnadsplikt. Observera att du alltså inte ens får berätta för dina närstående hos vem eller var du arbetar. Kontakta omgående din arbetsledare eller kontoret om någon utomstående vill ha uppgifter. Tystnadsplikt enligt kollektivavtalet gäller också i vissa fall för uppgifter om andra personer som arbetstagaren till följd av sin anställning fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten kan göras men dessa ska då finnas skriftliga, upprättade av legal företrädare. 3 4

5 Rapporteringsskyldighet Du som anställd ska enligt 24b LSS genast rapportera till arbetsgivaren om du uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör medlemmen. Som anställd är du enligt 14 kap 1 SoL skyldig att genast anmäla till Susanna Skoglund, verksamhetsansvarig på Kooperativet Hand i Hand, om du genom din verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Om detta sker när kontoret är obemannat ring omedelbart jourtelefonen. Susanna anmäler sedan detta vidare till berörd socialnämnd. 3. Arbetstid och schema Varje arbetsschema är baserat på respektive medlems behov av personlig assistans. Det är arbetsledarens uppgift att upprätta schemat för assistenternas arbetstider. Personalen på kontoret kontrollerar att schemat stämmer överens med lag och kollektivavtal innan det träder i kraft. De personliga assistenterna ska få information om schemaändringar senast två veckor innan det nya schemat träder i kraft. Istället för raster har personliga assistenter ofta måltidsuppehåll som ingår i arbetstiden. Assistenten gör ett uppehåll för att äta, men ska finnas till hands på arbetsstället för att vid behov kunna utföra arbetsuppgifter. 4. Lön Följande regler är hämtade från gällande kollektivavtal samt från arbetstidslagen. Ordinarie arbetstid En anställning avser heltid, deltid eller timanställning. Arbetstid avser ordinarie arbetstid, väntetid, frivillig extratid, utbildning, bredvidgång, semester, sjukfrånvaro och vård av barn. Enligt vårt kollektivavtal utgörs en heltid av 40 timmar i veckan vilket i snitt motsvarar 172 timmar per månad. Utöver en heltidstjänst kan en assistent arbeta ytterligare max 200 timmar på ett år. Totalt antal arbetade timmar får ej överskrida 2080 på ett år. Väntetid (det som tidigare kallades jour) innebär att assistenten finns tillgänglig för medlemmen på arbetsplatsen, utan att utföra arbete. Man får arbeta högst 48 timmar väntetid på 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Tidigare var det vanligt att assistenter sov på sin arbetsplats under väntetiden, detta är dock ingen rättighet. Inte heller byten av pass är en rättighet utan måste först godkännas av arbetsledare, detta för att undvika att någon bryter mot dygns- och/eller veckovilan. Dygns- och veckovila Dygnsvila innebär en sammanhängande ledighet på 11, i vissa fall 9, timmar under varje 24-timmarsperiod. Tillfälliga avvikelser som beror på orsaker du inte kunnat förutse får dock göras. Vid resor kan undantag från dygnsvilan medges. Veckovilan ska vara minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande. Man kan inte ha veckovila samtidigt som man har väntetid eller beredskap. Löneform I Kooperativet Hand i Hand förekommer två olika löneformer: månadslön och timlön. Grundläggande principer för lönesättningen Kooperativet Hand i Hand tillämpar individuell lönesättning. Lönerna ska bestämmas med hänsyn till ansvar, svårighetsgrad och till den personliga assistentens prestation och kompetens. Samma principer för lönesättningen ska gälla för kvinnor och män liksom för äldre och yngre assistenter. Lönerevision sker en gång per år och i samband med detta kallar din arbetsledare dig till ett individuellt lönesamtal. Tidrapportering Vi använder ett nätbaserat tidrapporteringssystem. Som assistent får du egna inloggningsuppgifter med vilka du bl a kan logga in och godkänna din tidrapport samt se ditt schema. Väntetid (som i systemet fortfarande benämns som jour) och ob fylls i automatiskt men det är ändå viktigt att kontrollera att allt stämmer vid varje månadsskifte innan tidrapporten godkänns. När du som assistent Frivillig extratid Frivillig extratid är den tid du arbetar utöver din ordinarie tjänst, exempelvis om du tar ett extrapass eller arbetar längre än vad du egentligen skulle ha gjort. Du får som mest arbeta så många extratimmar att du kommer upp i en heltidstjänst (dvs i snitt 40 timmar per vecka) samt ytterligare max 200 timmar per år. Varför kämpa själv? Arbetstidsschema 5 6

6 godkänt din tidrapport är det arbetsledarens tur att godkänna innan tidrapporten slutligen godkänns av löneansvarig hos arbetsgivaren och överförs till löneprogrammet. Hos några av våra medlemmar sker tidrapporteringen fortfarande på papper. Där redovisas dina arbetade tider på en blankett som kallas tidrapport. Väntetid, semester, sjukdom, tjänstledighet etc ska också fyllas i. Du godkänner din tidrapport genom att skriva under den. Därefter lämnar du tidrapporten till din arbetsledare som också signerar den. Arbetsledaren skickar sedan samtliga tidrapporter till arbetsgivaren senast den 10:e följande månad. Kontakta arbetsgivaren om du är osäker på hur och vad du ska fylla i på tidrapporten. Förutom tidrapporten som ligger till underlag för din lön ska även en tidrapport fyllas i till Försäkringskassan. På Försäkringskassans tidrapport ska dock endast aktiv assistanstid samt ev väntetid redovisas, alltså inte någon frånvaro eller annan typ av arbetstid, tex utbildningstid och personalmöte. Ersättning för arbete på obekväm arbetstid Om du arbetar på obekväm arbetstid får du ett särskilt tillägg på lönen OB-tillägg. Du får då ersättning för fullgjorda halvtimmar. enligt överenskommelse. Ersättning för arbetad tid under väntetid utges endast för fullgjorda halvtimmar. Flera korta arbetstillfällen under ett pass får sammanräknas. Ersättning för övertid och mertid I kollektivavtalet anges ersättningen för övertid och mertid. Ersättningen betalas enbart ut om arbetsledaren eller arbetsgivaren på förhand har beordrat övertiden/mertiden. Övertids- och mertidskompensation utges inte om arbetstiden förlängs pga vikariat, byte av arbetspass eller frivillig extratid. Tjänsteresor - resor med övernattning inom och utom Sverige Om du ska arbeta under en resa som innebär minst en övernattning ska en särskild överenskommelse skrivas mellan dig och arbetsgivaren innan resan påbörjas. Överenskommelsen ska innehålla de villkor som ska gälla under resan. I kollektivavtalet kan du få mer information om särskilda villkor vid resor. Tider då OB-ersättning utgår: OB-kväll (vardagar) OB-natt (vardagar) OB-helg Fredag och dag före helgdag Lördag, söndag eller annan helgdag än nedan Måndag och dag efter helgdag OB-storhelg Resor med egen bil Om du använder egen bil i tjänsten, tex när du deltar i utbildning eller om du tillfälligt befinner dig på annan ort där du ska arbeta, betalas en skattefri bilersättning ut till dig när du får din lön. En reseräkning ska fyllas i och skrivas under. Om du använder egen bil för att köra medlemmen till skola, arbete eller annan aktivitet ska du kontakta arbetsgivaren för att höra vad som gäller. Att köra medlemmens bil i tjänsten Som förare av medlems bil är du enligt gällande trafikregler själv ansvarig för att bilen är trfiksäker. Om bilen inte är trafiksäker ska du inte köra den. Det kan även finnas andra orsaker till att du inte ska köra bilen, tex vid trötthet, stress eller medicinering. Det är viktigt att du får möjlighet att ta pauser vid behov, särskilt vid längre körningar. Om du och medlemmen är oense om säkerheten Tid från kl på vardag närmast före trettondag jul, första maj, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen (6 juni) och alla helgons dag. Tid från kl på dag före långfredagen till kl på dagen efter annandag påsk. Tid från kl på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen. Ersättning vid väntetid Ersättning under väntetid, eller jour som det fortfarande kallas i vissa sammanhang, utges enligt gällande kollektivavtal. Kvalificerad väntetid börjar kl dag före lördag/helgdagsafton och slutar kl dag efter söndag eller helgdag. För aktiv arbetad tid under väntetiden utgår kompensation En för alla, alla för en! 7 8

7 ska arbetsgivaren kontaktas. Du är skyldig att följa de regler som gäller vid bilkörning, såsom att ha giltigt körkort, följa hastighetsanvisningar, använda säkerhetsbälte och inte vara påverkad av alkohol eller andra droger. Eventuella bötesbelopp betalas av dig. Som personlig assistent ska du även se till att bilbälte används samt att erläggning av parkeringsavgift/tillstånd sker. 14 i sjukperioden, förutsatt att du har skickat in ett läkarintyg från åttonde kalenderdagen. Från och med dag 15 anmäler arbetsgivaren din sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Efter dag 15 kan avtalsgruppsförsäkringen AFA komplettera den ersättning som du får från Försäkringskassan. Kontakta arbetsgivare om detta är aktuellt. Utlägg för resor i tjänsten Om du gör utlägg för resor i tjänsten med tåg, buss, flyg eller taxi ersätts dessa. Sådana resor kan förekomma exempelvis när du deltar i utbildning eller om medlemmen tillfälligt befinner sig på annan ort där du ska arbeta. 5. Frånvaro Vård av barn Om du inte kan arbeta på grund av vård av barn ska du meddela arbetsledaren och arbetsgivaren så snart som möjligt. Du gör själv anmälan till Försäkringskassan för utbetalning av ersättning. 6. Ledighet Sjukdom När du är sjuk och inte kan arbeta ska du anmäla detta till din arbetsledare så snart som möjligt. Då blir det lättare att hitta en vikarie. Så snart du har möjlighet är det viktigt att du meddelar arbetsledaren när du kan börja arbeta igen. Friskanmälan ska göras senast kl dag före återgång till arbete. Senast från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden måste du lämna läkarintyg till arbetsgivare för att fortsatt sjuklön ska utbetalas. Arbetsgivaren kan dock begära in läkarintyg redan från dag ett. Sjuklön Du har rätt till sjuklön i enlighet med gällande lag och kollektivavtal. Om den avtalade anställningen är kortare än en månad har du bara rätt till sjuklön om du tillträtt anställningen och därefter varit anställd minst 14 dagar i följd. Den första dagen (dock max 8 timmar) av sjukfrånvaron är karensdag dvs ingen betalning utgår. Därefter utbetalas 80 % av den lön som du skulle ha haft till och med dag Semester Alla anställda har laglig rätt till semester. Arbetsgivaren har också en laglig skyldighet att se till att anställda tar semester. I början av året meddelar arbetsgivaren din arbetsledare det preliminära antalet betalda och obetalda semesterdagar som du har rätt att ta ut under kalenderåret. I god tid före ledigheten behöver din arbetsledare få in dina önskemål om när du vill ta ut semester och eventuella sparade dagar. Även när du bara vill ta ut enskilda semesterdagar ska detta meddelas i god tid före ledigheten. Kan du och din arbetsledare inte komma överens om aktuellt semesteruttag så ska du kontakta arbetsgivaren. Det är viktigt att du markerar i din tidrapport hur du skulle ha arbetat de dagar du är semesterledig så att det kan registreras vid lönekörningen. Semesterersättning Om du har timlön direkt semesterersättning betalas ingen semesterersättning ut i samband med semesterledigheten. Den får du istället vid varje löneutbetalning eftersom den är inkluderad i timlönen. Om du har timlön exklusive semesterersättning utbetalas semesterersättningen i samband med uttagen semester. Om arbetsgivaren betalat ut för mycket semesterersättning till dig, pga att du har tagit ut för många semesterdagar eller ändrat sysselsättningsgrad under året, måste detta regleras. Detta görs genom avdrag på lönen vid det nya årets början eller om anställningen upphör, i samband med utbetalning av slutlön. Om slutlönen inte täcker hela summan blir du återbetalningsskyldig. Tjänstledighet, permission, inarbetad tid och annan ledighet Begäran om tjänstledighet, permission, inarbetad tid och annan ledighet ska ske i god tid till arbetsledaren. Arbetsledaren har dock inte formell rätt att bevilja dig sådan ledighet utan beslutet fattas i Kvalitet hela livet igenom! 9 10

8 samråd med arbetsgivaren. Arbetsbefrielse Om arbetsledaren anser att du inte behöver vara tillgänglig under ett arbetspass/del av arbetspass kan arbetsledaren befria dig från arbete. Detta sker helt och hållet på egen risk från arbetsledarens sida. Om något skulle hända medlemmen under det arbetspass som du blivit befriad från så är du inte ansvarig för detta. Du har rätt till lön för det arbetspass som du blivit befriad från. 7. Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete Kooperativet Hand i Hands övergripande mål är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt. Arbetsgivaren, arbetsledarna och de personliga assistenterna ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att veta vilka arbetsmiljöregler som gäller finns Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och aktuella föreskrifter i en särskild arbetsmiljöpärm hos din arbetsgivare. Årligen annordnas arbetsmiljöutbildningar för både assistenter och arbetsledare. Skyddsombud Det finns regionala skyddsombud som du kan vända dig till i arbetsmiljöfrågor. Kontakta arbetsgivaren för aktuellt skyddsombud. Arbetsskada och tillbud Om du råkar ut för en arbetsskada i ditt arbete ska du omedelbart informera arbetsgivaren. Tillsammans fyller ni i en arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkringskassan. Det är viktigt att göra en arbetsskadeanmälan eftersom arbetsskadan måste dokumenteras och för att eventuella åtgärder ska kunna sättas in för att förhindra att olyckan sker igen. Som arbetsskada räknas olycka som inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet. Det kan även handla om en sjukdom som du fått pga ditt arbete. För att vi ska kunna förebygga att allvarliga olyckor inträffar är det viktigt att du anmäler även tillbud till arbetsgivaren. Ett tillbud är en mindre olyckshändelse som kunde fått allvarliga följder. Det kan tex vara att du halkat på ett golv och inte skadat dig, men att du faktiskt kunde ha skadat dig allvarligt. Friskvård Kooperativet Hand i Hand erbjuder årligen ett friskvårdsbidrag, kontakta din arbetsgivare för mer information. Alkohol och droger Inom Kooperativet Hand i Hand råder nolltolerans mot droger och alkohol under arbetstid. Det är även förbjudet att nyttja droger eller alkohol under andra tidpunkter om det riskerar att påverka säkerheten och utförandet av assistansen. Om du missköter arbetet, och det finns misstankar om alkohol eller drogmissbruk, har arbetsgivaren rätt att beordra dig till läkarundersökning. Arbetsgivaren har också rätt att bestämma vilken läkare du ska gå till. Medarbetarsamtal Kooperativet Hand i Hand erbjuder årligen medarbetarsamtal till alla personliga assistenter som varit anställda minst ett år. Medarbetarsamtalen initieras av din arbetsledare och genomförs med denne samt ev tillsammans med personal från arbetsgivaren. Syftet med samtalet är att du och din arbetsledare ges möjlighet att diskutera din arbetssituation, hur du upplever ditt arbete och vilka förväntningar du har på arbetet framöver. Medarbetarsamtalet är en möjlighet för dig att ta upp de frågor som du tycker är angelägna att diskutera. Akutlista Om något skulle hända medlemmen när du arbetar, så har han/hon en akutlista med telefonnummer till de personer som du ska kontakta. Fråga medlemmen/arbetsledaren var akutlistan finns. 7. Övriga anställningsfrågor Utbildning Alla personliga assistenter i Kooperativet Hand i Hand ska få tillräckliga kunskaper för att kunna klara arbetet och stärka sig i rollen som assistent. Detta sker bl a genom att Kooperativet Hand i Hand årligen anordnar ett antal utbildningar, såsom HLR, brandskydd och introduktionsutbildning för nyanställda. Det finns även möjlighet till individuellt anpassad utbildning till stöd för enskild personlig assistent eller grupp av assistenter i den aktuella arbetssituationen. Ta kontakt med din arbetsledare vid behov. Lån Du får som huvudregel inte låna pengar av någon medlem och medlemmen får inte heller låna pengar av dig. Du ska inte heller gå i borgen för någon medlem eller vice versa. Gåvor Enligt Skatteverket är huvudregeln att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Detta gäller även 11 12

9 Kooperativet Hand i Hand Idévägen Laholm Telefon:

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

AVTAL PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL PERSONLIG ASSISTANS AVTAL PERSONLIG ASSISTANS Allmänna anställningsvillkor öneavtal m m 1 3 för anställda inom personlig assistans INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förteckning över avtal och överenskommelser... 4 Allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse Tele2 Sverige AB Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse giltighetstid 1 april 2012 30 april 2013 1 (12) Hänvisningar till paragrafer och moment nedan refererar till kollektivavtalet om Allmänna

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj

rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj ed rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj Att ge någon möjlighet att leva som andra Medarbetare inom Vård & bildning Vilka är vi? Vård & bildning är Uppsala kommuns största förvaltning

Läs mer

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 10 Avstängning m.m. Förseelser m.m. Mom. 1 En arbetstagare kan på grund av förseelse

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Förhandlingsprotokoll 2012-04-29 PAN 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Personlig assistans. Allmänna anställningsvillkor. Löneavtal m m

Personlig assistans. Allmänna anställningsvillkor. Löneavtal m m Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor 1 oktober 2010 30 juni 2012 Löneavtal m m 1 juli 2010 30 juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förteckning över avtal och överenskommelser... 4 Allmänna

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 1 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004

Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004 2310-2004 1(28) Bilaga 1 Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004 PARTER Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) SKTF Vårdförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

PAN 13. I lydelse fr.o.m. 2013-04-01. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

PAN 13. I lydelse fr.o.m. 2013-04-01. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 I lydelse fr.o.m. 2013-04-01 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Innehåll Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Läs mer

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser.

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen.

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Förbundet Sveriges

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 LÖN Introduktionslön kan längst omfatta 6 mån. Innan dess ska förnyad lönebedömning ske för inplacering på baslön, om anställningen ska

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer