Personalguiden. Kumla kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15"

Transkript

1 Personalguiden Kumla kommun

2 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna. Alla anställda hos Kumla kommun har automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i avtalet. A kassa Allmänna åligganden Anhöriganställd Anställningsavtal Arbetskläder Arbetsmiljö Kontakta din fackförening om Du har frågor kring A-kassa. Betyder att arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av anställningsavtalet och de åligganden i övrigt som är förenade med anställningen. Se avtal, AB 6. Anställd som arbetar med att vårda anhörig och får betalt av Kommunen. Anhöriganställd anställs oftast på det så kallade PAN avtalet (undantag finns). Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan Dig och arbetsgivaren där du kan läsa vilka villkor som gäller för Din anställning. Det är viktigt att du undertecknar ditt anställningsavtal för att det ska fungera som underlag för löneutbetalning. Du bör få anställningsavtalet hemskickat innan anställningen påbörjas eller i samband med Dina första arbetsdagar. Anställningsavtalet innebär att du har en anställning inom Kumla kommun enligt gällande villkor. Arbetsgivaren står för skyddskläder när detta krävs. Arbetskläder ombesörjer Du själv. Tvätt av arbetskläder sker på fritiden. På vissa enheter tillhandahålls arbetskläder. Varje år upprättas en arbetsmiljöplan som innehåller planering för arbetsmiljöarbetet under året. Arbetsskadeanmälan Om Du skadar Dig på arbetsplatsen ska en särskild blankett fyllas i. Blankett för arbetsskadeanmälan finns på intranätet under gemensamt/blanketter. Arbetsplatsträff Arbetstider Avtal Ska hållas en gång/månad och vara en dialog mellan arbetsgivare, anställda och fackliga företrädare. På ditt anställningsavtal står de villkor som gäller för Din anställning. Du är arbetsskyldig enligt det arbetstidsschema du tilldelats. De allra flesta som arbetar i Kumla Kommun omfattas av kollektivavtalet AB (allmänna bestämmelser). Kollektivavtalet reglerar arbetsvillkor för anställning i Kommuner och Landsting. Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 2

3 B Beredskap Bilersättning Bisyssla I vissa fall är Du beordrad att ha beredskap. Det innebär att Du inom rimlig tid måste infinna dig på arbetsplatsen om något oförutsett inträffar. Om Du har beredskap utgår särskild ersättning enligt avtal. Om Du behöver använda egen bil i arbetet har du rätt till ersättning från arbetsgivaren. Ersättning utgår enligt gällande avtal. I första hand ska kommunens bilar användas enligt kommunens resepolicy. Som anställd är du skyldig att anmäla bisyssla till arbetsgivaren. Särskild blankett finns för detta på intranätet/ blanketter. Enligt avtal får arbetsgivaren under vissa omständigheter förbjuda bisyssla. Se AB 8. CDE Deltidsanställning Eget utlägg Enskilda angelägenheter På ditt anställningsavtal står hur mycket Du ska arbeta. Om du har en deltidsanställning kan du, om verksamheten tillåter, arbeta fyllnadstid upp till heltid. Om Du har gjort egna utlägg som arbetsgivaren ska betala rapporteras personligt utlägg i Personec självservice. Kvitton med moms ska häftas fast på kvittensen Du får i självservice och skickas till löneenheten. Har du inte självservice lämnar Du kvittot till Din löneadministratör. Om någon nära anhörig blir mycket svårt sjuk eller avlider kan Du om synnerliga skäl finns, få ledigt med betalning. Oftast godkänns ledighet med betalning den dag anhörig avlider, vid begravning och vid bouppteckning. Personalchefen beviljar sådan betald ledighet men du måste kontakta din chef som tillstyrker ledigheten. Med nära anhörig avses make/maka, sambo, barn, mor- och farföräldrar, föräldrar, svärföräldrar och barnbarn. F Fackförbund Arbetstagarorganisation som representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren. Fackliga företrädare Flextid Friskanmälan Vem som är facklig företrädare ska finnas anslaget på din arbetsplats. Vänd dig annars till din fackliga organisation. Flexibel arbetstid förekommer inom vissa verksamheter där man tecknat lokalt avtal om detta. Friskanmälan ska göras till Din närmaste chef, Din arbetsgrupp och i 3

4 Personec Självservice den dag Du åter är arbetsför. Frånvaro med lön Färdtid Företagshälsovård Förskjuten arbetstid Försäkringar GHIJ Enligt gällande avtal har man vid vissa ledigheter rätt till löneförmån under ledigheten, t ex betalda semesterdagar, viss föräldraledighet och enskilda angelägenheter. För mer information, kontakta din löneadministratör. När man reser på icke betald arbetstid betalas färdtidsersättning enligt gällande avtal. Kumla kommun är ansluten till Landstingshälsan. Som anställd har du möjlighet att vända dig dit om du har arbetsrelaterade besvär. Kontakta din chef innan första besöket/behandlingstillfället. Om du beordras att arbeta på andra tider än dina ordinarie och du får veta det mindre än tio dagar i förväg, har du rätt till tillägg för förskjuten arbetstid. Ersättning utgår enligt gällande avtal. Som anställd är Du försäkrad till och från arbetet, samt på arbetsplatsen. Du omfattas även av en försäkring som ersätter del av inkomst vid längre tids sjukdom. Se under sjuklön. Vid frågor om försäkringar kontakta Maria Adriansson på personalavdelningen. Gåvor Hälsoundersökningar Introduktion Jour Jämställdhet KL Mottagande av gåvor eller pengar från brukare är inte tillåtet. Särskilda bestämmelser finns bl.a. för personal som handskas med mat och personal som jobbar natt. Målsättningen med en introduktion är att snabbt få den som är ny och arbetsgruppen att komma igång och göra ett bra jobb tillsammans. Introduktionen behövs för att: den nyanställde ska känna sig välkommen och uppskattad, få förväntningar och krav klart för sig, få svar på sina frågor runt det nya arbetet och arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan, om det anses nödvändigt, begära att du är i jour vilket innebär att du måste finnas tillgänglig på din arbetsplats. När du har jour utgår särskild ersättning enligt gällande avtal. Innebär att kvinnor och män ges samma förutsättningar och möjligheter att erhålla anställning inom kommunens samtliga yrkeskategorier genom att deras meriter och erfarenheter värderas lika oavsett kön. Detsamma gäller löner och kompetensutveckling. Se kommunens plan för jämställdhet Kompledigt Ledighet med lön som kompensation för övertid eller fyllnadstid i samråd med närmaste chef. Kurser Kontakta närmaste chef 4

5 LAS Larm Lediga tjänster Ledighet Lägerbidrag Löneutbetalning MNO LAS är en förkortning av Lagen om anställningsskydd. Denna lag reglerar hur en arbetsgivare kan anställa, säga upp med mera. Lagen reglerar bl.a. när man som anställd har företrädesrätt till återanställning, hur länge man kan vikariera innan man är berättigad till en tillsvidareanställning, m.m. Frågor om LAS besvaras av Elsa Andersson på personalavdelningen (ankn 8306) Information om larm ansvarar närmaste arbetsledning för Lediga tjänster annonseras via internet på på Kumla kommuns intranät/ personal och på anslagstavlorna ute i verksamheterna. Det är din chef/arbetsledare som beviljar ledighet. Ledighetsansökan läggs in i Personec Självservice i god tid. Lägerbidrag är en ersättning för övernattning i samband med lägerverksamhet, främst inom omsorgen för funktionshindrade, socialpsykiatri och skolan. Löneutbetalning sker den 27:e i varje månad. Infaller den 27:e på lördag, söndag eller helgdag sker utbetalningen närmast föregående vardag. I december betalas lönen ut före julhelgen. Någon lönespecifikation skickas inte ut utan denna hittar du via Personec. Om du har frågor om lön kontaktar du löneenheten. Målstyrning Månadslön Nattarbete Obekväm arbetstid Olycksfall Verksamheterna inom Kumla kommun är målstyrda. Varje förvaltning har sina egna mål som ska uppfyllas. Målen anger vad vi ska arbeta mot långsiktigt men även vad vi ska arbeta med kortsiktigt. För att ta del av målen för den verksamhet du arbetar i, tala med din chef. Månadslön får man vid sammanhängande anställning minst tre månader och lägst 40% av heltid. Lön utbetalas intjänandemånaden. Enligt lokal överenskommelse får även semestervikarier, som anställs längre period än 14 dagar på minst 40% av heltid, månadslön. Personal som regelbundet arbetar natt ska genomgå regelbundna hälsokontroller. Vid nyanställning samt vart sjätte år om man är yngre än 50 år och därefter vart tredje år. Den som berörs kallas till Landstingshälsan för undersökning. Är arbetstid på kvällar, nätter, lördag, söndag och helgdagar. Tillägg för obekväm arbetstid utbetalas enligt gällande avtal. Tillbud, avvikelse och arbetsskada anmäles till närmaste chef. Blanketter finns på intranätet. 5

6 PQR Pension Personalhandläggare Personec Självservice Personliga utlägg Rehabilitering Reseräkning S Kontakta Maria Adriansson på personalavdelningen om Du har frågor kring pension. Fungerar som konsult till cheferna i personalrelaterade frågor. Här lägger du själv in de förändringar som gäller din arbetstid som exempelvis schemaförändringar, ansöker om ledigheter, rapporterar in reseräkningar m.m. Är du semestervikarie använder du inte Personec Självservice. Se eget utlägg. Om du varit sjukskriven mer än sex gånger under en 12 månaders period eller varit sjukskriven längre än fyra veckor gör arbetsgivaren en rehabiliteringsutredning. Arbetsgivarens har rehabiliteringsansvar som avser yrkesinriktad rehabilitering. Vill du veta mer om detta vänd dig till din chef. När du varit på tjänsteresa fyller du i en reseräkning i Personec Självservice. Samverkan Sekretess Semester Semesterersättning Sjukanmälan Regleras i samverkansavtal och ska vara en dialog mellan arbetsgivare, anställda och fackliga företrädare. Formerna för samverkan är arbetsplatsträffar (APT) och samverkansgrupp. Rättsligt bygger samverkan på Arbetsmiljölagen (AML) och Medbestämmandelagen (MBL). Regleras i sekretesslagen. Se under punkten Tystnadsplikt nedan. Huvudsemestern bör tas ut i juni, juli eller augusti. Semester ansöker du om i Personec självservice. Beviljande av semester sker av arbetsledningen. Semesterersättning utbetalas enligt avtal. Sjukanmälan görs till din chef, din arbetsplats och i Personec Självservice. Beräknas du vara sjuk längre än 14 dagar kontaktar du din löneadministratör. 6

7 Sjuklön Sjuklön för timanställda Skyddsombud Storhelger Studieledighet TUV Sjuklön betalas ut enligt gällande bestämmelser. Dag 1 är karensdag då ingen ersättning utgår. Dag 2-14 betalas sjuklön motsvarande 80 % av lönen från arbetsgivaren. Dag 15 och framåt betalar Försäkringskassan sjukpenning motsvarande 80 % av lönen. Arbetsgivaren betalar sjuklön motsvarande 10 % av lönen dag Dag kan du ansöka om en extra ersättning motsvarande 10 % av lönen från den avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) du har genom din anställning. Blankett finns på eller hos Maria Adriansson på personalavdelningen. Mer information om Försäkringskassan se Om du som timanställd är inbokad att arbeta och blir sjuk har du rätt till sjuklön de dagar du skulle ha arbetat, enligt ovanstående. Vem som är skyddsombud finns anslaget på din arbetsplats. Vänd dig annars till din fackliga organisation Som storhelg räknas nyår, påsk, midsommar, pingst och jul. Dessa dagar utgår storhelgs- OB. Studieledighet beviljas av områdeschef på socialförvaltningen övriga förvaltningar din närmsta chef och ansökes om 6 månader före studiernas beräknade startdatum eller så snart som möjligt. Tjänstledighetsansökan gör du i Personec självservice. T3 Tillbud Tillsvidareanställd Timavlönad Tjänsteresor Tjänstledighet Traktamenten Träning Tystnadsplikt Tjänstgöringsrapport för timanställda, inlämnas senast den 1:a i varje månad. Tillbud är en händelse som kunde ha lett till en olycka/skada. Samtliga tillbud anmäls alltid till chefen. Blanketter finns på intranätet under gemensamt/blanketter. Tillsvidareanställd är detsamma som fast anställd i kommunen. Lön för den tid Du jobbar. Ersättningen utbetalas månaden efter intjänandemånaden. Ersättning för tjänsteresor utbetalas enligt gällande avtal. Tjänstledighet beviljas av chefen, med eller utan lön. Traktamenten på tjänsteresor utbetalas enligt gällande avtal. Om du har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning över 3 månader tilldelas du friskvårdskuponger till ett värde av 1000Kr/år. Kupongerna används som betalningsmedel hos ett stort antal leverantörer av friskvård. De allra flesta anställda i Kumla kommun omfattas att tystnadsplikt som reglerars i sekretesslagen. Du ska lämna skriftlig försäkran om detta på 7

8 blankett som du får i samband med anställningen. Uppsägning Uppsägning lämnas skriftligt till närmaste chef. Om du vill säga upp dig från din tillsvidareanställning har du tre månaders uppsägningstid om du varit anställd minst 12 månader. Undantag är Kommunals avtalsområde med 1 månads uppsägningstid. Om du är visstidsanställd är du anställd under den period som framgår av ditt anställningsavtal. Uppvaktning Det finns regler för hur kommunen uppvaktar anställda och förtroendevalda t.ex. på 50 års dag. Den som fyller 50 har rätt till ledig dag på födelsedagen eller i nära anslutning till denna. Utbildningar Varsel Vård av barn Vid frågor om utbildning kontakta din chef. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om att en visstidsanställning inte kommer att bli förlängd om en person varit anställd längre än 12 månader under den senaste treårsperioden. Varsel ska lämnas senast en månad innan anställningen upphör. Anmäls till Personec Självservice, Försäkringskassan och din arbetsplats. Ö Övertid Utgår vid beordrat arbete utöver ordinarie heltidsmått eller deltidsarbetare som arbetar på ledig helgdag, lördag/söndag. Regleras i kollektivavtal. Enligt lag får övertidsarbete uppgå till högst 50 timmar på en månad och maximalt 200 timmar på ett år. 8

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer