PM Väg status 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Väg status 2009"

Transkript

1 PM Väg status 2009 Uppdragsnummer: /11/06

2 Titel: Väg status 2009 Uppdragsnummer: Utgivningsdatum: Utgivare: Sweco Infrastructure AB Kontaktperson: Anders Schweitz Författare: Anders Schweitz Telefon:

3 Status enligt Vägverket En standardhöjning av väg 288 kommer enligt Vägverket att ske gradvis utifrån Regionförbundet i Uppsala läns plan för regional transportinfrastruktur. Vägen har delats in i ett antal delsträckor. Nettonuvärdeskvoten (NNK), vilket är en beräkning av ett objekts samhällsekonomiska nytta, är beräknad till 0,5. Det innebär att objektet ger tillbaka nytta motsvarande 1,50 kr på varje satsad krona. Exempel på nyttoeffekter är restidsvinster och minskade utsläpp. E 4 Jälla Vägverket håller på med att bygga en ny gång- och cykelväg från den nya cirkulationsplatsen strax norr om E 4 till Jälla på den östra sidan av väg 288. Vid Jälla byggs även en gång- och cykelport och nya busshållplatser. Arbetet beräknas vara färdigt i november Jälla Hov Delsträckan ska byggas om till en 14 meter bred mötesfri landsväg med omväxlande två och ett körfält i vardera riktningen. Mellan Jälla och Älby breddas den befintliga vägen, medan vägen får en ny sträckning mellan Älby och Hov. Planerad byggstart är vintern/våren 2010 och vägavsnittet beräknas vara färdigbyggt under Planerad ny vägsträckning Jälla-Hov. 3

4 Hov - Alunda Delsträckan planeras att byggas om till en så kallad gles 2+1-väg, vilket i detta fall innebär att vägen blir mötesfri men endast får omkörningsfält på % av sträckan. En förstudie är genomförd för sträckan Hov-Alunda-Gimo men Vägverket har valt att dela upp sträckan Hov-Alunda-Gimo i två delar. Delen Hov-Alunda sträcker sig från Hov och slutar precis söder om Alunda. Vägverket har precis påbörjat arbetet med en upphandling avseende framtagande av en arbetsplan för sträckan Hov-Alunda. En uppskattning är att det dröjer 2 år till det att arbetsplanen är fastställd. Med tanke på att vägen byggs om i befintlig sträckning bör inte arbetet med arbetsplanen bli alltför omfattande. Någon vägutredning behöver inte göras med tanke på att det inte finns ett behov av att belysa alternativa korridorer. För att påskynda processen skulle det vara möjligt att påbörja arbetet med bygghandling innan arbetsplan är fastställd. I normalfallet brukar arbetet med bygghandling dock påbörjas efter fastställd arbetsplan på grund av risk för överprövning. En av anledningarna till att det har gått relativt lång tid från det att förstudien blev färdigt till att komma vidare med nästa steg är frågan om en förbifart eller genomfart i Alunda enligt Magnus Axelsson på Vägverket. Delsträckan Hov-Alunda. 4

5 Alunda-Gimo Delsträckan planeras att byggas om till en så kallad gles 2+1-väg, vilket i detta fall innebär att vägen blir mötesfri men endast får omkörningsfält på % av sträckan. En förstudie är genomförd och Vägverket genomför nu en vägutredning för en del av sträckan för att studera hur vägen ska gå vid kurvan förbi Onsby. I förstudien som tagits fram tidigare redovisas att kurvan behöver förbättras. Vägutredningen bedöms vara färdig till halvårsskiftet Nettonuvärdeskvoten för sträckan Alunda-Gimo har av Vägverket beräknats till 0,3. Gimo - Börstil En förstudie är genomförd för delsträckan Gimo-Börstil. Vägverket planerar att påbörja arbete med vägutredning under Generellt när det gäller Vägverkets planerings- och projekteringsprocess kan delprocesserna förstudie och vägutredning genomföras utan att objektet finns med i länsplanen. Däremot kan inte arbete med arbetsplan eller bygghandling påbörjas förrän objekten finns med delvis eller helt finansierade i länsplanen. När det gäller arbetsplanen är den endast giltig i fem år och om vägbyggnationen inte har påbörjats inom denna frist måste arbetsplanen göras om. Del av sträckan Alunda-Gimo som ingår i vägutredning. 5

6 Status enligt Regionförbundet Med beslutet att förlägga slutförvaret av använt kärnbränsle till Forsmark får väg 288 ökad betydelse inom regionen enligt regionförbundet. Remissbehandlade förslag till länsplan skulle redovisas till regeringen senast den 2 november Någon gång under februarimars 2010 fattar regeringen beslut om planeringsramarna för respektive län. Länen ska till regeringen lämna förslag till åtgärder för planeringsramen samt åtgärder som är 25 procent högre och 25 procent lägre än planeringsramen. I regionförbundets remissversion till länsplan för regional transportinfrastruktur finns objekten Jälla-Hov, Hov-Alunda och Alunda-Gimo med i sin helhet, d v s de ryms inom 75 procent av den preliminära planeringsramen. Kostnad och standard efter ombyggnad enligt regionförbundet redovisas nedan. Objekt Total kostnad i miljoner kr inkl produktionsstöd Uppskattat färdigställande (enligt Sweco) Jälla-Hov Hov-Alunda Alunda-Gimo Gimo-Börstil Kostnader för standardhöjning och uppskattat färdigställande. I 100%-alternativet påbörjas objektet Gimo-Börstil med finansiering upp till 146 miljoner kronor, i 125%-alternativet finns finansiering upp till 198 miljoner kronor. Enligt regionförbundet kan etappen Gimo-Börstil alltså påbörjas i slutet av planperioden, förutsatt 100- eller 125%-alternativet. 6

7 Grovt uppskattad tidplan för standardhöjning av väg

8 Möjligheter att påskynda standardhöjning Vägverket ser gärna en avsiktsförklaring från berörda kommuner om alternativa former av förskottering eller medfinansiering. Regionförbundet i Uppsala län tror att SKB kan ha påverkan på regeringen när det gäller storleken på planeringsramen för Uppsala län. Förskottering Möjligheten att få byggprocessen att påbörjas snabbare med hjälp av förskottering är relativt vanligt i Sverige. Förskottering kan göras av såväl privata intressenter som kommuner. Möjligheten till förskottering kräver att det finns en fastställd arbetsplan samt att Vägverket i den aktuella regionen tillstyrker förskotteringen. Medfinansiering För samtliga delsträckor finns möjligheten för en intressent att gå in och finansiera olika delprocesser, exempelvis en vägutredning eller en arbetsplan. Detta kan medföra att delprocessen påbörjas tidigare. För att delsträckan Gimo-Börstil ska kunna bli färdigställd under planperioden krävs medfinansiering av objektet eller så kan det i bästa fall räcka med ett avtal om förskottering. Utgångspunkten för att tillåta en förskottering är enligt praxis att projektet i fråga skall finnas i Vägverkets ekonomiska plan med en byggstart inom 4 år från det att förskotteringen godkänns. De delsträckor som kan vara aktuella att förskottera inom närliggande tid är Hov-Alunda och Alunda-Gimo. Tidsvinsterna med förskottering är svåra att uppskatta och intressenter bör därför föra en diskussion om detta med regionförbund och Vägverket. En erfarenhet av lyckad förskottering är riksväg 70, förbifart Sala, där förskotteringen tidigarelade färdigställandet med ca 2 år. 8

9 Slutsats Vägavsnittet Jälla-Hov kommer med stor sannolikhet att bli färdigställd under 2012 och få standard som en 14 meter bred mötesfri landsväg med 2+1 körfält. Vägavsnittet Hov-Alunda kommer att finnas helt finansierad i kommande länsplan och återstående steg i Vägverkets planerings- och projekteringsprocess är framtagande av arbetsplan och bygghandling. Vägsträckan, som kommer att behålla befintlig sträckning, kommer att få standard som en mötesfri väg med % omkörningsfält och uppskattas vara färdigställd Genom förskottering kan byggstarten möjligtvis tidigareläggas något men möjligheterna för detta bör diskuteras med Vägverket och regionförbundet. Byggprocess för vägavsnittet Gimo-Börstil påbörjas med stor sannolikhet under slutet av planperioden men detta beror på regeringens beslut avseende planeringsramen för Uppsala län. Det finns inga möjligheter för Vägverket att påskynda processen förrän finansiering finns klar. För framtagande av arbetsplan och bygghandling krävs färdig finansiering av objektet. För vägavsnittet Alunda-Gimo finns alternativa korridorer för en del av sträckan, vilket innebär att en vägutredning måste genomföras. Efter det återstår framtagande av arbetsplan och bygghandling. Vägavsnittet kommer att få samma standard som Hov-Alunda och uppskattas vara färdigställt Genom att medfinansiera framtagande av arbetsplan eller bygghandling skulle processen kunna skyndas på något. Mest tid kan sannolikt vinnas på att sluta ett avtal om förskottering. Ett förenklat exempel på kostnaden för en total förskottering redovisas i bilaga 1. 9

10 Vägavsnitt Status Kommentar Jälla-Hov Byggstart vinter/vår 2010 Hov-Alunda Upphandling arbetsplan initierad Förskottering och/eller överlappande arbetsplan/bygghandling uppskattas kunna tidigarelägga färdigställande med ca 6 månader. Alunda-Gimo Vägutredning pågår Goda möjligheter att tidigarelägga färdigställande med ca 1,5 år med hjälp av förskottering, god projektstyrning och diskussioner mellan intressenter och Vägverket samt eventuell medfinansiering av arbetsplan eller bygghandling. Gimo-Börstil Vägutredning påbörjas sannolikt under 2010 Medfinansiering av vägen eller förskottering kan tidigarelägga färdigställande med upp till maximalt 4-5 år. 10

11 Bilaga 1 11

12 SWECO Besöksadress: Gjörwellsgatan Stockholm Telefon: Telefax:

Planerade investeringsåtgärder

Planerade investeringsåtgärder Planerade investeringsåtgärder Förbifart Yttermalung Dala-Järna Vansbro Cirkulationsplatser Falun Lönnemossa - Klingvägen Trafikplats Tuna Borlänge Djurås Cirkulationsplatser Borlänge Hofors genomfart

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2017-01-25 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland TMALL 0796 Presentation bilder vinter v 1.0 2019-05-28 Björn Elfström E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Kalkyl PM Väg E6 Trelleborg-Vellinge

Kalkyl PM Väg E6 Trelleborg-Vellinge Väg E6 Trelleborg-Vellinge Objektnr: 881054 Datum: 2008-12-06 Rev: 2009-01-26 Rev: 2009-05-27 Kalkyl PM Väg E6 Trelleborg-Vellinge 1(6) Kalkyl-PM Datum: 2009-05-27 Beteckning: Väg E6 Trelleborg-Vellinge

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2018-02-26 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland TMALL 0141 Presentation v 1.0 E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2018-09-18 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon St Petersburg)

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2017-05-04 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2016-08-25 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Workshop om medfinansiering. Sveriges Kommuner och Landsting 20 november Thomas Eriksson Planeringsavdelningen

Workshop om medfinansiering. Sveriges Kommuner och Landsting 20 november Thomas Eriksson Planeringsavdelningen Workshop om medfinansiering Sveriges Kommuner och Landsting 20 november 2014 Thomas Eriksson Planeringsavdelningen Utgångspunkter för medfinansiering Medfinansieringen syftar till att åstadkomma effektiva

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/41311

Ärendenr: TRV 2012/41311 2012-08-23 Trafikverket Region Öst Rolf Åkerlund Enhet Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se eskilstuna@trafikverket.se Direkt: 010 124 01 20 Beredningsunderlag

Läs mer

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Lidköping och Götene kommuner, Västra Götalands län Projektnummer: 101598 PM Trafikanalys 2013-03-15 Titel: Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby,

Läs mer

Avsiktsförklaring gång- och cykelväg mellan Sala och Heby i objektet väg 56 Sala-Heby

Avsiktsförklaring gång- och cykelväg mellan Sala och Heby i objektet väg 56 Sala-Heby TMALL 0265Avsiktsförklaring v. 2.0 Bilaga KS 2018/96/1 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning 1 (5) DDIZHZI Ink. 2318 'Ull' 2? Ärendenummer Trankverkel TRV 201 81 30709 Om fem " Re ion Västmanland RV180697

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Lavad - Gillstad

Kalkyl PM. Väg 44 Lavad - Gillstad Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-01-27 o 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(9) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation.

Läs mer

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby)

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Samrådsmöte på orten 9 november 2016 Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av 2 justeringspersoner 3. Redogörelse för dagordningen 4. Information formell handläggning 5.

Läs mer

UPPRÄTTAD AV. Petra Malmström UPPRÄTTAD AV. Petra Malmström

UPPRÄTTAD AV. Petra Malmström UPPRÄTTAD AV. Petra Malmström SAMRÅDSREDOGÖRELSE UPPDRAG Väg 23 Älmhult-Växjö delen Älmhult-Mölleryd OBJEKTNUMMER/DIARIENR 87 733341 och 104986/TRV 2011/33411 UPPRÄTTAD AV Petra Malmström UPPRÄTTAD AV Petra Malmström DATUM 2011-09-28

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Regional plan 2010-2021 2009-03-17

Regional plan 2010-2021 2009-03-17 Regional plan 2010-2021 2009-03-17 Regional plan, innehåll Större vägprojekt, preciseras Potter statligt vägnät trafiksäkerhet/hastighet, kollektivtrafik, cykeltrafik, miljö i mindre tätorter, marknad,

Läs mer

Informationsmöte. 16 december GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge

Informationsmöte. 16 december GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge Informationsmöte 16 december 2014 GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens prövning 5. Presentation

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Medfinansieringsavtal väg 276 Rosenkälla - Åkersberga etapp 4, Margretelundsvägen- Söralidsvägen

Medfinansieringsavtal väg 276 Rosenkälla - Åkersberga etapp 4, Margretelundsvägen- Söralidsvägen Tjänsteutlåtande 0 Österåker Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Anderman Till Kommunstyrelsen Datum 2017-06-19 Dnr KS 2017/0158 O Medfinansieringsavtal väg 276 Rosenkälla - Åkersberga etapp 4, Margretelundsvägen-

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Tvärbana Norr (Kistagrenen). Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut

Tvärbana Norr (Kistagrenen). Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut Sida 1 (7) 2018-03-05 Handläggare Jonas Norberg Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 81 Till Exploateringsnämnden 2018-04-19 Trafiknämnden 2018-04-19 Lovisa Strandlund Trafikplanering

Läs mer

VÄGUTREDNING Väg 288 Gimo-Börstil. Östahammars kommun, Uppsala län. Utställelsehandling 2012-04-20 Objekt: 880007

VÄGUTREDNING Väg 288 Gimo-Börstil. Östahammars kommun, Uppsala län. Utställelsehandling 2012-04-20 Objekt: 880007 VÄGUTREDNING Väg 288 Gimo-Börstil Östahammars kommun, Uppsala län Utställelsehandling 2012-04-20 Objekt: 880007 Titel: Vägutredning. Väg 288 Gimo-Börstil. Östhammars kommun, Uppsala län. Utställelsehandling

Läs mer

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( )

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( ) Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång (2010 2021) och föregående (2004 2015) 2008-12-15 Carsten Sachse, Vägverket Konsult Rev081218Peo

Läs mer

Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro

Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro Objektnummer: 430180-0161 Objektnamn: Skår - Rotviksbro Skede: Genomförbarhetsstudie februari 2008 Datum: 2008-08-22 Rev. datum: 1(9) 1. Bakgrund Befintlig väg har idag

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Remiss angående regional cykelvägsplan för Uppsala län, RFUL 2010/66 KS-2010/524. att som sitt yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse

Remiss angående regional cykelvägsplan för Uppsala län, RFUL 2010/66 KS-2010/524. att som sitt yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-08-16 Kommunstyrelsen Remiss angående regional cykelvägsplan för Uppsala län, RFUL 2010/66 KS-2010/524 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Medfinansiering av Frövi Bangård

Medfinansiering av Frövi Bangård FÖREDRAGNINGSPM 1 (5) Medfinansiering av Frövi Bangård Diarienummer: 15RS844 Handläggare: Karin Wallin Sammanfattning BillerudKorsnäs planerar för en expansion av verksamheten i Frövifors pappersbruk.

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Åkersberga

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Åkersberga Tjänsteutlåtande 0Öste 8. Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-08-12 Dnr 2015/0242 Till Kommunstyrelsen Avtal mellan Österåkers kommun och om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen-

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet Samhällsbyggnadschef Bruno Nilsson 2017-11-14 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Bakgrund Västerviks kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping

Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping Söderköpings kommun, Östergötlands län Vägplan, 2017-08-14 Projektnummer: 155209 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket

Läs mer

Region Väst Erik Lööv, distriktschef

Region Väst Erik Lööv, distriktschef 1 Region Väst Erik Lööv, distriktschef 2 Göteborg 2030 3 Region Väst växer så det knakar 4 Region Väst växer så det knakar Region Väst Affärsmöjligheter Göteborg Halmstad Väg 161 Väg 49 Falköping Karlstad

Läs mer

Väg 47 Förbifart Grästorp Objektnr Kalkyl-PM

Väg 47 Förbifart Grästorp Objektnr Kalkyl-PM Objektnr 856192 Kalkyl-PM Datum: 2008-09-12 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 47 sträcker sig mellan Trollhättan och Jönköping och ingår i det regionala vägnätet. De trafik- och miljöproblem som råder

Läs mer

Planläggningsbeskrivning

Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2015-11-03 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut

2 Bakgrund. 2.1 Brister, problem och syfte. 2.2 Aktualitet. 2.3 Tidigare utredningar och beslut 2 Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte Den planerade utbyggnaden av handelsområdet Marieberg bedöms försämra dagens redan ansträngda väginfrastruktur. Trafiken bedöms främst öka på väg 571, mellan området

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 5 februari 2013 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 5 februari 2013 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala. FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 5 februari 2013 kl. 09.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator 2013.04.12 Pernilla Sott Stråkkoordinator Innehåll Typer av vägar... 3 Kostnad... 3 Typer av finansiering... 3 Ekonomisk bakgrund... 5 Nationella planen (nationella vägar)... 5 Regionala planen/länsplanen

Läs mer

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har

Läs mer

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord Till n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Remissvar från avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 N2017/05430/TIF Region Nord SMC har gått

Läs mer

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg Publikation 2004:63 VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg En utredning om utbyggnad av väg genom eller förbi Tullinge Underlag för dig som vill bidra med synpunkter på ovanstående vägutredning April

Läs mer

Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning)

Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning) 2016-12-08 1 (6) PM, dnr 2016.741 Enligt fastighetsförteckning Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning) 1. Kommunens förslag

Läs mer

Kalkyl PM. Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Väg 200 Björkulla - Hova alternativ tre broar bort

Kalkyl PM. Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Väg 200 Björkulla - Hova alternativ tre broar bort Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt alternativ tre broar bort Kalkyl genomförd 2008-08-13 rev. 2008-09-19 Datum: 2008-08-13 rev. 2008-09-19 1(7) 1. Bakgrund Väg 200 är klassad som regional väg

Läs mer

Godkännande av användandet av medel i den regionala transportplanen

Godkännande av användandet av medel i den regionala transportplanen MISSIV 2015-10-23 RJL 2015/2147 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Godkännande av användandet av medel i den regionala transportplanen Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

Bilaga 1 Mervärdesinsatser i Kommunerna

Bilaga 1 Mervärdesinsatser i Kommunerna 1 Bilaga 1 Mervärdesinsatser i Kommunerna De mervärdesinsatser som överenskommes med respektive kommun kommer att anpassas vad gäller omfattning och inriktning beroende på var slutförvaret kommer att lokaliseras.

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län

Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län 2008-10-31 Vägverket 1 Välkomna till markägarsammanträde angående Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län 2008-10-27,-28,-29,-30 kl.

Läs mer

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 Utbyggnad av E22 mellan Linderöd och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 2 2010-11-08 3 2010-11-08 Vägen föreslås gå söder om Linderöd och norr

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun. Trafikanalys Skövde. Koncept. Göteborg Ramböll Sverige AB PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden--- Skövde kommun Koncept Göteborg 2009-04-07 Skövde kommun PM för ny väglänk mellan Annero och Östra leden. Datum 2009-04-07 Uppdragsnummer

Läs mer

V259 Tvärförbindelse Södertörn

V259 Tvärförbindelse Södertörn V259 Tvärförbindelse Södertörn TSK01 Framtagande av Vägplan Besluts-PM Väghållningsansvar VÄGPLAN SAMRÅDSHANDLING 2018-10-23 0M140003.doc Rev Ant Ändring avser Godkänd Datum Granskare Godkänd av Ort Datum

Läs mer

Information om Mälarbanans utbyggnad

Information om Mälarbanans utbyggnad Information om Mälarbanans utbyggnad Sträckan Huvudsta Duvbo, lägesrapport december Hej! Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att möta den ökade efterfrågan

Läs mer

RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM

RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR ÖSTLIG FÖRBINDELSEN Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon:

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: Konsekvensutredning för riksväg 15 2012-07-31 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se gunilla.ragnarsson@trafikverket.se Direkt: 010-123 60 43 Förslag till föreskrifter

Läs mer

INLANDSVÄGEN SYD uppföljning av åtgärdsplaneringen för

INLANDSVÄGEN SYD uppföljning av åtgärdsplaneringen för INLANDSVÄGEN SYD uppföljning av åtgärdsplaneringen för 2004-2015 BAKGRUND OCH SYFTE Under planeringen för nu gällande planer fick ett gemensamt vägnummer, riksväg 26, som sträcker sig mellan Halmstad och

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-16.00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson kl.10.15-16.00 144-147 Holger Formgren Bengt Johansson Henry

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland Underlags-PM - Alternativa finansieringsformer 2012-09-17 Säffle Åmål Hallsberg Laxå Mellerud Mariestad Askersund E20 26 Töreboda 45 E20 Götene Motala Karlsborg

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

Kalkyl PM E45 Syd Dykällan - Mellerud

Kalkyl PM E45 Syd Dykällan - Mellerud Kalkyl PM E45 Syd Dykällan - Mellerud Objektnummer: 85 54 47 10 Objektnamn: E45 Syd Dykällan-Mellerud Skede: Förstudie/Beslutshandling december 2003 Datum: 2008-08-20 Rev. datum: 1(8) 1. Bakgrund Förstudie/beslutshandling

Läs mer

VÄG 56 KVICKSUND - VÄSTJÄDRA. PM- Analys av ombyggnad till mötesfri landsväg

VÄG 56 KVICKSUND - VÄSTJÄDRA. PM- Analys av ombyggnad till mötesfri landsväg VÄG 56 KVICKSUND - VÄSTJÄDRA PM- Analys av ombyggnad till mötesfri landsväg PM 2015-11-20 Reviderad: 2015-11-24 Upprättad av: Karl Borgstrand/ Tomas Cederlöf Granskad av: Anders Nyström 2015-12-16 Uppdragsnr:

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län

Remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Malmgren Tobias (SBF) Datum 2017-09-07 Diarienummer KSN-2017-2709 Kommunstyrelsen Remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län

Läs mer

Åre kommun. Jämtlands län

Åre kommun. Jämtlands län i PM Avvattning Väg 321 Gång- och cykelväg Gärdsta Åre kommun. Jämtlands län Granskningshandling: 2016-03-09 : Version 1.0 2 (9) Trafikverket Postadress: Trafikverket, Ärendemottagningen Investering, Box

Läs mer

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg Ny gång- och cykelväg Se kartan på sidan 15. En ny gång- och cykelväg anläggs i huvudsak öster om väg 631. Gång- och cykelvägen görs 2,25 meter bred och beläggs med asfalt. Den placeras på åkermarken avskiljd

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 1 Förord En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

E22 Förbi Söderköping

E22 Förbi Söderköping 22 Samlad effektbedömning 1(10) VSÖ_004 E22 Förbi Söderköping 801 843 22 852845 845 210 210 781 780 210 839 780 NY KÖPING FINSPÅNG OXELÖSUND NORRKÖPING MOTALA LINKÖPING TRANÅS Bakgrundskartan: Copyright

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 14 PM En redovisning av Ekerö kommuns inställning 2009-01-16 3 (8) Innehåll Kompletteringsuppgift 14... 4 1 Bakgrund... 4 1.1 Nuvarande förhållanden... 4 1.2 Kommunen

Läs mer

Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur

Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur Datum Dnr 2015-11-24 15-027 Regionstyrelsen Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur Bakgrund En gemensam tjänstemannaberedning av budget och VP har genomförts med Regionförbundet

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Gatukontorsdagarna i Lund den 5 maj 2011 Vår uppgift Vi ska föreslå riktlinjer och processer för medfinansiering i den långsiktiga

Läs mer