Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus"

Transkript

1 Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Maria Malmqvist December 2012

2

3 Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Bakgrund KTH antog 2011 en ny övergripande kommunikationsstrategi. CSC skolan har under 2011 varit delaktig i KTH:s pilotprojekt för att skapa en taktisk kommunikationsplan utifrån KTH:s strategi och vision med syfte att flytta fram vår position och bli bättre på att kommunicera verksamheten samt öka det värde det skapar för CSC och KTH. Genom att stärka och utveckla CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus ser vi över vårt varumärke såväl internt som externt, i syfte att implementera de för skolan viktiga varumärkesbyggande kommunikationsaktiviteterna. Målet med arbetet har varit att utveckla vår nuvarande kommunikationsplan. Mål Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med vår kommunikation kan vi öka kännedomen om och stärka förtroendet för vårt varumärke och vår verksamhet. Vi ska kunna hävda oss i konkurrensen om forskare, externa medel, utbildningsprogram till studenter och upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Vi vill involvera CSC:s medarbetare i processen för att öka medvetenheten och förstå vikten av att bygga vårt varumärke och en tydlig, bra och strategisk koppling till den taktiska kommunikationsplanens aktiviteter, samt att öka insikten om att allt och alla kommunicerar. Metod Materialet för arbetet utgick från KTH:s kommunikationsstrategi och vision samt det underlag som arbetats fram på CSC skolan under det senaste året. En workshopgrupp med deltagare från olika funktionsområden och olika avdelningar på skolan har bjudits in till arbetet. Två workshopar har hållits under hösten för att ta fram hur CSC skolan relaterar till och kan stödja KTH:s varumärke. Workshopdeltagarna har samlats kring ett antal varumärkesrelaterade frågeställningar: WS1; Vad är ett varumärke? Vad är syftet med att skapa det här varumärket? Vad innehåller ett varumärke? WS2; CSC Varumärke Internt: Vad är internt? (Vem är avsändare, Vem är mottagare) Vad står vi för? (Våra styrkor) Vilka ska vi synliggöra? Hur ska vi synliggöra? (Resultatet av dessa aktiviteter, Vad vill vi att mottagaren ska göra/hur agera). Beskrivning av WS-metoden återfinns relaterat till avsnittet Projektplan nedan. Faktainsamling via de styrdokument som berör kommunikation, beskrivna under avsnittet Förutsättningar nedan. Referensgrupper kommer att bjudas in till en genomgång alt. få rapporten för remiss. Bilagor Dokumentation från WS1 och WS2. 3

4 Förutsättningar KTH:s övergripande kommunikationsstrategi I kommunikationsstrategin anges att vår verksamhet ska kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. För att stärka den bilden är det viktigt att KTH:s kommunikation förmedlar en konsekvent personlighet som understryker dessa värden. Strategin utgår från tre huvudprinciper som styr vårt arbete med vår kommunikation: 1. Vi använder våra befintliga relationer för att bygga nya. Våra befintliga partners är vår bästa kommunikationskanal. Genom att använda det förtroendekapital vi redan byggt upp i våra befintliga relationer kan vi lättare bygga relationer med andra som vi idag inte har kontakt med. En viktig del av strategin är att vårda de relationer vi redan har. 2. Vi skapar stjärnor som förmedlar KTH:s budskap och personlighet. Att skapa stjärnor handlar om att skapa förutsättningar för att uppmärksamma fler individer som förmedlar budskapet, inte om att lyfta fram ett fåtal personer som redan är kända. Våra stjärnor hjälper oss att väcka intresse, skapa identifikation och bygga förtroende. 3. Vi underlättar för alla på KTH att stärka varumärket. Det är framförallt i de dagliga kontakterna som medarbetarna på KTH har med olika intressenter som bilden av KTH förmedlas. Vi ska göra det så lätt som möjligt för medarbetare att iklä sig rollen som ambassadör för KTH. KTH:s Huvudbudskap Vårt övergripande budskap är att KTH drivs av viljan att skapa en bättre framtid för individer, företag och för samhället i stort. Kommunikationen ska visa att KTH arbetar för att skapa en ljusare morgondag genom att ta fram smarta lösningar på dagens utmaningar. Huvudbudskapet sammanfattas under devisen Brighter tomorrow. KTH:s visionsdokument inför 2027 KTH:s visionsdokument beskriver övergripande den önskade utvecklingen till Många delar i den önskade utvecklingen som relaterar till kommunikation berör KTH övergripande i större utsträckning än de berör skolan enskilt, dock är skolan viktig som samarbetspartner i arbetet för att stödja och stärka den av KTH önskade utvecklingen. Några fokusområden relaterar direkt mot kommunikation: KTH ska vara en attraktiv arbetsplats för att attrahera och utveckla de kompetenser som är nödvändiga för utveckling. KTH ska arbeta med fokusering, exempelvis genom forskningsplattformarna eller högre nivå inom utbildningen för att ta en position i förhållande till andra universitet. KTH ska arbeta med synlighet och varumärkesbyggande. KTH ska i än högre grad vara ett internationellt universitet. KTH ska arbeta med nätverksbyggande och allianser. KTH ska ha ett fokus på innovation och entreprenörskap. Helhetssyn, ämnesbredd och systemsyn ska prägla KTH. Ökad jämställdhet 4

5 KTH:s utvecklingsplan Utifrån de mål som satts i KTH:s visionsdokument har KTH:s utvecklingsplan för tagits fram. Många delar i den önskade utvecklingen som relaterar till kommunikation berör KTH övergripande i större utsträckning än de berör skolan enskilt, dock är skolan viktig som samarbetspartner i arbetet för att stödja och stärka den av KTH önskade utvecklingen. Några fokusområden relaterar direkt mot kommunikation: Varumärket ska stärkas internationellt. En kraftig satsning på rekrytering av internationella avgiftsskyldiga studenter (sker i huvudsak övergripande på KTH). Våra studenter ska i högre omfattning ha internationell erfarenhet, liksom även våra anställda. KTH ska attrahera stora projekt på EU-nivå. Vi ska förbättra våra rankningsresultat. Men framför allt nämns allianser, partnerskap och samarbeten som den övergripande metoden för att föra KTH framåt. KTH:s utvecklingsplan beskriver i övrigt ett antal åtgärder av mer strukturell natur som kommer att påverka innehållet i kommunikationen snarare än inriktningen. CSC kommunikationsplan Kommunikationsplanen är ett levande dokument som utvecklas kontinuerligt utefter interna och externa förutsättningar. Den beskrivs inte i detalj här eftersom den finns att tillgå, för den som vill läsa, i sin helhet, 5

6 Analys Med utgångspunkt i den nya övergripande kommunikationsstrategin för KTH tog CSC-skolan skolan i april till oktober 2011 fram en plan för hur strategin ska tillämpas. Målet var att utveckla skolans kommunikation med olika intressenter. Som komplement till detta finns också KTH:s vision 2027 och KTH:s utvecklingsplan En hel del av de fokusområden relaterade till kommunikation som finns med i dessa dokument har stor inverkan på de prioriterade aktiviteter vi bör lyfta i vår kommunikation. Andra är av en mer över gripande karaktär och har mer relevans för den centrala enheten KIR än för enskilda skolors kommunikation, mer än som samverkanspartner. Vår kommunikationsplan består av konkreta aktiviteter som stärker skolans relation till intressenterna och gör medarbetare på skolan mer synliga. Planen är uppdelad i forskning, utbildning, samverkan och verksamhetsövergripande funktioner. Varje delområde har övergripande mål för området och en kort sammanfattning av intervjuer med skolans intressenter. Sedan följer olika kanaler med en kort nulägesbeskrivning, mål på kanalnivå och en lista med aktiviteter inklusive det stöd som behövs. Som komplement till planen finns en checklista med alla aktiviteter, där tydliggörs ansvar för aktiviteten (person med mandat och budget), kvalitetsnivå (bas, hög) och tidsperspektiv. Under hösten har kommunikationsgruppen presenterats på avdelningarnas APT-träffar med generella diskussioner om kommunikationsbehov på avdelnings- och forskargruppsnivå, riktlinjer för avdelningswebbar,etc. Under våren fortsätter vi med ett fördjupat samarbete bygga en grupp med representanter från avdelningar och funktioner som har intresse av kommunikationsfrågor. Dessa, tillsammans med kommunikationsgruppen, kan initiera och prioritera önskemål från avdelningarna gällande kommunikationsbehov, men också vara en av kanalerna in på avdelningen för att stärka medverkan från avdelningen i kommunikationsrelaterade frågor och att stärka det interna varumärket. Inriktningen för översynen av kommunikationsplanen är att genom ett förstärkt fokus på prioriterade aktiviteter rikta det mer mot varumärkesbyggande aspekter och att i gruppen ge det interna varumärket ett bättre genomslag genom medarbetarnas delaktighet i processen. Några av de viktiga aspekterna från våra workshopar: Snarare är det möjligen en effekt av att vi är KTH med de värderingar som följer med detta, inte: Jag vill läsa data på CSC-skolan för de har den bästa datautbildningen utan snarare Läsa på KTH för de har den bästa datautbildningen och för att jag har bäst chanser till bra jobb etc. Tveksamhet över om varumärket skolan verkligen förstärker, utåt. Inåt kan det stärka: en tydlighet inom KTH om vad man kan, vad som skiljer och var man hör hemma. Utåt gäller KTH som varumärke. Det vi kan behöva är att internt definiera vad vi är, att få rektor att förstå att vi inte är samma som ICT och elektro, att få lyfta det vi gör och är bra på utifrån ett ämnesområde/forskare/forskargrupp inte ett skolperspektiv Vi är alla delar av kollektivet varumärket, ex: Nadas handledare är glada och hjälpsamma, är det en professionell attityd eller en självuppfyllande profetia? 6

7 CSC Kommunikationsplan 1.2 Kommunikation av forskning Forskningen lyfts inte fram på ett tydligt sätt. Den information som finns ligger flera klick bort på avdelningarnas sidor och upplevs som statisk. Forskarna på skolan lyfts inte fram som individer mer än undantagsvis i nyhetsflödet. Övergripande Mål: Skolans forskning behöver lyftas fram mycket mer och direkt på skolans startsida, dessutom behöver en egen startsida för forskningen skapas som länkar vidare till avdelningarnas sidor. Forskningssidorna ska vara mer dynamiska, med integration av sociala kanaler som uppmuntrar besökarna till interaktion och dialog. Skolans forskare behöver lyftas fram som individer stjärnor. Genom forskarna får besökaren en inspirerande bild av vad skolan åstadkommer genom sin forskning, hur skolan bidrar till Brighter tomorrow. Nuläge: Prioriterade aktiviteter som är initierade och pågående sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Skolwebben: Fortsätta arbetet med inspirerande startsidor för skolan och forskningen, utifrån prioriterade forskningsområden och upprätthålla ett aktivt nyhetsflöde där vi berättar för omvärlden vad som händer inom forskningen. Lyfta fram utvalda forskningsprojekt, särskilt framgångsrika forskargrupper och samarbeten enligt stjärnprincipen, såsom forskarposträtten på forskningsstartsidan, rullande puff på startsidan etc. Ta fram bilder och porträtt från forskningen. Utforma pressrum för forskningen som är enkelt att hitta, med presstexter, pressreleaser och bilder till stöd både för nationella och internationella press och journalister. Det pågår ett samarbete/upphandling som relaterar till detta med KIR inom bildbanksgruppen. Avdelningarnas sidor: Skapa kalendarie- och aktivitetsflöden till CSC:s forskningswebb och kalendarium, samt att i övrigt via webbriktlinjer för avdelningarna se till att det finns stöd för att dela material. Fortsätta att jobba med målet att all kommunikation sker på engelska, i de fall där materialet inte naturligt produceras på både svenska och engelska (som enl. KTH:s språkpolicy) eller har en rent svenskspråkig målgrupp. Personliga hemsidor: Ta fram mall för hur socialprofilen/personliga hemsidan för en forskare ska se ut, I och med Socialprofilerna som har autogenererat material från KTH:s system, DiVA etc. ska riktlinjer för forskare arbetas fram i kom-nät tillsammans med social, även riktlinjer för staben på CSC. Sociala kanaler: Överlag se över våra sociala kanaler för skolan och driva en aktiv dialog. Uppmuntra och stödja medarbetare/forskare som vill starta bloggar och driva twitterkonton för synlighet och spridning av forskningen. Media: Identifiera fler talespersoner, stjärnor, personer som på ett intresseväckande sätt kan beskriva sin forskning. Forskningsämnes- och forskarkartläggning för mediakontakter och egen produk- 7

8 tion. Säkerställa att vi på skolan löpande och proaktivt hanterar media och också jobbar nära KIR med nationell och internationella pressreleaser. Mötesarenor: Utforma stöd för forskarna att kunna presentera vilka vi är, vad vi gör och står för i kontakter med befintliga och nya relationer. Utforma mäss- och konferenspaket som skapar igenkänning genom roll-ups, giveaways och annat profilmaterial. Ett besökskoncept är under utarbetande med stöd av KTH:s nya besökspolicy som är på gång Kommunikation av utbildning Huvudansvaret för studentrekrytering ligger på KTH centralt och berörs därför i mindre grad i denna kommunikationsplan. Befintliga studenter på skolan skulle gärna se en öppnare och mer välkomnande miljö som gör att studenterna kommer närmare lärarna och forskarna på skolan. Studenterna har också uttryckt önskemål om att få större inblick i den forskning som bedrivs på skolan. Intresset för att börja forska själva kan då bli större och studenterna kan bli en länk till skolans forskning när de själva kommer ut i arbetslivet. Mer verklighetsförankring i utbildningen genom ökade kontakter med näringslivet framkommer också som önskvärt vid intervjuer med studenterna. Framgångsrika alumner är bra ambassadörer och budbärare av Brighter tomorrow. Nuläge: Prioriterade aktiviteter som är initierade och pågående sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Skolans webbplats: Skapa en tydlig struktur för kommunikation riktad till studenter med en tydlig uppdelning mellan studentwebben, skolwebben och KTH Social. I ett första steg löser vi driften av student och utbildningswebb, projekt kring omstrukturering av vårt studentmaterial och utbildningssidor påbörjas under våren i syfte att tydligare rikta informationen mot berörd målgrupp med en tydlig uppdelning mellan studentwebben, skolwebben och KTH Social. Upprätthålla ett aktivt nyhetsflöde där vi berättar för omvärlden vad som händer inom utbildningen på skolan. Populära föreläsare och lärare stjärnor som visar att det är spännande att studera på skolan. Sociala kanaler: Twitter-konto finns, med stadigt ökande antal följare, Instagram som i högre grad når yngre grupper är på gång och startas vid årsskiftet. Innan fler kanaler tas i bruk bör en nulägesanalys över tex vilka facebook-grupper som finns inom skolan och en utvärdering av de befintliga göras. Mötesarenor: Ta emot studiebesök från grund- och gymnasieskolor och utarbeta riktlinjer för besökskoncept för att öka kvaliteten på besöken. Temadagen samt en handfull studiebesök har tagits emot under hösten och utvärdering av besöken är gjord för att kunna förbättra kvalite och rikta syftet mer mot de olika grupperna av besökare Fortsatt ha en person som utbildningsevenemangsansvarig. 8

9 Kommunikation av samverkansuppgiften Nuläge: Prioriterade aktiviteter sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Övergripande för samverkan- forskning- och utbildningskommunikationen är en satsning på aktiviteter för att nå våra alumner och för att öka näringslivssamverkan i både forskningen och inom utbildningen. Näringslivssamverkan har gjort en stor Alumniundersökning och vi hoppas kunna inleda samarbete med dem för att hitta vägar att identifiera och nå våra alumner. Det finns ett pågående projekt med alumninyhetsbrev, där skolan kan personalisera nyhetssbrevet med skol/forskningsrelaterat material från den egna skolan kanske skicka ut forskningsrelaterat material som årsrapporten via post eller mail. Även tydliggöra samverkan med näringsliv och samhälle på skolans webbsida. (initiera arbete med näringslivssamverkan under våren och identifiera våra alumner och de företagskontakter vi kan nå via dem). Verksamhetsövergripande funktioner Nuläge: Prioriterade aktiviteter som är initierade och pågående sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Redesign av Numero (nyhetsflöde på intranätet, RSS-flöde. för löpande nyheter, möten och interna evenemang, högre aktualitet i intern information, digitalt newsletter), projekt för att se över helhetslösning för interninformationen/numero. En revidering av intranätet för att få en sammanhållen webbplats med stöd för stabsfunktionerna påbörjas under våren. Skapa inloggningsskyddade ytor där interna protokoll, arbetsdokument och personkalendarier kan finnas.(ekonomi bygger interna inloggningsskyddade sidor för att dela information inom gruppen) Rutiner för vår internkalender om möten och interna evenemang på skolan, för att utöka samverkan mellan enheterna på skolan. Fysisk miljö Nuläge: Prioriterade aktiviteter sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Uppdatera uppgifter på arbetsrumsdörrskylt, skyltning på dörrar, i trapphus samt utomhus. Sätta upp en låst pekskärm i entrén för att söka anställda/tel/rumsnr. Sätta upp skärmar med rullande nyheter, exempelvis innehåll från Campi och Numero. En låst Ipad-lösning har varit på förslag, i samband med mötesrumsbokningsprojekt hos systemgruppen. 9

10 Projektplan September Initiering planering av projektet, sätta ihop: Faktainsamling och omvärldsanalys: KTH/CSC Fokus/projektgrupp: Personer med kommunikationsintresse och en bred representation från olika ämnesområden och funktioner Erik Fransen (Datalogi, Beräkningsbiologi, Forskarutbildning) Björn Thuresson (Visualisering, Kommunikation, Breda Näringslivskontakter) Olle Bälter (Människa- datorinteraktion, Grundutbildning) Ylva Fearneus (Interaktionsdesign, JML-perspektiv) Hedvig Kjellström (Datalogi, Robotik, plattformskommunikation) Anette Arling, (Ekonomi och avdelningsadministratör bla MDI och PDC) Referensgrupper: Lilla ledningsgruppen Kommunikation och internationella relationer September/Oktober: 2 workshopar med projektgruppen/samtal med fokusgrupp våra styrkor och svagheter, varumärket, internt och extern perspektiv, vad skiljer oss och vad håller ihop oss vad kan vi samlas runt och utveckla November/December: Bearbetning Sammanställning Januari: Avstämningar med referens och styrgrupp Avrapportering Start av Implementering 10

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Framtida IT-drift för utbildnings-, forskningsoch stabsverksamhet på CSC

Framtida IT-drift för utbildnings-, forskningsoch stabsverksamhet på CSC 2014-03-26 Framtida IT-drift för utbildnings-, forskningsoch stabsverksamhet på CSC Sammanfattning En av KTH påkallad utredning om förutsättningarna för samordning av IT-drift på CSC med KTH centrala ITavdelning

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation. Antagen av kommunstyrelsen: KS 125 23 April 2014

Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation. Antagen av kommunstyrelsen: KS 125 23 April 2014 Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation Antagen av kommunstyrelsen: KS 125 23 April 2014 Sammanfattning Målet med Götene kommuns kommunikationsarbete är att bli en kommunikativ organisation. Målet

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Studentrekrytering på KTH

Studentrekrytering på KTH Studentrekrytering på KTH Annifrid Pålsson, gruppchef annifrid@kth.se Vad innebär studentrekrytering? Marknadskommunikativa insatser för att locka presumtiva studenter Till närmaste ansökningstillfälle

Läs mer