Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus"

Transkript

1 Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Maria Malmqvist December 2012

2

3 Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Bakgrund KTH antog 2011 en ny övergripande kommunikationsstrategi. CSC skolan har under 2011 varit delaktig i KTH:s pilotprojekt för att skapa en taktisk kommunikationsplan utifrån KTH:s strategi och vision med syfte att flytta fram vår position och bli bättre på att kommunicera verksamheten samt öka det värde det skapar för CSC och KTH. Genom att stärka och utveckla CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus ser vi över vårt varumärke såväl internt som externt, i syfte att implementera de för skolan viktiga varumärkesbyggande kommunikationsaktiviteterna. Målet med arbetet har varit att utveckla vår nuvarande kommunikationsplan. Mål Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med vår kommunikation kan vi öka kännedomen om och stärka förtroendet för vårt varumärke och vår verksamhet. Vi ska kunna hävda oss i konkurrensen om forskare, externa medel, utbildningsprogram till studenter och upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Vi vill involvera CSC:s medarbetare i processen för att öka medvetenheten och förstå vikten av att bygga vårt varumärke och en tydlig, bra och strategisk koppling till den taktiska kommunikationsplanens aktiviteter, samt att öka insikten om att allt och alla kommunicerar. Metod Materialet för arbetet utgick från KTH:s kommunikationsstrategi och vision samt det underlag som arbetats fram på CSC skolan under det senaste året. En workshopgrupp med deltagare från olika funktionsområden och olika avdelningar på skolan har bjudits in till arbetet. Två workshopar har hållits under hösten för att ta fram hur CSC skolan relaterar till och kan stödja KTH:s varumärke. Workshopdeltagarna har samlats kring ett antal varumärkesrelaterade frågeställningar: WS1; Vad är ett varumärke? Vad är syftet med att skapa det här varumärket? Vad innehåller ett varumärke? WS2; CSC Varumärke Internt: Vad är internt? (Vem är avsändare, Vem är mottagare) Vad står vi för? (Våra styrkor) Vilka ska vi synliggöra? Hur ska vi synliggöra? (Resultatet av dessa aktiviteter, Vad vill vi att mottagaren ska göra/hur agera). Beskrivning av WS-metoden återfinns relaterat till avsnittet Projektplan nedan. Faktainsamling via de styrdokument som berör kommunikation, beskrivna under avsnittet Förutsättningar nedan. Referensgrupper kommer att bjudas in till en genomgång alt. få rapporten för remiss. Bilagor Dokumentation från WS1 och WS2. 3

4 Förutsättningar KTH:s övergripande kommunikationsstrategi I kommunikationsstrategin anges att vår verksamhet ska kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. För att stärka den bilden är det viktigt att KTH:s kommunikation förmedlar en konsekvent personlighet som understryker dessa värden. Strategin utgår från tre huvudprinciper som styr vårt arbete med vår kommunikation: 1. Vi använder våra befintliga relationer för att bygga nya. Våra befintliga partners är vår bästa kommunikationskanal. Genom att använda det förtroendekapital vi redan byggt upp i våra befintliga relationer kan vi lättare bygga relationer med andra som vi idag inte har kontakt med. En viktig del av strategin är att vårda de relationer vi redan har. 2. Vi skapar stjärnor som förmedlar KTH:s budskap och personlighet. Att skapa stjärnor handlar om att skapa förutsättningar för att uppmärksamma fler individer som förmedlar budskapet, inte om att lyfta fram ett fåtal personer som redan är kända. Våra stjärnor hjälper oss att väcka intresse, skapa identifikation och bygga förtroende. 3. Vi underlättar för alla på KTH att stärka varumärket. Det är framförallt i de dagliga kontakterna som medarbetarna på KTH har med olika intressenter som bilden av KTH förmedlas. Vi ska göra det så lätt som möjligt för medarbetare att iklä sig rollen som ambassadör för KTH. KTH:s Huvudbudskap Vårt övergripande budskap är att KTH drivs av viljan att skapa en bättre framtid för individer, företag och för samhället i stort. Kommunikationen ska visa att KTH arbetar för att skapa en ljusare morgondag genom att ta fram smarta lösningar på dagens utmaningar. Huvudbudskapet sammanfattas under devisen Brighter tomorrow. KTH:s visionsdokument inför 2027 KTH:s visionsdokument beskriver övergripande den önskade utvecklingen till Många delar i den önskade utvecklingen som relaterar till kommunikation berör KTH övergripande i större utsträckning än de berör skolan enskilt, dock är skolan viktig som samarbetspartner i arbetet för att stödja och stärka den av KTH önskade utvecklingen. Några fokusområden relaterar direkt mot kommunikation: KTH ska vara en attraktiv arbetsplats för att attrahera och utveckla de kompetenser som är nödvändiga för utveckling. KTH ska arbeta med fokusering, exempelvis genom forskningsplattformarna eller högre nivå inom utbildningen för att ta en position i förhållande till andra universitet. KTH ska arbeta med synlighet och varumärkesbyggande. KTH ska i än högre grad vara ett internationellt universitet. KTH ska arbeta med nätverksbyggande och allianser. KTH ska ha ett fokus på innovation och entreprenörskap. Helhetssyn, ämnesbredd och systemsyn ska prägla KTH. Ökad jämställdhet 4

5 KTH:s utvecklingsplan Utifrån de mål som satts i KTH:s visionsdokument har KTH:s utvecklingsplan för tagits fram. Många delar i den önskade utvecklingen som relaterar till kommunikation berör KTH övergripande i större utsträckning än de berör skolan enskilt, dock är skolan viktig som samarbetspartner i arbetet för att stödja och stärka den av KTH önskade utvecklingen. Några fokusområden relaterar direkt mot kommunikation: Varumärket ska stärkas internationellt. En kraftig satsning på rekrytering av internationella avgiftsskyldiga studenter (sker i huvudsak övergripande på KTH). Våra studenter ska i högre omfattning ha internationell erfarenhet, liksom även våra anställda. KTH ska attrahera stora projekt på EU-nivå. Vi ska förbättra våra rankningsresultat. Men framför allt nämns allianser, partnerskap och samarbeten som den övergripande metoden för att föra KTH framåt. KTH:s utvecklingsplan beskriver i övrigt ett antal åtgärder av mer strukturell natur som kommer att påverka innehållet i kommunikationen snarare än inriktningen. CSC kommunikationsplan Kommunikationsplanen är ett levande dokument som utvecklas kontinuerligt utefter interna och externa förutsättningar. Den beskrivs inte i detalj här eftersom den finns att tillgå, för den som vill läsa, i sin helhet, 5

6 Analys Med utgångspunkt i den nya övergripande kommunikationsstrategin för KTH tog CSC-skolan skolan i april till oktober 2011 fram en plan för hur strategin ska tillämpas. Målet var att utveckla skolans kommunikation med olika intressenter. Som komplement till detta finns också KTH:s vision 2027 och KTH:s utvecklingsplan En hel del av de fokusområden relaterade till kommunikation som finns med i dessa dokument har stor inverkan på de prioriterade aktiviteter vi bör lyfta i vår kommunikation. Andra är av en mer över gripande karaktär och har mer relevans för den centrala enheten KIR än för enskilda skolors kommunikation, mer än som samverkanspartner. Vår kommunikationsplan består av konkreta aktiviteter som stärker skolans relation till intressenterna och gör medarbetare på skolan mer synliga. Planen är uppdelad i forskning, utbildning, samverkan och verksamhetsövergripande funktioner. Varje delområde har övergripande mål för området och en kort sammanfattning av intervjuer med skolans intressenter. Sedan följer olika kanaler med en kort nulägesbeskrivning, mål på kanalnivå och en lista med aktiviteter inklusive det stöd som behövs. Som komplement till planen finns en checklista med alla aktiviteter, där tydliggörs ansvar för aktiviteten (person med mandat och budget), kvalitetsnivå (bas, hög) och tidsperspektiv. Under hösten har kommunikationsgruppen presenterats på avdelningarnas APT-träffar med generella diskussioner om kommunikationsbehov på avdelnings- och forskargruppsnivå, riktlinjer för avdelningswebbar,etc. Under våren fortsätter vi med ett fördjupat samarbete bygga en grupp med representanter från avdelningar och funktioner som har intresse av kommunikationsfrågor. Dessa, tillsammans med kommunikationsgruppen, kan initiera och prioritera önskemål från avdelningarna gällande kommunikationsbehov, men också vara en av kanalerna in på avdelningen för att stärka medverkan från avdelningen i kommunikationsrelaterade frågor och att stärka det interna varumärket. Inriktningen för översynen av kommunikationsplanen är att genom ett förstärkt fokus på prioriterade aktiviteter rikta det mer mot varumärkesbyggande aspekter och att i gruppen ge det interna varumärket ett bättre genomslag genom medarbetarnas delaktighet i processen. Några av de viktiga aspekterna från våra workshopar: Snarare är det möjligen en effekt av att vi är KTH med de värderingar som följer med detta, inte: Jag vill läsa data på CSC-skolan för de har den bästa datautbildningen utan snarare Läsa på KTH för de har den bästa datautbildningen och för att jag har bäst chanser till bra jobb etc. Tveksamhet över om varumärket skolan verkligen förstärker, utåt. Inåt kan det stärka: en tydlighet inom KTH om vad man kan, vad som skiljer och var man hör hemma. Utåt gäller KTH som varumärke. Det vi kan behöva är att internt definiera vad vi är, att få rektor att förstå att vi inte är samma som ICT och elektro, att få lyfta det vi gör och är bra på utifrån ett ämnesområde/forskare/forskargrupp inte ett skolperspektiv Vi är alla delar av kollektivet varumärket, ex: Nadas handledare är glada och hjälpsamma, är det en professionell attityd eller en självuppfyllande profetia? 6

7 CSC Kommunikationsplan 1.2 Kommunikation av forskning Forskningen lyfts inte fram på ett tydligt sätt. Den information som finns ligger flera klick bort på avdelningarnas sidor och upplevs som statisk. Forskarna på skolan lyfts inte fram som individer mer än undantagsvis i nyhetsflödet. Övergripande Mål: Skolans forskning behöver lyftas fram mycket mer och direkt på skolans startsida, dessutom behöver en egen startsida för forskningen skapas som länkar vidare till avdelningarnas sidor. Forskningssidorna ska vara mer dynamiska, med integration av sociala kanaler som uppmuntrar besökarna till interaktion och dialog. Skolans forskare behöver lyftas fram som individer stjärnor. Genom forskarna får besökaren en inspirerande bild av vad skolan åstadkommer genom sin forskning, hur skolan bidrar till Brighter tomorrow. Nuläge: Prioriterade aktiviteter som är initierade och pågående sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Skolwebben: Fortsätta arbetet med inspirerande startsidor för skolan och forskningen, utifrån prioriterade forskningsområden och upprätthålla ett aktivt nyhetsflöde där vi berättar för omvärlden vad som händer inom forskningen. Lyfta fram utvalda forskningsprojekt, särskilt framgångsrika forskargrupper och samarbeten enligt stjärnprincipen, såsom forskarposträtten på forskningsstartsidan, rullande puff på startsidan etc. Ta fram bilder och porträtt från forskningen. Utforma pressrum för forskningen som är enkelt att hitta, med presstexter, pressreleaser och bilder till stöd både för nationella och internationella press och journalister. Det pågår ett samarbete/upphandling som relaterar till detta med KIR inom bildbanksgruppen. Avdelningarnas sidor: Skapa kalendarie- och aktivitetsflöden till CSC:s forskningswebb och kalendarium, samt att i övrigt via webbriktlinjer för avdelningarna se till att det finns stöd för att dela material. Fortsätta att jobba med målet att all kommunikation sker på engelska, i de fall där materialet inte naturligt produceras på både svenska och engelska (som enl. KTH:s språkpolicy) eller har en rent svenskspråkig målgrupp. Personliga hemsidor: Ta fram mall för hur socialprofilen/personliga hemsidan för en forskare ska se ut, I och med Socialprofilerna som har autogenererat material från KTH:s system, DiVA etc. ska riktlinjer för forskare arbetas fram i kom-nät tillsammans med social, även riktlinjer för staben på CSC. Sociala kanaler: Överlag se över våra sociala kanaler för skolan och driva en aktiv dialog. Uppmuntra och stödja medarbetare/forskare som vill starta bloggar och driva twitterkonton för synlighet och spridning av forskningen. Media: Identifiera fler talespersoner, stjärnor, personer som på ett intresseväckande sätt kan beskriva sin forskning. Forskningsämnes- och forskarkartläggning för mediakontakter och egen produk- 7

8 tion. Säkerställa att vi på skolan löpande och proaktivt hanterar media och också jobbar nära KIR med nationell och internationella pressreleaser. Mötesarenor: Utforma stöd för forskarna att kunna presentera vilka vi är, vad vi gör och står för i kontakter med befintliga och nya relationer. Utforma mäss- och konferenspaket som skapar igenkänning genom roll-ups, giveaways och annat profilmaterial. Ett besökskoncept är under utarbetande med stöd av KTH:s nya besökspolicy som är på gång Kommunikation av utbildning Huvudansvaret för studentrekrytering ligger på KTH centralt och berörs därför i mindre grad i denna kommunikationsplan. Befintliga studenter på skolan skulle gärna se en öppnare och mer välkomnande miljö som gör att studenterna kommer närmare lärarna och forskarna på skolan. Studenterna har också uttryckt önskemål om att få större inblick i den forskning som bedrivs på skolan. Intresset för att börja forska själva kan då bli större och studenterna kan bli en länk till skolans forskning när de själva kommer ut i arbetslivet. Mer verklighetsförankring i utbildningen genom ökade kontakter med näringslivet framkommer också som önskvärt vid intervjuer med studenterna. Framgångsrika alumner är bra ambassadörer och budbärare av Brighter tomorrow. Nuläge: Prioriterade aktiviteter som är initierade och pågående sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Skolans webbplats: Skapa en tydlig struktur för kommunikation riktad till studenter med en tydlig uppdelning mellan studentwebben, skolwebben och KTH Social. I ett första steg löser vi driften av student och utbildningswebb, projekt kring omstrukturering av vårt studentmaterial och utbildningssidor påbörjas under våren i syfte att tydligare rikta informationen mot berörd målgrupp med en tydlig uppdelning mellan studentwebben, skolwebben och KTH Social. Upprätthålla ett aktivt nyhetsflöde där vi berättar för omvärlden vad som händer inom utbildningen på skolan. Populära föreläsare och lärare stjärnor som visar att det är spännande att studera på skolan. Sociala kanaler: Twitter-konto finns, med stadigt ökande antal följare, Instagram som i högre grad når yngre grupper är på gång och startas vid årsskiftet. Innan fler kanaler tas i bruk bör en nulägesanalys över tex vilka facebook-grupper som finns inom skolan och en utvärdering av de befintliga göras. Mötesarenor: Ta emot studiebesök från grund- och gymnasieskolor och utarbeta riktlinjer för besökskoncept för att öka kvaliteten på besöken. Temadagen samt en handfull studiebesök har tagits emot under hösten och utvärdering av besöken är gjord för att kunna förbättra kvalite och rikta syftet mer mot de olika grupperna av besökare Fortsatt ha en person som utbildningsevenemangsansvarig. 8

9 Kommunikation av samverkansuppgiften Nuläge: Prioriterade aktiviteter sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Övergripande för samverkan- forskning- och utbildningskommunikationen är en satsning på aktiviteter för att nå våra alumner och för att öka näringslivssamverkan i både forskningen och inom utbildningen. Näringslivssamverkan har gjort en stor Alumniundersökning och vi hoppas kunna inleda samarbete med dem för att hitta vägar att identifiera och nå våra alumner. Det finns ett pågående projekt med alumninyhetsbrev, där skolan kan personalisera nyhetssbrevet med skol/forskningsrelaterat material från den egna skolan kanske skicka ut forskningsrelaterat material som årsrapporten via post eller mail. Även tydliggöra samverkan med näringsliv och samhälle på skolans webbsida. (initiera arbete med näringslivssamverkan under våren och identifiera våra alumner och de företagskontakter vi kan nå via dem). Verksamhetsövergripande funktioner Nuläge: Prioriterade aktiviteter som är initierade och pågående sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Redesign av Numero (nyhetsflöde på intranätet, RSS-flöde. för löpande nyheter, möten och interna evenemang, högre aktualitet i intern information, digitalt newsletter), projekt för att se över helhetslösning för interninformationen/numero. En revidering av intranätet för att få en sammanhållen webbplats med stöd för stabsfunktionerna påbörjas under våren. Skapa inloggningsskyddade ytor där interna protokoll, arbetsdokument och personkalendarier kan finnas.(ekonomi bygger interna inloggningsskyddade sidor för att dela information inom gruppen) Rutiner för vår internkalender om möten och interna evenemang på skolan, för att utöka samverkan mellan enheterna på skolan. Fysisk miljö Nuläge: Prioriterade aktiviteter sedan planen antogs med en förstärkning mot varumärkesbyggande aktiviteter. Uppdatera uppgifter på arbetsrumsdörrskylt, skyltning på dörrar, i trapphus samt utomhus. Sätta upp en låst pekskärm i entrén för att söka anställda/tel/rumsnr. Sätta upp skärmar med rullande nyheter, exempelvis innehåll från Campi och Numero. En låst Ipad-lösning har varit på förslag, i samband med mötesrumsbokningsprojekt hos systemgruppen. 9

10 Projektplan September Initiering planering av projektet, sätta ihop: Faktainsamling och omvärldsanalys: KTH/CSC Fokus/projektgrupp: Personer med kommunikationsintresse och en bred representation från olika ämnesområden och funktioner Erik Fransen (Datalogi, Beräkningsbiologi, Forskarutbildning) Björn Thuresson (Visualisering, Kommunikation, Breda Näringslivskontakter) Olle Bälter (Människa- datorinteraktion, Grundutbildning) Ylva Fearneus (Interaktionsdesign, JML-perspektiv) Hedvig Kjellström (Datalogi, Robotik, plattformskommunikation) Anette Arling, (Ekonomi och avdelningsadministratör bla MDI och PDC) Referensgrupper: Lilla ledningsgruppen Kommunikation och internationella relationer September/Oktober: 2 workshopar med projektgruppen/samtal med fokusgrupp våra styrkor och svagheter, varumärket, internt och extern perspektiv, vad skiljer oss och vad håller ihop oss vad kan vi samlas runt och utveckla November/December: Bearbetning Sammanställning Januari: Avstämningar med referens och styrgrupp Avrapportering Start av Implementering 10

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

KTH:s kommunikationsstrategi

KTH:s kommunikationsstrategi KTH:s kommunikationsstrategi Sammanfattning Vår kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss, KTH behöver också ta en aktiv roll i att forma de associationer som intressenterna

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi HÖGSKOLAN I BORÅS Kommunikationsstrategi Högskolan i Borås Dnr: 295-15 1. Inledning och syfte Denna kommunikationsstrategi är till för alla som arbetar med kommunikation på Högskolan i Borås. Den anger

Läs mer

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011.

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. 12 okt 2010 Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. Förkortningar använda i texten: Verksamhetsåret = verksamhetsplanens giltighetstid. Infostaben

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Strategi för kommunikation av hållbar utveckling

Strategi för kommunikation av hållbar utveckling Skapat av Gunilla Iverfelt, Avdelning för kommunikation och internationella relationer, och Erica-Dawn Egan, Miljö- och byggnadsavdelningen (KTH Sustainability Office) Strategi för kommunikation av hållbar

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform:

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform: Datum 2012-10-19 1 (6) Riksarkivets kommunikationsplattform: Kommunikationsstrategi 2013 2015 Denna kommunikationsstrategi bygger på Riksarkivets vision och strategiska mål och beskriver områden som ledningsgruppen

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Vara märket SFK. Aktivitet Prioritet Åtgärd Status o ev. kostnad. SFK:s "vara" märke - diskussion hur uppfattar du?... Är vi eniga i FB?

Vara märket SFK. Aktivitet Prioritet Åtgärd Status o ev. kostnad. SFK:s vara märke - diskussion hur uppfattar du?... Är vi eniga i FB? Vara märket SFK SFK:s "vara" märke - diskussion hur uppfattar du?... Är vi eniga i FB? Vi använder det som idag står på SFK:s hemsida dvs: Vi (SFK) är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer