Budget Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Budget 2015 Kommunfullmäktige

2 Budget (22)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 5 Budget 2015 flerårsplan Resultatplan Noter till resultatplan Balansbudget Skatter och utjämning Driftplan... tillkommer Investeringsbudget Organisation Vision, kommungemensamma mål och nämndmål Medborgare Alla har en god uppväxt Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna God hälsa bland medborgarna Medarbetare God förståelse för uppdraget En god hälsa bland medarbetarna Ekonomi Hållbar utveckling Tillväxt God ekonomisk hushållning Budget (22)

4 Inledning Forshaga kommun tar nu ett krafttag i den kommunala budgeten med en nybildad majoritet. Skattemedel skall under 2015 skapa möjligheter för verksamheterna att nå uppsatta politiska mål och verka för en fortsatt god kvalitet. I budgetförslaget säkerställs slutproduktionen av Dejeskolans utemiljö som innebär att de gamla byggnaderna skall rivas och en ny fräsch utemiljö skapas. En rejäl minskning av driftkostnaden kan räknas in i budgeten. En enkätundersökning som i slutet av byggprojektet genomfördes av kommunen och byggbolaget ger vid handen att partneringprojektet för ett oerhört högt betyg i form av säker arbetsmiljö, kostnadseffektivt och ett gott arbetsklimat mellan beställare, utförare och underentreprenörer. Vi har fått mycket mer för pengarna kan vi konstatera, det tillfaller elever och lärare i Deje, det är positivt. Vi har en nybyggd brandstation i Deje och den tas i drift under december i år. Det är jättekul, men den gamla brandstationen stor tom. Värdet i fastigheten är ett minimum samtidigt som den är, rent energimässigt förkastlig. Därför anordnas en fin grönyta efter rivningen av byggnaden och vi möjliggör nyproduktion på fastigheten. Myggen i kommunen tar vi fortsatt ett stort ansvar för. Under 2015 utbildas ett antal ungdomar mellan år till slyröjare. De får under hösten en utbildning och säsongs-anställning samt arbetar med att röja på strategiska platser där förekomsten av mygg kan elimineras tills nästa säsong. Efter arbetet är förhoppningen att ungdomarna är anställningsbara och kan söka arbete i nom skogsnäringen. På så vis minskas även ungdomsarbetslösheten bland unga. Alla barn och elever skall känna sig satsade på. Särskilt barn med särskilda behov. En stor del av budgeten riktas till att förstärka arbetet hos den gruppen barn och elever. Vidare fortsätter arbetet med en förstärkt elevhälsa. Pengar finns avsatta till landstingets satsning som kallas 1:a linjen. Tanken är att barn och unga som lider av psykisk ohälsa lätt och snabbt skall få hjälp med sina bekymmer och inte behöva vänta i långa vårdköer. Svenska Migrationscentret har etablerat sin verksamhet i kommunen och ett 20-tal arbetstillfällen skapas i syfte att kartlägga Svensk migrations historia. Många människor som annars stått långt från arbetslinjen erbjuds nu en riktig anställning det skapar en oerhört positiv utveckling för de människorna. Vården är en viktig del av samhället, och särskilt den som ges till de äldre människor som vill bo kvar hemma under ålderns höst. Beviljade hemtjänst timmar har ökat och vi har nu kunnat kompensera det ökade behov som finns, det känns riktigt bra, och viktigt. Forshaga kommun tar ett fortsatt stort ansvar för kultur och fritidsbudgeten. Olika aktörer får en slant som kan förgylla bland annat kultur, natur och musikintresserade som vänder sig till barn och unga samt vuxna. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut. Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Med hopp om ett bra budgetår 2015 Benny Pedersén Kommunstyrelsens ordförande Budget (22)

5 Fakta om Forshaga kommun Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun 22,35 TOTALT 33,55 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Budget (22)

6 Mandat i kommunfullmäktige Totalt 41 Budget (22)

7 Budget 2015 flerårsplan Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsen fattade beslut om budgetanvisningar och förslag till ramar för budget 2015 och flerårsplan Kommunfullmäktige tog beslut om nytt förslag till ramar , Förändringar i ramar framgår under rubriken ekonomiska ramar Budgetberedningen startade i år sitt arbete med en första beredning i april för att sedan under beredningen i oktober/november ta fram ett slutligt förslag till budget. Antalet invånare är i prognosen för år 2015, för 2015 och för Som övergripande finansiella mål gäller: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Motiv: Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras. Motiv: Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Motiv: Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av mål används verktyget Stratsys. Målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål tas fram av den politiska organisationen medan åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål tas fram av tjänstemannaorganisationen. 1.1 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i flerårsplanen ska gälla. Utgångspunkten för budgeten 2015 är den ekonomiska flerårsplan som fastställdes i budgeten för år Kommunstyrelsen mnkr Enligt flerårsplan 80,2 Minskad kapitalkostnad -0,9 Nya löner ,5 Omfördelad ram avseende kost -1,9 Partistöd 0,1 Quadracom 0,3 Personalkontoret avs skyddsutbildning och gratifikationer 0,1 KommunTeknik avs indexuppräkning 1,0 KommunTeknik avs ekologisk mat 0,2 Näringsliv avs Karlstads business region (KBR) 0,1 Utökad budget revisorerna 0,1 Rivning gamla brandstationen Deje 0,6 Migrationscenter el, vatten 0,1 Budgetram ,5 Budget (22)

8 Kollektivtrafik mnkr Enligt flerårsplan 8,2 Justering 0,3 Budgetram ,5 Räddningstjänst mnkr Enligt flerårsplan 9,0 Budgetram ,0 Valnämnd mnkr Enligt flerårsplan 0,015 Budgetram ,015 Överförmyndarnämnd mnkr Enligt flerårsplan 1,476 Minskad kapitalkostnad 0,027 Nya löner ,047 Arvoden gode män 0,1 Budgetram ,6 Barn- och utbildningsnämnd inkl interkommunala gymnasieersättningar mnkr Enligt flerårsplan 262,1 Ökad kapitalkostnad 0,2 Nya löner ,3 Omfördelad ram avs kost 1,1 Ekologisk mat 0,1 Lägre lokalkostnader Dejeskolan -1,0 Särskilt stöd 1,3 Första linjen 0,2 Placeringar 1,5 Budgetram ,8 Budget (22)

9 Lärande och arbete mnkr Enligt flerårsplan 35,8 Ökad kapitalkostnad 0,1 Nya löner ,9 50% tjänst kommunalt aktivitetsansvar 0,2 Migrationscenter 0,4 LVM-kostnader 0,6 Budgetram ,0 Vård och omsorg mnkr Enligt flerårsplan 159,1 Ökad kapitalkostnad 0,4 Nya löner ,1 Omfördelad ram avseende kost 0,8 Hemtjänst 2,5 LSS 0,9 Budgetram ,8 Miljö- och byggnämnden Mnkr Enligt flerårsplan 4,3 Nya löner ,1 Mygg inklusive slyröjning 0,7 Bostadsanpassning 0,1 Budgetram ,2 2. Anslagsbindning Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. 3. Utformningen av budgeten I likhet med föregående år är denna budget upprättad på nämndnivå och verksamhetsnivå. Budget (22)

10 4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos delår Budget Skattesats Finansnetto Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad ,8% 92,4% 93,1% 95,1% 94,0% Nettoinvesteringar tkr Anläggningstillgångar kr/inv Total skuld kr/inv Ansvarsförbindelser kr/inv Eget kapital kr/inv Soliditet 59% 61% 62% 60% 60% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 14,7 mnkr jämfört med prognosen i delåret för år Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 35,0 mnkr Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2014 uppgå till 311,1 mnkr. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag För 2015 är skatteintäkterna beräknade enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och befolkningen är beräknad till för år Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november har ännu inte kommit, men prognosen är alltså en ökning med 28 personer jämfört med 31 december 2013 för Forshagas räkning. Skatteintäkterna beräknas öka med 16,5 mnkr och det generella statsbidraget och utjämningen ökar med 4,2 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkterna kommer att vara mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land och minskad efterfrågan påverkar, men hushållens konsumtion och nivåer på investeringar har också betydelse. Nettoökningen av skatteintäkter och utjämning blir 20,7 mnkr medan nettokostnaderna ökar med 14,7 mnkr. Prognosen för 2014 års nettokostnader innehåller budgetöverskridanden på 10,3 mnkr och det förklarar att skillnaden jämfört med 2015 års nettokostnader inte blir större. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2015 är en budget med ett resultat på 6,0 mnkr (1% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning) Budget (22)

11 och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. 6. Redovisning av kassaflöden Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. I budget 2015 finns investeringar för 36,3 mnkr som till större delen finansieras enligt ovanstående. Konvertering oljepannor, återvinningscentral Katrineberg, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt finansieras genom nya lån. 7. Rörelsekapital och likviditet Prognosen per 31/ innebär ett negativt rörelsekapital på ca -74 mnkr och budgetförslaget innebär ett rörelsekapital på 73 mnkr. Någon brist på likviditet kommer inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än kommunen avser att utnyttja. Tillgång till FABO:s likviditet via koncernkonto används i första hand. 8. Budget 2015 text kommer att kompletteras Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Utvecklingen av fötroendeindikatorer tyder på en måttlig tillväxt i BNP under det andra halvåret Den politik som regeringen föreslår i sin budgetproposition, med bl a högre offentlig konsumtion, bidrar till en högre tillväxttakt Även en expansiv penningpolitik och ett förbättrat internationellt konjunkturläge bidrar till att tillväxten blir högre Ett förbättrat arbetsmarknadsläge bidrar också till en starkare utveckling av hushållens konsumtion. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som beräknats till för 2015, för 2016 och för 2017, eftersom 100 personer motsvarar ca 4,8 mnkr i skatteintäkter och skatteutjämning för Forshaga kommun. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2015 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidta erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Avrapportering ska ske enligt bilagd tidplan, sista sidan i budgetdokumentet. Flerårsplan åren Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren Samtliga verksamheter i flerårsplanen är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. Budget (22)

12 Resultatplan Resultatplan Utfall Progn delår Plan Plan Plan År Folkmängd 1/11 året innan Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Generella statsbidrag och utj Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader på pensioner Förändring av e kap.=årets resultat Beräknat resultat Budget (22)

13 Redovisning av kassaflöden År Utfall Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat Av- och nedskrivningar Förändrad pensionsavsättning Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder Medel från den löpande verksamh INVESTERINGSVERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg(inkl omb) förväntad ombudgetering från förväntad ombudgetering från Investeringsbidrag o övr inv ink Anslutningsavgifter VA (kort skuld) Försäljning av materiella anl tillg Försäljn/Inv finansiella anl tillg Medel från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Långfristig skuld avs anslutn avg Ökning/minskning av långfr fordringar Medel från finansieringsverksamh ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Budget (22)

14 Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Utfall Progn delår Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Kalkylerade personalomkostnader Kalkylerade personalomk. löneökningar Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror Skatt Inlösta borgensåtagande Till förfogande, personalkostnader mm Verksamhetens kostnader Kapitalkostnaderna är beräknade enligt nominell metod, omräknas i januari varje år Pensioner Kostnad enl. KPA inkl löneskatt Skatt avtalsförsäkring Pensionskostnad Budget (22)

15 Balansbudget Balansbudget Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 2013 delår Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning till pensioner Långa skulder Korta skulder Summa skulder Summa eget kapial, avs o skulder Ansvarsförbindelser, pensioner Borgensåtaganden Budget (22)

16 Skatter och utjämning Budget (22)

17 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2015, , tkr KommunTeknik Ombyggnad Dejeskolan Olsätersskolan ventilation idrottshall Grossbolshallen, renovering fasader Grossbolshallen, energibesparande åtgärder Fastighetsavd. CAD (ritningar) Styr- och reglerutrustning Deje simhall, renovering Klimatåtgärder, konvertering oljepannor 900 Grossbolsskolan, ombyggn diskrum 300 Stacken utvändig miljö 300 Kommunförrådet Deje, personalrum 500 Grossbolsskolan, utbyggnad kök Grossbolsskolan utvändigt förråd Köp av Gullvivan södra 300 Lintjärn utvändig och invändning skyltning 200 Infrastruktur nybyggnation Kommunhuset, byte takbeläggning Kommunhuset, byte armaturer i kontor Sanering gator gamla områden Sanering VA gamla områden Avloppsledning Östra Deje till Skived Utbyggnad vattenledn till Sundsta o Tången Servisledningar Servisledningar Upprustning lekplatser Upprustning bef cykelvägar Skredriskåtgärder ras i Skived, netto Friluftsanläggningar Upprustning kommunala Budget (22)

18 INVESTERINGSBUDGET 2015, , tkr enskilda vägar Broreparationer Ny återvinningscentral Kvarntorp Cykelbana Bergsgården 750 Nya arbetsfordon, tekniska Utbyte gatubelysningsarmaturer LED Åtgärder i Kvarntorpsälven + dammen Energisnålare pumpstationer Utbyggnad vassbäddar Reservvattentäkt Utbyte datastyrning vattenverk + avloppsverk Summa KommunTeknik Näringsliv Stamfiber Infrastruktursatsningar Summa Näringsliv Investering ekonomisystem Barn- o utbildningsnämnden Förskolornas gårdar 170 Utbyte porslin/plast 50 Ljuddämpande möbler 100 Utbyte av diskmaskiner 50 IT-trådlöst mm 260 Arbetsplatser alla skolenheter 235 Utemiljö skolor/förskolor 75 Slöjdsalar, kapprum mm 60 Summa Barn- o utbildningsnämnd Lärande- o arbetsnämnd Gräsklippare 60 Arbetsmaskiner AME snickeri/verkstad 50 Investering Lärcenter 200 AME förråd, Vinkelgatan 90 Möbler, Trappan 20 Solskydd Lärcenter 270 Investering LAN Summa lärande arbetsnämnd Budget (22)

19 INVESTERINGSBUDGET 2015, , tkr Vård- och omsorgsnämnd Inventarier särskilt boende 100 Hjälpmedel 700 Utbyte vårdsängar 250 Investeringar VON Verksamhetssystem VON Summa Vård- o omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd 100 Uppdatering ärendehanteringssystem 100 Totalt investeringar Budget (22)

20 Organisation Budget (22)

21 Vision, kommungemensamma mål och nämndmål Medborgare Alla har en god uppväxt Beskrivning Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Beskrivning - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Beskrivning Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Beskrivning Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling En god hälsa bland medarbetarna. Beskrivning Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Beskrivning Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Beskrivning Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Budget (22)

22 God ekonomisk hushållning Beskrivning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget (22)

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Innehåll Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...14 Finansiell analys...15 Budget- och redovisningsmodell...22 Finansiella

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17

Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17 Resultat och kapacitet...18 Risk - Kontroll...20 Finansiella mål...20 God

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren - Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer