KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING"

Transkript

1 RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

2 Uppdrag , Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Perstorps kommun Karolina Hansen Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Anna-Karin Ekström Heléne Nilsson Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Förutsättningar Området Gatunät Gång- och cykelnät Planerad utbyggnad Analys och förslag till åtgärder Angöring till kv Gäddan Slutsats och förslag till åtgärder Parkering kv. Gäddan Slutsats och förslag till åtgärder Slutsats (12)

4 4(12)

5 1 Inledning Perstorps kommun planerar för utbyggnad av åtta små radhus i kv. Gäddan. Denna trafikutredning syftar till att belysa de trafikala effekterna av den planerade utbyggnaden, framför allt avseende kvarterets tillgänglighet med bil, men även för gång- och cykel. 2 Förutsättningar 2.1 Området Kv. Gäddan ligger i östra delen av Perstorps tätort i nära anslutning till centrum och järnvägsstationen. Fastigheten har tidigare varit bebyggd men är idag en i stort sett gräsbevuxen yta i vid korsningen Postgatan/Svarvareliden. Tomten ligger i sluttning utmed Svarvarelidens västra sida. Kv. Gäddan markerat med rött, vid korsningen mellan Postgatan och Svarvareliden. (Kartunderlag: OpenStreetMaps bidragsgivare, se openstreetmap.org) Direkt söder om tomten finns två längor med mindre enplans radhus och i väster ligger Ybbåsens serviceboende och förskolan Hattstugan. Öster om Svarvareliden finns parkeringsytor bl a för besökande till vårdcentralen och folktandvården. Norr om fastigheten, på andra sidan Postgatan ligger Missionskyrkan. 5(12)

6 Kv. Gäddan från nordost. Postgatan till höger och Svarvareliden till vänster i bild. 2.2 Gatunät Gatunätet kring kv Gäddan utgörs av Postgatan i öst-västlig riktning norr om fastigheten och Svarvareliden i nord-sydlig riktning öster om fastigheten. Norr om fastigheten ansluter en gångoch cykelväg från Snickaregatan till Postgatan. Postgatan är avstängd för biltrafik norr om kv Gäddan, och vidare västerut förbi förskolan Hattstugan. Avstängningen utgörs av betonggrisar och är relativt ny, sannolikt har den utförts under de senaste tre åren. I öster ansluter Postgatan till Stockholmsvägen på det övergripande gatunätet i Perstorp och i väster ansluter Postgatan till Hantverkaregatan. Trafikflödet på Postgatan bedöms vara mycket begränsat och i stort sett obefintligt i direkt anslutning till kv. Gäddan, då fastigheten ligger längst in på återvändsgata. Svarvareliden, öster om kv. Gäddan, är endast avsedd för behörig trafik till distriktsköterskemottagningen och befintliga bostäder söder om kv. Gäddan. Från Postgatan är den skyltad med fordonstrafik förbjuden, med undantag för behörig trafik och cykeltrafik. Från Bryggaregatan i söder är Svarvareliden skyltad motorfordonstrafik förbjuden. Även på Svarvareliden bedöms trafikflödet vara mycket begränsat. Vid inventering på plats kunde det dock konstateras att ett flertal fordon trotsade de regleringar som finns för gatan och aktivt valde att köra Svarvareliden mellan Postgatan och Bryggaregatan. 2.3 Gång- och cykelnät Gång- och cykeltrafik sker i huvudsak i blandtrafik på gatorna kring kv. Gäddan. Skyltad gångoch cykelbana finns i nordsydlig riktning mellan Postgatan och Snickaregatan. Vid inventering på plats visade det sig att även denna används som en smitväg, dock inte i samma utsträckning som Svarvareliden. Den avstängda mellersta delen av Postgatan är skyltad som gång- och cykelbana. Utmed Postgatan, väster om avstängningen, finns trottoar på södra sidan av vägen. Cyklister färdas i blandtrafik. På Postgatan, öster om avstängningen och på Svarvareliden färdas både gående och cyklister tillsammans med bilar i blandtrafik. 6(12)

7 Från Snickaregatan mot norr. Från Postgatan mot öster Från Postgatan mot väster, mot Snickaregatan till höger i bild. 2.4 Planerad utbyggnad Utbyggnaden avser åtta små radhus på 35 kvm vardera, med ett kombinerat allrum/kök och sovloft. Till varje bostad hör ett mindre förråd i separat byggnad. Bilplatsbehovet är av kommunen bedömt 0,75 platser/bostad, 6 bilplatser. I illustrationen nedan är 4 bilplatser inritade. Illustration av de planerade bostäderna. 7(12)

8 3 Analys och förslag till åtgärder 3.1 Angöring till kv Gäddan En analys av gatunätet och den trafik som använder det har genomförts, dels utifrån kartmaterial och flygfoton, dels utifrån observationer på plats vid inventeringen. Som tidigare redovisats så kunde det vid inventeringen på plats konstateras att Svarvareliden användes av viss genomfartstrafik, trots att detta är förbjudet. Det noterades också att åtminstone ett par av dessa fordon hade parkeringsplatserna norr om vårdcentralen som mål. Sannolikt kom man från sydväst, kanske på väg 21, och valde att köra till Postgatan via Bryggaregatan-Svarvareliden, istället för att t ex köra Hantverkaregatan-Stockholmsvägen och ansluta till Postgatan från öster. Svarvareliden är smal och saknar gångbanor. Bredden på gatan medger inte mötande trafik i kombination med gående och cyklister i gatan. Det finns egentligen inte heller utrymme att bredda den, på grund av placering av träd och bostäder. Gatan används av många gående och cyklister som ska till vårdcentralen, folktandvården och förskolan. Vid platsbesöket noterades att många var föräldrar med barnvagnar och barn i cykelsitsar. Det kan konstateras att det finns ett visst behov av att köra tvärs igenom området, förbi kv. Gäddan, ett behov som tidigare har mötts av att Postgatan varit öppen för genomgående trafik. Men bedömningen är att den trafik som har någon faktiskt nytta av att t ex Postgatan eller Svarvareliden öppnas för genomgående trafik är de som har mål utmed östra delen av Postgatan. Det gäller den trafik som har mål vid parkeringsytorna norr om vårdcentralen och förskolan samt den trafik som kommer att alstras av kv. Gäddan, vilket totalt sett är relativt få fordon per dygn. En översiktlig bedömning är att det som mest kan röra sig om ett drygt 100-tal fordon/dygn. För trafik som kör mellan områdena norr om Stockholmsvägen och södra delarna av centrum, stationen och väg 21 kan det i vissa relationer finnas några meter att tjäna på att köra via t ex Postgatan eller Svarvareliden istället för via Stockholmsvägen-Hantverkaregatan eller Stockholmsvägen-Trädgårdsgatan. Men omvägarna via dessa gator bedöms inte vara orimligt långa och man färdas då på ett gatunät som är bättre anpassat för biltrafik än vad Svarvareliden och Postgatan förbi förskolan Hattstugan är. Vid platsbesöket noterades också att gång- och cykelbanan i Snickaregatans förlängning användes som smitväg till Postgatan, dock inte i samma omfattning som Svarvareliden. Smitvägar kring som används kring kv. Gäddan idag (Kartunderlag: OpenStreetMaps bidragsgivare, se openstreetmap.org) 8(12)

9 3.1.1 Slutsats och förslag till åtgärder Slutsatsen är att behovet att öppna Svarvareliden eller Postgatan för genomgående trafik är litet och det inte är motiverat att göra detta med hänsyn till Svarvarelidens smala sektion eller med hänsyn till trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och förskolans utemiljö. För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bör istället åtgärder vidtas för att stoppa smittrafiken. På Svarvareliden föreslås att gatan stängs av i söder, vid Bryggaregatan. Stängningen kan exempelvis göras med sk cykelfålla/bommar som antingen kan vara låsbara med trekantsnyckel eller försedda med en kraftig fjäder så att t ex räddningstjänst eller vinterväghållning kan köra igenom. Andra alternativ kan vara pollare, även dessa kan vara möjliga att låsa upp och flytta vid behov. En mer permanent lösning kan vara av samma typ som använts vid Alvägens avstängning mot Stockholmsvägen. Detta innebär att skylten med motorfordonstrafik förbjuden kan plockas bort i södra delen av gatan vid Bryggaregatan och i gatans norra del kan skylten fordonstrafik förbjuden ev ersättas med skylt återvändsgata, med tilläggstavla att vändzon saknas. Sannolikt behövs därmed ingen skyltning om behörig trafik. Exempel på cykelfålla med låsbar bom. Exempel på cykelfålla med fjädrande, öppen bom. Algatans avstängning mot Stockholmsvägen. Åtgärder bör även vidtas för att stoppa smittrafiken på gång- och cykelbanan mellan Snickaregatan och Postgatan. Även här föreslås avstängning med t ex cykelfålla i någon ända för att förhindra smittrafik. Här måste hänsyn tas till bl a sophanteringen för den bebyggelse som finns i området. Enligt uppgift från entreprenören kör renhållningsfordonen idag in från Stockholmvägen, vidare via Postgatan och gång- och cykelvägen och ut på Snickaregatan. Enligt entreprenören kan man ha nyckel till cykelbom alternativt köra igenom en fjädrande bom. Ett annat alternativ är att flytta uppställningsplatsen för sopkärlen på Snickaregatan upp till Postgatan eller ner till Snickaregatan. På Postgatan kan den befintliga avstängningen med betonggrisar permanentas med motsvarande typ av stängning som föreslås på Svarvareliden. Betonggrisar kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk för gående och cyklister som riskerar att inte se dem och istället går/kör in i dem, särskilt när det är mörkt. Vilken utformning som väljs kan bero på hur permanent man vill göra avstängningen samt med hänsyn till tillgängligheten för t ex räddningstjänst och 9(12)

10 vinterväghållning. Utformningen skall också göras med hänsyn till trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, framför allt cyklister. Möjligheten att anordna en vändplats, längre in på Postgatan, motsvarande den befintliga vändplatsen har studerats översiktligt. Utrymmet är i dagsläget begränsat och intrång på tomtmark krävs. Om en sådan vändplats kan anordnas i framtiden underlättar detta bland annat för sophanteringen att vända sina fordon. Måttet, knappt 15 m, ska vara tillräckligt för renhållningsfordonen enligt de vägföreskrifter som är vägledande för dessa. Exempel utrymmeskrav för vändplats längre in på Postgatan. 3.2 Parkering kv. Gäddan I illustrationen för den planerade utbyggnaden är parkeringsplatserna placerade i kv. Gäddans sydöstra hörn, en bit upp i backen på Svarvareliden. Antalet bilrörelser som parkeringen (bostäderna) alstrar är sannolikt begränsat, uppskattningsvis rörelser/dygn. Bedömningen är emellertid att detta inte är den bästa placeringen. Svarvareliden är smal, ca 5 m, vilket innebär att utrymmet bakom parkeringsplatserna är för kort och kräver att man angör platserna med åtminstone ett par extra backrörelser, det går inte att svänga direkt in eller ut på sin plats. Utrymmet att bredda gatan är begränsat, med ett stort träd och angöring till distriktssköterskan på motstående sida. Sikten är delvis begränsad. Utrymmet kan ökas genom att parkeringsplatserna dras in ytterligare på tomten, för att skapa de extra metrar som behövs för att kunna svänga in och ut på platserna utan extra backrörelser. Utrymmet bakom en bilplats bör vara ca 6,5-7,0 m för god standard. Svarvareliden används också av gående och cyklande föräldrar till/från förskolan vars säkerhet påverkas negativt av backande fordon. Placeringen i lutningen kan också medföra att cyklister kan komma i relativt hög hastighet från Bryggaregatan. 10(12)

11 3.2.1 Slutsats och förslag till åtgärder Slutsatsen är att parkeringsplatsernas placering behöver ses över för att både säkerställa en god tillgänglighet men också en god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter som rör sig längs gatan. Körspårskontroller bör genomföras för att säkerställa att det är möjligt att ta sig in och ut från parkeringsplatserna. Även höjdförhållandena behöver studeras för att kontrollera genomförbarheten i placeringen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bättre om parkeringsplatserna placeras i närmare anslutning till Postgatan. På så sätt undviker man onödig trafik på den redan smala Svarvareliden. Genom att placera parkeringsplatserna längre ner på fastigheten, antingen längst ner på Svarvareliden eller mot Postgatan, kan man skapa en bättre utformning för parkeringen. Detta förutsätter dock en omdisponering av både huskroppar och förrådsbyggnader inom tomten. Längre ner på Svarvareliden, mot Postgatan, finns en bred gräsremsa mot vårdcentralens parkeringsplats, vilket innebär att det finns bättre utrymme att bredda gatan och därmed skapa tillräckligt med plats för att minimera antalet backande rörelser till och från parkeringsplatserna. En bredare gatusektion medför även större utrymme för bilar och oskyddade trafikanter att samsas. Sikten bedöms vara bättre och lutningen på vägen är mindre närmast Postgatan. I skissen nedan redovisas en placering av bilplatserna i tomtgräns med en breddning på 0,9-1,2 m av Svarvareliden mot vårdcentralens parkering, vilket ger ett avstånd bakom parkeringsplatserna på ca 6,5 m. Ett alternativ kan vara att dra in bilplatserna på tomten med motsvarande mått, 0,9-1,2 m. Alternativ placering av parkering mot Svarvareliden. Postgatan är något bredare än Svarvareliden, ca 6 m, och här finns också utrymme mellan gatan och kv. Gäddans tomtgräns som kan nyttjas för backrörelser ut från parkeringsplatserna. Det finns även här en potentiell konflikt med oskyddade trafikanter förbi parkeringsplatserna, men utrymmet och sikten bedöms generellt vara bättre. Även denna placering av parkeringarna kräver justering av tomtens disponering. 11(12)

12 I skissen nedan är bilplatserna placerad något utanför tomtgräns. Avståndet bakom parkeringsplatserna till motstående körbanekant uppgår då till ca 7 m. Alternativ placering av parkering mot Postgatan Miljöhus/sophantering för de planerade bostäderna bör placeras i anslutning till Postgatan för att undvika onödig trafik på Svarvareliden. Placeringen av såväl parkering som miljöhus skall göras med hänsyn till sikttriangeln, skrafferad yta i skisserna ovan, i hörnet Postgatan/Svarvareliden. 4 Slutsats Den planerade utbyggnaden i kv. Gäddan förväntas inte medföra någon större ökning av trafikflödet på gatunätet varför utbyggnaden i sig inte bedöms medföra att gatunätet kring fastigheten bör förändras. Analysen leder också fram till bedömningen att det inte finns något större övergripande behov att öppna upp gatunätet kring kv. Gäddan, utan snarare att de avstängningar som finns bör göras tydligare för att förhindra den smittrafik som idag förekommer på Svarvareliden och på gång- och cykelbanan mellan Snickaregatan och Postgatan. Alla avstängningar bör genomföras med hänsyn till framkomligheten för räddningstjänst, vinterväghållning och sophantering. Vidare föreslås att placeringen av parkeringen, 6 bilplatser, inom kv. Gäddan ses över, dels med hänsyn till det begränsade utrymmet som finns vid föreslagen placering, dels för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, vilka är många föräldrar med barn. Förslag till alternativa placeringar är Svarvareliden, närmast Postgatan, eller mot Postgatan. En placering mot Postgatan är att föredra, med i stort sett all biltrafik samlad på Postgatan. Svarvareliden behålls som ett i huvudsak gång- och cykelstråk. Körspårskontroller bör genomföras under det fortsatta arbetet för att säkerställa att det är möjligt att ta sig in och ut från parkeringsplatserna. Även höjdförhållandena behöver studeras för att kontrollera genomförbarheten i placeringen. Malmö Tyréns AB 12(12)

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Luleå person- och godsbangård samt resecentrum Utgåva för synpunkter 2014-06-10 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress, Sundsbacken 2-4 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer