RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05"

Transkript

1 RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION

2 Uppdrag: , Trafikutredning Lingenässkolan Titel på rapport: Lingenässkolan kompletterande trafikutredning Status: Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Kristianstad kommun, Kommunledningskontoret Bengt Olsson, Samordningschef Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Per Bergström Anna-Karin Ekström Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Innehåll Inledning... 4 Förutsättningar... 4 Trafikflöden... 4 Framtida exploateringar... 4 Upptagningsområden/avstånd... 6 Gång- och cykelvägar... 8 Åtgärder och konsekvenser... 9 Parkering/angöring... 9 Påverkan på biltrafiken... 9 Behov av kompletterande gång- och cykelvägar Åtgärdsbehov på Stridsvagnsvägen Bussgata med bilspärr Hastighetsbegränsning Säkra gång- och cykelpassager Påverkan på busstrafiken Kommentarer och slutsatser Sammanfattande bedömning (16)

4 Inledning Tyréns har fått i uppdrag att fördjupa analysen av de trafikmässiga konsekvenserna för etableringen av en ny skola i Näsby, Lingenässkolan. Utgångspunkt för analysen är alternativ A enligt tidigare genomförd trafikutredning för ny skola i Näsby (Näsby. Ny skola PM Trafik ), d.v.s. med skolan placerad väster om Stridsvagnsvägen. Alternativ A studeras vidare med vissa förändringar, bl.a. att Stridsvagnsvägen stängs för all annan trafik än busstrafik förbi skolan, i syfte att klarlägga konsekvenserna för trafiken i området samt att föreslå nödvändiga åtgärder för att skapa trygga och säkra skolvägar. Förutsättningar Trafikflöden Ingen annan trafik än busstrafik förutsätts tillåtas trafikera Stridsvagnsvägen på delen förbi skolan i framtiden. I den tidigare trafikutredningen var Stridsvagnsvägen öppen för övrig biltrafik. Trafikflödet förbi skolan har av kommunen beräknats till fordon/dygn, varav knappt 500 fordon (i enlighet med trafikräkning 2008) antogs passera sträckan redan idag. En ny trafikräkning har genomförts under november 2014 som visar att flödet på Stridsvagnsvägen idag uppgår till ca 800 fordon/dygn, varför trafikflödet förbi skolan efter området exploateringar troligen blir något högre. Genomfartstrafiken, d.v.s. befintlig trafik samt ny trafik alstrad av främst de norra exploateringsområdena, måste välja andra vägar i området om Stridsvagnsvägen stängs för övrig biltrafik. Idag går inga bussar på Stridsvagnsvägen. Men i framtiden kan Stridsvagnsvägen komma att trafikeras av busstrafik, superbuss respektive regionbuss. Antalet turer har i den tidigare trafikutredningen bedömts uppgå till 6 turer/timma i vardera riktningen under högtrafiktid morgon och eftermiddag. Stridsvagnsvägen förbi den planerade skolan utgör en del av två alternativa sträckningar av en framtida superbusslinje på sträckan Åhus-Kristianstad-Broby-Osby. Stadsbuss antas i analysen trafikera gatunätet i befintlig sträckning (d.v.s. via Näsbychaussén). Hur stadsbussarnas linjesträckning kommer att se ut i framtiden är bl.a. beroende av framtida exploateringar i området. Det kan i framtiden bli aktuellt att trafikera sträckan förbi skolan även med stadsbuss, men i denna utredning förutsätts att det inte går några stadsbussar på Stridsvagnsvägen. Skolskjutsar för utflykter och liknande kommer trafikera Stridsvagnsvägen fram till skolan. Särskolans elevtransporter sker med taxi eller taxibuss. Antal transporter per dag är ca 25, vilket motsvarar 50 fordonsrörelser per dygn. Hastighetsbegränsningen förbi skolan kommer att vara 30 km/h. Framtida exploateringar För området direkt öster om Stridsvagnsvägen, mitt emot den planerade skolan, finns en gällande detaljplan (1290K-P98/20) som medger i första hand bostadsbebyggelse men också skol- eller förskoleverksamhet i den nordligaste delen. Området ska kunna rymma lägenheter, beroende på vilken typ av bostäder det blir, bl.a. studentlägenheter. Hittills har omkring en tredjedel av området byggts ut. Gällande plan är utformad med storkvarter med en utnyttjandegrad som minskar från söder mot norr. De stora kvarteren och dess byggrätter ger ingen reglerad, fastlagd möjlighet till genomgående gång- och cykelvägar genom området, varken mellan Stridsvagnsvägen och 4(16)

5 gång- och cykelstråket öster om området eller i nord-sydlig riktning. Utrymme finns emellertid att bygga en nordsydlig gång- och cykelväg inom skyddsområdet mellan kvartersmark och Stridsvagnsvägen. Området nås via två lokalgator som ansluter till Stridsvagnsvägen. Den norra anslutningen ligger ungefär i mitten av den tänkta skolfastigheten. Planerad skola Plankarta till detaljplan 1290K-P98/20, med föreslagen placering för ny skola inlagt. 5(16)

6 I den fördjupade översiktsplanen för tätorten redovisar kommunen tre exploateringsområden på Näsby Fält väster om Stridsvagnsvägen. Bild hämtad från fördjupad översiktsplan för Kristianstad tätort, 2008, utbyggnadsområden i Näsby. I Norra Näsby planeras för parhus, radhus och villor. Antalet bostäder specificeras inte närmare. I Södra Näsby planeras för mer stadsmässig bebyggelse med flerbostadshus, max 1000 lägenheter. Lingenässkolan placeras mellan de nya områdena, men också mellan de befintliga bostadsområdena Gamlegården i norr och Näsby i söder. Upptagningsområden/avstånd Lingenässkolan kommer att ligga i västra kanten av den befintliga bebyggelsen, men med framtida exploateringar kommer den ligga relativt centralt sett till hela Näsbyområdet. Bor man nära skolan är det ofta ett självklart val att välja gång/cykel för att ta sig till skolan. Detta gäller såväl föräldrar som följer mindre barn till skolan, som barn som kan/får färdas själva. Ju längre ifrån skolan man bor desto större krav ställs på gång- och cykelnätet för att t.ex. cykel skall vara det självklara färdmedlet framför att skjutsa sina barn med bil till/från skolan. I bilden redovisas avståndet till skolan, vilket visar att det finns goda förutsättningar för att skolelever i hela Gamlegården-/Näsbyområdet ska vilja välja att gå eller cykla till skolan, förutsatt att det finns goda färdvägar. Bilden visar också befintligt gång- och cykelnät, för att tydliggöra var det saknas länkar i gång- och cykelnätet för att göra detta attraktivt. 6(16)

7 7(16)

8 Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägnätet inom och mellan de befintliga bostadsområdena Gamlegården och Näsby är väl utbyggt. Nord-sydliga stråk finns såväl längs Näsbychaussén i öster som mellan Stridsvagnsvägen och bebyggelsen i väster. Ett flertal öst-västliga stråk finns också. I det centrala området med villabebyggelse saknas ett finmaskigt cykelvägnät, men här har bostadsgatorna hastighetsgränsen 30 km/h och är i flera fall försedda med hastighetsdämpande åtgärder. I den fördjupade översiktsplanen redovisas tänkta kompletterande gång- och cykelvägar i området, bl.a. ett nytt stråk längs Stridsvagnsvägen från Högskolan upp till väg 118 (och vidare mot Torsebro). Utsnitt ur förslagskartan för gång- och cykelvägnätet redovisat i den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad tätort, (16)

9 Åtgärder och konsekvenser Parkering/angöring Den planerade skolan är stor, med många elever (ca 800) och en stor personalstyrka. Detta medför att även behovet av parkeringsplatser för personal och besökare samt platser för angöring blir stort. Trafikutredningen har pekat på att det är viktigt att dela upp parkeringsytorna. Om biltrafik på Stridsvagnsvägen förbi skolan inte kommer att tillåtas medför detta att man måste skapa två parkeringsytor och angöringszoner. Möjligheten måste finnas att nå skolan från såväl norr som söder, dels för att skapa onödig rundkörning för att nå skolan, och dels för att minska risken att omgivande villagator används för parkering och avlämning av barn, t.ex. på Fältvägen. Enligt trafikutredningen krävs totalt 110 parkeringsplatser för personal (30% antas köra) och föräldrar som parkerar för att följa barn in till skolan (25% av eleverna antas köras till skolan, varav drygt 30% följs in till skolan). Utöver dessa behövs totalt 6 angöringsplatser för barn som släpps av vid skolan. Hur dessa fördelas på norra och södra sidan beror bl.a. på var skolans olika funktioner finns, liksom t.ex. särskolans placering. Det är en fördel om särskolans angöring liksom annan bussangöring kan placeras på södra sidan av skolområdet, oavsett om Stridsvagnsvägen är öppen eller stängd för genomgående biltrafik, då det minskar trafiken på lokalgatorna i Gamlegården-området alternativt på Stridsvagnsvägen förbi skolan och anslutande korsande gång- och cykelstråk. Placeringen av elevernas entréer till skolgården i förhållande till säkra gång- och cykelpassager tvärs Stridsvagnsvägen är mycket väsentliga, för att säkerställa att dessa passager används och för att minimera risken för smittrafik och passager på andra icke hastighetssäkrade platser. Detsamma gäller placering av anslutningar för biltrafik, för angöring, parkering och leveranser. Påverkan på biltrafiken Om biltrafik inte tillåts på Stridsvagnsvägen förbi skolan kommer detta innebära omfördelningar på gatunätet inom stora delar av Näsby/Gamlegården-området. Det gäller trafik till- och från både befintliga områden samt planerade framtida exploateringar på Näsby Fält. Från södra delen av Gamlegården (kring Bataljonsvägen) finns idag möjlighet att köra via Stridsvagnsvägen söderut mot Härlövsängaleden. Förbindelsen utgör ett bra alternativ mot Högskolan, handelsetableringarna vid infarten mot södra Näsby och vidare ut på Härlövsängaleden mot Vilan eller Snapphanevägen mot centrum. Idag går ca 800 fordon per dygn på Stridsvagnsvägen där skolan planeras. Genomfartstrafiken, som tvingas flytta vid en stängning, kommer att öka i takt med utbyggnaden av nya exploateringsområden på Näsby Fält. Med en stängning av Stridsvagnsvägen förbi den planerade skolan sker en överflyttning av trafik till främst Bataljonsvägen, Näsbychaussén, Tranvägen och Rosengårdsvägen. Det innebär bl.a. ökade trafikmängder förbi Gamlegårdens centrum och Fröknegårdsskolan. Det finns också viss risk att lokal trafik inom Näsby-Gamlegården-området i större utsträckning kommer att välja de öst-västliga lokalgatorna, vilket kan leda till viss trafikökning på t.ex. Infanterivägen och Nygårdsvägen. Framtida exploateringar påverkas också av en stängning av Stridsvagnsvägen med försämrad flexibilitet att trafikförsörja dessa. Det gäller kanske framförallt en eventuell utbyggnad väster om Gamlegården eftersom att all trafik till och från området då måste gå via Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen, Näsbychaussén och till viss del Tranvägen, vilket dels kommer att innebära ytterligare belastningar med genomfartstrafik på dessa gator, dels att denna trafik får längre körvägar. 9(16)

10 En stängning av Stridsvagnsvägen innebär också att trafik till och från skolan (personal, leveranser, skjutsande föräldrar) måste köra tillbaka samma väg som den kom, vilket innebär omvägar. Det ger å ena sidan ökat incitament till att inte skjutsa till skolan med bil, men å andra sidan för kvarvarande trafik (inkl. personal och leveranser) leder det till ökat trafikarbete i stort och ökade belastningar på t.ex. Bataljonsvägen och Näsbychaussén. Sammantaget innebär en stängning av Stridsvagnsvägen totalt sett ett ökat trafikarbete och ökade trafiksäkerhetsrisker till följd av omvägar och längre körvägar på mindre trafiktåliga gator, samt minskad flexibilitet när det gäller att trafikförsörja planerade exploateringsområden på Näsby Fält. 10(16)

11 Behov av kompletterande gång- och cykelvägar Ett väl utbyggt gång- och cykelnät är väsentligt för att skolvägar skall vara säkra och trygga och för att främja att barn, och deras föräldrar, väljer att gå och cykla till skolan. En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet mellan skolan och gång- och cykelvägarna närmare befintlig bebyggelse är en därför en förutsättning för den nya skolan. Dessa anslutningar måsta vara säkra men också gena och attraktiva med t.ex. bra bredd, god belysning och god sikt, så att det blir självklart för skolbarn att välja dessa vägar för att ta sig till och från skolan och för att minimera risken att man istället väljer att t.ex. cykla utmed Stridsvagnsvägen i blandtrafik. Det gäller oavsett om Stridsvagnsvägen är öppen eller stängd för genomgående biltrafik. 11(16)

12 Gång- och cykelnätet öster om Stridsvagnsvägen bör stråla samman i en eller möjligen två punkter där det skapas en säker gång- och cykelanslutning mot skolan, tvärs Stridsvagnsvägen. Övriga anslutningar till skola (för angöring, parkering och leveranser) samt till bostadsområden bör placeras och utformas så att skolbarn inte lockas att använda och passera Stridsvagnsvägen vid dessa. Kompletterande gång- och cykelvägar behövs därför dels längs (på östra sidan) Stridsvagnsvägen samt om möjligt rakt österut mot befintligt stråk. Detta bör beaktas och hanteras i pågående planarbete eftersom gällande plan inte medger en öst-västlig gång- och cykelväg genom bostadsområdet. Åtgärdsbehov på Stridsvagnsvägen Nedan följer en sammanställning av bedömt behov av åtgärder som rör själva Stridsvagnsvägen. För att mer specifikt, i detalj, kunna föreslå åtgärder och utformning av dessa krävs en helhetssyn tillsammans med utformningen av skolan och skolfastigheten med dess byggnader, entréer, parkeringar o.s.v. Det är av stor vikt att utformningen av skolfastigheten och gatan utanför inkl. passager och anslutande gång- och cykelvägar görs i samråd och med gemensamma övergripande tankar avseende trafikförutsättningarna. Åtgärdsbehov på Stridsvagnsvägen. Bussgata med bilspärr För att förhindra smittrafik på bussgatan förbi skolan måste någon form av hinder skapas. Att bara reglera (skylta) med förbud bedöms inte ge acceptabel regelefterlevnad med stor smittrafik som följd. Exempel på hinder kan vara s.k. bilspärr, d.v.s. en grop i körbanan som är så bred att endast bussar kan passera utan att köra ner i gropen (finns t.ex. på bussgatan mellan Bataljonsvägen och Tvedegårdsvägen utanför Gamlegården) eller mekaniska hinder som t ex pollare eller bommar som endast kan aktiveras av bussarna. En fast spärr som bara kan passeras av större fordon innebär att t.ex. skolskjutsar i form av taxi-bilar inte kan passera förbi skolan utan måste köra fram och tillbaka samma väg. Det skapar omvägar och minskar flexibiliteten, inte minst för skjutsar till en ev. särskild angöringsyta för särskolan. 12(16)

13 Hastighetsbegränsning Sträckan på Stridsvagnsvägen förbi skolan, d.v.s. den del som omfattar passager av skolvägar samt in- och utfarter för biltrafik, ska ha hastighetsbegräsningen 30 km/h och också ha en utformning som stödjer låga hastigheter. Säkra gång- och cykelpassager Gång- och cykelstråken från omkringliggande bostadsområden måste vara gena och ansluta till skolan på ett trafiksäkert sätt. Passagen av Stridsvagnsvägen är särskilt viktig i detta avseende! Passager över Stridsvagnsvägen måste vara utformade så att låg hastighet (högst 30 km/h) säkerställs. Det kan ske genom t.ex. upphöjning, sidoförskjutning, avsmalning eller kombinationer av dessa. Hänsyn måste dock tas till busstrafiken så att inte chaufförer och bussresenärer drabbas av alltför stora negativa konsekvenser av obekväma rörelser (t.ex. stötar och krängningar). Passagerna måste också ge god sikt, så att skolbarnen i god tid kan se att det kommer en buss och busschauffören skall i god tid kunna se att det finns barn på eller i närheten av passagen. Genom reglering som övergångsställe och cykelöverfart (enligt det nya regelverket) förstärks busstrafikens väjningsplikt mot de oskyddade trafikanterna. Passagen kan också förstärkas med blinkande skyltar som styrs via sensorer när barn närmar sig övergångsstället. Ytterligare en möjlighet är signalreglering av övergångsställe och cykelöverfart. Men det förutsätter att det endast är en passage (och att alla nyttjar denna) och det bedöms inte heller minska behovet av hastighetssäkrande åtgärder. Endast trafiksignal bedöms inte ge inte tillräcklig säkerhet (eftersom konsekvensen av ett misstag/regelbrott kan bli mycket svår). En trafiksignal bedöms också vara negativt för busstrafiken. Det finns också risk för smittrafik vid bilinfarterna och det är därför mycket viktigt att dessa placeras och utformas så att skolbarn inte lockas att använda och passera Stridsvagnsvägen vid dessa. Ett annat alternativ, som även nämns i trafikutredningen, är att låta gång- och cykelstråket mot skolan passera planskilt med Stridsvagnsvägen. Detta kan ske i tunnel under vägen, vilket beskrivs i trafikutredningen, eller på bro över vägen. Båda varianterna är mer kostnadskrävande än att skapa en trafiksäker passage i plan. De ställer också stora krav på en helhetsutformning som gör för att tunneln eller bron verkligen användas, och båda måste kombineras med åtgärder som förhindrar att skolbarnen smiter över vägen i plan. En bro innebär dessutom stor påverkan på stads-/landskapsbilden. En planskild gång- och cykelpassage kräver tillgänglighetsanpassade ramper, d.v.s. lutningen på dessa bör som mest vara omkring 4 % (medellutning vilket förutsätter återkommande vilplan). En gång- och cykelbro innebär att gång- och cykelvägen måste upp ca 5,5 m över Stridsvagnsvägen, vilket medför att ramperna på respektive sida bedöms bli omkring m långa och som mest m breda. För att minska höjdskillnaden och därmed ramplängderna kan man tänka sig att sänka Stridsvagnsvägen något på delen förbi bron. För varje meter Stridsvagnsvägen sänks minskas ramplängden med 25 m. Att sänka Stridsvagnsvägen innebär dock stora kostnadsökningar och att vägen måste justeras i sidled (västerut) för att rymma slänter. Det mest rimliga alternativet med en gång- och cykelbro är att rampen på östra sidan går rakt österut och landar vid den befintliga nord-sydliga gång- och cykelvägen. På västra sidan innebär rampen en stor påverkan på skolfastigheten som sannolikt måste få en helt ny planering. 13(16)

14 Med en gång- och cykelbro försvinner nyttan av en gång- och cykelväg längs Stridsvagnsvägen eftersom denna inte kan anslutas till bron (såvida inte gång- och cykelvägen längs Stridsvagnsvägen också höjs och ansluter via ramper, men det bedöms inte som rimligt med hänsyn till bostads- och förskoleområdet öster om vägen) Åtgärdsbehov i alternativet med en gång- och cykelbro över Stridsvagnsvägen med bedömda ungefärliga ramplängder. En gång- och cykelbro med höjdskillander för gående och cyklister på omkring 5 m innebär visserligen en säker passage, men den innebär också sämre komfort och betydligt större risker att smitvägar uppstår. Detta tillsammans med svårigheten att ansluta en gång- och cykelväg längs Stridsvagnsvägen gör att risken för smitvägar är uppenbar. Alternativet med gång- och cykelbro bedöms därför som svårgenomförbart och det finns en stor risk att man inte får ut den nytta man önskar i förhållande till den stora kostnaden. Påverkan på busstrafiken Restiden är vital för bussens attraktivitet, inte minst för superbussens. Konceptet bygger bl.a. på ledord som snabbhet och effektivitet, bekvämlighet och trygghet. Alla inskränkningar i framkomligheten påverkar därmed bussen negativt. Det gäller även påverkan på komforten. En hastighetsbegränsning på 30 km/h förbi skolan i kombination med åtgärder som säkrar hastigheten vid gång- och cykelstråkens passager tvärs vägen påverkar bussens framkomlighet. Hastighetssäkrande åtgärder påverkar sannolikt också komforten för såväl busschaufförerna som resenärer, genom att dessa ofta innebär stötar och/eller krängningar. Med en hastighetssänkning till 30 km/h förbi skolan (ca m) och en eller möjligen två hastighetssäkrande åtgärder vid passager bedöms medföra en medelfördröjning per tur på sekunder. I samband med stora gång- och cykelflöden vid skolstart kan fördröjningarna bli större. 14(16)

15 Kommentarer och slutsatser Att stänga Stridsvagnsvägen för biltrafik förbi Lingenässkolan innebär omvägar och omfördelning av trafik till andra gator inom området, bl.a. Bataljonsvägen och Näsbychaussén förbi Gamlegårdens centrum och Fröknegårdsskolan. Detta förstärks ytterligare med eventuella exploateringar på Näsby Fält, inte minst väster om Gamlegården. Detta ger ökade trafiksäkerhetsrisker och ökat trafikarbete vilket inte är önskvärt. Åtgärden måste därför ställas mot alternativet att utforma Stridvagnsvägen så att biltrafik är tillåten men med en säker utformning för oskyddade trafikanter inklusive skolbarnen. För att inte ge busstrafiken för stora negativa effekter bör det inte finnas mer än en eller möjligen två hastighetssäkrade gång- och cykelpassager över Stridsvagnsvägen vid skolan. Det innebär också att det är mycket viktigt att det säkerställs att dessa används och att andra smitvägar undviks, vilket ställer krav på gena och attraktiva gång- och cykelvägar på östra sidan av Stridsvagnsvägen från hela Näsby-Gamlegården-området. De kompletterande gång- och cykelvägar som behövs för att skapa goda kopplingar till skolan kan kräva en detaljplaneändring för området öster om Stridsvagnsvägen. Nackdelarna med att stänga Stridsvagnsvägen för biltrafik liksom svårigheten att skapa en hastighetssäkrad gata samtidigt som bussens framkomlighet och komfort inte bör drabbas negativt i för stor utsträckning, gör att man ändå bör överväga att placera skolan öster om Stridsvagnsvägen och/eller dra om vägen i en något västligare sträckning. Alternativet kräver en ny detaljplan för hela det berörda området. Alternativ med Stridsvagnsvägen väster om skolan. Med en sträckning av vägen väster om skolan sträckning (motsvarande alternativ B i tidigare trafikutredning; Näsby. Ny skola PM Trafik ) behöver inte gatan korsas till och från befintliga bostadsområden. Skolan kan nås direkt från det befintliga nord-sydliga gång- och cykelstråket. Eftersom flertalet skolelever bedöms bo öster om Stridsvagnsvägen (även efter utbyggnad av nya bostadsområden) innebär det att färre gående- och cyklister då måste passera över gatan. Stridsvagnsvägen bedöms i detta alternativ kunna behålla hastighetsbegränsningen 50 km/h på större delen av sträckan förbi skolan. Detta förutsätter dock att en säker passage (med sänkt hastighet till 30 km/h lokalt) ordnas för anslutning ut till Näsby Fält och för skolvägar mot framtida exploateringsområden i söder. Dessutom måste det finnas avstängningar/staket mellan skolfastigheten och gatan. 15(16)

16 Gatan kan behållas öppen för biltrafik, vilket innebär att omvägar och trafikomfördelningar till andra gator kan undvikas. Dessutom ger det bättre förutsättningar att placera anslutningar till bilangöring, bilparkering och för leveranser så att konflikter med gående- och cyklande kan undvikas i större utsträckning. Alternativet bedöms också innebära mindre risk för smitvägar. Säkerheten för skolbarnen (liksom för personal och andra vuxna) samt framkomligheten och komforten för busstrafiken bedöms bli bättre än med skolan placerad väster om Stridsvagnsvägen. Sammanfattande bedömning Stridsvagnsvägen stängd för biltrafik för med sig omvägar och omfördelning av trafik. Det innebär totalt sett ett ökat trafikarbete och ökade trafiksäkerhetsrisker till följd av att biltrafik tvingas till längre körvägar på mindre trafiktåliga gator. Det minskar också flexibiliteten när det gäller att trafikförsörja planerade exploateringsområden på Näsby Fält. Bedömning är därför att vägen ej bör stängas för biltrafik. Om skolan placeras väster om Stridsvagnsvägen krävs (oavsett om biltrafik tillåts eller ej) o Hastighetssänkning till 30 km/h förbi skolområdet (på den del där möjliga passager av skolvägar kan ske) o En eller möjligen två hastighetssäkrade (30 km/h) gång- och cykelpassager vid skolan o Kompletterande gång- och cykelvägar från gång- och cykelpassagerna vid skolan till det befintliga nord-sydliga gång- och cykelstråket en bit öster om Stridsvagnsvägen. Om möjligt igenom kvarteret mott emot skolan. Men för att förhindra smittrafik (gående och cyklande skolbarn) längs Stridvagnsvägen från norr och söder bör en gång- och cykelväg anläggas längs gatan förbi skolan och kvarteret mittemot med anslutningar till det befintliga stråket i både norr och söder. Dessa åtgärder kan komma att kräva detaljplaneändringar. Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager medför negativa konsekvenser för busstrafiken, avseende både framkomlighet och komfort. Medelfördröjningen per tur bedöms bli sekunder. I samband med stora gång- och cykelflöden vid skolstart kan fördröjningarna bli större. För att säkerställa låg hastighet krävs sannolikt gatuåtgärder som medför komfortstörningar för busschaufför och bussresenärer. Med hänsyn till konflikten mellan bil- och busstrafik och oskyddade trafikanter, framförallt skolelever, bör man ändå överväga att placera skolan med en dragning av Stridsvagnsvägen väster om skolan. Eftersom flertalet skolelever bedöms bo öster om Stridsvagnsvägen (även efter utbyggnad av nya bostadsområden) innebär det att färre gående- och cyklister då måste passera över gatan. Det minskar också risken för smitvägar. Kristianstad Tyréns AB 16(16)

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD Author Johan Hallberg Cecilia Norberg Phone +46 10 505 30 75 Recipient Anna Winnberg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun E-mail johan.hallberg@afconsult.com Date 22/01/2016 Trafikprognos Ranagård,

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering Tjänsteutlåtande Dnr T2016-02298 Dnr E2016-025988 Sida 1 (7) 2016-06-30 Handläggare Trafikkontoret Cecilia Sjödin Trafikplanering Telefon: 08-508 262 40 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Exploateringsnämnden

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

Analys av trafikmiljöer

Analys av trafikmiljöer Analys av trafikmiljöer - En studie av elevers skolvägar med observationer av färdmedelsval och trafikmiljön i anslutning till skolor Våren 2010 Dokumentinformation Titel: Författare: Beställare: Analys

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 1(13) F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 2016-07-11 2(13) Beställare Henrik Löfvenborg NCC Sverige AB Uppdragsledare Sabine Saracco Structor Mark Stockholm AB Granskare Ellen Fredholm

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer