Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna"

Transkript

1 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt 4, 7-8 Åsa Borglund, föreningssamordnare pkt Mikael Göransson, samordnare ekonomi- och personal Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare pkt 5-6, 9 Maria Liljeholm, nämndsekreterare pkt Sofia Linder, samordnare trygghetsfrågor pkt 3 Martin Persson, chef ungdomsenheten pkt 4 Övriga kallade Siobhán Górny, vik kommunregistrator Följande rum är bokande för förmöten: Borgerlig grupp: Mörbyrummet kl S-gruppen: Fritidsförvaltningen kl Fika finns framställt utanför Frösundarummet fr o m kl 18 Vallentuna den 12 april 2011 Åke Uddén Ordförande Maria Liljeholm Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (19) Fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, projektbeskrivning och resultat (FN ) - information Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) - information Verksamhetsuppföljning 2012 (FN ) Strukturplan för södra Vallentuna (FN ) Detaljplan för Åbygläntan (FN ) Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden (FN ) Ansökan om hyresbefrielse för jubileumsfest, Vallentuna Volley (FN ) Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden (FN ) Arkivorganisation för fritidsnämnden (FN ) Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum (FN ) Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare (FN ) Konstgräsplaner (FN ) Utredning ridsportens framtid (FN ) Anmälningar Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (19) Fritidsnämnden Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (19) Fritidsnämnden Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (19) Fritidsnämnden Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, projektbeskrivning och resultat (FN ) - information Ärendet i korthet Sofia Linder, samordnare trygghetsfrågor, informerar om resultatet av 2011-års LUPP-undersökning.

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (19) Fritidsnämnden Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) - information Ärendet i korthet Ola Brandell, tf fritidschef och Martin Persson, enhetschef ungdomsverksamheten, informerar om Tellusprojektet. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Slutrapport Tellus 2. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten 3. FNAU 29 Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (19) Fritidsnämnden Verksamhetsuppföljning 2012 (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen efter februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. FNAU 21 Verksamhetsuppföljning FN MU Verksamhetsuppföljning FNAU 21 Expedieras till Kommunledningskontoret Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (19) Fritidsnämnden Strukturplan för södra Vallentuna (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden har i grönområdesplanen föreslagit att mark reserveras i Gävsjöområdet för en framtida idrottsplats. Investeringsmedel finns avsatta under åren 2018 och Med anledning av detta framhåller fritidsnämnden att det i strukturplanen för Kristinebergsområdet bör beaktas och planeras för en mer djupgående infrastruktur utifrån den tilltänkta idrottsplatsen och rekreationsområdet gällande vägar, parkeringar, motionsspår m.m. I anslutning till gång- och cykelvägar i ytterområdet bör möjliggöras parallella ridvägar. Mötesplats för barn och ungdomar bör även beaktas inom området. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade att sända ut strukturplan för södra Vallentuna för samråd. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 april Strukturplanen finns att ladda ner från Vallentuna kommuns hemsida, Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Strukturplan för södra Vallentuna - samråd 2. Strukturplan för södra Vallentuna 3. FNAU 30 Fullständiga handlingar finns att hämta på kommunens hemsida: Handlingarna finns även tillgängliga på Vallentuna bibliotek. För utskrivet ex vänligen kontakta nämndsekreteraren. Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (19) Fritidsnämnden Detaljplan för Åbygläntan (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att lämna Detaljplanen för Åbygläntan utan synpunkter. Ärendet i korthet Detaljplanen för Åbygläntan har gått ut på remissrunda och fritidsnämnden har inget att erinra. Därför lämnas den utan synpunkter. Handlingar 1. Programsamråd Detaljplan för Åbygläntan, remiss 2. Programsamråd Detaljplan för Åbygläntan, program 3. Detaljplan för Åbygläntan Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (19) Fritidsnämnden Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att delegera till fritidsnämndens arbetsutskott, att besluta i ärenden som på grund av kort remisstid eller innehåll, måste/kan besvaras utan nämndbeslut. Ändringen ska införas i fritidsnämndens delegationsordning. Ärendet i korthet I fritidsnämndens delegationsordning står att "Beslut om att ej besvara enkla ärenden, yttranden eller remissvar som är av mindre intresse för nämnden." kan tas av ordförande. Emellertid förekommer allt oftare ärenden där remisstiden är så kort att det inte finns möjlighet till ett ordinarie nämndsammanträde innan remisstidens slut. När dessa ärenden inte är av större vikt för fritidsnämndens verksamhet så skulle det vara lämpligt att arbetsutskottet kunde delegeras att svara för att inte behöva söka förlängd svarstid eller kalla till extra nämndsammanträde. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden 2. FNAU 37 Expedieras till Akten Kommunal författningssamling

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (19) Fritidsnämnden Ansökan om hyresbefrielse för jubileumsfest, Vallentuna Volley (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden besluta r avslå Vallentuna Volleys ansökan om hyresbidrag för lokalhyra. Ärendet i korthet Vallentuna Volley har inkommit med skrivelse gällande ansökan om hyresbefrielse för lokalhyra till sitt 50-årsjubileum. Det finns ingen bestämmelse om att hyresbefrielse sker automatiskt vid den här typen av festlighet. Hyran för lokalen är kronor, vilket inkluderar förberedelsetid och iordningsställande efter festen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Ansökan om hyresbefrielse Vallentuna Volley 2. Ansökan Vallentuna Volley 3. FNAU 31 Expedieras till Akten Uthyrningsansvarig

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (19) Fritidsnämnden Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden. Ärendet i korthet Med anledning av organisationsförändringar som genomförts i kommunen under hösten 2011 samt ändringar i funktioner bland fritidsförvaltningens personal har flera revideringar gjorts i 2012 års översyn. Främst har ändringar gjorts gällande förvaringen av nämndadministrativa handlingar som sedan centraliseringen av nämndfunktionen, september 2011, förvaras i kommunledningskontorets dagarkiv istället för som tidigare på förvaltningen. Vissa revideringar gällande handlingar rörande bidrag till föreningar samt lotterier har även gjorts. I övrigt är det främst redaktionella ändringar som har gjorts i form av förtydliganden och ändringar av benämningar på funktioner. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden 2. Dokumenthanteringsplan förslag 3. FNAU 32 Expedieras till Akten Kommunarkivet

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (19) Fritidsnämnden Arkivorganisation för fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner fritidsförvaltningens förslag till arkivorganisation för fritidsnämnden enligt nedan; Arkivansvarig: Fritidschef Arkivhandläggare: Nämndsekreterare Arkivredogörare: Administration och service: Samordnare ekonomi och personal Uthyrningsassistent Fritidskonsulent Föreningsverksamhet: Trygghetsfrågor: Ungdomsenhet: Anläggning, upplåtelse och föreningar: Föreningssamordnare Samordnare trygghetsfrågor Chef ungdomsenheten Chef idrotts- och friluftsenheten Ärendet i korthet Med anledning av organisationsförändringar som genomförts både inom kommunen och på fritidsförvaltningen under 2011 måste fritidsnämndens arkivorganisation revideras. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Arkivorganisation för fritidsnämnden 2. FNAU 33 Expedieras till Akten Kommunarkivet

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (19) Fritidsnämnden Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag till föreningen Vallentuna Scoutkår, SSF. Ärendet i korthet Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för att i sin nya lokal iordningställa en kombinerad verkstad och hantverksrum. Det belopp som föreningen fått ut på sin försäkring efter att förra scoutstugan brann ned, täcker inte alla kostnader för iordningställande av den nya lokalen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum, tjskr 2. Ansökan bidrag för iordningställande av verkstad/ hantverksrum, skrivelse från Vallentuna Scoutkår (SSF), inkommen via Samhällsbyggnadsförvaltningen 3. FNAU 34 Expedieras till Vallentuna Scoutkår, SSF Akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (19) Fritidsnämnden Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar avslå Vallentuna United FC:s ansökan om bidrag för upprättande av så kallade hälsoprofiler av spelarna i föreningens fotbollslag. Ärendet i korthet Den nystartade föreningen Vallentuna United FC har inkommit med en ansökan om bidrag för upprättande av så kallade hälsoprofiler av spelarna i föreningens fotbollslag. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare, tjskr 2. Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna United FC, FNAU 35 Expedieras till Vallentuna United FC Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (19) Fritidsnämnden Konstgräsplaner (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar begära investeringsmedel för två konstgräsplaner, på Vallentuna IP respektive Össeby IP. Om medel år 2013 inte beviljas för två planer ska anläggandet av en konstgräsplan på Össeby IP prioriteras. Ärendet i korthet Processen för att arbeta fram Vallentuna kommunplan har inletts, liksom arbetet med budget och investeringsbudget för samma period. Det är därför önskvärt att nämnden ser över sina investeringsbehov för kommande år. Nämnden görs därför uppmärksam på av idrottsföreningar m fl framförda önskemål om konstgräsplaner i kommunen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar Yrkanden Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att besluta begära investeringsmedel för två konstgräsplaner, på Vallentuna IP respektive Össeby IP. Om medel år 2013 inte beviljas för två planer ska anläggandet av en konstgräsplan på Össeby IP prioriteras. 1. Skrivelse från Brottby SK om konstgräsplan på Össeby IP 2. Skrivelse från Karbyskolans föräldraförening om konstgräsplan Össeby IP 3. Skrivelse från Brottby SK om konstgräsplan på Össseby IP, komplettering 4. Konstgräsplaner , tjskr 5. FNAU 36 Expedieras till Brottby SK Karbyskolans föräldraförening Karby IK MOIF GoIF Kåre VBK Fotboll VBK Damfotboll Frösunda SK Bällsta FF Peter Öhman, fritidsförvaltningen Ola Nilsson, fritidsförvaltningen Åsa Borglund, fritidsförvaltningen

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (19) Fritidsnämnden Utredning ridsportens framtid (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden hemställer om kommunstyrelsens uppdrag att låta utreda ridsportens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Vallentuna Ridklubb och Vallentuna Ridskola AB inkom under hösten 2011 med en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen i Vallentuna kommun. I skrivelsen och efterföljande mailväxling avkrävs politikerna i Vallentuna besked om hur de ser på ridsportens framtid i kommunen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. FNAU 24 Utredning framtida ridsport 2. Mail till KS Mail från ridskola och ridklubb , Utredning ridsportens framtid, tjskr 5. FNAU 24 Expedieras till akten Vallentuna Ridklubb Vallentuna Ridskola Täby Galopps Ponnyklubb Angarns Ryttare Söderby Ryttarförening

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (19) Fritidsnämnden Anmälningar Förslag till beslut Anmälningarna meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll Kommunfullmäktige KF 17 Avsägelser och fyllnadsval Kommunstyrelsen KS 14 Tidplan för kommunplan Fritidsnämndens arbetsutskott FNAU 20 MOIF möte med fritidsnämndens arbetsutskott FNAU 22 Prissättning av entréavgifter och öppettider Kvarnbadet FNAU 26 Inbjudan av föreningar till fritidsnämndens sammanträden Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Svenska Missionskyrkans Ungdom Verksamhetsberättelse 2011, SMU Kårsta 4H Verksamhetsberättelse 2011, Kårsta 4H Vallentuna Scoutkår, SSF Verksamhetsberättelse 2011, Vallentuna Scoutkår SSF Föreningen Angarns ryttare Vallentuna tyngdlyftningsklubb Verksamhetsberättelse 2011, Föreningen Angarns ryttare Verksamhetsberättelse 2011, Vallentuna tyngdlyftningsklubb

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (19) Fritidsnämnden Reumatikerföreningen Täby Vallentuna Danderyd Verksamhetsberättelse 2011, Reumatikerföreningen Täby, Vallentuna, Danderyd Korpen Vallentuna Verksamhetsberättelse 2011, Korpen Vallentuna Hörselskadades förening i Täby med omnejd Verksamhetsberättelse 2011, Hörselskadades förening i Täby med omnejd

20 Handlingar till fritidsnämndens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Utredning ungdomsverksamheten - FN Tellusprojektet 5 Verksamhetsuppföljning 2012 FN Strukturplan för södra Vallentuna FN Detaljplan för Åbygläntan FN Reviderad delegationsordning fritidsnämnden FN Ansökan om hyresbefrielse Vallentuna Volley FN Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden FN Arkivorganisation för fritidsnämnden FN Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag FN Vallentuna United FC, ansökan om bidrag FN Konstgräsplaner FN Utredning ridsportens framtid FN

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (13) Fritidsnämndens arbetsutskott Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. Ärendet i korthet Ola Brandell, tf fritidschef och Martin Persson, chef ungdomsenheten, informerar om Tellusprojektet. Projektets första etapp är genomförd och ska redovisas för styrgrupp och respektive nämnd. Ungdomsverksamheten genomför för närvarande en enkätundersökning bland delar av kommunens ungdomar. Syftet är att bland annat fånga upp ungdomarnas egna idéer och uppfattningar om en eventuell flytt av Novas verksamhet till Tellusbyggnaden. Frågan om i vilken nämnd beslutet om genomförandet av etapp 2 i projektet ska tas är oklar. Tf fritidschef kommer att ta med sig frågan till kommande handläggarmöte, 16 april, inför sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott. Handlingar 1. Slutrapport Tellus 2. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 VERSION DIARIENUMMER R A PPORT Tellusprojektet Anders Dahlgren

24 Tellusprojektet Innehåll Tellusprojektet... 1 Anders Dahlgren... 1 Tellusprojektet Sammanfattning Mål Verksamhet Nova - en nulägesbeskrivning Vallentuna gymnasium Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring Förslag till lösning Verksamhet om flytt till Tellus sker Risker med en flytt Ritning Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring till TELLUS 5.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar 5.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i en kreativ miljö 5.4 Vallentuna teater - en scen för professionell och bred verksamhet 6. Förslag till lösning Verksamhet om flytt till Tellus sker 6.2 Risker med en flytt 6.3 Vinster med en flytt 2

25 6.4 Ritning 6.5 Etapp 2 - fortsättning 3

26 1. Sammanfattning I denna rapport redovisas ett förslag på hur Novas ungdomsverksamhet skulle kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums lokaler. Förslaget i rapporten grundar sig på en budget på 4 mkr för 2013, samt 2 mkr för 2014 som äskas från fritidsnämnden. Årshyran för Nova är i nuläget tkr. Hyreskostnaden vid en flytt beräknas bli ca 700 tkr lägre per år. Dels på grund av lägre kvadratmeterhyra i Vallentuna gymnasium, dels på grund av att gymnasiet är med och delar på hyran. Till det tillkommer minskade kostnader för städning. De investeringskostnader som behöver bäras utifrån ett investeringsförslag på 4+2 mkr blir ca 180 tkr per år och efter 8 år är investeringskostnaden täckt. Genom de ekonomiska och samordnande vinster som görs, möjliggör Tellusprojektet ungdomsenheten att utveckla ungdomsarbetet i kommunen. Öppen verksamhet i Bällstaberg och ytterligare en strategiskt vald plats kan göras med den ekonomi och tid som frigörs, via enklare drift och underhåll. Eventuellt politiskt beslut att flytta ungdomsverksamheten från Nova till Vallentuna gymnasiums lokaler bör tas i februari 2012, eftersom Novas hyreskontrakt måste sägas upp senast i augusti samma år. Om beslut tas kan Novas ungdomsverksamhet flyttas in i nya lokaler Inledning 2.1 Bakgrund Tre av varandra oberoende uppdrag har lämnats från politiken som berör Vallentuna gymnasium, ungdomsverksamheten i kommunen och kommunens scener. Dessa är: 1. Fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda ungdomsverksamheten. 2. Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda kommunens scener. Nova nämns särskilt i uppdraget, ett förslag ska tas fram gällande hur det går att införliva Novas ungdomsverksamhet och aktiviteter i Vallentuna teaters lokaler efter att de restaurerats. 3. Kulturnämnden har fått i uppdrag att ta över huvudmannaskapet för Vallentuna teater från och med De tre uppdragen drivs var och en för sig, men de frågor som går ihop kring Tellusprojektet utreds i detta projekt för bästa samordning och effektivisering av kommunens lokaler och synergier för de berörda verksamheterna. 4

27 2.2 Syfte Syftet är att: Använda kommunens resurser effektivt. Få synergieffekter för flera av verksamheterna med ungdomsfokus. Öka samverkan mellan verksamheter externt och internt. Öka attraktionen för gymnasiet och Tellusbyggnaden. Göra denna sida av järnvägen mer attraktiv för kommuninvånarna. Berörda parter är fritidsnämnden, kulturnämnden, ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 2.3 Mål Målet är att utreda de delar av uppdragen från politiken ovan som berör Tellus och lämna förslag på utveckling, med resultat att nuvarande Novas ungdomsverksamhet ska beredas plats i Vallentuna gymnasium i den s.k Tellusbyggnaden. Projektet drivs i två etapper, etapp 1 redovisas för styrgrupp och politik före nästa steg. Etapp 1) förslag till lösning av scen- ungdoms- och cafeteriafrågor i Tellusbyggnaden. Etapp 2) verkställande av förslaget, om politiskt beslut fattats efter etapp 1. Verksamheten överlämnas därefter till ordinarie verksamheter. 3. Projektorganisation 3.1 Organisation Styrgrupp Roland Beijer Barn- och ungdomsförvaltningen Britt-Marie Lövquist Fritidsförvaltningen, projektbeställare Pernilla Järveroth Kulturförvaltningen Projektledare Anders Dahlgren Kulturförvaltningen Projektmedlemmar Martin Persson Fritidsförvaltningen Margareta Krantz Sewerin Kulturförvaltningen Helena Henrikson Vallentuna gymnasium Referensgrupp Eva Lod Barn- och ungdomsförvaltningen 5

28 Lars Lundkvist Göran Tannlund Fritidsförvaltningen TuFa 3.2 Projektgruppens arbete Tellusprojektet startades 14/ Under hösten har projektgruppen haft löpande möten, där man kommit fram till ett förslag till lösning på hur man skulle kunna flytta in Novas verksamhet i Tellusbyggnaden. Förslaget har tagits fram i samarbete med arkitekt Lars Lindstaf på Cedervalls arkitekter. Utgångspunkt för arbetet har varit de olika verksamheternas behov. Gruppen har åkt på studiebesök till andra lokaler med liknande verksamhet bl a Rosa huset i Mora, Satelliten i Sollentuna, Messingen i Väsby och Tumbascenen. Under ledning av arkitekt Lars Lindstaf har en Gå-tur genomförts, en arbetsmetod för insamling av fakta och synpunkter i olika projekt, där man gemensamt identifierar brister, och kommer fram med idéer och förslag till förbättringar av miljön i de lokaler som berörs av Tellusprojektet. Utifrån dessa premisser har tre skissversioner av lösning tagits fram, varav en version är framtagen till presentation. 4. Verksamhet 4.1 Nova - en nulägesbeskrivning Nova är ett allaktivitetshus på ca 1500 km2. Årshyran idag är tkr. I lokalerna arbetar ungdomsenhetens fältgrupp, fritidskonsulent, enhetschef samt 5 st fritidsledare. Verksamheten fokuserar på att arbeta socialt främjande och har öppet sju dagar i veckan. Här erbjuds möjligheter till att umgås, spela spel, samtala men även driva projekt och skapa ungdomsverksamhet i form av fester, konserter, skolbal etc. Årets största begivenhet är skolbalen för niondeklassarna. Då är Nova värd för en middagsbjudning med ca 350 st ungdomar, med efterföljande dans och underhållning. Utöver det arrangeras ett tiotal större evenemang årligen; skoldiscon, föreningsmässa, konserter och turneringar. Vidare står Nova värd för andra verksamheters evenemang i form av kulturvecka, kultur för alla, sex och samlevnadsdagar för gymnasiet etc. Fritid för funktionshindrade anordnar danser samt melodifestival för funktionshindrade. Utöver konsertområdet med plats för 650 st besökare finns även musikstudio, dj studio, replokaler, café, dansstudio samt kreativ verkstad. 4.2 Ungdomsverksamheten i Traversen Novas ungdomsverksamhet skulle vid en eventuell flytt kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums nuvarande café, Traversen. Omkringliggande ytor kan utnyttjas, såsom skolans replokal som delas upp i tre lokaler, Vallentuna 6

29 teater, gymnasiets övre entré med nybyggda kontorsutrymmen, grupprum samt kreativ verkstad. Man kan även samutnyttja idrottshallen Tellus och Föreningen Flex danslokal och gymnasiets bildsal. De behov som ungdomsenheten har även efter en flytt är: Separat kontorsutrymme för fältgruppen, samt ev. enhetschef. Caféverksamhet. Utrymme för biljardbord och ev. pingisbord. Film- och tv-spelsutrymme. Tillgång till Vallentuna teater för musikarrangemang, skolbal, handikappsdanser m.m. Utrymme att etablera replokal samt musikstudio. Kontorsutrymme för fritidsledare och ev. enhetschef. Förrådsutrymmen. Mötesrum. 4.3 Vallentuna gymnasium Tellusbyggnaden skulle kunna bli en samlingsplats även för gymnasieungdomar som gör sin utbildning på andra skolor. En attraktiv plats dit man kan gå för att träffas koncept med aktiviteter och liv, skola och fritidsaktiviteter som går in i varandra. Med tillgång till datorer kan man också förmedla flexibelt lärande i tid och rum, där lärandet inte blir bundet till skoldagen. En musiksal som fungerar för både undervisning och kvällsaktiviteter bör finnas, samt plats för elevföreningar och elevråd. Gymnasiet kan få tillgång till teatern för bl a Öppet hus, avslutningar, kulturevenemang, debatter och i viss mån skrivningar. Skolan har tidigare satt upp en musikal, som en gymnasiekurs under de individuella valen. Den genomfördes inte 2011, men det finns planer på att återuppta den verksamheten, eftersom den är viktig för skolandan och marknadsföringen av skolan. 4.4 Kulturenheten Kulturenheten planerar att lägga egna arrangemang riktade till barn/unga/vuxna i Vallentuna teater som ingår i den ordinarie programverksamheten. Allt från professionella konstnärer till glada amatörer, såväl lokala som externa aktörer. En stor samordningsvinst är samarbeten kring egna arrangemang i teatern gällande teknik, filmvisning, värdskap, bärhjälp, café, lås och larm och allmänna vaktmästarsysslor. I samband med arrangemang kan man tänka sig ett samarbete med gymnasiets restaurang. Det kan serveras fin mat och dryck på vuxenarrangemang på kvällar. Teaterpaket som inkluderar middag och teaterbiljett ger ett mervärde och lockar även vuxna till Tellusbyggnaden. 7

30 4.5 Kulturskolan I dag är det problem att få de ungdomar som är år att hänga i, i sin musikaliska utveckling, pga att mycket annat lockar samt att många försvinner till tex Täby enskilda gymnasium. Därför bör det ges utrymme för en fortsättning av Hjälmstaskolans kulturprofil som i dag finns i klass 7-9, vidare upp och in i Vallentuna gymnasium. På gymnasiets bibliotek kan man få läxläsningshjälp, man kan söka information på internet, som en hjälp för vissa elever som har svårt att öva på sitt instrument hemma. Samordningsvinster med Kulturskolan i Tellusbyggnaden: Förläggning av de kursverksamheter som redan finns på kvällstid och mot målgrupp ungdomar 13-ca 19 år, som tex teater, musikal, orkester, pop- rock, dans, sång. Workshops i teatersport eller andra ämnen som tilltalar målgruppen år. Ev. framtida media och filmanimationskurser som samordnas med gymnasiets lärare i dessa ämnen. Månadskonserter på kulturskolan som normalt ligger ca kl skulle få mer och bredare publik åldersmässigt. Ungdomar som redan nu arrangerar och vill arrangera egna konserter skulle kunna samordna detta med andra ungdomar och få en bredare publik. Ovan nämnda punkter skulle ge ett öppnare klimat, nya bekantskaper mellan olika ungdomsgrupper, intressegrupper och samverkan mellan dessa. 4.6 Vallentuna Teater Vallentuna teater kommer fungera som levande mötesplats för många olika verksamheter och kulturuttryck. Här ska ges plats för en professionell och bred verksamhet som innehåller musik, teater, dans, musikaler, konferenser, möten, filmvisningar. Vallentuna gymnasium kommer kunna lägga avslutningar, öppna hus och uppspel här. Ungdomsinriktade evenemang såsom rockkonserter, festivaler, danser etc kan planeras i samarbete med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet. Det kan även bli möjligt med digital filmvisning och direktsändningar av tex operaföreställningar från Metropolitan i New York, pedagogisk filmverksamhet för barn och ungdomar, skolbio samt digitala events (spel) för ungdomar. En tekniker är anställd på 100% från Cafeterian Cafeterian ska ha en tydlig fair-trade profil som är bra för gymnasiets ambition med global profil på några program. Den ska kunna fungera som både studieyta och som samlingsplats för eleverna och personalen. Här ska det ges möjlighet till filmvisning, författarbesök, utställningar och mindre konserter. 8

31 4.8 Restaurangen Gymnasiets restaurang ska kunna bedriva en verksamhet även på kvällstid i samband med arrangemang i Tellusbyggnaden där det kan serveras god mat och dryck och ett glas vin innan, efter och i pausen till arrangemang på teatern. 5. Lokaler 5.1 Entré - en trygg och ljus vandring Det behövs en attraktiv entré till Tellusbyggnaden som samordnas mellan Vallentuna teater, ungdomsenheten i Traversen samt idrottshallen Tellus. Det ska vara en attraktiv och informativ skyltning vid början av den långa gången utomhus samt på väggen av teatern. Hela framsidan till teatern/gymnasiet behöver ljusas upp för en trevligare och tryggare vandring i området. 5.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar Ungdomsenheten behöver lokaler som är snygga, attraktiva, praktiska och lockande för unga. Ombyggnationer behövs så att skalskydd säkrar en sen verksamhet. Möjligheter till klassiskt fritidsarbete behövs, dvs tillgång till tvspel, att bara hänga, spela biljard, se på film samt att driva projekt. Café, kreativ verkstad etc bör utformas utifrån ett ungdomsperspektiv. Det är viktigt med en häftig och kreativ miljö både utseendemässigt och utifrån ett lärandeperspektiv. Lokaliteterna måste uppfattas som ungdomliga. Trots dess multifunktion av att kunna serva andra intressenter måste lokalen upplevas som att den är för och av unga. Estetik och exempelvis musik och utsmyckning bör spegla målgruppen. Det ska finnas en enkel scen där man kan ha mindre konserter och uppträdanden. Lokalen kan ges en extranivå med byggnadsställningskonstruktion, med smal men möblerbar balkong som löper utmed väggarna i lokalen. Här kan man fika, och den kan användas till publikplatser men även som scen vid konserter, musikalframträdanden, luciatåg etc. Traversen ska kunna fungera som hängplats för ungdomar, men även en hängplats för föräldrar som väntar på sina ungdomar, med möjlighet att smita iväg på simning eller träningspass i badhuset under tiden, även med en yngre familjemedlem. Detta bidrar i stort till ett Tryggare Vallentuna. 5.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i kreativ miljö Snygga lokaler är en viktig del i att marknadsföra gymnasiet för att signalera 9

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-01-14 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl. 9.00 torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare KALLELSE 2012-04-24 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande

Läs mer

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13.

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13. Kultur- och fritidsnämnden Evelina Alsén, ordförande Sven Lundberg, sekreterare KALLELSE 1 (3) 2015-06-15 OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress Sammanträde Tid: 2015-06-17, kl 13:00

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer