Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna"

Transkript

1 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt 4, 7-8 Åsa Borglund, föreningssamordnare pkt Mikael Göransson, samordnare ekonomi- och personal Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare pkt 5-6, 9 Maria Liljeholm, nämndsekreterare pkt Sofia Linder, samordnare trygghetsfrågor pkt 3 Martin Persson, chef ungdomsenheten pkt 4 Övriga kallade Siobhán Górny, vik kommunregistrator Följande rum är bokande för förmöten: Borgerlig grupp: Mörbyrummet kl S-gruppen: Fritidsförvaltningen kl Fika finns framställt utanför Frösundarummet fr o m kl 18 Vallentuna den 12 april 2011 Åke Uddén Ordförande Maria Liljeholm Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (19) Fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, projektbeskrivning och resultat (FN ) - information Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) - information Verksamhetsuppföljning 2012 (FN ) Strukturplan för södra Vallentuna (FN ) Detaljplan för Åbygläntan (FN ) Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden (FN ) Ansökan om hyresbefrielse för jubileumsfest, Vallentuna Volley (FN ) Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden (FN ) Arkivorganisation för fritidsnämnden (FN ) Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum (FN ) Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare (FN ) Konstgräsplaner (FN ) Utredning ridsportens framtid (FN ) Anmälningar Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (19) Fritidsnämnden Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (19) Fritidsnämnden Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (19) Fritidsnämnden Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, projektbeskrivning och resultat (FN ) - information Ärendet i korthet Sofia Linder, samordnare trygghetsfrågor, informerar om resultatet av 2011-års LUPP-undersökning.

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (19) Fritidsnämnden Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) - information Ärendet i korthet Ola Brandell, tf fritidschef och Martin Persson, enhetschef ungdomsverksamheten, informerar om Tellusprojektet. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Slutrapport Tellus 2. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten 3. FNAU 29 Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (19) Fritidsnämnden Verksamhetsuppföljning 2012 (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen efter februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. FNAU 21 Verksamhetsuppföljning FN MU Verksamhetsuppföljning FNAU 21 Expedieras till Kommunledningskontoret Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (19) Fritidsnämnden Strukturplan för södra Vallentuna (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden har i grönområdesplanen föreslagit att mark reserveras i Gävsjöområdet för en framtida idrottsplats. Investeringsmedel finns avsatta under åren 2018 och Med anledning av detta framhåller fritidsnämnden att det i strukturplanen för Kristinebergsområdet bör beaktas och planeras för en mer djupgående infrastruktur utifrån den tilltänkta idrottsplatsen och rekreationsområdet gällande vägar, parkeringar, motionsspår m.m. I anslutning till gång- och cykelvägar i ytterområdet bör möjliggöras parallella ridvägar. Mötesplats för barn och ungdomar bör även beaktas inom området. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade att sända ut strukturplan för södra Vallentuna för samråd. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 april Strukturplanen finns att ladda ner från Vallentuna kommuns hemsida, Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Strukturplan för södra Vallentuna - samråd 2. Strukturplan för södra Vallentuna 3. FNAU 30 Fullständiga handlingar finns att hämta på kommunens hemsida: Handlingarna finns även tillgängliga på Vallentuna bibliotek. För utskrivet ex vänligen kontakta nämndsekreteraren. Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (19) Fritidsnämnden Detaljplan för Åbygläntan (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att lämna Detaljplanen för Åbygläntan utan synpunkter. Ärendet i korthet Detaljplanen för Åbygläntan har gått ut på remissrunda och fritidsnämnden har inget att erinra. Därför lämnas den utan synpunkter. Handlingar 1. Programsamråd Detaljplan för Åbygläntan, remiss 2. Programsamråd Detaljplan för Åbygläntan, program 3. Detaljplan för Åbygläntan Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (19) Fritidsnämnden Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att delegera till fritidsnämndens arbetsutskott, att besluta i ärenden som på grund av kort remisstid eller innehåll, måste/kan besvaras utan nämndbeslut. Ändringen ska införas i fritidsnämndens delegationsordning. Ärendet i korthet I fritidsnämndens delegationsordning står att "Beslut om att ej besvara enkla ärenden, yttranden eller remissvar som är av mindre intresse för nämnden." kan tas av ordförande. Emellertid förekommer allt oftare ärenden där remisstiden är så kort att det inte finns möjlighet till ett ordinarie nämndsammanträde innan remisstidens slut. När dessa ärenden inte är av större vikt för fritidsnämndens verksamhet så skulle det vara lämpligt att arbetsutskottet kunde delegeras att svara för att inte behöva söka förlängd svarstid eller kalla till extra nämndsammanträde. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden 2. FNAU 37 Expedieras till Akten Kommunal författningssamling

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (19) Fritidsnämnden Ansökan om hyresbefrielse för jubileumsfest, Vallentuna Volley (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden besluta r avslå Vallentuna Volleys ansökan om hyresbidrag för lokalhyra. Ärendet i korthet Vallentuna Volley har inkommit med skrivelse gällande ansökan om hyresbefrielse för lokalhyra till sitt 50-årsjubileum. Det finns ingen bestämmelse om att hyresbefrielse sker automatiskt vid den här typen av festlighet. Hyran för lokalen är kronor, vilket inkluderar förberedelsetid och iordningsställande efter festen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Ansökan om hyresbefrielse Vallentuna Volley 2. Ansökan Vallentuna Volley 3. FNAU 31 Expedieras till Akten Uthyrningsansvarig

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (19) Fritidsnämnden Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden. Ärendet i korthet Med anledning av organisationsförändringar som genomförts i kommunen under hösten 2011 samt ändringar i funktioner bland fritidsförvaltningens personal har flera revideringar gjorts i 2012 års översyn. Främst har ändringar gjorts gällande förvaringen av nämndadministrativa handlingar som sedan centraliseringen av nämndfunktionen, september 2011, förvaras i kommunledningskontorets dagarkiv istället för som tidigare på förvaltningen. Vissa revideringar gällande handlingar rörande bidrag till föreningar samt lotterier har även gjorts. I övrigt är det främst redaktionella ändringar som har gjorts i form av förtydliganden och ändringar av benämningar på funktioner. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden 2. Dokumenthanteringsplan förslag 3. FNAU 32 Expedieras till Akten Kommunarkivet

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (19) Fritidsnämnden Arkivorganisation för fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner fritidsförvaltningens förslag till arkivorganisation för fritidsnämnden enligt nedan; Arkivansvarig: Fritidschef Arkivhandläggare: Nämndsekreterare Arkivredogörare: Administration och service: Samordnare ekonomi och personal Uthyrningsassistent Fritidskonsulent Föreningsverksamhet: Trygghetsfrågor: Ungdomsenhet: Anläggning, upplåtelse och föreningar: Föreningssamordnare Samordnare trygghetsfrågor Chef ungdomsenheten Chef idrotts- och friluftsenheten Ärendet i korthet Med anledning av organisationsförändringar som genomförts både inom kommunen och på fritidsförvaltningen under 2011 måste fritidsnämndens arkivorganisation revideras. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Arkivorganisation för fritidsnämnden 2. FNAU 33 Expedieras till Akten Kommunarkivet

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (19) Fritidsnämnden Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag till föreningen Vallentuna Scoutkår, SSF. Ärendet i korthet Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för att i sin nya lokal iordningställa en kombinerad verkstad och hantverksrum. Det belopp som föreningen fått ut på sin försäkring efter att förra scoutstugan brann ned, täcker inte alla kostnader för iordningställande av den nya lokalen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum, tjskr 2. Ansökan bidrag för iordningställande av verkstad/ hantverksrum, skrivelse från Vallentuna Scoutkår (SSF), inkommen via Samhällsbyggnadsförvaltningen 3. FNAU 34 Expedieras till Vallentuna Scoutkår, SSF Akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (19) Fritidsnämnden Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar avslå Vallentuna United FC:s ansökan om bidrag för upprättande av så kallade hälsoprofiler av spelarna i föreningens fotbollslag. Ärendet i korthet Den nystartade föreningen Vallentuna United FC har inkommit med en ansökan om bidrag för upprättande av så kallade hälsoprofiler av spelarna i föreningens fotbollslag. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare, tjskr 2. Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna United FC, FNAU 35 Expedieras till Vallentuna United FC Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (19) Fritidsnämnden Konstgräsplaner (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar begära investeringsmedel för två konstgräsplaner, på Vallentuna IP respektive Össeby IP. Om medel år 2013 inte beviljas för två planer ska anläggandet av en konstgräsplan på Össeby IP prioriteras. Ärendet i korthet Processen för att arbeta fram Vallentuna kommunplan har inletts, liksom arbetet med budget och investeringsbudget för samma period. Det är därför önskvärt att nämnden ser över sina investeringsbehov för kommande år. Nämnden görs därför uppmärksam på av idrottsföreningar m fl framförda önskemål om konstgräsplaner i kommunen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar Yrkanden Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att besluta begära investeringsmedel för två konstgräsplaner, på Vallentuna IP respektive Össeby IP. Om medel år 2013 inte beviljas för två planer ska anläggandet av en konstgräsplan på Össeby IP prioriteras. 1. Skrivelse från Brottby SK om konstgräsplan på Össeby IP 2. Skrivelse från Karbyskolans föräldraförening om konstgräsplan Össeby IP 3. Skrivelse från Brottby SK om konstgräsplan på Össseby IP, komplettering 4. Konstgräsplaner , tjskr 5. FNAU 36 Expedieras till Brottby SK Karbyskolans föräldraförening Karby IK MOIF GoIF Kåre VBK Fotboll VBK Damfotboll Frösunda SK Bällsta FF Peter Öhman, fritidsförvaltningen Ola Nilsson, fritidsförvaltningen Åsa Borglund, fritidsförvaltningen

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (19) Fritidsnämnden Utredning ridsportens framtid (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden hemställer om kommunstyrelsens uppdrag att låta utreda ridsportens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Vallentuna Ridklubb och Vallentuna Ridskola AB inkom under hösten 2011 med en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen i Vallentuna kommun. I skrivelsen och efterföljande mailväxling avkrävs politikerna i Vallentuna besked om hur de ser på ridsportens framtid i kommunen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. FNAU 24 Utredning framtida ridsport 2. Mail till KS Mail från ridskola och ridklubb , Utredning ridsportens framtid, tjskr 5. FNAU 24 Expedieras till akten Vallentuna Ridklubb Vallentuna Ridskola Täby Galopps Ponnyklubb Angarns Ryttare Söderby Ryttarförening

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (19) Fritidsnämnden Anmälningar Förslag till beslut Anmälningarna meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll Kommunfullmäktige KF 17 Avsägelser och fyllnadsval Kommunstyrelsen KS 14 Tidplan för kommunplan Fritidsnämndens arbetsutskott FNAU 20 MOIF möte med fritidsnämndens arbetsutskott FNAU 22 Prissättning av entréavgifter och öppettider Kvarnbadet FNAU 26 Inbjudan av föreningar till fritidsnämndens sammanträden Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Svenska Missionskyrkans Ungdom Verksamhetsberättelse 2011, SMU Kårsta 4H Verksamhetsberättelse 2011, Kårsta 4H Vallentuna Scoutkår, SSF Verksamhetsberättelse 2011, Vallentuna Scoutkår SSF Föreningen Angarns ryttare Vallentuna tyngdlyftningsklubb Verksamhetsberättelse 2011, Föreningen Angarns ryttare Verksamhetsberättelse 2011, Vallentuna tyngdlyftningsklubb

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (19) Fritidsnämnden Reumatikerföreningen Täby Vallentuna Danderyd Verksamhetsberättelse 2011, Reumatikerföreningen Täby, Vallentuna, Danderyd Korpen Vallentuna Verksamhetsberättelse 2011, Korpen Vallentuna Hörselskadades förening i Täby med omnejd Verksamhetsberättelse 2011, Hörselskadades förening i Täby med omnejd

20 Handlingar till fritidsnämndens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Utredning ungdomsverksamheten - FN Tellusprojektet 5 Verksamhetsuppföljning 2012 FN Strukturplan för södra Vallentuna FN Detaljplan för Åbygläntan FN Reviderad delegationsordning fritidsnämnden FN Ansökan om hyresbefrielse Vallentuna Volley FN Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden FN Arkivorganisation för fritidsnämnden FN Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag FN Vallentuna United FC, ansökan om bidrag FN Konstgräsplaner FN Utredning ridsportens framtid FN

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (13) Fritidsnämndens arbetsutskott Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. Ärendet i korthet Ola Brandell, tf fritidschef och Martin Persson, chef ungdomsenheten, informerar om Tellusprojektet. Projektets första etapp är genomförd och ska redovisas för styrgrupp och respektive nämnd. Ungdomsverksamheten genomför för närvarande en enkätundersökning bland delar av kommunens ungdomar. Syftet är att bland annat fånga upp ungdomarnas egna idéer och uppfattningar om en eventuell flytt av Novas verksamhet till Tellusbyggnaden. Frågan om i vilken nämnd beslutet om genomförandet av etapp 2 i projektet ska tas är oklar. Tf fritidschef kommer att ta med sig frågan till kommande handläggarmöte, 16 april, inför sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott. Handlingar 1. Slutrapport Tellus 2. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 VERSION DIARIENUMMER R A PPORT Tellusprojektet Anders Dahlgren

24 Tellusprojektet Innehåll Tellusprojektet... 1 Anders Dahlgren... 1 Tellusprojektet Sammanfattning Mål Verksamhet Nova - en nulägesbeskrivning Vallentuna gymnasium Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring Förslag till lösning Verksamhet om flytt till Tellus sker Risker med en flytt Ritning Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring till TELLUS 5.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar 5.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i en kreativ miljö 5.4 Vallentuna teater - en scen för professionell och bred verksamhet 6. Förslag till lösning Verksamhet om flytt till Tellus sker 6.2 Risker med en flytt 6.3 Vinster med en flytt 2

25 6.4 Ritning 6.5 Etapp 2 - fortsättning 3

26 1. Sammanfattning I denna rapport redovisas ett förslag på hur Novas ungdomsverksamhet skulle kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums lokaler. Förslaget i rapporten grundar sig på en budget på 4 mkr för 2013, samt 2 mkr för 2014 som äskas från fritidsnämnden. Årshyran för Nova är i nuläget tkr. Hyreskostnaden vid en flytt beräknas bli ca 700 tkr lägre per år. Dels på grund av lägre kvadratmeterhyra i Vallentuna gymnasium, dels på grund av att gymnasiet är med och delar på hyran. Till det tillkommer minskade kostnader för städning. De investeringskostnader som behöver bäras utifrån ett investeringsförslag på 4+2 mkr blir ca 180 tkr per år och efter 8 år är investeringskostnaden täckt. Genom de ekonomiska och samordnande vinster som görs, möjliggör Tellusprojektet ungdomsenheten att utveckla ungdomsarbetet i kommunen. Öppen verksamhet i Bällstaberg och ytterligare en strategiskt vald plats kan göras med den ekonomi och tid som frigörs, via enklare drift och underhåll. Eventuellt politiskt beslut att flytta ungdomsverksamheten från Nova till Vallentuna gymnasiums lokaler bör tas i februari 2012, eftersom Novas hyreskontrakt måste sägas upp senast i augusti samma år. Om beslut tas kan Novas ungdomsverksamhet flyttas in i nya lokaler Inledning 2.1 Bakgrund Tre av varandra oberoende uppdrag har lämnats från politiken som berör Vallentuna gymnasium, ungdomsverksamheten i kommunen och kommunens scener. Dessa är: 1. Fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda ungdomsverksamheten. 2. Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda kommunens scener. Nova nämns särskilt i uppdraget, ett förslag ska tas fram gällande hur det går att införliva Novas ungdomsverksamhet och aktiviteter i Vallentuna teaters lokaler efter att de restaurerats. 3. Kulturnämnden har fått i uppdrag att ta över huvudmannaskapet för Vallentuna teater från och med De tre uppdragen drivs var och en för sig, men de frågor som går ihop kring Tellusprojektet utreds i detta projekt för bästa samordning och effektivisering av kommunens lokaler och synergier för de berörda verksamheterna. 4

27 2.2 Syfte Syftet är att: Använda kommunens resurser effektivt. Få synergieffekter för flera av verksamheterna med ungdomsfokus. Öka samverkan mellan verksamheter externt och internt. Öka attraktionen för gymnasiet och Tellusbyggnaden. Göra denna sida av järnvägen mer attraktiv för kommuninvånarna. Berörda parter är fritidsnämnden, kulturnämnden, ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 2.3 Mål Målet är att utreda de delar av uppdragen från politiken ovan som berör Tellus och lämna förslag på utveckling, med resultat att nuvarande Novas ungdomsverksamhet ska beredas plats i Vallentuna gymnasium i den s.k Tellusbyggnaden. Projektet drivs i två etapper, etapp 1 redovisas för styrgrupp och politik före nästa steg. Etapp 1) förslag till lösning av scen- ungdoms- och cafeteriafrågor i Tellusbyggnaden. Etapp 2) verkställande av förslaget, om politiskt beslut fattats efter etapp 1. Verksamheten överlämnas därefter till ordinarie verksamheter. 3. Projektorganisation 3.1 Organisation Styrgrupp Roland Beijer Barn- och ungdomsförvaltningen Britt-Marie Lövquist Fritidsförvaltningen, projektbeställare Pernilla Järveroth Kulturförvaltningen Projektledare Anders Dahlgren Kulturförvaltningen Projektmedlemmar Martin Persson Fritidsförvaltningen Margareta Krantz Sewerin Kulturförvaltningen Helena Henrikson Vallentuna gymnasium Referensgrupp Eva Lod Barn- och ungdomsförvaltningen 5

28 Lars Lundkvist Göran Tannlund Fritidsförvaltningen TuFa 3.2 Projektgruppens arbete Tellusprojektet startades 14/ Under hösten har projektgruppen haft löpande möten, där man kommit fram till ett förslag till lösning på hur man skulle kunna flytta in Novas verksamhet i Tellusbyggnaden. Förslaget har tagits fram i samarbete med arkitekt Lars Lindstaf på Cedervalls arkitekter. Utgångspunkt för arbetet har varit de olika verksamheternas behov. Gruppen har åkt på studiebesök till andra lokaler med liknande verksamhet bl a Rosa huset i Mora, Satelliten i Sollentuna, Messingen i Väsby och Tumbascenen. Under ledning av arkitekt Lars Lindstaf har en Gå-tur genomförts, en arbetsmetod för insamling av fakta och synpunkter i olika projekt, där man gemensamt identifierar brister, och kommer fram med idéer och förslag till förbättringar av miljön i de lokaler som berörs av Tellusprojektet. Utifrån dessa premisser har tre skissversioner av lösning tagits fram, varav en version är framtagen till presentation. 4. Verksamhet 4.1 Nova - en nulägesbeskrivning Nova är ett allaktivitetshus på ca 1500 km2. Årshyran idag är tkr. I lokalerna arbetar ungdomsenhetens fältgrupp, fritidskonsulent, enhetschef samt 5 st fritidsledare. Verksamheten fokuserar på att arbeta socialt främjande och har öppet sju dagar i veckan. Här erbjuds möjligheter till att umgås, spela spel, samtala men även driva projekt och skapa ungdomsverksamhet i form av fester, konserter, skolbal etc. Årets största begivenhet är skolbalen för niondeklassarna. Då är Nova värd för en middagsbjudning med ca 350 st ungdomar, med efterföljande dans och underhållning. Utöver det arrangeras ett tiotal större evenemang årligen; skoldiscon, föreningsmässa, konserter och turneringar. Vidare står Nova värd för andra verksamheters evenemang i form av kulturvecka, kultur för alla, sex och samlevnadsdagar för gymnasiet etc. Fritid för funktionshindrade anordnar danser samt melodifestival för funktionshindrade. Utöver konsertområdet med plats för 650 st besökare finns även musikstudio, dj studio, replokaler, café, dansstudio samt kreativ verkstad. 4.2 Ungdomsverksamheten i Traversen Novas ungdomsverksamhet skulle vid en eventuell flytt kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums nuvarande café, Traversen. Omkringliggande ytor kan utnyttjas, såsom skolans replokal som delas upp i tre lokaler, Vallentuna 6

29 teater, gymnasiets övre entré med nybyggda kontorsutrymmen, grupprum samt kreativ verkstad. Man kan även samutnyttja idrottshallen Tellus och Föreningen Flex danslokal och gymnasiets bildsal. De behov som ungdomsenheten har även efter en flytt är: Separat kontorsutrymme för fältgruppen, samt ev. enhetschef. Caféverksamhet. Utrymme för biljardbord och ev. pingisbord. Film- och tv-spelsutrymme. Tillgång till Vallentuna teater för musikarrangemang, skolbal, handikappsdanser m.m. Utrymme att etablera replokal samt musikstudio. Kontorsutrymme för fritidsledare och ev. enhetschef. Förrådsutrymmen. Mötesrum. 4.3 Vallentuna gymnasium Tellusbyggnaden skulle kunna bli en samlingsplats även för gymnasieungdomar som gör sin utbildning på andra skolor. En attraktiv plats dit man kan gå för att träffas koncept med aktiviteter och liv, skola och fritidsaktiviteter som går in i varandra. Med tillgång till datorer kan man också förmedla flexibelt lärande i tid och rum, där lärandet inte blir bundet till skoldagen. En musiksal som fungerar för både undervisning och kvällsaktiviteter bör finnas, samt plats för elevföreningar och elevråd. Gymnasiet kan få tillgång till teatern för bl a Öppet hus, avslutningar, kulturevenemang, debatter och i viss mån skrivningar. Skolan har tidigare satt upp en musikal, som en gymnasiekurs under de individuella valen. Den genomfördes inte 2011, men det finns planer på att återuppta den verksamheten, eftersom den är viktig för skolandan och marknadsföringen av skolan. 4.4 Kulturenheten Kulturenheten planerar att lägga egna arrangemang riktade till barn/unga/vuxna i Vallentuna teater som ingår i den ordinarie programverksamheten. Allt från professionella konstnärer till glada amatörer, såväl lokala som externa aktörer. En stor samordningsvinst är samarbeten kring egna arrangemang i teatern gällande teknik, filmvisning, värdskap, bärhjälp, café, lås och larm och allmänna vaktmästarsysslor. I samband med arrangemang kan man tänka sig ett samarbete med gymnasiets restaurang. Det kan serveras fin mat och dryck på vuxenarrangemang på kvällar. Teaterpaket som inkluderar middag och teaterbiljett ger ett mervärde och lockar även vuxna till Tellusbyggnaden. 7

30 4.5 Kulturskolan I dag är det problem att få de ungdomar som är år att hänga i, i sin musikaliska utveckling, pga att mycket annat lockar samt att många försvinner till tex Täby enskilda gymnasium. Därför bör det ges utrymme för en fortsättning av Hjälmstaskolans kulturprofil som i dag finns i klass 7-9, vidare upp och in i Vallentuna gymnasium. På gymnasiets bibliotek kan man få läxläsningshjälp, man kan söka information på internet, som en hjälp för vissa elever som har svårt att öva på sitt instrument hemma. Samordningsvinster med Kulturskolan i Tellusbyggnaden: Förläggning av de kursverksamheter som redan finns på kvällstid och mot målgrupp ungdomar 13-ca 19 år, som tex teater, musikal, orkester, pop- rock, dans, sång. Workshops i teatersport eller andra ämnen som tilltalar målgruppen år. Ev. framtida media och filmanimationskurser som samordnas med gymnasiets lärare i dessa ämnen. Månadskonserter på kulturskolan som normalt ligger ca kl skulle få mer och bredare publik åldersmässigt. Ungdomar som redan nu arrangerar och vill arrangera egna konserter skulle kunna samordna detta med andra ungdomar och få en bredare publik. Ovan nämnda punkter skulle ge ett öppnare klimat, nya bekantskaper mellan olika ungdomsgrupper, intressegrupper och samverkan mellan dessa. 4.6 Vallentuna Teater Vallentuna teater kommer fungera som levande mötesplats för många olika verksamheter och kulturuttryck. Här ska ges plats för en professionell och bred verksamhet som innehåller musik, teater, dans, musikaler, konferenser, möten, filmvisningar. Vallentuna gymnasium kommer kunna lägga avslutningar, öppna hus och uppspel här. Ungdomsinriktade evenemang såsom rockkonserter, festivaler, danser etc kan planeras i samarbete med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet. Det kan även bli möjligt med digital filmvisning och direktsändningar av tex operaföreställningar från Metropolitan i New York, pedagogisk filmverksamhet för barn och ungdomar, skolbio samt digitala events (spel) för ungdomar. En tekniker är anställd på 100% från Cafeterian Cafeterian ska ha en tydlig fair-trade profil som är bra för gymnasiets ambition med global profil på några program. Den ska kunna fungera som både studieyta och som samlingsplats för eleverna och personalen. Här ska det ges möjlighet till filmvisning, författarbesök, utställningar och mindre konserter. 8

31 4.8 Restaurangen Gymnasiets restaurang ska kunna bedriva en verksamhet även på kvällstid i samband med arrangemang i Tellusbyggnaden där det kan serveras god mat och dryck och ett glas vin innan, efter och i pausen till arrangemang på teatern. 5. Lokaler 5.1 Entré - en trygg och ljus vandring Det behövs en attraktiv entré till Tellusbyggnaden som samordnas mellan Vallentuna teater, ungdomsenheten i Traversen samt idrottshallen Tellus. Det ska vara en attraktiv och informativ skyltning vid början av den långa gången utomhus samt på väggen av teatern. Hela framsidan till teatern/gymnasiet behöver ljusas upp för en trevligare och tryggare vandring i området. 5.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar Ungdomsenheten behöver lokaler som är snygga, attraktiva, praktiska och lockande för unga. Ombyggnationer behövs så att skalskydd säkrar en sen verksamhet. Möjligheter till klassiskt fritidsarbete behövs, dvs tillgång till tvspel, att bara hänga, spela biljard, se på film samt att driva projekt. Café, kreativ verkstad etc bör utformas utifrån ett ungdomsperspektiv. Det är viktigt med en häftig och kreativ miljö både utseendemässigt och utifrån ett lärandeperspektiv. Lokaliteterna måste uppfattas som ungdomliga. Trots dess multifunktion av att kunna serva andra intressenter måste lokalen upplevas som att den är för och av unga. Estetik och exempelvis musik och utsmyckning bör spegla målgruppen. Det ska finnas en enkel scen där man kan ha mindre konserter och uppträdanden. Lokalen kan ges en extranivå med byggnadsställningskonstruktion, med smal men möblerbar balkong som löper utmed väggarna i lokalen. Här kan man fika, och den kan användas till publikplatser men även som scen vid konserter, musikalframträdanden, luciatåg etc. Traversen ska kunna fungera som hängplats för ungdomar, men även en hängplats för föräldrar som väntar på sina ungdomar, med möjlighet att smita iväg på simning eller träningspass i badhuset under tiden, även med en yngre familjemedlem. Detta bidrar i stort till ett Tryggare Vallentuna. 5.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i kreativ miljö Snygga lokaler är en viktig del i att marknadsföra gymnasiet för att signalera 9

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 5Be. Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut. Anteckning.

VALLENTUNA KOMMUN. 5Be. Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut. Anteckning. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp roto kol I 2012-06-14 s (20) 5Be Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2014-10-23 Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Ingela Jansson, enhetschef för idrott-

Läs mer

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12 Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, förvaltningschef, Sofia Nilsson, nämndsekreterare,

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer

Mats Lennerthson, fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare Mikael Göransson, ekonom Siobhán Górny, nämndsekreterare

Mats Lennerthson, fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare Mikael Göransson, ekonom Siobhán Górny, nämndsekreterare KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-09-13 Tid och plats 19.00 Frösundarummet, Torggatan 11, Vallentuna Kallade tjänstemän Mats Lennerthson, fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare Mikael Göransson, ekonom

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

Förstudie kulturskola 6 KN

Förstudie kulturskola 6 KN Förstudie kulturskola 6 KN 2017.029 3 TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2017-09-22 DNR KN 2017.029 JERKER AXELSON SID 1/2 KULTURSKOLECHEF JERKER.AXELSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förstudie

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Tid och plats 19.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

Tid och plats 19.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-09-12 Tid och plats 19.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Övrig information Pernilla Järveroth, förvaltningschef Mikael Göransson,

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 1 (15) Plats och tid Stora mötesrummet, Vallentuna kulturhus kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Lars Carlsson (C) (ordförande) Roger Gadde (M) (vice ordförande) Tommy Schiött (M)

Läs mer

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30 Kvarnbadet. Övriga kallade

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30 Kvarnbadet. Övriga kallade KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2017-06-15 Tid och plats Övriga kallade 18:30 Kvarnbadet Henrik Thureson, Tf Fritidförvaltningschef, Therese Nilsson, Controller, Annika Wegnebring, Föreningssamordnare, Mir Grebäck

Läs mer

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN 2016.036 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-05-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 40 Taxor och avgifter Ungdomsenheten (FN 2016.036) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet Ärende 4 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013-05-21 DNR FN 2012.055 THOMAS LINDBERG SID 1/3 ENHETSCHEF THOMAS.LINDBERG@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation

Läs mer

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-16 Dnr KS 2015/0184 Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance Sammanfattning Anders Larsson

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (21) Sammanträdesprotokoll 20 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 17 Underhåll av anläggningar under vinterhalvår Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden beslutar om prioriteringar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK Ärende 5 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-09-02 DNR FN 2012.048 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl Handikapprådet 2008-11-28 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl. 19.00 ande Politiskt valda ledamöter Marie-Louise Löwenbeck Maj Birgersson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag 2016 7 FN 2016.042 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 55 Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan

Läs mer

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-03-17 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Kallade tjänstemän Jan-Åke Bredberg,

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, tisdagen den 31 januari, kl 13.00 16.10 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015-03-17 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Mats Lundström, utbildningsstrateg

Läs mer

5e6 Investeringsmedel till konstgräsplaner (KS 2012.274)

5e6 Investeringsmedel till konstgräsplaner (KS 2012.274) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-14 13 (20) 5e6 Investeringsmedel till konstgräsplaner (KS 2012.274) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä mndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 2013-1 1-28 e (10) 582 Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby sk (FN 2013.061) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

KALLELSE. Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl (middag kl )

KALLELSE. Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl (middag kl ) Fritidsnämnden 2008-12-08 Plats och tid för sammanträdet Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl. 17.00 (middag kl. 18.30) Du har väl inte glömt att anmäla dig till fritidsnämndens

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna gymnasium, klassrum invid cafeterian, Vallentuna måndagen den 9 november 2009, kl 17.00 OBS tiden! (före KF)

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag.

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag. Kommunstyrelsen füreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna till en kultur- och fritidsfiirvaltning, med start 2otg-o7-ot. Den nya kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämndens ordinarie

Läs mer

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-01-18 DNR FN 2013.007 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Revidering

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 08.00 09.35 ande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Jerri Bergström (S) Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-09-25

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-09-25 Handikapprådet 2003-09-25 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 25 september kl 19.00. OBS! Handikappföreningarna träffas kl 18.00 för att

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Bällstarummet Alliansen har förmöte Oppositionen har förmötet 17.30

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Bällstarummet Alliansen har förmöte Oppositionen har förmötet 17.30 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2016-04-19 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 Oppositionen har förmötet 17.30 Kallade tjänstemän Vildana Zorlak, tf socialchef Monika Fernlund, avdelningschef

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 1 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 1 december 2005, kl. 07.30-09.40 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 1 oktober 2002

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 1 oktober 2002 Fritidsnämnden 1 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 1 oktober 2002 kl 19.00-20.50 Ray Idermark (m), ordf Göran Seveson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer