Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna"

Transkript

1 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt 4, 7-8 Åsa Borglund, föreningssamordnare pkt Mikael Göransson, samordnare ekonomi- och personal Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare pkt 5-6, 9 Maria Liljeholm, nämndsekreterare pkt Sofia Linder, samordnare trygghetsfrågor pkt 3 Martin Persson, chef ungdomsenheten pkt 4 Övriga kallade Siobhán Górny, vik kommunregistrator Följande rum är bokande för förmöten: Borgerlig grupp: Mörbyrummet kl S-gruppen: Fritidsförvaltningen kl Fika finns framställt utanför Frösundarummet fr o m kl 18 Vallentuna den 12 april 2011 Åke Uddén Ordförande Maria Liljeholm Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (19) Fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, projektbeskrivning och resultat (FN ) - information Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) - information Verksamhetsuppföljning 2012 (FN ) Strukturplan för södra Vallentuna (FN ) Detaljplan för Åbygläntan (FN ) Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden (FN ) Ansökan om hyresbefrielse för jubileumsfest, Vallentuna Volley (FN ) Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden (FN ) Arkivorganisation för fritidsnämnden (FN ) Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum (FN ) Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare (FN ) Konstgräsplaner (FN ) Utredning ridsportens framtid (FN ) Anmälningar Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (19) Fritidsnämnden Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (19) Fritidsnämnden Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (19) Fritidsnämnden Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, projektbeskrivning och resultat (FN ) - information Ärendet i korthet Sofia Linder, samordnare trygghetsfrågor, informerar om resultatet av 2011-års LUPP-undersökning.

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (19) Fritidsnämnden Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) - information Ärendet i korthet Ola Brandell, tf fritidschef och Martin Persson, enhetschef ungdomsverksamheten, informerar om Tellusprojektet. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Slutrapport Tellus 2. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten 3. FNAU 29 Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (19) Fritidsnämnden Verksamhetsuppföljning 2012 (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen efter februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. FNAU 21 Verksamhetsuppföljning FN MU Verksamhetsuppföljning FNAU 21 Expedieras till Kommunledningskontoret Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (19) Fritidsnämnden Strukturplan för södra Vallentuna (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden har i grönområdesplanen föreslagit att mark reserveras i Gävsjöområdet för en framtida idrottsplats. Investeringsmedel finns avsatta under åren 2018 och Med anledning av detta framhåller fritidsnämnden att det i strukturplanen för Kristinebergsområdet bör beaktas och planeras för en mer djupgående infrastruktur utifrån den tilltänkta idrottsplatsen och rekreationsområdet gällande vägar, parkeringar, motionsspår m.m. I anslutning till gång- och cykelvägar i ytterområdet bör möjliggöras parallella ridvägar. Mötesplats för barn och ungdomar bör även beaktas inom området. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade att sända ut strukturplan för södra Vallentuna för samråd. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 april Strukturplanen finns att ladda ner från Vallentuna kommuns hemsida, Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Strukturplan för södra Vallentuna - samråd 2. Strukturplan för södra Vallentuna 3. FNAU 30 Fullständiga handlingar finns att hämta på kommunens hemsida: Handlingarna finns även tillgängliga på Vallentuna bibliotek. För utskrivet ex vänligen kontakta nämndsekreteraren. Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (19) Fritidsnämnden Detaljplan för Åbygläntan (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att lämna Detaljplanen för Åbygläntan utan synpunkter. Ärendet i korthet Detaljplanen för Åbygläntan har gått ut på remissrunda och fritidsnämnden har inget att erinra. Därför lämnas den utan synpunkter. Handlingar 1. Programsamråd Detaljplan för Åbygläntan, remiss 2. Programsamråd Detaljplan för Åbygläntan, program 3. Detaljplan för Åbygläntan Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (19) Fritidsnämnden Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att delegera till fritidsnämndens arbetsutskott, att besluta i ärenden som på grund av kort remisstid eller innehåll, måste/kan besvaras utan nämndbeslut. Ändringen ska införas i fritidsnämndens delegationsordning. Ärendet i korthet I fritidsnämndens delegationsordning står att "Beslut om att ej besvara enkla ärenden, yttranden eller remissvar som är av mindre intresse för nämnden." kan tas av ordförande. Emellertid förekommer allt oftare ärenden där remisstiden är så kort att det inte finns möjlighet till ett ordinarie nämndsammanträde innan remisstidens slut. När dessa ärenden inte är av större vikt för fritidsnämndens verksamhet så skulle det vara lämpligt att arbetsutskottet kunde delegeras att svara för att inte behöva söka förlängd svarstid eller kalla till extra nämndsammanträde. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Reviderad delegationsordning Fritidsnämnden 2. FNAU 37 Expedieras till Akten Kommunal författningssamling

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (19) Fritidsnämnden Ansökan om hyresbefrielse för jubileumsfest, Vallentuna Volley (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden besluta r avslå Vallentuna Volleys ansökan om hyresbidrag för lokalhyra. Ärendet i korthet Vallentuna Volley har inkommit med skrivelse gällande ansökan om hyresbefrielse för lokalhyra till sitt 50-årsjubileum. Det finns ingen bestämmelse om att hyresbefrielse sker automatiskt vid den här typen av festlighet. Hyran för lokalen är kronor, vilket inkluderar förberedelsetid och iordningsställande efter festen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Ansökan om hyresbefrielse Vallentuna Volley 2. Ansökan Vallentuna Volley 3. FNAU 31 Expedieras till Akten Uthyrningsansvarig

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (19) Fritidsnämnden Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden. Ärendet i korthet Med anledning av organisationsförändringar som genomförts i kommunen under hösten 2011 samt ändringar i funktioner bland fritidsförvaltningens personal har flera revideringar gjorts i 2012 års översyn. Främst har ändringar gjorts gällande förvaringen av nämndadministrativa handlingar som sedan centraliseringen av nämndfunktionen, september 2011, förvaras i kommunledningskontorets dagarkiv istället för som tidigare på förvaltningen. Vissa revideringar gällande handlingar rörande bidrag till föreningar samt lotterier har även gjorts. I övrigt är det främst redaktionella ändringar som har gjorts i form av förtydliganden och ändringar av benämningar på funktioner. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden 2. Dokumenthanteringsplan förslag 3. FNAU 32 Expedieras till Akten Kommunarkivet

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (19) Fritidsnämnden Arkivorganisation för fritidsnämnden (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner fritidsförvaltningens förslag till arkivorganisation för fritidsnämnden enligt nedan; Arkivansvarig: Fritidschef Arkivhandläggare: Nämndsekreterare Arkivredogörare: Administration och service: Samordnare ekonomi och personal Uthyrningsassistent Fritidskonsulent Föreningsverksamhet: Trygghetsfrågor: Ungdomsenhet: Anläggning, upplåtelse och föreningar: Föreningssamordnare Samordnare trygghetsfrågor Chef ungdomsenheten Chef idrotts- och friluftsenheten Ärendet i korthet Med anledning av organisationsförändringar som genomförts både inom kommunen och på fritidsförvaltningen under 2011 måste fritidsnämndens arkivorganisation revideras. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Arkivorganisation för fritidsnämnden 2. FNAU 33 Expedieras till Akten Kommunarkivet

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (19) Fritidsnämnden Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag till föreningen Vallentuna Scoutkår, SSF. Ärendet i korthet Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för att i sin nya lokal iordningställa en kombinerad verkstad och hantverksrum. Det belopp som föreningen fått ut på sin försäkring efter att förra scoutstugan brann ned, täcker inte alla kostnader för iordningställande av den nya lokalen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för verkstad/ hantverksrum, tjskr 2. Ansökan bidrag för iordningställande av verkstad/ hantverksrum, skrivelse från Vallentuna Scoutkår (SSF), inkommen via Samhällsbyggnadsförvaltningen 3. FNAU 34 Expedieras till Vallentuna Scoutkår, SSF Akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (19) Fritidsnämnden Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar avslå Vallentuna United FC:s ansökan om bidrag för upprättande av så kallade hälsoprofiler av spelarna i föreningens fotbollslag. Ärendet i korthet Den nystartade föreningen Vallentuna United FC har inkommit med en ansökan om bidrag för upprättande av så kallade hälsoprofiler av spelarna i föreningens fotbollslag. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Vallentuna United FC, ansökan om bidrag för hälsoprofiler av spelare, tjskr 2. Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna United FC, FNAU 35 Expedieras till Vallentuna United FC Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (19) Fritidsnämnden Konstgräsplaner (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar begära investeringsmedel för två konstgräsplaner, på Vallentuna IP respektive Össeby IP. Om medel år 2013 inte beviljas för två planer ska anläggandet av en konstgräsplan på Össeby IP prioriteras. Ärendet i korthet Processen för att arbeta fram Vallentuna kommunplan har inletts, liksom arbetet med budget och investeringsbudget för samma period. Det är därför önskvärt att nämnden ser över sina investeringsbehov för kommande år. Nämnden görs därför uppmärksam på av idrottsföreningar m fl framförda önskemål om konstgräsplaner i kommunen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar Yrkanden Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att besluta begära investeringsmedel för två konstgräsplaner, på Vallentuna IP respektive Össeby IP. Om medel år 2013 inte beviljas för två planer ska anläggandet av en konstgräsplan på Össeby IP prioriteras. 1. Skrivelse från Brottby SK om konstgräsplan på Össeby IP 2. Skrivelse från Karbyskolans föräldraförening om konstgräsplan Össeby IP 3. Skrivelse från Brottby SK om konstgräsplan på Össseby IP, komplettering 4. Konstgräsplaner , tjskr 5. FNAU 36 Expedieras till Brottby SK Karbyskolans föräldraförening Karby IK MOIF GoIF Kåre VBK Fotboll VBK Damfotboll Frösunda SK Bällsta FF Peter Öhman, fritidsförvaltningen Ola Nilsson, fritidsförvaltningen Åsa Borglund, fritidsförvaltningen

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (19) Fritidsnämnden Utredning ridsportens framtid (FN ) Förslag till beslut Fritidsnämnden hemställer om kommunstyrelsens uppdrag att låta utreda ridsportens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Vallentuna Ridklubb och Vallentuna Ridskola AB inkom under hösten 2011 med en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen i Vallentuna kommun. I skrivelsen och efterföljande mailväxling avkrävs politikerna i Vallentuna besked om hur de ser på ridsportens framtid i kommunen. Ärendets tidigare behandling Fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. FNAU 24 Utredning framtida ridsport 2. Mail till KS Mail från ridskola och ridklubb , Utredning ridsportens framtid, tjskr 5. FNAU 24 Expedieras till akten Vallentuna Ridklubb Vallentuna Ridskola Täby Galopps Ponnyklubb Angarns Ryttare Söderby Ryttarförening

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (19) Fritidsnämnden Anmälningar Förslag till beslut Anmälningarna meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll Kommunfullmäktige KF 17 Avsägelser och fyllnadsval Kommunstyrelsen KS 14 Tidplan för kommunplan Fritidsnämndens arbetsutskott FNAU 20 MOIF möte med fritidsnämndens arbetsutskott FNAU 22 Prissättning av entréavgifter och öppettider Kvarnbadet FNAU 26 Inbjudan av föreningar till fritidsnämndens sammanträden Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Svenska Missionskyrkans Ungdom Verksamhetsberättelse 2011, SMU Kårsta 4H Verksamhetsberättelse 2011, Kårsta 4H Vallentuna Scoutkår, SSF Verksamhetsberättelse 2011, Vallentuna Scoutkår SSF Föreningen Angarns ryttare Vallentuna tyngdlyftningsklubb Verksamhetsberättelse 2011, Föreningen Angarns ryttare Verksamhetsberättelse 2011, Vallentuna tyngdlyftningsklubb

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (19) Fritidsnämnden Reumatikerföreningen Täby Vallentuna Danderyd Verksamhetsberättelse 2011, Reumatikerföreningen Täby, Vallentuna, Danderyd Korpen Vallentuna Verksamhetsberättelse 2011, Korpen Vallentuna Hörselskadades förening i Täby med omnejd Verksamhetsberättelse 2011, Hörselskadades förening i Täby med omnejd

20 Handlingar till fritidsnämndens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Utredning ungdomsverksamheten - FN Tellusprojektet 5 Verksamhetsuppföljning 2012 FN Strukturplan för södra Vallentuna FN Detaljplan för Åbygläntan FN Reviderad delegationsordning fritidsnämnden FN Ansökan om hyresbefrielse Vallentuna Volley FN Dokumenthanteringsplan för fritidsnämnden FN Arkivorganisation för fritidsnämnden FN Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag FN Vallentuna United FC, ansökan om bidrag FN Konstgräsplaner FN Utredning ridsportens framtid FN

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (13) Fritidsnämndens arbetsutskott Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. Ärendet i korthet Ola Brandell, tf fritidschef och Martin Persson, chef ungdomsenheten, informerar om Tellusprojektet. Projektets första etapp är genomförd och ska redovisas för styrgrupp och respektive nämnd. Ungdomsverksamheten genomför för närvarande en enkätundersökning bland delar av kommunens ungdomar. Syftet är att bland annat fånga upp ungdomarnas egna idéer och uppfattningar om en eventuell flytt av Novas verksamhet till Tellusbyggnaden. Frågan om i vilken nämnd beslutet om genomförandet av etapp 2 i projektet ska tas är oklar. Tf fritidschef kommer att ta med sig frågan till kommande handläggarmöte, 16 april, inför sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott. Handlingar 1. Slutrapport Tellus 2. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 VERSION DIARIENUMMER R A PPORT Tellusprojektet Anders Dahlgren

24 Tellusprojektet Innehåll Tellusprojektet... 1 Anders Dahlgren... 1 Tellusprojektet Sammanfattning Mål Verksamhet Nova - en nulägesbeskrivning Vallentuna gymnasium Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring Förslag till lösning Verksamhet om flytt till Tellus sker Risker med en flytt Ritning Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring till TELLUS 5.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar 5.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i en kreativ miljö 5.4 Vallentuna teater - en scen för professionell och bred verksamhet 6. Förslag till lösning Verksamhet om flytt till Tellus sker 6.2 Risker med en flytt 6.3 Vinster med en flytt 2

25 6.4 Ritning 6.5 Etapp 2 - fortsättning 3

26 1. Sammanfattning I denna rapport redovisas ett förslag på hur Novas ungdomsverksamhet skulle kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums lokaler. Förslaget i rapporten grundar sig på en budget på 4 mkr för 2013, samt 2 mkr för 2014 som äskas från fritidsnämnden. Årshyran för Nova är i nuläget tkr. Hyreskostnaden vid en flytt beräknas bli ca 700 tkr lägre per år. Dels på grund av lägre kvadratmeterhyra i Vallentuna gymnasium, dels på grund av att gymnasiet är med och delar på hyran. Till det tillkommer minskade kostnader för städning. De investeringskostnader som behöver bäras utifrån ett investeringsförslag på 4+2 mkr blir ca 180 tkr per år och efter 8 år är investeringskostnaden täckt. Genom de ekonomiska och samordnande vinster som görs, möjliggör Tellusprojektet ungdomsenheten att utveckla ungdomsarbetet i kommunen. Öppen verksamhet i Bällstaberg och ytterligare en strategiskt vald plats kan göras med den ekonomi och tid som frigörs, via enklare drift och underhåll. Eventuellt politiskt beslut att flytta ungdomsverksamheten från Nova till Vallentuna gymnasiums lokaler bör tas i februari 2012, eftersom Novas hyreskontrakt måste sägas upp senast i augusti samma år. Om beslut tas kan Novas ungdomsverksamhet flyttas in i nya lokaler Inledning 2.1 Bakgrund Tre av varandra oberoende uppdrag har lämnats från politiken som berör Vallentuna gymnasium, ungdomsverksamheten i kommunen och kommunens scener. Dessa är: 1. Fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda ungdomsverksamheten. 2. Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda kommunens scener. Nova nämns särskilt i uppdraget, ett förslag ska tas fram gällande hur det går att införliva Novas ungdomsverksamhet och aktiviteter i Vallentuna teaters lokaler efter att de restaurerats. 3. Kulturnämnden har fått i uppdrag att ta över huvudmannaskapet för Vallentuna teater från och med De tre uppdragen drivs var och en för sig, men de frågor som går ihop kring Tellusprojektet utreds i detta projekt för bästa samordning och effektivisering av kommunens lokaler och synergier för de berörda verksamheterna. 4

27 2.2 Syfte Syftet är att: Använda kommunens resurser effektivt. Få synergieffekter för flera av verksamheterna med ungdomsfokus. Öka samverkan mellan verksamheter externt och internt. Öka attraktionen för gymnasiet och Tellusbyggnaden. Göra denna sida av järnvägen mer attraktiv för kommuninvånarna. Berörda parter är fritidsnämnden, kulturnämnden, ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 2.3 Mål Målet är att utreda de delar av uppdragen från politiken ovan som berör Tellus och lämna förslag på utveckling, med resultat att nuvarande Novas ungdomsverksamhet ska beredas plats i Vallentuna gymnasium i den s.k Tellusbyggnaden. Projektet drivs i två etapper, etapp 1 redovisas för styrgrupp och politik före nästa steg. Etapp 1) förslag till lösning av scen- ungdoms- och cafeteriafrågor i Tellusbyggnaden. Etapp 2) verkställande av förslaget, om politiskt beslut fattats efter etapp 1. Verksamheten överlämnas därefter till ordinarie verksamheter. 3. Projektorganisation 3.1 Organisation Styrgrupp Roland Beijer Barn- och ungdomsförvaltningen Britt-Marie Lövquist Fritidsförvaltningen, projektbeställare Pernilla Järveroth Kulturförvaltningen Projektledare Anders Dahlgren Kulturförvaltningen Projektmedlemmar Martin Persson Fritidsförvaltningen Margareta Krantz Sewerin Kulturförvaltningen Helena Henrikson Vallentuna gymnasium Referensgrupp Eva Lod Barn- och ungdomsförvaltningen 5

28 Lars Lundkvist Göran Tannlund Fritidsförvaltningen TuFa 3.2 Projektgruppens arbete Tellusprojektet startades 14/ Under hösten har projektgruppen haft löpande möten, där man kommit fram till ett förslag till lösning på hur man skulle kunna flytta in Novas verksamhet i Tellusbyggnaden. Förslaget har tagits fram i samarbete med arkitekt Lars Lindstaf på Cedervalls arkitekter. Utgångspunkt för arbetet har varit de olika verksamheternas behov. Gruppen har åkt på studiebesök till andra lokaler med liknande verksamhet bl a Rosa huset i Mora, Satelliten i Sollentuna, Messingen i Väsby och Tumbascenen. Under ledning av arkitekt Lars Lindstaf har en Gå-tur genomförts, en arbetsmetod för insamling av fakta och synpunkter i olika projekt, där man gemensamt identifierar brister, och kommer fram med idéer och förslag till förbättringar av miljön i de lokaler som berörs av Tellusprojektet. Utifrån dessa premisser har tre skissversioner av lösning tagits fram, varav en version är framtagen till presentation. 4. Verksamhet 4.1 Nova - en nulägesbeskrivning Nova är ett allaktivitetshus på ca 1500 km2. Årshyran idag är tkr. I lokalerna arbetar ungdomsenhetens fältgrupp, fritidskonsulent, enhetschef samt 5 st fritidsledare. Verksamheten fokuserar på att arbeta socialt främjande och har öppet sju dagar i veckan. Här erbjuds möjligheter till att umgås, spela spel, samtala men även driva projekt och skapa ungdomsverksamhet i form av fester, konserter, skolbal etc. Årets största begivenhet är skolbalen för niondeklassarna. Då är Nova värd för en middagsbjudning med ca 350 st ungdomar, med efterföljande dans och underhållning. Utöver det arrangeras ett tiotal större evenemang årligen; skoldiscon, föreningsmässa, konserter och turneringar. Vidare står Nova värd för andra verksamheters evenemang i form av kulturvecka, kultur för alla, sex och samlevnadsdagar för gymnasiet etc. Fritid för funktionshindrade anordnar danser samt melodifestival för funktionshindrade. Utöver konsertområdet med plats för 650 st besökare finns även musikstudio, dj studio, replokaler, café, dansstudio samt kreativ verkstad. 4.2 Ungdomsverksamheten i Traversen Novas ungdomsverksamhet skulle vid en eventuell flytt kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums nuvarande café, Traversen. Omkringliggande ytor kan utnyttjas, såsom skolans replokal som delas upp i tre lokaler, Vallentuna 6

29 teater, gymnasiets övre entré med nybyggda kontorsutrymmen, grupprum samt kreativ verkstad. Man kan även samutnyttja idrottshallen Tellus och Föreningen Flex danslokal och gymnasiets bildsal. De behov som ungdomsenheten har även efter en flytt är: Separat kontorsutrymme för fältgruppen, samt ev. enhetschef. Caféverksamhet. Utrymme för biljardbord och ev. pingisbord. Film- och tv-spelsutrymme. Tillgång till Vallentuna teater för musikarrangemang, skolbal, handikappsdanser m.m. Utrymme att etablera replokal samt musikstudio. Kontorsutrymme för fritidsledare och ev. enhetschef. Förrådsutrymmen. Mötesrum. 4.3 Vallentuna gymnasium Tellusbyggnaden skulle kunna bli en samlingsplats även för gymnasieungdomar som gör sin utbildning på andra skolor. En attraktiv plats dit man kan gå för att träffas koncept med aktiviteter och liv, skola och fritidsaktiviteter som går in i varandra. Med tillgång till datorer kan man också förmedla flexibelt lärande i tid och rum, där lärandet inte blir bundet till skoldagen. En musiksal som fungerar för både undervisning och kvällsaktiviteter bör finnas, samt plats för elevföreningar och elevråd. Gymnasiet kan få tillgång till teatern för bl a Öppet hus, avslutningar, kulturevenemang, debatter och i viss mån skrivningar. Skolan har tidigare satt upp en musikal, som en gymnasiekurs under de individuella valen. Den genomfördes inte 2011, men det finns planer på att återuppta den verksamheten, eftersom den är viktig för skolandan och marknadsföringen av skolan. 4.4 Kulturenheten Kulturenheten planerar att lägga egna arrangemang riktade till barn/unga/vuxna i Vallentuna teater som ingår i den ordinarie programverksamheten. Allt från professionella konstnärer till glada amatörer, såväl lokala som externa aktörer. En stor samordningsvinst är samarbeten kring egna arrangemang i teatern gällande teknik, filmvisning, värdskap, bärhjälp, café, lås och larm och allmänna vaktmästarsysslor. I samband med arrangemang kan man tänka sig ett samarbete med gymnasiets restaurang. Det kan serveras fin mat och dryck på vuxenarrangemang på kvällar. Teaterpaket som inkluderar middag och teaterbiljett ger ett mervärde och lockar även vuxna till Tellusbyggnaden. 7

30 4.5 Kulturskolan I dag är det problem att få de ungdomar som är år att hänga i, i sin musikaliska utveckling, pga att mycket annat lockar samt att många försvinner till tex Täby enskilda gymnasium. Därför bör det ges utrymme för en fortsättning av Hjälmstaskolans kulturprofil som i dag finns i klass 7-9, vidare upp och in i Vallentuna gymnasium. På gymnasiets bibliotek kan man få läxläsningshjälp, man kan söka information på internet, som en hjälp för vissa elever som har svårt att öva på sitt instrument hemma. Samordningsvinster med Kulturskolan i Tellusbyggnaden: Förläggning av de kursverksamheter som redan finns på kvällstid och mot målgrupp ungdomar 13-ca 19 år, som tex teater, musikal, orkester, pop- rock, dans, sång. Workshops i teatersport eller andra ämnen som tilltalar målgruppen år. Ev. framtida media och filmanimationskurser som samordnas med gymnasiets lärare i dessa ämnen. Månadskonserter på kulturskolan som normalt ligger ca kl skulle få mer och bredare publik åldersmässigt. Ungdomar som redan nu arrangerar och vill arrangera egna konserter skulle kunna samordna detta med andra ungdomar och få en bredare publik. Ovan nämnda punkter skulle ge ett öppnare klimat, nya bekantskaper mellan olika ungdomsgrupper, intressegrupper och samverkan mellan dessa. 4.6 Vallentuna Teater Vallentuna teater kommer fungera som levande mötesplats för många olika verksamheter och kulturuttryck. Här ska ges plats för en professionell och bred verksamhet som innehåller musik, teater, dans, musikaler, konferenser, möten, filmvisningar. Vallentuna gymnasium kommer kunna lägga avslutningar, öppna hus och uppspel här. Ungdomsinriktade evenemang såsom rockkonserter, festivaler, danser etc kan planeras i samarbete med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet. Det kan även bli möjligt med digital filmvisning och direktsändningar av tex operaföreställningar från Metropolitan i New York, pedagogisk filmverksamhet för barn och ungdomar, skolbio samt digitala events (spel) för ungdomar. En tekniker är anställd på 100% från Cafeterian Cafeterian ska ha en tydlig fair-trade profil som är bra för gymnasiets ambition med global profil på några program. Den ska kunna fungera som både studieyta och som samlingsplats för eleverna och personalen. Här ska det ges möjlighet till filmvisning, författarbesök, utställningar och mindre konserter. 8

31 4.8 Restaurangen Gymnasiets restaurang ska kunna bedriva en verksamhet även på kvällstid i samband med arrangemang i Tellusbyggnaden där det kan serveras god mat och dryck och ett glas vin innan, efter och i pausen till arrangemang på teatern. 5. Lokaler 5.1 Entré - en trygg och ljus vandring Det behövs en attraktiv entré till Tellusbyggnaden som samordnas mellan Vallentuna teater, ungdomsenheten i Traversen samt idrottshallen Tellus. Det ska vara en attraktiv och informativ skyltning vid början av den långa gången utomhus samt på väggen av teatern. Hela framsidan till teatern/gymnasiet behöver ljusas upp för en trevligare och tryggare vandring i området. 5.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar Ungdomsenheten behöver lokaler som är snygga, attraktiva, praktiska och lockande för unga. Ombyggnationer behövs så att skalskydd säkrar en sen verksamhet. Möjligheter till klassiskt fritidsarbete behövs, dvs tillgång till tvspel, att bara hänga, spela biljard, se på film samt att driva projekt. Café, kreativ verkstad etc bör utformas utifrån ett ungdomsperspektiv. Det är viktigt med en häftig och kreativ miljö både utseendemässigt och utifrån ett lärandeperspektiv. Lokaliteterna måste uppfattas som ungdomliga. Trots dess multifunktion av att kunna serva andra intressenter måste lokalen upplevas som att den är för och av unga. Estetik och exempelvis musik och utsmyckning bör spegla målgruppen. Det ska finnas en enkel scen där man kan ha mindre konserter och uppträdanden. Lokalen kan ges en extranivå med byggnadsställningskonstruktion, med smal men möblerbar balkong som löper utmed väggarna i lokalen. Här kan man fika, och den kan användas till publikplatser men även som scen vid konserter, musikalframträdanden, luciatåg etc. Traversen ska kunna fungera som hängplats för ungdomar, men även en hängplats för föräldrar som väntar på sina ungdomar, med möjlighet att smita iväg på simning eller träningspass i badhuset under tiden, även med en yngre familjemedlem. Detta bidrar i stort till ett Tryggare Vallentuna. 5.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i kreativ miljö Snygga lokaler är en viktig del i att marknadsföra gymnasiet för att signalera 9

VALLENTUNA KOMMUN. 5Be. Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut. Anteckning.

VALLENTUNA KOMMUN. 5Be. Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut. Anteckning. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp roto kol I 2012-06-14 s (20) 5Be Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-03-17 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Kallade tjänstemän Jan-Åke Bredberg,

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2008-06-09

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2008-06-09 Fritidsnämnden 2008-06-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 9 juni 2008, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämndens ordinarie

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämnden 26 mars 2007 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 mars 2007, kl. 19.00 Jan-Åke Bredberg, fritidschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTA KOMM Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Vargmötet, 15.00-16.25 ande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Roland Beijer, utbildningschef,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 4 maj 2006, kl. 07.30-11.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-11-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-22 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 13.00 16.40 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C) 34-45, Raimo Vuojärvi (M), Gunnel

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer