KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005"

Transkript

1 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl Ingrid Ullman, kulturchef Anna Brynell, bibliotekarie Heidi Viman, kultursekreterare Linn Axelsson, förvaltningssekreterare Kl Biblioteken - en strategisk resurs för samhällsutveckling. Mats Törnquist. kommundirektör i Norrtälje med stor erfarenhet av biblioteksverksamhet. Föreläsning med diskussion Kulturnämnden sammanträder. Avslut med en lätt före julsupé. Var vänlig anmäl ev förhinder att deltaga i sammanträdet. Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Vallentuna den 29 november 2005 Lars-Bertil Ohlsson Ordförande Linn Axelsson Sekreterare 1. Justerande:... 1 (17)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Godkännande av dagordningen Program för detaljplan för bostäder vid Kulla, omfattande fastigheterna Kulla 1:1 och Lindholmen 2:1 och 3:1 i Vallentuna kommun - bilaga Detaljplan för Bällstaberg 3 omfattande del av fastigheten Bällsta 2:19 i Vallentuna kommun - bilaga Medieplan 2006 informationsärende Program och utställningar informationsärende Bidrag till kulturverksamhet bilaga Sammanträdesplan för kulturnämnden bilaga Bibliotekets öppettider bilaga Besluts- och behörighetsattestanter bilaga Studieförbundens verksamhet i Vallentuna - bilaga Besöksenkät informationsärende Utbyggnad Kulturhus/Bibliotek, översyn av programmet informationsärende Föreningsmöten Anmälningslista...17 Sid 2 (17)

3 2. Godkännande av dagordningen 3 (17)

4 3. Program för detaljplan för bostäder vid Kulla, omfattande fastigheterna Kulla 1:1 och Lindholmen 2:1 och 3:1 i Vallentuna kommun Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden yrkar att en arkeologisk utredning genomförs i området väster om Lindholmsvägen. Kulturförvaltningen har från samhällsbyggnadsförvaltningen fått programsamrådshandlingar avseende detaljplan för utbyggnad av ca 100 bostäder i gruppbyggda småhus och villor. Området är ej klassat som riksintresse eller upptaget i kommunens Kulturminnesvårdsprogram. Kulturförvaltningen Inom det föreslagna området finns en registrerad fast fornlämning, RAÄ 116. Området på den västra sidan av Lindholmsvägen kräver en arkeologisk utredning. Den stengrund som finns invid Lindholmsvägen bör bevaras och historiken utredas. Hänsyn bör tas till de element i landskapsbilden som vittnar om tidigare åkerbruk. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden yrkar att en arkeologisk utredning genomförs i området väster om Lindholmsvägen. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden, att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen. Program detaljplan för bostäder vid Kulla, omfattande fastigheterna Kulla 1:1 och Lindholmen 2:1 och 3:1 i Vallentuna kommun (17)

5 4. Detaljplan för Bällstaberg 3 omfattande del av fastigheten Bällsta 2:19 i Vallentuna kommun Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden lämnar planen utan erinran. Kulturnämnden har fått samrådsförslag för detaljplan från samhällsbyggnadsnämnden. Området är beläget öster om Bällstaberg 2 och Byle mosse, söder om Fågelsångens företagspark och Bällstabergsvägen, väster om Arningevägen samt norr om Nyborg och Gävsjövägen. Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av bostäder i småhus i grupp och flerbostadshus samt en förskola. Området redovisas i Översiktsplan Centralt i området planeras Svampskogsvägen gå som ansluts till Bällstabergsvägen i en cirkulationsplats. Arkeologisk utredning utfördes i september 2005 av RAÄ UV Mitt, inga spår av fornlämningskaraktär hittades. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden lämnar planen utan erinran. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Kulturnämnden beslöt vid samrådsremissen, 7 december , att lämna planen utan erinran. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detaljplan för Bällstaberg 3 omfattande del av fastigheten Bällsta 2:19 i Vallentuna kommun (17)

6 5. Medieplan 2006 informationsärende Dnr Kulturförvaltningen har under 2005 tagit fram underlag för en medieplan för Vallentuna bibliotek utifrån en systematisk analys av huvudbibliotekets mediebestånd och rörlighet. Syftet med medieplanen är att få bättre kunskap om hur mediebeståndet fördelas på olika avdelningar, typer av media och hur det utnyttjas av låntagarna. Planen är ett verktyg för att anpassa inköpen så att beståndet blir allsidigt och anpassat efter biblioteksbesökarnas efterfrågan. Bibliotekarie Anna Brynell redovisar medieplanen för 2006 med resultatet av analysen. Handlingar i ärendet - utdelas vid sammanträdet 1. Medieplan (17)

7 6. Program och utställningar informationsärende Dnr Kultursekreterare Heidi Viman redovisar kulturförvaltningens planering för program och utställningar (17)

8 7. Bidrag till kulturverksamhet 2006 Dnr Garantibidrag Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden beslutar: 1. Bevilja bidrag i form av garantibidrag att utbetalas mot redovisning av samliga kostnader och intäkter av programmen enligt sammanställning 1 nedan. 2. Bevilja projektbidrag enligt sammanställning 2 nedan. Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för kr. Sammanställning över bidragsansökningar och kulturförvaltningens förslag till beslut redovisas i bilaga. I sammanställningen redovisas också beviljat och hittills utbetalt bidrag till respektive förening Föreningar och studieförbund har för verksamhet 2006 ansökt om totalt kr i bidrag. Förening/studieförbund Vuxenprogram Konst i Roslagen/Vallentuna Konstförening Barn- och Studifeörbundet Bilda/Åbybergskyrkan Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan Vallentuna biodlareförening Vallentuna Dans- och Musikförening Össeby hembygdsförening ungdomsprogram Ministrålar och Solstrålar Studieförbundet Vuxenskolan Högsta garantibelopp kr 2 Övrigt kulturstöd Odlingsföreningen Väsby ek. för Till kulturnämndens sammanträde har Studiefrämjandet Södra Roslagen kompletterat sin ansökan om bidrag till Vallentunasjöns dag den 22 april. 8 (17)

9 Vidare har Vallentuna konstförening inkommit med ansökan om bidrag för verksamheten s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden, att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Bidrag till kulturverksamhet 2006 sammanställning över ansökningar med beslutsförslag Studiefrämjandet Södra Roslagen: Komplettering av ansökan. 3. Vallentuna konstförening - ansökan om bidrag. 9 (17)

10 8. Sammanträdesplan för kulturnämnden 2006 Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden fastställer nedanstående sammanträdesplan för Kommunfullmäktige har beslutat om sammanträdesdagar 2006 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Övriga nämnder och styrelser uppmanas att beakta kommunstyrelsens sammanträdestider vid sin egen planering så att ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får en snabbast möjlig hantering. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden fastställer nedanstående sammanträdesplan för Arbetsutskott Kulturnämnd torsdagar kl tisdagar kl januari 7 februari 23 februari 7 mars 23 mars 4 april 27 april 9 maj 1 juni 13 juni 17 augusti 29 augusti 14 september 26 september 12 oktober 24 oktober 30 november 12 december s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden, att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Sammanträdesplan för kulturnämnden Sammanträdesplan för KSAU, KS och KF (17)

11 9. Bibliotekets öppettider 2006 Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag till öppettider på biblioteken Kulturförvaltningens förslag till bibliotekens öppettider 2006 föreligger. I enlighet med förslaget förlängs sommartiden från nuvarande sex till sju veckor. Detta kompenseras med att öppettiden förlängs till på tisdagar under sommartid. I övrigt överensstämmer förslaget till öppethållande med de senaste årens öppethållande. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag till öppettider på biblioteken s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden, att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till öppettider på biblioteken (17)

12 10. Besluts- och behörighetsattestanter 2006 Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för år 2006 inom kulturnämndens ansvarsområde enligt kulturförvaltningens förslag. Kulturnämnden har att varje år fastställa vilka som har rätt att beslutsoch behörighetsattestera inom nämndens ansvarsområde. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för år 2006 inom kulturnämndens ansvarsområde enligt kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden, att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Besluts- och behörighetsattestanter (17)

13 11. Studieförbundens verksamhet i Vallentuna Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden godkänner redogörelsen för det fortsatta arbetet med att följa upp studieförbundens verksamhet och arbetssätt i Vallentuna. Kulturnämnden gav i verksamhetsplanen för kulturförvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av studieförbundens verksamhet och arbetssätt i Vallentuna. Kulturförvaltningens redogörelse för det fortsatta arbetet med att följa upp studieförbundens verksamhet föreligger i tjänsteskrivelse. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden godkänner redogörelsen för det fortsatta arbetet med att följa upp studieförbundens verksamhet och arbetssätt i Vallentuna. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 24 november föreslagit kulturnämnden, att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse (17)

14 12. Besöksenkät informationsärende Dnr Mellan den 15 och 22 november 2005 genomfördes för tredje gången en besöksenkät på huvudbiblioteket i Vallentuna. Tidigare enkäter genomfördes 2000 och Utgångspunkten för utformningen av enkäten var tidigare års frågeställningar. Enkäten delades ut av personer som inte har direkt anknytning till bibliotekets verksamhet och besvarades i år av 509 personer. Förvaltningssekreterare Linn Axelsson informerar om resultaten av besöksenkäten (17)

15 13. Utbyggnad Kulturhus/Bibliotek, översyn av programmet informationsärende Dnr Kommunfullmäktige har i KP givit samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med övriga berörda nämnder planera och bygga ut bibliotek och kulturlokaler samt göra en översyn av programskrivningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kulturförvaltningen tagit fram en projektbeskrivning över hur denna förstudie ska genomföras. En arbetgsgrupp har bildats med representanter för kulturförvaltningen, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledare: Sten Odenrick, TUFA. Berörda förvaltningar och verksamheter adjungeras vid behov t.ex. barn- och ungdomsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturskolan. Samråd ska även ske med föreningar vid ett planerat möte torsdag den 26 januari. Gruppens arbete ska vara avslutat till den 1 mars. Förankring i kulturnämnden: KN 6 december 2005 Information KN 7 februari Idémöte, diskussion KN 7 mars Beslut förstudie. 15 (17)

16 14. Föreningsmöten 2006 Dnr Kulturförvaltningen föreslår följande datum för föreningsmöten 2006: Torsdag 26 januari kl Onsdag 5 april kl 19 Samverkan kring översynen av programmet för utbyggnad av Kulturhus/Bibliotek. Föreningsmöte med tema Mångfald i kulturlivet. Onsdag 11 oktober kl 19 Föreningsmöte., Kulturnämnden inbjuder dessutom till ett Öppet möte i Ekskogens bygdegård prel måndag den 13 februari. 16 (17)

17 15. Anmälningslista Meddelas och lägges till handlingarna. 1. Protokoll Kommunfullmäktige 31 oktober Valärenden 57 Svar på motion (s) angående barnombudsman i Vallentuna kommun 59 Genomförda åtgärder för fritidspolitikers arbetssituation uppdrag från kommunfullmäktige 62 Sammanträdesplan 2006 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Budgetuppföljning, Vasaru 2:a tertialet 2005, alla nämnder Kommunstyrelsens arbetsutskott 149 Redovisning av lönekartläggning 2005 enligt lagen om jämställdhet och förslag till Handlingsplan för jämställda löner 2. Diverse skrivelser 2.1 Stockholms läns museum. Vikingatida högar och en senmedeltida källare vid Karby. Arkeologisk slutundersökning av RAÄ 220, Karby 3:2, Össeby-Garn socken, Vallentuna kommun. 2.2 Vallentuna Kultur och Bibliotek. Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen, oktober Kulturrådet. Debatt och nyheter från Kulturrådet 3/2005. Barn och Ungdom. 2.4 Begäran om entledigande gällande Heidi Ingebrigtsen (s). 17 (17)

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet Kulturförvaltningen, kl. 16.00-18.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M) Ordförande

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer