VALLENTUNA KOMMUN. 5Be. Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS ) Beslut. Anteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN. 5Be. Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS 2012.277) Beslut. Anteckning."

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp roto kol I s (20) 5Be Investeringsmedel till fritidsnämnden för utveckling av Tellus-projektet (KS ) Beslut Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Anteckning Bordläggning av ärendet till rr.zo då ärendet togs upp igen för vidare diskussion' Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen har gjort en utredning som visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och fl ta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de ffller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gjrnnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Investeringen finns med i förslag till Kommunplan Yrkanden örjan Lid (M) yrkar bordläggning av ärendet till rr.zo då ärendet tas upp igen för vidare diskussion' örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Propositionsordn ng Ordfórande örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget bordläggningsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed' Ordförande Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. FN g Sg 2ot2-o1-24, Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet 2. Utveckling av Tellusprojektet, Tjänsteskrivelse från fritidsfórvaltningen 3. SlutrapportTellusprojektet 4. Utveckling av Tellusprojektet. Expedieras till Akten Handläggare Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utveckling av Tellusprojektet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om investeringsmedel om 6 miljoner kronor till Tellusprojektet. Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen har gjort en utredning som visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Investeringen finns med i förslag till Kommunplan Bakgrund På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommunens framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener. Handlingar 1. Utveckling av Tellusprojektet Roland Beijer utbildningschef Patric Andersson Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akten Handläggare

4 VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnämnden Sa m ma nträdesp rotoko I I 20t (3) 5s3 Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN 20tt.020) Beslut Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningens förslag att gå vidare med Tellus-projektet. Om kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med Tellus-projektet äskar fritidsnämnden 6 miljoner kronor i investeringsunderlag och kapitalkostnader från kommunstyrelsen. Punkten förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener. Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och fl ta verksamheten till Vallentuna rymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de ffller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som glmnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitatir,t ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen. För att möjliggöra en utveching av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor. Yrkanden Roger Gadde (M): Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningens förslag att gå vidare med Tellusprojektet. Om kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med Tellus-projektet äskar fritidsnämnden 6 miljoner kronor i investeringsunderlag samt kapitalkostnader från kommunstyrelsen. Åke Uddén (C): Punkten förklaras omedelbart justerad. Propositionsordning Ordfrirande ställer först arbetsutskottets förslag mot Roger Gaddes förslag och finner att fritidsnämnden bifaller Roger Gaddes förslag. Därefter ställer ordförande det egna tilläggsförslaget mot avslag och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ärendets tidigare behandling FNAU zotz-o4-o1}29 FN zorz-o4-r9 ç gt Justerandes / l/rt sr9n srgn Utdragsbestyrkande

5 VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnämnden Sa m ma nträdesp roto kol I 20L2-O (3) FNAU zorz-o5-ro $ 4r Handlingar 1. Utveckling avtellusprojektet Expedieras till Akt Kommunstyrelsen Justerandes sign sr9n Utdragsbestyrkande

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SYSTEM SID 1/2 FRITIDSNÄMND Tjänsteskrivelse Utveckling av Tellusprojektet Förslag till beslut Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och beslutar att gå vidare med projektet. Fritidsnämnden äskar 6 miljoner kronor i investeringsunderlag från KS. Ärendet i korthet På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener. Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen. För att möjliggöra en utveckling av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor. Handlingar 1. Utveckling av Tellusprojektet 2. Slutrapport Tellus FRITIDSFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 2/2 3. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten Mats Lennerthson Fritidschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen

8 VERSION DIARIENUMMER R A PPORT Tellusprojektet Anders Dahlgren

9 Tellusprojektet Innehåll Tellusprojektet... 1 Anders Dahlgren... 1 Tellusprojektet Inledning Bakgrund Mål Verksamhet Nova - en nulägesbeskrivning Vallentuna gymnasium Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring Vallentuna teater - en scen för professionell och bred verksamhet Sammanfattning Verksamhet om flytt till Tellus sker Risker med en flytt Förslag till lösning Lokaler Entré - en trygg och ljus vandring till TELLUS 4.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar 4.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i en kreativ miljö 4.4 Vallentuna teater - en scen för professionell och bred verksamhet 2

10 5. Sammanfattning Verksamhet om flytt till Tellus sker 5.2 Risker med en flytt 5.3 Vinster med en flytt 5.4 Förslag till lösning 5.5 Etapp 2 - fortsättning 3

11 1. Inledning 1.1 Bakgrund Tre av varandra oberoende uppdrag har lämnats från politiken som berör Vallentuna gymnasium, ungdomsverksamheten i kommunen och kommunens scener. Dessa är: 1. Fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda ungdomsverksamheten. Uppdraget ska återkopplas till nämnd med nuläge och förslag till utveckling. 2. Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda kommunens scener och önskar återkoppling till politik med nuläge och förslag till utveckling. Nova nämns särskilt i uppdraget, ett förslag ska tas fram gällande hur det går att införliva Novas ungdomsverksamhet och aktiviteter i Vallentuna teaters lokaler efter att de restaurerats. 3. Kulturnämnden har fått i uppdrag att ta över huvudmannaskapet för Vallentuna teater från och med De tre uppdragen drivs var och en för sig, men de frågor som går ihop kring Tellusprojektet utreds i detta projekt för bästa samordning och effektivisering av kommunens lokaler och synergier för de berörda verksamheterna. 1.2 Syfte Syftet är att: Använda kommunens resurser effektivt. Få synergieffekter för flera av verksamheterna med ungdomsfokus. Öka samverkan mellan verksamheter externt och internt. Öka attraktionen för gymnasiet och Tellusbyggnaden. Göra denna sida av järnvägen mer attraktiv för kommuninvånarna. Berörda parter är fritidsnämnden, kulturnämnden, ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 1.3 Mål Målet är att utreda de delar av uppdragen från politiken ovan som berör Tellus och lämna förslag på utveckling, med resultat att nuvarande Novas ungdomsverksamhet ska beredas plats i den s.k Tellusbyggnaden i Vallentuna gymnasium. Projektet drivs i två etapper, etapp 1 redovisas för styrgrupp och politik före nästa steg. 4

12 Etapp 1) förslag till lösning av scen- ungdoms- och cafeteriafrågor i Tellusbyggnaden. Etapp 2) verkställande av förslaget, om politiskt beslut fattats efter etapp 1. Verksamheten överlämnas därefter till ordinarie verksamheter. 2. Projektorganisation 2.1 Organisation Styrgrupp Roland Beijer Barn- och ungdomsförvaltningen Britt-Marie Lövquist Fritidsförvaltningen, projektbeställare Pernilla Järveroth Kulturförvaltningen Projektledare Anders Dahlgren Kulturförvaltningen Projektmedlemmar Martin Persson Fritidsförvaltningen Margareta Krantz Sewerin Kulturförvaltningen Helena Henrikson Vallentuna gymnasium Referensgrupp Eva Lod Lars Lundkvist Göran Tannlund Barn- och ungdomsförvaltningen Fritidsförvaltningen TuFa 2.2 Projektgruppens arbete Tellusprojektet startades 14/ Under hösten har projektgruppen haft löpande möten, där man kommit fram till ett förslag till lösning på hur man skulle kunna flytta in Novas verksamhet i Tellusbyggnaden. Förslaget har tagits fram i samarbete med arkitekt Lars Lindstaf på Cedervalls arkitekter. Utgångspunkt för arbetet har varit de olika verksamheternas behov. Gruppen har åkt på studiebesök till andra lokaler med liknande verksamhet bl a Rosa huset i Mora, Satelliten i Sollentuna, Messingen i Väsby och Tumbascenen. Under ledning av arkitekt Lars Lindstaf har en Gå-tur genomförts, en arbetsmetod för insamling av fakta och synpunkter i olika projekt, där man gemensamt identifierar brister, och kommer fram med idéer och förslag till förbättringar av miljön i de lokaler som berörs av Tellusprojektet. Utifrån dessa premisser har tre skissversioner av lösning tagits fram, varav en version är framtagen till presentation. 5

13 3. Verksamhet 3.1 Nova - en nulägesbeskrivning Nova är ett allaktivitetshus på ca 1500 km2. Årshyran idag är tkr. I lokalerna arbetar ungdomsenhetens fältgrupp, fritidskonsulent, enhetschef samt 5 st fritidsledare. Verksamheten fokuserar på att arbeta socialt främjande och har öppet sju dagar i veckan. Här erbjuds möjligheter till att umgås, spela spel, samtala men även driva projekt och skapa ungdomsverksamhet i form av fester, konserter, skolbal etc. Årets största begivenhet är skolbalen för niondeklassarna. Då är Nova värd för en middagsbjudning med ca 350 st ungdomar, med efterföljande dans och underhållning. Utöver det anordnar verksamheten ett tiotal större evenemang årligen; skoldiscon, föreningsmässa, konserter och turneringar av allehanda slag. Vidare står Nova värd för andra verksamheters evenemang i form av kulturvecka, kultur för alla, föreläsningar, sex och samlevnadsdagar för gymnasiet etc. Fritid för funktionshindrade har även sin bas i huset, och via fritidskonsulenten anordnas danser samt melodifestival för funktionshindrade. I lokalerna inryms utöver konsertområdet som har tillstånd för 650 st besökare även musikstudio, dj studio, replokaler, café, dansstudio samt kreativ verkstad. 3.2 Ungdomsverksamheten i Traversen Novas ungdomsverksamhet skulle vid en eventuell flytt kunna förläggas i Vallentuna gymnasiums nuvarande café, Traversen. Omkringliggande ytor skulle kunna utnyttjas, såsom skolans replokal som delas upp i tre lokaler, Vallentuna teater, gymnasiets övre entré med nybyggda kontorsutrymmen, grupprum samt kreativ verkstad. Man skulle även kunna utnyttja idrottshallen Tellus och samutnyttja Föreningen Flex danslokal och gymnasiets bildsal. De behov som ungdomsenheten har även efter en flytt är: Separat kontorsutrymme för fältgruppen, samt ev. enhetschef. Caféverksamhet. Utrymme för biljardbord och ev. pingisbord. Film- och tv-spelsutrymme. Tillgång till Vallentuna teater för musikarrangemang, fester, skolbal, handikappsdanser m.m. Utrymme att etablera replokal samt musikstudio. Kontorsutrymme för fritidsledare och ev. enhetschef. Förrådsutrymmen. Mötesrum. 3.3 Vallentuna gymnasium Tellusbyggnaden skulle kunna bli en samlingsplats även för 6

14 gymnasieungdomar som gör sin utbildning på andra skolor. En attraktiv plats dit man kan gå för att träffas koncept med aktiviteter och liv, skola och fritidsaktiviteter som går in i varandra. Med tillgång till datorer kan man också förmedla flexibelt lärande i tid och rum, där lärandet inte blir bundet till skoldagen. En musiksal som fungerar för både undervisning och kvällsaktiviteter bör finnas. Det bör även finnas plats för elevföreningar och elevråd. Gymnasiet kan få tillgång till teatern för Öppet hus, upprop, avslutningar, information till eleverna, kulturevenemang, politiska debatter, FN rollspel och i viss mån skrivningar. Man har tidigare satt upp en musikal, som en gymnasiekurs under de individuella valen. Den genomfördes inte 2011, men det finns planer på att återuppta den verksamheten, eftersom den är en viktig del för skolandan och marknadsföringen av skolan. 3.4 Kulturenheten Kulturenheten planerar att lägga egna arrangemang riktade till barn/unga/vuxna i Vallentuna teater som ingår i den ordinarie programverksamheten. Allt från professionella konstnärer till glada amatörer, såväl lokala som externa aktörer. En stor samordningsvinst är samarbeten kring egna arrangemang i teatern gällande teknik, filmvisning, värdskap, bärhjälp, café, lås och larm och allmänna vaktmästarsysslor. I samband med dessa arrangemang kan man tänka sig ett samarbete med gymnasiets restaurang. Kan det serveras fin mat och dryck på vuxenarrangemang på kvällar? Ett glas vin i pausen? Att sälja teaterpaket som inkluderar trerättersmiddag och teaterbiljett ger ett mervärde och lockar även vuxna till tellusbyggnaden. 3.5 Kulturskolan I dag är det problem att få de ungdomar som är år att hänga i, i sin musikaliska utveckling, pga att mycket annat lockar samt att många försvinner till tex Täby enskilda gymnasium. Därför bör det ges utrymme för en fortsättning av Hjälmstaskolans kulturprofil som i dag finns i klass 7-9 vidare upp och in i Vallentuna gymnasium för de som inte söker Täby enskilda gymnasiums musik/natur-program eller Rytmus, och Fryshuset etc. På gymnasiets bibliotek kan man få läxläsningshjälp, man kan söka information på internet, som en hjälp för vissa elever som har svårt att öva på sitt instrument hemma. Samordningsvinster med Kulturskolan i Tellusbyggnaden: Förläggning av de kursverksamheter som redan finns på kvällstid och mot målgrupp ungdomar 13-ca 19 år, som tex teater, musikal, orkester, pop- rock, dans, elfiol, kör, sångensemble. Workshops i tex teatersport eller andra ämnen som tilltalar målgruppen år. 7

15 Ev. framtida media och filmanimationskurser, samordning med gymnasiets lärare i dessa ämnen. Månadskonserter på kulturskolan som normalt ligger ca kl skulle få mer publik och bredare publik åldersmässigt. Ungdomar som redan nu arrangerar och vill arrangera egna konserter skulle få en bredare publik och kunna samordna konserter med andra ungdomar. Ovan nämnda punkter skulle ge ett öppnare klimat, nya bekantskaper mellan olika ungdomsgrupper, intressegrupper och samverkan mellan dessa. 3.6 Vallentuna Teater Vallentuna teater kommer fungera som levande mötesplats för många olika verksamheter och kulturuttryck. Här ska ges plats för en professionell och bred verksamhet som innehåller musikprogram, teaterföreställningar, dansshower, musikaler, föredrag, konferenser, möten, filmvisningar. Vallentuna gymnasium kommer kunna lägga avslutningar, öppna hus, föredrag och uppspel på teatern. Ungdomsinriktade evenemang såsom rockkonserter, festivaler, dans etc kan planeras i samarbete med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet. Det kan även bli möjligt med digital filmvisning och digitala direktsändningar av tex operaföreställningar från Metropolitan i New York, pedagogisk filmverksamhet för barn och ungdomar samt skolbio samt digitala events (spel) för ungdomar. En tekniker är anställd på 100% från Teatern ska rustas upp med start i februari 2012 och beräknas öppna igen i januari Cafeterian Cafeterian ska ha en tydlig fair-trade profil som är bra för gymnasiets ambition med global profil på några program. Den ska kunna fungera som både studieyta och som samlingsplats för eleverna och personalen. Här ska det ges möjlighet till filmvisning, författarbesök, utställningar och mindre konserter. 3.8 Restaurangen Gymnasiets restaurang ska kunna bedriva en verksamhet även på kvällstid i samband med arrangemang i tellusbyggnaden där det kan serveras god mat och dryck och ett glas vin innan efter och i pausen till arrangemang på teatern. 4. Lokaler 4.1 Entré - en trygg och ljus vandring Det behövs en attraktiv entré till tellusbyggnaden som samordnas mellan Vallentuna teater, ungdomsenheten i Traversen samt idrottshallen Tellus. 8

16 Denna entré bör synas redan när man går av tåget vid Vallentuna hållplats. Det ska vara en attraktiv och informativ skyltning vid början av den långa gången utomhus samt på väggen av teatern. Befintliga växter och beläggningar ska ses över och fräschas upp. Nya sittplatser med tak ska göra skolans gård till en kreativ mötesplats för diskussioner och läxläsande för ungdomar på gymnasiet och besökare till ungdomsverksamheten, samt vuxna besökare till teatern och restaurangen. Hela framsidan till teatern/gymnasiet behöver ljusas upp för en trevligare och tryggare vandring i området. 4.2 Traversen - en mötesplats för ungdomar Ungdomsenheten behöver lokaler som är snygga, attraktiva, praktiska och lockande för unga. Ombyggnationer behövs så att skalskydd säkrar en sen verksamhet. Möjligheter till klassiskt fritidsarbete behövs, det vill säga tillgång till tv-spel, att bara hänga, spela biljard, se på film, aktivera sig samt att arbeta och driva projekt (planera skolbal, arrangera en rockkonsert med stöd av de vuxna) etc. Café, kreativ verkstad etc bör utformas utifrån ett ungdomsperspektiv. Det är viktigt med en häftig och kreativ miljö både utseendemässigt och utifrån ett lärandeperspektiv. Lokaliteterna måste uppfattas som ungdomliga. Trots dess multifunktion av att kunna serva andra intressenter måste lokalen upplevas som att den är för och av unga. Estetik och exempelvis musik, utsmyckning och kreativitet bör spegla målgruppen. Detta blir ett nytt inslag i skolmiljön, men det bör bara vara berikande. Det ska finnas en enkel scen där man kan ha mindre unplugged-konserter och uppträdanden som tex stand-up-comedy. Traversen kan ges en extranivå med byggnadsställningskonstruktion, med smal men möblerbar balkong som löper utmed väggarna i lokalen. Här kan man fika, och det kan användas till publikplatser, men även som scen vid konserter, musikalframträdanden, luciatåg etc. Traversen ska kunna fungera som hängplats för ungdomar som väntar på lektioner och behöver få i sig något från caféet. Men även en hängplats för föräldrar som väntar på sina ungdomar, med möjlighet att smita iväg på simning eller träningspass i badhuset under tiden, även med en yngre familjemedlem. Detta bidrar i stort till ett Tryggare Vallentuna. 4.3 Vallentuna gymnasium - en modern skola i kreativ miljö Snygga lokaler är en viktig del i att marknadsföra gymnasiet för att signalera att det är en modern skola. Det är bra med en kreativ miljö som inspirerar och sticker ut - annorlunda, starkt uttryck snarare än försiktig. Många andra gymnasieskolor har en ganska nedsliten miljö i stora lokaler. Det bör finnas avgränsning gentemot gymnasiets ytor, möjlighet till avstängning gentemot föreningarna (som tex styrketräningen, Flex danslokal). 9

17 4.4 Vallentuna teater - en scen för professionell och bred verksamhet Teaterns lokaler behöver upprustas och fräschas upp vad gäller såväl inventarier, stolar, målning av väggar, som teknisk utrustning, för att kunna uppfylla de behov som krävs för att kunna bedriva en professionell och bred verksamhet. Medel på 4 mkr finns avsatt för upprustning och investeringar. Renoveringen görs under Teaterlokalens konstruktion som en traditionell tittskåpsteater och kombinerad aula görs om och anpassas till att bli en bättre teater och evenemangsscen. Den ska få bättre komfort och erbjuda större produktionsmöjligheter för arrangör och producent. Scen och salong kommer få en bättre balans samtidigt som delar av salongsgolvet ska kunna inrymma verksamheter som dans/disco men även göra det möjligt för mindre teaterföreställningar att flytta fram på salongsgolvet och på så sätt ge närmare publik och scenkontakt. 5. Sammanfattning 5.1 Verksamhet om flytt till Tellus sker Ekonomi Årshyran för Nova är i nuläget tkr. Hyreskostnaden vid en flytt till Tellusbyggnaden antas bli lägre. Dels på grund av lägre kvadratmeterhyra i Vallentuna gymnasium, dels på grund av att gymnasiet är med och delar på hyran. Hyreskostnaden vid en flytt beräknas bli ca 700 tkr lägre per år. Till det tillkommer minskade kostnader för städning. Dessa resurser kan läggas på att förbättra verksamheten samt att förstärka personellt. De investeringskostnader som behöver bäras utifrån ett investeringsförslag på 4+2 mkr blir ca 180 tkr per år och efter 8 år är investeringskostnaden täckt och varje år blir en ren vinstaffär för kommunen. Förslaget i rapporten grundar sig på en budget på 4 mkr för 2013 samt 2 mkr för 2014 som äskas från fritidsnämnden. Samordning Genom att kulturenhet, gymnasieskola, ungdomsenhet samt till viss del kulturskola samlas i närliggande lokaler kan vaktmästeri, underhåll och städ samordnas resurseffektivare. Detta gör att utbudet ökar och nyttjandet av lokaler maximeras. För ungdomsenheten betyder det här mycket, då personal idag lägger mycket tid på att underhålla Nova. Detta på grund av att Nova är en externt hyrd lokal, och kommunens avtal är sådana att allt inre underhåll ligger på berörd enhet. Mycket av den tid som borde användas till ungdomar används idag till att byta lampor, dra sladdar, rigga ljus, ljud och underhålla väggar, förråd etc. 10

18 Till det kan läggas vinsten av att inte driva en arrangemangslokal men likväl ha tillgång till en. Genom att samla dyr teknik och teknisk kompetens i Vallentuna Teater kan kulturenheten serva skola, kulturskola och ungdomsenhet med ändamålsenliga lokaler. Olika grupper av ungdomar kan mötas kring ett gemensamt projekt tex musik, media, drama, musikal eller annat intresse. Detta kan generera samordning eller kanske volontärarbete mellan elever/ungdomar vid små eller stora evenemang som tex konserter, fritidsaktiviteter, dans- och teaterföreställningar. Den mer samlade verksamheten ökar kreativt tänkande och effektiva lösningar både vad gäller initiativ från ungdomar själva, men även för personal att tänka smartare och effektivt vad gäller tex arbetstid. Trygghet Genom att fältgrupp och fritidsledare utgår från Vallentunas största mötesplats för ungdomar på dagtid, får de sin arbetsplats där ungdomarna är. De kan bygga relationer som leder till ökad trygghet i skolan under dagtid, men som även bär över in på kvällsverksamheten i form av relationsbyggande kring ungdomsverksamheten. Genom den samordnande effekten av fler aktörer i samma byggnad ökar även vuxennärvaron på skolan, vilket i sig är trygghetsskapande. De olika utbuden som verksamheterna står för leder även till en ökad integration mellan olika ungdomsgrupper. En mer samlad men genomlyst struktur kring både byggnader och verksamheternas aktiviteter skapar en betydligt tryggare tillvaro både för ungdomar, föräldrar och personal inom kommunen. Detta förstärks med den omedelbara närheten till kommunikationer med tåg och buss. Attraktion Genom att samla kultur, fritid och idrott till samma lokaler ökas områdets attraktionskraft och även därmed områdets trygghet. Det kan ge gymnasiet en skjuts avseende attraktion och framtida rekrytering av studenter till skolan. Med förbättrade och billigare lokaler med mindre driftstid, men med tillgång till konsertarena ges utrymme för att skapa en attraktivare ungdomsverksamhet i nya, fräscha, billiga och mer ändamålsenliga lokaler. I tellusbyggnaden och med de samordningsvinster mellan verksamheter som går att göra, finns många möjligheter att attrahera en bredare grupp ungdomar än de som idag frekventerar Nova i den öppna verksamheten måndag till söndag. Genom att en mängd intressen möts kan det skapas möten mellan ungdomsgrupper som annars inte träffas, och det går att få en kreativ skjuts i det som idag är en mindre grupp ungdomar i en undangömd verksamhet. En verksamhet som slumrar mellan det att den blommar kring större arrangemang, fester eller tillställningar. Lokaler Lokalerna i sig är enligt det förslag som framtagits, mer än likvärdiga med nuvarande i Nova. 11

19 Mötesplats: Traversen är mindre och intimare och därför en mer ändamålsenlig mötesplats i det vardagliga. Vid en renovering även en fräschare och mer attraktiv mötesplats med bättre geografiskt läge. Replokaler: Flyttas till musiksalen på gymnasiet som byggs om. Samma tillgång till replokaler, studio och dj-studio är därmed säkrad. Konsertarena: Teatern fyller samma funktion som Novas lokaler, dock med 350 platser istället för 650 (stående) så den lokalen är mindre, om än tekniskt bättre utrustad. Det finns möjlighet till att anordna disco i teatern men även i Tellushallen Mötesrum/kontorsrum: Utrymme för fler arbetsplatser, i övrigt likvärdigt med nuvarande. Kreativ verkstad: Samordnas med kulturenheten i nya lokaler, gemensamt rum för film, skapande och dj-verksamhet etableras. Motsvarar Novas nuvarande, dock med bredare utbud än vad som kan erbjudas idag. Café: Motsvarar nuvarande med samma utrymme som dagens café. Dansstudio: Ersätts ej, kan ha viss tillgång till dansstudio bakom Traversen, dock efter överenskommelse med dansföreningen Flex som hyr studion. Förrådsutrymmen: Blir mindre, dock tillräckliga och här kan mycket samordningsvinster göras gällande vad som finns i förråden, tex kan samma portabla stolsystem användas för samtliga verksamheter istället för att alla köper sitt eget. Nya möjligheter vid en flytt Till det gamla tillkommer en liten scen i cafédelen/traversen vilket är en utveckling jämfört med idag. Vidare tillkommer en balkongdel som kan nyttjas till utställningar, mässor, föreställningar och mindre konserter. Idrott möjliggörs även i större utsträckning i och med närheten till Tellushallen som då stående kan bokas för ungdomsverksamhet ett par gånger i veckan. 5.2 Risker med en flytt Alla större förändringar fordrar ansträngning och bär på inneboende risker. De tre tydligast identifierbara riskerna är: Närheten till skolan: Det kan vara en risk att etablera ungdomsverksamhet i det som tidigare var, och i närhet av en skola. Vill ungdomar stanna kvar i skolan efter skoltid? Vi tror att det är ett överkomligt problem, lokalerna kommer ändras i så stor grad. Halva byggnaden blir en egen del med idrott, kultur och fritid, även om byggnaden fortsätter bort till den del där skolan har sin verksamhet. Kommer vi tappa ungdomar på grund av flytten?: Det troliga svaret är ja, vissa av de ungdomar som idag frekventerar Nova kommer att tappa intresset för den nya verksamheten. Vis av erfarenhet från andra kommuner vet vi dock att fler nya kommer att ersätta dessa. Och all forskning är enig; att bygga stort för ett fåtal är värt mindre, än att få med många. Kraften och 12

20 attraktionen i en verksamhet med skjuts och fart leder till att fler ungdomar lockas att delta. Genom att ge möjlighet för hela populationen att arbeta med kraften i den stora gruppen unga sugs fler med riskbeteende med i det arbetet. De som fortfarande står utanför och har behov av stöd, de ska få det från sociala myndigheter och andra aktörer med ett behandlande arbete i fokus. Slitage och gränsdragningsproblematiken: En potentiell risk ligger i användandet av gemensamma tillgångar samt inköp och underhåll av detsamma. Om tex tv:n i ungdomsverksamheten går sönder under dagtid när gymnasiet lånar den, vem köper in ny? Om replokaler slits fortare för att kulturskolan samutnyttjar dem, vem sköter underhåll? Den här sortens frågor kräver gränsdragningsöverenskommelser samt kontinuerlig samverkan mellan de berörda fyra enheterna och deras chefer. 5.3 Vinster med en flytt Genom de ekonomiska och samordnande vinster som görs, möjliggör Tellusprojektet ungdomsenheten att utveckla ungdomsarbetet i kommunen. Öppen verksamhet i Bällstaberg och ytterligare en strategiskt vald plats kan göras med den ekonomi som frigörs, och den tid som frigörs via enklare drift och underhåll. Med tanke på exploateringsplaner och inflyttning är möjligtvis Lindholmen en rimlig plats att öppna ytterligare ungdomsverksamhet. 5.4 Förslag till lösning Ritning bifogas med förslag till lösning vid en ev. flytt av ungdomsverksamheten i Nova till tellusbyggnaden av Lars Lindstaf, Cedervalls arkitekter. Se bilaga: Projekt Tellus - Vallentuna gymnasium, Etapp 2 - fortsättning Ett politiskt beslut krävs för att genomföra etapp 2. Då krävs också en ny projektbeställning från styrgruppen. Man bör då se till att ungdomar blir delaktiga i genomförandet, där ungdomar tillfrågas och där man tar tillvara på deras idéer och synpunkter. Man bör även använda sig av det resultat som kommer fram i LUPP-ungdomsenkäten i februari Ett ungdomsråd bör bildas, som ser över hur verksamheten samt lokalerna kan utformas i samråd med projektgrupp, fritidsledare och andra professionella yrkesgrupper. Om beslut tas under våren 2012 kan Novas ungdomsverksamhet tidigast flyttas in i Tellusbyggnaden

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand 11-06-23 Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona 2013 VISIONSRAPPORT Fördjupad konsekvensbeskrivning Arkitektförslag till utveckling av Pottholmen, White Arkitekter Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona Innehåll Karlskronaen stad som vågar? 3 Sammanfattning

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 1 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 Det förnyade Stadsbiblioteket ska spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13.

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13. Kultur- och fritidsnämnden Evelina Alsén, ordförande Sven Lundberg, sekreterare KALLELSE 1 (3) 2015-06-15 OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress Sammanträde Tid: 2015-06-17, kl 13:00

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats RAPPORT 1 av 24 2010-04-09 Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer