SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (34)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)"

Transkript

1 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl Ajournering och paus kl , och Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren m Anders Lindal m Pär-Erik Johansson m Elise Benjaminsson, kl , , och 180 exklusive beslutsdelen. m Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör för Elise Benjaminsson, s Pelle Pellby s Barbro Petersson s AnnSofi Tureson s Mary Österström m Birgitta Wichne m Michael von Braun m Jannicke Wichne m Magnus Lilliecrona s Ulf Svenson s Gunilla Karlson tjänstgör för Lisa Dahlberg s Bo Petersson s Thord Harrysson tjänstgör för Annette Malmberg, kl , s Annette Malmberg, kl , c Leif Sternfeldt c Eva-Karin Torhem Arnell c Leif Andersson tjänstgör för Ulla-Maj Persson c Mia Magné c Pontus Johansson c Stig Andreasson c Bengt Axbrink, kl , , och 180 exklusive beslutsdelen. Kl , c Erika Agnarsson, kl , 180 (exklusive beslutsdelen)-181 s Stellan Hammarberg s Gunn Ekdahl s Owe Eglinger s Laila Söderberg s fp fp kd kd kd mp s s s Jonny Karlsson tjänstgör för Gunnar Nilsson Rolf Hallberg Jan Karlsson Per-Olof Hermansson Håkan Bergeld Ulf Eriksson Kristina Hasselblad Sören Fägersten tjänstgör för Lile P Boschewska Rolf Wallerdal Monica Lundin

2 Sida 2 (34) s s s s mbp mbp mbp mbp mbp mbp v v s Eva Ryberg, kl , , och 180 exklusive beslutsdelen. Kl , Thord Harrysson tjänstgör för Eva Ryberg, kl , 180 Håkan Forsberg Monica Grangrund Henry Sandahl Maria Söderberg tjänstgör för Birgitta Andersson Ylva Söderqvist Bjarne Kling Ewa Winberg Lennart Svensson Emil Persson Eivor Hellman Max tjänstgör för Sara Ehrnlund Boss Kjell Hugoson Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare m, Kerstin Weimman-Lindén, kl , m, Olof Svensson m, Göte Nilsson c, Erika Agnarsson kd, Stig Nilsson s, Thord Harrysson s, Karin Ryberg, kl , s, Hanna G Svenson s, Claes-Håkan Martinsson, kl , mp, Tony Larsson mbp, Jan-Ola Gustafsson Revisorer m, Roger Fogelström s, Mai Andersson c, Gull-Britt Brunander fp, Åke Nyqvist s, Alf Andersson Fredrik Carlsson, sakkunnig revisor Tjänstemän Suzanna Slijepcevic, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Utses att justera Mia Magné (c) och Eivor Hellman-Max (v), ersättare Leif Andersson (c) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen den 21 december 2009 kl

3 Sida 3 (34) Underskrifter Sekreterare Suzanna Slijepcevic Ordförande Kjell Hugoson Justerande Mia Magné Eivor Hellman-Max ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift

4 Sida 4 (34) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 174 Meddelanden 175 Anmälan av nya motioner 176 Remiss av nya medborgarförslag 177 Ekonomisk rapport 178 Revisionsrapport om rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning 179 Införande av valfrihetssystem (LOV) 180 Antagande av den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 181 Svar på motion om laddstolpar för laddhybridbilar 182 Budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund 183 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 184 Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 185 Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag 186 Återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag 187 Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB Val av en ledamot och en ersättare till direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 189 Svar på fråga om socialchefens verksamhet vid sidan om heltidsanställning i Marks kommun 190 Svar på fråga om konsultavtalet mellan socialchef Magnus Hultin och Marks kommun 191 Interpellation om subventionerade bad på Kaskad 192 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mp) 193 Tillsynsansvar för receptfria läkemedel i Marks kommun 194 Avtackning av avgående förtroendevalda 195 Tack för året som gått 196

5 Sida 5 (34) 174 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs föredragningslistan: Interpellation om subventionerade bad på Kaskad, Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mp), Tillsynsansvar för receptfria läkemedel i Marks kommun Dagens sammanträde Ordföranden anmäler extraärenden om Interpellation om subventionerade bad på Kaskad Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mp) Tillsynsansvar för receptfria läkemedel i Marks kommun Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendena får tillföras ärendelistan och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendena får tillföras.

6 Sida 6 (34) 175 Meddelanden a) Dnr 2006/ Ny ersättare i kommunfullmäktige, Sylvide Persson (s), Kinnahult. b) Dnr Revisionsrapport om rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. c) Dnr Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands län valkretsindelning för Marks kommun.

7 Sida 7 (34) 176 Anmälan av nya motioner Ärendet Enligt 32 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Inkomna motioner under perioden : 1) Motion (dnr ) om ökad elevdemokrati på Marks högstadieskolor. Remitteras till barn- och ungdomsnämnden. 2) Motion (dnr ) om ökad elevdemokrati på Marks gymnasium. Remitteras till utbildningsnämnden.

8 Sida 8 (34) 177 Remiss av nya medborgarförslag Ärendet Enligt 5 kap. 25 kommunallagen kan kommunfullmäktige överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att när ett medborgarförslag inkommer måste kommunfullmäktige bestämma om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Under perioden den 25 november december 2009 har det inte inkommit några nya medborgarförslag.

9 Sida 9 (34) 178 Dnr Ekonomisk rapport s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén informerar om oktoberrapport 2009 och den aktuella prognosen för Resultatprognos (mnkr) Budgetresultat 6 Nämnder 26 Gemensam verksamhet -13 Skatteintäkter -29 Finansnetto -7 Prognosresultat -17

10 179 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (34) Revisionsrapport om rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Valda revisorn Roger Fogelström (m) presenterar revisionsrapporten från Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskning av rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Valda revisorer har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning (moms). Sammantaget för år 2008 har revisionen funnit att man inte medtagit ersättningsberättigade fakturor till ett väsentligt belopp. Ansvarig handläggare kommer nu att gå igenom redovisningen från år 2006 till och med år 2009 i syfte att ansöka om en retroaktiv ersättning. Revisorerna vill framföra följande med anledning av de noteringar som gjorts vid granskningen; Individ och familjeomsorgen måste förvissa sig om att alla ersättningsberättigade fakturor som i dagsläget automatkonteras (via ett särskilt försystem till ekonomisystemet) är korrekta då aktuella kontosaldon i ekonomisystemet i dagsläget utgör underlag för ansökan om särskild ersättning. Det är också väsentligt att det skapas rutiner som specificerar vilka fakturor som ingår i det belopp som automatkonteras. En sådan månadsvis specifikation måste kunna uppvisas vid en eventuell skatterevision. Individ och familjeomsorgen bör undersöka möjligheten att det på faktura från privata behandlingshem specificeras hur stor lokalkostnaden är vilket kan ge förutsättningar att använda en annan och mer förmånlig metod för att söka särskild ersättning. Individ och familjeomsorgen bör också undersöka om avdrag sker för ingående moms för fakturor ställda till kommunen och som bokförts som försörjningsstöd. Den som handlägger ansökan om särskild ersättning för berörda förvaltningar ska upprätta en retroaktiv ansökan om rättelse och ersättning för aktuell period (från år 2006 till och med år 2009) efter att det skett en slutlig kontroll av de områden som har uppmärksammats i granskningen. Synpunkter från kommunstyrelsen ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.

11 Sida 11 (34) 180 Dnr Införande av valfrihetssystem (LOV) s beslut Ärendet återremitteras med följande motivering; Marks kommun måste senast den 30 juni 2010 bestämma om LOV ska införas i kommunen. Utredningsarbetet avseende LOV bedrivs i två delar, dels en inledande studie som i stort ska möjliggöra ett ställningstagande till att införa LOV eller inte och det är den studien och det förslaget som kommunfullmäktige har att ta ställning till på dagens sammanträde, dels en fördjupad studie som därefter ska ge svar på hur LOV ska utformas och genomföras i Marks kommun. Det arbetet kommer att bedrivas i del två. För oss socialdemokrater är det framförallt två frågor som är särskilt viktiga inför ett definitivt ställningstagande till att införa LOV; 1) Kvalitetsfrågan, hur säkerställer socialnämnden kvaliteten i verksamheten för medborgarna (hemtjänstmottagarna) inom ramen för LOV och hur har system och rutiner för uppföljning och kontroll utformats, samt 2) Timprisets innehåll, utformning och nivå är en avgörande faktor, dels för företags möjligheter att bedriva verksamhet inom ramen för LOV, dels för kommunens kostnader. Vi yrkar på att socialnämnden lämnar sen mer utförlig information på dessa två frågor innan kommunfullmäktige tar ställning till ett införande av valfrihetssystemet. En återremiss som innebär att socialnämnden ges möjlighet att lämna denna information till kommunfullmäktige ger ett bättre beslutsunderlag. Ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut på nästa sammanträde den 23 februari Beredningen ska belysa den formella frågan om projektets uppdelning i två faser, en förstudiefas med beslut om genomförande, och en genomförandefas med slutligt införande av valfrihetssystemet. Beredningen ska göras av kommunstyrelsen. Ärendet Socialnämnden har ansökt om och beviljats stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Socialförvaltningen har, på uppdrag av socialnämnden, utrett förutsättningarna vid ett införande av valfrihetssystem. Ärendets behandling har den 22 september 2009, 123, fått information i ärendet. Socialnämndens utredning daterad den 2 september 2009.

12 Sida 12 (34) Socialnämnden föreslår i beslut den 23 september 2009, 147, att ett valfrihetssystem enligt LOV införs i Marks kommun. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2009, med förslaget att Marks kommun inför ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), samt att valfrihetssystemet ska innefatta hemtjänst vad avser service och personlig omvårdnad, delegationer av sjukvårds- och rehabiliterande insatser och trygghetslarm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november, 205, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 156, och föreslår att Marks kommun inför ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), samt att valfrihetssystemet ska innefatta hemtjänst vad avser service och personlig omvårdnad, delegationer av sjukvårds- och rehabiliterande insatser och trygghetslarm. Ledamöternas förslag till beslut Emil Persson (v) föreslår avslag på införande av valfrihetssystem i Marks kommun. Pelle Pellby (s) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering; Marks kommun måste senast den 30 juni 2010 bestämma om LOV ska införas i kommunen. Utredningsarbetet avseende LOV bedrivs i två delar, dels en inledande studie som i stort ska möjliggöra ett ställningstagande till att införa LOV eller inte och det är den studien och det förslaget som kommunfullmäktige har att ta ställning till på dagens sammanträde, dels en fördjupad studie som därefter ska ge svar på hur LOV ska utformas och genomföras i Marks kommun. Det arbetet kommer att bedrivas i del två. För oss socialdemokrater är det framförallt två frågor som är särskilt viktiga inför ett definitivt ställningstagande till att införa LOV; 1) Kvalitetsfrågan, hur säkerställer socialnämnden kvaliteten i verksamheten för medborgarna (hemtjänstmottagarna) inom ramen för LOV och hur har system och rutiner för uppföljning och kontroll utformats, samt 2) Timprisets innehåll, utformning och nivå är en avgörande faktor, dels för företags möjligheter att bedriva verksamhet inom ramen för LOV, dels för kommunens kostnader. Vi yrkar på att socialnämnden lämnar sen mer utförlig information på dessa två frågor innan kommunfullmäktige tar ställning till ett införande av valfrihetssystemet. En återremiss som innebär att socialnämnden ges möjlighet att lämna denna information till kommunfullmäktige ger ett bättre beslutsunderlag. Mia Magné (c), med instämmande av Per-Olof Hermansson (kd), Rolf Hallberg (fp), Margareta Löfgren (m), Henry Sandahl (mbp), Leif Sternfeldt (c) och Kristina Hasselblad (mp) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att Marks kommun inför ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),

13 Sida 13 (34) samt att valfrihetssystemet ska innefatta hemtjänst vad avser service och personlig omvårdnad, delegationer av sjukvårds- och rehabiliterande insatser och trygghetslarm. Per-Olof Hermansson (kd) och Margareta Löfgren (m) föreslår som tilläggsyrkande, i fall beslutet i kommunfullmäktige blir att ärendet återremitteras, följande omfattning på återremissen; 1) Ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut på nästa sammanträde den 23 februari ) Beredningen ska belysa den formella frågan om projektets uppdelning i två faser, en förstudiefas med beslut om genomförande, och en genomförandefas med slutligt införande av valfrihetssystemet. 3) Beredningen ska göras av kommunstyrelsen. Pelle Pellby (s) föreslår avslag avseende tilläggsyrkandet. Ajournering klockan Beslutsgång Ordföranden frågar först om ärendet ska avslås, avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Pelle Pellbys (s) förslag och med Pelle Pellbys motivering. Därefter frågar ordföranden om Per-Olof Hermanssons (kd) och Margareta Löfgrens (m) förslag om omfattningen av återremissen bifalls eller avslås och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

14 Sida 14 (34) 181 Dnr Antagande av den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå s beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning i form av en utbildningsdag som ska genomföras under första kvartalet Ärendet ska sedan föras till kommunfullmäktige för beslut på sammanträdet den 20 april Ärendet CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Organisationen har utarbetat en Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen antogs av CEMR:s generalförsamling vid möte i Innsbruck 12 maj Deklarationen har översatts till svenska av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser beslutade 2006 att skriva under deklarationen och uppmana alla kommuner, landsting och regioner att göra detsamma och arbeta för dess genomförande. Förbundskansliet ordnade i höstas ett möte för erfarenhetsutbyte mellan undertecknarna. Deltagarna framhöll att deklarationen är ett annorlunda men värdefullt styrdokument i det egna arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna och att förbundet har en viktig roll att samordna och driva frågorna framåt. Förbundet har avsatt utvecklingsmedel för att påskynda att kommunerna undertecknar deklarationen och arbetar för ett genomförande i praktiken. Utvecklingsmedel kan sökas för projekt som en eller flera kommuner avser att driva. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 200. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 157, och föreslår att CEMR:s Europeiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå antas.

15 Sida 15 (34) Ledamöternas förslag till beslut Mia Magné (c) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med önskemål om en mer tydlig genomgång av punkterna och en sammanställning över förväntningarna på politiker, förvaltning och personal, både rörande tid och resurser. Ajournering Pelle Pellby (s) föreslår, med instämmande av Mia Magné (c), att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning i form av en utbildningsdag som ska genomföras under första kvartalet Ärendet ska sedan föras till kommunfullmäktige för beslut på sammanträdet den 20 april Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Pelle Pellbys (s), med instämmande av Mia Magné (c), förslag och med Pelle Pellbys förslag på omfattning.

16 182 Dnr Svar på motion om laddstolpar för laddhybridbilar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (34) s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: Marks kommun följer den fortsatta utvecklingen och resultaten av de i utredningen Kunskapsunderlag angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider ER2009:20 föreslagna praktiska försöken. Motionen är därmed besvarad. Ärendet Ulf Svenson (s) och Rolf Wallerdal (s) föreslår i motion den 23 mars 2009 att kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och servicenämnden att pröva möjligheten till en utbyggnad av laddstationer i Marks kommun. Ärendets behandling har den 24 mars 2009, 32, remitterat motionen till teknik- och servicenämnden. Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 juli Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige, den 24 september 2009, 97. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2009 där det konstateras att det inte råder ett akut behov av laddstolpar. De elhybridfordon som nu förekommer på marknaden laddas bland annat vid inbromsning. De är tillgängliga för kommunens invånare även utan särskilda laddningsstationer. Laddhybrider eller rena elbilar kommer att medföra ett visst kompletterande laddningsbehov i form av laddstolpar även om laddning vanligen kan göras i hemmen eller på arbetsplatser. De som nu anläggs är delvis en försöksverksamhet för att testa tekniker och betalningssystem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 201. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 158; Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt teknik- och servicenämndens förslag: Marks kommun följer den fortsatta utvecklingen och resultaten av de i utredningen, Kunskapsunderlag angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider ER2009:20, föreslagna praktiska försöken. Motionen är därmed besvarad. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

17 183 Dnr Budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (34) s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: Marks kommun godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund. Ärendet Sjuhärads kommunalförbund, där bland annat Marks kommun är medlem, ska årligen bestämma en budget som innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under kommande treårsperiod. Kommunalförbundet har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för år 2010 och översänt förslaget för antagande i medlemskommunerna. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2009 där det framgår att direktionen vid sammanträde i september 2009 har analyserat budgetförutsättningarna inför Budgetförslaget har utarbetats med ett besparingsbeting på cirka 4 % jämfört med oförändrade kommunala avgifter och ersättningar. I budgetförslaget förutsätts vidare att sparbetinget avser år 2010 med återgång till grundförutsättningarna från år Budget och plan för baseras på en medlemsavgift på 65 kronor per invånare med en rabatt på 4 % (2,60 kronor per invånare) för år Marks kommuns bidrag till finansieringen av verksamheten 2010 delas upp i tre delar: Medlemsavgift kronor. Ersättning Navet kronor. Ersättning Medarbetarcentrum kronor. Summa kronor. Verksamhetsplan 2010 Kommunalförbundets insatsområden har en tyngdpunkt i tillväxt kopplad till forskning, utbildning, innovation och näringslivsutveckling i Sjuhärad. Bland övriga verksamheter kan följande nämnas: infrastruktur och transporter, kultur, miljö och energi och social välfärd/hälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 207.

18 Sida 18 (34) Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 160, och föreslår att Marks kommun godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

19 Sida 19 (34) 184 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Ärendet Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. Ärendets behandling Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2009 upprättat förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 203. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 159, och föreslår att redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

20 Sida 20 (34) 185 Dnr Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag s beslut Informationen noteras. Ärendet Enligt 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska nämnderna två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har avgjorts inom ett år från det att de väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december. Nämnderna har gjort förteckning över de medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år från det att de väcktes i kommunfullmäktige. Totalt är det sex medborgarförslag som inte har besvarats inom denna tid. Beslutsgång Ordföranden frågar om redovisningen kan noteras och finner att så sker.

21 Sida 21 (34) 186 Dnr Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag s beslut Informationen noteras. Ärendet Enligt 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag två gånger varje år informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har gjort förteckning över de medborgarförslag som respektive nämnd har fattat beslut i sedan maj Totalt rör det tio medborgarförslag inom denna tid. Beslutsgång Ordföranden frågar om redovisningen kan noteras och finner att så sker.

22 Sida 22 (34) 187 Återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag s beslut Informationen noteras. Ärendet Enligt 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska tidpunkt för återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag anges i kommunfullmäktiges beslut. Återrapporteringen sker vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni respektive december. Följande ärenden återrapporteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2009: 1. s beslut den 16 december 2008, 212, angående motionen (dnr 2008/ ) om miljöstipendium eller miljöpris som delas ut årligen till den privatperson, förening, företagare eller förvaltning i Mark som gjort särskilda insatser för miljön under året. Motionen bifölls och kommunstyrelsen fick i uppdrag att genom styrgruppen för Rådslag för hållbar utveckling pröva om utmärkelse för hållbarhetsarbete kan vara en del av arbetet med hållbar utveckling. Kommunledningskontoret återrapporterar att i planeringen av arbetet för Hållbar Framtid, som sker i styrgrupp tillsammans med Forma Framtiden, är avsikten att under 2010 dela ut ett miljöpris. Pris hållbar framtid - Ett nytt pris kommer att utdelas till en eller flera personer som gjort en viktig lokal insats för hållbar utveckling. Priset utdelas årligen till en eller flera personer i åldern upp till 25 år. Priset ska vara ett penningpris att användas för hållbara aktiviteter. Enkla kriterier ska tas fram. En jury ska tillsättas. 2. s beslut den 24 februari 2009, 19, angående motionen (dnr 2008/ ) om inrättande av ett miljöråd. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i samband med det hållbarhetsarbete som pågår skapa en samverkansgrupp. Denna ska ha sådan sammansättning att den kan arbeta med såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor. Kommunledningskontoret återrapporterar att ett miljöråd på det sätt som beskrivs i motionen inte har bildats, men under året har arbetet med Fairtrade City inletts och den styrgrupp som då bildats har en sammansättning som i hög grad överensstämmer med motionens beskrivning.

23 Sida 23 (34) 3. s beslut den 24 februari 2009, 18, och den 23 juni 2009, 114, angående motionen (dnr 2008/ ) om rådgivning och service till företagare inom miljöområdet. Enligt beslutet ska rådgivningen och servicen prövas under en period av tre år, till och med den 31 december 2011, och en utvärdering ska göras under Kommunledningskontoret återrapporterar att kommunfullmäktiges beslut ännu inte är verkställt. Förändringarna av de ekonomiska förutsättningarna har medfört att kommunstyrelsen i arbetet med anpassning till rådande situation och mål och resultatplan för 2010 omprövar såväl nyrekrytering som återbesättning av vakanta tjänster. s uppdrag är därför inte genomfört. 4. s beslut den 4 november 2008, 170, angående motionen (dnr 2008/ ) om policy och riktlinjer för vindkraft. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för vindkraft. Kommunledningskontoret har den 23 juni 2009, 144, återrapporterat att kommunfullmäktiges beslut ännu inte är verkställt. Kommunstyrelsen behandlade den 1 juni 2009, 85, riktlinjer för etablering av vindkraftverk i Marks kommun men ärendet remitterades till plan- och byggnadsnämnden samt miljönämnden. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 december s beslut den 24 februari 2009, 20, angående motionen (dnr 2006/ ) om att förbättra villkoren för lokala företagare och småföretag vid offentlig upphandling. Motionen bifölls och intentionerna i motionärens förslag ska arbetas in i kommande upphandlingspolicy och därtill hörande riktlinjer. Kommunledningskontoret återrapporterar att ärendet om policy och riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 2009, 218, och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december s beslut den 26 maj 2009, 81, angående motionen (dnr ) om egen miljövänlig elproduktion för att tillgodose kommunens elförbrukning. Motionen bifölls och styrelsen för Spinnerskan i Mark AB ges i uppdrag att återkomma med förslag till ändring i Mark Kraftvärme AB:s bolagsordning och ägardirektiv. Kommunledningskontoret återrapporterar att tillägg och ändringar i Mark Kraftvärme AB:s ägardirektiv och bolagsordning beslutades av kommunfullmäktige den 22 september 2009, Motionen om trafikmiljön på Solgårdsvägen i Fritsla (dnr 2006/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att projektering påbörjas under Skyltning och vägmarkeringar genomförs lämpligast vid utbyggnad av gångbanan.

24 Sida 24 (34) 8. Motion om investeringar till ett utvecklat Skene centrum (dnr 2008/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att beslutet inte är verkställt. 9. Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun (dnr 2009/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att frågan om soppa ska erbjudas eller inte inom skola och förskola i Marks kommun hanteras inom ramen för fokusuppdrag Kvalitetsmåltider, vilket slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten Dokumentet kvalitetsmåltider godkänns av nämnden ( 113/09) och blir styrande för kommunens måltidsförsörjning. fattar slutligt beslut om fokusuppdrag Kvalitetsmåltider. 10. Motion om laddstolpar för laddhybridbilar (dnr 2009/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att återrapportering kommer att ske i årsredovisning Motion om näridrottsplats i Marks kommun (ursprungligen i Backagårdsområdet i Kinna) Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar att med hänsyn till det ekonomiska läget för kulturoch fritidsnämnden får inte en näridrottsplats i Marks kommun plats inom nämndens budgetutrymme för närvarande. Nämndens beslut är att anläggande av näridrottsplats i Marks kommun hänskjuts till kultur- och fritidsnämndens kommande års arbete med mål- och resultatplan. 12. Motion om en större permanent scen i Stationsparken i Kinna. Kulturoch fritidsnämnden återrapporterar att en ny, permanent scen i Stationsparken i Kinna byggs inte, med hänsyn till att ekonomiska och personella resurser för närvarande saknas. Notering till protokollet Formerna för återrapporteringen av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag ska ses över och utvecklas till nästa tillfälle då återrapportering sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer