SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)"

Transkript

1 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl Ajournering och paus kl , och Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren m Anders Lindal m Pär-Erik Johansson m Elise Benjaminsson, kl , , och 180 exklusive beslutsdelen. m Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör för Elise Benjaminsson, s Pelle Pellby s Barbro Petersson s AnnSofi Tureson s Mary Österström m Birgitta Wichne m Michael von Braun m Jannicke Wichne m Magnus Lilliecrona s Ulf Svenson s Gunilla Karlson tjänstgör för Lisa Dahlberg s Bo Petersson s Thord Harrysson tjänstgör för Annette Malmberg, kl , s Annette Malmberg, kl , c Leif Sternfeldt c Eva-Karin Torhem Arnell c Leif Andersson tjänstgör för Ulla-Maj Persson c Mia Magné c Pontus Johansson c Stig Andreasson c Bengt Axbrink, kl , , och 180 exklusive beslutsdelen. Kl , c Erika Agnarsson, kl , 180 (exklusive beslutsdelen)-181 s Stellan Hammarberg s Gunn Ekdahl s Owe Eglinger s Laila Söderberg s fp fp kd kd kd mp s s s Jonny Karlsson tjänstgör för Gunnar Nilsson Rolf Hallberg Jan Karlsson Per-Olof Hermansson Håkan Bergeld Ulf Eriksson Kristina Hasselblad Sören Fägersten tjänstgör för Lile P Boschewska Rolf Wallerdal Monica Lundin

2 Sida 2 (34) s s s s mbp mbp mbp mbp mbp mbp v v s Eva Ryberg, kl , , och 180 exklusive beslutsdelen. Kl , Thord Harrysson tjänstgör för Eva Ryberg, kl , 180 Håkan Forsberg Monica Grangrund Henry Sandahl Maria Söderberg tjänstgör för Birgitta Andersson Ylva Söderqvist Bjarne Kling Ewa Winberg Lennart Svensson Emil Persson Eivor Hellman Max tjänstgör för Sara Ehrnlund Boss Kjell Hugoson Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare m, Kerstin Weimman-Lindén, kl , m, Olof Svensson m, Göte Nilsson c, Erika Agnarsson kd, Stig Nilsson s, Thord Harrysson s, Karin Ryberg, kl , s, Hanna G Svenson s, Claes-Håkan Martinsson, kl , mp, Tony Larsson mbp, Jan-Ola Gustafsson Revisorer m, Roger Fogelström s, Mai Andersson c, Gull-Britt Brunander fp, Åke Nyqvist s, Alf Andersson Fredrik Carlsson, sakkunnig revisor Tjänstemän Suzanna Slijepcevic, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Utses att justera Mia Magné (c) och Eivor Hellman-Max (v), ersättare Leif Andersson (c) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen den 21 december 2009 kl

3 Sida 3 (34) Underskrifter Sekreterare Suzanna Slijepcevic Ordförande Kjell Hugoson Justerande Mia Magné Eivor Hellman-Max ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift

4 Sida 4 (34) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 174 Meddelanden 175 Anmälan av nya motioner 176 Remiss av nya medborgarförslag 177 Ekonomisk rapport 178 Revisionsrapport om rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning 179 Införande av valfrihetssystem (LOV) 180 Antagande av den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 181 Svar på motion om laddstolpar för laddhybridbilar 182 Budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund 183 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 184 Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 185 Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag 186 Återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag 187 Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB Val av en ledamot och en ersättare till direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 189 Svar på fråga om socialchefens verksamhet vid sidan om heltidsanställning i Marks kommun 190 Svar på fråga om konsultavtalet mellan socialchef Magnus Hultin och Marks kommun 191 Interpellation om subventionerade bad på Kaskad 192 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mp) 193 Tillsynsansvar för receptfria läkemedel i Marks kommun 194 Avtackning av avgående förtroendevalda 195 Tack för året som gått 196

5 Sida 5 (34) 174 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs föredragningslistan: Interpellation om subventionerade bad på Kaskad, Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mp), Tillsynsansvar för receptfria läkemedel i Marks kommun Dagens sammanträde Ordföranden anmäler extraärenden om Interpellation om subventionerade bad på Kaskad Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mp) Tillsynsansvar för receptfria läkemedel i Marks kommun Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendena får tillföras ärendelistan och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendena får tillföras.

6 Sida 6 (34) 175 Meddelanden a) Dnr 2006/ Ny ersättare i kommunfullmäktige, Sylvide Persson (s), Kinnahult. b) Dnr Revisionsrapport om rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. c) Dnr Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands län valkretsindelning för Marks kommun.

7 Sida 7 (34) 176 Anmälan av nya motioner Ärendet Enligt 32 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Inkomna motioner under perioden : 1) Motion (dnr ) om ökad elevdemokrati på Marks högstadieskolor. Remitteras till barn- och ungdomsnämnden. 2) Motion (dnr ) om ökad elevdemokrati på Marks gymnasium. Remitteras till utbildningsnämnden.

8 Sida 8 (34) 177 Remiss av nya medborgarförslag Ärendet Enligt 5 kap. 25 kommunallagen kan kommunfullmäktige överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att när ett medborgarförslag inkommer måste kommunfullmäktige bestämma om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Under perioden den 25 november december 2009 har det inte inkommit några nya medborgarförslag.

9 Sida 9 (34) 178 Dnr Ekonomisk rapport s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén informerar om oktoberrapport 2009 och den aktuella prognosen för Resultatprognos (mnkr) Budgetresultat 6 Nämnder 26 Gemensam verksamhet -13 Skatteintäkter -29 Finansnetto -7 Prognosresultat -17

10 179 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (34) Revisionsrapport om rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Valda revisorn Roger Fogelström (m) presenterar revisionsrapporten från Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskning av rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Valda revisorer har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning (moms). Sammantaget för år 2008 har revisionen funnit att man inte medtagit ersättningsberättigade fakturor till ett väsentligt belopp. Ansvarig handläggare kommer nu att gå igenom redovisningen från år 2006 till och med år 2009 i syfte att ansöka om en retroaktiv ersättning. Revisorerna vill framföra följande med anledning av de noteringar som gjorts vid granskningen; Individ och familjeomsorgen måste förvissa sig om att alla ersättningsberättigade fakturor som i dagsläget automatkonteras (via ett särskilt försystem till ekonomisystemet) är korrekta då aktuella kontosaldon i ekonomisystemet i dagsläget utgör underlag för ansökan om särskild ersättning. Det är också väsentligt att det skapas rutiner som specificerar vilka fakturor som ingår i det belopp som automatkonteras. En sådan månadsvis specifikation måste kunna uppvisas vid en eventuell skatterevision. Individ och familjeomsorgen bör undersöka möjligheten att det på faktura från privata behandlingshem specificeras hur stor lokalkostnaden är vilket kan ge förutsättningar att använda en annan och mer förmånlig metod för att söka särskild ersättning. Individ och familjeomsorgen bör också undersöka om avdrag sker för ingående moms för fakturor ställda till kommunen och som bokförts som försörjningsstöd. Den som handlägger ansökan om särskild ersättning för berörda förvaltningar ska upprätta en retroaktiv ansökan om rättelse och ersättning för aktuell period (från år 2006 till och med år 2009) efter att det skett en slutlig kontroll av de områden som har uppmärksammats i granskningen. Synpunkter från kommunstyrelsen ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.

11 Sida 11 (34) 180 Dnr Införande av valfrihetssystem (LOV) s beslut Ärendet återremitteras med följande motivering; Marks kommun måste senast den 30 juni 2010 bestämma om LOV ska införas i kommunen. Utredningsarbetet avseende LOV bedrivs i två delar, dels en inledande studie som i stort ska möjliggöra ett ställningstagande till att införa LOV eller inte och det är den studien och det förslaget som kommunfullmäktige har att ta ställning till på dagens sammanträde, dels en fördjupad studie som därefter ska ge svar på hur LOV ska utformas och genomföras i Marks kommun. Det arbetet kommer att bedrivas i del två. För oss socialdemokrater är det framförallt två frågor som är särskilt viktiga inför ett definitivt ställningstagande till att införa LOV; 1) Kvalitetsfrågan, hur säkerställer socialnämnden kvaliteten i verksamheten för medborgarna (hemtjänstmottagarna) inom ramen för LOV och hur har system och rutiner för uppföljning och kontroll utformats, samt 2) Timprisets innehåll, utformning och nivå är en avgörande faktor, dels för företags möjligheter att bedriva verksamhet inom ramen för LOV, dels för kommunens kostnader. Vi yrkar på att socialnämnden lämnar sen mer utförlig information på dessa två frågor innan kommunfullmäktige tar ställning till ett införande av valfrihetssystemet. En återremiss som innebär att socialnämnden ges möjlighet att lämna denna information till kommunfullmäktige ger ett bättre beslutsunderlag. Ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut på nästa sammanträde den 23 februari Beredningen ska belysa den formella frågan om projektets uppdelning i två faser, en förstudiefas med beslut om genomförande, och en genomförandefas med slutligt införande av valfrihetssystemet. Beredningen ska göras av kommunstyrelsen. Ärendet Socialnämnden har ansökt om och beviljats stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Socialförvaltningen har, på uppdrag av socialnämnden, utrett förutsättningarna vid ett införande av valfrihetssystem. Ärendets behandling har den 22 september 2009, 123, fått information i ärendet. Socialnämndens utredning daterad den 2 september 2009.

12 Sida 12 (34) Socialnämnden föreslår i beslut den 23 september 2009, 147, att ett valfrihetssystem enligt LOV införs i Marks kommun. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2009, med förslaget att Marks kommun inför ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), samt att valfrihetssystemet ska innefatta hemtjänst vad avser service och personlig omvårdnad, delegationer av sjukvårds- och rehabiliterande insatser och trygghetslarm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november, 205, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 156, och föreslår att Marks kommun inför ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), samt att valfrihetssystemet ska innefatta hemtjänst vad avser service och personlig omvårdnad, delegationer av sjukvårds- och rehabiliterande insatser och trygghetslarm. Ledamöternas förslag till beslut Emil Persson (v) föreslår avslag på införande av valfrihetssystem i Marks kommun. Pelle Pellby (s) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering; Marks kommun måste senast den 30 juni 2010 bestämma om LOV ska införas i kommunen. Utredningsarbetet avseende LOV bedrivs i två delar, dels en inledande studie som i stort ska möjliggöra ett ställningstagande till att införa LOV eller inte och det är den studien och det förslaget som kommunfullmäktige har att ta ställning till på dagens sammanträde, dels en fördjupad studie som därefter ska ge svar på hur LOV ska utformas och genomföras i Marks kommun. Det arbetet kommer att bedrivas i del två. För oss socialdemokrater är det framförallt två frågor som är särskilt viktiga inför ett definitivt ställningstagande till att införa LOV; 1) Kvalitetsfrågan, hur säkerställer socialnämnden kvaliteten i verksamheten för medborgarna (hemtjänstmottagarna) inom ramen för LOV och hur har system och rutiner för uppföljning och kontroll utformats, samt 2) Timprisets innehåll, utformning och nivå är en avgörande faktor, dels för företags möjligheter att bedriva verksamhet inom ramen för LOV, dels för kommunens kostnader. Vi yrkar på att socialnämnden lämnar sen mer utförlig information på dessa två frågor innan kommunfullmäktige tar ställning till ett införande av valfrihetssystemet. En återremiss som innebär att socialnämnden ges möjlighet att lämna denna information till kommunfullmäktige ger ett bättre beslutsunderlag. Mia Magné (c), med instämmande av Per-Olof Hermansson (kd), Rolf Hallberg (fp), Margareta Löfgren (m), Henry Sandahl (mbp), Leif Sternfeldt (c) och Kristina Hasselblad (mp) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att Marks kommun inför ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),

13 Sida 13 (34) samt att valfrihetssystemet ska innefatta hemtjänst vad avser service och personlig omvårdnad, delegationer av sjukvårds- och rehabiliterande insatser och trygghetslarm. Per-Olof Hermansson (kd) och Margareta Löfgren (m) föreslår som tilläggsyrkande, i fall beslutet i kommunfullmäktige blir att ärendet återremitteras, följande omfattning på återremissen; 1) Ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut på nästa sammanträde den 23 februari ) Beredningen ska belysa den formella frågan om projektets uppdelning i två faser, en förstudiefas med beslut om genomförande, och en genomförandefas med slutligt införande av valfrihetssystemet. 3) Beredningen ska göras av kommunstyrelsen. Pelle Pellby (s) föreslår avslag avseende tilläggsyrkandet. Ajournering klockan Beslutsgång Ordföranden frågar först om ärendet ska avslås, avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Pelle Pellbys (s) förslag och med Pelle Pellbys motivering. Därefter frågar ordföranden om Per-Olof Hermanssons (kd) och Margareta Löfgrens (m) förslag om omfattningen av återremissen bifalls eller avslås och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

14 Sida 14 (34) 181 Dnr Antagande av den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå s beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning i form av en utbildningsdag som ska genomföras under första kvartalet Ärendet ska sedan föras till kommunfullmäktige för beslut på sammanträdet den 20 april Ärendet CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Organisationen har utarbetat en Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen antogs av CEMR:s generalförsamling vid möte i Innsbruck 12 maj Deklarationen har översatts till svenska av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser beslutade 2006 att skriva under deklarationen och uppmana alla kommuner, landsting och regioner att göra detsamma och arbeta för dess genomförande. Förbundskansliet ordnade i höstas ett möte för erfarenhetsutbyte mellan undertecknarna. Deltagarna framhöll att deklarationen är ett annorlunda men värdefullt styrdokument i det egna arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna och att förbundet har en viktig roll att samordna och driva frågorna framåt. Förbundet har avsatt utvecklingsmedel för att påskynda att kommunerna undertecknar deklarationen och arbetar för ett genomförande i praktiken. Utvecklingsmedel kan sökas för projekt som en eller flera kommuner avser att driva. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 200. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 157, och föreslår att CEMR:s Europeiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå antas.

15 Sida 15 (34) Ledamöternas förslag till beslut Mia Magné (c) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med önskemål om en mer tydlig genomgång av punkterna och en sammanställning över förväntningarna på politiker, förvaltning och personal, både rörande tid och resurser. Ajournering Pelle Pellby (s) föreslår, med instämmande av Mia Magné (c), att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning i form av en utbildningsdag som ska genomföras under första kvartalet Ärendet ska sedan föras till kommunfullmäktige för beslut på sammanträdet den 20 april Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Pelle Pellbys (s), med instämmande av Mia Magné (c), förslag och med Pelle Pellbys förslag på omfattning.

16 182 Dnr Svar på motion om laddstolpar för laddhybridbilar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (34) s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: Marks kommun följer den fortsatta utvecklingen och resultaten av de i utredningen Kunskapsunderlag angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider ER2009:20 föreslagna praktiska försöken. Motionen är därmed besvarad. Ärendet Ulf Svenson (s) och Rolf Wallerdal (s) föreslår i motion den 23 mars 2009 att kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och servicenämnden att pröva möjligheten till en utbyggnad av laddstationer i Marks kommun. Ärendets behandling har den 24 mars 2009, 32, remitterat motionen till teknik- och servicenämnden. Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 juli Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige, den 24 september 2009, 97. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2009 där det konstateras att det inte råder ett akut behov av laddstolpar. De elhybridfordon som nu förekommer på marknaden laddas bland annat vid inbromsning. De är tillgängliga för kommunens invånare även utan särskilda laddningsstationer. Laddhybrider eller rena elbilar kommer att medföra ett visst kompletterande laddningsbehov i form av laddstolpar även om laddning vanligen kan göras i hemmen eller på arbetsplatser. De som nu anläggs är delvis en försöksverksamhet för att testa tekniker och betalningssystem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 201. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 158; Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt teknik- och servicenämndens förslag: Marks kommun följer den fortsatta utvecklingen och resultaten av de i utredningen, Kunskapsunderlag angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider ER2009:20, föreslagna praktiska försöken. Motionen är därmed besvarad. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

17 183 Dnr Budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (34) s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: Marks kommun godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund. Ärendet Sjuhärads kommunalförbund, där bland annat Marks kommun är medlem, ska årligen bestämma en budget som innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under kommande treårsperiod. Kommunalförbundet har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för år 2010 och översänt förslaget för antagande i medlemskommunerna. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2009 där det framgår att direktionen vid sammanträde i september 2009 har analyserat budgetförutsättningarna inför Budgetförslaget har utarbetats med ett besparingsbeting på cirka 4 % jämfört med oförändrade kommunala avgifter och ersättningar. I budgetförslaget förutsätts vidare att sparbetinget avser år 2010 med återgång till grundförutsättningarna från år Budget och plan för baseras på en medlemsavgift på 65 kronor per invånare med en rabatt på 4 % (2,60 kronor per invånare) för år Marks kommuns bidrag till finansieringen av verksamheten 2010 delas upp i tre delar: Medlemsavgift kronor. Ersättning Navet kronor. Ersättning Medarbetarcentrum kronor. Summa kronor. Verksamhetsplan 2010 Kommunalförbundets insatsområden har en tyngdpunkt i tillväxt kopplad till forskning, utbildning, innovation och näringslivsutveckling i Sjuhärad. Bland övriga verksamheter kan följande nämnas: infrastruktur och transporter, kultur, miljö och energi och social välfärd/hälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 207.

18 Sida 18 (34) Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 160, och föreslår att Marks kommun godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2010 för Sjuhärads kommunalförbund. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

19 Sida 19 (34) 184 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Ärendet Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. Ärendets behandling Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2009 upprättat förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2009, 203. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2009, 159, och föreslår att redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

20 Sida 20 (34) 185 Dnr Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag s beslut Informationen noteras. Ärendet Enligt 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska nämnderna två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har avgjorts inom ett år från det att de väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december. Nämnderna har gjort förteckning över de medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år från det att de väcktes i kommunfullmäktige. Totalt är det sex medborgarförslag som inte har besvarats inom denna tid. Beslutsgång Ordföranden frågar om redovisningen kan noteras och finner att så sker.

21 Sida 21 (34) 186 Dnr Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag s beslut Informationen noteras. Ärendet Enligt 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag två gånger varje år informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har gjort förteckning över de medborgarförslag som respektive nämnd har fattat beslut i sedan maj Totalt rör det tio medborgarförslag inom denna tid. Beslutsgång Ordföranden frågar om redovisningen kan noteras och finner att så sker.

22 Sida 22 (34) 187 Återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag s beslut Informationen noteras. Ärendet Enligt 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska tidpunkt för återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag anges i kommunfullmäktiges beslut. Återrapporteringen sker vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni respektive december. Följande ärenden återrapporteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2009: 1. s beslut den 16 december 2008, 212, angående motionen (dnr 2008/ ) om miljöstipendium eller miljöpris som delas ut årligen till den privatperson, förening, företagare eller förvaltning i Mark som gjort särskilda insatser för miljön under året. Motionen bifölls och kommunstyrelsen fick i uppdrag att genom styrgruppen för Rådslag för hållbar utveckling pröva om utmärkelse för hållbarhetsarbete kan vara en del av arbetet med hållbar utveckling. Kommunledningskontoret återrapporterar att i planeringen av arbetet för Hållbar Framtid, som sker i styrgrupp tillsammans med Forma Framtiden, är avsikten att under 2010 dela ut ett miljöpris. Pris hållbar framtid - Ett nytt pris kommer att utdelas till en eller flera personer som gjort en viktig lokal insats för hållbar utveckling. Priset utdelas årligen till en eller flera personer i åldern upp till 25 år. Priset ska vara ett penningpris att användas för hållbara aktiviteter. Enkla kriterier ska tas fram. En jury ska tillsättas. 2. s beslut den 24 februari 2009, 19, angående motionen (dnr 2008/ ) om inrättande av ett miljöråd. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i samband med det hållbarhetsarbete som pågår skapa en samverkansgrupp. Denna ska ha sådan sammansättning att den kan arbeta med såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor. Kommunledningskontoret återrapporterar att ett miljöråd på det sätt som beskrivs i motionen inte har bildats, men under året har arbetet med Fairtrade City inletts och den styrgrupp som då bildats har en sammansättning som i hög grad överensstämmer med motionens beskrivning.

23 Sida 23 (34) 3. s beslut den 24 februari 2009, 18, och den 23 juni 2009, 114, angående motionen (dnr 2008/ ) om rådgivning och service till företagare inom miljöområdet. Enligt beslutet ska rådgivningen och servicen prövas under en period av tre år, till och med den 31 december 2011, och en utvärdering ska göras under Kommunledningskontoret återrapporterar att kommunfullmäktiges beslut ännu inte är verkställt. Förändringarna av de ekonomiska förutsättningarna har medfört att kommunstyrelsen i arbetet med anpassning till rådande situation och mål och resultatplan för 2010 omprövar såväl nyrekrytering som återbesättning av vakanta tjänster. s uppdrag är därför inte genomfört. 4. s beslut den 4 november 2008, 170, angående motionen (dnr 2008/ ) om policy och riktlinjer för vindkraft. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för vindkraft. Kommunledningskontoret har den 23 juni 2009, 144, återrapporterat att kommunfullmäktiges beslut ännu inte är verkställt. Kommunstyrelsen behandlade den 1 juni 2009, 85, riktlinjer för etablering av vindkraftverk i Marks kommun men ärendet remitterades till plan- och byggnadsnämnden samt miljönämnden. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 december s beslut den 24 februari 2009, 20, angående motionen (dnr 2006/ ) om att förbättra villkoren för lokala företagare och småföretag vid offentlig upphandling. Motionen bifölls och intentionerna i motionärens förslag ska arbetas in i kommande upphandlingspolicy och därtill hörande riktlinjer. Kommunledningskontoret återrapporterar att ärendet om policy och riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 2009, 218, och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december s beslut den 26 maj 2009, 81, angående motionen (dnr ) om egen miljövänlig elproduktion för att tillgodose kommunens elförbrukning. Motionen bifölls och styrelsen för Spinnerskan i Mark AB ges i uppdrag att återkomma med förslag till ändring i Mark Kraftvärme AB:s bolagsordning och ägardirektiv. Kommunledningskontoret återrapporterar att tillägg och ändringar i Mark Kraftvärme AB:s ägardirektiv och bolagsordning beslutades av kommunfullmäktige den 22 september 2009, Motionen om trafikmiljön på Solgårdsvägen i Fritsla (dnr 2006/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att projektering påbörjas under Skyltning och vägmarkeringar genomförs lämpligast vid utbyggnad av gångbanan.

24 Sida 24 (34) 8. Motion om investeringar till ett utvecklat Skene centrum (dnr 2008/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att beslutet inte är verkställt. 9. Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun (dnr 2009/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att frågan om soppa ska erbjudas eller inte inom skola och förskola i Marks kommun hanteras inom ramen för fokusuppdrag Kvalitetsmåltider, vilket slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten Dokumentet kvalitetsmåltider godkänns av nämnden ( 113/09) och blir styrande för kommunens måltidsförsörjning. fattar slutligt beslut om fokusuppdrag Kvalitetsmåltider. 10. Motion om laddstolpar för laddhybridbilar (dnr 2009/ ). Teknik- och serviceförvaltningen återrapporterar att återrapportering kommer att ske i årsredovisning Motion om näridrottsplats i Marks kommun (ursprungligen i Backagårdsområdet i Kinna) Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar att med hänsyn till det ekonomiska läget för kulturoch fritidsnämnden får inte en näridrottsplats i Marks kommun plats inom nämndens budgetutrymme för närvarande. Nämndens beslut är att anläggande av näridrottsplats i Marks kommun hänskjuts till kultur- och fritidsnämndens kommande års arbete med mål- och resultatplan. 12. Motion om en större permanent scen i Stationsparken i Kinna. Kulturoch fritidsnämnden återrapporterar att en ny, permanent scen i Stationsparken i Kinna byggs inte, med hänsyn till att ekonomiska och personella resurser för närvarande saknas. Notering till protokollet Formerna för återrapporteringen av verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag ska ses över och utvecklas till nästa tillfälle då återrapportering sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 20.45 paus klockan 18.40 19.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Kommunfullmäktige 2009-05-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Kommunfullmäktige 2009-05-26 Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, kl 18.00 20.55. Paus kl 19.20 19.50. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren m Anders Lindal m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (26) 2010-05-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (26) 2010-05-25 Sammanträdesdatum Sida 1 (26) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, klockan 18.00 21.00, paus klockan 19.10 19.35. Beslutande C Lennart Brunander V Karin Jageby M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Pelle Pellby S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.15 paus klockan 18.20-18.50 Beslutande M Margareta Lövgren 81-86, 88-96 M Jannicke Wichne tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Protokoll Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-16.00 Beslutande s Thord Harrysson s Eva Ryberg s Jens Kristian Holm Petersen s Hanna Svensson v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.30. Ajournering klockan 17.10-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M FP C FP MP KD

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16)

M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16) M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16) Tid Plats Beslutande Torsdag 19 februari 2015, kl. 13.15-18.30, ajournering 15.00-15.10. 17.00-17.05 Hyltenäsrummet, kommunhuset MBP Ylva Höglund 11-17, kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-10-01 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Tid Torsdag 1 oktober 2015, kl. 13.15 17.00, ajournering 14.50 15.15 Plats Svansjörummet Beslutande MBP Ylva Höglund FP Niklas Herneryd MP Lo Göthberg Larsson S Thord Harrysson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer