SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan , samt Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren (c) Leif Sternfeldt Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare (s) Helene Eriksson (s) Stellan Hammarberg (v) Eivor Hellman Max (fp) Rolf Hallberg Tjänstemän Bo Renman Karin Hydén Suzanna Slijepcevic Lena Ehrnlund Olof Larsson Inger Börjesson Martin Svenhed Övriga Anders Andersson kommunchef ekonomichef kommunsekreterare kvalitetsutvecklare ekonom HR-chef redovisningschef vice ordförande i Markhälsan AB Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Löfgren Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Slijepcevic Paragrafer Ordförande Pelle Pellby Justerande Margareta Löfgren

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (8) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Kinna Underskrift Marianne Carlsson

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (8) Innehållsförteckning Delårsrapport 2009 för kommunstyrelsen 174 Delårsrapport 2009 för Marks kommun information 175 Förvärv av kommunens ägarandel i Markhälsan AB 176

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (8) 174 Dnr Delårsrapport 2009 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet år 2009 godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Ärendet Delårsrapporten är en uppföljning av mål- och resultatplanen för årets första åtta månader (januari till och med augusti) men innehåller även prognoser för hela året. Rapporten består av delarna verksamhet, ekonomi och personal. Inom delen om verksamhet beskrivs bland annat (urval): Utveckling av styrsystemet En viktig del i Marks kommuns satsning på att utveckla styrsystemet är jämförelserna med andra kommuner och Mark ingår nu i ett par nationella jämförelsenätverk. GIS (Geografiskt informationssystem) Under året har GIS-arbetet fokuserat på att inleda ett strukturerat arbete kring informationshantering, ansvarsfrågor och teknisk plattform med företrädare från dagens mer GIS-intensiva förvaltningar. Nytt PA-system Driftstarten av nytt PA-system ägde rum i maj 2009 och systembytet följde den uppgjorda planen. Våren 2009 präglades av stora utbildningssatsningar för systemförvaltare, löneadministratörer, chefer/specialister och medarbetare. Uppskattningsvis har cirka anställda medverkat vid någon form av utbildning. Webb I december 2008 sjösattes en helt ny webbplats för Mark. Den nya webbplatsen är en av tre grundpelare för att utveckla Mark 24, de andra två är kommunens nya ärendehanteringssystem Public 360 och e- portalen. E-portalen ger möjlighet till säker identifiering och därmed möjlighet till fler tjänster på nätet. Under 2009 har uppbyggnad av webbplatsen fortsatt genom att allt mer information om kommunens verksamheter har lagts ut webben. Kommunens samtliga förvaltningar är delaktiga i arbetet med webbplatsen. Varje förvaltning är ansvarig för sin information medan kommunledningskontoret står för teknik, struktur och samordning samt stöd till förvaltningarnas webbredaktörer. Mark24 Uppbyggnaden av Mark 24 fortsätter, e-portalen för säker identifiering finns på plats och vid årsskiftet beräknas ett 60-tal tjänster vara tillgängliga via mark.se.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (8) Public 360 Ärendehanteringssystemet Public 360 är infört vid fem av kommunens förvaltningar. 90 användare har utbildats i både ärendehanteringssystem och den kommunala ärendehanteringsprocessen. Målsättningen är att flertalet av kommunens övriga myndigheter under hösten 2009 ska få systemet infört. Parallellt med införandet fokuseras på hur den kommunala sammanträdesprocessen kan rationaliseras med hjälp av systemstödet. Under de 8 första månaderna har Marks kommun tagit emot 15 studiebesök från kommuner och myndigheter som är intresserade av kommunens nya arbetssätt inom den kommunala nämndsadministrationen. Ett antal studiebesök är inbokade under hösten Marks kommuns reglementen Arbetet med revidering av kommunens nämndspecifika reglementen och framtagandet av det kommungemensamma reglementet har kommit en bra bit framåt. Ärendet är på remiss och målsättningen är att kommunfullmäktige kan fatta beslut före årsskiftet. Parallellt pågår ett större arbete med se över kommunens författningssamling med ambitionen att göra denna tillgänglig på kommunens hemsida mark.se. Inom delen om samhällsutveckling beskrivs bland annat (urval): Översiktlig planering Den fördjupade översiktsplanen för Kinna, Skene och Örby befinner sig i utställningsskede. Kommunstyrelsen godkände i maj 2009 förslaget för utställning och utställningstiden har förlängts till den 18 oktober. På grund av vakans och osäkerhet om återbesättning har arbetet försenats med drygt ett år. Under våren utarbetades förslag till riktlinjer för vindkraftsetablering. Det har lämnats på remiss till plan- och byggnadsnämnd och miljönämnd. Kollektivtrafik Det pågår en utredning som ska resultera i ett nytt aktieägaravtal för Västtrafik. Nuvarande avtal upphör den 31 december Slutrapport om olika ägarmodeller kommer att presenteras under hösten Näringslivsutveckling Kommunledningskontoret deltar i de månatliga företagsfrukostarna. Kommunens e-brev med information som berör näringslivet skickas ut i slutet av varje månad med undantag för juli månad. Brevet går till drygt 400 intressenter. Pandemiplanering Den nya influensan eller svininfluensa, som den i dagligt tal benämns, gjorde att riskerna för stora störningar i samhället blev uppenbara och kommunens pandemiplanering har aktiverats. Under maj månad informerades förvaltningarna om situationen och uppmanades att påbörja planeringen så att färdiga planer skulle finnas i september. Kommunledningskontoret har genomfört planering för den egna verksamheten och en kommunövergripande plan har fastlagts av fullmäktige.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (8) Inom delen om årsprognos kan utläsas att jämfört med budget prognostiseras ett överskott med 4,3 mnkr, 2,4 mnkr mer än aprilrapportens prognos. Detta är 3,0 mnkr mer än vad 1,5 % ger. Överskottet består till största delen av vakanta tjänster och innebär därför inte någon sänkt kostnadsnivå för verksamheten. Den lägre bemanningen och ökat tryck på grund av det pågående omställningsarbetet inom kommunen innebär ökad belastning på personalen och att planerade arbetsuppgifter inte kan genomföras till fullo. Sjukfrånvaron är 1,3 %. Den har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år då den var 1,6 %. Det bör noteras att april månad saknas i statistiken på grund av lönesystemsbytet. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Förslag till beslut Delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet 2009 godkänns. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (8) 175 Dnr Delårsrapport 2009 för Marks kommun information Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Ärendet Delårsrapport per 31 augusti 2009 med helårsprognos för 2009 för Marks kommun presenteras. Marks kommun följer upp mål- och resultatplanen i två tertialrapporter. Uppföljningarna innehåller prognoser över förväntat utfall för hela året. Den andra tertialrapporten utgör även ett delårsbokslut där även kommunens bolag ingår. En avstämning av den prognos som lämnas i delårsrapporten sker i oktoberrapporten. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén, kvalitetsutvecklare Lena Ehrnlund och ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (8) 176 Dnr Förvärv av kommunens ägarandel i Markhälsan AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Markföretagens Intresseförening, MFIF, får förvärva kommunens aktier i Markhälsan AB, till ett bokfört värde av 33 tkr. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Ärendet Markföretagens Intresseförening, MFIF, önskar snarast möjligt förvärva kommunens andel om 33 % i Markhälsan AB. Ställningstagandet görs på grundval att det bästa för Markhälsan AB är en stabil ägare som kan agera enkelt och snabbt i olika situationer. Syftet är att utveckla och förbättra verksamheten i Markhälsan AB med fokus på att leva upp till Markföretagens och kommunens önskemål och krav avseende modern företagshälsovård och friskvård. MFIF är beredda att förvärva kommunens aktier till det bokförda värdet. Dagens sammanträde Kommunchef Bo Renman och vice ordförande i Markhälsan Anders Andersson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (s) föreslår att Markföretagens Intresseförening, MFIF, får förvärva kommunens aktier i Markhälsan AB, till ett bokfört värde av 33 tkr. Förslaget antas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer