Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl Ajournering: kl Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C), v ordf Olof Röstin (M) tjänstgörande ersättare för Charlotte Wachtmeister (M) Torbjörn Ekelund (FP) Fredrik Löfqvist, kommunchef Paul Eklund, personalchef Jan Bengtsson, ekonomichef Karolina Larsson, nämndsekreterare b) Bo Gripsten, VD AB SvalövsLokaler 28-29, delar av Leif Wennerberg, turism- och näringslivschef 28, delar av 33-34

2 Sida 2/14 Utses att justera Justeringens tid och plats Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Torbjörn Ekelund (FP) , kommunförvaltningen Karolina Larsson b) Fredrik Löfqvist 37 c) Birgitta Jönsson Torbjörn Ekelund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens Kommunförvaltningen Karolina Larsson

3 Sida 3/14 28 Beslutad ärendelista 29 Utökning av ramborgen för AB SvalövsLokaler Budget 2014 för kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningskontoret Intern kontrollplan Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31 december Årets företagare Motion, Att utreda förutsättningarna för sommarlovsentreprenör Återrapportering Synpunkten Utfall medarbetarundersökning Information...14

4 Sida 4/14 Dnr: Utökning av ramborgen för AB SvalövsLokaler Kommunstyrelsens s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Befintlig ramborgen för AB SvalövsLokaler utökas från 370 miljoner kronor till 420 miljoner kronor. Ej deltagande i beslut Gunnar Bengtsson (S) och Birgitta Jönsson (S) deltar inte i beslutet. Ramborgen till AB SvalövsLokaler behöver höjas beroende på kommande nybyggnation av matsal, kök och idrottshall i Svalövs tätort. AB SvalövsLokaler och kommunförvaltningen föreslår att en höjning ska ske från 370 till 420 miljoner kronor. Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Skrivelse från AB SvalövLokaler, daterad Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): Befintlig ramborgen för AB SvalövsLokaler utökas från 370 miljoner kronor till 420 miljoner kronor. Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (JBN) AB SvalövsLokaler

5 Sida 5/14 Dnr: Budget 2014 för kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningskontoret Kommunstyrelsens s beslut 1. Uppdrag till kommunledningskontoret 2014 godkänns. Budgeten för kommunstyrelsens s verksamheter 2014 är inte färdig än, men uppdrag till kommunledningskontoret har sammanställts. Uppdragen omfattar verksamheterna: personalenhet, ekonomienhet, administrativ enhet, näringsliv- och turismenhet samt kommunledning. Uppdrag till kommunledningskontoret för internbudget 2014, daterad Torbjörn Ekelund (FP), Gunnar Bengtsson (S), Olof Röstin (M) och Birgitta Jönsson (S): Uppdrag till kommunledningskontoret 2014 godkänns. Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MAN, PAEK, PLWG, DLHN)

6 Sida 6/14 Dnr: Intern kontrollplan 2014 Kommunstyrelsens s beslut 1. I bilaga 2, punkten om IT-säkerhet, ändras kontrollmomentet till att omfatta politiker: Att personer som slutat sin anställning eller sitt förtroendeuppdrag inte har tillgång till användarkonto. Kommunstyrelsens s förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Förslag till plan för intern kontroll 2014, enligt specifikation i bilaga 1-7, antas. Kommunfullmäktige fastställde en ny policy för intern kontroll, som har legat till grund för det interna kontrollarbetet under I denna tydliggjordes bl.a. ansvarsbiten. En annan viktig förändring var krav på tydlig och transparent riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag för beslut om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande året. De internkontrollmoment som sen väljs är de som uppnår en bestämd risknivå. Kommunförvaltningen har sammanställt kontrollplaner för 2014 för kommunens verksamheter. Bilagor till plan för intern kontroll 2014, verksamheternas kontrollplaner Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Birgitta Jönsson (S), Gunnar Bengtsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): I bilaga 2, punkten om IT-säkerhet, ändras kontrollmomentet till att omfatta politiker: Att personer som slutat sin anställning eller sitt förtroendeuppdrag inte har tillgång till användarkonto. Birgitta Jönsson (S), Gunnar Bengtsson (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag för beslut i kommunstyrelsen: Förslag till plan för intern kontroll 2014, enligt specifikation i bilaga 1-7, antas. Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dem.

7 Sida 7/14 Kommunförvaltningen (JBN)

8 Sida 8/14 Dnr: Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31 december 2013 Kommunstyrelsens s förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Informationen noteras. Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. I kommunens bokslut för 2013 finns en bokförd intäkt från kapitalförvaltningen med 0,7 mnkr, vilket följer de redovisningsprinciper som gäller för verksamheten. Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Birgitta Jönsson (S), Gunnar Bengtsson (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag för beslut i kommunstyrelsen: Informationen noteras. Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (JBN)

9 Sida 9/14 Dnr: Årets företagare 2013 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Informationen noteras. Årets Företagare har sedan drygt 20 år delats ut på lokal och regional nivå. Årets Företagare i Sverige utses bland de 21 regionala vinnarna. I Svalövs kommun har priset till årets företagare delats ut sedan 1986 och delas i dag ut i samarbete med Företagarnas organisation, Färs och Frosta Sparbank och kommunen. Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller ett antal kriterier. Det framtagna förslaget till årets företagare och motiveringen presenteras på sammanträdet av näringslivs- och turismchef Leif Wennerberg. Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad Birgitta Jönsson (S), Gunnar Bengtsson (S), Olof Röstin (M), Lennart Pettersson (C) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag för beslut i kommunstyrelsen: Informationen noteras. Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (PLWG) Ajournering: kl

10 Sida 10/14 Dnr: Motion, Att utreda förutsättningarna för sommarlovsentreprenör Kommunstyrelsens s beslut 1. Kommunförvaltningens skrivelse antas som utskottets eget yttrande. Kommunstyrelsens s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Sommarlovsentreprenörer genomförs Motionen anses besvarad. Fredrik Jönsson (C) och Björn Nordström (C) har lämnat in en motion om att utreda förutsättningarna för sommarlovsentreprenörer. Motionärerna föreslår att Svalövs kommun kontaktar Kävlinge kommun för att förutsättningslöst se om detta är ett projekt som passar Svalövs kommun. Tanken med entreprenörskap som alternativ till traditionell sommarpraktik är positiv enligt förvaltningens skrivelse. Utifrån arbetsmarknadsläget och vikten av att rusta ungdomar för arbetsmarknaden föreslår förvaltningen att Näringsliv och Turism i samarbete med Arbetsmarknadsenheten möjliggör att genomföra ett försöksprojekt under sommaren En utvärdering genomförs under hösten 2014 om förutsättningarna för en framtida permanent lösning. Förutsättningar för finansiering av årets sommarlovsentreprenör möjliggörs av ett bidrag på kr från Stiftelsen Färs och Frosta Sparbank. Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad Remittering av motion, Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Fredrik Jönsson (C) och Björn Nordström (C), inkommen Gunnar Bengtsson (S), Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Kommunförvaltningens skrivelse antas som utskottets eget yttrande. Gunnar Bengtsson (S), Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Sommarlovsentreprenörer genomförs Motionen anses besvarad.

11 Sida 11/14 Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dem. Motionärerna Kommunförvaltningen (PLWG, FKLT)

12 Sida 12/14 Dnr: Återrapportering Synpunkten 2014 Kommunstyrelsens s beslut 1. Redovisningen av inkomna synpunkter kvartal för kommunstyrelsens noteras. Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens kvartal har tagits fram. Fem synpunkter har kommit in och samtliga har besvarats. Tjänsteskrivelse, daterad Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens kvartal Birgitta Jönsson (S): Redovisningen av inkomna synpunkter kvartal för kommunstyrelsens noteras. Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (KALN)

13 Sida 13/14 Dnr: Utfall medarbetarundersökning Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Personalchef Paul Eklund och kommunchef Fredrik Löfqvist redogör för resultatet av årets medarbetarundersökning och en handlingsplan utifrån resultaten i medarbetarundersökningen. - Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. -

14 Sida 14/14 Dnr: - 37 Information Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. a) Diskussion om kommunstyrelsens delegeringsordning avseende beslutspunkter om anställning och lönesättning. Diskussionen tas upp på nästa sammanträde igen. b) Ny företagshälsovård c) Utfall löneöversyn -

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer