Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl Ajournering , Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Ann Pettersson (M), tjg ersättare för Olof Röstin (M) Marie Irbladh (C), tjg ersättare för Torbjörn Ekelund (FP) Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Linda Lindberg (SD) Övriga deltagare Fredrik Löfqvist, kommunchef Johanna Olsson, vikarierande nämndsekreterare Jan Bengtsson, ekonomichef Kerstin Lingebrant, utbildningschef Stellan Ask, praktiksamordnare 57 Sven Holmberg, arbetshandledare 57

2 Sida 2/14 Utses att justera Justeringens tid och plats Teddy Nilsson Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande kl.10.00, Kommunförvaltningen Johanna Olsson Birgitta Jönsson Teddy Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens Kommunförvaltningen Margareta Persson

3 Sida 3/14 52 Innehållsförteckning 53 Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015 (brottsförebyggande arbete) Förmånsportal för anställda i Svalövs kommun, Flex-Pay Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun Handlingsplan för efterlevnad av CEMR:s jämställdhetsdeklaration Framtagande av lokal överenskommelse för att minska ungdomsarbetslösheten Bredbandsstrategi för Svalövs kommun Svalövsmodellen: modell för hållbar kompetens- och kvalitetsutveckling Information...14

4 Sida 4/14 Dnr: Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015 (brottsförebyggande arbete) Kommunstyrelsens s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015 gäller till och med Kommunfullmäktige fastställde överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för Överenskommelsen förlängdes till genom beslut i kommunfullmäktige Förslaget är att den ska förlängas ytterligare, till Utvärdering av överenskommelsen för 2014 pågår. Beslutsunderlag Överenskommelse med förlängd avtalstid, daterad Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD) och Marie Irbladhs (C) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015 gäller till och med Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Polisen i Svalöv Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)

5 Sida 5/14 Dnr: Förmånsportal för anställda i Svalövs kommun, Flex-Pay Kommunstyrelsens s förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förmånspolicyn fastställs med följande ändringar: Gastric bypass och IVF (fertilitetsbehandlingar) utgår. Svalövs kommun har fattat beslut om att införa förmånsportal då Skåne Nordväst samverkar kring begreppet Attraktiv arbetsgivare. Huvudsyftet med införandet av förmånsportalen var att bli en attraktiv arbetsgivare och har primärt varit ett medarbetarprojekt. Förmånsportalen är ett sätt att attrahera presumtiva medarbetare men även ett sätt att behålla medarbetare. Till förmånsportalen har Helsingborgs stad, Landskrona stad, Ängelholm samt Höganäs kopplat en förmånspolicy. Detta behöver även göras i Svalövs kommun. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad , rev Förslag till förmånspolicy Kommunstyrelsens s protokoll Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M), Marie Irbladhs (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Förmånspolicyn fastställs med följande ändringar: Gastric bypass och IVF (fertilitetsbehandlingar) utgår. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (PAEK, FKLT)

6 Sida 6/14 Dnr: Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun Kommunstyrelsens s beslut 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen. Välfärdsberedningen genomförde, på uppdrag av kommunfullmäktige, en dialog under om formerna för samverkan mellan den Idéburna sektorn och Svalövs kommun. Välfärdsberedningen levererade en slutrapport samt ett förslag till överenskommelse som redovisades Kommunfullmäktige beslöt att kommunstyrelsen skulle återkomma med förslag till organisering av arbetet. Förvaltningen redogör i sin förslagsskrivelse för hur arbetet framöver kan organiseras. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Ärendet återremitteras till förvaltningen. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (TAM)

7 Sida 7/14 Dnr: Handlingsplan för efterlevnad av CEMR:s jämställdhetsdeklaration Kommunstyrelsens s beslut 1. Förvaltningen uppdras att bilda en arbetsgrupp och återkomma till sammanträdet i december med ett förslag till lokal handlingsplan avseende jämställdhetsarbetet i Svalövs kommun. Reservation Teddy Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Svalövs kommun undertecknade genom beslut i kommunfullmäktige CEMR:s jämställdhetsdeklaration och anslöt sig till SKL:s arbete för att genomföra jämställdhetsintegrering. Till anslutningen ska kopplas en lokal handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Beslut från Sveriges kommuner och Landsting avseende CEMR:s deklaration Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M) och Marie Irbladh (C): Förvaltningen uppdras att bilda en arbetsgrupp och återkomma till sammanträdet i december med ett förslag till lokal handlingsplan avseende jämställdhetsarbetet i Svalövs kommun. Teddy Nilsson (SD): Avslag till förslaget. Beslutsgång Ordförande ställer sitt eget m.fl. förslag till beslut mot Teddy Nilssons (SD) yrkande och finner att utskottet beslutar enligt Birgitta Jönssons m.fl. förslag. Protokollsanteckning Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Vi Sverigedemokrater är mot all kvotering, förfördelning samt tvångsutjämningspolitik. Vi anser att uppdrag och befattningar ska tillsättas efter kompetens och inte utefter könstillhörighet.

8 Sida 8/14 Kommunförvaltningen (PAEK, JAON)

9 Sida 9/14 Dnr: Framtagande av lokal överenskommelse för att minska ungdomsarbetslösheten Kommunstyrelsens s beslut 1. Svalövs kommun avser att tillsammans med Landskrona stad teckna en lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen avseende arbetslösa unga. Reservation Teddy Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet, Delegationen för arbete till unga (Dua). Delegationen avser att fördela medel för 2015 för kommuner som har ingått eller avser att ingå lokala överenskommelser om samverkan med Arbetsförmedlingen avseende arbetslösa unga. En kommun kan ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen enskilt eller med tillsammans med andra kommuner. Enligt PM från Statens offentliga utredningar kommer varje kommun som senast lämnar in en avsiktsförklaring till Dua om att senast ingå en överenskommelse beviljas kr för arbetet med att utarbeta överenskommelsen. Socialchef Susanne Rosenström redogör i skrivelse, daterad , för möjligheter att arbeta fram en lokal överenskommelse tillsammans med Landskrona stad. Beslutsunderlag Skrivelse från socialchef Susanne Rosenström, daterad Underlag från dialogkonferens om samverkan Promemoria från Statens offentliga utredningar, Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C ) Marie Irbladh (C ) och Ann Pettersson (M): Svalövs kommun avser att tillsammans med Landskrona stad teckna en lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen avseende arbetslösa unga. Teddy Nilsson (SD): Avslag till förslaget.

10 Sida 10/14 Beslutsgång Ordförande ställer sitt eget m.fl. förslag till beslut mot Teddy Nilssons yrkande (SD) och finner att utskottet beslutar enligt Birgitta Jönssons m.fl. förslag. Protokollsanteckning Teddy Nilsson (SD): Vi anser att vi lokalt ska värna vår egen suveränitet och inte försvinna i skuggan av Landskrona. Kommunförvaltningen (SERM, FKLT, KET)

11 Sida 11/14 Dnr: Bredbandsstrategi för Svalövs kommun Kommunstyrelsens s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att inarbeta revidering från ordföranden. I samband med behandling av en motion fattade kommunstyrelsen följande beslut: Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som belyser behovet av att utarbeta en bredbandsstrategi för Svalövs kommun som organisation alternativt för Svalövs kommun som geografisk yta, samt belysa kostnaderna för dessa inriktningar. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun enligt förslag. Finansiering sker med 50 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. Skåne AB har i dialog med kommunstyrelsens presidium och företrädare för förvaltningen tagit fram ett förslag till strategi. Kommunstyrelsens beslutade att sända strategiförslaget på remiss till de politiska partierna i kommunfullmäktige. Remissvar har inkommit från Centerpartiet. Beslutsunderlag Remissvar från Centerpartiet, inkommet Kommunstyrelsens s protokoll Förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad Kommunstyrelsens protokoll Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): Förvaltningen får i uppdrag att inarbeta revidering från ordföranden. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (MAN, TAM)

12 Sida 12/14 Dnr: Svalövsmodellen: modell för hållbar kompetens- och kvalitetsutveckling Kommunstyrelsens s beslut 1. Kommunstyrelsens ställer sig bakom inriktningen till Svalövsmodellen. 2. Ärendet tas upp för justering vid sammanträdet den 22 juni. Förtroendevalda och aktuella nämnder har under lång tid fört en diskussion med tjänstemännen kring verksamheternas och kommunens nuläge. Det har sammanfattningsvis konstaterats att kommunens kostnader för timanställningar har ökat under 2014, att Svalövs kommun dras med ett underskott i verksamheterna, att det är problem att hitta rätt personal till flera olika tjänster, hög arbetslöshet i kommunen och många i kostsamt försörjningsstöd, stort tryck på organisationen att hantera nyanlända och ensamkommande, goda utbildningsmöjligheter och möjlighet att nyttja vår vuxenutbildning och gymnasieutbildning samt att det saknas en systematisk plan för långsiktig kompetensförsörjning i verksamheterna. Den politiska ledningen har därför tagit beslutet att starta ett organisationsövergripande samarbete och utvecklingsprojekt kallat Svalövsmodellen. Detta utvecklingsarbete skall ge kommunen och dess medborgare ett stort mervärde genom att kostnadseffektivisera kommunens personalförsörjning, skapa ett långsiktigt nyttjande av personella resurser inom och mellan alla delar i hela kommunen, tryggare anställningsformer för vikarier, visa på utvecklingsmetoder som ger nya arbetstillfällen och nyttjar kommunens utbildningskapacitet, öka möjligheten för kommunens alla medborgare till ett gott liv och möjlighet till meningsfull sysselsättning, ge arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar eller försörjningsstödstagare, öka företagsetablering i Svalöv samt utveckla samverkan mellan olika samhällsaktörer, analysera och prioritera områden för kommunövergripande kompetenssamverkan samt vara ett verktyg för snabbare integration av nya medborgare. Projektet ska genomföras tillsammans med ett antal samarbetspartners, bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetet ska bygga på nya tankesätt, nya idéer och nya nätverk som kan skapa nya konkreta arbetstillfällen. För projektet ska en styrgrupp liksom en projektledning utses. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Projektdirektiv, Svalövsmodellen: modellen för hållbar kompetens- och kvalitetsutveckling

13 Sida 13/14 Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M) och Marie Irbladh (C): 1. Kommunstyrelsens ställer sig bakom inriktningen till Svalövsmodellen. 2. Ärendet tas upp för justering vid sammanträdet den 22 juni. Beslutsgång Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar dessa. Kommunförvaltningen (FKLT)

14 Sida 14/14 Dnr: - 60 Information Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: a) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 30 april (Dnr: ) b) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens per 30 april (Dnr: ) Kommunchef Fredrik Löfqvist: c) Förslag att sammanträdet den 22 juni tidigareläggs till kl. 08:30. -

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer