Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl Ajournering, kl Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) 1-8 Torbjörn Ekelund (FP) Ann Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) 9-11 Ej tjänstgörande ersättare Linda Lindberg (SD) Ann Pettersson (S) 1-8 Marie Irbladh (C) Övriga deltagare Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare Jan Bengtsson, ekonomichef 1-5 Paul Eklund, personalchef Michael Andersson, administrativ chef 1-2 Lars Winther-Hansen, SkåNet 1-2 Per Torphammar, SkåNet 1-2 Bo Gripsten, AB SvalövsLokaler 4 Nils-Ingvar Ekholm, AB SvalövsLokaler 4 Björn Svensson, fritidschef 4 Thomas Arnström, strategisk utvecklare 11 b)

2 Sida 2/16 Utses att justera Teddy Nilsson Justeringens tid och plats Kommunförvaltningen Justerade paragrafer 1-11 Sekreterare Ordförande Karolina Larsson Birgitta Jönsson Teddy Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens Kommunförvaltningen Karolina Larsson

3 Sida 3/16 1 Beslutad ärendelista 2 Bredbandsstrategi för Svalövs kommun Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun Uppdrag ang matsal och idrottshall i Svalövs tätort Arbetsmiljöinspektion inom samhällsbyggnad och vård- och omsorg utifrån regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) våren våren Förhandlingsframställan angående brott mot HÖK 11, AB, kap Förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun Förmånsportal för anställda i Svalövs kommun, Flex-Pay Återrapportering Synpunkten 2014 kommunstyrelsens Information...16

4 Sida 4/16 Dnr: Bredbandsstrategi för Svalövs kommun Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Lars Winther-Hansen och Per Torphammar, SkåNet, informerar om bredbandsutbyggnad i Skåne och utkast till bredbandsstrategi för Svalövs kommun. Arbetsmaterial delas ut på sammanträdet. -

5 Sida 5/16 Dnr: Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun Kommunstyrelsens s beslut 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för en konsekvensanalys av förslagen. Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till en policy med principer för hur borgensansökningar i framtiden kan behandlas. Borgen innebär att en person, fysisk eller juridisk, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Policyn handlar om kommunens principer för att hantera kommande ansökningar om att gå i borgen för betalning för lån. De olika parter som är aktuella kallas borgenär, borgensman och gäldenär. Personen som går i borgen kallas borgensman. Fordringsägaren eller den som lånar ut pengar kallas borgenär och den som lånar pengarna kallas gäldenär. Svalövs kommun har hittills inte antagit någon policy för borgensåtagande i kommunen. Ett borgensåtagande innebär en risk för kommande kostnader för kommunen om gäldenären inte kan infria sitt åtagande mot borgenären. Det är därför viktigt att ha ett regelverk för vilken risk, som Svalövs kommun vill åtaga sig. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterat Ajournering, kl Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jönsson (C): Ändringsyrkande enligt bilaga 1. Teddy Nilsson (SD): Tilläggsyrkande avseende punkt 7: Vi yrkar på en 2 % engångsavgift på borgenssumman vid nytecknande av avtal, samt en årlig avgift på 0,5 % av aktuellt borgensbelopp.

6 Sida 6/16 Birgitta Jönsson (S): Ärendet återremitteras till förvaltningen för en konsekvensanalys av förslagen. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (JBN)

7 Sida 7/16 Dnr: Uppdrag ang matsal och idrottshall i Svalövs tätort Kommunstyrelsens 1. Informationen noteras. AB SvalövsLokaler informerar om arbetet med den nya idrottshallen i Svalöv. I samband med nästa kommunstyrelsens ska utskottet få en visning av bygget. -

8 Sida 8/16 Dnr: Arbetsmiljöinspektion inom samhällsbyggnad och vård- och omsorg utifrån regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Arbetsmiljöverket har fått ett uppdrag från regeringen att genomföra insatser för att synliggöra och förbättra kvinnors arbetsförhållanden. Ett skäl till uppdraget är att kvinnor svarar för en större andel av den arbetsrelaterade sjukfrånvaron än män. De är också fler kvinnor som av hälsoskäl tvingas sluta sina arbetsliv i förtid. Mot denna bakgrund genomför Arbetsmiljöverket tillsynsinsatser inom två verksamhetsområden i kommunal verksamhet: hemtjänst och verksamheter inom teknisk förvaltning. Syftet med tillsynen är att öka medvetenheten och kunskaperna hos arbetsgivare om riskerna och bristerna i arbetsmiljön för både kvinnor och män. Arbetsmiljöverket har efter inspektioner i Svalövs kommun skickat två inspektionsmeddelanden. Samhällsbyggnadsutskottet och vård- och omsorgsutskottet kommer att svara på inspektionsmeddelandena. Ärendet tas upp för information i kommunstyrelsens. Beslutsunderlag Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, daterat Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, daterat OH-presentation Kvinnors arbetsmiljö, Ett regeringsuppdrag Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (PAEK)

9 Sida 9/16 Dnr: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) våren våren 2014 Kommunstyrelsens s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Informationen noteras. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten. Systemet innehåller samtliga författ nings reglerade bestämmelser med tillhörande tillämpningsanvisningar. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom att följa dessa rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren Svalövs kommun ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt sätt vara en del av den dagliga verksamheten. Denna systemuppföljning omfattar våren 2013 till våren Formuläret har använts av samtliga verksamheter i Svalövs kommun. Fokus i formuläret ligger på systemfrågorna, det vill säga om systemet för att arbeta med arbetsmiljön är tillfredsställande, inte om det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs tillfredsställande. Detta har sedan sammanställts på kommunövergripande nivå. De förbättringsområden som identifieras redovisas i kommunförvaltningens sammanställning. Svarsfrekvensen är låg, det är bara 46 % av de tillfrågade cheferna som har besvarat formuläret. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad , inklusive enkät Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det.

10 Sida 10/16 Kommunförvaltningen (PAEK, CUR)

11 Sida 11/16 Dnr: Förhandlingsframställan angående brott mot HÖK 11, AB, kap 13 Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Förhandlingsframställan har inkommit från Vårdförbundet angående brott mot kollektivavtal. De gäller sjuksköterskorna i hemvården som har tillämpat arbetstidsförlängning utan giltigt kollektivavtal. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Skrivelse från Vårdförbundet, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (PAEK)

12 Sida 12/16 Dnr: Förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun Kommunstyrelsens s förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Rekryteringspolicyn antas att gälla fr.o.m Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun. Syftet med rekryteringspolicyn är att skapa en kvalitetsribba för rekrytering och åstadkomma en samsyn i hur rekryteringsprocessen ska gå tillväga i kommunen. Att anställa en medarbetare är en av de största investeringarna för arbetsgivaren. Möjligheten att göra om en felaktig rekrytering är starkt begränsad utifrån både arbetsrättsliga och ekonomiska faktorer och det är därför viktigt att så långt som möjligt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Rekryteringspolicyn antas att gälla fr.o.m Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (PAEK, CHM)

13 Sida 13/16 Dnr: Förmånsportal för anställda i Svalövs kommun, Flex-Pay Kommunstyrelsens s beslut 1. Avtal med Flexpay tecknas för att anordna en förmånsportal för Svalövs kommun. Förslaget till avtal, som tagits fram genom upphandling genomförd av Ängelholms kommun, gäller fr.o.m till Kommunerna inom SKNV (Skåne Nordväst) har option på att gå in i avtalet när kommunen fattar beslut om att ingå i avtalet. Detta kan ske närhelst under avtalstiden. Svalövs kommun kommer att kunna ingå avtal från och med Inom SKNV har Helsingborg, Ängelholm, Höganäs och Landskrona tecknat avtal. Kommunens ledningsgrupp anser att det bör tecknas ett avtal om förmånsportal för Svalövs kommun. Huvudskälet är att SKNV samverkar kring begreppet Attraktiv arbetsgivare. Förmånsportalen är ett av flera sätt att attrahera presumtiva medarbetare men även ett sätt att behålla medarbetare. Förmånsportalen ger medarbetare möjlighet att ta del av rabatterade erbjudanden som erbjuds direkt från företagen till de som är knutna till förmånsportalen. Till detta finns även möjlighet att lägga till andra typer av förmåner för de anställda som är knutna till förmånsportalen. Vilka förmåner som ska läggas till ska styras i form av ett policydokument som antas av lämplig politisk nivå. Priset per anställd och år kan komma att justeras årligen, enligt SCB:s arbetskostnadsindex LCI, under september och är i dag 332 kr/anställd. Årsavgiften är beroende på antalet anställda, samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda som är månadsavlönade den sista arbetsdagen 31/12 för det kommande året. Årskostnaden enligt avtalet för Svalövs kommun blir kronor år 2015 och ca koronor per år för 2016 och Detta innebär att beslut om avtal ej kan tas på delegation utan beslut om avtal måste tas av kommunstyrelsens. Tanken är att driftsättning ska ske senast den 30 april Avtalet kommer att gälla för samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda som är månadsavlönade. Det kommer att upphöra om inte beslut fattas att förlänga avtalet maximalt med två plus två år. Finansiering sker genom att det ej delas ut någon julklapp utan att förmånsportalen blir en stående julgåva från kommunen. Portalen kommer i nuläget endast att innehålla våra kollektivavtalade förmåner såsom semester, försäkringar mm samt personalrabatter. Detta kan komma att ändras genom tidigare nämnt policydokument.

14 Sida 14/16 Förslaget att införa förmånsportal istället för årlig julklapp presenterades vid utvecklingsforum där förslaget att inrätta en förmånsportal istället för den årliga julklappen fick ett brett stöd. Utvecklingsforum är kommunens samtliga linjechefer samt nyckelpersoner i verksamheten. Beslutsunderlag Förslag till avtal mellan Flexpay AB och Svalövs kommun, daterat Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S): Avtal med Flexpay tecknas för att anordna en förmånsportal för Svalövs kommun. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (PAEK)

15 Sida 15/16 Dnr: Återrapportering Synpunkten 2014 kommunstyrelsens Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen om redovisade synpunkter för kvartal för kommunstyrelsens noteras. Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens kvartal har tagits fram. Fem synpunkter har kommit in. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Redovisning av inkomna synpunkter för kvartal Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S): Informationen om redovisade synpunkter för kvartal för kommunstyrelsens noteras. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag för beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (KALN)

16 Sida 16/16 Dnr: - 11 Information Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Ordförande Birgitta Jönsson informerar om: a) Träff med Konsum i Kågeröds föreståndare angående inbrott i kommunens livsmedelsbutiker. Ett större möte i frågan, med bl.a. riksdagspolitiker, planeras längre fram. Strategisk utvecklare Thomas Arnström informerar om: b) Project proposal: Spatial planning Laboratory (Dnr ) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om: c) Ersättning för förlorad arbetsinkomst för kommunstyrelsens andre ordförande vid styrelsekonferens med Skåne Nordväst januari -

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer