Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sida 1/17 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund (FP) Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S), Linda Lindberg (SD) Ann Pettersson (S) Övriga deltagare Fredrik Löfqvist, kommunchef Britta Fremling, nämndsekreterare Jan Bengtsson, ekonomichef Paul Eklund, personalchef Thomas Arnström, strategisk utvecklare, Mika Holmér, student, Stockholms universitet

2 Sida 2/17 Utses att justera Justeringens tid och plats Olof Röstin Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Kommunhuset, torsdag den 18 december 2014, kl Britta Fremling Birgitta Jönsson Olof Röstin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens Kommunförvaltningen Britta Fremling

3 Sida 3/17 67 Beslutad ärendelista 68 Närvaro för utomstående Uppföljning per för kommunstyrelsens Budget 2016, plan tidplan Tilläggsanslag för extra riksdagsval Ersättning till förtroendevalda Partistöd Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset Rapportering av arbetet med Svalövs kommuns robusthet mot strömavbrott med fokus på reservkraft, inklusive lista över reservelsaggregat Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för Sysselsättningsprojekt för ungdomar inom näringsliv och kultur Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Verksamhetsplan Skåne Nordväst Återrapportering av synpunkter för kommunstyrelsens kvartal Information...18

4 Sida 4/17 Dnr: - 68 Närvaro för utomstående Kommunstyrelsens s beslut 1. Mika Holmér, student vid Stockholms universitet, beviljas av ett enigt utskott rätt att närvara på sammanträdet. Mika Holmér, student i ämnet socialantropologi vid Stockholms universitet, följer under en period kommunstyrelsens ordförandes arbete. Kommunförvaltningen (FKLT)

5 Sida 5/17 Dnr: Uppföljning per för kommunstyrelsens Kommunstyrelsens s beslut 1. Uppföljning per för kommunstyrelsens noteras. Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för ets verksamheter per den sista oktober Uppföljningen visar på ett överskott för perioden med kronor. Prognosen vid årets slut är ett överskott på kronor. Uppföljning per för kommunstyrelsens Kommunförvaltningen (JBN)

6 Sida 6/17 Dnr: Budget 2016, plan tidplan Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Kommunförvaltningen har sammanställt en tidplan för 2016 års budgetarbete. Tidplan för arbete med budget 2016, plan Kommunförvaltningen (JBN)

7 Sida 7/17 Dnr: Tilläggsanslag för extra riksdagsval Kommunstyrelsens s förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Under förutsättning av formellt beslut om extra val, beviljas tilläggsanslag om kr för verksamhet 1320 Allmänna val. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. Regeringen förväntas utlysa extra riksdagsval Något anslag för detta finns inte i 2015 års budget. Statsbidrag förväntas utgå för förtidsröstning, men för övriga kostnader får ett anslag beslutas. Denna del genererade 2014 ett visst överskott, men förändringar i vallagen om bemanning och öppettider gör att kostnaderna förväntas öka. Beloppet speglar kostnaderna för valet 2014, med ett tillägg för en utökning med 0,25 tjänst under januari till mars för administration av valet. Någon möjlighet att hantera också detta val utan resursförstärkning finns inte, bl a p g a den korta tid som står till buds, och en nyvald valnämnd. Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Under förutsättning av formellt beslut om extra val, beviljas tilläggsanslag om kr för verksamhet 1320 Allmänna val. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. Beslutsgång Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta. Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, BRG)

8 Sida 8/17 Dnr: Ersättning till förtroendevalda 2015 Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Kommunfullmäktige antog reviderade bestämmelser och ersättningsnivåer till förtroendevalda i Svalövs kommun. Uppräkning ska enligt beslutet ske fr.o.m med förändringen av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet år 2015 är kr. Ersättning till förtroendevalda 2015, uppräknat enligt index. Kommunförvaltningen (BRG, CAKK, KALN, MAN)

9 Sida 9/17 Dnr: Partistöd 2015 Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen om partistöd 2015 noteras. Det kommunala partistödet förändrades från och med år 2008 på så sätt att det räknas upp/ner i enlighet med inflations-/deflationsjusteringar av budgetramarna. Någon justering har inte skett så partistödet är 2015 är lika stort som Partistöd 2015 Kommunförvaltningen (BRG, CAKK, KALN, MAN)

10 Sida 10/17 Dnr: Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset Kommunstyrelsens s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset antas att gälla fr.o.m Kommunförvaltningen har tagit initiativ till en policy för hur utlån av kommunhusets sammanträdeslokaler ska ske. I förslaget till policy framgår bl.a. att sammanträdeslokalerna i kommunhuset endast får nyttjas för sammanträden av politiska partier representerade i fullmäktige samt avtalsslutande personalorganisationer. Förslag till policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset, daterat Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, receptionen)

11 Sida 11/17 Dnr: Rapportering av arbetet med Svalövs kommuns robusthet mot strömavbrott med fokus på reservkraft, inklusive lista över reservelsaggregat Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Räddningschefen har sammanställt en informationsskrivelse där hon informerar om kommunens reservelsaggregat. Skrivelsen tas upp för information i et, som tillika är krisledningsnämnd, samt i bygg-, trafik och räddningsnämnden som ansvarar för räddningstjänsten. Totalt äger Svalövs kommun 15 fungerande reservkraftverk. Av dessa är fyra stycken fast placerade på kommunhuset och äldreboenden. Reservkraftverket på brandstationen tillhör Landskrona stad och lånas ut till Svalövs kommun. Ett reservkraftverk lånar EON för placering på halmvärmeverket och ett aggregat finns på Ring Knutstorp. Övriga 9 reservkraftverk är placerade i kommunens förråd. Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad Kommunförvaltningen (EOL)

12 Sida 12/17 Dnr: Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015 Kommunstyrelsens s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Förslaget till överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för fastställs. Kommunfullmäktige fastställde överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förlängning av detta avtal som sträcker sig fram till den 1 juli Organisatoriskt tillhör arbetsområdet numer kommunstyrelsens. Polisen i Sverige genomgår för närvarande en omfattande omorganisation. Utgångspunkten är att bemanning av stationen i Svalöv kommer att ske på liknande sätt i den nya organisationen. När stationschef och personal är på plats ska en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet upprättas och trygghetsskapande mätbara mål identifieras. Överenskommelsen för 2014 bör utvärderas under våren Förslag till överenskommelse Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)

13 Sida 13/17 Dnr: Sysselsättningsprojekt för ungdomar inom näringsliv och kultur Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Kommunstyrelsens uppdrog åt kommunförvaltningen att ta fram en projektplan avseende arbetet med Kulturinkubator/ Sysselsättningsprojekt för ungdomar inom näringsliv och kultur. Utgångspunkten för projektet har varit att kommunen deltar i ett sådant projekt med arbetstid kombinerat med extern finansiering. Förvaltningen har under en tid undersökt förutsättningarna för extern finansiering vilket resulterat i ett ställningstagande att avvakta med en handlingsplan och projektförslag. Anledning till detta är att möjligheterna till externa projektpengar är mycket liten vid denna tidpunkt. Samtliga EUprogram är inte färdigförhandlade ännu, ca ett år efter programperiodens öppnande. I de flesta fall innebär detta att ansökan kan lämnas in under våren med projektstart tidigast efter sommaren På samma sätt hanteras de nationella fonderna där lång handläggningstid gör att ett eventuellt projekt inte kan påbörjas före halvårsskiftet Förvaltningen kommer att återkomma med förslag till fortsatt hantering när möjligheterna till extern finansiering klar. Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad Kommunstyrelsens s protokoll Kommunförvaltningen (TAM)

14 Sida 14/17 Dnr: Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Kommunstyrelsens s förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Svalövs kommun är positiv till att medverka i ett arbete med Lokalt ledd utveckling, i enlighet med föreslagen strategi, under perioden Kommunal medfinansiering av lokalt ledd utveckling under programperioden kräver ett särskilt beslut i ordinarie budgetprocess under Svalövs kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden , senast 27 november Med anledning av den korta remisstiden har inte remissen kunnat behandlas genom en fullständig hantering i utskott och kommunstyrelse. Istället har ett svar lämnats på delegation av kommunstyrelsens ordförande. Kommunen skriver i sitt svar bl.a. att Svalövs kommun anser att en viktigt karaktär som bör läggas till i strategin är den internationella dimensionen. Skåne och även Skåne Nordväst är ett gränsområde till kontinenten och har ett stort behov att av hantera gränsfrågorna bättre än vad som sker. Ett annat område som kommunen vill framhålla är det stora utbudet av folkhögskolor som finns i regionen. Kommunen menar att dessa föreningar kommer att vara viktiga samverkansparter i ett lokalt utvecklingsperspektiv. I svaret framhåller även kommunen den unika småortsstrukturen i Skåne och att den är särskilt tydlig i Nordvästra Skåne. Synpunkter från Svalövs kommun på utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med Leadermetoden för Nordvästra Skåne med Öresund , daterade Skrivelse angående lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden , daterad Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden , Nordvästra Skåne med Öresund, daterad Remiss, Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden för Nordvästra Skåne med Öresund , daterad Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)

15 Sida 15/17 Dnr: Verksamhetsplan Skåne Nordväst 2015 Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Skåne Nordväst har överlämnat verksamhetsplan för Verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2015, daterad Kommunförvaltningen (FKLT)

16 Sida 16/17 Dnr: Återrapportering av synpunkter för kommunstyrelsens kvartal Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens kvartal har tagits fram. Tolv synpunkter har kommit in. Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens kvartal Kommunförvaltningen (KALN) -- Ajournering kl

17 Sida 17/17 Dnr: - 81 Information Kommunstyrelsens s beslut 1. Informationen noteras. Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om: a) Uppdrag ang matsal och idrottshall i Svalövs tätort (Dnr ) b) Skrivelse angående arbete mot dödsstraff, "Cities for life/cities against death penalty" (Dnr ) c) Finansiering av gemensamt projekt om livskraftiga orter 6K (Dnr ) d) Införande av Flexpay för Svalövs kommuns medarbetare Personalchef Paul Eklund informerar om: e) Tvisteförhandling f) Uppföljning av rökfri arbetstid (dnr ) Karl-Erik Kruse (S) ställer en fråga ang. fortsatt uppföljning av kommunens arbete med tobaksfri arbetstid och utlovas återkoppling på kommande sammanträde. Kommunförvaltningen (PAEK)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ers. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1/27 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl 15.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S) Teddy Nilsson (SD) Ann

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer