Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg-, trafik- och räddningsnämnden"

Transkript

1 Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl Ajournering kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S) Teddy Nilsson (SD) Ann Pettersson (M), ordförande Marcus Zadenius (FP) Johan Wigrup (C) Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg Räddningschef Eva Lövbom, Stationschef Patrik Sander, Nämndsekreterare Britta Fremling

2 Sida 2/10 Utses att justera Ulla Wallin Justeringens tid och plats Kommunhuset Staben, fredag den 8 maj kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Britta Fremling Ann Pettersson Ulla Wallin < ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg-, trafik- och Kommunhuset Staben Britta Fremling

3 Sida 3/10 58 Beslutad dagordning 59 Information, Räddningstjänsten Gemensam upphandling, tjänstekoncession, mellan Landskrona stad, Svalövs och Bjuvs kommuner gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ärende 5 61 Uppförande av offentlig toalett i strövområde, Klåveröd 1: Information från Bo och Bygg Redovisning av delegeringsbeslut...10 Ärende 61 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, del av Knutstorp 10:6 på den utsända dagordningen utgår Ärende 60 Gemensam upphandling, tjänstekoncession, mellan Landskrona stad, Svalövs och Bjuvs kommuner gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll tillkommer jfr den utsända dagordningen

4 Sida 4/10 Dnr: - 59 Information, Räddningstjänsten Bygg-, trafik- och s beslut 1. Informationen noteras. Sammanfattning av ärendet Räddningschef Eva Lövbom informerar om: a) Räddningstjänstens måluppfyllelse Svalövs kommun kvartal (dnr BTRN ) Platschef Patrik Sander informerar om: b) Rundvandring på brandstationen samt information om verksamheten Ajournering kl

5 Sida 5/10 Dnr: BTRN Gemensam upphandling, tjänstekoncession, mellan Landskrona stad, Svalövs och Bjuvs kommuner gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ärende Bygg-, trafik- och s beslut 1. Anbudsgivare 1 tilldelas uppdraget att utföra de tjänster som omnämns i upphandlingsunderlaget / rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (tjänstekoncession). 2. Räddningschef Eva Lövbom uppdras att teckna avtal med vinnande anbudsgivare för sotning och brandskyddskontroll på ett år med möjlighet till förlängning på 6 år med avtalsstart 1 oktober 2015 när alla tre kommuner fattat beslut om tilldelning. Sammanfattning av ärendet Landskrona, Svalöv och Bjuvs kommuner har idag gemensamt upphandlat entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Avtalet går ut Efter beslut i alla tre kommunernas nämnder (BTRN , 17) beslutades om att påbörja en ny upphandling, tjänstekoncession, omfattande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, (LSO) och SFS 2003:789 (FSO) med tillhörande föreskrifter. Tjänstekoncessionen omfattar samtliga objekt för brandskyddskontroll. För sotning omfattar tjänstekoncessionen de fastighetsägare som valt att använda den entreprenör som staden/kommunen tillhandahåller för sotning. Upphandlingen avser en tjänstekoncession. Skillnader mellan tjänsteupphandlingskontrakt och tjänstekoncessioner utgörs av att ersättningen för en tjänstekoncession kan bestå av exempelvis rätten att ta ut avgifter av de kunder som utnyttjar tjänsterna. Taxan för sotning och brandskyddskontroll regleras i respektive kommuns fullmäktige. Upphandlingen är genomförd. Anbuden har blivit utvärderade och en intervju har ingått som ett delmoment i utvärderingen. Båda anbuden uppfyller de obligatoriska kraven. Räddningstjänsten har utvärderat och förslagit vinnande anbudsgivare. Avtalslängden omfattar 1 år med möjlighet till 6 års förlängning. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad. Utvärdering av strukturerat underlag, / Tilldelningsbeslut, /

6 Sida 6/10 Förslag till beslut på sammanträdet Ann Pettersson (M), Ulla Wallin (S), Stig Lampa (S), Håkan Andersson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1. Anbudsgivare 1 tilldelas uppdraget att utföra de tjänster som omnämns i upphandlingsunderlaget / rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (tjänstekoncession). 2. Räddningschef Eva Lövbom uppdras att teckna avtal med vinnande anbudsgivare för sotning och brandskyddskontroll på ett år med möjlighet till förlängning på 6 år med avtalsstart 1 oktober 2015 när alla tre kommuner fattat beslut om tilldelning. Beslutsgång Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa. Protokollet ska skickas till: Kommunförvaltningen (EOL)

7 Sida 7/10 Dnr: BTRN Uppförande av offentlig toalett i strövområde, Klåveröd 1:68 Bygg-, trafik- och s beslut 1. Bygglov beviljas för uppförande av offentlig toalett enligt ansökan. 2. Startbesked beviljas. 3. För att genomföra åtgärden krävs inte kontrollansvarig. Skäl för beslutet Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Eftersom området är attraktivt för friluftslivet i regionen behöver faciliteten utökas för att täcka det behov som finns. Syftet med detta är att underlätta för allmänheten som besöker området. Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 och 2 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Sammanfattning av ärendet Ansökan avser uppförande av toalett byggnad med 3 kubikmeter sluten tank som grävs ner i marken på fastigheten Klåveröd 1:68. Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för naturvård (N48) samt friluftsliv (F23) och inom militärt skyddsområde. Fördjupad översiktsplan för Söderåsen finns inom området. Då det tidigare funnits en toalett på samma plats (nedbrunnen) har bygg-, trafik och inte underrättat berörda grannar och andra sakägare. Nämnden har hört Söderåsens miljöförbund som inte har några synpunkter i ärendet. Ny tank besiktigas och godkänns av LSR som också ansvarar för tömningen. Förvaltningen har förslagit att bygglovet ska beviljas. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Yttrande från Söderåsens miljöförbund, inkommet Ansökan om bygglov samt karta med ankomststämpel samt plan-och fasadritningar med ankomststämpel

8 Sida 8/10 Viktiga upplysningar Se Viktiga upplysningar i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Ann Pettersson (M), Ulla Wallin (S), Stig Lampa (S), Håkan Andersson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1. Bygglov beviljas för uppförande av offentlig toalett enligt ansökan. 2. Startbesked beviljas. 3. För att genomföra åtgärden krävs inte kontrollansvarig. Beslutsgång Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa. Protokollet ska skickas till: Sökanden: pu+handlingar PoIT(Post- och Inrikes Tidningar): pu Karta/ inmätning: pu Arkiv: pu + handl Grannar: pu

9 Sida 9/10 Dnr: - 62 Information från Bo och Bygg Bygg-, trafik- och s beslut 1. Informationen noteras. Sammanfattning av ärendet a) Uppförande av fyra vindkraftverk, Lönnstorp 2:1 (dnr BTRN ) Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd enligt beslut daterat Mark- och miljödomstolens beslut står därmed fast. Ärendet är återförvisat till nämnden för fortsatt handläggning.

10 Sida 10/10 Dnr: BTRN Redovisning av delegeringsbeslut Bygg-, trafik- och s beslut 1. Redovisningen noteras. Sammanfattning av ärendet Kommunförvaltningen (Bo och Bygg, räddningstjänsten, trafik) har lämnat en redogörelse av delegeringsbeslut för verksamheten. Beslutsunderlag Redovisning av delegeringsbeslut , daterad