Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson

2 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och god måluppfyllelse. Fortfarande finns det områden i verksamheten vi kommer att arbeta vidare med. Vad gäller arbetet med vår lokala arbetsplan har vi kommit långt. Inom området värdegrund kommer vi att arbeta vidare med SET (socio-emotionell träning). Språket (ex. läs och skriv) kommer tillsammans med skolbiblioteket att vara ett prioriterat område även under nästa år. Inom IKT kommer vi fortsätta satsningen på att fortbilda vår personal. Vår hälsovecka har kommit för att stanna. Vi har under året fortsatt vårt arbete inom området kunskap och bedömning. Vi kommer under kommande läsår att arbeta vidare med pedagogisk planering och att träna våra elever till att göra självbedömningar. Fritidshemmet har en kvalitativ och genomtänkt verksamhet. Under året skall fritidspersonalen lägga stor vikt vid att kontinuerligt utvärdera arbetsplanen för fritidshemmet på deras nätverksträffar. Lärarna har tillsammans med eleverna gjort ett mycket gott arbete, vilket visar sig i de nationella proven och kunskapsresultaten och pekar på en hög måluppfyllelse. Vid några tillfällen har vi haft god nytta av vår likabehandlingsplan. Vi har under slutet av läsåret arbetat med en uppdatering av planen där vi bland annat tydliggjort en hel del punkter. Den nya planen är behandlad i personalgruppen och i elevrådet. 2

3 Innehållsförteckning 1. Presentation av enheten Lokal arbetsplan 6 3. Måluppfyllelse 3.1. Mål i läroplanen Normer och värden Mål i läroplanen Kunskaper Mål i läroplanen Elevers inflytande Fritidshemmet - Utveckling, lärande och trygghet Kunskapsresultat årskurs Kunskapsresultat årskurs Utvärdering 4.1. Likabehandlingsplanen Slutord 21 3

4 1: Presentation av enheten Uppdrag Högstorps skola har uppdraget skola och fritids för år F-6. Geografiskt läge Skolan ligger naturskönt i stadsdelen Högstorp i den östliga delen av centrala Växjö. Skolan är nybyggd sedan några år tillbaka. Skolan är en sammanhållen enhet som består av åtta byggnader plus en liten idrottshall. Organisation Skolan har under året haft ca 370 elever uppdelade på 57 elever i tre förskoleklasser, 160 elever i åtta klasser inom åk 1-3 och 164 elever i sju klasser inom åk 4-6. På skolan arbetar ca 55 personal uppdelade i olika arbetslag. Enheten lyder organisatoriskt under Fagrabäcks resultatsenhetsområde. Det är det största rc-området i kommunen. Samverkan Samverkan med föräldraföreningen (5 möten per år och i snitt 20 representanter närvarande vid mötena) är en viktig och positiv del av verksamheten lagom stöttande och lagom krävande. Rastfaddrarna har under året varit 19 st och setts som ett oerhört viktigt inslag framförallt under rasterna. Det känns verkligen som de tillhör verksamheten. Lokaler/Utemiljö Lokalerna upplevs fortfarande efter ett antal år som nya och fräscha. Skolan blev inför läsåret trångbodda vad gäller antal klassrum och ett provisoriskt klassrum (åk 6) fick inrättas i hus 08. Skolan är välutrustad vad gäller IKT (ex både stationära och bärbara datorer samt interaktiva tavlor i varje klassrum). En öppen och trevlig utemiljö som dock skulle behöva ett staket mot väster och smärre kompletteringar kring lekredskap. Vissa signaler om att detta kan lösas under senare delen av 2010 finns. 4

5 Profil Prioriterade arbetsområden på skolan har i flera år varit Värdegrunden, Läs o skriv samt IKT. Utvecklingsarbete/kompetensutveckling För andra året i rad har skolan i egen regi drivit en kontinuerlig fortbildning vad gäller Värdegrund o IKT. Cirka fyra gånger per termin har två timmar ägnats åt nedanstående SET (socio emotionell träning via våra egna utbildade piloter) IKT (av bl.a. skolans egna IT-pedagoger och även vid något tillfälle via AV-media IT-pedagoger) 5

6 2: Lokal arbetsplan Arbetsplanen tas fram i samband med utvärderings- och planeringsdagarna i juni. En arbetsgrupp per område har sedan varit ansvarig för upplägget under året och även för den utvärdering eller uppföljning som beslutats. Vi har under året arbetat med bland annat följande områden i vår lokala arbetsplan. Värdegrunden (fortbildning till all personal i SET) Språket (bl a läs o skriv ihop med vårt skolbibliotek) IKT (mycket kring fortbildning av personal) Hälsa (ex. temadagar kring hälsa) Utvärderingarna/uppföljningarna har visat att målen som sattes upp inom varje område har till största delen uppnåtts och har sedan legat till grund för den lokala arbetsplan som lagts inför läsåret

7 3: Måluppfyllelse 3.1 Mål i läroplanen Normer o Värden Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning: Att fortsätta utbildningen i den treåriga satsningen på SET (socioemotionell träning) samt att den personal som gått den första omgången kontinuerligt arbetar med barnen kring SET. Undersöka utemiljön för att se om det finns områden att förbättra. Samt under våren göra en enkät kring värdegrundsfrågorna Resultat värdegrundsenkäterna: Enkätsvar vuxna: Enkäten visar i stora drag positiva svar från personalen. Dock finns det en handfull svar som visar att de inte känner sig trygga och respekterade på skolan av chefer och kollegor Enkätsvar elever: Resultatet stämmer ganska väl överens med föregående års resultat. En slutsats man kan dra av svaren är att de flesta känner sig trygga i skolan. Det är få som känner sig utanför eller känner oro inför skolsituationen. Angående punkten På väg hem från skolan : På utvecklingssamtalen har det framkommit att många av de 10 % där det inte känns bra, beror på att de tycker att det är tråkigt att lämna fritids. Inom åk 4-6 är det fortfarande påfallande många som uppger att de tycker att någon annan är utanför eller mobbad. Mer än hälften av dessa som upplever det kommer från samma klass. Olika tänkbara orsaker till detta kan exempelvis vara att någon elev som väljer att vara för sig själv upplevs som mobbad eller att elever som nyligen varit inblandade i någon konflikt kan av andra upplevas som mobbad. Det är viktigt att följa upp detta för att ta reda på vad detta beror på. Åtgärder: Skolledning tar på nästa medarbetarsamtal upp detta med trivsel och respekt utifrån svaren på enkäten. Samtliga pedagoger tar kontinuerligt upp frågan om utanförskap i sina klasser/grupper. 7

8 3.1.2 Resultat BRUK-enkät A2.1 Grundläggande demokratiska värden: Utfall Lärarna tycker i det stora hela att skolan är bra på arbetet med de demokratiska värdena. Det man anser att vi behöver arbeta mer med är frågan om att Läroplanens värdegrund skall utgöra grunden för beslut rörande organisering av verksamheten och vid prioriteringar av resurser och tid. Analys Att hela skolan och framförallt varje arbetsenhet på ett tydligare sätt inför nästa läsår diskuterar organisation och tilldelade resurser. 8

9 3.2 Mål i läroplanen 2.2 Kunskaper Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning: Vi har valt att inom området kunskap fortsätta satsningen på språket. Mål för läsglädje: Att bibehålla läsglädje för alla elever på Högstorps skola. Åtgärder Kontinuerlig genomgång av skolans litteraturutbud. Projekt vänskap : Avslutas med valfri redovisning. Anordna Bokens dag. Bokråd/biblioteksråd Läsprojekt i åldersblandade grupper. År 4 och år 1, år 5 och år 2, år 6, 3 och Förskoleklass. Klasslärarna samverkar med sina respektive faddergrupper och ser till att möten kan ske. Avsatt schemalagd tid för läsning av fritt vald litteratur. Fritids erbjuder sagostunder. Mål för läsutveckling: Att samtliga elever har ett individuellt dokument som visar elevens läsutveckling. Åtgärder Förskoleklassen startar kartläggningen av varje elevs läsutveckling i schema. Från förskoleklass är det nu bestämt centralt, att Växjö kommuns skolor ska använda Nya språket lyfter (finns som Pdf på Schemat är individuellt och fylls i efterhand som eleverna börjar i nya årskurser. Mål för skrivglädje: Att inspirera eleverna till att skriva egna texter. Åtgärder Skrivglädjeprojekt: eleverna skriver fria berättelse under ett läsår, för att sedan läsa upp valfri berättelse för fadder. AV- mediapresentation av olika författare. Projekt vänskap : Avslutas med valfri redovisningsform. Skriva fria berättelser som sedan kan läsas upp för fadderbarnen, se ovan. 9

10 Mål för skrivutveckling: Att samtliga elever har ett individuellt skrivutvecklingsschema. Åtgärder Förskoleklassen startar kartläggningen av varje elevs skrivutveckling i schema. Från förskoleklass är det nu bestämt centralt, att Växjö kommuns skolor ska använda Nya språket lyfter (finns som Pdf på Schemat är individuellt och fylls i efterhand som eleverna börjar i nya skolår. Resultat: Vi har fortfarande en hög läsglädje på skolan. Däremot visade utvärderingen av biblioteket (maj 2009) att läsglädjen minskade i årskurs fem, nuvarande sexor. Positivt är att läsglädjen hade ökat hos föregående år sexor, nuvarande sjuor. Vi anser att vi delvis har nått målen då omsättningen av utlåningen har ökat med ca 10%. Vi fortsätter att sträva efter att alla barn/elever läser texter som intresserar och inspirerar på var och ens individuella nivå. Vi upplevde att skrivprojektet mottogs positivt av både pedagoger och elever, då deltagandet var högt. Vi fortsätter att sträva efter att alla barn/elever ges tid att skriva fria texter på deras individuella nivå. I utvärderingen av pedagogernas insats, angående läs- och skrivutveckling påpekade några att man har inspirerande aktiviteter utanför planen. Vi bedömer dock att arbetsplanen och dess projekt har varit en positiv förstärkning för många. Då vi gjorde en utvärdering i mars månad angående klassernas arbete med läsning (om läsglädje), har vi denna termin inte ansett något behov av göra ytterligare en enkätundersökning. Analys. Vi kan konstatera att trots centralt styrda förändringar som påverkade planen har samtliga mål uppnåtts eller delvis uppnåtts. De mål som delvis uppnåtts har sin förklaring i införandet av Nya språket lyfter. Vi kan också med glädje konstatera att deltagandet vid de projekt och aktiviteter som föreslagits i planen har varit mycket stort och utfallet har varit positivt. Gruppen bedömer att arbetsplanen läs- och skrivutveckling är en långsiktig plan som med några få justeringar kan användas under flera arbetsår. 10

11 3.2.2 BRUK-enkät om Kunskap o bedömning Bakgrund Enkäten gjordes med grundskollärarna (fritidspedagogerna och förskoleklasslärarna gjorde samtidigt BRUK-enkät avseende fritids). Utfall Lärarna tycker i det stora hela att skolan är bra på kunskaper och bedömning och att detta är viktigt. Det som inte riktigt stämde var frågan om eleverna får tid till att träna självbedömning. Analys Vi måste träna och hjälpa eleverna till att kunna göra självbedömningar på ett bra sätt. 11

12 3.3 Mål i läroplanen 2.3 Elevers inflytande Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning: Skolan har inte arbetat speciellt med denna fråga och därför finns ingen relevant utvärdering kring detta. Därför blir detta avsnitt mer i berättande form hur det ser ut. På skolan har vi sedan fler år ett bra fungerande elevråd från år ett till år sex. Elevrådet träffas var tredje vecka då två representanter per klass närvarar och framför synpunkter från och till deras klass (klassråd). En lärare håller i det formella och en äldre elev är ordförande även husmor och skolledning deltar. Upplevelsen är att under åren har elverådet gått från att vara ett önskeråd till att bli en instans där de ofta tar upp frågor om kamratskap och bemötande. Vi har hela tiden på skolan strävat efter att elever skall förstå att demokrati är både rättigheter och skyldigheter. Analys Vi har kommit en bra bit på väg beträffande elevers inflytande på skolan. När det gäller elevers inflytande i den pedagogiska planeringen ser det olika ut i olika klasser och det är något vi måste arbeta vidare med. Detta gör vi bland annat genom att stärka barnens förmåga till självbedömning. 12

13 3.4 Fritidshemmet Utveckling, lärande och trygghet Beskrivning Högstorps skola har fyra fritidshemsavdelningar som är integrerade i skolans lokaler. Verksamheten är uppdelad på förskoleklassernas fritids, 1:an, 2:an och 3:ans fritidshemsgrupper. Största delen av fritidsverksamheterna ligger i nya fräscha ändamålsenliga lokaler. Vi har tillgång till interaktiva tavlor, nära till skogen, lekplatser och en stor härlig skolgård med bland annat bandyplan och fotbollsplan. Antalet inskrivna barn i vår fritidsverksamhet är 186st. Personalbemanningen är tre pedagoger/grupp varje eftermiddag fram till kl Pedagogerna arbetar minst 240 min i klass med PA (praktiskt arbete) i åk 1-2 och 140 min i åk 3. Efter kl går avdelningarna ihop på förskolefritids som har öppet till klockan (ibland senare). Personalen som jobbar i verksamheten är fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och fritidsledare. Fritidshemmets utvärdering av läsåret har genomförts via BRUKenkäten Utveckling, Lärande och Trygghet. Fritidspedagogerna och förskollärarna har gjort en självskattning i den klass/grupp de arbetat med. Enkäterna har sammanställts till två, som sedan sammanställts till en. Underlaget är tillräckligt eftersom vi har fyra olika fritidsverksamheter. Resultat Pedagogerna har skattat alla 7 kriterierna mycket högt. Vi har en mycket väl fungerande verksamhet, med god kvalité som komplement till skolan både vad gäller tiden och innehållet. Arbetsplanen för Högstorps fritidsverksamhet för läsåret har varit: - Elevinflytande och ansvar - Rörelse och hälsa - Relationer och konflikthantering - Språk och kommunikation - Skapande verksamhet - Jämställdhet 13

14 Analys Varje fritidshemsgrupp har jobbat extra mycket med ett av de prioriterade målen. Genom Brukenkäten har det kommit fram att tiden för utvärdering och planering av den pågående verksamheten med jämna mellanrum varit knapp. På konferenserna under det gångna året har det varit nätverk 7-8 gånger, då alla fritidspedagoger och någon förskollärare från fsk-klass har träffats. Man har då planerat gemensamma aktiviteter som Vasaloppet, Fritidshemmets dag, Lekdagar m.m. Åtgärder för utveckling Vid nätverksträffar under läsåret ska vikten läggas på att kontinuerligt utvärdera arbetsplanen för verksamheten. Arbetsplanen ska finnas med som en återkommande punkt på varje nätverksträff. Pedagogerna ska delge varandra tips, idéer och tankar för att driva utvecklingen av verksamheten vidare. Vid nätverksträffarna ska anteckningar föras. Ansvar för att det ska bli gjort ligger på studieledaren för fritidspedagogerna och skolledningen. 14

15 3.5 Kunskapsresultat årskurs 3 Resultat: Samtliga elever Provnamn Antal Nått kravnivån % Ej nått kravnivån % Matematik åk 3 delprov A - Skriftliga räknemetoder 45 97,8 2,2 Matematik åk 3 delprov B - Räkna i huvudet ,0 0,0 Matematik åk 3 delprov C - Tid 45 97,8 2,2 Matematik åk 3 delprov D - Likheter, tallinjen och talföljder ,0 0,0 Matematik åk 3 delprov E - Uppdelning av tal och helheter ,0 0,0 Matematik åk 3 delprov F - Area och volym 45 95,6 4,4 Matematik åk 3 delprov G - Statistik, gruppuppgift ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov A - Muntlig uppgift ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov B - Läsning skönlitterär text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov C - Läsning faktatext ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov D - Elevens högläsning ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov E - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov F - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov G - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov H - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 d Kunskapsresultat åk 3 Total Nej, har inte uppnått samtliga mål % Ämne Antal Ja, har uppnått samtliga mål % Matematik ,0 0,0 Svenska ,0 0,0 Svenska som andraspråk 0 0,0 0,0 Analys Alla eleverna i åk 3 har inte nått upp till kraven i de nationella proven. Den lilla avvikelsen som finns är inte könsbunden. Den är i dag avhjälp med åtgärdsprogram och stödjande insatser. Samtliga elever har nått kunskapsmålen i åk 3. Åtgärder För att bibehålla och försöka öka vår höga måluppfyllelse kommer vi fortsätta vår satsning på språket. 15

16 3.5 Kunskapsresultat årskurs 5 Resultat: Nationella ämnesproven åk 5 Total Provnamn Antal Nått kravnivån % Ej nått kravnivån % Ej deltagit % Engelska åk 5 delprov A - Samtala/tala 50 98,0 2,0 0,0 Engelska åk 5 delprov B - Lyssna/förstå (skriva) 50 90,0 10,0 0,0 Engelska åk 5 delprov CD - Läsa/förstå 50 92,0 8,0 0,0 Engelska åk 5 delprov E - Skriva ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov A - Miniräknare, räknesätten ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov B - Längd, area, skala ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov C - Tid, statistik ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov D - Räknemetoder ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov A - Läsa, förstå litterär text 50 92,0 8,0 0,0 Svenska åk 5 delprov B - Läsa förstå sakprosa ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov C - Skrivuppgift, berättande ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov D - Skrivuppgift, förklarande ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov E - Läsa, samtala ,0 0,0 0,0 Kunskapsresultat åk 5 Total Nej, har inte uppnått samtliga mål % Ämne Antal Ja, har uppnått samtliga mål % Bild ,0 0,0 Engelska ,0 0,0 Hem- och konsumentkunskap ,0 0,0 Idrott och hälsa ,0 0,0 Matematik ,0 0,0 Musik 50 96,0 4,0 Naturorienterande ämnen ,0 0,0 Samhällsorienterande ämnen ,0 0,0 Slöjd ,0 0,0 Svenska ,0 0,0 Svenska som andraspråk 0 0,0 0,0 Teknik ,0 0,0 Analys De få dipparna i de nationella proven där målen inte uppnåtts är könsneutrala och kända. Åtgärdsprogram och insatser finns. Förutom i ämnet musik är samtliga nationella mål i kursplanerna uppnådda. Åtgärder För att bibehålla och öka vår höga måluppfyllelse kommer vi att fortsätta vår satsning på språket. 16

17 4.1 Utvärdering likabehandlingsplanen Kartläggning På Högstorps skola i Växjö går 349 elever från årskurs F-6. Skolan består av flera skolbyggnader och skolgårdar. Underlaget för nulägesanalysen består av rastobservationer som lärare och rastfaddrar gjort på Högstorps skola och enkäter av olika sort för eleverna Nulägesanalys Majoriteten av elever och personal på Högstorps skola trivs och är trygga, dock finns det några få undantag. Utifrån enkäter som gjorts på skolan kan vi se följande: Fler vuxna önskas på vissa platser på skolgården vid raster. Skojbråk och knuffar leder ibland till slagsmål och skadegörelse. Främjande och förebyggande arbete På Högstorps skola pågår ett ständigt arbete med att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I det främjande arbetet är det viktigt att arbeta så att det skapas delaktighet, inflytande, trygghet och respekt för att få fram en vilja hos elever och personal, att ta ansvar. Mål Skolan bedriver ett aktivt och engagerat värdegrundsarbete. Visionen är att elever och vuxna som är i skolan och i fritidshemsverksamheten ska känna sig trygga och att alla skall bli sedda. Alla skall ha rätt att vistas på skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkningar. Åtgärder Eleverna skall arbeta med likabehandlingsplanen minst en gång per läsår. Den ska presenteras på föräldramötet på höstterminen i alla årskurser. Synpunkter som kommer fram på klassråden/ föräldramöten lämnas till elevrådet och skolledningen, som är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen förankras i verksamheten och ser till att den följs upp. 17

18 Punkter som har förtydligats till nästa upplaga av likabehandlingsplanen. Social Emotionell Träning. I årskurs F-6 arbetar personalen aktivt med materialet SET. Vi har tre pedagoger som gått handledningsutbildning och som under läsåret utbildar all personal på skolan. På klassernas schema ligger en timma/vecka schemalagd för SET. Temadag/ Hälso dag Under terminerna har alla klasser temadagar som behandlar värdegrund och hälsa i form av tvärgrupper. Utvärdering görs i en enkät till både lärarna och eleverna. Vuxennärvaro Vi styr vår vuxennärvaro framförallt till vissa speciella platser på skolgården. Vi har ringat in områden på skolgården där barnen vill att vuxna ska vara med via ett frågeformulär som eleverna fick svara på Skolledningen Skolledningen är ytterst ansvarig föra arbetet kring likabehandlingen och skall därmed i olika sammanhang tydliggöra skolans arbete kring denna. Skolledningen skall följa upp och utvärdera skolans förebyggande arbete kring likabehandling varje läsår. Fortbildning All personal som arbetar på skolan utbildas i programmet Social Emotionell Träning (SET). Klart hösten 2010 Skolmiljön Skolledningen skall göra skolmiljön tillgänglig för elever det gäller såväl den fysiska som sociala miljön. Flickor och pojkar skall ges lika mycket tid i såväl inne-miljön som utomhus-miljön. Vi har införskaffat fler ute bordtennisbord. Klasserna får önska ute-leksaker, som föräldraföreningen införskaffar Fler bollplank med hjälp av VöfAB är uppsatta. Elevvårdsteam Skolan har ett elevvårdsteam där rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare ingår. Möte sker varannan vecka. Vid behov kallas områdets specialpedagog. Trivselregler Skall anslås i varje klassrum och ska diskuteras kontinuerligt med eleverna. Alla elever och barn får information när hösttermin startar. Trivselreglerna ska vara uppsatta i varje klassrum. Tillgänglig för alla elever och föräldrar via skolans hemsida Klassråd 18

19 Klassråd skall hållas varannan vecka. Synpunkter lämnas till elevrådsmötet. Elevråd På Högstorps skola finns ett elevråd som träffas regelbundet en gång/ månad. Det finns en speciell utsedd lärare som stöttar eleverna i detta arbete. Matråd ingår i elevrådet och skolledning medverkar. Elevrådsprotokoll förs och som sedan tas upp i klasserna. Gruppindelning Lärare skall undvika att låta eleverna själv välja vilken grupp eller vilket lag de ska vara i. Omklädningsrum Särskild uppmärksamhet ska riktas mot förhållandena i omklädningsrummen och duschrum i samband med lektion i idrott och hälsa. Så långt det är möjligt ska en vuxen vara med eleverna. Skolresor och skolutflykter När utflykter planeras skall detta ske, så att alla elever skall kunna följa med. Trivselenkät Skall fyllas i en gång per år och lämnas till skolhälsovården.. Hälsosamtal Skolhälsovården utför hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 6. I förskoleklass får barnen fylla i en enkät Hur trivs du på skolan?. Enkäten ligger till grund för vårt fortsatta värdegrundsarbete. Skolmaten Det finns alternativa maträtter till de elever som på grund av medicinska och etniska grunder är i behov av detta. Övergripande Du som arbetar på Högstorps skola måste ingripa om du ser något som strider mot vår likabehandlingsplan. Det är din uppgift som anställd på Högstorps skola att vara väl förtrogen med likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen och arbeta därefter. Vid nyrekryteringar skall likabehandlingsplanen/ diskrimineringsplanen presenteras av den som genomför anställningen. Förankring och tillgänglighet Likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen skall göras tillgänglig för alla elever och föräldrar via skolans hemsida samt vid terminens första föräldramöte. I varje klassrum skall en likabehandlingsplan/ diskrimineringsplan anslås. Likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen skall finnas tillgänglig i pappersformat och elektroniskt form för all personal. Vid nyrekryteringar skall likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen presenteras av den som genomför anställningen. 19

20 Uppföljning Vid början av varje läsår skall personal och elever aktivt arbeta med planen. En enkät till eleverna lämnas ut i oktober månad, där de får svara på Var och hur de leker på rasterna. Sammanställningen görs av vår värdegrundsgrupp. Synpunkter som kommer fram lämnas till elevråd och förs sedan vidare till skolledningen. Vid höstterminens första föräldramöte skall frågan om likabehandlingsplanen/ diskrimineringsplanen lyftas. Synpunkter som kommer fram skall lämnas över till skolledningen. Arbetet kring likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen och dess resultat skall följas upp i den årliga kvalitetsredovisningen. Ny plan upprättas i samband med utvärderingen. Utvärdering Under läsåret har vi använt vår dokumentation vid ett antal tillfällen. Det har varit en trygghet för både lärare och skolledning att ha planen som stöd när det hänt incidenter på skolan. Vi har delvis uppnått vårt mål att elever och vuxna som är i skolan och i fritidshemsverksamheten ska känna sig trygga och att alla skall bli sedda. Det är ett pågående arbete att alla skall ha rätt att vistas på skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkningar. 20

21 5: Slutord Högstorps skola visar även detta år på goda resultat vad gäller de nationella proven och kunskapsmålen i åk 3 och 5. Arbetet med värdegrundsfrågorna har varit prioriterade på skolan och resultaten visar på elever som trivs på skolan. Allt beroende på ett aktivt och ambitiöst arbete av samtlig personal inom skolan från förskoleklass till åk 6 samt fritidshemmet med dess personal och inte att förglömma vår servicegrupp. Detta gör att vi med trygghet och en varm hand kan lämna över en ny elevkull som går vidare mot högstadiet. 21

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlings plan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlings plan/plan mot kränkande behandling Likabehandlings plan/plan mot kränkande behandling Kastellegårdsskolan 2015-2016 KASTELLEGÅRDSSKOLAN ADRESS HOLLANDSVÄGEN 2 442 16 KUNGÄLV TELEFON 0303-23 81 53 HEMSIDA www.kungalv.se Innehållsförteckning

Läs mer

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Morö backe grundskola förskoleklass och fritidshem 2013/2014 Likabehandlingsplan för Morö backe skola förskoleklass och fritidshem Våra ledord

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass samt fritidshem a för planen Rektor Vår vision På Beringskolan

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Rörstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rörstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rörstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Skola och Fritidshem Läsår: 2015-2016 Bilaga 1: Rutiner för akuta situationer Bilaga 2: Riktlinjer

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer