Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson

2 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och god måluppfyllelse. Fortfarande finns det områden i verksamheten vi kommer att arbeta vidare med. Vad gäller arbetet med vår lokala arbetsplan har vi kommit långt. Inom området värdegrund kommer vi att arbeta vidare med SET (socio-emotionell träning). Språket (ex. läs och skriv) kommer tillsammans med skolbiblioteket att vara ett prioriterat område även under nästa år. Inom IKT kommer vi fortsätta satsningen på att fortbilda vår personal. Vår hälsovecka har kommit för att stanna. Vi har under året fortsatt vårt arbete inom området kunskap och bedömning. Vi kommer under kommande läsår att arbeta vidare med pedagogisk planering och att träna våra elever till att göra självbedömningar. Fritidshemmet har en kvalitativ och genomtänkt verksamhet. Under året skall fritidspersonalen lägga stor vikt vid att kontinuerligt utvärdera arbetsplanen för fritidshemmet på deras nätverksträffar. Lärarna har tillsammans med eleverna gjort ett mycket gott arbete, vilket visar sig i de nationella proven och kunskapsresultaten och pekar på en hög måluppfyllelse. Vid några tillfällen har vi haft god nytta av vår likabehandlingsplan. Vi har under slutet av läsåret arbetat med en uppdatering av planen där vi bland annat tydliggjort en hel del punkter. Den nya planen är behandlad i personalgruppen och i elevrådet. 2

3 Innehållsförteckning 1. Presentation av enheten Lokal arbetsplan 6 3. Måluppfyllelse 3.1. Mål i läroplanen Normer och värden Mål i läroplanen Kunskaper Mål i läroplanen Elevers inflytande Fritidshemmet - Utveckling, lärande och trygghet Kunskapsresultat årskurs Kunskapsresultat årskurs Utvärdering 4.1. Likabehandlingsplanen Slutord 21 3

4 1: Presentation av enheten Uppdrag Högstorps skola har uppdraget skola och fritids för år F-6. Geografiskt läge Skolan ligger naturskönt i stadsdelen Högstorp i den östliga delen av centrala Växjö. Skolan är nybyggd sedan några år tillbaka. Skolan är en sammanhållen enhet som består av åtta byggnader plus en liten idrottshall. Organisation Skolan har under året haft ca 370 elever uppdelade på 57 elever i tre förskoleklasser, 160 elever i åtta klasser inom åk 1-3 och 164 elever i sju klasser inom åk 4-6. På skolan arbetar ca 55 personal uppdelade i olika arbetslag. Enheten lyder organisatoriskt under Fagrabäcks resultatsenhetsområde. Det är det största rc-området i kommunen. Samverkan Samverkan med föräldraföreningen (5 möten per år och i snitt 20 representanter närvarande vid mötena) är en viktig och positiv del av verksamheten lagom stöttande och lagom krävande. Rastfaddrarna har under året varit 19 st och setts som ett oerhört viktigt inslag framförallt under rasterna. Det känns verkligen som de tillhör verksamheten. Lokaler/Utemiljö Lokalerna upplevs fortfarande efter ett antal år som nya och fräscha. Skolan blev inför läsåret trångbodda vad gäller antal klassrum och ett provisoriskt klassrum (åk 6) fick inrättas i hus 08. Skolan är välutrustad vad gäller IKT (ex både stationära och bärbara datorer samt interaktiva tavlor i varje klassrum). En öppen och trevlig utemiljö som dock skulle behöva ett staket mot väster och smärre kompletteringar kring lekredskap. Vissa signaler om att detta kan lösas under senare delen av 2010 finns. 4

5 Profil Prioriterade arbetsområden på skolan har i flera år varit Värdegrunden, Läs o skriv samt IKT. Utvecklingsarbete/kompetensutveckling För andra året i rad har skolan i egen regi drivit en kontinuerlig fortbildning vad gäller Värdegrund o IKT. Cirka fyra gånger per termin har två timmar ägnats åt nedanstående SET (socio emotionell träning via våra egna utbildade piloter) IKT (av bl.a. skolans egna IT-pedagoger och även vid något tillfälle via AV-media IT-pedagoger) 5

6 2: Lokal arbetsplan Arbetsplanen tas fram i samband med utvärderings- och planeringsdagarna i juni. En arbetsgrupp per område har sedan varit ansvarig för upplägget under året och även för den utvärdering eller uppföljning som beslutats. Vi har under året arbetat med bland annat följande områden i vår lokala arbetsplan. Värdegrunden (fortbildning till all personal i SET) Språket (bl a läs o skriv ihop med vårt skolbibliotek) IKT (mycket kring fortbildning av personal) Hälsa (ex. temadagar kring hälsa) Utvärderingarna/uppföljningarna har visat att målen som sattes upp inom varje område har till största delen uppnåtts och har sedan legat till grund för den lokala arbetsplan som lagts inför läsåret

7 3: Måluppfyllelse 3.1 Mål i läroplanen Normer o Värden Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning: Att fortsätta utbildningen i den treåriga satsningen på SET (socioemotionell träning) samt att den personal som gått den första omgången kontinuerligt arbetar med barnen kring SET. Undersöka utemiljön för att se om det finns områden att förbättra. Samt under våren göra en enkät kring värdegrundsfrågorna Resultat värdegrundsenkäterna: Enkätsvar vuxna: Enkäten visar i stora drag positiva svar från personalen. Dock finns det en handfull svar som visar att de inte känner sig trygga och respekterade på skolan av chefer och kollegor Enkätsvar elever: Resultatet stämmer ganska väl överens med föregående års resultat. En slutsats man kan dra av svaren är att de flesta känner sig trygga i skolan. Det är få som känner sig utanför eller känner oro inför skolsituationen. Angående punkten På väg hem från skolan : På utvecklingssamtalen har det framkommit att många av de 10 % där det inte känns bra, beror på att de tycker att det är tråkigt att lämna fritids. Inom åk 4-6 är det fortfarande påfallande många som uppger att de tycker att någon annan är utanför eller mobbad. Mer än hälften av dessa som upplever det kommer från samma klass. Olika tänkbara orsaker till detta kan exempelvis vara att någon elev som väljer att vara för sig själv upplevs som mobbad eller att elever som nyligen varit inblandade i någon konflikt kan av andra upplevas som mobbad. Det är viktigt att följa upp detta för att ta reda på vad detta beror på. Åtgärder: Skolledning tar på nästa medarbetarsamtal upp detta med trivsel och respekt utifrån svaren på enkäten. Samtliga pedagoger tar kontinuerligt upp frågan om utanförskap i sina klasser/grupper. 7

8 3.1.2 Resultat BRUK-enkät A2.1 Grundläggande demokratiska värden: Utfall Lärarna tycker i det stora hela att skolan är bra på arbetet med de demokratiska värdena. Det man anser att vi behöver arbeta mer med är frågan om att Läroplanens värdegrund skall utgöra grunden för beslut rörande organisering av verksamheten och vid prioriteringar av resurser och tid. Analys Att hela skolan och framförallt varje arbetsenhet på ett tydligare sätt inför nästa läsår diskuterar organisation och tilldelade resurser. 8

9 3.2 Mål i läroplanen 2.2 Kunskaper Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning: Vi har valt att inom området kunskap fortsätta satsningen på språket. Mål för läsglädje: Att bibehålla läsglädje för alla elever på Högstorps skola. Åtgärder Kontinuerlig genomgång av skolans litteraturutbud. Projekt vänskap : Avslutas med valfri redovisning. Anordna Bokens dag. Bokråd/biblioteksråd Läsprojekt i åldersblandade grupper. År 4 och år 1, år 5 och år 2, år 6, 3 och Förskoleklass. Klasslärarna samverkar med sina respektive faddergrupper och ser till att möten kan ske. Avsatt schemalagd tid för läsning av fritt vald litteratur. Fritids erbjuder sagostunder. Mål för läsutveckling: Att samtliga elever har ett individuellt dokument som visar elevens läsutveckling. Åtgärder Förskoleklassen startar kartläggningen av varje elevs läsutveckling i schema. Från förskoleklass är det nu bestämt centralt, att Växjö kommuns skolor ska använda Nya språket lyfter (finns som Pdf på Schemat är individuellt och fylls i efterhand som eleverna börjar i nya årskurser. Mål för skrivglädje: Att inspirera eleverna till att skriva egna texter. Åtgärder Skrivglädjeprojekt: eleverna skriver fria berättelse under ett läsår, för att sedan läsa upp valfri berättelse för fadder. AV- mediapresentation av olika författare. Projekt vänskap : Avslutas med valfri redovisningsform. Skriva fria berättelser som sedan kan läsas upp för fadderbarnen, se ovan. 9

10 Mål för skrivutveckling: Att samtliga elever har ett individuellt skrivutvecklingsschema. Åtgärder Förskoleklassen startar kartläggningen av varje elevs skrivutveckling i schema. Från förskoleklass är det nu bestämt centralt, att Växjö kommuns skolor ska använda Nya språket lyfter (finns som Pdf på Schemat är individuellt och fylls i efterhand som eleverna börjar i nya skolår. Resultat: Vi har fortfarande en hög läsglädje på skolan. Däremot visade utvärderingen av biblioteket (maj 2009) att läsglädjen minskade i årskurs fem, nuvarande sexor. Positivt är att läsglädjen hade ökat hos föregående år sexor, nuvarande sjuor. Vi anser att vi delvis har nått målen då omsättningen av utlåningen har ökat med ca 10%. Vi fortsätter att sträva efter att alla barn/elever läser texter som intresserar och inspirerar på var och ens individuella nivå. Vi upplevde att skrivprojektet mottogs positivt av både pedagoger och elever, då deltagandet var högt. Vi fortsätter att sträva efter att alla barn/elever ges tid att skriva fria texter på deras individuella nivå. I utvärderingen av pedagogernas insats, angående läs- och skrivutveckling påpekade några att man har inspirerande aktiviteter utanför planen. Vi bedömer dock att arbetsplanen och dess projekt har varit en positiv förstärkning för många. Då vi gjorde en utvärdering i mars månad angående klassernas arbete med läsning (om läsglädje), har vi denna termin inte ansett något behov av göra ytterligare en enkätundersökning. Analys. Vi kan konstatera att trots centralt styrda förändringar som påverkade planen har samtliga mål uppnåtts eller delvis uppnåtts. De mål som delvis uppnåtts har sin förklaring i införandet av Nya språket lyfter. Vi kan också med glädje konstatera att deltagandet vid de projekt och aktiviteter som föreslagits i planen har varit mycket stort och utfallet har varit positivt. Gruppen bedömer att arbetsplanen läs- och skrivutveckling är en långsiktig plan som med några få justeringar kan användas under flera arbetsår. 10

11 3.2.2 BRUK-enkät om Kunskap o bedömning Bakgrund Enkäten gjordes med grundskollärarna (fritidspedagogerna och förskoleklasslärarna gjorde samtidigt BRUK-enkät avseende fritids). Utfall Lärarna tycker i det stora hela att skolan är bra på kunskaper och bedömning och att detta är viktigt. Det som inte riktigt stämde var frågan om eleverna får tid till att träna självbedömning. Analys Vi måste träna och hjälpa eleverna till att kunna göra självbedömningar på ett bra sätt. 11

12 3.3 Mål i läroplanen 2.3 Elevers inflytande Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning: Skolan har inte arbetat speciellt med denna fråga och därför finns ingen relevant utvärdering kring detta. Därför blir detta avsnitt mer i berättande form hur det ser ut. På skolan har vi sedan fler år ett bra fungerande elevråd från år ett till år sex. Elevrådet träffas var tredje vecka då två representanter per klass närvarar och framför synpunkter från och till deras klass (klassråd). En lärare håller i det formella och en äldre elev är ordförande även husmor och skolledning deltar. Upplevelsen är att under åren har elverådet gått från att vara ett önskeråd till att bli en instans där de ofta tar upp frågor om kamratskap och bemötande. Vi har hela tiden på skolan strävat efter att elever skall förstå att demokrati är både rättigheter och skyldigheter. Analys Vi har kommit en bra bit på väg beträffande elevers inflytande på skolan. När det gäller elevers inflytande i den pedagogiska planeringen ser det olika ut i olika klasser och det är något vi måste arbeta vidare med. Detta gör vi bland annat genom att stärka barnens förmåga till självbedömning. 12

13 3.4 Fritidshemmet Utveckling, lärande och trygghet Beskrivning Högstorps skola har fyra fritidshemsavdelningar som är integrerade i skolans lokaler. Verksamheten är uppdelad på förskoleklassernas fritids, 1:an, 2:an och 3:ans fritidshemsgrupper. Största delen av fritidsverksamheterna ligger i nya fräscha ändamålsenliga lokaler. Vi har tillgång till interaktiva tavlor, nära till skogen, lekplatser och en stor härlig skolgård med bland annat bandyplan och fotbollsplan. Antalet inskrivna barn i vår fritidsverksamhet är 186st. Personalbemanningen är tre pedagoger/grupp varje eftermiddag fram till kl Pedagogerna arbetar minst 240 min i klass med PA (praktiskt arbete) i åk 1-2 och 140 min i åk 3. Efter kl går avdelningarna ihop på förskolefritids som har öppet till klockan (ibland senare). Personalen som jobbar i verksamheten är fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och fritidsledare. Fritidshemmets utvärdering av läsåret har genomförts via BRUKenkäten Utveckling, Lärande och Trygghet. Fritidspedagogerna och förskollärarna har gjort en självskattning i den klass/grupp de arbetat med. Enkäterna har sammanställts till två, som sedan sammanställts till en. Underlaget är tillräckligt eftersom vi har fyra olika fritidsverksamheter. Resultat Pedagogerna har skattat alla 7 kriterierna mycket högt. Vi har en mycket väl fungerande verksamhet, med god kvalité som komplement till skolan både vad gäller tiden och innehållet. Arbetsplanen för Högstorps fritidsverksamhet för läsåret har varit: - Elevinflytande och ansvar - Rörelse och hälsa - Relationer och konflikthantering - Språk och kommunikation - Skapande verksamhet - Jämställdhet 13

14 Analys Varje fritidshemsgrupp har jobbat extra mycket med ett av de prioriterade målen. Genom Brukenkäten har det kommit fram att tiden för utvärdering och planering av den pågående verksamheten med jämna mellanrum varit knapp. På konferenserna under det gångna året har det varit nätverk 7-8 gånger, då alla fritidspedagoger och någon förskollärare från fsk-klass har träffats. Man har då planerat gemensamma aktiviteter som Vasaloppet, Fritidshemmets dag, Lekdagar m.m. Åtgärder för utveckling Vid nätverksträffar under läsåret ska vikten läggas på att kontinuerligt utvärdera arbetsplanen för verksamheten. Arbetsplanen ska finnas med som en återkommande punkt på varje nätverksträff. Pedagogerna ska delge varandra tips, idéer och tankar för att driva utvecklingen av verksamheten vidare. Vid nätverksträffarna ska anteckningar föras. Ansvar för att det ska bli gjort ligger på studieledaren för fritidspedagogerna och skolledningen. 14

15 3.5 Kunskapsresultat årskurs 3 Resultat: Samtliga elever Provnamn Antal Nått kravnivån % Ej nått kravnivån % Matematik åk 3 delprov A - Skriftliga räknemetoder 45 97,8 2,2 Matematik åk 3 delprov B - Räkna i huvudet ,0 0,0 Matematik åk 3 delprov C - Tid 45 97,8 2,2 Matematik åk 3 delprov D - Likheter, tallinjen och talföljder ,0 0,0 Matematik åk 3 delprov E - Uppdelning av tal och helheter ,0 0,0 Matematik åk 3 delprov F - Area och volym 45 95,6 4,4 Matematik åk 3 delprov G - Statistik, gruppuppgift ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov A - Muntlig uppgift ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov B - Läsning skönlitterär text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov C - Läsning faktatext ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov D - Elevens högläsning ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov E - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov F - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov G - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 Svenska åk 3 delprov H - Skrivuppgift: berättande text ,0 0,0 d Kunskapsresultat åk 3 Total Nej, har inte uppnått samtliga mål % Ämne Antal Ja, har uppnått samtliga mål % Matematik ,0 0,0 Svenska ,0 0,0 Svenska som andraspråk 0 0,0 0,0 Analys Alla eleverna i åk 3 har inte nått upp till kraven i de nationella proven. Den lilla avvikelsen som finns är inte könsbunden. Den är i dag avhjälp med åtgärdsprogram och stödjande insatser. Samtliga elever har nått kunskapsmålen i åk 3. Åtgärder För att bibehålla och försöka öka vår höga måluppfyllelse kommer vi fortsätta vår satsning på språket. 15

16 3.5 Kunskapsresultat årskurs 5 Resultat: Nationella ämnesproven åk 5 Total Provnamn Antal Nått kravnivån % Ej nått kravnivån % Ej deltagit % Engelska åk 5 delprov A - Samtala/tala 50 98,0 2,0 0,0 Engelska åk 5 delprov B - Lyssna/förstå (skriva) 50 90,0 10,0 0,0 Engelska åk 5 delprov CD - Läsa/förstå 50 92,0 8,0 0,0 Engelska åk 5 delprov E - Skriva ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov A - Miniräknare, räknesätten ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov B - Längd, area, skala ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov C - Tid, statistik ,0 0,0 0,0 Matematik åk 5 delprov D - Räknemetoder ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov A - Läsa, förstå litterär text 50 92,0 8,0 0,0 Svenska åk 5 delprov B - Läsa förstå sakprosa ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov C - Skrivuppgift, berättande ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov D - Skrivuppgift, förklarande ,0 0,0 0,0 Svenska åk 5 delprov E - Läsa, samtala ,0 0,0 0,0 Kunskapsresultat åk 5 Total Nej, har inte uppnått samtliga mål % Ämne Antal Ja, har uppnått samtliga mål % Bild ,0 0,0 Engelska ,0 0,0 Hem- och konsumentkunskap ,0 0,0 Idrott och hälsa ,0 0,0 Matematik ,0 0,0 Musik 50 96,0 4,0 Naturorienterande ämnen ,0 0,0 Samhällsorienterande ämnen ,0 0,0 Slöjd ,0 0,0 Svenska ,0 0,0 Svenska som andraspråk 0 0,0 0,0 Teknik ,0 0,0 Analys De få dipparna i de nationella proven där målen inte uppnåtts är könsneutrala och kända. Åtgärdsprogram och insatser finns. Förutom i ämnet musik är samtliga nationella mål i kursplanerna uppnådda. Åtgärder För att bibehålla och öka vår höga måluppfyllelse kommer vi att fortsätta vår satsning på språket. 16

17 4.1 Utvärdering likabehandlingsplanen Kartläggning På Högstorps skola i Växjö går 349 elever från årskurs F-6. Skolan består av flera skolbyggnader och skolgårdar. Underlaget för nulägesanalysen består av rastobservationer som lärare och rastfaddrar gjort på Högstorps skola och enkäter av olika sort för eleverna Nulägesanalys Majoriteten av elever och personal på Högstorps skola trivs och är trygga, dock finns det några få undantag. Utifrån enkäter som gjorts på skolan kan vi se följande: Fler vuxna önskas på vissa platser på skolgården vid raster. Skojbråk och knuffar leder ibland till slagsmål och skadegörelse. Främjande och förebyggande arbete På Högstorps skola pågår ett ständigt arbete med att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I det främjande arbetet är det viktigt att arbeta så att det skapas delaktighet, inflytande, trygghet och respekt för att få fram en vilja hos elever och personal, att ta ansvar. Mål Skolan bedriver ett aktivt och engagerat värdegrundsarbete. Visionen är att elever och vuxna som är i skolan och i fritidshemsverksamheten ska känna sig trygga och att alla skall bli sedda. Alla skall ha rätt att vistas på skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkningar. Åtgärder Eleverna skall arbeta med likabehandlingsplanen minst en gång per läsår. Den ska presenteras på föräldramötet på höstterminen i alla årskurser. Synpunkter som kommer fram på klassråden/ föräldramöten lämnas till elevrådet och skolledningen, som är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen förankras i verksamheten och ser till att den följs upp. 17

18 Punkter som har förtydligats till nästa upplaga av likabehandlingsplanen. Social Emotionell Träning. I årskurs F-6 arbetar personalen aktivt med materialet SET. Vi har tre pedagoger som gått handledningsutbildning och som under läsåret utbildar all personal på skolan. På klassernas schema ligger en timma/vecka schemalagd för SET. Temadag/ Hälso dag Under terminerna har alla klasser temadagar som behandlar värdegrund och hälsa i form av tvärgrupper. Utvärdering görs i en enkät till både lärarna och eleverna. Vuxennärvaro Vi styr vår vuxennärvaro framförallt till vissa speciella platser på skolgården. Vi har ringat in områden på skolgården där barnen vill att vuxna ska vara med via ett frågeformulär som eleverna fick svara på Skolledningen Skolledningen är ytterst ansvarig föra arbetet kring likabehandlingen och skall därmed i olika sammanhang tydliggöra skolans arbete kring denna. Skolledningen skall följa upp och utvärdera skolans förebyggande arbete kring likabehandling varje läsår. Fortbildning All personal som arbetar på skolan utbildas i programmet Social Emotionell Träning (SET). Klart hösten 2010 Skolmiljön Skolledningen skall göra skolmiljön tillgänglig för elever det gäller såväl den fysiska som sociala miljön. Flickor och pojkar skall ges lika mycket tid i såväl inne-miljön som utomhus-miljön. Vi har införskaffat fler ute bordtennisbord. Klasserna får önska ute-leksaker, som föräldraföreningen införskaffar Fler bollplank med hjälp av VöfAB är uppsatta. Elevvårdsteam Skolan har ett elevvårdsteam där rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare ingår. Möte sker varannan vecka. Vid behov kallas områdets specialpedagog. Trivselregler Skall anslås i varje klassrum och ska diskuteras kontinuerligt med eleverna. Alla elever och barn får information när hösttermin startar. Trivselreglerna ska vara uppsatta i varje klassrum. Tillgänglig för alla elever och föräldrar via skolans hemsida Klassråd 18

19 Klassråd skall hållas varannan vecka. Synpunkter lämnas till elevrådsmötet. Elevråd På Högstorps skola finns ett elevråd som träffas regelbundet en gång/ månad. Det finns en speciell utsedd lärare som stöttar eleverna i detta arbete. Matråd ingår i elevrådet och skolledning medverkar. Elevrådsprotokoll förs och som sedan tas upp i klasserna. Gruppindelning Lärare skall undvika att låta eleverna själv välja vilken grupp eller vilket lag de ska vara i. Omklädningsrum Särskild uppmärksamhet ska riktas mot förhållandena i omklädningsrummen och duschrum i samband med lektion i idrott och hälsa. Så långt det är möjligt ska en vuxen vara med eleverna. Skolresor och skolutflykter När utflykter planeras skall detta ske, så att alla elever skall kunna följa med. Trivselenkät Skall fyllas i en gång per år och lämnas till skolhälsovården.. Hälsosamtal Skolhälsovården utför hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 6. I förskoleklass får barnen fylla i en enkät Hur trivs du på skolan?. Enkäten ligger till grund för vårt fortsatta värdegrundsarbete. Skolmaten Det finns alternativa maträtter till de elever som på grund av medicinska och etniska grunder är i behov av detta. Övergripande Du som arbetar på Högstorps skola måste ingripa om du ser något som strider mot vår likabehandlingsplan. Det är din uppgift som anställd på Högstorps skola att vara väl förtrogen med likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen och arbeta därefter. Vid nyrekryteringar skall likabehandlingsplanen/ diskrimineringsplanen presenteras av den som genomför anställningen. Förankring och tillgänglighet Likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen skall göras tillgänglig för alla elever och föräldrar via skolans hemsida samt vid terminens första föräldramöte. I varje klassrum skall en likabehandlingsplan/ diskrimineringsplan anslås. Likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen skall finnas tillgänglig i pappersformat och elektroniskt form för all personal. Vid nyrekryteringar skall likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen presenteras av den som genomför anställningen. 19

20 Uppföljning Vid början av varje läsår skall personal och elever aktivt arbeta med planen. En enkät till eleverna lämnas ut i oktober månad, där de får svara på Var och hur de leker på rasterna. Sammanställningen görs av vår värdegrundsgrupp. Synpunkter som kommer fram lämnas till elevråd och förs sedan vidare till skolledningen. Vid höstterminens första föräldramöte skall frågan om likabehandlingsplanen/ diskrimineringsplanen lyftas. Synpunkter som kommer fram skall lämnas över till skolledningen. Arbetet kring likabehandlingsplanen/diskrimineringsplanen och dess resultat skall följas upp i den årliga kvalitetsredovisningen. Ny plan upprättas i samband med utvärderingen. Utvärdering Under läsåret har vi använt vår dokumentation vid ett antal tillfällen. Det har varit en trygghet för både lärare och skolledning att ha planen som stöd när det hänt incidenter på skolan. Vi har delvis uppnått vårt mål att elever och vuxna som är i skolan och i fritidshemsverksamheten ska känna sig trygga och att alla skall bli sedda. Det är ett pågående arbete att alla skall ha rätt att vistas på skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkningar. 20

21 5: Slutord Högstorps skola visar även detta år på goda resultat vad gäller de nationella proven och kunskapsmålen i åk 3 och 5. Arbetet med värdegrundsfrågorna har varit prioriterade på skolan och resultaten visar på elever som trivs på skolan. Allt beroende på ett aktivt och ambitiöst arbete av samtlig personal inom skolan från förskoleklass till åk 6 samt fritidshemmet med dess personal och inte att förglömma vår servicegrupp. Detta gör att vi med trygghet och en varm hand kan lämna över en ny elevkull som går vidare mot högstadiet. 21

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post:

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post: Högstorps skola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Rektor: Björn Nilsson Tel: 0470-796252 E-post: bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning Högstorps skola har under läsåret arbetat efter de nationella målen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING 2014-2015 HÖGSTORPS SKOLA MED FRITIDSHEM Syfte med likabehandlingsplanen: Främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 för Gemla skola

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 för Gemla skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 för Gemla skola Magnus Elmqvist 0470-416 43 magnus.elmqvist@vaxjo.se 1 Sammanfattning Under läsåret 2010-2011 har verksamheten på Gemla skola till stor del varit

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt fritidshem Läsår 2016/2017 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola där

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2016/2017 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

FÅRDALA skola och fritidshem

FÅRDALA skola och fritidshem FÅRDALA skola och fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Innehållsförteckning: Inledning sidan 3 Del 1: Värdegrund sidan 4 Del 2: Information och delaktighet sidan 5 Del 3 Främjande arbete för likabehandling

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem Del 2 Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem 2014-2015 Innehåll Introduktion av del 2... 1 Kartläggning... 1 Aktuellt läge... 1 Förebyggande aktuella åtgärder...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2016/2017 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010 Bilaga 1 RAPPORT 2010-09-10 Resultat nationella ämnesprov årskurs läsåret 2009/2010 Det är andra året som nationella prov genomförs i årskurs. 1. Matematik Av eleverna i årskurs är det 88,0 % som sammantaget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myresjö skola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myresjö skola 2015/2016 2015-06-30 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myresjö skola 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda vetlanda.se,

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Maria Westberg 20151031 Sidan 2 av 9 Grunduppgifter: Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och skola Ansvarig för planen:

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Centrumskolan. Kvalitetsredovisningen år 2009/2010 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX BANKGIRO POSTGIRO

Centrumskolan. Kvalitetsredovisningen år 2009/2010 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX  BANKGIRO POSTGIRO Centrumskolan Kvalitetsredovisningen år 2009/2010 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO 952 81 Kalix Nygatan 4 Växel 0923-650 00 0923-150 92 kommun@kalix.se 755-1328 6 02 50-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer:

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer: 2014-09-30 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson Telefonnummer: 044-13 40 60 E-postadress: charlotte.knutsson@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass - åk 3, grundsärskola och skolbarnsomsorg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2009/2010. Rektor Monica Hellström Tel ,

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2009/2010. Rektor Monica Hellström Tel , Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 Rektor Monica Hellström Tel 0470-41953, 0734-416272 monica.hellstrom@.vaxjo.se 1 Sammanfattning Normer och värden Vi bedömer att vi kommit ganska långt i vår strävan

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från ht- 2014 Planen ska revideras senast 2015-09-30 Ansvarig

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Åk 1 3 samt fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

LJUNGFÄLLESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller fr.o.m. våren 2015 t.o.m.

LJUNGFÄLLESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller fr.o.m. våren 2015 t.o.m. LJUNGFÄLLESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller fr.o.m. våren 2015 t.o.m. våren 2016 Innehållsförteckning Sid. 1. Skolans vision 3 2. Nu gällande plan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass-åk 6 Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer