Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 2 oktober 2013 Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde Plus och minus i uppföljning av regionens resultat Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar hur regionens resultat ser ut efter årets första åtta månader. Det handlar både om en uppföljning av de mål som satts upp för verksamheten och av regionens ekonomi. Sammanfattningsvis kan konstareras att ungefär två tredjedelar av årets delmål beräknas uppnås vid årets slut. Bland dessa finns att ohälsan i Halland ska minska och att Halland ska höra till de tre regioner/ län som har lägst ungdomsarbetslöshet. Bland de mål som inte väntas uppnås finns bland annat att resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5 procent under Inte heller målet om att hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare inte ska öka mer än genomsnittet för riket beräknas uppnås. - Totalt sett visar uppföljningen på ett gott arbete och en positiv utveckling i Halland. Den största utmaningen är att få bukt på regionens ökande kostnader, så att vi kan säkra en god verksamhet även i framtiden, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. Ekonomiskt resultat Regionen Hallands ekonomiska resultat uppgår efter åtta månader till -50 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner sämre än budget. I resultatet ingår två stora poster, som inte var väntade och därmed inte heller budgeterade. Dessa försämrar regionens resultat med sammanlagt 120 miljoner kronor. Den ena beror på en sänkning av diskonteringsräntan, som försämrar regionens resultat med 210 miljoner och den andra är en återbetalning från AFA Försäkring, som väntas påverka resultatet positivt med 90 miljoner kronor. Nettokostnaden (skillnaden mellan verksamheternas intäkter och kostnader/avskrivningar) ökar också mer än vad som räknades med i budgeten. Vid årets slut beräknas nettokostnaden vara 5,1 procent, att jämföra med budgeterade 4,1 procent. Region Hallands resultat för hela 2013 prognostiseras till -251,4 miljoner kronor, vilket är 259,4 miljoner sämre än årsbudget. Tufft för sjukhusen Driftnämnden Hallands sjukhus har fortfarande en tuff ekonomi. Vid årets slut räknar nämnden med ett underskott på 139 miljoner kronor. Det är en försämring med 30 miljoner jämfört med prognosen efter 3 månader. Försämringen beror på felaktig bokföring av avskrivningar under perioden med 16 miljoner och på ökade kostnader för övertid, sjukfrånvaro och inhyrd personal med cirka 14 miljoner.

2 Uppföljningen visar vidare att Region Halland nu har medarbetare, varav 90 procent är tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter i förhållande till motsvarande period föregående år och ligger nu på 4,5 procent. Undersköterskor är den yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro (drygt 7 procent). Remissvar angående nationell plan för transportsystemet Halland är en del i ett växande sydvästsverige, som är en av de två främsta tillväxtregionerna i Sverige. Västkuststråket är en prioriterad fråga för de tre regionerna Region Halland, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Samsyn mellan de tre regionerna finns och man lämnar ett gemensamt yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet med utgångspunkt att Sverige behöver en kraftfull satsning på Västkustbanan. - En förutsättning för fortsatt god tillväxt är förbättring av infrastruktur och kollektivtrafik säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, och menar att en kraftfull satsning med bland annat dubbelspår längs hela Västkustbanan och ytterligare kapacitet vid anslutningarna till Göteborg och Lund/Malmö är helt avgörande för en positiv utveckling. Region Halland lyfter även i yttrandet för egen del fram att det är särskilt angeläget att studera utökad spårkapacitet på sträckan Kungsbacka -Göteborg. I planförslaget föreslås också att en ombyggnad av personbangården i Halmstad, som är en del av ett nytt samlat resecentrum, bör ingå i den nationella planen. En ombyggnad som skulle öka tillgänglighet och trafiksäkerhet för resenärerna. Då det i nuvarande remissförslag inte omnämns någon mötesseparering sträckan Oskarshamn-Hyltebruk på riksväg 26 föreslår Region Halland att man kompletterar med detta i planförslaget. I Trafikverkets arbete med anpassning av hastighetsgränserna till vägens standard är det viktigt att åtgärder planeras och genomförs för att hastighetsgränsen på 90 km/h inte ska sänkas till 80 km/h. Regionens positiv till effektivare bredbandsstöd Region Halland ställer sig bakom utredningens förslag att nationella medfinansieringsmedel som hanteras av Post och Telestyrelsen (PTS) slås ihop med ordinarie bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet. Det innebär att det blir enklare att söka stöd då antalet instanser att söka stöd hos minskar. Region Halland anser också att det är positivt att PTS får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att göra informationshaneringens så enkel som möjligt. Ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt att tillsätta regionala bredbandskoordinatorer är också positivt och bidrar till att samordna och effektivisera det regionala arbetet för utbyggnad av bredband.

3 Ny kollektivtrafiktaxa 2014 Regionstyrelsen beslutade på onsdagens möte att ge i uppdrag till Hallandstrafikens styrelse att höja taxan för kollektivtrafik med upp till sju (7) procent Kollektivtrafikens kostnader ökar generellt i hela Sverige. I Halland beror en höjd taxa bland annat på årliga indexregleringar för bränsle, arbetskraft och konsumentprisindex samt en ökad kostnad gällande Öresundstågssamarbetet. Region Halland vill gå ur West Sweden Region Hallands avsikt är att gå ur det västsvenska samarbetet för kontakter med EU West Sweden. West Sweden beslutade på sin årsstämma i maj om avveckling. Men först behövs avsiktsförklaringar från medlemmarna. För Hallands del har situationen förändrats sedan Halland för mer än 20 år sedan gick med i samarbetet: Kunskapen om EU har ökat liksom möjligheterna att söka information och driva projekt inom ramen för EU:s olika program. Ett större regionalt ansvar för till exempel utvecklingsfrågor gör det också mer naturligt att regionen, tillsammans med de halländska kommunerna, för fram gemensamma ståndpunkter som stärker Hallands utveckling. Bidrag till Hälsoteknikcentrums framtid Hur ska Hälsoteknikcentrum Halland drivas långsiktigt? Regionstyrelsen sa i dag ja till att satsa 1,7 miljoner kronor för att bidra till driften av Hälsoteknikcentrum fram till april nästa år. Under den tiden kommer framtidsfrågan att stå i fokus. Hälsoteknikcentrum Halland har, i ett samarbete mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad, de halländska kommunerna och näringslivet utvecklat en internationellt erkänd verksamhet där man stödjer nya produkter och idéer på hälsoområdet. Efter halvårsskiftet 2013 har dock den långsiktiga driften och finansieringen varit oklar. Region Halland går nu in med 1,7 miljoner kronor, så att Hälsoteknikcentrum får möjlighet att dels arbeta med hur framtiden ska se ut, dels fortsätta sitt arbete med att stödja innovationsutveckling.

4 Projekt ska ge bättre nytta av ny teknik i skolorna Bättre koll på hur den nya tekniken kan användas i undervisningen och nya tjänster och produkter, som tas fram i nära samarbete med leverantörerna. Det är målet med ett projekt IMAILE som Halmstads kommun driver tillsammans med partners från 6 EU-länder. Regionstyrelsen beslutade i dag att stödja projektet med euro under två och ett halvt år. Totalt satsas 6,1 miljoner euro på projektet. Halmstads kommun och de andra aktörerna får, i hård konkurrens, huvudparten av finansieringen genom EU:s Sjunde ramprogram för forskning FP7. Målet är att nya produkter och tjänster ska tas fram. Elever, lärare och föräldrar ska få vara med och kartlägga vad som behövs och gör nytta. Genom det som kallas förkommersiell upphandling ska sedan leverantörer kunna vara med och utveckla nya tjänster och produkter, i nära kontakt med användarna. De leverantörer som, genom projektet är med och tar fram nya produkter, kommer att kunna få stora delar av Europa som en framtida marknad. För Hallands del kan projektet också innebära att de satsningar som görs på datorer och läsplattor i skolorna kommer till bättre användning. Projektet kan också bli en förebild för hur vi kan vara med och ställa krav och bidra i utvecklingen av nya tjänster, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim. Region Halland riktar blicken utåt i nya kulturplanen Region Halland riktar blicken utåt i nya kulturplanen och kulturresidens är ett exempel på det. Det innebär att kulturarbetare från övriga landet och omvärlden bjuds in till Halland. På så vis skapas ett dynamiskt in- och utflöde av influenser till den halländska kulturscenen. Halland som fristadszon är ett annat exempel. Författare och andra kulturarbetare som är förföljda i sina hemländer erbjuds möjlighet att arbeta och leva i Halland. I Kulturplan , som antogs vid regionstyrelsens möte i dag fokuseras även på andra områden. Här är några exempel: Kulturens roll för Hallands attraktivitet och för hallänningarnas hälsa och lärande ska lyftas fram. Barns och ungas möjligheter till kulturverksamhet och upplevelser måste utvecklas vidare. Mötesplatser för kulturarbetare, kulturkonsumenter, proffs och amatörer behöver bli fler. Nya former för arrangemang, livestreaming till exempel, och fler spelplatser ska etableras.

5 Högre hyra för nya internatelever Kostnaden för internatelever som i höst börjar på regionens två naturbruksgymnasier, Plönninge och Munkagård, blir i genomsnitt kronor per månad för hyra och vuxennärvaro. För elever som får inackorderingsbidrag från sina hemkommuner (cirka kronor) blir kostnaden kronor per månad. Till det kommer kostnaden för frukost och middag, om eleven äter på skolan. Skollunchen är fri. Skälet till höjningen är regionsstyrelsens beslut i augusti om att nettokostnaden för internatboendet på sikt helt ska betalas av vårdnadshavaren som grundar sig på att den interkommunala ersättningen inte får inkludera internatkostnaden. Denna ska finansieras på annat sätt. Under en övergångsperiod beslutade därför regionstyrelsen på dagens möte att finansiera den eventuella mellanskillnaden mellan skolans intäkter för internatverksamheten och den verkliga kostnaden, då effekten av beslutet är svårt att förutse. Region Halland önskar effektiviserar administrationen På dagens regionstyrelsemöte enades man om en beslutsintention med avsikt att upprätta en gemensam administrativ service, som ska tillhandahålla tjänster för hela Region Halland. En förändring som på sikt beräknas ge en kostnadsbesparing för Region Halland på 15 miljoner per år. Under dagens samverkansmöte på Regionnivå var Vision oenig med arbetsgivarens förslag till beslut och begärde en förhandling enligt MBL 14. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fick 2012 i uppdrag av Regionstyrelsen att identifiera åtgärder för att minska Region Hallands kostnader och bidra till en budget i balans. En av dessa var en mer effektiv administrativ hantering. Förslaget innebär att vissa administrativa arbetsuppgifter inom HR, lön och ekonomi organiseras och utförs tillsammans av en regiongemensam administrativ service, enligt modellen Shared Service Center. I dagsläget utförs samma administrativa uppgifter på många ställen i organisationen. Med en gemensam administration blir det lättare att få gemensamma rutiner och arbetssätt. Möjligheterna till kompetensutveckling av medarbetare och förbättring av administrativa processer blir också större. Genom att föra samman arbetsuppgifter kan man också på sikt frigöra resurser till vårdens verksamheter. Arbetet med att utforma den nya verksamheten i detalj samt ta fram en strategi för bemanning fortsätter under hösten.

6 Vid dagens möte behandlades också: Information om Västsvenska paketet Information från Trafikverket Överenskommelse om regionalt partnerskap i Halland Information om Landsbygdsprogrammet inkl Leader Information om regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Västsverige Information från CPMR:s Generalförsamling 2013 Bättre möjlighet till männen (projekt) Mål och inriktning för kulturförvaltningen 2014 Teater Halland AB utökning av aktiekapitalet Konst och inventarier från Stiftelsen Musik i Halland Kulturpris 2013 Uppföljningsrapport 2 för kulturförvaltningen Mål och inriktning för skolförvaltningen 2014 Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltning Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014 Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2014 Reinvesteringar i MR-kamera vid Hallands sjukhus Varberg Regionstyrelsens uppdrag 2014 till Driftsnämnden för Regionservice Region Hallands uppföljning 2014 Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning Bildandet av Bagerska Stiftelsen Revisionsrapport projektstyrning Lokalresursplan (LRP) oktober Västkuststiftelsen Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2012 Uppföljningsrapport 2 för Region Halland Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 4 september Anmälan av fattade delegationsbeslut Anmälan av protokoll Regiondirektören informerar Mål och inriktning för regionkontoret 2014 Uppföljningsrapport 2 för regionkontoret För mer information, kontakta gärna: Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn:

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning Bästa Livsplatsen 2011 Årsredovisning INNEHÅLLsföRteckninG INLEDninG 6 REGIOnsstyrelsens ORDförande och REGIONdirektören har ORDet Gösta Bergenheim (M) och Catarina Dahlöf skriver om 2011 ett framgångsrikt

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 1 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 ANEBY KOMMUN... 2 1.1 Del 1 Övergripande förutsättningar och styrkort...2 1.1.1 Omvärld...2 1.1.2 Förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Till förbundsstämman 14 15/6 2014 Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år 2015 2016 För gemensamma

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer