Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet."

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 ca 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Näringsdepartementet Uppdrag att kvalitetssäkra den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden Regeringsbeslut III:1. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m m. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2. Cirkulär 12:28.

2 4. Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA 12 träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. HÖK T med AkademikerAlliansen. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m. fl. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. ÖLA 12 med SEKO Facket för service och kommunikation. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. ÖLA 12 med Svenska Transportarbetareförbundet. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Sammanträdesplan för SKL för år Styrelsens beslut nr Sveriges Kommuner och Landsting En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Styrelsens beslut nr 06. RS Sveriges Kommuner och Landsting Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret. Styrelsens beslut nr 7. RS Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Styrelsens beslut nr 8. RS Sveriges Kommuner och Landsting Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens beslut nr 9. RS Sveriges Kommuner och Landsting Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Styrelsens beslut nr 10. RS Sveriges Kommuner och Landsting Rekommendation om interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området under Styrelsens beslut nr 11. RS Regionens revisorer Granskning av stiftelser. RS Överenskommelse mellan regionstyrelsen och Driftnämnden för regionservice, Driftnämnden för psykiatri, Driftnämnden för närsjukvård, Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Halmstad, Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Kungsbacka och Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg, har träffats avseende förvaltningschef. RS Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2012 i enlighet med gällande delegationsordning. RS RS (14)

3 Regional tillväxt och kultur 4 Dialogmöten mellan regioner och nationella myndigheter RS Regionstyrelsen utser ordförande Gösta Bergenheim, 2.e vice ordförande Per Persson och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss att delta vid dialogmötet 18 oktober 2012 mellan regioner och nationella myndigheter. En rapportering från mötet görs vid regionstyrelsens sammanträde 28 november. Näringsdepartementet och ett antal nationella myndigheter bjuder in regionerna till dialogmöten för att främja arbetet med framtagningen och genomförandet av fokuserade strukturfondsprogram För Hallands del kommer dialogen att äga rum i Stockholm 18 oktober då även Stockholm, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland kommer att delta. Departementet och myndigheterna har tidigare tagit del av regionernas inspel 15 december 2011 om prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet från och med De nationella myndigheternas bedömning av de viktigaste utmaningarna, beskrivning av program och insatser, bedömning av utvecklingsbehov m m kommer att skickas ut i slutet av augusti. Skrivelse från regionkontoret ( ) 5 Framtidsdialog om Europeiska socialfonden RS Regionstyrelsen beslutar att Region Hallands prioriteringar avseende den regionala tillväxtpolitiken och inspel till den framtida sammanhållningspolitiken ska utgöra grunden för vårt deltagande i Framtidsdialogen om den Europeiska socialfonden Dessutom ska det lokala och regionala inflytandet vara starkt vid såväl programeringen som vid genomförandet. En rapportering från Framtidsdialogen lämnas vid regionstyrelsens sammanträde den 12 september. Inför genomförandet av Socialfonden i Sverige anser Arbetsmarknadsdepartementet att det är viktigt att få synpunkter på fondens framtida inriktning. Arbetsmarknadsdepartementet bjuder därför in till tre regionala framtidsdialoger, där Region Halland kommer att delta i Stockholm den 30 augusti. RS (14)

4 I Kommissionens förslag till gemensamt strategiskt ramverk finns elva tematiska mål för struktur-, landsbygds- och fiskerifonderna. Av dessa förslås socialfonden arbeta för nedanstående fyra mål: 1. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 2. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande 3. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 4. Förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen Inom dessa mål föreslås vidare: 20 procent av medlen till social integration, större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslöshet samt perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet och icke-diskriminering. För att nå ovanstående mål ska regionala planer, som bygger på de lokala och regionala förutsättningarna, utarbetas. I Region Hallands prioriteringar avseende den regionala tillväxtpolitiken och inspel till den framtida sammanhållningspolitiken finns flera områden där socialfonden kan bidra till en positiv utveckling. Det gäller framför allt inom följande prioriterade områden: 1. Grundläggande förutsättningar i form av utbildning och kompetensutveckling, mångfald och jämställdhet 2. Entreprenörskap 3. Kompetensutveckling för matchning och omställningsförmåga Skrivelse från regionkontoret ( ) 6 Europa Direkt information om verksamheten RS Under perioden har Halmstads kommun genom stadsbiblioteket varit värdorganisation för Europa Direkt Halland. Verksamheten har medfinansierats av Region Halland. Europa Direkt Halland är en del av EU-kommissionens kommunikationsnätverk som arbetar med EU-information till allmänheten. Kontoret har ett regionalt uppdrag och ska verka i hela länet. Vid styrelsemötet informerar Halmstads kommun om verksamheten under den gångna programperioden. 7 Trafikverkets förslag till föreskrifter om riksväg 15 information RS Trafikverket har för avsikt att under 2012 föreskriva om riksväg för sträckan mellan Halmstad och Karlshamn och även besluta om enhetligt vägnummer för hela sträckan, nummer 15. RS (14)

5 Trafikverket har tagit fram förslag vilket innebär att för Hallands län föreslås följande sträcka vara riksväg 15 (se bifogad karta): nuvarande länsväg 117 mellan Halmstad och länsgränsen till Kronobergs län. Större delen av sträckan har byggts om de senaste åren och har nu en tillräckligt hög standard för att klassas som riksväg. Det är positivt för Halland med en enhetlig vägvisning hela sträckan vilket underlättar kontakten mellan Halland och sydostkusten. Karta Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 8 Interkommunal ersättning RS Regionstyrelsen beslutar att den interkommunala ersättningen för Yrkesintroduktion och Individuella alternativet är samma som priset för särskoleplats inför höstterminen Priserna inför höstterminen 2012, för Region Hallands utbildningar, utgår ifrån 2011 års nivå uppräknat med två procent; Naturbruksprogrammet kronor/ termin Hantverksprogrammet kronor/ termin Särskolan kronor/ termin Inför kommande läsår 2012/2013 behöver den interkommunala ersättningen justeras för att klara mottagande och utvecklingen av de elever som tas in på Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val. Ska skolförvaltningen ges en rimlig förutsättning att nå uppsatta mål behöver dessa inriktningar ha samma interkommunala ersättning som vid särskolan. Eleverna på Programinriktat individuellt val (PRIV) följer till huvuddelen eleverna på Naturbruksprogrammet eller Hantverksprogrammet. Dessa elever behöver särskilt stöd för att nå målen ofta i form av extra bemanning, små undervisningsgrupper och handledning av specialpedagog. RS (14)

6 Eleverna på Yrkesintroduktionsprogrammet läser mer som en egen klass. Dessa elever är i stort behov av stöd. Det är ofta elever som valt att skriva ut sig från särskolan, har motsvarande diagnoser som de som går på AA (AD/HD Ashbergens) på Plönningegymnasiet och har egentligen inte getts möjlighet att fungera i grundskolan. Flera elever som inte får plats på AA på Plönningegymnasiet söker dessa inriktningar. Konsekvenserna av att inte justera den interkommunal ersättning, för ovan nämnda inriktningar, är att resurser behöver tas från övriga delar av verksamheten som i sin tur inte ges förutsättningar att nå sina uppsatta mål. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 9 Inriktning av internatverksamheten RS Regionstyrelsen antar inriktning av internatverksamheten enligt förslag. Nedan föreslagna åtgärder är relaterade till revisionsrapporten Granskning av internatverksamheten vid naturbruksgymnasierna. Granskningen visade bland annat att regionstyrelsen inte utformat någon övergripande styrning av internatverksamheten. I svaret till revisorerna, som behandlades i april 2012 i regionstyrelsen, står bland annat att Dokumenterade riktlinjer och rutiner för internatverksamheten kommer att tas fram och antas av styrelsen alternativt förvaltningsledningen. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 10 Månadsrapport för skolförvaltningen RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om skolförvaltningens månadsrapport januari juli. RS (14)

7 Region Halland gemensamt 11 Återrapportering av regionstyrelsens beslut 30 maj om åtgärdsplan för en ekonomi i balans RS Regionstyrelsen beslutar ge regiondirektören i uppdrag att leda arbetet i de delar som ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. anteckna den muntliga rapporten till protokollet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska senast 31 augusti 2012 inkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport om vilka åtgärder som har beslutats och presentera tidplanen för genomförandet på kort sikt (effekt 2012) och lång sikt (2013 och framåt). Vid dagens sammanträde lämnar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande en muntlig information. 12 Patientavgifter med mera 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa enligt förslag patientavgifter och högkostnadsskydd (oförändrade i förhållande till 2012). priser för hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg uppräknade med 2,6 % enligt fastställda principer. pris på preventivmedlet kopparspiral till självkostnadspris. egenavgifter och ersättning för sjukresor enligt fastställda principer (oförändrade i förhållande till 2012). ersättning till verksamhet för utförd akut öppen vård av utlandssvensk från övriga länder i de fall patienten betalar vanlig patientavgift gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2013 föreslås att aktuell nivå bibehålls. Endast åtgärder enligt Gula taxan för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner föreslås uppräknas enligt tidigare fastställda index. RS (14)

8 I syfte att uppnå jämlik vård, ska erhållande av preventivmedlet kopparspiral avgiftsmässigt jämställas med hormonspiral. Förslaget innebär att avgift införs för kopparspiral som erhålls på mottagning inom hälso- och sjukvården. Avgiften som tillämpas är självkostnad för anskaffning, ca 170 kr. Åtgärden upptas i Gula taxan. Verksamheterna erhåller normalt ersättning för utförd vård. Ett undantag har tillämpats för utlandssvenskar bosatta utanför EU-området eller bosatta i konventionsländer. Dessa betalar för akut öppen vård endast vanlig patientavgift. Ingen annan ersättning utgår. Fr.o.m föreslås verksamheten ersättas för sådan vård enligt motsvarande principer som tillämpas för andra patientgrupper. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarar för denna kostnad. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Patientavgifter Förslag till barntandvårdspeng 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa barntandvårdspeng till kronor för år Regionfullmäktige beslutade att införa en ny ersättningsmodell för det fria valet av tandläkare för 3 19 åringar. Ersättningsmodellen utgår ifrån en genomsnittlig ersättning per barn i åldersgruppen 3 19 år. Regionfullmäktige fastställer varje år den genomsnittliga barntandvårdspengen. I 2012 års budget infördes en ny budget- och redovisningsmodell för tandvården enligt fastställda nationella riktlinjer. I den årliga budgetprocessen lämnar Närsjukvården Halland/folktandvården underlag och redovisningar om förändringar för verksamheten som påverkar kostnads- och intäktsnivåer. Regionkontoret bereder och lämnar förslag till barntandvårdspeng. I den sammanvägda bedömningen av de från Närsjukvården Halland/folktandvården framförda förändrade förutsättningarna inför 2013 och effekter av förändringar i regiongemensamma styrmodeller föreslås att den genomsnittliga barntandvårdspengen fastställs till kronor för år Skrivelse från regionstyrelsen ( ) RS (14)

9 14 Vårdval Halland 2013 mål och måluppfyllelse HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa förslag till mål, måluppfyllelse och ekonomiska konsekvenser vid bristande måluppfyllelse (avdrag). Sedan 2007 tillämpas i Region Halland en gemensam ersättningsmodell för primärvård, Vårdval Halland när det gäller befolkningens närsjukvård. Årligen görs revideringar av Vårdval Halland modellen och förslag för 2013 har nu tagits fram. Beslut om hälso- och sjukvårdspengen för Vårdval Halland närsjukvård tas i annat ärende. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Förslag Vårdval Halland 15 Utredning av frågan om att ange väntetiderna på sjukhusens akuter på hemsidan RS Regionstyrelsen beslutar att publicering på Internet av väntetider på sjukhusens akutmottagningar inte ska införas då det inte finns förutsättningar att visa korrekta väntetider individuella väntetider styrs helt av medicinsk prioritering. Regionfullmäktige beslutade att bifalla en motion med förslag att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att, i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusens driftnämnder, utreda möjligheten att på Region Hallands hemsida informera om akuternas aktuella väntetider. Frågan har nu utretts av representanter för verksamheten hälso- och sjukvård samt kommunikation på regionkontoret. Även representanter för akutmottagningarna på Hallands sjukhus har medverkat. Utredningen anser inte att publicering på Internet av väntetider på sjukhusens akutmottagningar ska införas då det inte finns förutsättningar att visa korrekta väntetider individuella väntetider styrs helt av medicinsk prioritering. Denna slutsats stöds av arbetsutskotten för Hallands sjukhus driftnämnder (möte ) samt hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott (möte ). RS (14)

10 Skrivelse från regionkontoret ( ) Utredning av frågan om att ange väntetider på sjukhusens akuter på hemsidan ( ) 16 Investeringsramar fastigheter respektive i maskiner och utrustning RS till beslut efter beredning i samråd med HSS au Regionstyrelsen fördelar Investeringsmedel för fastighetsinvesteringar i enlighet med förslag. Investeringsmedel för maskiner och utrustning i enlighet med förslag. Beslutsordningarna för investeringar har förändrats 1 juli. Detta i linje med beslut i fullmäktige (RS110304). Den nya modellen förutsätter delegerade investeringsramar för respektive verksamhet. Därför krävs beslut angående ramar. Skrivelse från regionkontoret ( ) 16A Regionens värdegrundsarbete information Regiondirektören lämnar information om det fortsatta arbetet med regionens värdegrundsarbete. 17 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2011 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för 2011 RS (14)

11 Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond år 2011 ( ) 18 Anmälan om beredning av motion Maria Johansson (V) Handlingsplan vid våld i nära relationer RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Maria Johansson (V) om Handlingsplan vid våld i nära relationer. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Maria Johansson (V) ( ) 19 Anmälan om beredning av motion Niclas Erlandsson (FP) Inrättande av ett landsbygdsråd RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. RS (14)

12 Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Niclas Erlandsson (FP) om Inrättande av ett landsbygdsråd. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Niclas Erlandsson (FP) ( ) 20 Anmälan om beredning av motion Margit Bik (S) Akuta äldreteam RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Margit Bik (S) om Akuta äldreteam. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Margit Bik (S) ( ) 21 Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen RS110058, RS Regionstyrelsen godkänner förslag till tillägg och ändringar i Förteckning över av regionstyrelsen delegerade ärenden. Delegationsbestämmelserna om beslut i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden och behörighet att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden utgår ur regionstyrelsens delegationsförteckning först när motsvarande bestämmelser införts i driftnämndens för regionservice delegationsförteckning. RS (14)

13 Eftersom upphandling nu är ett särskilt affärsområde inom regionservice har tidigare beslutats att upphandlingsfrågorna utgår ur förteckningen över av regionstyrelsen delegerade ärenden när motsvarande bestämmelser istället tas in i förteckningen över av driftnämnden för regionservice delegerade ärenden. Som en följd av denna förändring bör också bestämmelserna om utlämnande av handling och behörighet att företräda Region Halland i upphandlingsärenden utgå ur förteckningen över av regionstyrelsen delegerade ärenden. Det bedöms emellertid lämpligt att regionstyrelsen har kvar ansvaret för strategiska upphandlingar. En bestämmelse om att verksamhetschef inom regionkontoret fattar tilldelningsbeslut och tecknar avtal i sådana upphandlingar bör därför införas i delegationsförteckningen. Det föreslås att beslutanderätten vad gäller bokföringsmässig nedskrivning av fordringar delegeras till regiondirektören med vidaredelegering till ekonomidirektören. Skrivelse från regionkontoret ( ) Delegationsbeslut inom regionstyrelsen ( ) 22 Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 15 augusti Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 15 augusti. 23 Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti. 24 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. RS (14)

14 Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 augusti Månadsrapport för Region Halland RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari juli. 26 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 27 Månadsrapport för regionkontoret RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari juli. RS (14)

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29. Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad.

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29. Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 Regionstyrelsen 166 193 Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-10-24 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice, Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 2 oktober 2013 Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde Plus och minus i uppföljning av regionens resultat Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-15 Regionstyrelsen Tid Onsdag 15 oktober 2014, kl 09:00 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen

Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-10-19 Regionstyrelsen Tid 19 oktober 2011, kl 09:00 ca 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Regionstyrelsen 28-41

Regionstyrelsen 28-41 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP) Malin

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen fick förhandstitt på bokslutet

Regionstyrelsen fick förhandstitt på bokslutet PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 25 januari 2012 Regionstyrelsen fick förhandstitt på bokslutet Vid regionstyrelsens möte idag presenterades en bokslutskommuniké för 2011, det vill säga en sammanfattning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Lokalresurs plan (LRP) maj

Lokalresurs plan (LRP) maj 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-21 RS130095 Lokalresurs plan (LRP)

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer