Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet."

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 ca 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Näringsdepartementet Uppdrag att kvalitetssäkra den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden Regeringsbeslut III:1. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m m. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2. Cirkulär 12:28.

2 4. Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA 12 träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. HÖK T med AkademikerAlliansen. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m. fl. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. ÖLA 12 med SEKO Facket för service och kommunikation. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. ÖLA 12 med Svenska Transportarbetareförbundet. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Sammanträdesplan för SKL för år Styrelsens beslut nr Sveriges Kommuner och Landsting En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Styrelsens beslut nr 06. RS Sveriges Kommuner och Landsting Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret. Styrelsens beslut nr 7. RS Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Styrelsens beslut nr 8. RS Sveriges Kommuner och Landsting Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens beslut nr 9. RS Sveriges Kommuner och Landsting Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Styrelsens beslut nr 10. RS Sveriges Kommuner och Landsting Rekommendation om interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området under Styrelsens beslut nr 11. RS Regionens revisorer Granskning av stiftelser. RS Överenskommelse mellan regionstyrelsen och Driftnämnden för regionservice, Driftnämnden för psykiatri, Driftnämnden för närsjukvård, Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Halmstad, Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Kungsbacka och Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg, har träffats avseende förvaltningschef. RS Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2012 i enlighet med gällande delegationsordning. RS RS (14)

3 Regional tillväxt och kultur 4 Dialogmöten mellan regioner och nationella myndigheter RS Regionstyrelsen utser ordförande Gösta Bergenheim, 2.e vice ordförande Per Persson och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss att delta vid dialogmötet 18 oktober 2012 mellan regioner och nationella myndigheter. En rapportering från mötet görs vid regionstyrelsens sammanträde 28 november. Näringsdepartementet och ett antal nationella myndigheter bjuder in regionerna till dialogmöten för att främja arbetet med framtagningen och genomförandet av fokuserade strukturfondsprogram För Hallands del kommer dialogen att äga rum i Stockholm 18 oktober då även Stockholm, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland kommer att delta. Departementet och myndigheterna har tidigare tagit del av regionernas inspel 15 december 2011 om prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet från och med De nationella myndigheternas bedömning av de viktigaste utmaningarna, beskrivning av program och insatser, bedömning av utvecklingsbehov m m kommer att skickas ut i slutet av augusti. Skrivelse från regionkontoret ( ) 5 Framtidsdialog om Europeiska socialfonden RS Regionstyrelsen beslutar att Region Hallands prioriteringar avseende den regionala tillväxtpolitiken och inspel till den framtida sammanhållningspolitiken ska utgöra grunden för vårt deltagande i Framtidsdialogen om den Europeiska socialfonden Dessutom ska det lokala och regionala inflytandet vara starkt vid såväl programeringen som vid genomförandet. En rapportering från Framtidsdialogen lämnas vid regionstyrelsens sammanträde den 12 september. Inför genomförandet av Socialfonden i Sverige anser Arbetsmarknadsdepartementet att det är viktigt att få synpunkter på fondens framtida inriktning. Arbetsmarknadsdepartementet bjuder därför in till tre regionala framtidsdialoger, där Region Halland kommer att delta i Stockholm den 30 augusti. RS (14)

4 I Kommissionens förslag till gemensamt strategiskt ramverk finns elva tematiska mål för struktur-, landsbygds- och fiskerifonderna. Av dessa förslås socialfonden arbeta för nedanstående fyra mål: 1. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 2. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande 3. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 4. Förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen Inom dessa mål föreslås vidare: 20 procent av medlen till social integration, större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslöshet samt perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet och icke-diskriminering. För att nå ovanstående mål ska regionala planer, som bygger på de lokala och regionala förutsättningarna, utarbetas. I Region Hallands prioriteringar avseende den regionala tillväxtpolitiken och inspel till den framtida sammanhållningspolitiken finns flera områden där socialfonden kan bidra till en positiv utveckling. Det gäller framför allt inom följande prioriterade områden: 1. Grundläggande förutsättningar i form av utbildning och kompetensutveckling, mångfald och jämställdhet 2. Entreprenörskap 3. Kompetensutveckling för matchning och omställningsförmåga Skrivelse från regionkontoret ( ) 6 Europa Direkt information om verksamheten RS Under perioden har Halmstads kommun genom stadsbiblioteket varit värdorganisation för Europa Direkt Halland. Verksamheten har medfinansierats av Region Halland. Europa Direkt Halland är en del av EU-kommissionens kommunikationsnätverk som arbetar med EU-information till allmänheten. Kontoret har ett regionalt uppdrag och ska verka i hela länet. Vid styrelsemötet informerar Halmstads kommun om verksamheten under den gångna programperioden. 7 Trafikverkets förslag till föreskrifter om riksväg 15 information RS Trafikverket har för avsikt att under 2012 föreskriva om riksväg för sträckan mellan Halmstad och Karlshamn och även besluta om enhetligt vägnummer för hela sträckan, nummer 15. RS (14)

5 Trafikverket har tagit fram förslag vilket innebär att för Hallands län föreslås följande sträcka vara riksväg 15 (se bifogad karta): nuvarande länsväg 117 mellan Halmstad och länsgränsen till Kronobergs län. Större delen av sträckan har byggts om de senaste åren och har nu en tillräckligt hög standard för att klassas som riksväg. Det är positivt för Halland med en enhetlig vägvisning hela sträckan vilket underlättar kontakten mellan Halland och sydostkusten. Karta Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 8 Interkommunal ersättning RS Regionstyrelsen beslutar att den interkommunala ersättningen för Yrkesintroduktion och Individuella alternativet är samma som priset för särskoleplats inför höstterminen Priserna inför höstterminen 2012, för Region Hallands utbildningar, utgår ifrån 2011 års nivå uppräknat med två procent; Naturbruksprogrammet kronor/ termin Hantverksprogrammet kronor/ termin Särskolan kronor/ termin Inför kommande läsår 2012/2013 behöver den interkommunala ersättningen justeras för att klara mottagande och utvecklingen av de elever som tas in på Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val. Ska skolförvaltningen ges en rimlig förutsättning att nå uppsatta mål behöver dessa inriktningar ha samma interkommunala ersättning som vid särskolan. Eleverna på Programinriktat individuellt val (PRIV) följer till huvuddelen eleverna på Naturbruksprogrammet eller Hantverksprogrammet. Dessa elever behöver särskilt stöd för att nå målen ofta i form av extra bemanning, små undervisningsgrupper och handledning av specialpedagog. RS (14)

6 Eleverna på Yrkesintroduktionsprogrammet läser mer som en egen klass. Dessa elever är i stort behov av stöd. Det är ofta elever som valt att skriva ut sig från särskolan, har motsvarande diagnoser som de som går på AA (AD/HD Ashbergens) på Plönningegymnasiet och har egentligen inte getts möjlighet att fungera i grundskolan. Flera elever som inte får plats på AA på Plönningegymnasiet söker dessa inriktningar. Konsekvenserna av att inte justera den interkommunal ersättning, för ovan nämnda inriktningar, är att resurser behöver tas från övriga delar av verksamheten som i sin tur inte ges förutsättningar att nå sina uppsatta mål. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 9 Inriktning av internatverksamheten RS Regionstyrelsen antar inriktning av internatverksamheten enligt förslag. Nedan föreslagna åtgärder är relaterade till revisionsrapporten Granskning av internatverksamheten vid naturbruksgymnasierna. Granskningen visade bland annat att regionstyrelsen inte utformat någon övergripande styrning av internatverksamheten. I svaret till revisorerna, som behandlades i april 2012 i regionstyrelsen, står bland annat att Dokumenterade riktlinjer och rutiner för internatverksamheten kommer att tas fram och antas av styrelsen alternativt förvaltningsledningen. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 10 Månadsrapport för skolförvaltningen RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om skolförvaltningens månadsrapport januari juli. RS (14)

7 Region Halland gemensamt 11 Återrapportering av regionstyrelsens beslut 30 maj om åtgärdsplan för en ekonomi i balans RS Regionstyrelsen beslutar ge regiondirektören i uppdrag att leda arbetet i de delar som ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. anteckna den muntliga rapporten till protokollet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska senast 31 augusti 2012 inkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport om vilka åtgärder som har beslutats och presentera tidplanen för genomförandet på kort sikt (effekt 2012) och lång sikt (2013 och framåt). Vid dagens sammanträde lämnar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande en muntlig information. 12 Patientavgifter med mera 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa enligt förslag patientavgifter och högkostnadsskydd (oförändrade i förhållande till 2012). priser för hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg uppräknade med 2,6 % enligt fastställda principer. pris på preventivmedlet kopparspiral till självkostnadspris. egenavgifter och ersättning för sjukresor enligt fastställda principer (oförändrade i förhållande till 2012). ersättning till verksamhet för utförd akut öppen vård av utlandssvensk från övriga länder i de fall patienten betalar vanlig patientavgift gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2013 föreslås att aktuell nivå bibehålls. Endast åtgärder enligt Gula taxan för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner föreslås uppräknas enligt tidigare fastställda index. RS (14)

8 I syfte att uppnå jämlik vård, ska erhållande av preventivmedlet kopparspiral avgiftsmässigt jämställas med hormonspiral. Förslaget innebär att avgift införs för kopparspiral som erhålls på mottagning inom hälso- och sjukvården. Avgiften som tillämpas är självkostnad för anskaffning, ca 170 kr. Åtgärden upptas i Gula taxan. Verksamheterna erhåller normalt ersättning för utförd vård. Ett undantag har tillämpats för utlandssvenskar bosatta utanför EU-området eller bosatta i konventionsländer. Dessa betalar för akut öppen vård endast vanlig patientavgift. Ingen annan ersättning utgår. Fr.o.m föreslås verksamheten ersättas för sådan vård enligt motsvarande principer som tillämpas för andra patientgrupper. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarar för denna kostnad. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Patientavgifter Förslag till barntandvårdspeng 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa barntandvårdspeng till kronor för år Regionfullmäktige beslutade att införa en ny ersättningsmodell för det fria valet av tandläkare för 3 19 åringar. Ersättningsmodellen utgår ifrån en genomsnittlig ersättning per barn i åldersgruppen 3 19 år. Regionfullmäktige fastställer varje år den genomsnittliga barntandvårdspengen. I 2012 års budget infördes en ny budget- och redovisningsmodell för tandvården enligt fastställda nationella riktlinjer. I den årliga budgetprocessen lämnar Närsjukvården Halland/folktandvården underlag och redovisningar om förändringar för verksamheten som påverkar kostnads- och intäktsnivåer. Regionkontoret bereder och lämnar förslag till barntandvårdspeng. I den sammanvägda bedömningen av de från Närsjukvården Halland/folktandvården framförda förändrade förutsättningarna inför 2013 och effekter av förändringar i regiongemensamma styrmodeller föreslås att den genomsnittliga barntandvårdspengen fastställs till kronor för år Skrivelse från regionstyrelsen ( ) RS (14)

9 14 Vårdval Halland 2013 mål och måluppfyllelse HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa förslag till mål, måluppfyllelse och ekonomiska konsekvenser vid bristande måluppfyllelse (avdrag). Sedan 2007 tillämpas i Region Halland en gemensam ersättningsmodell för primärvård, Vårdval Halland när det gäller befolkningens närsjukvård. Årligen görs revideringar av Vårdval Halland modellen och förslag för 2013 har nu tagits fram. Beslut om hälso- och sjukvårdspengen för Vårdval Halland närsjukvård tas i annat ärende. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Förslag Vårdval Halland 15 Utredning av frågan om att ange väntetiderna på sjukhusens akuter på hemsidan RS Regionstyrelsen beslutar att publicering på Internet av väntetider på sjukhusens akutmottagningar inte ska införas då det inte finns förutsättningar att visa korrekta väntetider individuella väntetider styrs helt av medicinsk prioritering. Regionfullmäktige beslutade att bifalla en motion med förslag att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att, i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusens driftnämnder, utreda möjligheten att på Region Hallands hemsida informera om akuternas aktuella väntetider. Frågan har nu utretts av representanter för verksamheten hälso- och sjukvård samt kommunikation på regionkontoret. Även representanter för akutmottagningarna på Hallands sjukhus har medverkat. Utredningen anser inte att publicering på Internet av väntetider på sjukhusens akutmottagningar ska införas då det inte finns förutsättningar att visa korrekta väntetider individuella väntetider styrs helt av medicinsk prioritering. Denna slutsats stöds av arbetsutskotten för Hallands sjukhus driftnämnder (möte ) samt hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott (möte ). RS (14)

10 Skrivelse från regionkontoret ( ) Utredning av frågan om att ange väntetider på sjukhusens akuter på hemsidan ( ) 16 Investeringsramar fastigheter respektive i maskiner och utrustning RS till beslut efter beredning i samråd med HSS au Regionstyrelsen fördelar Investeringsmedel för fastighetsinvesteringar i enlighet med förslag. Investeringsmedel för maskiner och utrustning i enlighet med förslag. Beslutsordningarna för investeringar har förändrats 1 juli. Detta i linje med beslut i fullmäktige (RS110304). Den nya modellen förutsätter delegerade investeringsramar för respektive verksamhet. Därför krävs beslut angående ramar. Skrivelse från regionkontoret ( ) 16A Regionens värdegrundsarbete information Regiondirektören lämnar information om det fortsatta arbetet med regionens värdegrundsarbete. 17 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2011 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för 2011 RS (14)

11 Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond år 2011 ( ) 18 Anmälan om beredning av motion Maria Johansson (V) Handlingsplan vid våld i nära relationer RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Maria Johansson (V) om Handlingsplan vid våld i nära relationer. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Maria Johansson (V) ( ) 19 Anmälan om beredning av motion Niclas Erlandsson (FP) Inrättande av ett landsbygdsråd RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. RS (14)

12 Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Niclas Erlandsson (FP) om Inrättande av ett landsbygdsråd. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Niclas Erlandsson (FP) ( ) 20 Anmälan om beredning av motion Margit Bik (S) Akuta äldreteam RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Margit Bik (S) om Akuta äldreteam. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Margit Bik (S) ( ) 21 Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen RS110058, RS Regionstyrelsen godkänner förslag till tillägg och ändringar i Förteckning över av regionstyrelsen delegerade ärenden. Delegationsbestämmelserna om beslut i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden och behörighet att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden utgår ur regionstyrelsens delegationsförteckning först när motsvarande bestämmelser införts i driftnämndens för regionservice delegationsförteckning. RS (14)

13 Eftersom upphandling nu är ett särskilt affärsområde inom regionservice har tidigare beslutats att upphandlingsfrågorna utgår ur förteckningen över av regionstyrelsen delegerade ärenden när motsvarande bestämmelser istället tas in i förteckningen över av driftnämnden för regionservice delegerade ärenden. Som en följd av denna förändring bör också bestämmelserna om utlämnande av handling och behörighet att företräda Region Halland i upphandlingsärenden utgå ur förteckningen över av regionstyrelsen delegerade ärenden. Det bedöms emellertid lämpligt att regionstyrelsen har kvar ansvaret för strategiska upphandlingar. En bestämmelse om att verksamhetschef inom regionkontoret fattar tilldelningsbeslut och tecknar avtal i sådana upphandlingar bör därför införas i delegationsförteckningen. Det föreslås att beslutanderätten vad gäller bokföringsmässig nedskrivning av fordringar delegeras till regiondirektören med vidaredelegering till ekonomidirektören. Skrivelse från regionkontoret ( ) Delegationsbeslut inom regionstyrelsen ( ) 22 Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 15 augusti Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 15 augusti. 23 Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti. 24 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. RS (14)

14 Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 augusti Månadsrapport för Region Halland RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari juli. 26 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 27 Månadsrapport för regionkontoret RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari juli. RS (14)

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29. Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad.

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29. Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 Regionstyrelsen 166 193 Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 2 oktober 2013 Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde Plus och minus i uppföljning av regionens resultat Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen

Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-10-19 Regionstyrelsen Tid 19 oktober 2011, kl 09:00 ca 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

förvaltningschef, kulturförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering

förvaltningschef, kulturförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering Protokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Regionstyrelsen 88 131 Tid Onsdag 28 maj 2014, kl 09:00 15:20 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen Ledamöter Gösta Bergenheim

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN Beslutslogg 2013-2014 Rev: 2013-06-26 Rev. 2013-09-11 Rev. 2013-10-02 Rev. 2013-12-19 Rev. 2014-02-20 Rev 2014-03-20 Rev 2014-04-29 Rev 2014-06-03 Rev 2014-06-26 Paragraf Datum Beslutsformulering 5 BLS

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-26 Regionstyrelsen Tid Onsdag 26 mars 2014, kl 09:00 ca 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer