Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet."

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 ca 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Näringsdepartementet Uppdrag att kvalitetssäkra den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden Regeringsbeslut III:1. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m m. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2. Cirkulär 12:28.

2 4. Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA 12 träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. HÖK T med AkademikerAlliansen. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m. fl. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. ÖLA 12 med SEKO Facket för service och kommunikation. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. ÖLA 12 med Svenska Transportarbetareförbundet. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Sammanträdesplan för SKL för år Styrelsens beslut nr Sveriges Kommuner och Landsting En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Styrelsens beslut nr 06. RS Sveriges Kommuner och Landsting Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret. Styrelsens beslut nr 7. RS Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Styrelsens beslut nr 8. RS Sveriges Kommuner och Landsting Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens beslut nr 9. RS Sveriges Kommuner och Landsting Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Styrelsens beslut nr 10. RS Sveriges Kommuner och Landsting Rekommendation om interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området under Styrelsens beslut nr 11. RS Regionens revisorer Granskning av stiftelser. RS Överenskommelse mellan regionstyrelsen och Driftnämnden för regionservice, Driftnämnden för psykiatri, Driftnämnden för närsjukvård, Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Halmstad, Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Kungsbacka och Driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg, har träffats avseende förvaltningschef. RS Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2012 i enlighet med gällande delegationsordning. RS RS (14)

3 Regional tillväxt och kultur 4 Dialogmöten mellan regioner och nationella myndigheter RS Regionstyrelsen utser ordförande Gösta Bergenheim, 2.e vice ordförande Per Persson och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss att delta vid dialogmötet 18 oktober 2012 mellan regioner och nationella myndigheter. En rapportering från mötet görs vid regionstyrelsens sammanträde 28 november. Näringsdepartementet och ett antal nationella myndigheter bjuder in regionerna till dialogmöten för att främja arbetet med framtagningen och genomförandet av fokuserade strukturfondsprogram För Hallands del kommer dialogen att äga rum i Stockholm 18 oktober då även Stockholm, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland kommer att delta. Departementet och myndigheterna har tidigare tagit del av regionernas inspel 15 december 2011 om prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet från och med De nationella myndigheternas bedömning av de viktigaste utmaningarna, beskrivning av program och insatser, bedömning av utvecklingsbehov m m kommer att skickas ut i slutet av augusti. Skrivelse från regionkontoret ( ) 5 Framtidsdialog om Europeiska socialfonden RS Regionstyrelsen beslutar att Region Hallands prioriteringar avseende den regionala tillväxtpolitiken och inspel till den framtida sammanhållningspolitiken ska utgöra grunden för vårt deltagande i Framtidsdialogen om den Europeiska socialfonden Dessutom ska det lokala och regionala inflytandet vara starkt vid såväl programeringen som vid genomförandet. En rapportering från Framtidsdialogen lämnas vid regionstyrelsens sammanträde den 12 september. Inför genomförandet av Socialfonden i Sverige anser Arbetsmarknadsdepartementet att det är viktigt att få synpunkter på fondens framtida inriktning. Arbetsmarknadsdepartementet bjuder därför in till tre regionala framtidsdialoger, där Region Halland kommer att delta i Stockholm den 30 augusti. RS (14)

4 I Kommissionens förslag till gemensamt strategiskt ramverk finns elva tematiska mål för struktur-, landsbygds- och fiskerifonderna. Av dessa förslås socialfonden arbeta för nedanstående fyra mål: 1. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 2. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande 3. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 4. Förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen Inom dessa mål föreslås vidare: 20 procent av medlen till social integration, större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslöshet samt perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet och icke-diskriminering. För att nå ovanstående mål ska regionala planer, som bygger på de lokala och regionala förutsättningarna, utarbetas. I Region Hallands prioriteringar avseende den regionala tillväxtpolitiken och inspel till den framtida sammanhållningspolitiken finns flera områden där socialfonden kan bidra till en positiv utveckling. Det gäller framför allt inom följande prioriterade områden: 1. Grundläggande förutsättningar i form av utbildning och kompetensutveckling, mångfald och jämställdhet 2. Entreprenörskap 3. Kompetensutveckling för matchning och omställningsförmåga Skrivelse från regionkontoret ( ) 6 Europa Direkt information om verksamheten RS Under perioden har Halmstads kommun genom stadsbiblioteket varit värdorganisation för Europa Direkt Halland. Verksamheten har medfinansierats av Region Halland. Europa Direkt Halland är en del av EU-kommissionens kommunikationsnätverk som arbetar med EU-information till allmänheten. Kontoret har ett regionalt uppdrag och ska verka i hela länet. Vid styrelsemötet informerar Halmstads kommun om verksamheten under den gångna programperioden. 7 Trafikverkets förslag till föreskrifter om riksväg 15 information RS Trafikverket har för avsikt att under 2012 föreskriva om riksväg för sträckan mellan Halmstad och Karlshamn och även besluta om enhetligt vägnummer för hela sträckan, nummer 15. RS (14)

5 Trafikverket har tagit fram förslag vilket innebär att för Hallands län föreslås följande sträcka vara riksväg 15 (se bifogad karta): nuvarande länsväg 117 mellan Halmstad och länsgränsen till Kronobergs län. Större delen av sträckan har byggts om de senaste åren och har nu en tillräckligt hög standard för att klassas som riksväg. Det är positivt för Halland med en enhetlig vägvisning hela sträckan vilket underlättar kontakten mellan Halland och sydostkusten. Karta Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 8 Interkommunal ersättning RS Regionstyrelsen beslutar att den interkommunala ersättningen för Yrkesintroduktion och Individuella alternativet är samma som priset för särskoleplats inför höstterminen Priserna inför höstterminen 2012, för Region Hallands utbildningar, utgår ifrån 2011 års nivå uppräknat med två procent; Naturbruksprogrammet kronor/ termin Hantverksprogrammet kronor/ termin Särskolan kronor/ termin Inför kommande läsår 2012/2013 behöver den interkommunala ersättningen justeras för att klara mottagande och utvecklingen av de elever som tas in på Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val. Ska skolförvaltningen ges en rimlig förutsättning att nå uppsatta mål behöver dessa inriktningar ha samma interkommunala ersättning som vid särskolan. Eleverna på Programinriktat individuellt val (PRIV) följer till huvuddelen eleverna på Naturbruksprogrammet eller Hantverksprogrammet. Dessa elever behöver särskilt stöd för att nå målen ofta i form av extra bemanning, små undervisningsgrupper och handledning av specialpedagog. RS (14)

6 Eleverna på Yrkesintroduktionsprogrammet läser mer som en egen klass. Dessa elever är i stort behov av stöd. Det är ofta elever som valt att skriva ut sig från särskolan, har motsvarande diagnoser som de som går på AA (AD/HD Ashbergens) på Plönningegymnasiet och har egentligen inte getts möjlighet att fungera i grundskolan. Flera elever som inte får plats på AA på Plönningegymnasiet söker dessa inriktningar. Konsekvenserna av att inte justera den interkommunal ersättning, för ovan nämnda inriktningar, är att resurser behöver tas från övriga delar av verksamheten som i sin tur inte ges förutsättningar att nå sina uppsatta mål. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 9 Inriktning av internatverksamheten RS Regionstyrelsen antar inriktning av internatverksamheten enligt förslag. Nedan föreslagna åtgärder är relaterade till revisionsrapporten Granskning av internatverksamheten vid naturbruksgymnasierna. Granskningen visade bland annat att regionstyrelsen inte utformat någon övergripande styrning av internatverksamheten. I svaret till revisorerna, som behandlades i april 2012 i regionstyrelsen, står bland annat att Dokumenterade riktlinjer och rutiner för internatverksamheten kommer att tas fram och antas av styrelsen alternativt förvaltningsledningen. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 10 Månadsrapport för skolförvaltningen RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om skolförvaltningens månadsrapport januari juli. RS (14)

7 Region Halland gemensamt 11 Återrapportering av regionstyrelsens beslut 30 maj om åtgärdsplan för en ekonomi i balans RS Regionstyrelsen beslutar ge regiondirektören i uppdrag att leda arbetet i de delar som ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. anteckna den muntliga rapporten till protokollet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska senast 31 augusti 2012 inkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport om vilka åtgärder som har beslutats och presentera tidplanen för genomförandet på kort sikt (effekt 2012) och lång sikt (2013 och framåt). Vid dagens sammanträde lämnar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande en muntlig information. 12 Patientavgifter med mera 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa enligt förslag patientavgifter och högkostnadsskydd (oförändrade i förhållande till 2012). priser för hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg uppräknade med 2,6 % enligt fastställda principer. pris på preventivmedlet kopparspiral till självkostnadspris. egenavgifter och ersättning för sjukresor enligt fastställda principer (oförändrade i förhållande till 2012). ersättning till verksamhet för utförd akut öppen vård av utlandssvensk från övriga länder i de fall patienten betalar vanlig patientavgift gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2013 föreslås att aktuell nivå bibehålls. Endast åtgärder enligt Gula taxan för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner föreslås uppräknas enligt tidigare fastställda index. RS (14)

8 I syfte att uppnå jämlik vård, ska erhållande av preventivmedlet kopparspiral avgiftsmässigt jämställas med hormonspiral. Förslaget innebär att avgift införs för kopparspiral som erhålls på mottagning inom hälso- och sjukvården. Avgiften som tillämpas är självkostnad för anskaffning, ca 170 kr. Åtgärden upptas i Gula taxan. Verksamheterna erhåller normalt ersättning för utförd vård. Ett undantag har tillämpats för utlandssvenskar bosatta utanför EU-området eller bosatta i konventionsländer. Dessa betalar för akut öppen vård endast vanlig patientavgift. Ingen annan ersättning utgår. Fr.o.m föreslås verksamheten ersättas för sådan vård enligt motsvarande principer som tillämpas för andra patientgrupper. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarar för denna kostnad. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Patientavgifter Förslag till barntandvårdspeng 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa barntandvårdspeng till kronor för år Regionfullmäktige beslutade att införa en ny ersättningsmodell för det fria valet av tandläkare för 3 19 åringar. Ersättningsmodellen utgår ifrån en genomsnittlig ersättning per barn i åldersgruppen 3 19 år. Regionfullmäktige fastställer varje år den genomsnittliga barntandvårdspengen. I 2012 års budget infördes en ny budget- och redovisningsmodell för tandvården enligt fastställda nationella riktlinjer. I den årliga budgetprocessen lämnar Närsjukvården Halland/folktandvården underlag och redovisningar om förändringar för verksamheten som påverkar kostnads- och intäktsnivåer. Regionkontoret bereder och lämnar förslag till barntandvårdspeng. I den sammanvägda bedömningen av de från Närsjukvården Halland/folktandvården framförda förändrade förutsättningarna inför 2013 och effekter av förändringar i regiongemensamma styrmodeller föreslås att den genomsnittliga barntandvårdspengen fastställs till kronor för år Skrivelse från regionstyrelsen ( ) RS (14)

9 14 Vårdval Halland 2013 mål och måluppfyllelse HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa förslag till mål, måluppfyllelse och ekonomiska konsekvenser vid bristande måluppfyllelse (avdrag). Sedan 2007 tillämpas i Region Halland en gemensam ersättningsmodell för primärvård, Vårdval Halland när det gäller befolkningens närsjukvård. Årligen görs revideringar av Vårdval Halland modellen och förslag för 2013 har nu tagits fram. Beslut om hälso- och sjukvårdspengen för Vårdval Halland närsjukvård tas i annat ärende. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Förslag Vårdval Halland 15 Utredning av frågan om att ange väntetiderna på sjukhusens akuter på hemsidan RS Regionstyrelsen beslutar att publicering på Internet av väntetider på sjukhusens akutmottagningar inte ska införas då det inte finns förutsättningar att visa korrekta väntetider individuella väntetider styrs helt av medicinsk prioritering. Regionfullmäktige beslutade att bifalla en motion med förslag att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att, i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sjukhusens driftnämnder, utreda möjligheten att på Region Hallands hemsida informera om akuternas aktuella väntetider. Frågan har nu utretts av representanter för verksamheten hälso- och sjukvård samt kommunikation på regionkontoret. Även representanter för akutmottagningarna på Hallands sjukhus har medverkat. Utredningen anser inte att publicering på Internet av väntetider på sjukhusens akutmottagningar ska införas då det inte finns förutsättningar att visa korrekta väntetider individuella väntetider styrs helt av medicinsk prioritering. Denna slutsats stöds av arbetsutskotten för Hallands sjukhus driftnämnder (möte ) samt hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott (möte ). RS (14)

10 Skrivelse från regionkontoret ( ) Utredning av frågan om att ange väntetider på sjukhusens akuter på hemsidan ( ) 16 Investeringsramar fastigheter respektive i maskiner och utrustning RS till beslut efter beredning i samråd med HSS au Regionstyrelsen fördelar Investeringsmedel för fastighetsinvesteringar i enlighet med förslag. Investeringsmedel för maskiner och utrustning i enlighet med förslag. Beslutsordningarna för investeringar har förändrats 1 juli. Detta i linje med beslut i fullmäktige (RS110304). Den nya modellen förutsätter delegerade investeringsramar för respektive verksamhet. Därför krävs beslut angående ramar. Skrivelse från regionkontoret ( ) 16A Regionens värdegrundsarbete information Regiondirektören lämnar information om det fortsatta arbetet med regionens värdegrundsarbete. 17 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2011 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för 2011 RS (14)

11 Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond år 2011 ( ) 18 Anmälan om beredning av motion Maria Johansson (V) Handlingsplan vid våld i nära relationer RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Maria Johansson (V) om Handlingsplan vid våld i nära relationer. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Maria Johansson (V) ( ) 19 Anmälan om beredning av motion Niclas Erlandsson (FP) Inrättande av ett landsbygdsråd RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. RS (14)

12 Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Niclas Erlandsson (FP) om Inrättande av ett landsbygdsråd. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Niclas Erlandsson (FP) ( ) 20 Anmälan om beredning av motion Margit Bik (S) Akuta äldreteam RS Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att lägga anmälan till handlingarna. Om beredningen av en motion inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap 33 anmälas till regionfullmäktige. Med anledning härav anmäls att beredningen av följande motion ännu ej är avslutad: Margit Bik (S) om Akuta äldreteam. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Motion från Margit Bik (S) ( ) 21 Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen RS110058, RS Regionstyrelsen godkänner förslag till tillägg och ändringar i Förteckning över av regionstyrelsen delegerade ärenden. Delegationsbestämmelserna om beslut i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden och behörighet att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden utgår ur regionstyrelsens delegationsförteckning först när motsvarande bestämmelser införts i driftnämndens för regionservice delegationsförteckning. RS (14)

13 Eftersom upphandling nu är ett särskilt affärsområde inom regionservice har tidigare beslutats att upphandlingsfrågorna utgår ur förteckningen över av regionstyrelsen delegerade ärenden när motsvarande bestämmelser istället tas in i förteckningen över av driftnämnden för regionservice delegerade ärenden. Som en följd av denna förändring bör också bestämmelserna om utlämnande av handling och behörighet att företräda Region Halland i upphandlingsärenden utgå ur förteckningen över av regionstyrelsen delegerade ärenden. Det bedöms emellertid lämpligt att regionstyrelsen har kvar ansvaret för strategiska upphandlingar. En bestämmelse om att verksamhetschef inom regionkontoret fattar tilldelningsbeslut och tecknar avtal i sådana upphandlingar bör därför införas i delegationsförteckningen. Det föreslås att beslutanderätten vad gäller bokföringsmässig nedskrivning av fordringar delegeras till regiondirektören med vidaredelegering till ekonomidirektören. Skrivelse från regionkontoret ( ) Delegationsbeslut inom regionstyrelsen ( ) 22 Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 15 augusti Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 15 augusti. 23 Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti. 24 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. RS (14)

14 Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 augusti Månadsrapport för Region Halland RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari juli. 26 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 27 Månadsrapport för regionkontoret RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari juli. RS (14)

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-26 Regionstyrelsen Tid Onsdag 26 mars 2014, kl 09:00 ca 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 2 oktober 2013 Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde Plus och minus i uppföljning av regionens resultat Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Kallelse Datum: 2015-01-22 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 29 januari 2015 09:00 Plats Kallade Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-01-14 09:30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Protokoll 1(60) 2011-06-01

Protokoll 1(60) 2011-06-01 Protokoll 1(60) 2011-06-01 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset den 1 juni 2011 klockan 13.00-14.50 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud Finn Cromberger 153-180 Robert Uitto Lena Bäckelin,

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Yvonne Oscarsson (V), 133-136

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Yvonne Oscarsson (V), 133-136 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 09:00-14:10 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen ÄRENDEHANDBOK riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen Upplaga 1 Mars 2014 En organisation ett arbetssätt Du håller nu Västra Götalandsregionens första ärendehandbok i din hand. Den

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 11 december 2000 177 203 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Berne Lorefors (kd), ersättare Yvonne Stålnacke

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer