verksamhetschef, regional samhällsplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetschef, regional samhällsplanering"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 15 oktober 2014, kl 09:00 14:45 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström (M) Per Persson (S) Carl Fredrik Graf (M) Dag Hultefors (M) Annika Carlsson (M) Gunnel Bengtsson (C) Jennie Johansson (MP) Jan Dickens (S) Margit Bik (S) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Elisabet Babic (M) Lennart Ohlsson (C) Göran Johansson (S) Ersättare Stefan Bengtsson (C) Tom Barkström (KD) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Monica Yngvesson (S) Tjänstemän Catarina Dahlöf Jörgen Preuss William Hedman Torbjörn Svanberg Åse Allberg Ann-Mari Bartholdsson Staffan Johansson Tommy Thuvesson Björn Johansson Jeanette Larsson Hans Bergsten Lena Johansson Göran Jönsson Catrin Karlsson Cathrin Nordander Tovstedt Åsa Väärälä Maria Fransson regiondirektör biträdande regiondirektör ekonomidirektör förvaltningschef, skolförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering verksamhetschef, näringslivsavdelningen kanslichef områdeschef, regionfastigheter avdelningschef, kollektivtrafikavdelningen avdelningschef, infrastrukturavdelningen utvecklingsledare, näringslivsavdelningen utvecklingsledare, näringslivsavdelningen utvecklingsstrateg, ledning utvecklare, kollektivtrafikavdelningen utvecklare, avdelningen för styrning och uppföljning kommunikatör sekreterare

2 195 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 196 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 197 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Uppföljningsrapport 2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. HSS Regionkontoret Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Region Halland gemensamt 198 Mål och budget 2015 och ekonomisk plan för RS Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag efter redaktionella ändringar. RS (19)

3 Regionstyrelsen står fast vid beslutet från 25 juni om anslaget till Hallandstrafiken AB på 342,9 miljoner kronor. Anslaget grundar sig på Kollektivtrafikplanen för 2015 som Hallandstrafiken beslutat om. Planen bygger på en prishöjning på i genomsnitt fem procent i samband med tidtabellsskiftet i december Avstår från att delta i beslutet Per Persson (S), Jan Dickens (S), Margit Bik (S) och Göran Johansson (S) meddelar att de avstår från att delta i beslutet. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att Fastställa regionfullmäktiges beslut , 46, om Mål och budget 2015 och ekonomisk plan inklusive ny skattesats om 10,82 kronor. Fastställa anslagsfördelning enligt bilagt beslut avseende regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens direktiv och resursfördelning till driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna. Uppdra åt regionstyrelsen att återkomma med information om anslagsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdra åt regionstyrelsen att återkomma med en redovisning av driftnämndernas beslut om Mål och inriktning för planera för att återställa underskott enligt balanskravsutredning 2013 med 45,1 mnkr. I Region Hallands årsplanering fattas beslut om nästkommande års budget och flerårsplan i juni månad, vilket gjordes även i år. Efter allmänna val ska emellertid det nyvalda regionfullmäktige enligt Kommunallagen besluta om nästkommande års budget och flerårsplan. Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige att fastställa beslutet från juni månad. Som en följd av bl.a den förändrade politiska organsationen för 2015 gjordes inte en fullständig fördelning av tillgängliga resurser på anslag till styrelser och nämnder i junibeslutet. Regionstyrelsen redovisar i bilagt beslut förslag till resursfördelning (Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens direktiv och resursfördelning till driftnämnderna, lokala nämnder och de gemensamma nämnderna). Driftnämnderna har av regionstyrelsen fått i uppdrag att fatta beslut om Mål och inriktning för 2015 inom respektive ansvarsområden, som ska ligga till grund för regionfullmäktiges uppföljning av fastställda mål för Regionstyrelsen kommer att informera fullmäktige om detta vid nästa möte i december. RS (19)

4 Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Mål och budget 2015 med ekonomisk plan för Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder 199 Fördelning av budgetramar inom regionstyrelsens egen verksamhet RS Regionstyrelsen beslutar följande budgetramar för den egna verksamheten Anslag År 2015 Regionstyrelsens del av RS drift Regionstyrelsen del av RS Utveckling Regionkontoret Bas Summa Regionstyrelsens egen verksamhet Regionstyrelsen beslutar föreslagen fördelning av investeringsanslaget för utrustning och inventarier Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) och i Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2015 är en del av pengarna beslutade för utveckling och vissa nämnders ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattar inför 2015 egna beslut i oktober om budget och resursfördelning inom Hälso- och sjukvården och det beslutet ska sedan arbetas in i RS samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden RS har också det samlade ansvaret för regional utvecklings olika områden och de två utskotten i RS 2015 ska under året kunna, i enlighet med den då gällande delegationsordningen, fatta beslut om sina respektive ansvarsområden. Skrivelse från regionkontoret ( ) 200 Månadsrapport för Region Halland RS RS (19)

5 Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om Region Hallands månadsrapport januari september Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2015 RS140383, HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2015 enligt förslag samt att reducera avgiften till Riskfond 1/ barntandvård till 4,0 procent En ny ersättningsmodell för det fria valet av tandläkare för 3-19 åringar infördes i januari Ersättningsmodellen utgår ifrån en genomsnittlig ersättning per barn i åldersgruppen 3-19 år. Regionfullmäktige fastställer varje år den genomsnittliga barntandvårdspengen. Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 2015 föreslås bli 1429 kronor per barn 3-19 år. Eftersom det över tid har ackumulerats ett överskott inom Riskfond 1/barntandvård föreslås att avgiften beräknad på barntandvårdspengen reduceras från 4,5 procent till 4,0 procent Regionfullmäktige ska för varje år fastställa gällande tandvårdstaxa. Närsjukvården respektive Hallands sjukhus lämnar förslag som bereds av regionkontoret. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott har gett berörda driftnämnder möjlighet att yttra sig över arbetsutskottets förslag. Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) fastställer referensprislistor som utgör grund för patientens försäkringsersättning. Inför beslut om prislistor för 2015 har TLV gjort en lite större revidering av referenspriserna med giltighet fr o m Skrivelse från regionkontoret ( ) Allmäntandvårdstaxa Specialisttandvårdstaxa RS (19)

6 202 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond år Återremitterat ärende rörande arbetsordning, reglementen m m RS Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag efter de justeringar som styrelsen kom fram till under överläggningen efter diskussion vid sammanträdet. Under överläggningen diskuterades följande justeringar: I dokumentet Förslag till : Arbetsordning för regionfullmäktige, Reglemente för regionstyrelsen och krisledningsnämnd, Reglemente för driftnämnder, Reglemente för lokala nämnder, Reglemente för gemensamma nämnden patientnämnden, Reglemente för samrådsorgan och Överenskommelse om Kommunberedning, sid 57 under paragraf 13, andra stycket, femte raden ändras antalet ersättare i Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa från 3 till 5. Sätet för Driftnämnden Närsjukvård ändras från Falkenberg till Varberg. RS (19)

7 Regionstyrelsen beslutade att motsvarande justering vad gäller sätet för Driftnämnden Närsjukvård ska göras i arvodesreglementet. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för regionstyrelsen, krisledningsnämnd, driftnämnder, lokala nämnder, gemensamma nämnden patientnämnden, gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, reglemente för samrådsorgan, arkivreglemente samt överenskommelse om kommunberedning. Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2014, 53, att återemittera ärendet rörande arbetsordning för regionfullmäktige m m. Återremissen skedde som en minoritetsåterremiss enligt KL 5 kap. 36. Återremissyrkandet innebär att det ska göras ett tillägg i reglemente för driftnämnderna i Region Halland, 3 om nämnds åliggande, ny punkt 3 enligt följande: Säkerställa att verksamheten bedrivs i en fungerande och ändamålsenlig organisation. Specialiserad somatisk vård i Kungsbacka, inom driftnämnden för Hallands sjukhus, ska vara i en för Kungsbacka samlad organisation med en gemensam chef. I samband med beredningen av återremissen har ytterligare en genomgång av textmaterialet gjorts vilket resulterat i smärre språkliga förändringar. Skrivelse från regionkontoret ( ) Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelse och nämnder 204 Förvaltningsorganisation i Region Halland från och med 1 januari 2015 RS Regionstyrelsen beslutar fastställa den övergripande förvaltningsorganisationen enligt beskrivning från och med samt uppdrar åt regiondirektören att verkställa tjänstemannaorganisationen i enlighet med regionstyrelsens intentioner och att fastställa den detaljerade organisationen för regionkontoret. I förhållande till det förslag som föreslogs vid fullmäktiges junisammanträde har dock några anpassningar gjorts med anledning av att regionstyrelsens arbete med budgetprocessen har utvecklats under 2014 och att detta förändrade arbetssätt bör RS (19)

8 spegla sig i förslaget till reglemente genom att uppdrag till driftsnämnderna ersätts med direktiv inom budgetprocessen. Även smärre språkliga justeringar har gjorts bland annat på grund av förändrad lagstiftning. Reglementet för lokal nämnd har i viss mån förändrats genom att lokala nämndernas uppdrag inom hälsoområdet har blivit tydligare preciserat i nu liggande förslag. Skrivelse från regionkontoret ( ) 205 Försäljning av planeringsfastighet Laholm Kv Misteln RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att sälja fastigheten Kv Misteln nr 1, Glänninge Laholms kommun. Regionen bedriver ingen intern verksamhet i lokalerna. Byggnaden hyrs idag ut som en vårdcentral i privat regi. Fastigheten Kv Misteln nr 1 har inget känt strategiskt värde för Region Halland och föreslås därför att säljas. Värderingsinstitutet har gjort en värdebedömning på fastighet Kv Misteln nr 1 som har bedömts till kronor. Skrivelse från regionfastigheter ( ) 206 Försäljning av planeringsfastighet Laholm Våxtorp 9:157 RS Avstår från att delta i beslutet Gunnel Bengtsson (C) och Lennart Ohlsson (C) meddelar att de avstår från att delta i beslutet. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att sälja fastigheten Våxtorp 9:157, Laholms kommun. RS (19)

9 Regionen lämnade sina lokaler 2013/2014. Större delar står idag tomställt, mindre del hyrs ut till Laholms kommun. Därför föreslås fastigheten Våxtorp 9:157 att säljas. Fastigheten har inget känt strategiskt värde för Region Halland. Värderingsinstitutet har gjort en värdebedömning på fastighet Våxtorp 9:157 som har bedömts till kronor. Skrivelse från regionfastigheter ( ) 207 Försäljning av planeringsfastighet Laholm Vallberga 4:228 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att sälja fastigheten Vallberga 4:228, Laholms kommun. Regionen bedriver ingen intern verksamhet i lokalerna. Byggnaden hyrs idag av Laholms kommun. Deras avtal är dock uppsagt och löper ut vid årsskiftet 2014/2015. Fastigheten Vallberga 4:228 har inget känt strategiskt värde för Region Halland och föreslås därför att säljas. Värderingsinstitutet har gjort en värdebedömning på fastighet Vallberga 4:228 som har bedömts till kronor. Skrivelse från regionfastigheter ( ) 208 Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg RS Regionstyrelsen godkänner bifogad avsiktsförklaring angående eventuell försäljning av mark på fastigheten Getakärr 6:16 samt ger regionservice i uppdrag att ansvara för fortsatt hantering av ärendet enligt avsiktsförklaringen. RS (19)

10 Enligt beslut i regionfullmäktige har regionstyrelsen uppdrag att förhandla och sälja del av Getakärr 6:16, sjukhusområdet, i Varberg för uppförande av bostäder. Detta har föranlett att en avsiktsförklaring mellan parterna är framtagen. Skrivelse från regionfastigheter ( ) Avsiktsförklaring ( ) 209 Ny detaljplan för fastigheten Borgen 4 och 10 med flera, Halmstads kommun RS Regionstyrelsen uppdrar åt regionservice att vara Region Hallands fortsatta part i framtagandet av ny detaljplan samt teckna föreslaget exploateringsavtal för fastigheterna Borgen 4 och 10 m.fl. En ny detaljplan ska fastställas för fastigheterna Borgen 4 och 10 m.fl. Den förändrade detaljplanen kommer att utöka byggrätten för fastigheten. Detta innebär att en större yta än tidigare kan bebyggas samt att det även går att utnyttja fastigheten för exempelvis restaurang och handel där det idag endast får bedrivas kontorsverksamhet. Detta är en god affär för Region Halland då det utökar användningsområdet för fastigheten vilket i sin tur genererar en värdeökning. Skrivelse från regionfastigheter ( ) 210 Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan RS Regiondirektör Catarina Dahlöf och ekonomidirektör William Hedman lämnar en återrapport om arbetet med åtgärdsplan RS (19)

11 211 Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 24 september Ordförande Gösta Bergenheim återrapporterar från kommunberedningens sammanträde 24 september. 212 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 15 oktober Anmälan av protokoll Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från kulturutskottet skolutskottet Driftnämnden Regionservice RS (19)

12 Protokoll 214 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regiondirektören informerar om resultatet från den Nationella patientenkäten. Enkäten visar att hallänningarna är mycket nöjda med specialistsjukvården och psykiatrin får avsevärt bättre betyg av patienterna än vid mätningen Regional tillväxt 215 Överenskommelse om regional medfinansiering RS Regionstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering. EU-program är viktiga verktyg för genomförande av Tillväxtstrategi för Halland Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. För att underlätta projektverksamheten finns en regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de halländska kommunerna. Överenskommelsen syftar till att säkerställa att medlen används till rätt insatser under programperioden Överenskommelsen följer tillväxtstrategins årliga uppdateringar, då även parternas respektive medfinansieringsdel ses över. Skrivelse från regionkontoret ( ) RS (19)

13 216 Ansökan om medfinansiering av projekt: Science Safari RS Regionstyrelsen beviljar medfinansiering av projekt Science Safari med sammanlagt kronor, Medlen tas ur regionala projektmedel. Många av de viktigaste utmaningarna som samhället står inför har ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Vi står globalt inför utmaningar som en snabbt växande befolkning, klimathot, uttömmande av naturresurser och ett hårt tryck på miljön. Parallellt med samhällets allt mer angelägna behov att söka lösningar på samhällsutmaningarna, finns det en oro i Sverige, såväl som i övriga Västvärlden över ett minskat intresse för naturvetenskap bland ungdomar. Forskning visar enligt Skolverket, att många elever är intresserade av naturvetenskap samtidigt som de är kritiska till det innehåll och den undervisning som skolan erbjuder. Det finns också skillnader mellan vad som intresserar flickor och pojkar. Ett sätt att öka intresset för naturvetenskap och teknik är att koppla samman autentiska samhällsfrågor som för sin lösning förutsätter naturvetenskaplig och teknisk kunskap. Huvudsyftet med Science Safari är att: Nå ut brett med inspiration till att lära mer och bättre förstå naturvetenskap, teknik och innovationsprocesser. Vara en resurs för skolor och därmed även för näringslivet som behöver unga med yrkesval som säkrar företagets konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Bryta ny mark genom att härbärgera forskningsprojekt, testa nya metoder och medel. Några av de mätbara målen i projektet är: Vid projekttidens slut ska regionens samtliga högstadier och gymnasier fått möjlighet att få besök av eller besöka bussen. Andelen sökande till teknik- och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasieoch högskolenivå i Halland skall vara högre 2017 än Nätverket av aktörer som kan ha nytta av Science Safari Bussen ska ha vuxit. Skrivelse från regionkontoret ( ) Ansökan ( ) RS (19)

14 217 Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 RS Regionstyrelsen beviljar finansiering av projekt FoU-kort för halländska företag pilotgenomgång 2014 med kronor. Medlen tas från 1:1 anslaget. Små och medelstora företag (SMF) spelar en avgörande roll för Hallands konkurrenskraft. Samtidigt innebär marknadens behov av nya varor, tjänster och processer ett ökat krav på forsknings- och utvecklingsinsatser såväl i företagens regi som genom externa aktörer inom universitet och högskolor eller fristående forskningsinstitutioner. FoU- verksamhet förknippas dock ofta med stora kostnader och risker. Därför har de mindre företagen i regel små möjligheter att bedriva FoUverksamhet med egna resurser. Samspelet mellan de mindre företagen, universiteten och högskolorna är relativt outvecklat. Ofta leder skilda incitament, referensramar och kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder till bristande förståelse för varandras utmaningar, förutsättningar och behov. Forskningsinstituten har av tradition en bättre kontakt med företagen men står också inför nya utmaningarna. Samspelen och den ömsesidiga kunskapsöverföringen måste förbättras om FoU-andelen i de mindre företagen ska öka och bli mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Syftet med pilotstudien är att genom att använda sig av erfarenheterna från Västra Götalandsregionen ge fler halländska små och medelstora företag möjligheter att koppla ihop sig med FoU-verksamhet. Insatserna i form av s.k. FoU-kort skall tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens att utveckla varor, tjänster och processer. FoU-kort fungerar så att Region Halland täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut, universitet/högskolor och andra resurser med forskningskompetens upptill kronor och företagen medfinansierar insatsen med 50 procent. Kriterier och riktlinjer tas fram utifrån behov, tillväxtpotential, kvalitet och genomförbarhet. Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget från Region Halland efter att kostnaderna upparbetats. Pilotstudien ska stärka de små- och medelstora företagens möjligheter på en global konkurrerande marknad bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företagen och akademin och forskningsinstituten RS (19)

15 Skrivelse från regionkontoret ( ) Ansökan ( ) 218 Information om viljeinriktning för Leader Utvecklingsstrateg Göran Jönsson lämnar information om viljeinriktning för Leader. 219 Remiss SOU 2014:21 Slutbetänkande Bredband för Sverige in i framtiden RS Regionstyrelsen antar yttrandet. Region Halland har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i SOU 2014:21 Slutbetänkande om Utredningen om utvärderingen för bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden. Senast den 30 september 2014 ska synpunkter lämnas till Näringsdepartementet. Region Halland har fått förlängd remisstid till den 15 oktober. Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera regeringens bredbandsstrategi. Det innebär att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen som anges i regeringens bredbandsstrategi och i den digitala agendan för Europa. I uppdraget ingick även att göra en närmre analys av två insatsområden i bredbandsstrategin, Offentliga aktörer på marknaden och Bredband i hela landet. Huvuduppdraget har delats in i tre punkter vilka i sammanfattning är: Följa upp hur tillgång till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi och vid behov föreslå eventuella justeringar i bredbandsstrategin med syfte att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad för bredband som anges i målen för bredbandsstrategin. RS (19)

16 Utreda hur kommunernas agerande i olika roller påverkar bredbandsutbyggnaden och utreda möjligheterna att inrätta ett Infrastructure Clearing House (ICH, en affärsmodell för samförläggning, sambyggnad och samutnyttjande av kanalisation, att skapa en kanalisationsmarknad) enligt förslag från Post- och telestyrelsen eller föreslå en annan lösning för att främja samordning och samförläggning för bredband och Kartlägga den nationella hanteringen av stöd till bredbandsutbyggnad och vem som har varit mottagare av stöden under perioden , analysera om det finns behov av en mer enhetlig stödhantering med utgångspunkt i nu gällande organisationsstruktur och göra en internationell jämförelse. Den sistnämnda punkten avrapporterades i delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd, vilken Region Halland lämnat yttrande I den digitala agendan för Sverige konstateras att möjligheterna med it är enorma en positiv utveckling på it-området ger effekter på den ekonomiska tillväxten, den sociala välfärden och miljön. För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster krävs en grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer, dvs en bredbandsinfrastruktur. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Utredning om Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) 220 Information om skrivelsen angående väg 150 genom Torups samhälle Verksamhetschef Åse Allberg och avdelningschef Jeanette Larsson informerar om regional infrastrukturplan och om skrivelsen angående väg 150 genom Torups samhälle. RS (19)

17 221 Information om strategiska planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken Verksamhetschef Åse Allberg och utvecklare Catrin Karlsson lämnar information om strategiska planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken. 222 Information om timbanken Verksamhetschef Ann-Mari Bartholdsson och utvecklingsledare Lena Johansson informerar om timbanken. 223 Återrapportering från Generalförsamlingen CPMR september i Umeå RS Ledamot Annika Carlsson återrapporterar från Generalförsamling CPMR september i Umeå. RS (19)

18 Regionstyrelsen som nämnd för kulturen 224 Månadsrapport för kulturförvaltningen RS Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om kulturförvaltningens månadsrapport januari september Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 225 Mål och inriktning för skolförvaltningen 2015 RS Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för skolförvaltningen Regionstyrelsen uppdrar åt förvaltningschefen att vid senast vid decembermötet, i enlighet med regionens fastställda styrprinciper återkomma med förvaltningschefens verksamhetsplan och detaljbudget för Mål och inriktningsdokument för skolförvaltningen speglar de viktigaste mål och aktiviteter som förvaltning förväntas arbeta med under Styrningen ska visa på hur förvaltningen inom ramen för beslutat uppdraget ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budget uppnås under Målen visar också på vilken styrning regionstyrelsens vill ha av skolförvaltningens ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) RS (19)

19 226 Månadsrapport för skolförvaltningen RS Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om skolförvaltningens månadsrapport januari september Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 227 Månadsrapport för regionkontoret RS Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om regionkontorets månadsrapport januari september Vid protokollet Maria Fransson Justerat Gösta Bergenheim Per Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla / Inga-Britt Svensson, registrator RS (19)

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-15 Regionstyrelsen Tid Onsdag 15 oktober 2014, kl 09:00 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-05-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 maj 2016, kl 09:30 ca 12:00 Plats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad Sammanträdesrum: Gröna rummet

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-11-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Fredagen den 11 november 2016, kl 09:30 ca 12:00 OBS! Dag och plats Plats: Sjukhuset i Varberg Sammanträdesrum: Gladan Karta

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum 2017-08-29 Regionstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Borgsalen, klockan 13:30-16:00 Ledamöter Övriga Mats Eriksson (M) (ordförande) Stefan Bengtsson (C) (vice ordförande)

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-29 Regionstyrelsen Tid Tisdagen den 29 april 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsens

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-02 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 2 mars 2011 klockan 13.30-16.30 Plats: Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Halmstadsnämnden Tid: Torsdag 5 februari, kl 10:00 12:00 Plats: Hotell Skansen, Båstad 1 Justering Halmstadsnämnden beslutar utse Marita Johansson att jämte

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 09:30 - ca kl 14:00 OBS! Lunch serveras Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad - Sammanträdesrum:

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

förvaltningschef, skolförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering avdelningschef, infrastrukturavdelningen

förvaltningschef, skolförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering avdelningschef, infrastrukturavdelningen Protokoll Sammanträdesdatum 2014-06-25 Regionstyrelsen 132 154 Tid Onsdag 25 juni 2014, kl 09:00 14:15 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström (M)

Läs mer

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-30. Tid Onsdag 30 april 2014, kl 09:00 14:30

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-30. Tid Onsdag 30 april 2014, kl 09:00 14:30 Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-30 Regionstyrelsen 65 87 Tid Onsdag 30 april 2014, kl 09:00 14:30 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen Ledamöter Gösta Bergenheim

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-04-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Tid: Torsdagen den 23 april kl. 13:30 14:45 Plats: Länssjukhuset i Halmstad, Kommunikationscentrum, Sammanträdesrummet Skytten Ledamöter

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 09:30 - ca kl 14:00 OBS! Lunch serveras Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad - Sammanträdesrum:

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-30 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Skånegatan 59, Halmstad OBS! Plats Sammanträdesrum:

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen

Anteckningar Kommunberedningen Kommunberedningen 2016-08-24 Lokal: Laholms teater, Laholms kommun Tid: 13.30-16.30 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal samverkan, 6 partners Närvarande Politiker Mats Eriksson

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

13 Redovisning av pågående motioner juni 2016

13 Redovisning av pågående motioner juni 2016 13 Redovisning av pågående motioner juni 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 106 Redovisning av pågående motioner juni 2016 RS160315 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Varbergsnämnden 69 81

Varbergsnämnden 69 81 Protokoll Sammanträdesdatum 2013-12-03 Varbergsnämnden 69 81 Tid: Tisdag 3 december 2013, kl 15:00 18:00 Plats Nämndsrummet, Birger Svenssons väg 32, Varberg Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

förvaltningschef, skolförvaltningen tf förvaltningschef, regionservice avdelningschef, expertstödsavdelningen

förvaltningschef, skolförvaltningen tf förvaltningschef, regionservice avdelningschef, expertstödsavdelningen Protokoll Sammanträdesdatum 2014-12-17 Regionstyrelsen 264 298 Tid Onsdag 17 december 2014, kl 09:00 15:30 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-07-29 Driftnämnden Halmstad Tid: Fredagen den 29 juli 2011 klockan 11.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Förslag Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-01-07 Regionstyrelsen Tid Onsdag 7 januari 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-09-07 Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Tid: Tisdagen den 7 september 2004, kl. 14:30 17:45 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingets kansli, Södra vägen, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Varbergsnämnden 66-78

Varbergsnämnden 66-78 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-13 Varbergsnämnden 66-78 Tid: Tisdag 13 oktober 2009 kl 14:00-17:30 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-29 Varbergsnämnden Tid Måndagen den 29 maj 2017, kl 13:00 Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, 311 37 FALKENBERG OBS! nämndsmötet den 29 maj 2017

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 3 mars 2015, kl. 09.30-16.00 (lunchuppehåll kl 12-13) Plats: Kallade: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta:

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 Regionstyrelsen 166 193 Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Varbergsnämnden 28-36

Varbergsnämnden 28-36 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-04-14 Varbergsnämnden 28-36 Tid: Tisdag 14 april 2009 kl 14:00-17:15 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum Tid Onsdag 26 juni 2013, kl 09:00 13:35. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad.

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum Tid Onsdag 26 juni 2013, kl 09:00 13:35. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad. Protokoll Sammanträdesdatum 2013-06-26 Regionstyrelsen 146 169 Tid Onsdag 26 juni 2013, kl 09:00 13:35 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström (M)

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-05-12 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2014, kl. 09:00 Plats Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro Sammanträdeslokal Dalbysalen, 2.a vån Granhem

Läs mer

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF)

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Uppföljningsrapport 2 behovsuppföljning RF 7/11 Budget och Uppdrag RF 26-27/9 Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Politisk styrning Region Halland Bästa Livsplatsen Seminarie Kunskap och förståelse

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-22 Hjälpmedelsnämnden 32 -- 40 Tid: Onsdagen den 22 november 2006 kl 9.00-12:00 Plats: Lilla Böslid, Hushållningssällskapet Närvarande Kristina Karlsson (c) Lars-Göran

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14 Laholmsnämnden 25 33 Tid: Måndag 14 mars 2011, kl. 13:00 16:30 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången 6, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150

8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150 8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150 Ärendet En utvärdering av regionstyrelsens internkontrollplan för 2015 har gjorts.

Läs mer

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG Tid: 10 december 2001 kl 15:00 16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Tvååker Närvarande: ledamöterna ersättarna personalföreträdare tjänstemännen Tore Fritzson,

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29. Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad.

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29. Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00. Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad. Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 Regionstyrelsen 166 193 Tid Onsdag 29 augusti 2012, kl 08:30 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 Ärendet Förslag föreligger om att anta avsiktsförklaring för Hede Stationshus. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Hallandstrafiken

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 1-8

Primärvårdsnämnden Hylte 1-8 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-20 Primärvårdsnämnden Hylte 1-8 Tid: Måndagen 20 februari 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) ordförande Kristina Johansson

Läs mer

Förslag om ny ersättningsmodell för barntandvård från 2013

Förslag om ny ersättningsmodell för barntandvård från 2013 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 48 gunnel.hakansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-01-24 HSS110115 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002

16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 Ärendet PwC har genomfört en granskning av regionstyrelsens miljöarbete. Resultatet av denna granskning visar att miljöarbetet inte fullt ut bedrivs på

Läs mer

Varbergsnämnden 57-68

Varbergsnämnden 57-68 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-10-16 Varbergsnämnden 57-68 Tid: Tisdag 16 oktober 2007 kl 15:00-17:30 Plats: Hotell Gästis, Varberg Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin Nelfelt

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-11-30 Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Tid: Tisdagen den 30 november 2004, kl. 14:00 17:30 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland

Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2009-09-29 Närsjukvårdsstyrelsen 64-73 Landstinget Halland Tid: Tisdag 29 september kl. 14:00-17:25 Plats: Vårdcentralen Tvååker Ledamöter Bo Gunnar Åkesson (M) Bo Karlsing

Läs mer

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-14 Patientnämnden 1-8 Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25 Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

15 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017

15 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017 15 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017 Ärendet Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-12 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2004, klockan 15.00 Plats: Landstingets kansli, Sälen Gruppmöten: Sälen och Böcklingen är bokande klockan

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen

Anteckningar Kommunberedningen Kommunberedningen 2016-05-25 Lokal: Kungsbackarummet, Kungsbacka stadshus, Kungsbacka kommun Tid: 13.30-16.20 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal samverkan, 6 partners Närvarande

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

16. Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten

16. Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten 16. Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 109

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen

Anteckningar Kommunberedningen Anteckningar Kommunberedningen 2015-06-03 Lokal: Kommunstyrelsens sessionssal, plan 2, Rådhuset i Halmstad Tid: 13.30 16.30 1 2 3 Regional utveckling Regional samverkan, 7 partners Kommunal samverkan,

Läs mer