Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim anknytning att gemensamt arbeta för det svenska maritima klustrets utveckling och möjligheter. Under året fick föreningen flera nya medlemmar och vi kan konstatera att intresset för sjöfartsfrågor ökar i samhället och bland våra politiker.

2 Allmänt Sjöfartsforum är en klusterövergripande förening för aktörer inom den maritima näringen. Föreningen arbetar för att lyfta fram vattenvägarnas betydelse för hållbara och effektiva transportsystem och för att öka kunskapen om sjöfarten som näring och transportslag. Verksamheten täcker såväl inrikes sjöfart som sjöfart till och från landet, och målgrupperna är primärt politiker, beslutsfattare och media. Även allmänheten och ungdomar är viktiga intressenter eftersom bristen på kunskap i samhället i stort påverkar politikernas intresse för det maritima klustrets utvecklingsmöjligheter och förutsättningar. Sjöfartsforum arbetar också för att internt inom klustret samla aktörerna, stimulera till samverkan och byggandet av starka interna nätverk. Sjöfartsforums kontor finns i Stockholm. Sjöfartsforum har inga anställda utan driver verksamheten genom arvoderad personal. Under året har Anna Risfelt Hammargren varit kontrakterad verkställande direktör och Erica Carlsson handhaft föreningens bokföring. Styrelsen har under året fortsatt sitt interna strategiarbete och arbetat fram mål för de närmaste tre åren: att få med medlemmar från hela det maritima klustret (vi saknar representanter från några delar) att öka och utveckla politikerkontakterna och kontakterna med media att förbättra den ekonomiska basen för att möjliggöra ökade resurser för verksamheten att facilitera och driva vision och strategiprocessen i hamn att uppnå ett tydligt intresse hos politiker för den inrikes vattenvägen att skapa starka nätverk inom det maritima klustret Två frågor har dominerat under 2009 möjligheten till ökad inrikes sjöfart (trafik mellan svensk hamn och svensk hamn) och närsjöfart (Europasjöfart/short sea shipping) samt den klustergemensamma, öppna visionoch strategiprocessen som Sjöfartsforum startade i början på året. Styrelse och medlemmar Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Flera av styrelseledamöterna har aktivt arbetat med olika projekt och aktiviteter. Sjöfartsforums styrelse har under året bestått av; Åke Niklasson, vd Volvo Logistics Corp, ordförande Leena Tegevi, informationschef Skärgårdsredarna, vice ordförande Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande SEKO Kristofer Andrén, managing director, corporate account manager, Wallenius Wilhelmsen Logistics Mårten Carlquist, senior vice president, head of Industrial Shipping, Rederi AB Transatlantic Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar Tomas Dyrbye, regional manager, group vice president Maersk Line Northern Europe (t o m första kv 09) Håkan Hedlund, vd Sundsvalls Hamn AB Charlotta Hök, konsult WSP Analys & Strategi Mikaela Dahlman Tamm, förbundsjurist Sveriges Försäkringsförbund Anna Risfelt Hammargren, verksamhetsansvarig och adjungerad Sjöfartsforum hade vid årets slut 92 medlemmar. I stadgeenlig tid begärde tio medlemmar utträde, bland annat på grund av omstruktureringar och upphörande verksamheter. 14 nya medlemmar valdes in under året, bland dessa Sjöfartsforum första enskilda medlem. Ytterligare sju nya medlemmar begärde inträde 2009, men invaldes först De nya medlemmarna var Holy House Shipping, NYK Cool AB, Sirius Rederi AB, Gävle Containerterminal AB, Chalmers Sjöfart och Marin teknik, Ångfartygs Befälhavare Sällskapet, Bureau Veritas, Wärtsilä Sweden AB,

3 Germanischer Lloyd, Codan Marine Services, Bertil Arvidsson Consulting AB, Erik Nilsson Next Part och Ann Olofsson. Ekonomi Styrelsen kan glädjande konstatera att Sjöfartsforums ekonomi är i god balans. Öppen vision och strategiprocess Året präglades stort at den Vision och strategiprocess som Sjöfartsforum startade i början på året. Processen var svaret på en tydlig uppmaning från ett stort antal aktörer i klustret. Arbetet, som fortfarande pågår har som mål att arbeta fram en klusterövergripande vision och en nationell maritim strategi som vi sedan hoppas politikerna ska använda som underlag för ett politiskt beslut. Olika typer av nationella maritima strategier som styr sjöfartens utvecklingsmöjligheter finns idag i våra grannländer, men inte i Sverige. Processen omfattar den maritima sektorn och aktörer från sektorns olika delar allt ifrån transportörer, hamnar och varuägare till försäkringsbolag, banker, fritidsbåtstillverkare och kustturismen. Processen utgår från EUs definition av maritimt kluster. Processen syftar till lyfta fram sjöfarten som näring och transportslag, tydliggöra dess olika delar, styrkor och svagheter, visa på utvecklingsmöjligheter och potential för samhälle och näringsliv/industri samt klarlägga nödvändiga förutsättningar och vägval. Arbetet med en övergripande och gemensam maritim vision och strategi skapar ett framtidsinriktat fokus och en tydligare och gemensam plattform att informera och marknadsföra klustret utifrån. Enhetlig övergripande information och tydliga gemensamma budskap kan sedan börja bygga en stark image och god kunskap om sjöfarten. Processen är också en klusterintern utvecklingsprocess där klustrets aktörer möts, samverkar och skapar starka nätverk. Processen leds av Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum tillsammans med Benny Guttman, Volvo Logistics, Susanne Abrahamsson, SSPA Sweden AB, Björn Södahl, Chalmers och Magda Wilewska Bien, Chalmers. Verksamhet 1. Årsstämma, 20 mars Sjöfartsforums årsstämma 2009 ägde rum på Chalmers Kårhus i Göteborg den 20 mars. Årsmötet hölls i direkt anslutning till Sjöfartsforums och SSPAs gemensamma miljöseminarium. Vid årsmötet avgick på egen begäran Sten Göthberg och Ulf Granander. Sten Göthberg hade då varit ledamot i styrelsen ända sedan starten. De nya styrelseledamöterna Kristofer Andrén, Wallenius Wilhelmsen Logistics och Mårten Carlquist invaldes. På årsstämman beslöts bland annat att, i enlighet med stadgarnas paragraf om medlemskap, inrätta nya avgiftskategorier för privatpersoner och en ny för ensamföretagare som önskar vara med i föreningen. Liksom i övriga branscher märks ett ökat antal konsulter/ensamföretagare. Först att söka medlemskap inom kategorin ensamföretagare blev Ulf Granander AB och Sten Göthberg Sjökonsult.

4 2. Vision och strategiprocessen, Möte I, 26 februari Det första öppna mötet i Vision och strategiprocessen ägde rum den 26 februari på Chalmers Lindholmen i Göteborg. På mötet deltog drygt 20 personer från olika nyckelföretag och organisationer. Fokus under mötet blev definitioner och avgränsningar. Vad inkluderas i begreppen sjöfartsnäringen och det maritima klustret, och vad ska processen omfatta? Vid mötet diskuterades också processorganisation och strukturen för det fortsatta processarbetet lades fast. 3. Miljöseminarium 20 mars Den 20 mars arrangerade Sjöfartsforum, tillsammans med SSPA Sweden AB, ett miljöseminarium på Chalmers Kårhus i Göteborg. 145 personer lyssnade på talare och paneldeltagare. Publiken representerade näringen både på bredden och på djupet. Där fanns elever från Sjöfartsgymnasiet på Tjörn, miljöchefer, tekniker, advokater och verkställande direktörer från rederier, hamnföretag, teknikleverantörer, myndigheter, forskningsinstitutioner, klassningssällskap, konsultföretag med flera. Vid konferensen blev det tydligt att det är de små och ständiga stegen som gäller för en omställning mot en allt miljövänligare sjöfart. Mycket kan göras och mycket görs. Satsningar inom energieffektivisering är centrala, allt ifrån byte av glödlampor till värmeåtervinning, nya propellrar, weather routing och flexiblare kontrakt med kunderna. Stora möjligheter finns inom fartoptimeringen. Det finns konkreta mål hos företag i branschen. Logistiksystemen är också en viktig parameter för sjöfartens miljöarbete, men kanske en inte tillräckligt uppmärksammad sådan. Vindkraft kommer, även om den bara blir ett komplement. Draksegel kan spara mellan procent bränsle per år beroende på trafikrutt och väderförhållanden. Föredragshållare var Fabian Juers, SkySails GmbH & Co, Frode Sudmann Berntsen, DNV, Susanne Abrahamsson, SSPA Sweden AB, Per Thunell, Wallenius Marine, Johan Woxenius, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Harry Robertsson, Stena, Tomas Dyrbye, Maersk Line Sverige, Susanna Hambesson, Volvo Logistics, Gunnar Trygg, CRYO AB och Bengt Göran Dalman, Göteborgs Energi. Konferensen fick stort genomslag i media, i såväl rikspress, radio och tv, som lokalpress och fackpress. 4. Träff med Trafikutskottet den 24 april, frukostmöte i riksdagen Temat var Närsjöfart när Sjöfartsforum mötte Trafikutskottet den 24 april. Fyra talare lyfte fram närsjöfartens möjligheter och en diskussion följde. Talarna var Ragnhild Nelson, Österströms Rederi AB om ökade möjligheter till närsjöfart och miljöanpassade fartyg, Håkan Wallén, Lantmännen om närsjöfart ur ett lastägarperspektiv, och Gunnar Söderberg, Styrsöbolaget en ny typ av skärgårdsfartyg som ger mindre miljöpåverkan och om kollektivtrafik på vattenvägen. Erik Froste, Södertälje Hamn, som också sammanfattade, lyfte fram hamnens möjligheter. Ett planerat frukostmöte i riksdagen under våren fick tyvärr ställas in då det krockade med annat som främst Trafikutskottets medlemmar behövde prioritera. 5. Almedalen 2009 och Sjöfartspuben, 29 juni 3 juli Under Almedalsveckan 2009, liksom året innan, arrangerade Sjöfartsforum i samarbete med Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sjöfartsverket en gemensam sjöfartspub. Puben, som fanns i skeppsmäklare Ekmans trädgård, höll öppet måndag fredag kl och serverade öl, vin och vatten liksom en lättare buffé. En gästtalare per kväll talade under veckans huvudtema Vattenvägen framtidsvägen. Puben hävdade sig väl i konkurrensen om Almedalsbesökarna och i utbudet av rekordmånga seminarier och aktiviteter (1 040 st en ökning med 58 % jämfört med 2008). Minst 500 pubgäster åt, drack och lyssnade till veckans sjöfartstal. Besökarna var rikspolitiker, lokalpolitiker, representanter från näringsliv och

5 utbildningsväsende, studerande, media, organisationsföreträdare och förstås medarbetare inom transportsektorn. Sjöfartsforums dag var måndagen och kvällens gästtalare var Ragnhild Nelson, som presenterade GreenSea klimatkompensation, det första systemet för sjöfarten. 6. Vision och strategiprocessen, Möte II, 24 augusti Ett andra öppna möte i Vision och strategiprocessen hölls den 24 augusti i Göteborg där 35 företrädare för den maritima näringens olika delar deltog. Flera nya företag/organisationer hade anslutit sig. Under mötet diskuterades branschens självbild, de påverkansfaktorer som styr utvecklingen och våra gemensamma styrkor och svagheter, hot och möjligheter. Mötet fastställde en struktur för ett strategidokument, avgränsningar och definitioner samt projektorganisation. På mötet besluts också att inrikta arbetet på hela den maritima sektorn, förutom fisket och fiskeindustrin. Denna del ansågs vara en egen, skild, näring. Det beslöts också om grundläggande definitioner där sjöfartsnäringen betecknar verksamhet kopplad till den kommersiella handelssjöfarten och passagerarsjöfarten. Detta inkluderar t ex teknikleverantörer, forskning och utbildning mm. Det maritima klustret omfattar all verksamhet som har med vatten att göra (där sjöfartsnäringen utgör en stark kärna). Här finns även Marinen, kustturism, fisket, kultursektorn, osv. 7. Världssjöfartens Dag 1 oktober Den 1 oktober firades Världssjöfartens Dag i Göteborg med 260 anmälda deltagare från alla delar av det maritima klustret. Det svenska firandet fokuserade på den europeiska sjöfartspolitikens huvudområden och på den svenska maritima kursen. På scenen sågs ett brett spektrum av talare från Dimitrios Theologitis, head of unit, maritime transport and ports policy and maritime security på EU kommissionen till Margareta Stenbockvon Rosen, vd för lilla Ornö Sjötrafik AB. Dagen avslutades av Stockholms Improvisationsteater som knöt ihop programmet med en roande och helt improviserad teaterföreställning. Sjöfartsforum är huvudarrangör för Världssjöfartens Dag, men gör det i samarbete med 17 medarrangörer; Sjöfartsverket, Kustbevakningen, SEKO Sjöfolk, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Svensk Sjöfarts Tidning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar, WISTA Sweden, Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Försäkringsförbund, Marinen, Kungliga Örlogsmannasällskapet och Näringsdepartementet.

6 Sjöfartsforums miljödiplom Under Världssjöfartens Dag delades Sjöfartsforums miljödiplom 2009 ut, som denna gång förärades Jan Ahlbom och Ulf Duus från Clean Shipping Project. Jan och Ulf fick priset för sina imponerande insatser att på ett skickligt, strukturerat och metodiskt sätt ha tagit fram ett miljöutvärderingssystem för transportköpare. Projektets Clean Shipping Index innebär att näringsliv och industri fått ett objektivt och enhetligt system för upphandling av miljöeffektiva transporter. 8. Studieresa om inrikes vattenvägar till Amsterdam, Rotterdam och Bryssel, 7 9 oktober I början av oktober arrangerade Sjöfartsforum en studieresa till Amsterdam, Rotterdam och Bryssel för att på plats studera möjligheterna med inrikes sjöfart. På resan deltog riksdagsmän, hamn och rederiföreträdare och representanter från kommun och näringsliv. Informationen var tydlig det är nödvändigt att satsa på våra inre vattenvägar för att komplettera landtransportsystemen. Det krävs för att Europa ska nå sina miljömål och för en långsiktigt hållbar transportutveckling. Satsningen på sjötrafik på floder och kanaler kan, menade man, på sikt inte reducera den landbaserade trafiken, men däremot göra det starkt ökande behovet av transporter hanterbart. 9. Vision och strategiprocessen, Möte III, 28 oktober Det tredje öppna mötet i Vision och strategiprocessen samlade ett 30 tal deltagare. Även denna gång tillkom nya företag och organisationer. Vid mötet, som hölls i Stockholm den 28 oktober presenterades och diskuterades en första textskiss till det framtida strategidokumentet. Gruppen enades om att i det fortsatta arbetet utgå från EUs indelning av det maritima klustret och fördelade uppgifter kring branschanalyser enligt denna. Sju branschområdesgrupper bildades; Manufacturing, Transport, Resources, Services & Other operations, Leisure & Tourism, Public sector och Research. Mötet diskuterade också de satsningsområden/fokusområden som förenar (går på tvärs över) det maritima klustret och där satsningar och åtgärder behövs. Dessa fokusområden blev Konkurrensvillkor, Närsjöfart och inrikes sjöfart, Infrastruktur och intermodalitet, Informationshantering, Hållbar värdetillväxt, Kompetens, Samverkan och Kommunikation. Undergrupper bildades för varje område. Vid mötet deltog även Martin Flack från myndigheten för tillväxtanalys som berättade om regeringens utredningsuppdrag kring det maritima klustret och dess konkurrensförutsättningar. 10. Stockholms Sjöfartspub, 10 februari, 21 april, 9 juni, 1 september och 1 december Under året arrangerade Sjöfartsforum fem Sjöfartspubar i Stockholm med syfte att stärka det maritima nätverket och sjöfartsidentiteten samt synliggöra den maritima verksamheten i huvudstaden.

7 Varje pubkväll hade en sponsor, som bjöd på ett glas vin/öl/läsk till de 50 första deltagarna och dessutom ett gott tilltugg till pubdeltagarna. Sponsorer av Stockholms Sjöfartspub 2009 var; NYK Cool AB, Stiftelsen Stockholms Sjömanshus, Sveriges Hamnar, Södertälje Hamn och Österströms Rederi AB. Övrigt HUB Forum 6 november Den 28 oktober arrangerade TTF Forum för Logistik HUB Forum Medarrangörer var som vanligt Näringslivets Transportråd, Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet. Mötet hölls på Garnisonen Konferens, Stockholm. Årets HUB Forum tog upp aktuella infrastrukturfrågor och aktuella transport och logistikfrågor inom EU. Dessutom behandlades utvecklingen av kombiterminaler, hamnar och kombinerade transporter. Bland de medverkande finns statssekreterare Leif Zetterberg Näringsdepartementet och en panel av näringsföreträdare, bl a Kristofer Andrén Sverige ansvarig Wallenius Wilhelmsen Logistics och medlem i Sjöfartsforums styrelse. Förfrågningar Sjöfartsforum hanterar regelbundet ett stort antal förfrågningar om det svenska sjöfartsklustret och dess verksamhet. Frågorna kommer från politiker, politiska handläggare, media, näringslivsrepresentanter, utländska varuägare, EU tjänstemän, studenter, allmänheten m fl. Sjöfartsforum informerar och/eller hänvisning vidare till företag och befattningshavare inom klustret. Näringsdepartementets referensgrupp för sjöfartsfrågor mm Anna Risfelt Hammargren har under året deltagit då Näringsdepartementet kallat referensgruppen för sjöfartsfrågor till möte. Den 3 september deltog också Anna Risfelt Hammargren som paneldeltagare vid Näringsdepartementets Hearing om EUs transportpolitik efter 2010, Hållbara framtida transporter. Hearingen utsändes även på webb tv. Sjöfartsforum har också bidragit med information till Myndigheten för tillväxtanalys utredning av det maritima klustret och deltagit i Rekryteringsuppdragets arbete. Kontaktarbete Sjöfartsforum har under året arbetat med att skapa goda kontakter och samverkan med många av aktörer i branschen, främst organisationer och institutioner. Sjöfartsforum har även varit ett bollplank för studenter på Chalmers Lindholmen i deras arbete med branschdagarna Sjölog. Informationskanaler och informationsmaterial Sjöfartsforums nyhetsbrev Sjöfartsforum har under året distribuerat nio nyhetsbrev plus påminnelsebrev kring vår verksamhet. Nyhetsbreven har innehållit information om och från våra seminarier och konferenser samt en del branschgemensam information, kortare artiklar om möjligheten till ökad närsjöfart/inrikes sjöfart och relevant information från EU Kommissionen.

8 Nyhetsbreven skickas ut elektroniskt till mottagare inom hela sjöfartsklustret, i såväl Sjöfartsforums medlemsföretag som andra företag och organisationer. Även politiker på riks, region och lokalnivå erhåller nyhetsbrevet. Sjöfartsforums webbplats /www.sjofartsforum.se Sjöfartsforums enkla webbplats förmedlar information om föreningens aktiviteter, nyhetsbrev, dokumentation från konferenser och seminarier, uppgifter om styrelse, stadgar, medlemmar mm. På webbplatsen finns även information om European Shortsea Network som Sjöfartsforum är medlem i. Webbplatsen kommer att förnyas och förbättras i takt med föreningens ekonomiska förutsättningar. European Shortsea Network Sjöfartsforum är av Näringsdepartementet och Sjöfartsverket utsett till Shortsea Promotion Centre (SPC Sweden) och därmed medlem av nätverket European Shortsea Network. Nätverkets målsättning är att öka kunskapen om och förutsättningarna för short sea shipping, dvs närsjöfart/europasjöfart och inrikes sjöfart. European Shortsea Network har idag 24 medlemmar från lika många länder. Flera Promotion Centres är även Intermodal Promotion Centres och flertalet arbetar inte bara med sjöfart utan med sjöfart som en effektiv länk i de intermodala transportkedjorna. Sjöfartsforum, ordförandeland hösten 2009 Sjöfartsforum/SPC Sweden innehade under hösten 2009 ordförandeklubban för European Shortsea Network och därmed ansvaret för nätverkets verksamhet och utveckling. Nätverket arbetar med en ordförande trojka där pågående, sittande och avgående ordförande samarbetar för att säkerställa god kontinuitet i arbetet. Sjöfartsforum deltog därför intensivt i arbetet även under våren då Norge hade ordföranderollen. Sjöfartsforum har under året inte bara drivit ESN gemensamma frågor och utvecklingsprojekt, haft möten med DG TREN, utan även medverkat i nätverkets gemensamma arbeten och på ESNs möten. ESN möte i Stockholm, 3 4 december Som ordförandeland arrangerade Sjöfartsforum ett av årets två ESN möten, den 3 4 december i Stockholm, där 15 representanter från olika europeiska Shortsea Promotion Centres deltog. Under mötet diskuterades ESNs utvecklingsfrågor och finansieringsmöjligheter samt hur arbetet med att lyfta fram närsjöfarten, kustsjöfarten och den inrikes sjöfarten kan öka. Även möjligheten till ett mer samarbete mellan de nordiska/skandinaviska länderna diskuterades. Maria Gelin, Näringsdepartementet informerade om det svenska arbetet med EUs sjöfartsfrågor och Dirk Harmsen från Business Region Göteborg berättade om Dryports och Circular Motorways. Deltagarna bjöds på julbordskryssning på ett av Strömmas fartyg. Sjöfartsforum har under året haft regelbunden avstämning med Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. efreight projektet samlade 55 partners från 14 länder European Shortsea Network lämnade under året in en Marco Polo ansökan om utveckling, marknadsföring och implementering av efreight för europeisk närsjöfart. Projektet, som var tänkt att drivs via Shortsea Promotion Centre Norway, samlade 55 partners från 14 länder. Den gemensamma ansökan vägde 27 kg. Från Sverige deltog Sjöfartsforum, Södertälje Hamn, Gävle Containerterminal och Hogia partners och Intercontainer Scandinavia deltar. Trots det breda deltagandet kvalificerade sig projektet inte för bidrag. TACK Sjöfartsforums styrelse tackar alla medlemmar för ett starkt stöd under året och ser med tillförsikt fram emot ett spännande sjöfartsår 2010 och ett fortsatt arbete med Vision och strategiprocessen som starkt kommer att prägla även nästa års arbete /ARH

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2012 Innehåll 8 mars, eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet Vad är närsjöfart och kustsjöfart? 21 mars, Sjöfartsforums stämma i Göteborg

Läs mer

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet matton Omni ommodis demped estrunt repedignisit lame natur samet aut im esequi ius audae nitioss equibus necabor ibusciisci a con porum quam, conserem

Läs mer

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03 Rapport 2010:03 Sveriges sjöfartssektor En viktig del i en svensk maritim strategi Transporter på vattenvägar spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt sker en kontinuerlig

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Höstmötet i Luleå var mycket uppskattat och lockade över 100 deltagare I vår monter under Allt för sjön kunde medlemmarna exponera sina verksamheter.

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR Nr 5 2010 2010-06-04 SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte med sol och magi i norr Hamnagent blir fartygsagent och andra beslut tagna på styrelsemötet Fartygsagent med rätt att gripa in 54 Organisationer går till EU

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 9, 2012 Innehåll: Världssjöfartens Dag den 27 september sista anmälningsdag 20 september! Ökad användning och tillgång till LNG, maritima notiser, kartläggning av det maritima

Läs mer

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 1 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Nya älvpendeln i göteborg döpt HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA Ordföranden har ordet

Läs mer

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 1 2 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg 2013 Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg är en strategisk innovationsagenda för det maritima klustret i Sverige. Den har tagits fram av klustrets intressenter i samverkan,

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA. Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor

NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA. Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg

Läs mer

Buller är ett samhällsproblem

Buller är ett samhällsproblem Bilaga 1 STRATEGI FÖR KOMMUNIKATION AV SAMHÄLLSBULLER PROJEKTREDOVISNING Buller är ett samhällsproblem NU STÄRKER VI ARBETET GENOM ÖKAD SAMVERKAN Buller är ett samhällsproblem 2 Förord SKL:s projekt för

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

STYRELSENS REDOVISNING 2010

STYRELSENS REDOVISNING 2010 STYRELSENS REDOVISNING 2010 Några ord från ordföranden Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse detaljerad redovisning Bilaga till Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisorernas

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer