Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim anknytning att gemensamt arbeta för det svenska maritima klustrets utveckling och möjligheter. Under året fick föreningen flera nya medlemmar och vi kan konstatera att intresset för sjöfartsfrågor ökar i samhället och bland våra politiker.

2 Allmänt Sjöfartsforum är en klusterövergripande förening för aktörer inom den maritima näringen. Föreningen arbetar för att lyfta fram vattenvägarnas betydelse för hållbara och effektiva transportsystem och för att öka kunskapen om sjöfarten som näring och transportslag. Verksamheten täcker såväl inrikes sjöfart som sjöfart till och från landet, och målgrupperna är primärt politiker, beslutsfattare och media. Även allmänheten och ungdomar är viktiga intressenter eftersom bristen på kunskap i samhället i stort påverkar politikernas intresse för det maritima klustrets utvecklingsmöjligheter och förutsättningar. Sjöfartsforum arbetar också för att internt inom klustret samla aktörerna, stimulera till samverkan och byggandet av starka interna nätverk. Sjöfartsforums kontor finns i Stockholm. Sjöfartsforum har inga anställda utan driver verksamheten genom arvoderad personal. Under året har Anna Risfelt Hammargren varit kontrakterad verkställande direktör och Erica Carlsson handhaft föreningens bokföring. Styrelsen har under året fortsatt sitt interna strategiarbete och arbetat fram mål för de närmaste tre åren: att få med medlemmar från hela det maritima klustret (vi saknar representanter från några delar) att öka och utveckla politikerkontakterna och kontakterna med media att förbättra den ekonomiska basen för att möjliggöra ökade resurser för verksamheten att facilitera och driva vision och strategiprocessen i hamn att uppnå ett tydligt intresse hos politiker för den inrikes vattenvägen att skapa starka nätverk inom det maritima klustret Två frågor har dominerat under 2009 möjligheten till ökad inrikes sjöfart (trafik mellan svensk hamn och svensk hamn) och närsjöfart (Europasjöfart/short sea shipping) samt den klustergemensamma, öppna visionoch strategiprocessen som Sjöfartsforum startade i början på året. Styrelse och medlemmar Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Flera av styrelseledamöterna har aktivt arbetat med olika projekt och aktiviteter. Sjöfartsforums styrelse har under året bestått av; Åke Niklasson, vd Volvo Logistics Corp, ordförande Leena Tegevi, informationschef Skärgårdsredarna, vice ordförande Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande SEKO Kristofer Andrén, managing director, corporate account manager, Wallenius Wilhelmsen Logistics Mårten Carlquist, senior vice president, head of Industrial Shipping, Rederi AB Transatlantic Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar Tomas Dyrbye, regional manager, group vice president Maersk Line Northern Europe (t o m första kv 09) Håkan Hedlund, vd Sundsvalls Hamn AB Charlotta Hök, konsult WSP Analys & Strategi Mikaela Dahlman Tamm, förbundsjurist Sveriges Försäkringsförbund Anna Risfelt Hammargren, verksamhetsansvarig och adjungerad Sjöfartsforum hade vid årets slut 92 medlemmar. I stadgeenlig tid begärde tio medlemmar utträde, bland annat på grund av omstruktureringar och upphörande verksamheter. 14 nya medlemmar valdes in under året, bland dessa Sjöfartsforum första enskilda medlem. Ytterligare sju nya medlemmar begärde inträde 2009, men invaldes först De nya medlemmarna var Holy House Shipping, NYK Cool AB, Sirius Rederi AB, Gävle Containerterminal AB, Chalmers Sjöfart och Marin teknik, Ångfartygs Befälhavare Sällskapet, Bureau Veritas, Wärtsilä Sweden AB,

3 Germanischer Lloyd, Codan Marine Services, Bertil Arvidsson Consulting AB, Erik Nilsson Next Part och Ann Olofsson. Ekonomi Styrelsen kan glädjande konstatera att Sjöfartsforums ekonomi är i god balans. Öppen vision och strategiprocess Året präglades stort at den Vision och strategiprocess som Sjöfartsforum startade i början på året. Processen var svaret på en tydlig uppmaning från ett stort antal aktörer i klustret. Arbetet, som fortfarande pågår har som mål att arbeta fram en klusterövergripande vision och en nationell maritim strategi som vi sedan hoppas politikerna ska använda som underlag för ett politiskt beslut. Olika typer av nationella maritima strategier som styr sjöfartens utvecklingsmöjligheter finns idag i våra grannländer, men inte i Sverige. Processen omfattar den maritima sektorn och aktörer från sektorns olika delar allt ifrån transportörer, hamnar och varuägare till försäkringsbolag, banker, fritidsbåtstillverkare och kustturismen. Processen utgår från EUs definition av maritimt kluster. Processen syftar till lyfta fram sjöfarten som näring och transportslag, tydliggöra dess olika delar, styrkor och svagheter, visa på utvecklingsmöjligheter och potential för samhälle och näringsliv/industri samt klarlägga nödvändiga förutsättningar och vägval. Arbetet med en övergripande och gemensam maritim vision och strategi skapar ett framtidsinriktat fokus och en tydligare och gemensam plattform att informera och marknadsföra klustret utifrån. Enhetlig övergripande information och tydliga gemensamma budskap kan sedan börja bygga en stark image och god kunskap om sjöfarten. Processen är också en klusterintern utvecklingsprocess där klustrets aktörer möts, samverkar och skapar starka nätverk. Processen leds av Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum tillsammans med Benny Guttman, Volvo Logistics, Susanne Abrahamsson, SSPA Sweden AB, Björn Södahl, Chalmers och Magda Wilewska Bien, Chalmers. Verksamhet 1. Årsstämma, 20 mars Sjöfartsforums årsstämma 2009 ägde rum på Chalmers Kårhus i Göteborg den 20 mars. Årsmötet hölls i direkt anslutning till Sjöfartsforums och SSPAs gemensamma miljöseminarium. Vid årsmötet avgick på egen begäran Sten Göthberg och Ulf Granander. Sten Göthberg hade då varit ledamot i styrelsen ända sedan starten. De nya styrelseledamöterna Kristofer Andrén, Wallenius Wilhelmsen Logistics och Mårten Carlquist invaldes. På årsstämman beslöts bland annat att, i enlighet med stadgarnas paragraf om medlemskap, inrätta nya avgiftskategorier för privatpersoner och en ny för ensamföretagare som önskar vara med i föreningen. Liksom i övriga branscher märks ett ökat antal konsulter/ensamföretagare. Först att söka medlemskap inom kategorin ensamföretagare blev Ulf Granander AB och Sten Göthberg Sjökonsult.

4 2. Vision och strategiprocessen, Möte I, 26 februari Det första öppna mötet i Vision och strategiprocessen ägde rum den 26 februari på Chalmers Lindholmen i Göteborg. På mötet deltog drygt 20 personer från olika nyckelföretag och organisationer. Fokus under mötet blev definitioner och avgränsningar. Vad inkluderas i begreppen sjöfartsnäringen och det maritima klustret, och vad ska processen omfatta? Vid mötet diskuterades också processorganisation och strukturen för det fortsatta processarbetet lades fast. 3. Miljöseminarium 20 mars Den 20 mars arrangerade Sjöfartsforum, tillsammans med SSPA Sweden AB, ett miljöseminarium på Chalmers Kårhus i Göteborg. 145 personer lyssnade på talare och paneldeltagare. Publiken representerade näringen både på bredden och på djupet. Där fanns elever från Sjöfartsgymnasiet på Tjörn, miljöchefer, tekniker, advokater och verkställande direktörer från rederier, hamnföretag, teknikleverantörer, myndigheter, forskningsinstitutioner, klassningssällskap, konsultföretag med flera. Vid konferensen blev det tydligt att det är de små och ständiga stegen som gäller för en omställning mot en allt miljövänligare sjöfart. Mycket kan göras och mycket görs. Satsningar inom energieffektivisering är centrala, allt ifrån byte av glödlampor till värmeåtervinning, nya propellrar, weather routing och flexiblare kontrakt med kunderna. Stora möjligheter finns inom fartoptimeringen. Det finns konkreta mål hos företag i branschen. Logistiksystemen är också en viktig parameter för sjöfartens miljöarbete, men kanske en inte tillräckligt uppmärksammad sådan. Vindkraft kommer, även om den bara blir ett komplement. Draksegel kan spara mellan procent bränsle per år beroende på trafikrutt och väderförhållanden. Föredragshållare var Fabian Juers, SkySails GmbH & Co, Frode Sudmann Berntsen, DNV, Susanne Abrahamsson, SSPA Sweden AB, Per Thunell, Wallenius Marine, Johan Woxenius, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Harry Robertsson, Stena, Tomas Dyrbye, Maersk Line Sverige, Susanna Hambesson, Volvo Logistics, Gunnar Trygg, CRYO AB och Bengt Göran Dalman, Göteborgs Energi. Konferensen fick stort genomslag i media, i såväl rikspress, radio och tv, som lokalpress och fackpress. 4. Träff med Trafikutskottet den 24 april, frukostmöte i riksdagen Temat var Närsjöfart när Sjöfartsforum mötte Trafikutskottet den 24 april. Fyra talare lyfte fram närsjöfartens möjligheter och en diskussion följde. Talarna var Ragnhild Nelson, Österströms Rederi AB om ökade möjligheter till närsjöfart och miljöanpassade fartyg, Håkan Wallén, Lantmännen om närsjöfart ur ett lastägarperspektiv, och Gunnar Söderberg, Styrsöbolaget en ny typ av skärgårdsfartyg som ger mindre miljöpåverkan och om kollektivtrafik på vattenvägen. Erik Froste, Södertälje Hamn, som också sammanfattade, lyfte fram hamnens möjligheter. Ett planerat frukostmöte i riksdagen under våren fick tyvärr ställas in då det krockade med annat som främst Trafikutskottets medlemmar behövde prioritera. 5. Almedalen 2009 och Sjöfartspuben, 29 juni 3 juli Under Almedalsveckan 2009, liksom året innan, arrangerade Sjöfartsforum i samarbete med Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sjöfartsverket en gemensam sjöfartspub. Puben, som fanns i skeppsmäklare Ekmans trädgård, höll öppet måndag fredag kl och serverade öl, vin och vatten liksom en lättare buffé. En gästtalare per kväll talade under veckans huvudtema Vattenvägen framtidsvägen. Puben hävdade sig väl i konkurrensen om Almedalsbesökarna och i utbudet av rekordmånga seminarier och aktiviteter (1 040 st en ökning med 58 % jämfört med 2008). Minst 500 pubgäster åt, drack och lyssnade till veckans sjöfartstal. Besökarna var rikspolitiker, lokalpolitiker, representanter från näringsliv och

5 utbildningsväsende, studerande, media, organisationsföreträdare och förstås medarbetare inom transportsektorn. Sjöfartsforums dag var måndagen och kvällens gästtalare var Ragnhild Nelson, som presenterade GreenSea klimatkompensation, det första systemet för sjöfarten. 6. Vision och strategiprocessen, Möte II, 24 augusti Ett andra öppna möte i Vision och strategiprocessen hölls den 24 augusti i Göteborg där 35 företrädare för den maritima näringens olika delar deltog. Flera nya företag/organisationer hade anslutit sig. Under mötet diskuterades branschens självbild, de påverkansfaktorer som styr utvecklingen och våra gemensamma styrkor och svagheter, hot och möjligheter. Mötet fastställde en struktur för ett strategidokument, avgränsningar och definitioner samt projektorganisation. På mötet besluts också att inrikta arbetet på hela den maritima sektorn, förutom fisket och fiskeindustrin. Denna del ansågs vara en egen, skild, näring. Det beslöts också om grundläggande definitioner där sjöfartsnäringen betecknar verksamhet kopplad till den kommersiella handelssjöfarten och passagerarsjöfarten. Detta inkluderar t ex teknikleverantörer, forskning och utbildning mm. Det maritima klustret omfattar all verksamhet som har med vatten att göra (där sjöfartsnäringen utgör en stark kärna). Här finns även Marinen, kustturism, fisket, kultursektorn, osv. 7. Världssjöfartens Dag 1 oktober Den 1 oktober firades Världssjöfartens Dag i Göteborg med 260 anmälda deltagare från alla delar av det maritima klustret. Det svenska firandet fokuserade på den europeiska sjöfartspolitikens huvudområden och på den svenska maritima kursen. På scenen sågs ett brett spektrum av talare från Dimitrios Theologitis, head of unit, maritime transport and ports policy and maritime security på EU kommissionen till Margareta Stenbockvon Rosen, vd för lilla Ornö Sjötrafik AB. Dagen avslutades av Stockholms Improvisationsteater som knöt ihop programmet med en roande och helt improviserad teaterföreställning. Sjöfartsforum är huvudarrangör för Världssjöfartens Dag, men gör det i samarbete med 17 medarrangörer; Sjöfartsverket, Kustbevakningen, SEKO Sjöfolk, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Svensk Sjöfarts Tidning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar, WISTA Sweden, Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Försäkringsförbund, Marinen, Kungliga Örlogsmannasällskapet och Näringsdepartementet.

6 Sjöfartsforums miljödiplom Under Världssjöfartens Dag delades Sjöfartsforums miljödiplom 2009 ut, som denna gång förärades Jan Ahlbom och Ulf Duus från Clean Shipping Project. Jan och Ulf fick priset för sina imponerande insatser att på ett skickligt, strukturerat och metodiskt sätt ha tagit fram ett miljöutvärderingssystem för transportköpare. Projektets Clean Shipping Index innebär att näringsliv och industri fått ett objektivt och enhetligt system för upphandling av miljöeffektiva transporter. 8. Studieresa om inrikes vattenvägar till Amsterdam, Rotterdam och Bryssel, 7 9 oktober I början av oktober arrangerade Sjöfartsforum en studieresa till Amsterdam, Rotterdam och Bryssel för att på plats studera möjligheterna med inrikes sjöfart. På resan deltog riksdagsmän, hamn och rederiföreträdare och representanter från kommun och näringsliv. Informationen var tydlig det är nödvändigt att satsa på våra inre vattenvägar för att komplettera landtransportsystemen. Det krävs för att Europa ska nå sina miljömål och för en långsiktigt hållbar transportutveckling. Satsningen på sjötrafik på floder och kanaler kan, menade man, på sikt inte reducera den landbaserade trafiken, men däremot göra det starkt ökande behovet av transporter hanterbart. 9. Vision och strategiprocessen, Möte III, 28 oktober Det tredje öppna mötet i Vision och strategiprocessen samlade ett 30 tal deltagare. Även denna gång tillkom nya företag och organisationer. Vid mötet, som hölls i Stockholm den 28 oktober presenterades och diskuterades en första textskiss till det framtida strategidokumentet. Gruppen enades om att i det fortsatta arbetet utgå från EUs indelning av det maritima klustret och fördelade uppgifter kring branschanalyser enligt denna. Sju branschområdesgrupper bildades; Manufacturing, Transport, Resources, Services & Other operations, Leisure & Tourism, Public sector och Research. Mötet diskuterade också de satsningsområden/fokusområden som förenar (går på tvärs över) det maritima klustret och där satsningar och åtgärder behövs. Dessa fokusområden blev Konkurrensvillkor, Närsjöfart och inrikes sjöfart, Infrastruktur och intermodalitet, Informationshantering, Hållbar värdetillväxt, Kompetens, Samverkan och Kommunikation. Undergrupper bildades för varje område. Vid mötet deltog även Martin Flack från myndigheten för tillväxtanalys som berättade om regeringens utredningsuppdrag kring det maritima klustret och dess konkurrensförutsättningar. 10. Stockholms Sjöfartspub, 10 februari, 21 april, 9 juni, 1 september och 1 december Under året arrangerade Sjöfartsforum fem Sjöfartspubar i Stockholm med syfte att stärka det maritima nätverket och sjöfartsidentiteten samt synliggöra den maritima verksamheten i huvudstaden.

7 Varje pubkväll hade en sponsor, som bjöd på ett glas vin/öl/läsk till de 50 första deltagarna och dessutom ett gott tilltugg till pubdeltagarna. Sponsorer av Stockholms Sjöfartspub 2009 var; NYK Cool AB, Stiftelsen Stockholms Sjömanshus, Sveriges Hamnar, Södertälje Hamn och Österströms Rederi AB. Övrigt HUB Forum 6 november Den 28 oktober arrangerade TTF Forum för Logistik HUB Forum Medarrangörer var som vanligt Näringslivets Transportråd, Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet. Mötet hölls på Garnisonen Konferens, Stockholm. Årets HUB Forum tog upp aktuella infrastrukturfrågor och aktuella transport och logistikfrågor inom EU. Dessutom behandlades utvecklingen av kombiterminaler, hamnar och kombinerade transporter. Bland de medverkande finns statssekreterare Leif Zetterberg Näringsdepartementet och en panel av näringsföreträdare, bl a Kristofer Andrén Sverige ansvarig Wallenius Wilhelmsen Logistics och medlem i Sjöfartsforums styrelse. Förfrågningar Sjöfartsforum hanterar regelbundet ett stort antal förfrågningar om det svenska sjöfartsklustret och dess verksamhet. Frågorna kommer från politiker, politiska handläggare, media, näringslivsrepresentanter, utländska varuägare, EU tjänstemän, studenter, allmänheten m fl. Sjöfartsforum informerar och/eller hänvisning vidare till företag och befattningshavare inom klustret. Näringsdepartementets referensgrupp för sjöfartsfrågor mm Anna Risfelt Hammargren har under året deltagit då Näringsdepartementet kallat referensgruppen för sjöfartsfrågor till möte. Den 3 september deltog också Anna Risfelt Hammargren som paneldeltagare vid Näringsdepartementets Hearing om EUs transportpolitik efter 2010, Hållbara framtida transporter. Hearingen utsändes även på webb tv. Sjöfartsforum har också bidragit med information till Myndigheten för tillväxtanalys utredning av det maritima klustret och deltagit i Rekryteringsuppdragets arbete. Kontaktarbete Sjöfartsforum har under året arbetat med att skapa goda kontakter och samverkan med många av aktörer i branschen, främst organisationer och institutioner. Sjöfartsforum har även varit ett bollplank för studenter på Chalmers Lindholmen i deras arbete med branschdagarna Sjölog. Informationskanaler och informationsmaterial Sjöfartsforums nyhetsbrev Sjöfartsforum har under året distribuerat nio nyhetsbrev plus påminnelsebrev kring vår verksamhet. Nyhetsbreven har innehållit information om och från våra seminarier och konferenser samt en del branschgemensam information, kortare artiklar om möjligheten till ökad närsjöfart/inrikes sjöfart och relevant information från EU Kommissionen.

8 Nyhetsbreven skickas ut elektroniskt till mottagare inom hela sjöfartsklustret, i såväl Sjöfartsforums medlemsföretag som andra företag och organisationer. Även politiker på riks, region och lokalnivå erhåller nyhetsbrevet. Sjöfartsforums webbplats /www.sjofartsforum.se Sjöfartsforums enkla webbplats förmedlar information om föreningens aktiviteter, nyhetsbrev, dokumentation från konferenser och seminarier, uppgifter om styrelse, stadgar, medlemmar mm. På webbplatsen finns även information om European Shortsea Network som Sjöfartsforum är medlem i. Webbplatsen kommer att förnyas och förbättras i takt med föreningens ekonomiska förutsättningar. European Shortsea Network Sjöfartsforum är av Näringsdepartementet och Sjöfartsverket utsett till Shortsea Promotion Centre (SPC Sweden) och därmed medlem av nätverket European Shortsea Network. Nätverkets målsättning är att öka kunskapen om och förutsättningarna för short sea shipping, dvs närsjöfart/europasjöfart och inrikes sjöfart. European Shortsea Network har idag 24 medlemmar från lika många länder. Flera Promotion Centres är även Intermodal Promotion Centres och flertalet arbetar inte bara med sjöfart utan med sjöfart som en effektiv länk i de intermodala transportkedjorna. Sjöfartsforum, ordförandeland hösten 2009 Sjöfartsforum/SPC Sweden innehade under hösten 2009 ordförandeklubban för European Shortsea Network och därmed ansvaret för nätverkets verksamhet och utveckling. Nätverket arbetar med en ordförande trojka där pågående, sittande och avgående ordförande samarbetar för att säkerställa god kontinuitet i arbetet. Sjöfartsforum deltog därför intensivt i arbetet även under våren då Norge hade ordföranderollen. Sjöfartsforum har under året inte bara drivit ESN gemensamma frågor och utvecklingsprojekt, haft möten med DG TREN, utan även medverkat i nätverkets gemensamma arbeten och på ESNs möten. ESN möte i Stockholm, 3 4 december Som ordförandeland arrangerade Sjöfartsforum ett av årets två ESN möten, den 3 4 december i Stockholm, där 15 representanter från olika europeiska Shortsea Promotion Centres deltog. Under mötet diskuterades ESNs utvecklingsfrågor och finansieringsmöjligheter samt hur arbetet med att lyfta fram närsjöfarten, kustsjöfarten och den inrikes sjöfarten kan öka. Även möjligheten till ett mer samarbete mellan de nordiska/skandinaviska länderna diskuterades. Maria Gelin, Näringsdepartementet informerade om det svenska arbetet med EUs sjöfartsfrågor och Dirk Harmsen från Business Region Göteborg berättade om Dryports och Circular Motorways. Deltagarna bjöds på julbordskryssning på ett av Strömmas fartyg. Sjöfartsforum har under året haft regelbunden avstämning med Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. efreight projektet samlade 55 partners från 14 länder European Shortsea Network lämnade under året in en Marco Polo ansökan om utveckling, marknadsföring och implementering av efreight för europeisk närsjöfart. Projektet, som var tänkt att drivs via Shortsea Promotion Centre Norway, samlade 55 partners från 14 länder. Den gemensamma ansökan vägde 27 kg. Från Sverige deltog Sjöfartsforum, Södertälje Hamn, Gävle Containerterminal och Hogia partners och Intercontainer Scandinavia deltar. Trots det breda deltagandet kvalificerade sig projektet inte för bidrag. TACK Sjöfartsforums styrelse tackar alla medlemmar för ett starkt stöd under året och ser med tillförsikt fram emot ett spännande sjöfartsår 2010 och ett fortsatt arbete med Vision och strategiprocessen som starkt kommer att prägla även nästa års arbete /ARH

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 I detta nyhetsbrev: Vem ska få Sjöfartsforums

Läs mer

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2012 Innehåll 8 mars, eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet Vad är närsjöfart och kustsjöfart? 21 mars, Sjöfartsforums stämma i Göteborg

Läs mer

Vision och strategi för det maritima klustret

Vision och strategi för det maritima klustret Medlem i European Shortsea Network Sjöfartsforums strategiprocess Vision och strategi för det maritima klustret Utarbetad i en öppen klusterprocess 2009 2010. Sjöfartsforum 2010 10 27 Sjöfartsforum, Ropstensslingan

Läs mer

Eftermiddagsseminarium 8 mars i Stockholm dags att anmäla sig När och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

Eftermiddagsseminarium 8 mars i Stockholm dags att anmäla sig När och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2012 Innehåll 8 mars, om närsjöfart och intermodalitet. Fullständigt program. Dags att anmäla sig. Närmast efter i kalendariet Från okänd till smått etablerad Efter färdiga

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen

En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 8, 2012 I detta nummer: - Stort fokus på sjöfarten och den maritima näringen under årets Almedalsvecka - Fullständigt program för Världssjöfartens Dag 2012, 100 år efter Titanic,

Läs mer

Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling

Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Årsmötet 2014 på Teaterskeppet var välbesökt. Vi deltog i Kollektivtrafikdagen 2014 i Stockholm. Under Almedalsveckan arrangerade vi en paneldiskussion

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD Nr 4 2012 2012-04-30 SKEPPSMÄKLARNYTT Göteborg Europas maritima huvudstad Tre platser kvar på linjesjöfartskursen Single Window har äntligen fått styrfart Det maritima Almedalsprogrammet tar form 80 anmälda

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Höstmötet i Luleå var mycket uppskattat och lockade över 100 deltagare I vår monter under Allt för sjön kunde medlemmarna exponera sina verksamheter.

Läs mer

Skärgårdsredarnas verksamhetsberättelse 2010

Skärgårdsredarnas verksamhetsberättelse 2010 Skärgårdsredarnas verksamhetsberättelse 2010 Höstmötet i Strömstad samlade över 120 deltagare. Under mötet deltog 16 utställare. Föreningen fanns på på plats som vanligt under båtmässan Allt Allt för för

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 INNEHÅLL 12-13 november, Sveriges första konferens om kustsjöfart Världssjöfartens Dag 2013 Maritimt mingel med tema IS Ny medlem Greencarrier Sjöfartsforums kansli

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

jobb Kompetens samhällsnytta

jobb Kompetens samhällsnytta jobb Kompetens samhällsnytta Slutdokument för Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess, 2009-2012. Januari 2013. 2 Foton och illustrationer: Framsidan: Johan Franzén. Sid 5: Petter Järleskog. Sid

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27 Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27 Plats: Miljöbron, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Tid: 16.00-18.00 Närvarande: se bilaga 1 1 Lars Peterson öppnade mötet. 2 Närvaron antecknades, se bilaga

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Världssjöfartens Dag

Världssjöfartens Dag Världssjöfartens Dag Arrangeras i Sverige av: Sjöfartsforum i samarbete med: Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Marinen, Kungliga Örlogsmannasällskapet Sjöbefälsförbundet, SEKO Sjöfolk,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2013 INNEHÅLL Sjöfartsforums årsstämma Minikonferens CSR lyx eller nödvändighet samt besök på Visual Arena Lindholmen efter stämman Riksdagens Maritima Nätverk startar Maritima

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 7-8 2010 2010-09-01 NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLARE- FÖRENINGENS MEDLEMMAR

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 7-8 2010 2010-09-01 NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLARE- FÖRENINGENS MEDLEMMAR Nr 7-8 2010 2010-09-01 SKEPPSMÄKLARNYTT Ny gruppförsäkring för Skeppsmäklareföreningens medlemmar 11 klarade ICS-tentamen VTS-flytt stoppas i avvaktan på utredning av alternativ lösning Publikrekord i

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Hur tar vi den maritima informationshanteringen, utbildningen, kunskapen och innovationen in i framtiden?

Hur tar vi den maritima informationshanteringen, utbildningen, kunskapen och innovationen in i framtiden? Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2012 Innehåll Inbjudan till seminarium 31 maj om framtidens maritima informationshantering, kunskap och innovation Vårens sista sjöfartspub maritimt afterwork 31 maj kl

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman på Clas Ohlson vann tävlingen och blev årets Supply Chain Professional 2014 i stenhård konkurrens av de övriga fem finalisterna. Juryns

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013 INNEHÅLL Vi har inte råd att låta bli att satsa på vattenvägen och sjöfarten - Kustsjöfart, närsjöfart och inlandssjöfart behov och potential - Ostkusthamnar på barrikaden

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 9, 2012 Innehåll: Världssjöfartens Dag den 27 september sista anmälningsdag 20 september! Ökad användning och tillgång till LNG, maritima notiser, kartläggning av det maritima

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-12-12 kl 14.00 15.45 Plats Närvarande Övriga närvarande Stokab, Tulegatan i Stockholm Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer